Skip to main content

Full text of "Le Monde oriental"

See other formats


IŒMSM 
1111111 

MHBI 

WÊÊ 

■H 

ffi8BJ8flllHR*llntta Mi 

mm 

il 

Hrnn m m I \m iiii 

ifflU m 

RI 

lit WM ni fil uM) TJ 

Il 111 
Hli 

HI 

■ 

wmêi 

HHH9 

liïiiSill 

Sllii H III 

«El 

illlil —Ml 

HH HANDBl H mi 
AT THE UNIV1 RSITY OF 
TORONTl Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

University of Ottawa http://www.archive.org/details/lemondeoriental03upps 7 Le Monde Oriental Archives Tidskrift 

pour for 

l'histoire et l'ethnographie, les langues Ôst-Europas ock Âsiens historia ock 

et littératures, religions et traditions etnografi, sprâk ock litteraturer, reli- 
ée l'Europe orientale et de l'Asie gioner ock folkdiktning Rédaction: 
K. F. Johansson J. A. Lundell 

K. B. Wiklund K. V. Zetterstéen ^/iVX Vol. III 
1909 -/0 Uppsalâ 

Akàdemiska Bokhandeln 

(G J. Lundstrôm) Publié aux frais du Gouvernement suédois. 
DS MGif 

v.3-tf QPPSALA 1909— 1910 

.\K.\UI MISKA BOK I R"i CKERIET 
EDV, BER1 ING. Table des matières. 

Skuggan ock livet i folktron. [L'ombre et la vie dans les croyances 
populaires, avec un résumé en anglais.] Av Torgny Seger- 
stedt. P. i — 23. 

Comptes-rendus de: Rivista degli studi orientali I: 1 — 4, p. KVZ. f. 1. — M. Hart- 
mann, Der Islam, p. K.V.Z. f. 3. — Jf. Hartmann, Die Frau im Islam, p. 
K.V.Z. t. }. 

Arica. 

Textstudien zu Mahàvastu. Von {art. Charpentier. P. 34 — 6g. 
Kleine beitrâge aus itidischen texten. Von Jarl Charpentier. P. 7" 

— "r- 
Comptes-rendus de: [ndiska sagoi ofversalta Iran sydbuddhist. originaltexter af K, F. 
Johansson, p. LU, f. 1. — H. Liïders, Das wûrfelspiel im alten Indien, p. 
J. Charpentier, f. 5. — /•'. Veït, Des grafen von Platen nachbildungen ans 
dem diwan des Hafis und ihi persisches original, p. KVZ. f. 1. — ' Abd- 
oitl-jBéha, Les leçons de Saint-Jean-d'Acre recueillies par Laura Ciifford Bamey. 
Traduit du persan par H. Dreyfus, p. KVZ. F. 1. 

Slavica. 

Comptes-rendus de: A.Jensen, Rysk kulturhistoria I — III, p. LU, f. 1. — "Wydawnictwa 
Towarzystwa dla popierania nauki we Lwowie, p LU, f. 2. 

Semitica. 

Die syrische grammatik des Johannes Estônâjâ. Von Axel Moberg. 

P. 24—33. 
Die vermutete pausaldehnung o > â im hébraischen. Von P. Leander. 

P- I74—I77- 

Aus der gesellschaft des verfallenden c Abbasidenreiches. Von Martin 
Hartmann. P. 247 — 263. 

Ein traktat aus den schriften der drusen, aus handschriftlichen quellen 
herausgegeben und ûbersetzt von Ernst vôn Dôbeln. P. 
— 126. 

Sjukdomar ock deras behandling a\- infôdingar i Ma usa . Av G. R. 
Sundstrôm. [Àlaladies et leur traitement parmi les indigènes de 
Mânsa\] P. 127 — 151. 

Kannedom om làkemedel ttck deras anvàndning bland infôdingarne i 
Mànsà . A.v G. R. Sundstrôm. [Médicaments et leur applica- 
tion chez les indigènes de Mânsa'.ï V. 152—173. Comptes-rendus de: O. Ë. Linà î-boken eller lidandels problem pâ israelitisk 

mark, p. Axel Moberg, f. i. — R. Mïtjana, En el Magreb-el-Aks 

K.VZ. I. i. TV. Sarasin, Das bild Alis bei den historikern der sunna, 

p. KVZ. f. 2. — Kratschko-wskii, Mutanabbi' i Abû-1- AhV. p. Martin Hart- 
mann, f. 2. A. S , Die kommentare des Snhailï und des Abu 

zu den Uhud-gedicluen in dei tbn Hisâm. p. KVZ. 1. 2. — O. E. 

Ravn, Oni nomii ring i babylonisk-assyrisk, p. K.V.Z. f. 3. 

Fenno-ougrica. 

Compte-rendu de: ryula, A finnugor népek pogâny istentisztelete. Finnbôl fordi- 

totta Ban Aladâr, p. K.RAV. 

Africana. 

Some parts of the New Testament translated into modem ^Suhian by 

a native. Edited by K. V. Xf.tterstkex. P. 76 18, 237—2 

lu de: //". Planert, Die syntaktischen verhàltniss - Suaheli, p. KVZ f. 1. Caetera. ic and malay. By A. A. Fokker. P. 178 — j 

ites-rendus de: À' S li sul gruppo linj^nistieo Andamanese-Papua-Australiano, 

II. p. KVZ. f. 2. — Le même ouvr. III, p. K.V.Z. f. 3. — A.Seidcl, Worter- 
bucli >ch-japanischen umg _-- che, p K.R.YV. f. 3. Skuggan ock livet i folktron. 

Av Torgny Segerstedt, Lund. 

Folktro ock folksed hava ofta i vitt skilda trakter av vârlden 
en pâfallando likhet. Icke blott hos vâra frânder skandinaverna 
ock tyskarna, utan àven bland hinducrna kan man exempelvis 
finna belysande paralcllcr till de gammaldags bruk, varunder all- 
mogen i vârt eget land firar sina jul- ock midsommarf aster 1 . Ock 
ôverensstâmmelsen gâller icke endast nâgra enstaka ceremonier 
ock bruk. Hela âskâdningssâttet âr likartat. Folktron rôr sig 
overallt med den gamla animistiska vârldsuppfattningen, ock man 
kan med skâl betvivla, att den nâgonsin skall fôrsvinna, 

Ock liksom dessa fôrestâllningar overallt visa enahanda struk- 
tur, fortleva de ocksâ tâmligen ofôrândrade under ârhundraden 
ock ârtusenden hos ett folk. Nutida folktro ock folksed kan dâr- 
fôr ofta giva den bâsta fôrklaringen till forntidens religiôsa mvter 
ock riter. Det nutida Indiens folkliv kan ofta nog uppvisa para- 
leller till vediska seder ock fôrestâllningar. Naturligtvis fortleva icke 
alla riter eller fôrestâllningar ofôrândrade. En del fôrsvinna kanske 
just dârfôr att den animistiska âskâdningen alltjâmt âr levande 
ock skapar sig n}^a uttryck. Men i regel faller en folksed ytterst 
lângsamt i glômska ock fôrsvinner sâllan alldeles spârlôst. 

Till dessa animistiska fôrestâllningar, som âterfinnas hos vitt 
skilda folk ock synas ha bibehâllit sig tâmligen ofôrândrade under 
tidernas lopp, hôr ocksâ den om skuggan ock dess samband med 
livet. 

I. 

Att en mânniskas skugga hade stor betydelse for hânnes liv, 
var en forestâllning som de vediska inderna delade med sina frau- 
der perserna ock grekerna ock som ânnu fôrefinnes hos hînduer, 

1 E. Hammarstedt, Striden om vegetationsstângen. Fatab. II, s. [93. 

MO. 1909. 1 Torçmv Seererstedt 'e'V kineser ock malajer lika val som hos vâr svenska allmoge. Det 
àr gemensamt for dessa folks âskâdning, att skuggan icke tànkes 
oupplôsligt fôrbunden med kroppen. Nâr man alltsâ tager dcras 
inbôrdes fôrhâllande som en bild av oskiljaktighet, motsvarar donna 
bild icke folktrons uppfattning. Enligt folktron kan nâmligen 
skuggan ôvergiva sin kropp. Men dct âr ett olyckligt fôrebud, 
nâr sa sker. 

Sâlunda bâdade det enligt de gamla indernas mening en stor 
olycka, om vid klart solsken ingen skugga visade sig 1 . Till olyck- 
liga omina râknades aven, att en mànniskas kropp i solskenet 
visade sig utan huvud 2 . Sâjana kommenterar utsagan om den 
huvudlôsa kroppen med orden: »dâ en kropp stâende i solljuset 
visar sig ha en skugga som saknar huvud». Kroppens ock skug- 
gans huvudlôshet âro sâlcdes hâr synonyma uttryck, ock Sâjanas 
fôrklaring visar, att denna sed att taga omen efter en mànniskas 
skugga fortlevde under medeltiden. 

En fullstândig motsvarighet till dessa omina pâtrâffas hos vâr 
svenska allmoge. Parai ellismen strâcker sig ânda dàrhân, att dois 
gestalten sjâlv, dels dess skugga sages mista sitt huvud. Som 
naturligt âr, fôrlâgges detta omens iakttagande framfôr allt till de 
stora hôgtider, som markera ârsloppets tidsindelning. Det âr ju 
i allmânhet vid jul ock nyâr som man stâller framtidens horoskop. 
Sa berâttar HyltÉn-Cavallius, att om en person, medan han satt 
vid julbordet, syntes ha en skugga utan huvud, var detta ett 
tecken till att han nu firade sin sista jul 3 . Gasslander omnàm- 
ner samma folktro frân Vâstbo. Han tillfogar, att den som ônskar 
pâ detta sâtt se in i framtiden, bôr smyga sig ut osedd av de 
andra. Ser dâ »luranten» nâgons skugga antingen dubbel eller 
utan huvud, dôr denna skuggas âgare inom ett âr 4 . Enligt andra 
berâttelser bestâr det olyckliga fôrebudet dâri, att personen sjâlv 
ses sitta vid julbordet utan huvud. Sârskilt frân Nàrike fôreligga 
fiera meddelanden om denna fôrestâllning. Det berâttas dàr hava 
varit sed pâ 1830- ock 40-talen, att husmodern smôg sig ut om 
julkvâllen ock genom fônstret sâg in pâ dem, som sutto fôrsam- 
lade kring julbordet. Sâg hon dâ nâgon sitta huvudlôs vid bordet, 1 Varâha mihira brhatsamhita, v. 44 (Weber, Zwei vedis< he texte 
(iber omina et portenta. Abh. d. Akad. d. wiss. zu Berlin, (858,3.332). 

2 Adbhuta brâhmana, v. 10 (Weber a. a. s. 337). 
:t Wârend o. wird. I, s. 355 f. 

* Wâssbo allmoge. Sv. landsm., Bih. I. s. 270. Skuggan ock livet i folktron 3 

var detta ett tecken till hans snart stundande dôd 1 . Enligt en 
annan version, likaledes frân Nàrike, skulle man for att vara sâker 
pâ att se tecknet icke blott gâ ut ock kika in genom fônstret, 
utan ocksâ se genom en vigselring 2 . 

Samma sed berâttas ocksâ frân Xorge ock Danmark. Den 
vars skugga saknar huvud eller sjâlv visar sig vid julbordet utan 
detta, han dôr enligt norsk folktro, innan det instundande âret 
gâtt till ânda 3 . I Danmark tros fôrebudet visa sig huvudsakligon 
under n) r ârsnatten. Dâ sages dens skugga, som kommer att do 
innan det nva ârets slut, visa sig utan huvud just i det ôgonblick 
ljusen tàndas. Eller ocksâ ter han sig pâ detta sâtt for den, som 
vid midnattsslaget ser in genom fônstret 4 . Aven hâr sages ibland 
icke skuggan, utan kroppen framtrâda i detta defekta skick vid 
tolvslaget 5 . Fôljden av huvudets fôrsvinnande blir, att den, som 
ter sig pâ detta sàtt, alltjâmt syncs fora skeden upp, utan att man 
kan se, vart maton tager vâgen 6 . Den omstândigheten, att detta 
lilla drag med skedens fôrande upp ock ncd sârskilt omtalas, visar» 
hur mycken reflexion som fâr gôra sig .gâllande i en dylik folk- 
tro, utan att sjâlva sakens trovàrdighet ifrâgasâttes. 

Liksom man i Nârike mâste vidtaga sârskilda anstaltcr for 
att kunna varsebliva ifrâgavarande omen — vederbôrande skulle 
exempelvis hâlla en vigselring framfôr ôgat — sa sages i Dan- 
mark, att den, som ônskar iakttaga fenomenet, mâste taga bord- 
dukon ôver huvudet. Det fortàljes i en jutsk sâgen, att en drâng 
en julafton fôrsôkte medlet ock med bordduken ôver huvudet 
kikado in genom fônstret, Han varseblev dâ sin matmoder sitta 
huvudlôs vid bordet. Sedan fôretog matmodern experimentet ock 
sâg dâ i sin tur drângen sitta utan huvud. Bâda dogo under fôl- 
jande âr 7 . I en annan sâgen berâttas, att en flicka pâ detta sâtt med 
ett lakan ôver huvudet sett in genom fônstret. Hon sâg sig' hàrvid 
sjâlv sitta huvudlôs vid bordet ock dog i forskrâckelsen samma afton 8 . 1 Bore, Bergsmanslif, Sv, landsm. V. 7, s. 48; Djurklou, Ur 
Nerikes folksprâk och folklif, Ôrebro 1860, s. 57. 

2 Hofberg, Nerikes gamla minnen, Ôrebro 1868, s. 210. f.; Eva 
WlGSTRÔM, Folktro och sâgner. Sv. landsm. VIII. 3, s. II. 

:; LlEBRECHT, Zur volkskunde, Heilbronn 1879, ss. 323, 521.1. 

4 E. T. Kristensen, Jydske folkem. IX, s. 33. 

5 Skattegrav. VII, n:r 474. 
r ' Ibm. n:r 471. 

' E. T. Kristensen, Jydske folkem. IX, s. 243. 
8 Skattegrav. VII, n:r 424. 4 Torgny Segerstedt 

Denna metod att utforska dot kommande ârets dôdsfall prak- 
tiseras âven i skilda delar av Tyskland. Frân Oldenburg omtalas, 
att don person. som pâ julaftonen saknar skugga ellor pâ vars 
skugga icke huvudet avtecknar sig, kommer att do under det 
instundande âret 1 . I Schlcsicn brukar samma prov anstàllas vid 
julafton. Xâr ljusen tândas pâ bordet, ser sig envar om, for att 
konstatcra, huruvida hans skugga avtecknar sig pâ vâggen eller 
icke. Dot skulle vâlla stor sorg i familjen, om nâgon saknade 
skugga, ty han skulle sâkert dô under det kommande âret. 

War de oa semm schoarte hinte 

sitt kenn kôp ok blus a lcib, 

starb doas johr, 's is keno finte 

un ke lârer zeitvertreib 2 . 
Aven i tyska Vâstbôhmen anses dot vara ett tecken pâ dôdens 
intrâffande under det stundande âret, om nâgon sittor vid jul- 
bordet mod en skugga utan huvud 3 . En liknandc folktro âr aven 
antecknad frân fiera stâllen i norra Tyskland 4 . 

I Soluthurn anstâlles. ett motsvarande skuggprov natten efter 
fastlagssôndagen. Den som ônskar utforska, vad framtiden bar i 
sitt skote, gâr dâ ut ock stâller sig i mânskenet, sedan han mod 
en bon anbefallt sig i sin sk)'ddspatrons vârcl. Den vars skugga 
dâ tecknar sig i mânskenet utan huvud, kommer icke att upplrva 
nâsta fastlagssondag. Avtecknar sig dâremot en sjuklings skugga 
vid detta tillfâlle med klara ock skarpa konturer, âr det ett tecken 
till att han kommer att tillfriskna. Aven andra ting an liv ock 
dôd kan skuggan vid detta tillfâlle fôrespâ. Visar sig exempelvis 
en flickas skugga utrustad med tvâ huvuden, âr det ett fôrebud 
till att hon kommer att fôda ett oâkta barn 4 . Skuggans dubbel- 
het beror val i detta fall dârpâ, att den blivande modem redan 
representerar tvâ liv. 

Ytterligare en variant av spâdom efter skuggans utseende 
berâttas frân de preussiska masurerna. De anstâllde provet, nâr 1 Strackerjan, Aberglaube und sagen aus dem Herzogthum Olden- 
burg I, Oldenburg 1867, S. 32. 

2 P. Drechsler, Sitte, brauch und volksglaube in Schlesien 1, 
Leipzig [903, s. 31. 

3 Al. John, Sitte, brauch und volksglaube im deutschen West- 
bôhmen, Prag 1905, ss. 16, 165. 

4 Rochholz, Deutscher glaube und brauch im spiegel «1er heid- 
nischen vorzeit, I, Berlin [867, s. 106. Skuggan ock livet i f( ilktron g 

de nyârsnatten voro pâ vàg till kyrkan. Om en person dâ kastade 
en skugga utan huvud, var detta ett tecken till hans snart fôre- 
stâende dôd 1 . 

Huvudlôsheten âr alltsâ ett lika sorgligt omen, vare sig den 
iakttages pâ skuggan eller personen sjàlv. Atminstone den senare 
formen omtalas aven frân medeltidens kloster. Delrio fôrtâljcr 
namligen, att »det hânde icke sâllan i klostren, att de fromme 
man. som skulle dô, syntes sitta pâ sina platser i koret utan huvud» 2 - 

Denna fôrestâllning om skuggans samband med en mànni- 
skas liv delà judarna med de indogermanska folken. Det sages 
vara en vanlig ôvertro bland judarna, att om skuggan av nâgons 
huvud icke ar synlig mot vâggen, nâr ljuset tânts Hoshana-rabbah- 
kvâllen, dôr vederbôrande, innan ett âr gâtt till ânda. Àr den 
dàremot svnlig, kommer han sâkert att leva lika lâng tid 3 . Denna 
judarnes sed att anstâlla skuggprov for att utforska framtiden 
omtalas aven av Johannes Buxtorf 4 . Han skriver, att rabbinerna 
Ramban, Rahanat, Bechaj med fiera som fôrklaring till det fjor- 
tonde kapitlet i Numeri beràttade, att mânen under pingstfâstens 
sjunde natt tillkânnagav det kommande ârets hândelser. Denna 
natt gâr man namligen ut i mânskenet med blottat huvud eller i 
bara skjortan eller naken, inhôljd endast i ett lakan. Detta lâta 
de- falla ock stràcka ut armarna ock hânderna. Om nâgons skugga 
saknar huvud, kommer den i dodsfara, som erfar detta, ock det 
àr ett tecken till att han kommer att dô detta âr. Om en finger 
saknas i skuggan, fôrespâs dârmed en vans dôd; om hôgra han- 
den fattas, skall sonen, om vânstra, dottern utbyta livet mot dôden. 
Ser man ails ingen skugga, ma man gôra i ordning fârjpânningen 
ât Charon. Dâ finns namligen als intet hopp om att kunna und- 
vika dôden, ock om man beslutat sig for att gôra en resa, kommer 
man aldrig hem dàrifrân. 

Rabbinerna omtala vidare, sàger Buxtorf, att Gud denna dag 
plàgade bestàmma, huru mycket ràgn som skulle falla det kom- 
mande âret, ock dàrmed ock dettas fruktbarhet, skôrdens rikedom 
eller knapphet. Dârfôr bedjes denna natt ivrigt om gott ock be- 
fruktande râgn. Ock detta sages nu stâ i samband med skugg- 1 Toeppex, Aberglaube aus Masuren, Danzig 1867, s. 63. 

2 Disquisitionum magicarum libri sex, Lib. IV, cap. II, quest. VII, 
sect. IL 

3 The jewish Encyclopedia IV, s. 486. 

4 Synagoga judaica, Basel 1641, s. 327. 6 Torgnv Segerstedt 

provet. (nul vill nàmligen i mânskenet visa, huru mânga som 
skola dô ock huru mânga som skola leva ock vara i behov av 
fôda. Om mânga skola dô, skall ocksâ skôrden slâ fel. Ty pâ 
grand av mvcket stor missvâxt ock brist pâ livsmedel skola fâ 
mânniskor kunna underhâllas. 

Skuggan star alltsâ cnligt en mycket vitt utbredd folktro i 
sa nàra samband med en manniskas liv, att man efter dess hela 
eller delvisa forsvinnande kan sluta sig till att en mànniska nalkas 
sin levnads slut. 

IL 

Dâ skuggans forsvinnande àr ett tecken till att dôden àr 
omedelbart forestâende, àr det fôrklarligt, att det i folktron kan 
fôrekomma som straff for en begângen fôrbrytelse. 

Denna straffpâfôljd omtalas redan pâ ett stalle i Atharvaveda 
(XIII, i, 5, 6). Det sages nàmligen, att den som sparkar till en 
ko med foten eller kastar sitt vatten i solskenet, till straff icke 
lângre skall âga nâgon skugga. Att det àr halslôs gârning ait 
visa vanvôrdnad mot nâgontinff sa heli<rt som en ko, àr naturligt 
nog. Fôrbudet mot att stâ vànd mot solen, nâr man kastar sitt 
vatten, har sin rot i de primitiva renhetslagar, som âterfinnas lu >s 
snart sagt alla folk. Orent àr enligt denna uppfattning allting, 
som sammanhànger med dôd, fôrg"ângelse ock fôrruttnelse. Dàr- 
for àro exkrementen i hôg grad tabu ock beflàcka allt, som kom- 
mer i beroring med dem. Solen kan besmittas som varje annat 
ting. Dàrfôr fôreskrives aven, att man vid utrâttandet av de 
naturliga behoven icke fâr vànda sig mot vinden eller elden eller 
se pâ en brahman eller pâ solen, vatten eller kor 1 . Ett liknande 
fôrbud âterfinnes aven i Grekland, i det att Hesiodus framhâller 
det olâmpliga i att vànda sig mot solen, nâr man kastar sitt vatten-. 
Ett fragment av Jamblichus visar, att aven pytagoreerna ansâgo 
det orâtt att uppfôra sig pâ bemâlde sàtt 3 . Enligt Atharvaveda 
var det alltsâ en gârning som straffades med skuggans fôrlust. 

Alan kan hos grekerna Einna en paralell icke endast till upp- 
fattningen av fôrbrytelsen utan ocksâ till straffet, éhuru detta hos 1 Mânava Dharmasâstra, IV, 48 (Sacred books of the East, XXV, 

»6). 

~ Verk <" h dagar, 727. 

a Fragm. phil. graec. éd. Mullach I, .->. 506. Skuggan ock Iivet i folktron 7 

dem âr knutet till ctt brott av helt annan art. Pausanias berâttar, 
att de djur ock mànniskor, som betràddo Zcus Lykaios' heliga om- 
râde pâ Lykaonberget i Arkadien, fôrlorade sin skugga 1 . Dâ 
Pausanias i samma andedrag ocksâ fôrtâljer, att den som betrâdde 
det heliga omrâdet, dog inom ett âr, behôver man icke svâva i 
tvivelsmâl om vad uttrycket »att mista sin skugga» hâr betyder. 
Àven Polybius omtalar donna folktro, ehuru han râtt fëraktligt 
ser ned pâ dem, som voro nog enfaldiga att hysa sa vidskepliga 
fôrestâllningar (XVI, 12, 7). Plutarchus, som ocksâ omtalar fôr- 
hâllandet, framstâller icke mindre an trenne olika fôrslag till dess 
forklaring 2 . Han tanker sig den môjligheten, att den intrâdande 
ingen skugga kastar, emedan luften fôrtàtar sig till skyar, som 
undanskymma solen. Eller ocksâ anser han, att uttrycket inne- 
bâr, att den som betrâder omrâdet i frâga, skall dôdas, eller att 
man med skuggans forlust menar, att lagen frândômmer den skyldige 
solens ljus, ock solen âr den som skapar skuggan. Den andra av 
de môjligheter, varmed Plutarchus râknar, var sâkert den riktiga 
fôrklaringen. Den som betrâdde gudens heliga omrâde, var dôds- 
dômd, han hade fôrlorat sin skugga. 

Den svenska folktron kânner ocksâ detta samband mellan en 
fôrbrytelse ock skuggans forlust. En mânniska kan enligt dess 
fôrestallning bliva sa syndig, att hon av den anledning mister 
skuggan 3 . Enligt allmogens i Sydskâne mening saknar en men- 
edare skugga, ock detsamma âr forhâllandet med den, som slutit 
fôrbund med djâvulen 4 . I Danmark sages det, att nâr en person 
gjort sig saker till mened, visar sig hans skugga i mânskenet utan 
huvud 5 . Att just mened ock fôrbund med djâvulen anses med- 
fôra skuggans forlust, beror naturligtvis pâ att dessa fôrbrytelser 
av folktron anses medfôra livets eller sjâlens ôverlâmnande ât djâvulen 

En likartad fôrestallning ligger vâl ocksâ bakom den islând- 
ska sâgnen om trollkarlen Saemundur. Han hade besôkt en svart- 
konstskola ock visserligen lyckats râdda sig ur densamma, men 
dârvid nodgats lemna sin skugga i sticket. Den hade djâvulen 
behâllit 6 . Besôket i svartkonstskolan hade sâledes icke aviupit 1 Descriptio Grseciœ VIII, 38, 6. 

2 Quœstiones graecae, XXXIX. 

3 HyltÉn-Cavallius, War. o. wird. I, 355 f. 

4 Muntligt meddelande av aktuarien Sven Berg. 

5 Skattegrav. VIII, nr 252. 

6 Jon Arnason, Isl. hjodsôgur, I, Leipzig 1862, s. 491. 8 Torgny Segerstedt 

alldeles utan olycka. Att vitra utan skugga âr enligt islandsk 
folktro en stor olycka, jàmfôrlig med att vara utan fylgia 1 . 

Fôrestàllningen om skuggans fôrlorande som tecken pâ att 
man gjort sig livet fôrlustig fôreligger aven frân ett annat folk- 
omrâde an det ovan behandlade. I Numeri (XIV, g) berattas, 
att de spâjare, som varit utsànda for att undersôka vàgen 
till det heliga landet, vid sin âterkomst nedslogo folkets mod 
genom sina skildringar av de fientliga stammarnes stora makt 
ock styrka. Josua ock Kaleb funno det dâ nôdvândigt att soka 
intala folket mod. De uppmana dem att icke ràdas for fienderna, 
dâ deras skugga redan vikit ifrân dem. Dessa folk voro med 
andra ord dôdsdômda. Jahve hade bestâmt, att de skulle falla ior 
israeliternas svârd. 

En mànniska kan alltsâ genom eget fôrvâllande berôvas sin 
skugga. Det âr Hktydigt med att lion fôrbrutit sitt liv. Under- 
stundom synas ocksâ de mànskliga straffen for en fôrbrytelse hava 
varkstâllts pâ vederborandes skugga. Xâr en tràl fôrolâmpats av 
en fri man, kunde han enligt svabisk râtt hàmnas gcnom att slâ 
den forolàmpandes skugga. Skuggstraffet âterspeglar sig i det 
tyska ordsprâket »S\vas ich im tuon, daz sol er minem schatten 
tuon > 2 . Luther berâttar i sina »Tischreden» 3 J , att en fôrbrytare 
under kâjsar Maximilian straffades pâ sa sâtt, att hans skugga 
genomborrades pâ galgplatsen ock han sjàlv landsfôrvistes. Sàker- 
ligen âr det mot en dylik bakgrund man har att se Strickers 
beràttelse om huru en riddare krâvde upprâttelse utav en annan, 
fini 'dan dennes skugga under natten fôrolâmpat honom. De bâda 
riddarne mottes vid den flod, som skilde deras omrâden, ock den, 
vars skugga om natten plâgat den andre, erbjôd den fôroràttadc 
att utkrâva hâmd av den reflex, hans gestalt kastade i flodens 
vatten 4 . Skâmtct grundar sig pâ en gammal fôrestàHning om 
skuggan ock personens identitet. Skuggstraffet har smâningom 
aedsjunkit till ett skenstraff ock fâtt plats i barnens lekar. Men 
vad som sa fâtt karaktarcn av ett harmlost skâmt var ursprung- 
ligen strângt allvar 5 . 

1 Arnason I, s. 355. 

- Rochholz, Deutscher glaube und braùch, I, s. [14. 

'■' Kap. IX. 

1 Stricker, Klcinere gedichte. cd. K. A. II\n\, Quedlinburg 
1839, s. 3 l. 

B Liebre( m, Zur volksk. s. ; _• \. Skuggan ock livet i folktron III. 

Liksom en mânniska kan berôvas sitt liv utan att hava fâr- 
brutit detsamma, kan hon ocksâ pâ oràttmâtigt sâtt berôvas sin 
skugga. 

Det râder i detta avsecnde full ôverensstàmmelse mellan folk- 
trons ock naturfolkens âskâdning. Det âr \'isserligen sant, att 
man icke âr beràttigad att fôrklara en fôreteelse inom ett folk- 
omrâde med jâlp av en liknande som hàmtats frân ett helt annat 
folkomrâde. Likheten mellan de tvâ fôreteelserna kan vara till- 
fâllig, ock de faktorer, som varit vârksamma vid deras upp- 
komst pâ de olika omrâdena, kunna vara fullstândigt olikartade. 
Men dâ fôreteelsen âr sa okomplicerad, att det icke bakom den- 
samma Hgger nâgon lâng utvecklingskedja, blir ocksâ en jâm- 
fôrelse beràttigad. I fôreliggande fall omfattar jâmfôrelsen full- 
stândigt analoga ock osammansatta fôrestâllningar, som endast âro 
variationer av samma grundtanke. 

Enligt naturfolkens uppfattning âr skuggan en kàlla till stàn- 
dig fara for sin âgare 1 . En person kan exempelvis dôdas dâri- 
genom att en vàxtrot stickes ned i marken pâ den plats, dàr 
skuggan av hans huvud avtecknar sig 2 . Indianerna i Columbia 
ha en sàgen, som tydligt visar, for vilka faror en mânniska kan 
utsàttas genom sin skugga. De fôrtâlja, att fordom en rôvare 
plâgat fatta posto pâ ett stalle i en flod, dâr vâgen gick sa nâra 
densamma, att den vandrandes skugga avtecknade sig i vattnet, 
nâr han passerade fôrbi. Rôvaren dôdade nu sina offer genom 
att med ett kopparspjut genomborra den resandes skugga, nâr 
den passerade fôrbi den plats i f loden, dâr han placerat sig 3 . 

Man kan naturligtvis aven vâldfôra sig pâ skuggan utan att 
direkt dôda densamma. Kongonegrerna 4 veta lika vâl som hin- 
duerna 5 , att man icke far sparka till eller trampa pâ eller ens 
kliva ôver en annans skugga, om man icke ônskar att tillfoga 
vederbôrande skuggas âgare nâgot ont. 1 Frazer, Golden bough I, London iqoo, s. 285. 
- Ibm. s. 287. 

3 Folk-Lore X, s. 211. 

4 Folk-Lore XVI, s. 372. 

W. Crooke, Popular religion and folklore of Northern India I, 
■Westminster i8q6, s. 43. io Torgny Segerstedt 

Pâ grand av sambandet mellan skuggan ock personens eget 
liv âr det begripligt, varfôr magerna enligt Plinii uppgift' fôr- 
bjôdo att kasta sitt vatten pâ nâgons skugga. Hâr framkommer 
ânyo don ovan omtalade uppfattningen av orenhet ock dess fôr- 
mâga att besmitta. Det magernas fôrbud riktade sig mot, var 
helt sâkert enligt primitiv uppfattning lika farligt som en spark 
eller ett slag. 

Xàr skuggan star i sa nâra samband med livet, âr det naturligt 
nog, att man sôker hâlla reda pâ hânne, sa att hon icke fôrirrar 
sig bort till platser, dàr vilddjur eller onda andar kunna komma 
ât hânne. Basutonegrerna âro ocksâ mycket ràdda for att lâta 
sin skugga falla pâ vattnet. emedan en krokodil dâ kan nappa 
den till sig 2 . De garnie kânde ocksâ till, att det i Arabien fanns 
ett slags hyenor, som kunde bemâktiga sig sitt byte genom att 
trampa pâ dess skugga. Bâde djur ock mânniskor fôrlorade hâri- 
genom sin tal- ock rorelseformâga 3 . Hyenan hâmmade sjâlva 
livsprocessen genom att sàtta sig i besittning av skuggan. 

En beslâktad folktro pâtrâffas hos malajerna. Dâr fôrekomma 
ett slags smâ sniglar, som gârna hâlla till i skuggan av den be- 
tande boskapen. Om man klâmmer sonder en dylik snigel, visar 
den sig vara full av blod. Detta ha de enligt malajernas fôre- 
stâllning sugit ùr kreaturens âdror via deras skugga. For krea- 
turen kan denna âderlâtning bliva ôdesdiger nog. Dâr sniglarne 
upptràda i tillrâcklig màngd, kunna nâmligen kreaturen berôvas 
sa m} r cket blod. att de do dârav 4 . 

Bland melanesierna spela de onda andarna samma roll som 
krokodilerna bland basutos ock hyenorna bland araberna. Pâ 
Florida anser man naturligt nog, att en ond ande hâller till pâ 
en begravningsplats, vunuha, ock dârfôr vâgar ingen mânniska 
passera fôrbi en dylik, nâr solen star sa lâgt, att skuggan faller 
pâ don. Den dàr boende ancien skulle i sa fall bemâktiga sig 
skuggan 5 . De melanesier, som bebo Bankôarna, hysa en liknande 
fôrestàllning om en del stenar <>ek iakttaga en liknande fôrsiktighet 
vis-à-vis dem. 1 dessa stenar bo farliga andar, ock (!<• làmpa sig 
dârfôr mycket bra som skydd framfôr husen mot obehôrigas besôk 1 Natur. hist, Lib. XXVIII, cap. VI, sect. XIX. 

2 Tylor, Primitive culture I, London 1891, s. 430. 

3 [Aristoteles] Mirab. auscult. CXLV. 

4 Skeat, Malay magie, London [900, s. 306. 

J Codrington, The melanesians, Oxford 1 No 1 , s. 17e. Skuggan ock Iivet i folktron 1 1 

Faller en mânniskas skugga pâ en dylik sten ; bemâktigar sig 
anden densamma, ock vederbôrande dôr 1 . Ty aven i dessa trak- 
ter anser man skuggans mistande liktydigt med livets fôrlust. Om 
exempelvis ett barn fôrlorat sin skugga och trollkarlen icke âr 
i stând att skaffa den tillràtta igân, dôr barnet 2 . 

Aven kineserna veta, att man far passa pâ sin skugga. Xàr 
ett lik làg'ges ned i kistan, draga sig alla utom de nârmaste an- 
fôrvanterna nâgra steg tillbaka eller gâ in i ett annat rum. De 
anse det skadligt for hâlsan att stâ sa, att skuggan kan falla pâ 
kistan ock dârmed innestângas i den. Av liknande anledning 
skall man ocksâ hâlla sig pâ vederbôrligt avstând, nar kistan 
sânkes i graven. Annars kan det hânda, att skuggan blir in- 
stangd dàr. De kinesiska larde, som ha till yrke att utse lâmplig 
plats till gravens anlâggande, passa ocksâ alltid noga pâ att stâ pâ 
den sidan, som âr làngst bort frân solen, sa att icke deras skugga faller 
ned i den dôdes bostad. Dôdgrâvarne ock kistbârarne binda for 
sàkerhets skull fast sin skugga vid sig med ett rep om livet 3 . 

Malajerna veta likaledes, att en persons skugga kan lôpa en 
viss risk vid en begravning. Dàrfôr fôrrâtta de icke en dylik vid 
middagstid. Dâ âr skuggan kortast ock alltsâ aven svagast. Det 
ar dàrfôr klokast att icke utsâtta den for en begravninefs faror, 
sa lange den befinner sig i ett dylikt svaghetstillstând. En be- 
gravning bôr alltsâ àga rum pâ for- eller eftermiddagen, dâ skuggan 
âr làngre ock mera motstândskraftig 4 . 

Pâ Kalymnos iakttages ett alldeles motsatt fôrfarande. Nâr 
timmermânnen grava grund till ett nytt hus. arbeta de fôrst vid 
middagstid, emedan skuggan dâ ar kortast ock alltsâ icke sa lâtt 
faller ner ock blir begravd i nâgon grav. Sârskilt bôr husets 
âgare hâlla sig undan. Han tycks framfôr andra vara utsatt for 
att fâ sin skugga begravd under grundmurarna, ock ett dylikt 
missôde medfôr otvivelaktigt dôden 5 . 

Jamaikas negrer âro ocksâ râdda for att mista sin skugga, 
men de tyckas anse natten som den farligaste tiden. Om nâgon ropar 1 Codrington s. 184. 

2 Codrington s. 20g. 

3 J. M. de Groot, The religions System of China I, Leyden [892, 

SS. 04, 2 10. 

4 Skeat a. Blagden, Pagan races of the malay peninsula II, Lon- 

don iqoo, s. 1 10. 

5 Folk-Lore XI, s. 222. 12. Torgny Segerstedt 

en persons namn, sedan han gâtt till sangs, skall denne akta sig 
for att svara. Dàrest han svarar, kan nàmligen den ropande be- 
rôva honom hans skugga 1 . Faran beror emellcrtid kanske mindre 
pâ tidpunkten an pâ den liggande stallningen. 

I sôdra Europa har man betjânat sig av sambandet mellan 
skuggan ock livet huvudsakligen for att skaffa sig en ersâttning 
for byggnadsoffret. Ett byggnadsoffer âsyftar att plaeera en 
mànniskas eller ett djurs ande i byggnadens grundval. Den off- 
rade tager sin bostad pâ den plats, dâr hans kropp befinner sig, 
oek blir dârigenom en skyddsande for den bvggnad, i vars grund- 
mur han bor. Dâ det har sina svârigheter att anstàlla ett manni- 
skooffer oek aven ett djuroffer kan vara en dyrbar sak, ersâttas 
dessa av andra ting. Alan kan exempelvis skaffa sig en mânsk- 
lig skyddsande genom att uppmâta en persons skugga ock be- 
grava mâtten under husets murar. Metoden praktiseras i Bulga- 
rien 2 . Den vars skugga sa uppmàtts, dôr inom 40 dagar. Sjâlen 
bindes pâtagligen till den plats, dâr skuggan befinner sig, ock 
man bemàktigar sig denna pâ siimma sàtt, som man bemâstrar en 
person genom att sâtta sig i besittning av en lock frân hans 
hâr, hans namn eller ett klâdesplagg, som han burit. 

Liknande byggnadsoffer fôrekomma i Serbien, Macédonien, 
Rumanien, Siebenbûrgen ock (irokland 3 . Det anses i dessa trak- 
ter tillfyllestgôrande, om en person tillfâlligtvis passerar fôrbi 
byggnaden, sa att hans skugga faller dârpâ. Den inmuras omedel- 
bart, ock dârmed ar hans sjâl bunden till platsen. 

IV. 

De anfôrda exemplen visa, att en mànniskas liv enligt en 
vitt utbredd folkfôrestâllning âr knutet till hànnes skugga. Den 
senare upptràder som ett relativt sjâlvstândigt vàsen ock ar icke 
oupplôsligt fôrbunden med kroppen. 

Det hindrar naturligtvis icke, att skuggan delvis har samma 
karaktâr som personen eller fôremâlet sjâlvt Don ar ^<n\ eller 
ond allt efter âgarens beskaffenhet. Sa hysa mànnen i Panjab en 
stor fôrskràckelse for sina svàrmôdrar ock till fôljd dàrav aven 1 Folk-Lore XVI, s. 72, 

8 Zeitschr. des Ver. f. volksk. XIII, s. 365. 

3 Zeitschr. fur ethnol. XXX, s. 53; Folk-Lore XVI, s. [22. Skuggan ock livet i folktron 13 

for deras skugga 1 . De orsaker, som dàr gôra svârmôdrarna sa 
respekteradc, aro nog icke alldeles dcsamma som âstadkomma ett 
liknande résultat i vâra civiliserade vâsterlândska kultursamfund, om 
vilkas uppfattning i bemâlda avseende alla skâmttidningar bâra ett 
sa ofrânkomligt vittnesbôrd. Det som numer kan anses motivera de 
staekars svarmôdrarnes vanrykte i vâsterlandct, àr nog fôr natur- 
folken tâmligen okânda ting. I frâga om deras âskâdnîng i denna 
frâga har man nog att râkna med de tabubegrepp, som aro 
knutna till slâktliv ock blodsband. 

Det âr detta som gôr, att aven skuggan av en havande 
kvinna bland detta folk anses besitta en underbar kraft. Om 
hânnes skugga f aller pâ en orm, mister demie ôgonblickligcn syn- 
fôrmâgan 2 . Denna fôrestâllning om kvinnoskuggans farlighet âter- 
finnnes hos malajerna. Xâr kvinnorna bland dem skôrda risen, 
mâstc de noga passa pâ. sa att deras skugga icke faller pâ de 
korgar, vari risen samlas 3 . Aven i andra avseenden iakttages hàr 
en liknande fôrsiktighet. 

Denna ôverensstâmmelse med avseende pâ det inflvtande, en 
person sjàlv ock hans skugga utôvar, ligger ocksâ bakom det ut- 
tryck, hinduerna anvânda om barn, som bliva sjuka ock tvina 
bort. De sagas nàmligen vara »under Masâns skugga». Masân 
âr ett illasinnat kvinnligt vâsen, som hâller till pâ begravnings- 
platser ock âr fôremâl for mycken fruktan. Om man tager aska 
fràn en likbrânningsplats ' ock strôr ôver ett barn, kommer det 
under skuggans inflytande ock tvinar bort 4 . 

Det âr sâkerligen en beslâktad tankegâng som gôr, att 
olika trâds skugga enligt tysk folktro har sa olika inflytande pâ 
dem, som placera sig dâr. Sârskilt anses en del frukttrâds skugga 
utôva ett vàlgôrandc inflytande, under det att andra trâds har en 
motsatt invârkan 5 . Trâdets eget vâsen meddelar sig till skuggan. 

Hâmtar alltsâ skuggan sin karaktâr av det fôremâl, som den 
tillhôr, intager den â andra sidan en mycket sjâlvstàndig stâllning. 
Mycket betecknande for den primitiva uppfattningen âr i detta 
hânseende en malajisk berâttelse om huru en kvirma satte sig i 1 Frazer, Golden bough I, s. 285 f. 

2 Frazer, ibm. 

3 Skeat, Malay magie, ss. 143, 248. 

4 Crooke, Popular religion and folklore of Northern India I, ss. 
133. 260. 

5 Rochholz, Deutscher glaube und brauch T. s. 78. 14 Torgny Segerstedt 

besittning av en ande. med vars jâlp hon fick sin herre ock man 
helt ock hâllet i sitt vâld. Dct medel, hon sjâlv begagnat sig av 
ock rekommenderade ât andra, var att nattcn fore fullmânen gâ 
ut i mânskenet ock stâlla sig framfôr en myrstack, sa att skuggan 
foll pâ denna. Sa bôjer man sig ned ock griper fatt i sin skugga. 
Det skall upprepas, till dess det lyckas. Krônes icke fôrsôket 
med framgâng den fôrsta natten, fâr det upprepas de tvâ fôljande. 
Uppnâr man icke hàller dâ tillfredsstâllande résultat, mâste man 
vanta till nâsta fullmane. Nâr man lyckats fâ fatt pâ sin skugga, 
drager man den in i sin egen kropp, ock frân den stunden kastar 
icke ens kropp nâgon skugga mer 1 . 

Skuggan âr i denna beràttelse ett sjalvstàndigt vâsen i fôr- 
hâllande till kroppe'n. Genom att bemâktiga sig densamma kom- 
mer man i besittning av en an des ôvernaturliga kraft. Som sjalv- 
stàndigt vâsen framtrâder den ocksâ i ett bland malajerna gangse 
magiskt bruk. Nâr man vill vinna en ànnans kârlek, piskar man 
sin skugga vid solnedgângen, midnatt ock morgon. Syftet âr att 
genom misshandeln tvinga den att begiva sig av till den âlskade 
ock vinna hânnes kârlek 2 . 

En liknande sjâlvstândighet tillskrives skuggan aven i den 
indiska folktron. Buddha sages ha lemnat kvar sin i grottan vid 
Pabhosa, dâr han bcsegrade Nâga 3 . Denna fôrutsàttning om 
skuggans sjâlvstândighet âterkommer pâ sâtt ock vis i upanisaderna, 
s' »m ju trots sin filosofiska spekulatiôn bevarat icke sa litet av 
den primitiva âskâdningen. I Brhadaranjaka-upanisad sâger Gâr- 
gyas: den purusa, som âr i skuggan, dyrkar jag som brahma». 
Hârtill svarar Ajâtasatru: tala icke med mig dârom, som dôden 
dyrkar jag honom. Den som dyrkar honom, han skall nâ sin âlders 
fulla mâtt ock icke dô fore tiden» 4 . Samma replikvàxling âter- 
kommer i Kausîtaki-upanisad i IV, i j). Detta uttryck mâste ha 
sin rot i nâgon gammal mystisk uppfattning av skuggan som ett 
sjalvstàndigt vâsen, som star i relation till mânniskans li\'. En 
dylik uppfattning har, som nàmnt, anknytningspunkter i Atharva- 
veda. ( >ck aven i Rigveda fôrekommer kanske en reflex av en 
dylik âskâdning, dâ det i en hvnm till Pradjâpati sages: »vi ma 
tillbedja den gud, vars skugga odôdligheten ock dôden ;'ir» 5 . 

i ai, Malay magie, s. 

s. S7.5- 
3 Crooke, Popular religion and folklore "f Northern India I. J33. 
* Brhadaranyaki paniSad II, 1 . u. 
u R! Y. X,"iji. 2. Skuggan ock livet i folktron 15 

Att man aven hâr i Europa tânkt sig skuggan som ett dylikt 
sjàlvstàndigt vâsen, framgâr av beràttelsen om huru en av Maxi- 
milian den forstes hovmân anklagades for att hava môrdat en 
kamrat, mon frikândes, i trots av att hans vârja fanns liggande 
brcdvid liket, alldenstund han icke bevisligen lemnat sitt sovrum 
under mordnatten. Man fann i stâllet hans skugga skyldig, vadan 
denna halshôggs 1 . Hâr handlar skuggan pâ egen hand ock pâ 
eget ansvar. 

Skuggan framtrâdcr aven i âtskilliga sâgner som ett sjàlv- 
stàndigt vâsen. En irlândsk beràttelse fôrtâljer, att en kvinna, 
som varit gift med en vampyr, en natt av nyfikenhet begav sig 
till hans grav for att sjàlv fâ hôra, om han vârkligen lâg ock 
smaskade, som vampyrer sades gôra. Nâr hon stod dâr ock lyss- 
nade, kom hon att se upp ock mârkte dâ, att hânnes skugga 
ivrigt gestikulerade ât hânne, under det att hon sjàlv stod stilla. 
Hon fôrstod, att den ville varna hânne, skyndade sig dârifrân ock 
lyckades, ehuru med knapp nôd, râdda sig undan vampyren 2 . 
Hâr besatt alltsâ ocksâ skuggan en arides ôvernaturliga vetande. 

Det âr icke alltid skuggan upptrâder sa vâlvilligt som i denna 
sâgen. I Grekland talar man om bâde goda ock onda skuggor, 
alldelcs som om goda eller onda andar, som fôlja en mânniska. 
En god skugga jâlper sin âgare pâ allehanda sâtt, en ond bereder 
sin obehag ock motigheter. Dârfôr sâger man, att den som utan 
mârkbar anstrângning har framgâng i alla sina fôretag, har en 
god, den som fôljes av otur en ond skugga 3 . 

I Macédonien kallas nattmaran »skugga». Dâr varna kvin- 
norna sina barn for att fôrarga skuggan: >Reta icke er skugga, 
for dâ kommer hon ock sâtter sig pâ eder» 4 . Hâr âr den sâledes 
ett illasinnat ock farligt vâsen, vars misshag man mâste akta sig 
for att vâcka. 

En egendomlig paralell till malajernas scd att begagna sig av 
skuggan i kârleksaffârer berâttas frân Neapel. For att hindra sin 
âlskade frân att knyta fôrbindelse med en annan stâller man sig 
framfor en va.gg, sa att ens skugga faller dârpâ, ock sâger till 
den: »God afton, min lilla skugga, god afton pâ mig, god afton 1 Rochholz, Deutscher glaube und brauch I, s. 114. 

2 Rochholz, s. 104. 

3 B. Schmidt, Das volksleben der neugriechen, Leipzig 1S71, 
s. 181. 

4 Abbott, Macedonian folklore, Cambridge 1903, s. 25J. i6 Torgny Segerstedt 

pâ dig; infôr N âro alla fulingar, men jag vacker som en 

mâne». Dâ man nàmner sig sjâlv, vidrôr man sitt brôst; nâr man 
talar om den àlskade, vidrôr man skuggan. Dâ ordet »vacker» 
uttalas, vidrôr man sitt ansikte, ock vâggen, nâr mânen omtalas 1 . 
Hàr representerar skuggan den àlskade ock har pâ ett eller annat 
sâtt tânkts vara fôrbunden med hânne eller honom. 

Skuggan upptrâder aven pâ egen hand, dâ densamma enligt 
schlesisk folktro, som tecken till sin hârres fôrestâende dôd, vid 
12-slaget pâ nyârsnatten gâr 7 gânger runt kyrkan 2 . Detsamma 
âr fôrhâllandet, nâr man i Pfalz tror sig den 25 april kunna se 
dens skugga, som skall dô under âret, avteckna sig mot kyrko- 
dôrren 3 . Skuggan gâr hâr i fôrvâg, ock kroppen fôljer efter 
samma vàg. 

Skuggan har alltsâ sin frihet ock âr oberoende av kroppen. 
vare sig hon piskas upp av sin âgare eller rider honom som en 
mara eller gâr ut ock gor ofog pâ egen hand. Hon âr ingalunda 
enclast sin hârres sjàlvstàndiga fôljeslagare. 

V. 

Mânniskorna kunna alltsâ genom eget eller andras fôrvâllande 
mista sina skuggor. Men det finns ocksâ enligt folktron en del 
varelser vilka pâ grund av sin egen natur sakna skuggor. Dit 
hôra enligt persisk tro gudarna. De sakna liksom den gudomliga 
vâxten haoma ail skugga 4 . Samma fôrestâllning trâffas i den 
indiska mytologien. Nâr Damajantî beder gudarna att lâta for- 
stâllningen falla, att hon ma igànkânna Nala, sa visa de sig for 
hânne i sin ràtta natur »med ofôrvissneliga kransar, fria frân stoft 
utan att vidrôra markcn», under det att Nala star dàr »mcd vissen 
krans ock skuggan till sitt andra jag» 5 . Beskrivningen av konung 
Nala forutsàttcr, att gudarna icke voro utrustade med skuggans 
alter ego. 

Skugglôshet tillkommer âven mindre fôrnàmliga varelser 
an gudar. Jakkhas ha enligt buddhistisk folktro ingen skugga". 1 
2 

•s- 45- 
3 

4 

5 

c J. B. Andrews, Neapolitan witchcraft, Folk-Lore VIII, s. 5. 
P. Drechsler, Sitte, brauch und volksglaube in Schlesien I, 

Rochholz, Deutscher glaube und brauch I, s. [06. 
Darmesteter, Sacred books of the East IV, s. XI. III, anm. 2. 
Nalopakjana V, 25 — .:<>. 

I '. Am.i rs] .. l'ali reader, s. 59. Skuggan ock livet i folktron 17 

Dâ Bodhisatta i en fôregâende inkarnation som en kôpmans son 

skulle fora sin faders karavan genom ôknen, motte han dar en 
person, som sôkte ôvertala honom att kasta bort sitt vattenfôrrâd, 
emedan friska kàllor funnos i nârheten. Bodhisatta lât emcllertid 
icke narra sig. Dâ han sâg, att den person som talade med 
honom, stod i solskenet utan skugga, fôrstod han, vad det var 
for slags vàsen 1 . 

Bodhisattas ôvernaturliga vetande borde knappt ha varit er- 
forderligt for att konstatera, att den gestalt, han hade framfor 
sig, tillhôrde en ond ande. Annu vet den indiska folktron, att 
onda andar, bhûts, ingen skugga kasta, ock de igànkànna dem 
hârpâ 2 . Bhûts europeiska slâktingar sakna likaledes skugga. Den 
»mittagsgeist», som i bockgestalt om lângfredagen ligger ock solar 
sig vid ruinen Hagberg i Soluthurn, kastar ingen skugga 3 . Samma 
igankanningstecken ha trollen enligt dansk folktro 4 . Vampyrer 
ock maror kasta icke hâller. enligt vad folket pâ Hven har sig 
bekant, nâgon skugga 5 . Det tycks sâledes vara en for trollen 
gemensam egendomlighet, var de an ha sin vistelseort. 

Att trollen sakna skugga, sammanhanger fôrmodligen med 
att deras klass till stor del rekryteras utav dôda mânniskor. Om 
en mânniska genom dôdcn berôvas sin skugga, âr det helt natur- 
ligt, att en gengângare icke skall ha nâgon dylik. De dôde âga 
nâmligen ingen. Det var'nâgot som redan pytagoreerna hade 
klart for sig 6 . Dante fick lâra sig samma sak, nâr han genom- 
vandrade skàrselden. Dâ han kom upp i solskenet, varseblev han 
till sin fôrskrâckelse, att endast en skugga -avtecknade sig pâ 
marken framfor honom, ehuru Vergilius âtfôljde honom. Han 
trodde sig ett ôgonblick overgiven av sin fôljeslagare. men denne 
trôstar honom med orden: varfor detta klenmod? 

Tror du ej, jag âr med dig ock dig leder? 

Nu âr det afton, dar begraven ligger 

den kropp, med vilken jag har kastat skugga. 

Frân Brindisi den togs, Neapel har den. 1 The Jâtakas, transi, éd. E. B. Cowell I, s. 6. 

2 Crooke, Popular religion and folklore of Northern India I, 
s. 2.37. 

3 Rochholz, Deutschcr glaube und brauch I, s. 68. 

4 E. T. Kristensen, Jydske folkem. VI, s. 293. 

5 Eva Wigstrom, Folkdiktning II, Gôteborg 1S81. s. -, 

6 Plutarchus, Qua^stiones grascae, XXXIX. 

MO. 1909. 2 18 Torgny Segerstedt 

Men om framfôr mig icke fallcr skugga, 
ej un dra mer dârpâ, an att var himmel 
ej hindrar ljusets genomgâng till nâlsta» 1 . 

Den fôrklaring till fôreteelsen, som Vergilius giver, âr icke 
folktrons. men sjâlva fôrestâllningen om att en âtskillnad râder 
mellan dôde ock levande i detta hânseende, har nog sin rot dàri. 

VI. 

Det râder sâledes enligt folktron ett nara samband mellan en 
persons skugga och liv. Skuggans fôrsvînnande bebâdaf ock 
orsakar dôdens intrâdande. Orsaken till denna fôrestâllning har 
man fôrst ock frâmst att sôka i den primitiva tankegâng, som 
anser, att ett realt samband existerar mellan en person ock det 
som tillhôr eller liknar honom. Genom att sàtta sig i besittning 
av ett fôremâl, som en person âger, eller utav en lock av hans 
hâr eller nâgot liknande kan man helt ock hâllet bcharska honom. 
Man tror sig ibland endast behôva veta en persons namn fôr att 
ha honom i sitt vâld. Detsamma uppnâr man aven genom att 
gôra sig nâgot slags bild av vederbôrande. 

Det àr lâtt begripligt, att skuggan enligt en dylik tankegâng 
har stor betydelse fôr sin âgare. Den fôljer ju honom oavlâtligt 
ock mâste alltsâ stâ i den intimaste relation till honom. Den 
liknar honom dessutom, ock detta mâste ytterligare styrka sam- 
bandet. Det àr da helt naturligt, att skuggan blir mânniskans 
andra jag. Fôreteelsen mâste desto starkare lâgga bcslag pâ en 
primitiv uppfattning, som en enligt vâr mening helt naturlig fôr- 
klaring av fenomenet ligger densamma fjàrran. 

Men hur intimt an sambandet ma tânkas mellan en mânni- 
ska sjàlv ock hânncs skugga, fôrklarar detta dock icke fôrestâll- 
ningen om skuggans fôrsvinnande som ett dôdens fôrebud. Ty 
del âr knappast antagligt, att orsaken hàrtill varit endast en slut- 
sats frân tron pâ bemâlda samband mellan en person ock hans 
skugga. Tankcgângen skullo da varit don, att eftersom skuggan 
âr en mànniskas livsprincip, mâste den vid dôdens intrâffande fôr- 
svinna. Ur denna slutsats skulle sedan de olika alterna a\ sjm- 
dom ock medel att berôva on mânniska hânnes skugga ha fram- 1 Dantes Gudomliga komedi, ôfvers. .'il Edvard Lidforss II, Skars- 
elden, sang III, v. 23 f. Skuggan ock livet i folktron 19 

vuxit. E)enna fôrklaring fôrefaller emellertid icke fullt tillfreds- 
stâllande, alldenstund ôvertygelsen om ett samband mellan en per- 
son ock hans skugga icke utan vidare âr identisk med tron pâ 

att skuggan âr sjâlva livsprincipcns bârare. 

Man mâste snarare tànka sig, att en iakttagelse av en eller 
annan art givit upphov till denna fôrestâllning om livets inne- 
boende i skuggan. Man mâste pâ nâgot sâtt ha varseblivit, huru 
skuggan vek ifrân den dôde. 

Fôr att fôrstâ, huru en dylik iakttagelse kan hava tillgâtt. 
erbjuder malajernas ovan omtalade râdsla fôr bcgravning vid 
middagstid en utgângspunkt. De fruktade, som nâmnt. denna 
sak just dârfôr att skuggan vid denna tid var kortast ock alltsâ 
svagast. Frâgar man sig, nar skuggan i analogi hàrmed skulle 
kunna svnas svagast, d. v. s. som mâst reducerad eller helt fôr- 
svunnen, vore det givetvîs, nar en mânniska ligger utstrâckt pâ 
marken. I denna stâllning befinner sig ju den dôdes kropp ock 
i regel aven den dôendes. Det âr ju fôr ôvrigt en vitt utbredd 
sed att. nar dôden nalkas, lyfta den dôde ur bàdden ock lâgga 
honom pâ bara marken. Sa gjorde de garnie inderna 1 , ock sa 
fôrfara hinduerna an i dag 2 . Ock denna sedvânja iakttages lika 
val av inderna som av bônderna i Schlesien 3 ock masurerna 4 . 
Den pâ marken utstrâckte dôende har fôrmodligen synts ôver- 
given utav sin skugga. Att en dylik iakttagelse kan ha légat 
till grand fôr tron pâ skuggan som livets bârare, bestyrkes dârav. 
att liket enligt naturfolks uppfattning ingen skugga âger 5 . Dâ 
nâgot som under en mânniskas livstid alltid fôljt hânne ât, synes 
fôrsvinna vid dôdens intrâdande, ligger fôr en primitiv tankegâng 
den slutsatsen nâra, att just detta varit sjâlva livets bârare. 

Yad som ytterligare kan ha bidragit till att sâtta skuggans 
fôrsviunande i samband med livets upphôrande âr den omstândig- 
heten, att liket pâ grund av sin orenhet icke utsattes fôr sol- 
strâlarna. Dexxett berâttar 1 ', att han en gang frâgade en neger, 1 Calaxd, Die altindischen todten- und bestattungsgebrâuche, Am- 
sterdam 1896, s. &, 

2 Crooke, Popular religion and folklore of Northern India I, s. 
27; II, s. 55. 

6 Drechsler, Sitte, glaube und brauch in Schlesien I, s. 290, 
1 Toeppf.x, Alterglaube aus Masuren, s. 100. 

5 Tylor, Primitive culture I, s. 430; Folk-Lore VIII, s. 137. 

6 Death and burial of the Fiote, Folk-Lore VIII, s. 1.37. 20 Torgny Segerstedt 

huruvida ickc pâstâendet, att skuggan vid dôdcn ôvergav kroppen, 
berodde dàrpa. att liket aldrig placerades i solskcnet. Svaret blev, 
som man kunde fôrutse. bcstàmt nekandc. Dct âr ickc desto 
mindre antagligt, att denna omstàndighet spclat en roll vid ifrâga- 
varandë fôrestâllnings uppkomst. Dct bcrâttas for ôvrigt om samma 
folkstam, att den tror, att ickc hàllcr clen sovande har nâgon skugga 1 . 
Men den har ickc under sômnen fôrsvunnit for alltid, utan endast in- 
gâtt i den sovandcs kropp. Den âr sâledcs temporârt fôrsvunnen 
under sômnen ock for alltid borta, nar dôdcn intraffar. 

Denna râdsla for att utsâtta det orena liket for solen har ickc 
funnits endast hos naturfolken. Sâvâl hos inderna 2 som hos gre- 
kerna 3 skullc liket hôljas ôver, nar det fôrdes till fôrbrànnings- 
eller begravningsplatsen. Fôrmodligen var dct denna fôrestâll- 
ning om likets orenhet som lâg till grund for de grekiska ock 
romerska lagbestâmmelserna, att liket skulle vara utburet ur sta- 
den fore solens uppgâng. Solons lag stadgade uttryckligen, att 
ett lik skullc vara undanskaffat, innan solen gâtt upp 4 . Samma 
laefbestàmmelse omtalas aven av Cicero 5 . 

Att skuggprovet sàrskilt riktade sig pâ att konstatera. om 
huvudets skugga fôrcfanns cher ickc, âr fôrmodligen en avslip- 
ning av ett ursprungligt iakttagande av skuggan i dess helhet. En 
bidragande orsak till att uppmârksamheten framfôr allt riktade 
sig pâ huvudets skugga, kan hava varit dcls tanken pâ avlivande 
genom halshuggning, dcls den omstândigheten, att det framfôr allt 
âr ansiktet som ôvertàckes pâ den dôde 6 . 

Skuggan tedde sig alltsà enligt animistisk uppfattning som 
ett sjâlvstândigt vâsen. Den ansâgs vidare pâ grund av sin likhet 
med den person, som den tillhôrde, ock sin stàndiga fôrekomst i 
hans sâllskap stâ i den intimaste relation till sin âgare. Vid dôdens 
intrâdande upplôstes emellertid sambandet, ock skuggan lâmnade 
sin harre. Dàrav drogs den slutsatsen. att skuggan var livets 1 Folk-Lore XVI, s. 372. 

vland, Die altindischen todten- und bestattungsgebrâuche, s. 20. 
a Kôhler, Gesctz ûber todtenbestattung, Mitt. il. d. Archâol. tnstit 
in Athen I, s. 143. 

1 Demosthenes, Adv, Macartat. p. 1071. Plato, De legibus XII, 

]'• "' 

5 h. legibus II cap. XXVI. 

Caland, Die altindischen todten- und bestattungsgebrâuche, 
[tan Grûner, Qber die altesten sitten und gebrâuche dei 
Inder, s. >i Skuggan ock livet i folktron 21 

bârare. Det torde ocksâ vara fôrklaringen till att ordet »skugga 
hos sa mânga naturfolk âr liktydigt med sjàl eller liv 1 . Det âr 
en reminiscens av ett dylikt betraktelsesâtt som gôr sig gâllande, 
dâ kulturfolk sâdana som egypter, greker ock romare anvânda 

ordet .skugga» som beteckning pâ den del eller en av de delar 
av en mànniskas varelse. som fortlever efter dôden. 

Ett mycket expressivt uttryck for denna uppfattning av sjâlen 
som skugga fôrekommer i den judiska folktro, som talar om att 
den dôdes sjâl, nâr den efter dodsfallet svàvar ôver liket, skym- 
mer undan dagen ock gôr det môrkare i rummet 2 . Dâr âr ordet 
» skugga» icke blott en benâmning pâ sjâlen, utan angivèr mycket 
tydligt donnas vâsen. 

Samma âskâdning fortlever ânnu i folktrons sâtt att berâkna 
livets lângd efter skuggans fôrefintlighet eller fôrsvinnande ock i 
det sprâkbruk, som bildligt talar om de hânsovne som »skuggor». 
Men under det att de bildades talesâtt bevarat endast en svag 
reflex av den gamla uppfattningen, fortlever denne tâmligen ofôr- 
ândrad i sitt ursprungliga skick i folktrons gamla sedvânjor. Summary. 

The shadow of a person occupies in the folk-lore of the Indo- 
Eur< »pean natii ms about the same place, as it does in the conceptii ms 
of the primitive races. That dépends upon folk-lore ail over the world 
havîng developed out of the animistic theory, which is still the prévalent 
une among the primitive races. 

Thus in folk-lore \ve always find the shadow thought of as a 
being relatively independent of the person it belongs to. According to 
the accepted ideas of the indians Buddha could lodge his shadow in 
a cave, and an irish legend that lias come down to us relates, that 
a woman once had a narrow escape from a great calamity owing solely 
to the warnings given her by her shadow. Again, according to german 
folklore the shadow is able to act independently of its body. It is 
for instance believed to be capable of committing a murder, while the 

>n it belongs to is asleep. 1 Tylok, Primitive Culture I, p. 434; F. S. Krauss, Volksglaube 
and religiôser brauch der Sùdslaven, Munster 1890, s. 33. 
a Rochholz, Deutscher glaube und brauch I, s. 110. 22 Torgny Segerstedt 

This independence of the shadow renders it possible for a person 
to be robbed of it; that is looked upon as very unlucky. In spite, 
however, of the relative independence of the shadow, the life of the 
body is closely connected with it. Tradition tells us, that persons 
hâve been killed by a murder perpetrated on their shadow. Among 
primitive races there is a strict prohibition upon kicking, trampling on, 
or in any other way injuring any person's shadow. It is of great 
importance for everyone to préserve his shadow from falling into a 
grave or getting by accident into any other dangerous place. 

This connection that exists between the shadow and life explains 
to us, how it was that in former days in Europe some punishments 
used to be visited upon the culprit's shadow. Thèse punishments 
originally were not by any means merely feigned ones; they were very 
serious ones indeed. 

The same connection noted above likewise explains, how it is 
that people hâve been wont to imagine themselves able to prognosticate 
the approach of % death from the departure of their shadows. This 
belief is mentioned as occurring both in ancient India and in modem 
Europe. It is more especially on the occasions of the grand festivals 
that thèse ominous phenomena are observed. Scandinavian and german 
folk-lore hâve it, that anyone who is noticed sitting at the ehristtnas 
festal board casting a shadow without a head will be sure to die 
during the ensuing year. The absence of the head forms the unlucky 
élément. In this respect too there is complète agreement between 
ancient India and modem Europe. 

Sometimes the test as to whether a person casts a shadow or no 
is made by moonlight. Buxtorf states, that the jews practised this 
méthod at Whitsun. From the appearance of the shadow it was 
feasible for them, they conceived, to forecast the events of the coming 
year. Anyone whose shadow was secn in the moonlight to be devoid 
of a head and ail who cast no shadow at ail were enjoined to make 
ail haste to prépare to mcet their death. The absence of ;i hand on 
the shadow cast was held to be indicative of the death of a son or a 
daughter. 

Any person who lias committed a crime punishable by death is 
supposed to forfeit his shadow. According to Atharvaveda tins punish- 
ment was inflicted upon anyone who made water in the sunshine. 
Greek folk-lore tells us, that the mari who entered the sanctuary of Zeus 
situated in the Lykaoniam Hills was doomed to lose his shadow. The 
shared, according to a superstition held by the scandina- Skuggan ock livet i folktron. 23 

vian peasantry, by anyune who commit» perjury or enters Lato a com- 
pact with the devil. 

The explanation of this connection between the life of a man 
and his shadow consists in the intimate relationship existing between 
Uns constant companion of man and the being he accompanies. It 
may further be remarked, that on the approach of death the shadow 
apparently disappeared, which is to be accounted for partly by the 
body's not throwing any shadow to speak of when lying stretched out 
in death, and partly by the circumstance that it was not customary 
to expose corpses to the sunlight, they being much too unclean to be 
shone on by the sun. That is, moreover, the reason why dead 
bodies are covered over, when borne forth to the place of sépulture, 
and why the dead with the greeks and the romans were ordered by 
law to be removed from the town before sunrise. 

It was natural, that primitive philosophy should conclude, that this 
clark shape which always accompanied a person during his lifetime to 
disappear on the approach of death was the principle of life itself. 
The ideas, which folk-lore deduce from the shadow, may ail be traced 
to this belief. Die syrische grammatik des Johannes Estonaja. 

Von Axel Moberg, Lund. 

Wenn Barhebrâus in dem vorworte seines l~xsfi \^>h& 
Jakob von Edessa als den begrûnder der syrischen grammatik 
nennt 1 , so ist dies sicher vôllig richtig. Denn eine wirkliche 
grammatische darstellung der syrischen sprache hat es gewiss 
nicht vor ihm gegeben. Allerdings erwâhnt Bar Zô'bï 2 unter 
den von ihm zitierten grammatikern Mar Ahûd^emmëh, Johannes 
Estônâjà und Josef HùzÂjÂ, von denen wenigstens die an erster 
und letzter stelle genannten bedeutend âlter als Jakob von 
Edessa waren. AnÛD h EMMËH starb nâmlich i. J. 575, und mit 
ihm ungefâhr gleichzeitig lebte Josef Hûzajâ. Aber ilire gram- 
matischen werke waren ohne zweifel ganz anderer art. Nach 
Bar Zô'bî folgten sie ebensowie Johannes Estonaja. ùIxt welchen 
wir keine sicheren data besitzen, in ilrren darstellungen der 
ngcl der griechischen sprache», und dies wird uns zum ùberfluss 
durch die wirklich noch vorhandene grammatik des Josef Hûzâjâ 
bestàtigt. Die unter seinem namen gehende grammatik ist nâm- 
lich keine andere als die bekannte von Merx (und R. Gottheil) 
entdeckte iibersetzung der Tt/n, des Dionysios Thrax 8 . Der 
zweek dieser »grammatik» war also keineswegs eine darstellung 1 Oeuvres grammaticales d'Abou'lfaradj dit Bar Hebreus éditées 
par M. l'abbé Martin, Paris [872, I s. 1, 15 f. 

2 Vgl. A. Merx, Historia artis grammaticae apud Syros, Leipzig 
i, s. 107; vgl. auch J. S. Assemanus, Bibl. Orient. III. 1 s. 256, 

308. In dur Berliner handschrift Sachau jo6 findet sich die stelle bl. 

1 

wenigstens nach einer durchaus nicht zu bezweifelnden an- 

gabe in der Berliner handschrift Sachau 226 (Sachau, Verzeichnis s. 

I liermit kônnt< vielleû la die bekannte mitteilung in verbindung Die syrische grammatik des Johannes Estonajâ 25 

(1er syrischen sprache zu liefern sio war ganz einfach cin 

kompendium mit dessen hilfe den schulern die (griechische) lehre 
von den redeteilen und anderen grammatîschen grundbegriffen 
beigebracht werden sollte. Dass dies auch zweek und art der, 
wie es schien, verloren gegangenen grammatiken von Ahûd ,1 em- 
mëh und von Johannes Estônâjà war, konnte man schon aus 
der oben mitgeteilten zusammenstellung bei Bar Zô c bî vermuten. 
Heute aber ist dies, soweit es die grammatik des Johannes 
Estônâjà betrifft, durch die wiederauffindung dièses werkchens 
sclbst iiber jeden zweifel erhoben. Wenn demgemâss dièse gram- 
matik fur unsere kenntnis der syrischen sprache selbst ohne 
bedeutung bleibt, dùrften doch die folgenden mitteilungen ùber 
sie nicht ohne interesse sein, da sie bisher nicht bekannt war, 
und ihr in anderen hinsichten einige auskùnfte zu entnehmen 
sind. 

Die nachricht von einem noch vorhandenen exemplar der 
fraglichen grammatik ist dem bekannten chaldâischen erzbischof 
von Sa c ard in Kurdistan, Monseigneur Addai Scher zu verdanken. 
Die handsclirift, welche uns dièses werkchen neben anderen er- 
zeugnissen des syrertums bewahrt hat, ist im besitze des klosters 
der |W)j J.;» sùdlich von Rabban Hormizd und wird von Addai 
Scher in seinem verzeichnisse der handschriften dièses klosters 
als no. 139 angefùhrt 1 . Sie soll im 16 jahrhundert geschrieben 
worden sein. Die abschrift unserer grammatik nach diesem kodex 
die ich durch das freundliche entgegenkommen des Monseigneur 
Addai Scher erhalten habe, umfasst sechzehn seiten zu je gébracht werden, gemâss welcher Josef Hûzàjâ neun der sog. akzente 
in die heil. schriften eingefûhrt haben soll. Sollte nicht am ende dièse 
mitteilung darauf beruhen kônnen, dass er aus dem Dionysios Thrax 
etwa auch den anhang ùber die prosodieen ùbersetzt hatte? Dass er 
die iïbersicht ùber die beugung des verbs Tvmœ nachbildete, wissen 
wir aus noch vorhandenen fragmenten, und wenigstens die namen der 
griechischen prosodieen finden sich noch in mehreren massoretischen 
handschriften. Wenn dies der grund jener mitteilung ist, dann besagt 
sie allerdings nichts iiber die vvirkliche einfùhrung der syrischen ton- 
und rezitationszeichen, vgl. MO. I, 87 ff. sowie »Buch der Strahlen 
des B^irhebraus» Ùbersetzung von A. Moberg, Leipzig 11)07, anhang 
>Zur Terminologie» z. w. Jjuj. 

1 Notice sur les manuscrits syriaques conservés dans la Biblio- 
thèque du Couvent des Chaldéens de Notre-Dame-des-Semences, JA. 
X, 8 s. 74. 2 6 Axel Moberg 

zwanzig zeilen und ist leidlich gut geschrieben; die allerdings 
nicht seltenen schreibfehler, kleinere auslassungen u. a. bereiten 
wegen des besonderen charakters des werkchens keine eigent- 
liche schwierigkeit. Die einleitung, die ûber zweck und art der 
grammatik die beste auskunft gibt, lasse ich hier vollstàndig 
folgen mit der bemerkung, dass auch selir leichte textànderungen 
sie etwas flotter fliessen machen wûrden. 

»Weiter schreibe ich durch gottes hand einige kleine und 
kurze scholien liber die grammatik, welche von dem Johannes 
Estônâjâ im kloster des Mâr Z eC ôrâ im gebiete von Sarûg b ver- 
fasst worden sind. Gott, hilf mir. 

Weil andere leute grammatik, d. h. 'syrische sprachrichtig- 
keit 1 geschrieben -haben, leute nàmlich die in der griechischen 
sprache gut unterrichtet waren, und sie syrisch nach dem vor- 
bilde der griechischen grammatik verfasst und [dabei] viele 
worte sowie verschiedene und zahlreiche darstellungsarten ver- 
wendet haben, welche sehr schwierig sind und den anfânger ver- 
wirren, weil sein verstand nicht ausreicht um viele lehrmeinungen 
zusammenzuhalten, denn viel rede trubt das verstândnis, wenn 
auch ilir sinn schlicht ist, und da wir die mùhe vieler brùder 
gesehen haben, die die grammatik iibergangen haben, und [da 
wir] dinge gefunden haben, die wohl fur die fleissigen, streb- 
samen und geschulten und scharfsinnigen leicht sind, aber 
schwierig und dunkel fur die faulen und lâssigen, so ist es unsere 
absicht — niag auch das wort unbescheiden klingen, es ist doch 
richtig die wahrheit zu sagen - - von der kleinen saat der cr- 
kenntnis, die wir vom Messias, unserem erlôser erhalten haben, 
in diejenigen, die an ihn glauben, gemàss unserem vermôgen 
auszusâen. Wir schreiten zur niederschrift dièses kurzen trak- 
tates uber die grammatik, indem wir nicht von uns selbst aus 
sprechen, sondern nur aus den schriften unserer vorgànger das- 
jenige sammeln, was uns notwendig und durch die gôttlichen 
schriften gefordert erscheint und [indem wir] die darstellung 
klar und begrenzt fassen, damit sie soweit môglich jedermann 
begreiflich sein werde. Von den âlteren haben einige acht teile 
festgestellt, die die rede ausmachen, wie die griechen, andere 
aber nur sieben, wie es fur «lie syrische sprache geziemend ist. 
und wir Knden sie nicht nur in diesem l'aile allein von entgegen- 
gesetzter auffassung, sondern in vielen anderen punkten. Wir aber 
nehmen, unser ziel zu verfolgen, von beiden seiten das auf, was Die syrische grammatik des [ohannes Estônâjâ 27 

unserem zwéck entspricht, indem wir so sagen: die redeteile 
sînd nomen, verb, pronomen, adverb, pràdikatives adjektiv, prâposi- 

tion, konjunktion». 

Dcr angabe der redeteile folgen nun weiter beispiele eines 
jeden von ihnen und erst nachher die spezielle behandlung. Die 
définition des substantivs und die angabe seiner akzidenzien ist 
genau dieselbe wie bei Severus (Merx a. a. o. s. ^>, 8 f. w, 1 8 f .) ; 
und ebenso findet sich dort das stùck ûber die gênera wOrtlich 
wieder. Dieser ausfùlirung wird dann, mit den worten ^»J rr JU ) 
;jto _.2iCDQ» anfangend, das in der ùbersetzung des Dionysios 
Thrax (Merx a. a. o. s. jj, 18 — ^j, 4) ùber xotvôv und ènCxoivov 
vorgetragene in dem woftlaute der handschrift C (Berl. hschr. 
Sachau 226) angeschlossen. Auch hinsichtlich der étây folgt 
unsere grammatik zunâchst ganz Dionysios Thrax (a. a. o. z. 
5 — 10). Bevor sie aber zu der behandlung" der air^iaxa ùber- 
geht, fùgt sie noch folgendes hinzu: »Aber im allgemeinen sind 
aile nomina, die in dieser syrischen sprache vorkommen, einfach. 
Wenn sich zusammengesetzte vorfinden, beobachten sie aber 
nicht aile die xavoveç der sprache, indem einige von ihnen aus 
einem verb und einem nomen zusammengesetzt sind, andere aus 
einem unvollstândigen und einem vollstàndigen nomen, andere 
aus einem verb und einem unvollstândigen nomen, andere aus 
mehreren gliedern. Aus einem verb und einem nomen sind 

also solche wie j«33~ Jk*-, hv »*A2>, aus einem vollstàndigen und 

einem unvollstândigen nomen solche wie p\îO J^îo, JJ»J 10^,^*2) 
\**L, aus einem verb und einem unvollstândigen nomen solche 
wie \o ^-J_, ^D jl-.^o, s-s^oo \oJ und aus mehreren gliedern 

solche wie ojaSu ^o JvO, oi^op \^A JJ, OMtS) \5> r JJ. Dies 
ùber die uôr t der nomina». 

Da hier der unterschied zwischen einfachen und zusammen- 
gesetzten nomina schon vorweggenommen wurde, kann Johannes 
nur durch eine inkonsequenz ùber die Gyjji-iaca besonders han- 
deln. Unter dieser rubrik gibt er uns zuerst sonderbarer weise 
das, was die ùbertragung des Dionysios ùber die a%iq^aia des 
verbs sagt (a. a. o. s. qd 10 — 13), wiederum genau nach der hand- 
schrift C. Dann bringt er als einen jj^J Jjj folgendes bei: .Ein- 
fach ist z. b. das wort )o;^J, zusammengesetzt aber z. b. das 
wort joo^J, doppelt zusammengesetzt z. b. das wort joojojvu.» 1 1 Wahrscheinlich nach AHÛD b EMMEH, vgl. Dionysios a. a. o. s. *J,s fi. 2 S Axel Moberg 

Die numeri werden ganz kurz nur durch anfûhrung von 
ein paar beispielen bchandelt, ausfûhrlicher dagegen die »quàli- 

tàten» (eig. ôtaiïéouç). Hier bietet uns dièse grammatik den 
âltesten beleg fur die eigentumliche lehre von den vier »quali- 
tâten» des nomens'. Da die altère syrische art und weise dièse 
dia&éaetç zu bestimmen sonst nicht auf uns gekommen ist — sic 
werden in der regel nur durch beispiele erlâutert — mag das 
stuck hier (unter ausschluss der beispiele) mitgeteilt werden. 

»Dem aktivum gehôren aile nomina an, die denjenigen be- 
zeichnen, der etwas tut ()o& Aûd? o^l) oc ^ er cue tàtigkeit 
selbst . . .; dem passiv aile die. welche denjenigen bezeichnen, 
dem etwas geschieht oder das, was ihm geschieht . . . Der jLcuxo 
gehôren diejenigen an, welche die qualitàt bezeichnen, die einem 
zukommt ... ; der |x^j JLqi^o-^d gehôren solche wie jju;2> . . . 
und aile jene anderen an, die das wesen der dinge bezeichnen». 

Zwischen die besprechung des aktivs und passivs auf der 
einen seite und die der jLoajD und |ao^ JLol.q~jo auf der anderen 
ist als ein jj^J jjj die kurze erlàuterung jener begriffe eingescho- 
ben, die aus der ùbersetzung des Dionysios (IMerx a. a. o. s. jsj, 5) 
bekannt ist. Ihr folgt das von Merx a. a. o. s. 107 3 mitgeteilte zitat 
des Bar Zô'bï aus unserer grammatik; die letzten worte lauten in 

meiner handschrift jju.,0 jLcup\T>? Jopojt v oojlD? ^1 JJ^qqû2>? T ) 
j.j^oj |x»q<«^d .oo^N-J bieten also eine leichtere lesung als in 
dem von Merx mitgeteilten zusammenhang bei Bar Zô'bî. Wie 
die von mir benutzte handschrift Sachau 306 zu dieser stelle liest, 
habe ich mir leider nicht notiert. So wie die worte hier lauten, 
(1. .^oo^D und j-JV^??), kônnen sic ja einfach auf die nomina 
agentis und patientis bezogen werden. 

Die kasus werden zunàchst in ziemlich genauer ùberein- 
stirrimung mit dem von Gotthhil 2 aus der metrischen grammatik 
des Severus mitgeteilten bchandelt. Dann folgen weiter die 
zeilen aus Dionysios Thrax (a. a. o. s. +*,22 — °W,2), allerdings 
durch schreibfehler sowie durch ein grôsseres homôoteleuton ent- 
stellt. aber doch augenscheinlich nach der rezension der hand- 1 Vgl. nicinc zusammenstellung a. a. o. »Zur Terminologie» /.. w. 
jLaoJ 3. 

2 A Treatise on Syriac Grammar b) Mâr(i) Eliâ of Si 
Beriin 1 887, s. 15*. Die syrische grammatik des [ohannes Estônâjâ 29 

schrift C. Nur ein paar von Johannes Estônâjâ gegebeno. in der 
ùbersetzung clos Dionysios fehlende beispiele deuten auf eine 
andere neben ihr benutztc quelle hin. 

Die behandlung der ûbrigen redeteile bietet nur weniges 
von interesse. Sic folgt im allgemeinen genau der uns schon 
aus der prosaischen grammatik des Severus bekannten. So 
vollstàndig zum verb, einschliesslich des bemerkenswerten stiickes 
ûber die a%r^axa, Severus bei Merx a. a. o. s. ^ 19 f.; so auch 
zum pronomen, nur sind die worte des originals ûber die ax^iiata 
hier wie in der metrischen grammatik des Bar Zô'bï 1 etwas 
vollstândiger gegeben als bei Severus. Uber das adverb bietet 
Johannes ganz dasselbe wie Severus, hat nur noch einige bei- 
spiele und in derselben weise auch iiber das prâdikative adjektiv 
(jiûjt fc\2o). Zu diesem stùcke stellt er nun weiter die aus der 
grôsseren grammatik des Barhebrâus s. 243, 16 — 25 bekannte 
ausfùhrung, nach welcher z. b. J3»?j soviel als -O^olS.J JjQ»?J ist 
u. s. f. Uber die pràpositionen und konjunktionen bringt er 
ebenfalls das bei, was Severus a. a. o. s. y. mitteilt. Zu den 
ersteren gibt er einen jj^j jjj, der allerdings nur in einer auf- 
zahlung der pràpositionen unter anfùhrung eines sie aile um- 
fassenden merksatzes besteht; die définition der letzteren hat 
dieselbe form wie bei Bar Zô c bï 2 , die bei Severus in etwas ver- 
ânderter gestalt wiederkehrt. Endlich folgt eine mehr detail- 
lierte besprechung einzelner konjunktionen in hauptsachlicher 
iibereinstimmung mit der von Gottheil Hebraica IV, 168 f. mit- 
geteilten, nur scheint sie bei Johannes Estônâjâ in einer relativ 
ursprùnglicheren fassung vorzuliegen. 

Schon die mitgeteilte einleitung des Johannes zeigt ja. dass 
sein werkchen uns kaum an und fur sich interessieren kann. 
Der verfasser will uns nichts neues, nichts aus eigencm wissens- 
\-orrate bicten, sondern nur aus schon vorhandenen werken das 
notigste herausnehmen und in bequemer form zusammenstellcn. 
Da er aber. wie die der grammatik des Josef Hûzâjà entnom- 
menen stellen zeigen, seine quellen wôrtlich oder fast wôrtlich 
w icdergibt, bekommen wir doch durch ihn etwas uber dièse 
quellen zu wissen. Leider nennt er sie nicht. und so sind wir 
darauf hingewiesen, sie aus den auszùgen selbst soweit môglich 1 Gottheil a. a. o. s. 28*. 
- VlM. Hebraica IV. 170. 30 Axel Moberg 

nàher zu bestimmen. Dabei wâre es selbstverstândlich von 
grôsster bedeutung die zeit foststellcn zu kônnen, wâhrend wclchcr 
der verfasser lebte. Xach J. S. Assemani 1 soll or um 830 gelebt 
haben, aber dicse angabe ist wieder von R. Schroter und A. 
ÂIerx angezweifelt wordon. Erstoror will 2 dafûr don gramma- 
tikor Johaxxes Estôxâjâ mit dem gleichnamigcn presbyter in 
Lït^arb :i gleichsetzen, mit welchem Jakob von Edessa im briof- 
lichen verkehr stand. Einen grand fur dièse gleichsetzung gibt 
Schroter nun nicht an und auch keinen, warum die angabe Asse- 
mani's zu bezweifeln soi. Merx dagegen meint a. a. o. s. 107, 
dass Johaxxes Estôxâjâ schon frûher als Jakob vox Edessa ge- 
lebt haben musse und don âltestcn grammatikern der syrer zuzu- 
zâhlen sei. Dies ' darum. weil Bar Zô'bï ihn.'wie oben erwâhnt 
wurde, mit AHÛD b EM.MËPi und Josef Hûzâjâ zusammenstellt. seine 
grammatik darum mit denjenigen dieser autoren auf eine Unie 
zu stellen sei. und es weniger wahrscheinlich sei, dass jemand 
nach Jakob vox Edessa eine grammatik nach der art der grie- 
chischen kompendien geschrieben habe. Zwingend kann dieser 
grund natïirlich nicht sein. Die grammatik Jakobs war ein ver- 
hâltnismâssig umfangreichcs werk. und sein zweek war eben 
ûber die syrische sprache, besonders ihre wort- und formbil- 
dung auskunft zu geben — aus dem geiste Jakobs gesprochen 
muss es allerdings »ùber die richtige aussprache (und schreibung) 
des syrischen» heissen. Johaxnes Estôxâjâ dagegen wollte eine 
grammàtische fibel schreiben. nicht um des sprachstudiums willen, 
sondera um die fur das studium der logik nôtigen vorkenntnisse 
in bequemer form cfarin zusammenzustèllen. Mag also auch die 
richtigkeit des von AssE.Arvxi mitgeteilten leider nicht zu be- 
weisen sein, ein grand die angabe zu bezweifeln liegt keines- 
wegs vor. 

Was nun besonders die gleichsetzung mit dem Johannes 
Estôxâjâ aus Lït h arb betrifft, so wird sic dadurch als bestimmt 
unrichtig dargetan, dass, falls wir unserer handschrift glauben 
schenken kônnen, der grammatiker Johannes Estônâjâ im kloster 
des MAr /'urâ in Sanig h lebte. Xach den weiteren mitteilungen 1 Bibliotheca orientalis III. 1 s. 256. 

'-' ZDMG 24, 201 ff. un,! nach ihm R. Duval, La littérature 

syriaque 3 , Paris 1007, s. 289. 

• hrôter vermutel fatrib = Médina. Die syrische grammatik des Johannes Estônâjâ 31 

Assemani's a. a. o. soll er nestorianer gewesen und sein epithet 
estônâjâ darum nicht als sâulenheiliger zu deuten sein, son- 
dern es soll ihm nach seiner heimat oder dem klostcr, wo er 
als mônch lebte, gegeben worden sein. Nestorianer kann er 
wohl nicht gewesen sein, falls er in einem klostcr in Sarûg 1 ' 
lebte, und aus diesem grunde blcibt es auch unsicher, wie das 
epithet zu verstehen ist. Der heilige Z e< ôrâ — es werden in der 
literatur zwei heilige dièses namens erwâhnt — wurde als sâulen- 
heiliger berùhmt; doch ist es wohl kaum wahrscheinlich, dass 
ein monch des einem styliten gewcihten klosters wegen dièses 
umstandes selbst Estônâjâ genannt werden konnte. Andere 
nachrichten ùber unseren grammatiker sind mir nicht bekannt, 
ausser dass in einer handschrift der Bibliothèque Nationale in 
Paris (Kat. Zotenberg no. 203, 7 °) sich eine kleine dogmatische 
schrift in fragen und antworten von Johannes Estônâjâ ïm 
kloster des Mâr Z et ôrâ (Zoara) in Sarûg h befindet; sonst ist mir 
sein name nirgends begegnet. 

Wenn demgemâss Johannes Estônâjâ in der ersten hàlfte 
des 9 jahrhunderts schrieb, so brauchen wir nicht lange darùber 
im ungewissen bleiben, aus welchen quellen er seine auszûge 
machte. Um dièse zeit lagen die grammatiken von Josef Hûzâjâ, 
AHÛD h EMMËH und Jakob von Edessa vor, vielleicht auch eine 
von jEsÛD h ENAH. ' Ûber die letztgenannte ist uns noch weniger 
bekannt als ûber die des AmiD h EMMËH; von beiden muss man 
doch wohl vermuten, dass sic derselben art und anlagc waren, 
denselben zweek verfolgten, wie die des Josef Hûzâjâ und des 
Johannes Estônâjâ selbst. 

Was Johannes aus der grammatik des Josef Hîïzâjâ ùber- 
nommen hat, wurde schon im obigen angegeben; was aber von 
dem ùbrigen aus anderen kompendien derselben art stammt, 
kônnen wir natûrlich nicht mit irgend welcher wahrscheinlichkeit 
auf dièse uns gar nicht naher bekannten quellen verteilen. Das 
wâre ja iibrigens, konnte es gelingen, von schr fraglichem wert. 
Die uns cigentlich interessierende frage wird also die sein, ob 
in dem werkchen des Johannes auch fragmente aus der gram- 
matik des Jakob von Edessa vorhanden und als solche erkenn- 
bar sind? 1 Vgl. Assemani a. a. o. s. 308 und Merx a. a. o. >. 34. 32 Axel Moberg 

Ich glaube, die frage ist zu bejahen. Als solche fragmente 
môchte ich in erster linie die ausfûhrung tiber die eïdrj als ein- 
fach und zusammengesetzt sowie die lehre iïber die »qualitâten» 
(ôuc&éaeiç) des nomens betrachten. Erstere scheint deshalb Jakob 
von Edessa zuzuschreiben zu sein, weil das, was hier unter dem 
namen dài] bchandelt wird, tatsâchlich in die a%r^axa gehôrt 
und Jakob von Edessa nun wirklich nach der bekannten mit- 
teilung des Barhebrâus in der grôsseren grammatik s. 16, 27 f. 
unter eïârj die (>x j 't[' ara verstand und umgekehrt. Bestâtigt wird 
meine annahme noch dadurch, dass die bemerkung, die zu- 
sammengesetzten nomina, insofern solehe im s\^rischen wirklich 
vorkommen, fi'igten sich den JjqjjO der sprache nicht, eigentlich 
sinnlos wird, werin man dem worte Jjqjjo hier die allgemeine 
bedeutung »regel» gibt. Welchen sprachlichen regeln, so wie 
sie um dièse zeit aufgefasst wurden, sollte wohl die verbindung 

Jv33~ \h*. u. à. widersprechen ? Dagegen wird der sinn der 
wendung sofort klar, wenn man dem worte die bedeutung gibt, 
die es in der grammatik des Jakob von Edessa wirklich hat. 
dieselbe die dem worte xavwv in dem vorbilde Jakobs, Theodosii 

Alexandrini Canones usw., zukommt: JV^û— jk*- zum beispiel làsst 
sich, als ein (zusammengesetztes) wort betrachtet, nicht unter die 
im syrischen gewôhnlichen nominalbildungsformen ein- 
ordnen. Auch darum ist dièses stiick wahrscheinlich Jakob zuzu- 
schreiben, weil einige von den hier angefiïhrten beispielen (u\ 
JLj, JjuL ^~2>) nebst noch anderen derselben art (J;v> w . ^\y> 
»juV^> «qdqûd u. a.) in der grôsseren grammatik des Barhebrâus 
s. 20,8 f. wiederkehren, in anderer form auch in der kleineren 
grammatik s. 10, ohne dass sie ihm von Bar Zô'bî oder Severus 
iibermittelt sein kônnen, da sie ebën bei ihnen fehlen. Weniger 
bestimmt làsst sich die lehre von den vier -qualitàtcu» der no- 
mina auf Jakob von Edessa zurïickfùhren. Wàre aber etwa 
Aiiuii ll r.M.Miii der begriinder dieser lehre, so miisste man jeden- 
falls seine grammatik als eine viel selbstândigere leistung be- 
trachten, als man bis jetzl gewohnt war. Gewissermassen kônnte 
dasselbe auch von der ausfûhrung gesagt werden, gemâss wel- 
cher das prâdikative adjektiv Ja-?J soviel als -ojofcoj jû-ij u. s. t 
wàre. Doch kônnte dièses stûck auch aus irgend einem logischen 
werke stammen, und dasselbe gilt von der besprechung der kon- 
junktionen. Die syrische grammatik des Johannes Estônâjâ 33 

Es bleiben noch ùbrig die definitionen der redeteile sowie 
die meisten ausfùhrungen iïber deren akzidenzicn. Dies ailes 
findet sich der hauptsache nach bei Severus wieder, der es ja 
môglicherweise aus der grammatik des Johannes Estônâjâ iïber- 
nommen haben kônnte. Wahrscheinlich ist das aber nicht. Uber 
zwei hiehergehôrige stellcn habe ieh in der einleitung zu meiner 
iibersetzung der grôssercn grammatik des Barhebrâus gehan- 
delt, a. a. o. s. IX f., und dièse beiden stellen begegnen uns 
auch in der grammatik des Johannes. Die erste, d. h. die défini- 
tion des J;ccJ, ist, wie dort betont wurde, sicher mit der des 
Jakob von Edessa identisch, jedoch lasst es sich ja vorlâufig 
denken, dass er dièse définition von AHÛD h EMMËH ùbernommen 
habe, obgleich die verwendung der begriffe Jk°>QDoL und Ji.co ' 
eher in die richtung auf Jakob von Edessa weisen. 2 Fur die 
andere stelle, d. h. die ausfûhrung liber die ax^/iara des verbs, 
habe ich ebenfalls dort die notiz ùber die behandlung der a%r^iaza 
und rfârj bei Jakob von Edessa herangezogen. Im hinblicke 
auf das »Zur terminologie» a. a. o. zum worte |.^i2)L mitge- 
teilte kônnte man aber dièse ausfûhrung dem Elias von 
SôB h  zuschreiben wollen; jetzt aber, da sic uns auch hier be- 
gegnet, ist dièse eventualitàt ausgeschlosscn, und es erùbrigt nur 
dièses stùck auf Jakob von Edessa zurùckzufûhren. Nun liegt 
aber, wie ebenfalls in meiner einleitung a. a. o. hervorgehoben 
wurde, durchaus kein grund vor die einheitlichkeit der in den drei 
ersten fragen und antworten bei Severus gegebenen darstellung 
der grammatischen grundbegriffe zu bestreiten, und so werden 
wir denn dazu gefùhrt, die hier in frage stehenden stùcke aus 
der grammatik des Johannes, bezw. des Severus als (fast wôrt- 
liche, aber in verschiedener weise gekùrzte) auszùge aus der 
grammatik des Jakob von Edessa zu bestimmen. Leider be- 
treffen sic eben jene partieen dièses so ùberaus wichtigen werkes, 
die fur uns das geringste interesse besitzen. 

Eine si chère spur der grammatik des Jakob von Edessa ist 
endlich auch der in der einleitung als mit grammatik synonym 
verwendete ausdruck JJ\*a» Lo-iL >sprachrichtigkeit». 

1 S. Hebraica a. a. o. 

8 Vgl. meine zusammenstellung »Zur terminologie» a. a. o. zu 
diesen wôrtern. 

MO. 1!)09. x Textstudien zu Mahavastu. 

Von Jarl Charpentier, Uppsala. 
i. Mahavastu II, p. 177 ff. (ÇrïcampakanâgarâjajâtakamJ. 

[177] »In fruhercn zeiten, o mônchc, lebte in Bârânasî ein 
kônig Ugrasena, der mit grossem glùck und hohcr macht begabt 
war, treue gefolgsleute hattc, freigebig, rcich und mâchtig war. 
Sein rcich war voll von rcichtûmcrn, ruhig, mit reichlichen lc- 
bensmitteln versehen, von vielen glûcklichen mcnschen bcwohnt. 
Dort waren keine schlâgereien und strafen ûblich, die Fàuber 
wurden eilig ergriffen, und die rechtspflcge war blûhend. In 
seinem reiche lebte ein nàgdkômg, namens Campaka, der gliick- 
lich war, ein schatz von klugheit, von einigen hunderttausenden 
von nâga's umgeben. [Beschreibung seines palastcs.] Am ach- 
ten, vierzehnten und funfzehnten tage des halbmonats beobach- 
tete er an einem kreuzwege die fastengelûbde. [Eines tages 
wird er dort von einem schlangenbândiger ergriffen und nach 
Bârânasî gefûhrt. Dabei vertrocknen aber aile baume in der nâga- 
welt. Seine hauptgemahlin begiebt sich jetzt 7,11 kônig Ugrasena 
und fordert ihn auf, den wâ^akônig loszulassen. Nachdem der 
schlangenbândiger reichliche erstattung erhalten hat, wird die 
schlange losgelassen. Der schlangenkônig ladet Ugrasena ein 
seinen palast zu sehen, was dieser auch tut. Spâter wird das 
haus des Ugrasena durch Campaka vor einem feuerbrand ge- 
schûtzt.] 

So lautet die prosaerzâhlung des Mahavastu, die bis p. 181,8 
reicht. Mit dieser erzâhlung isl offenbar das sogenannte Cam- 
peyyajâtaka (jâl 506, Fausboll IV p. ^i ff.) identisch. Die 
prosaerzâhlung zeigl von der «les Mh\. wenige abweichungen — Textstudien zu Mahâvastu 35 

unter don am meisten beachteaswerten ist die, dass anstatt des 
verwelkens der baume ein damm im nâgareîch sich mit blut fiillt, 
als der schlangenkônig gefangen worden ist — ein zug der sage 
der fur vide abendlândische màrchen charakteristisch ist. Der 
prosarahmen des jataka schliesst damit ab, dass die nâgakônigm 
vor Ugrasena tritt: dann fangen die gâthâ's an, die ich unten 
mit denen des Mhv. vergleichen werde. Die komposition der 
Mhv.-erzàhlung ist wohl auch ursprûnglich eine âhnliehe ge- 
wesen. 

Im Mhv. p. 181,5 ff. lesen wir folgende frage des kônigs, als 
das nâgamàdchen vor ihn tritt: 

[181,5] là nu vidyudivâhhâsi sarasi viya târàkàh 

tâmrapâdapayastirvâ puspitâ vana-m-antare ? 
asi tvam Nandane jâtâ jâtâ Gitrarathe vane 
devi asi va gandharvï na tvam asi M mânusî ? 
Damit stimmt die g. 1 des jâtaka 506 ùberein: 

Jcâ nu vijju-r-irâbhâsi osadliï viya târalcâ 
devatà nu si gandhabbl, na tarit mahnâmi mânusim. 
Der pâlitext zoigt mit crwimschter deutlichkeit, dass sarasi 
raja târaJcâh nicht richtig ist. Im pâli ist ja osadhitârakû oder 
osadhï târalcâ eine formelhafte benennung des (morgen)sterns. 
Die hdschr. der Mhv.-stelle zeigen: C ° bhâsa tu sara°, B ° si 
usara ; es wird wohl, glaube ich, etwa usarâ 1 viya târaJcâh zu 
lesen sein. Ob auch na tvam manyâmi mânusim zu lesen ist, 
lasse ich dahingestellt sein; BC haben ° na te anyâni mâ°. 
Die »â#akônigin antwortet: 
1 18 1,10] nâhaih devi na gandharvï na maharaja manuel 

nâgahanyaham bhadrante avlci iha âgatâ. 
Vgl. g. 2: 

n' amhi devi na gandhabbl na maharaja ma nu si, 
nâgakamC amhi bhaddante, atthen' amhi idh âgatâ. 
Obwohl mir avïcï = nâgalo]câd ganz unglaublich scheint, sehe 
ich doch hier keine môgliche verbesserung. B hat arïni 2 . 1 usara- = skt. ttsra- 

2 Es wàre ja môglich, dass avlci hier schlechdiin nur in der be- 
deutung 'von unten her' steht; jedoch scheint mir dies der ûblichen 
stereotypen bedeutunu des wortes wegen nicht gcrade glaublich. ^5 Jarl Charpentier 

Der kônig fragt wieder: 

[181,13] cittântacittâ vilutendriyâsi 1 

netrehi te vâri çravanti hintt ? 

nastam hi kincî abhiprârthayantl 

idhâgatâ tâni na dlrgham brûhi. 

Vgl. g. 3: 

2 vibbhantacittâ kupitindriyâsi 
nettehi te vâriganâ savanti, 
Mm te nattham, Jcith pana patthayânâ 
idhagâtâ nâri, tad irhgha brûhi. 
B hat eittrânta ° ; da c und v ziemlich lcicht verwechseft wer- 
den kônnen, ist es mir am meisten glaublich, dass Mhv. ursprùng- 
lich auch vibhrântacittâ gehabt hat. 
Die wâ^akônigin antwortet: 
[18 1,18] yam ugratejam urago tti ahu 

nâgo ti nom ahu janâ janendra 
tam agrahe puruso jivîtânvitam 
tam bandhanâ munca patirh me dira. 
Vgl. g. 4: 

yam uggatejo urago ti cahu 
nâgo ti tam âhu jano janinda 
tam aggahï puriso jïviJcattho, 
tam bandhanâ munca, patl manï eso. 
BC haben jlvati jwitânvitam ; es ist wohl hier eine glosse in 
den text hineingeraten, die jïvitârtham oder âhnliches erklàrte. Ob 
agrahe in agrahl zu ândern sei oder ob es in analogie mit for- 
men wie ved. abliet usw. 3 gebildet ist, getrauc ich mir nicht zu 
sagen 4 . 

Von hier ab geht die ordnung der verse in tien beiden tex- 
ten auseinander. Im Mhv. fahrt nâmlich die reâ^okônigin fort: 
[182,1] nagaram. pi nâgo bhasmïkareyâ 
tathâ hi yâvacca balopapeto 
dharmarh tu nâga ayaih yâcamâno 
hastatvam âgacche vanipakasya. 1 Es w&re denkbar, dass viluta korruptel fur *ri///ii u sein kônnte, 
worin ich ein pkt. *viriya } viliya, pfpt. zu virai - gupyati 'verwirrl werden' 
(Hc. tV [50), sehen môchte. Vgl, vilie in hdschr. I) zu Nâyâdh, WI 69 jât loj g. 1 '■' I'is( hel Pkt. gr. p. 359. 

4 Fur das letztere sprichl das folgendt âgaccht - pâli âganchi, 
âgacchi. Textstudien zu Mahâvastu 37 

Vgl. damit g. 6: 

nagaram pi nâgo bhasmam kareyya, 

tathâ hi so balaviriyûpapanno, 

dhammah ca nâgo apacâyamâno, 

tasmâ parakkamma topo karoti 
B hat ° nâgo arya pâpamâno ; ich glaube, man wird am be- 
sten nâgo apacâyamâno lesen — eine palâographisch nicht schwie- 
rige ânderung. ]\Ian vcrgleiche: nâgo ayant yâcamâno und nâgo 
arya pâpamâno mit nâgo apacâyamâno. Das wort vanïpaka und 
p. vanibbaka (im nâchsten vers) gehen natùrlich beide auf skt. vanî- 
yaka zurùck, jedoch in verschiedener weise: vanïpaka 1 ist wohl 
einfach hypersanskritismus aus einem pkt. *vanïvaga mit v fur y 
(vgl. Pischel Pkt. gr. p. 177 mit litt). Fur vanibbaka vermute 
ich, dass es kontamination aus van'iyaka = skt. vanlyaka und 
einem *vanibbajja = skt. *vanïvrajya 2 sei. 
Die nàchste frage des Ugrasena lautet: 
[182,0] katham vijâneya grhïtanâgo 

sa ugratejo balasthâmavanto 

durâsado duhprasaho bhujango 

hastatvam âgacche vantpakasya. 

Vgl. g. 5: 

katham nv-ayam balaviriyûpapanno 

hatthattham âganchi vanibbakassa, 

akkhâhi me nâgakanne tant atthafn, 

katham vijânemu gahïtanâgam. 
Wie man sieht, entsprechen im Mhv. die zeilen a, b und d 
resp. d, a und b der pâligâthâ. 
Die nâgakonigin antwortet: 
[182,11] caturdaçïm pancadaçim ca astamlm 

catuspatlbe gacchati nâgarâjo 

osrstakâyo vicaranto nâgo 

hastatvam âgacche vantpakasya. 
Dazu stimmt g. 7 a — b: 

câtuddasini pannarasiù ca râja 

catuppathe sammati nâgarâjâ. 1 vanïpaka auch in buddh. und jain. skt., z. b. [âtakam. 18, Di- 
vyâvad. p. 414,18, Ind. st. 15,357. 

" Oder *vanevrajya > *vanebbajja > *vanibbajja. 38 farl Charpentier 

Die zeile c des Mhv.-verses kommt im jâtaka spàter vor 
[s unten]. Der nâchste vers des Mhv., der auch von der schlan- 
genkônigin gesprochen wird, ist nur eine wiederholung des mit 
g. 5 identischen verses (s. oben). weshalb ich ihn hier nicht wei- 
ter behandle. 

Der kônig antwortet mit einem verse, der sich in dem pâlijâ- 
taka nicht findet. Dann fâlirt die nâgàkônigm fort: 
[183] dharmena mocehi asahasena 
grâmena niskena ca goçatena 
osrstahâijo h igrh ~t ta nâgo 
punyârthiko mucyatu nâgarâjo. 
Vgl. g. 9: . 

dhammena mocehi asahasena 
g amena nikkhena gavam satena 
ossatthakâyo urago carâtii 
punhatthiko muncatu bandhanasmâ. 
Die zeile c der beiden verse kommt in Mhv auch p. 1 - 2,1s 
vor [vgl. oben]. 

Die antwort des Ugrasena lautet: 
[183,7] dharmena mocesyam asahasena 
grâmena niskena ca goçatena 
osrstàkâyo ca bhujango gacchatu 
prïto ca sampadyatu nâgarâjâ. 
B hat O kâyo gacchatu bhujago [zu lesen ist natùrlich bhu- 
jango}, was richtig sein wird. 
Die g. 10 lautet: 

dhammena mocemi asahasena 
usw. = g. 9. 

Xun antwortet die schlangenkônigin: 
[183,12] sodaça strisahasrâni âmuktamanikundalà 
vârivâsagrhâçrità ârya tvam çaranâgatâ. 
Vgl. damit g. 8: 

solas' itthisahassâni âmuttamanikundalû ' 
vârigehâsayâ nâriyo tapi tam saranam gâta 
B hat hier °grhâçrito nâryo tvârii , was ja der pâligâtha 
nàher entspricht Vielleicht isl hier °âcritâ nâryo «lie richtige 
lesart. 1 Vgl. jât. 52g g. si und 546 g. 221. Textstudien zu Mahâvastu 39 

Der kônig lasst jetzt den schlangenkonig und dcn schlangen- 
bândiger holen und spricht zum letztercn : 

[1 83,15 1 demi niskaçatam labdham sthûlâ ca manikundalâ 
catuhçatan ca paryankam dâmakapuspasannibham 
bhâryân ca sadrçîdevïrh, mucyaiu uragâdhipah. 
Dem entspricht g. 1 1 und 1 2 : 

11. dammi nikkhasatarh ludda thullan ca manikundalam 

catussadan ca pàllamkam ummâpupphasirin n ibham . 
\2. due ca sâdisiyo bhariyâ usabhan ca gavam satarh, 
ossatthakàyo urago carâtu, 
puhhatthiko muncatu bandhanasmâ. 
Dk' verbesserungen im Mhv.-text ergeben sich ja von selbst; 
in i< s ,3,iô ist zu lesen lubdhd statt labdham, in z. 16 catuhsadan 
ca statt ° <_at a 11 ca. 

Der schlangenbàndiger antwortet: 
[183,11»] viuâ tu dànâ vacanàn narendrâ 
m uncâm imam, dhârmiko nàgarâjâ 
màhânubhâvo paralokadarçi 
mahàbalo so ca na samvihethyo. 
Ygl. damit g. 13: 

vinâpi dànâ tava vacanam janinda, 
muncemu nam uragarh bandhanasmâ. 
osatthakâyo usw. 
B hat vinâ dânâ tu cacanân narendrâ; dies scheint, falls man 
te fur tu lesen darf, die konjektur Fausbolls zu bestàtigen : dânâ 
vinà [eher vinâ dâna] te vacanam janinda. 
Nun heisst es in Mhv. p. 184, 1 ff.: 

mukto Campako nâgo Kâçirâjânam bhâsati: 
namo te Kâçinâm râja namo te Kâçivardhana 
anjalin te pragrhnâmi paçya râja mo niveçanam. 
Yi^'l. damit g. 14: 

mutto Campeyyako nâgo râjânam etad abravi: 
namo te Kasirâj' atthu namo te Kâsivaddhana, 
anjalin te paganhàmi passeyyam na nivesanam. 
Die antwort des Ugrasena im jâtaka und die in Mhv. gehen 
ganz auseinander. Die g. 15 des jâtaka ist nâmlich mit g. 18 
ganz identisch; im zusammenhang erscheint aber die gâthâ pas- 
sender. 

Campaka schwôrt nun, dass er die wohltat des kônigs nie 
vereressen wird: 40 Jarl Charpentier 

[184,10] nardkasmim jiveya ciram sa kâmam 1 

ma kâyikam kihci labheya sâdhu 

1/0 bàdhate pûrvakarisya râjno 

asmâdrço tuhya krtam na jâne. 
Vgl. damit g. 20: 

so paccatam niraye yhorarâpe 

mît kâyikam sâtam aîattha hihci 

pelâya baddho maranam upetu 

yo tâdisam kamma katam na jâne. 
Die zz. 184, 12 — 13 kehren p. 185, 1 — 2 in dcrselben form 
wïeder. B hat an der ersten stelle pûrvakarisya râjarh, an der 
zweiten bâdhite pûrvopakârisyd* râjam, wo C bodhite pûrvaka- 
risya râjan hat. Dass pûrvakarisya râjan zu lesen ist, wird 
dadurch ausser zweifel gestellt. Fur bàdhate ist wahrscheinlich 
bâdhito zu lesen: bâdhito pûrvakarisya bedeutet m. e. 'einem 
fruheren wohltâter verbunden' — freilich steht badh- im skt. mit 
instr., statt instr. kommt aber in vielen fâllen im pkt. gen. vor 
nach Hc. III 134. Somit lèse ich: 

nardkasmim jiveya ciram sa kâlam 

ma kâyikam kinci labheya sâdhu 

i/o bâdhito pûrvakarisya râjan 

asmâdrço tuhya,' — krtam na jâne. 
und ùbersetze: 'in der holle moge der lange zeit leben, nicht 
môge er irgendwelché kôrperliche freude geniessen, wer — einem 
frùheren wohltâter verbunden wie ich dir, o kônig — nicht dank- 
bar ist' 4 . 

Der konig Ugrasena wendet darauf ein: 
[184,15] tumhe lu me tïksnavisâ udârâ 

mahâbalâ ksiprakopâ ca nâgâ, 

nâgâham etam abhiçraddadhâmi 

no tvam amanuso manusasya kruddho. 1 kalam (!). 

2 Glusse zur erklârung von pûrvakarisya; pur vopakârin /.. 1>. Spr. 
4181. 

6 Naml. ha. 

1 Fui krtam na jâne vgl. p. katannû 'grateful' und jàt. jo8 g. 3: 
akatannum akattâram katass appatikârakam 
yastnifn katanhutâ natthi niratthâ tassa sevanâ Textstudicn zu Mahâvastu 41 

Vgl. damit g. 19 a — b: 

tumhe kho' ttlia ghoravisâ ulârâ 

mahâtejâ khippàkopï ca hotha. 
und zum teil g. 15 (= 18) a — b: 

addhâ M dubbissasam etam ahu 

yarh mânuso vissase amânusamhi, 
In 184,18 haben BC die richtige lésait: °amânuso mânusasya. 
184,20 ff. ist schon oben im zusammcnhang mit 184,10 behan- 
delt worden. Demnàchst lesen wir: 

| 185,3] apyeva vàto girim avaheya 

candro ca sûryo ca ksitiïu pateya 

tarvà ca nadyo pratiçrotâ vahensuh 

na tvevahaïn râja musâ bhaneyam: 
Dazu stimmt ganz genau g. 16: 

sace hi vâto girim âvaheyya 

cando ca suriyo ca chamâ pateyyurh 

sabbâ ca najjo patisotarh vaheyyurh 

na tv-ev' aham raja musâ bhaneyyath. 
Obwohl die hdschr. in 185,5 vahetsuh haben, glaube ich doch, 
dass hier vaheyâ zu lesen ist. 
Ugrasena antwortet: 
[185,5] yathestarh nâgarâjasya tathâ bhotûragâdhipa 

yathn tuvaih ca yâcesi paçyâmi te niveçanam. 
Zu der letzten zeile stimmen g. 15 ( = 18) c — d : 

sace ca marh yâcesi etam attham 

daJckhemu te nâga nivesanâni. 
Der kônig rùstet sich dann zum aufbruch, indem er seinen 
ministern befiehlt: 

[185,11] yujyantu te râjarathâ sucitrâ 

kdmbojaJcâ açvavarâ sudântâ 

hasti ca yujyantu suvarnachattrâ 

dralisyâmyaharii nâga nivccanâni. 
Damit stimmt g. 23 ùberein: 

yojentu ve râjarathe sucitte 

kambojahe assatare sudante, 

nage ca yojentu suvannahappane. 

dakMiemu nâgassa nivesanâni. 
In 185,12 ist natûrlich açvatarâ zu lesen. 42 T ar ' Charpentier 

Die zeilen 185,10—21 haben im jâtakatexte keine direkte ent- 
sprechung; sie besagen ungefàhr dasselbe wie ein toil des pro- 
sastùckes IV p. 464. 17 ff. 

Dann folgt aber ein vers, der sich in beiden texten findet. 
Wir lesen nàmlich: 

| [86,1] bherîmrdangâ patahâçca samkhâ 
vâdyensu venu Ugrasenarâjno 
niryâti râjâ mahatâ balena 
puraskrto nâriganasya madhye. 

Vcrl or. 7 a • 

bherïmutifhgû panavâ ca samkhâ 
1 âvajjayims 1 Uggasenassa ranno. 
pâydsi râjâ bahu sobhamâno 
puràkkhato nâriganassa majjhe. 
Es folgt in beiden texten die beschreibung des nâgarei- 
ches, die aber zum grôssten teil auseinandergeht. Im jât. siiul 
es die u - . 25—35, in Mhv. p. 186,5—20 und 187,20 ff. Mehr zu- 
falJige âhnlichkeiten finden sieh zwischen 186,7 — s und g. 27. 1 86,16 
und g. 2q c. 187,20 ff. werde ieh sofort erwâhnen. Zuvor wende 
ich aber zu 187,11 ff.; dort lautet der text: 
| 1 <s7.11 1 2 muktâna te vâhaçâtani panca 
vâidûryamiçrâni dadâsi râjne 
antahpure bhûmi samâstarâ hi 
niskardamâ tvisamiti nirarâja. 
| 187,15] tain tâdrçam atha sa râjâ drstvâ 
antahpuram devavimânakalpam 
nârïganena paricaryamâno 
anuçâsate Kâçipuram samrddham 
Vgl. damit g. 43 f. : 

43. muttâ ca A vâhasahassâni panca 
veluriyamissâni ito haritvâ 
antepure bhûmiyam santharantu 
nikkaddamâ hohiti nïrajâ ca. 

44. etâdisam âvasa rajasettha 
vimânasettham bahu sobhamânam 1 So Fausboll; C k " âvajjimsu. 

- Heu entsprechenden vers im j irichl Campeyya; in [87,11 ff. 

mûssen es aber die nâgakanyâh sein dit- sprechen. 
( muttânan. Textstudien zu Mahâvastu 43 

Bârânasirh nagarârh iddhaphïtam ' 
rajjan ca Jcârehi anovnapannâ. 

Die zeilen 187,13 — 14 mùssen etwa so lauten: 
antahpure bhûmim samâstarâhi 
niskardamà bhesyati riirarâja. 2 
B hat die richtige lesart bhesyati 3 , C die erklârung bhavi- 
syati; in g. 43 d haben C ks B d nirâjâ, es muss wohl hier auch 
nirarûja gelesen werden, was dann zeigen wûrde, dass die gâthâ 
vom rahmenverfasser irrig dem Campeyya zugewiesen worden ist. 
Ich bemerke weiter, dass in 18745 BC ° râjasrstam haben, ohne 
damit ganz bestimmt die lesart Senart's drstvâ verwerfen zu wol- 
len; jedoch erscheint es hier sehr verlockend, ° srstam als ein 
missverstândnis von einem °settha zu betrachten. 

Schliesslich folgen noch zwei verse — ein gesprâch zwischen 
Ugrasena und Campaka — die offenbar frùher eingesetzt werden 
mùssen. Wir lesen nâmlich: 

[187,20] tvam hanculcâmbaradharo suvastro 
tatra yâpento anupannavarno 
divyehi kâmehi samangibhûtah 
Tcirhastham nâga bhuvi tvam caresi. 
Im jâtaka spricht Uggasena zù Campeyya folgendermassen 
in g. 31: 

tri Icambukâyûradharâ suvatthâ 
vattaugulï tambatalûpapan nâ 
paggayha pâyenti* anomavannâ, 
rietâdisam atthi manussalohe 
himatthiyam nâga tapo Icarosi. 
Mit 187,22 vgl. man auch g. 38'': 

sabbehi Jcâmehi s<im<irigibhîito b . 
Der nâgàkônig antwortet mit einem verse | 188,1 ff.], wo sich 
die zeilen 3 — 4: 

yonim aham mânusïm prârthayanto 
tasya Jcâranâya tapam carâmi 1 Vgl. den gewôhnlichen formelhaften ausdruck im Mhv., Divyâ- 
vad. usw. : râjyani rddhan ca sphïtan ca usw. 

2 'wasserkônig' = Campaka. 
b pâli hessati. 

1 yâpenli? 

' Vgl. jât. 524 g. 42. (= 500 g. 38). 44 Jarl Charpentier 

mit g. 36 c— d: 

manussayonim abhipatthayâno 
tasmâ paràkkamma tapa Jcaromi* 

vergleichen. 

Die innere ordnung der verse, die ja mehrfach im jâtaka und 
Mhv. auseinandergeht, versuche ich hier nicht zu restituieren, da 
ich nur beabsichtigte, die oben vorgetragenen verbesserungen zum 
Mhv.-text zu eeben. 2. Mahavastu II p. 48 ff. (Mànjarîjâtakam). 

Das 535 jâtaka des pâlikanons fùhrt den namen Sudhàbho- 
janajâtàka. 2 Die erzâhlung besteht eigentlich aus zwei ganz von 
einander unabhângigen stùcken. In dem ersten teil wird erzàhlt, 
wie Kosiya, genannt ]\Iaccharikosiya — der selbst so geizig ist, 
dass er nichts zu hause essen wollte, aus furcht, die hausleute 
môchten davon ein teilchen bekommen — von sehr freigebigen 
vorfahren abstammt, die aile schatzmeister in Benares gewe- 
sen sind. Spater sind . sie der reihe nach als Sakka, Canda, 
Suriya, Mâtali und Pancasikha wiedergeboren worden. Einmal 
als der geizige Kosiya, weil er allein die speisen geniessen will, 
im walde reisbrei kocht, kommen dièse fïinf als brahmanen ver- 
kleidet herbei und fordern ihr teil. Nur mit grossem wider- 
streben giebt ihnen Kosiya etwas, wird aber spater bekehrt und 
beschliesst. nachdem er seine gùter verteilt hat, als asket zu 
leben. 3 

Im zweiten teil wird erzahlt, wie die vier tôchter des Sakka: 
Asâ, Saddhâ, Ilirî und Sirî, unter einander iiber den vorrang 
zanken, Sakka sendel Mâtali mit einer schale vol] amrta zu 
Kosiya; dieser soll den trank der besten geben. Sehliesslieh 1 Vgl. jât. 524 g. 40; il), g. 41 =jât. 506 g. 37: il'- g- 5° =jât. 
506 g. 40 und g. 5] 41. 

- Fausboll V p. 382 ff. 

3 Mit diesem ersten teil zeigt das lllîsajcLtaka (11:0 78, Fausboll 
I p. ,|- it 1 ahnlichkeit, vgl. dariibei Chalmers JRAS. [892. Textstudien zu Mahâvastu \^ 

tràgt Hirî den preis davon. Kosiya' gelangt schliesslich in den 
himmel und wird mit Hirî vermâhlt. 1 

Diesem jâtaka entspricht im Mhv. das sogcnanntc Manjarî- 
jâtaka a , das dieselbe komposition zeigt. Die prosaeinloitung (II 
p. 48, 16 — 49, 14) ist stark abgekiïrzt. Es wird dargestellt, als 
ob Kâuçika hier schon asket wâre, und die gôtter kommen zu 
ihm in den wald und erbitten sich einen teil der speisen. Zucrst 
tritt Pancaçikha hervor; der geizige antwortet aber: 
[49,10] 3 nâham krinâmi napi vikrinâmi 
i/ti câpi me sannidhi as fi kincit 
parîttarûpam marna bhojanam imam 
syâmâkaprastham nalameso duvinnarh. 
Vgl. damit jât. 535 g. 1: 

n'eva, kinâmi na pi vikkinâmi 
mi cvpi me sannicayo ca atthi, 
sukiccharûpam vat' idam parittam 
patthodano nâlam ayam duvindarh. 
In 49,18 geben BC die richtige lesart nâlam; der Mhv.-text 
bestâtigt Fausboll's vermutung, dass statt dnvindarn hier duvin- 
nam zu lesen ist. 

Paiîcaçikha wendet jetzt ein : 
[49,20] alpâto alpakam dadyât anumadhyâto madhyimam 

bahukâto bahukam dadyât adânam nepapadyate. 
[50,2] na tvâham Kâuçika brûmi bhunjâhi ca dadâhica 
âryamârgasamâpanno ekâmçam 4 vindate sukham. 
Vgl. damit g. 2 — 3, die ich hier nicht anfuhre, weil sie zu 
keinen ànderungen anlass geben. 

Danach tritt Candra hervor. Kâuçika antwortet aber auch 
ihm nâham krinâmi usw. Candra wendet ein: 

[50,10] vadicam so samgilati dïrghasûtrarh ayomayam 
\fo atithismim aslne adattvâ bhunjati bhojanath. 
natvâham usw. = 50,2 1 Zu diesem teil vgl. das Sirikâlakannijâtakam (n:o 382, Fausholl 
II p. 257 ff.). Allegorien dieser art sind ja der jâtakalitteratur wie 
Qberhaupt der gesammten indischen litteratur ziemlich fremd. 

2 Diesen namen hat das jâtaka offenbar von dem streitobjekt, dem 
korallenbaumzweige, den Nârada mitbringt. erhalten. 

3 Dieser vers auch ,50,:'.. 15; 51, 5. 10. 

4 = p. ekarhsam, ekamst certainly , _|6 [arl Charpentier 

Dies finden wir im jâtaka als antwort des Pancasikha wieder, 
g. n: 

balisam [lu] so niggilati dighasuttam sabandhanam 
atithismim yo nisinnasmim eko bhunjati bhojanam. 
Weiter tritt Sûrva hervor; nach demselben gesprach sagt 
dieser: 

[50,80] mogharh tasya hutam bhoti mogham câpi samâhitam 

yo atithismim usw. 
Vgl. damit die 1 antwort des Sakka in g. 4: 

moghan c'assa hutam hoti moghan câpi samihitam 
atithismim yo usw. 
Die lesart samihitam verdient wohl den vorzug. 
Mâtali schlies.slich spricht nach der abwehrenden antwort 
des Kâuçika: 

[51,10] satyam tasya hutam bhoti satyam câpi samâhitam 

1/0 atithismim âsinc dattvâ bhunjati bhojanam. 
Dem entspricht g. 6 (antwort des Suriya), wo auch samihi- 
tam gelesen wird. 

Cakra schliesslieh spricht zu Kâuçika folgendermassen : 
[51,20] Sarasvatim so juhoti câhutârh gamaye api 

yo atithismim usw. 
Dem entspricht g. 8 (antwort des Mâtali): 

Sarasaîi ca yo juhati Bahuhâya 1 Gayâya ca 
Don< Timbarutittasmim slghasotc mahâvahi 
atra c'assa hutam hoti atra c'assa samihitam 
atithismim yo usw. 
Im Mhv.-text stand wohl Vâhutâm G a ma i/o 111 api, was sehr 
leicht ans Vâhukârh Gayayâm api korrumpiert sein kann. Gayayâ 
fasse ich als pkt.-form fur Gai/al;a - Gayâ. BâhuJcâ ist name 
eines ilusscs. 

Xun verwandelt sich Paficaçikha iu einen hund, der den gei- 
zigen verfolgt |s. jât. V p. 389 f. |. Dieser nimmt seine zuflucht 
/u <1< n vier brahmanen und ruft: 

[52,5] udâravarnâ if/ brâhmanâ imi 
ayah ca vo sunakho Jcisya hetu 

lirai r (team rarija nihlni ni liii/arça i/< 

âkhyâtha »t< !.<> nu bhave bhavanto Zu lesen Bâhnkuya Textstudien zu Mahâvastu 47 

Dem entspricht g. 13: 

ulâravannâ vata brâhmanâ ime, 
ayant ca vo s total ho hissa hetu 
uccâvaccarh vannanibham vikubbati, 
akJchâtha no brâhmanâ: ko nu tumbe. 
Çakra antwortet: 

[52,10] Gandro ca Sûryo ca idhâgatâ tt 
m) ah ca so Matai i devasârathih 
aliaïii ca ÇaJcro tridaçâna içvaro 
a y au ca so Pancaçikho ti<ucyate> 
Dem entspricht g. 14; <ucyate> habe ich naeh dem verse d 
cso ca kho Pancasikho fi vuccati 
eingefiïhrt. 

Dann folgt ein vers, worin Çakra den Paùeaçikha lobt; dort 
lesen wir: 

[52,15] pânisvaram kumbhathûnam mrdangânâm svarâni ca 

suptam na pratibodhenti pratibuddho ca nandati. 
Vgl. dazu g. 1 5 : 

pânissarâ mutingâ ca murajâlambarâni ca 
suttam etarh pabodhenti, patibuddho ca nandati. 
In 52,15 ist also statt na liant /ai lesen; BC haben suptânâm 
pra " nti. 

Weiter sprechen die ftinf ahnherren: 
[52,18] tavarii no jnâti purimâsu jâtisu 

/ va ut Kâuçikâ matsaripâpadharmah 
tuhyânukampâya idhâgatâ sma 
mn pâpadharmo nirayarh vrajesi. 
Vgl. damit g. 18: 

tvarh no si 1 hâtï purimâsu jâtisu 
so matsarï rosako* pâpadhammo 
tav' cva atthâya idhâgatamhâ 
mn pâpadhammo nirayarh apattha. 
Mit 52,20 vgl. den prosatext im jât. p. 391,10: tara anukampa- 
mànâ âgatamhâ. 

Dann folgen weiter zwei strophen allgemein moralischen in- 
halts. Es heisst: 1 C ks omitt. si; ist au. h hier tuvam no hatï zu lesen? 
* B' 1 Kosiyo; es ist wohl so matsarï Kosiyo pâpadhammo zu lesen 
Vgl. aber auch p. 52,22 (Mhv, unten). a% Jarl Charpentier 

[52,22] ye matsan rosàkapâpadharmâ 

padvesakâ çra man a bràh ma n ânâm 
pâpâni karmâni samâcaritvâ 
ito cyutâh te nirayam vrajanti. 

[53,4] ye ceha dânâni dadanti panditâ 

prasannacittâh çramanabrâhmanesu 
punyâni luira ilta jïvaloJce 
ito cyutâs te suçjatim vrajanti. 

Vgl. g. 16—17: 

16. ye Jcec' ime maccharino kadariyâ 
paribhâsakâ samanabrâhmanânam 
idh 1 eva nikkhippa sarïradeham 
kâyassa bhedâ nirayam vajanti. 

17. yc kec' ime suggatim âsasânâ 
dhamme thitâ samyame samvibhâgt 
i(lli' eva nikkhippa sarïradeham 
kâyassa bhedâ suggatim vajanti. 

Schliesslich spricht Kâuçika zwci strophen: 

[53,9] eso adyâivam karisyâmi punyam 

dâsyâmi dânam çramanabrâhmanesu 
etehi dadyâdaham* annapânam 
nâham adâttvâ amrtam pi pâsye. 2 

[53,13] evam ca nu- dadato sarvakâlam 
hhofin ca me va sarvâ ksipihanti 
tato aham sugatim pravrajisyam 
prahâya kâmâni tathâdhikâni. 

Vgl. damit g. 20 — 21: 

20. esâham ajj 'va upâramâmi 

na cap' aham kinci kareyya pâpam 
na câpi me kinci-m-adeyyam atthi 
nâ câpi datvâ* udakam }>' aham pive. 

21. evan ca me dadato sabbakâlam 
bhogâ ime Vâsava khiyissanti 
tato allant pabbajissâmi Sakka 
hitvâna kâmâni yathodikâni. 1 dadyâm' aham Senart p. 505. 

-' pipâsye; amrtam statl udakam im pâlitext ist offenbar ans <.\vm 
zweiten teil der erzahlung geholt. 

câp' adatvâ zu lesen, vgl. Cowell fâtaka V p. 209 n. 1. Textstudien zu Mahâvastu 4g 

Tn 53.11 haben die hdschr.: B °dyâd dânam nâhath , C °hi 
ete dânam dadyâ nâharh L °hi ete dadayehi dânam nâ°. Ob 
môgliçherweise etehi dadyâni 'liant annapânam zu lesen ist ? In 
53,14 geben BC va sarvâ, L va sarva > Vâsava; fur lesipihanti 
ist wohl lcsiyihanti x zu lesen. 

Mit diesen versen schliesst der erste teil der erzâhlung. 
Die zweite erzâhlung fângt in dem palitext damit an. dass 
die vier tôchter Sakka's: Asâ. Saddhâ, Sirî und Hirî, sicli im see 
Anotatta belustigen. Dahin kommt der seher Xârada- mit einer 
blume des korallenbaums; die màdchen flehen ihn an. ihnen die 
blume zu schenken. Dann setzt die strophisehc version ein. Wir 
lesen in ~\lhx. : 

[53 > 17 ] nagottame girivara?-Gandhamâdane 
modenti devavarâdhipâtmajâ 
upâgatâ rsivara sarvi pûjitum 
supuspitârh drumavaraçâkhâm grhniya. 
Vgl. g. 22: 

naguttame girivare Gandhamâdane 
modanti ta devavaràbhipâlitâ 
athâgamâ isivaro sabha]olca<iû 
supupphitam dumavarasôkham âdiya. 
In 53,19 hat B upâgamâ, C upâgame rsivara sarvapû ; es ist 
wohl zu lesen: 

upâgame rsivaro saryapûjito 
Weiter heisst es: 
[53,21] çucim sugandhâm tridaçehi satkrtâm 

supuspitârh a ma ra va relu sevitârh 
[54,1] çâkhâm dadensur nama asti mârisa 

yathâiva mo ÇaJcra tathâiva so tuvarh. 
Damit stimmen g. 23 a — b: 

sucirh sugandhâm tidasehi sakhatarh 
pupphuttamarh amaravarehi sevitârh 
und g. 25 e— d (die mâdchen reden Xârada an): 
dadâhi no, sabbagatï t< ijjhantu 
tcaùi pi no ho/ri ijatli eva Vâsavo. 1 Oder ksiyihinti. 

2 Dieser erscheint auch bei den Jainas, Nayâdh. XVI 175 ff., und 
anderswo als anstifter von strcit und zank. 

:i girivare ist wohl besscr. 

MO. 1909 1 ^o Jarl Charpentier 

In 54,1 hat B çâkhâm dadet sarvamgamâsi mârisa und C 
çâkhâm dada sarvâdgamâsi mârisa; es ist wohl zu lesen: 
çâhhâm dada sarvangamâsi mârisa. 

Wegen sarvangama vgl. turangania, pâli pubbangama [Dhp. 
i] usw. Nârada wird ja im epos ôfters als die ganze welt durch- 
wandelnd dargestellt: vgl. besonders die fragc Indra's an ihn, ?.. b. 
MBh. III 2118: 

papracchânamayan câpi tayoh 1 sarvagatam vibhuh 
und weiter im Mhv. selbst, unten p. 55,2: 

yo sarvaloke carati mahâmunih 
nâmena so Nârado usw. 
[vgl. weiter unten]. 

Die nàchsten zeilen bringen die antwort des heiligen : 
|,54,3] tâi'n yâcamânâm anudràksi brâhmana 
ityàbrlsu kdlaham udïraye: 
na mahyam puspehi ihârtha vidyate 
i/â yeva vo çreyatarâ (grhnâtu). 

Vgl. damit g. 26: 

ta in yâcavnânâbhisamekkha Nârado 
icc-abravî sarhlcalaham udïrayi: 
na mayham atth 1 atthi imelii koci nam, 
ijâ yeva vo seyyasi sa pilayhathâ. 

In 54,4 ist wohl zu lesen: ityabrav't(t) sukalaham udïraye [C 
hat ityabravîmi ] ; grhnâtu ist Senarts eigene konjektur, die aber, 
wie er selbst bemerkt (p. 505), jeder handschriftlichen stùtze entbehrt. 
BC lesen °çreyatarâ sopi tadiyarit 2 ; dass ein mit pi anfangendes 
wort da gestanden hat, ist auch iius dem palitext offenbar. Im 
palitext steht aber fehlerhaft pilayhathâ statt /dlandhàtha [IV hat 
hier yâ pilandhetha), vgl. z. b. râjamuddikam mharitvâ attano 
anguliyam pilandhi Buddhagh. zu Dhp. 21 (Dhp. 1 p. [54), âbha- 
raijani pilandhanto muttâhâram nâddasa Ras. (Spiegel An. Pal. 
p. 32) usw. Alan mochte also im Mhv. etwa s. > lesen: 
yâ yeva vo çreyatarâ [sa] p'mahyata 

Die màdchen antworten danach: 1 Nârada- Parvatayoh, 

1 Anfang des n&< hsten verses, Textstudien zu Mahâvastu .51 

[54,7] tadiyam tvam eva samiksa 1 brâhmana 
jânâhi mo mârisa yâ nu çreyâ 
yasyâiva no mârisa tâm dayisyasi 
sa eva no çreyatarâ bhavisyati. 
Vgl. g. 27: 

tvam no' ttamo vâbhisamekkha Nârada 
yass" 1 icchasi tassant anupaveccltasu 
yassâ hi no Nârada tvam padassasi 
sa yeva no hohiti setthasammatâ. 
In tadiyam sieht Senart p. 505 iyam statt idam; es kônnte 
abcr auch reine pkt. form ia-, iya- = idam sein. 
Nârada antwortet : 
[54,11] akâryam étant vacanam sugâtrikâ 

sa brâhmano krodhaçabdam viyâhare 
gatvâna bhûtàdhipatim hi prechatha 
so eva vo jnâsyati yâ nu çreyâ. 
Vgl. g. 28: 

akallam etam vacanam sugatte, 
l;o brâhmano Jco kalaham udlraye, 
gantvâna bhûtâdhipam eva pucchatha 
sace na jânâtha idh' uttamâdhamam. 
krodhaçabdam viyâhare muss -- falls richtig -- wohl am ehesten 
bedeuten : '(wrè konnte ich, ein brahmane) an zornigen worten 
\ 1 Tgnùgen finden ?' 2 
Weiter heisst es: 

[5 M 5 ] tadâpi tâyo paramârthadarçino 
udârikâ varnavarena arthikâ 
gatvâna 'vocan tridaçâdh ipasya : 3 
jânâhi mo mârisa lia nu çreyâ. 
Vgl. g. 2g: 

ta Nâradena paramappakopitâ 
udîritâ vannaniadena mattâ 
sahâse gantvâna Sahassacakkhuno 
pucchimsu bhûtâdhipam : hâ nu seyyasi. 
paramârthadarçino um das wahre sachverhâltnis kennen zu ler- 
nen'; varnavarena arthikâ muss wohl bedeuten: nach dem schôn- 
heitspreis verlangend'. 1 Vielleicht soll man lesen: evâbliisamïksya nach dem palitext. 
8 Su vyâ-har- in Bhâg. P. statt m-har-. 
3 Vielleicht °patisya. ^j Jarl Charpentier. 

[54,19] tân drstvâ anâttamanâ purarhdaro 
ityabravlt âttamano sarvesu 
. . . yusme sadrçâ sugâtrikâ 
lio 'theha pûrvarh kalaham udtraye. 
Vgl. g. 30: 

ta disvâ âyattamanâ Purindado 
iccahravï devavaro katanjali: 
siihhn ni m hotha sugatte sâdisî, 
ho rieva bhadde kalaham ittl'/rui/i. 
In 54,21 stand wohl etwa sarvâ tu yusme oder so etwas, was 
ja aus dem palitext leicht ergânzt werden kann; wie man aber 
mit der bedeutung von anâttamanâ und âttamano auskommt 
weiss ïch nicht. Senart p. 505 ûberzeugt midi nicht. 
Die tôchter antworten jetzt: 
[55,2] yo sarvaloke carati mahâmunih. 
n amena so Nârado satyavikramo 
so abravit parvate Gandhamâdane: 
gantvâna bhûtâdhipatim hi prcchatha. 
Dazu stimmt g. 3 1 : 

1/0 sabbalokam caràko mahâmuni 
dhamme thito Nârado saccanikkamo 1 
so no bravï girivare Gandhamâdane: 
gantvâna bhûtâdhipam cru pucchatha 
sacc na jânâtha idh' uttamâdhamam. 
Indra beschliesst jetzt den Kâuçika zum schiedsrichter zu 
wàhlen und sendet Mâtali zu ihm mit einem krug voU amrta; 
das soll er der vornehmsten geben. 
Es heisst im Mhv. 
[55> 6 ] ito so uttarato diçâyâm 

Gqngâya Jcûle Himavantapârçve 
so Kâuçiko dullabhapânabhojano 
tasya sudhâm presayi devasârathih. 
Damit stimmt iïberein g. 33. nur ist dièse als anrede mdra's 
an Mâtali zu fassen. 

Als Kâuçika das amrta erhalten, spricht er folgendermassen : 
[55,10] agnirh juhantasya pratisthito marna 
prabhamkaro lokatamonudo yathà ' tidschr. Hikkamo; wohl °vikkamo. Textstudien zu Mahâvastu 5 5 

âdityalokasmim tut h ira ïryasi 
kâ devatâ Jcisya ihâgato si. 
[55,14] çankhopamam çvetaatulyasannibham 
manojnagandham priyarûpadarçanam 
na drstapûrvarh maya çaksusedrçam 
kâ devatâ kintu dadâsidam mania. 
Damit stimmen die gg. 35—36; der text scheint ûberall in 
ordnung zu sein. Ebenso im folgenden verse: 
[55,18] aharh mahendrena maharsi presito 

sudhâhariih* train tvaritaih upâgami 
jaunit i main Matait in devasârathim 
bhunjâhimam kânksisu bhogam uttamarh 2 . 
Vgl. damit g. 37. Weiter: 
[55,22] bhuktvâ liimoin dvâdaça . . . ht papal," 
ksudhâpipâsâm a rat Un jvaram Ira ma' 6 
krodhopanâham ca vivâdapâiçunyam 
çïtosnatandritarasam* ca uttamarh 
Vgl. dazu g. 38: 

bhuttâ ca sa dvâdasa hanti pâpaîce: 
khudam pipâsam aratim duraklamam 5 
kodli ùjian à h a 7t ca vivâdapesu n a m 
sïtunhatandin ca rasuttamam idam. 
Was sich unter . . . M der zeile 55,22 verbirgt, ist schwierig zu 
sagen; Senart p. 506 vermutet eine 2 pers. sing. imp., was wohl 
das richtige trifft. Obwohl es vielleieht eine allzu kùhne vermu- 
tung ist, schlage ich doch folgendes vor. Wir haben in g. 38 a 
den text: 

bhuttâ ca sa dvâdasa hanti pâpake. 
Man môchte also wohl ara ehesten eine form von han- oder 
ein damit gleichbedeutendes verbum erwarten. BC haben: bhuktvâ 
tmâin dvâdaçehi pâpakâ (C °kam). Ich môchte lesen: 
bhuktvâ imâin dvâdaça jehi pxijmiri. 1 Vgl. den komm. zu g. 37. sudhâbhihâsin ti idam sudhabhojanam 
tuyham abhiharim. 

- < >der bhojari uttamarh, vgl. C °bhojanam uttamam. 

3 klamarii zu lesen. 

4 çïtosnatandrïm ca [JJC u-ar<tsain , ^ fur ^]. 
3 Der vers ist 111. e. so zu lesen: 

khudam pipâs 'aratim darathaklamarh, 
denn B' 1 liât darathakkhanam, li darathakkamam, und der komm. 
catuttham kâyadaraiham pancamarh Humain. 54 Jarl Charpentier. 

Wir haben ja im àltcren sanskrit daddhi neben dhehi, im 
skr. allgemein jahi zu han-. Nach einer groben analogie: daddhi: 
jahi = dhehi: x kônnte m an dann in dem wunderlichen dialekte 
des Mhv. zu han- auch ein *jehi bilden. 
Kâuçika antwortet dann dem Mâtali: 
[56,3] na Mâtale kalpati mahya bhunjitum 
pûrve adattvâ iti bruvan anuttamarh 
na câpi eJcasya na mahya varnitum 
asamvibhâgo lit sukham na vindati. 
Dazu stimmt g. 39, aus der jedoch keine verbesserung zu 
erhalten ist, denn die hdschr. erlauben nicht ohne allzu gewalt- 
same ânderungen die zeile 56,5 mit g. 39 e 

na câpi ekâsanam ariyapûjitam 
in ttbereinstimmung zu bringen. 
Kâuçika setzt weiter fort: 
[56,7] mitrarn opâyikarh pâripanthikâ 
strïghâtàkâ ye paharanti artham 
sarve pi te matsarine samâ mata 
prâptam adattvâ amrtam pi nftse. 
Vgl. g. 40: 

thighâtakâ ye c'ime pâradârikû 
mittadduno ye ca sapanti suggate 
sabbe ca te maccharipancamâdhamâ 
tasma adatvâ udakam pi nâsmiye. 
Dass die restitutionsversuche Senarts kaum befriedigend sind, 
gibt er selbst zu (p. 506). Mit hùlfe der hdschrr. und des pali- 
textes wird es wohl doch gelingen mindestens etwas zum ver- 
standnis des textes beizusteuern. B gibt folgenden text: mit- 
rarhohipûrisamarthileâstrighâtaltâ ye svapantiartharntesarvematsa- 
ritepamcamesamantaprâptâmâdatvâamrtampmo ase; C hat: mitra- 
oparipattikâstrïghâtakâyesvapantiarthatesarventatsaripamcamesa- 
matûprâptââdatvàamrtampinoase; L hat [nach Senart p. 506] 
denselben texl ausser mitramop&yikampâripanthikd und °pinûse. 
Im text stand, glaube ich, zuerst mitramohi, prakritische plu- 
ralforii] zu einem im skr. nicht belegten *mitramohin- 'freunde 
>chend'. opâyikam isl wohl irgend eine in den text herein- 
g« ratene glosse, kann aber kaum p. op&yika 'proper, fit. right" 
sein 1 , paripattikû in ' ist entweder pâripanthikâ oder viélleicht 

1 Oder i^i es schlechthin: mitramo<hi>pâyakam zu lesen: pâyaka 
halb pkt. fur pâtaka 'sùnde'? Textstudien zu Mahavastu 55 

cher pârapatnikâ, vgl. pâradârikâ im palitext In B steht dann 
pârisamarthikâ, was wohl am ehesten paresâm arthikâ 'nach 
anderer [eigentum] verlangend' ist, das dann zu pâripanthikâ 
eine erklàrung wàre. Es ergeben sich also die moglichkeiten: 

mitramohï < ye c'ime -> pâripanthikâ 
oder 

mitramohï < ye c'ime > pârapatnikâ, 
von welchen ich die letztere vorziehe, weil sie dem palitext am 
nilchsten kommt. 

In der zweiten zeile lesen wir ûberall strïghâtakâ, was sich 
ja als richtig erweist. svapanti ist natûrlich fehlerhafter sanskri- 
tismus < sapanti fur çapanti Unter B artham te, C arthate steckt 
wohl am nachsten ein arhate. Die zeile sollte also lauten: 

strïghâtakâ ye < <?<r/ > çapanti arhate 1 . 
Die dritte zeile der pâligathâ scheint mir, obwohl begreiflich, nicht 
ganz gut zu sein. Ich wùrde eher lesen: 

sabbesam* te maceharipancamâ samâ 3 
und danach im Mhv. 

sarvesârh te matsaripahcamâ samâ. 
Die zeile 56,10 schliesslich wird wohl m. e. etwa so lauten: 

ta prâptam adattvâmrtam ]>< A no ase. 
( >bwohl ich natûrlich weit davon entfernt bin, absolute richtigkeit 
fur meinen emendationsversuch zu beanspruchen, glaube ich 
jedoch, mindestens einen moglichen sinn herausgefunden zu haben. 
Fertig wùrde also die strophe etwa folgendermassen lauten: 
mitramohï < ye c'ime > pârapatnikâ 
strïghâtakâ ye < ca > çapanti arhate 
sarvesârh te matsaripancamâ samâ — 
ta prâptam adattvâmrtam j>i no ase. 
Dann treten die mâdchen hervor. Es heisst nâmlich: 
[56,11] ta presitâ devarâjena âtmajâ 

kanyâ catasro tapanîyasannibhâ 
sudhârh pi âdâya pratigrahârthâm 
tant âçramam yatra abhûsi Kâuçikah. 1 Uber unehrerbietige anrede an brahmanen usw. vgl. Sâmav. Br. 
I 5, '1 — 9, Manu XI 205 und folly Recht u. sitte p. 116. 

- sama in pâli freilich meist mit instr., doch wohl auch mit gen. 
môglich. 

3 B' 1 °gamâ. 

4 ase = skt. *açet zu aç- ; essen'. c£ Jarl Charpentier, 

[56,15] drstvâ tu tâh arthadarço matîmâm* 

prabhâsayantïyo anantarâçritâh 

sthita catasro pramadâ caturdiçam 

so dû ni Kâuçiko adhydbhâsitha. 
Vgl. dazu g. 42 — 43, die kaum ânderungen veranlassen. 
Dann folgt die abfertigung der Çrï: 

[56,1s] purimâm diçan tisthasi dévote tc/uit 

alamhrtâ târavarâ va osadM 

prechâmi te Tcâncanavedivigrahe 

âJchyâhi nie trahi katamâsi devatâ. 

Vgl. g- 44: 

purimam disam l;n tvarh pabhâsi devate 
alarrikatâ târavarâ va osadhâ 
pucchâmi tara kahcanavelliviggahe 
âcikkha nu team katamâsi devatâ. 
In 56,20 ist târavarâ va osadhï eine évident richtige konjek- 
tur Sknarts (vgl. p. 506) fur B °gâtravarâcaâuçarâ° und CHâra- 
velâcaosarâ . In 2 1 ist wohl °vedi° schlechthin in °velli° zu an- 
dern 2 . Ebenso unten in 57.1c und 60.7. 
Çrï antwortet: 

[^7- 2 ] {'< r ~ ( Ii" m asmi manujesu sammatâ 
aksudrasattvâ parisevim sadâ 
suhJiesini tuhya sahâçam âgatâ 
taùi mâm sudhâye uaraprajna bhâgaya. 
Vgl. g. 45; obwohJ man in 57.4 wohl am ehesten sudhes-inl 
erwarten vvûrde, getraue ich mir doch nicht das zu ândern, weil 
in den hdschr. keine varianten da sind. 
Kâuçika antwortet: 
[57,6] çllenupetam caranena ln<<lillii>i< 

upetasattvam pragunena harmanâ 
tvayâ upeto Çiri jâtimantiyâ 
preseti <tâs<ui/ viya bhogat>ârh sukhï. 
[57,10] atho ji/ dâso alaso açilpako 

sudurgato vâpi naro arûpavâm 

1 Wohl matimato zu l< 

- velli pkt. 'II'. I. 58) und ]>. fur valli 'schlingpflanze'. [m jûtaka 
natûrlich 'mit der gestalt einei goldenen schlingpflanze' (in ski. lex. 
suvarnalatâ) ; ganz verkehrt Cowell Jataka s. p. 213 n. 1. Dieselbe 
li.it das worl nattirlich unten m g. 58 und 07. Textstudien zu Mahâvastu 57 

tvayâ upeto Çiri jâtimantiyâ 
tad ida m su dlni y ad idarii tvayâ hrtam. 
Vgl. g. 47-48: 

47. Sippena vijjâcaranena buddhiyâ 
narâ upetâ pagunâ sakammanâ 
tayâ vihinâ na labhanti kincanam 
tay-idath na sâdhu yad idam tayâ Jcatani. 

48. passâmi posant alasam mahagghasam 
sudukkulinam pi arûpimam ) tarant 
tayânugutto Siri jâtimâm api 
peseti dâsam viya bhogavâ sukhl. 

Die zeilen 57.9 und 13 sind also umgestellt worden. Die zeile 
57,8 ist nur eine sinnlose einschaltung von 57.12 an unpassender 
stelle. Wir haben wohl etwa so zu lesen: 
[57,6] çMenupetâ 1 caranena buddhiye 

upetasattvâ 2 pragunena karmanâ 

< tvayâ vihinâ na labhanti kincana > 

tad idam asâdhu //ad idam tvayâ hrtam. 
[57.10] at'/io pi dâso âlaso açilpako 

sudurgato vâpi naro arûpavâm 

tvayâ upeto Çiri jâtimant<am ca> 

preseti dâsam viya bhogavâm sukhî. 
Die worte in < > sind naturlich nur da uni den ungefàhr- 
lichen sinn zu geben; die hdschr. geben keine leitung. 
Danâchst folgt Çraddhâ. Kâuçikâ spricht: 
[57.14] prabhâsayantï yaçasâ yaçasvinî 

Manorameçâhvayanâm diçâm prati 

prcchâmi ternit kâncanavedivigrahe 3 

âçiksa me tvam katamâsi devatâ. 
Vgl- g. 58: 

daddallamânâ yasasâ yasassint 

dighannanâmavhayauam disant pati, 

pucchâmi tam kartcanavt Uiviggahe 

âcïkkha me tvam Jcatamâsi devatâ. 
Môglicherweise trifft die emendation Senart's in 57,15 Mano- 
rameçâhvayanâm das redite, da ja die région des Çiva die nord- 
westliche ist und ini jâtaka die westliche bcabsichtigt wird. 1 BC "upetâm . 

2 BC °*a«oâ°. 

3 Vgl. oben zu 56,81. 58 T ar ' Charpentier. 

Der vers ,57.1s ff. stimmt mit g'. 59. Vgl. dazu oben 57,-2 ff. 
und g. 45. 

Kâuçika antwortet dann: 
[57,22] bhâryâpi me kho sadrçâ I/i satkrtâ 
kalyânadharmâ ca pativratâ ca 
prahâya svakulam dhitarâ ca 
karoti çraddhâm puna kumbhakâçiye. 
Vgl. damit g. 61: 

bhariyâsu poso sadisïsu pekhavâ 
sïlûpapannâsu patibbâtâsu pi 
vinetvâ chandam kuladhltiyâsu pi 
haroti saddham pana Jcumbhadâsiyâ. 
In der zeile ,58,3 ist also zu lesen humbhadâsiye; die verse 
im Mhv. und im jât. drùcken verschiedene gedanken aus. Die 
vermutungen Senart's (p. 506) sind mir nicht klar geworden. 
Weiter heisst es: 

[58,4] çïlam çrutath câpi athâpi samyamam 
Çraddhâ sati yatra .... ekada 
nâisâ sâvadyena vighâtadarçanâ 
tad idam asâdhu yad idam tvayâ krtam 1 . 
Damit zeigt eine entfernte verwantschaft die g. 60, die 
jedoch kaum zur verbesserung dieser strophe ausreicht. Die 
hdschr. geben keine leitung. Die erste zeile 

çïlam çrutam câpi athâpi samyamam 
ist wohl sicher richtig, vgl. g. 6o îl : 

dânam daman câgam atho pi samyamam 
âdâya saddhàya Jcaronti h'ekadâ. 
Die letztere zeile stellt ekadâ in 58,6 als sicher dar. Es ist 
vielleicht etwa so zu lesen: 

çraddhâ<ye> sa(n)tl<ye> <karonti> ekadâ. 
Eine ausbesserung der zeile 58,6 scheint mir von vornherein 
ziemlich aussi chtslos. In g. 60 e — d h(>isst es: 

theyyam musâkûtam atho pi pesunam 
karonti h'eke puna viccutû tayâ; 
dazu luit der koram.: pana viccutâ tayâ il pana tayâ viyuttâ 
sâvajjadukkhavipâkânetâni na kattubbâmti vadatam vacanam 
apattiyâyitvâpi karonti usw. Es wâre môglich, dass sâvadyena 
in Mhv. mir eine erklàrung ist, die in den text hereingeraten. 

1 Vgl. p. 57,18. Textstudien zu Mahâvastu 59 

Weiter fâhrt Kâuçika fort: 

| rs .s] sa me va santike <ij>i ca vqdyase 
vijâne mudhâsi dhûrtânuvartinî, 
na edrçï arhati âsanodakam 
kuto sudhâm, gaccha na me tvam rocasi. 

Zu den beidcn letzten zeilen stimmt g. 62 c — d = g. 57 c — d: 
na tâdisï arahasi âsanûdaharh 
kuto sudhâ, gaccha na mayha ruccasi. 

In 58,11 haben BC kuto sudhâ ga°, wie es ja im palitext steht. 
Mit 58,8 ff. ist 59,10 ff. identisch. 

Dann folgt die abfertignng der Açâ. Kâuçika spricht: 
[58,12] jahâti râtrt arunasmim udgate 

sa tisthase târavarâ va osadhï 

prcchâmi te Jcâhcanavedivigrahi l 

âçiJcsa nie train Icatamâsi devatâ. 

Vgl. g. 63: 

dighahnarattim arunasmi* ûhate 
yâ dissati uttamarûpavanninï 
tathûpamâ main patibhâsi devate 
âcikJcha me train Icatamâsi accharâ. 
In 58,12 haben BC °ûhati wie im jâtaka. Der palikomm. sagt: 
ûhati ti arune uggate; jahâti ist wohl nicht pr. zu lia-, sondern 
yathâ'pi oder yathâ M [jahâ pkt. form]. Dann lèse ich: 
jahâ'pi râtrïrh arunasmim ûhati 
sa tisthase târavarâ va osadhï, 
d. h. "du stehst da [glanzend] wie die morgensterne, wenn die 
sonne die nacht forttreibt'. 
Weiter heisst es: 

[58,1e] mrgiva bhrântâ sarabhâya varjitâ 
nirâJcrtâ mandam ma ma in avéksasi 
l-â te sahâyâ mrdugâtri IaksaU 
na bhâyase ekiJcâ tuvam devatâ. 

Vgl. g. 51: 

migiva bhantâ saracâpadhârinâ 
virâdhitâ mandam iva udikkhasi, 
ko te dutiyo iha mandalocane, 
na bhâyasi ekikâ kânane varie. 

1 celli i) , s. oben s. 56, n. 2. 

2 B d C ks °smim. 6o Jarl Charpentier, 

Die lesart sarabhâya varjitâ [B ^saravâya-va?] ist nicht ganz 
sicher; C hat sen vâmpra vrajitâ. 

Açâ antwortet jetzt: 

[58,20] na me sahâyâ iha âgatâ Kâuçika, 

pravarâsmi devatâ 

Âçâ sudhâye iha âgatâsmi 

tan me sudhâye varaprajha bhâjaya. 

Vgl. g. 52: 

na me dutïyo iha-m-atthi Kosiya, 

Masakkasârapabha v'a mhi devatâ, 

Àsâ suddhâsâya tav'antim âgatâ, 

tam mark sudhâya varapanna bhâjaya. 
In 58,21 hat B. masakkâsârapravarasmi , C masathusârapra- 
varasmim ; MasaJclcasâra ist die stadt Indra's Ab. Ras. (An. Pâl 
p. 16). Wie das wort zu erklâren ist, leuchtet mir nicht ein. 
Kâuçika antwortet jetzt der Açâ: 
[59,2] âçâya ksetrâni krsanti karsakâ 

saputradârâ sanghatanti ekato 

nain varsa harati usant ca utthitâ, 

tad idam asâdhu yad idam traita krtam. 
Vgl. dazu g. 54: 

âsâya Ichettâni kasanfi kassakâ, 

vapanti bijâni, karonti'pâyaso 

itînipâtena avutthikâya va 

na Itinci rintlaniï tato plialiii/aniaiii 
Der text scheint in ordnung zu sein. In dem nàchsten vers 
heisst es: 

[59> 5 ] âçâya eke manujâ dhanârthikâ 

nâvâm samâruhya taranti (sâgaram) 
âïambane tatra sldanti athâpi ca 
duhkham nigacchanti vinastapunyâh. 
Vgl. g. 53: 

âsâya yanti vânijâ dhanesino, 
nâvarii samâruyha parenti annave, 
te tattha sldanti atho />i ekadâ 
jinâdhanâ enti vinatthapâbhatâ. 
< >b die lesart und <li<- erklârung Senart's p. 50 richtig ist, 
vermag ich nicht zu entscheiden. sâgaram ist fin zusatz Senarts, 
besser vielleicht arnavam. Eher .ils âlambant (B âlambate , C 
âîambhyate) wûrde ich ârambhane Lesen. Textstudien zu Mahâvastu 61 

59,10 ff. ist = 58,8 ff. [s. oben]. 

Schlîesslich tritt clann Hrî hervor. Kâuçika spricht: 
[59,14] kâ drstâsi .... pinaddhamahjart 
sïhângadâ kâncipramrstadhâranî 
kuçâgraraktâ supinaddhakundalâ 
uçiravarnâ pratibhâya çobhasi. 
[59> 18 ] 9 a ^ e yathâ prâvrsi atra sârade 
alamhrtâ lohitamâlint .... 
prcchâmi train hâncanavedivigrahe* 
âciksa me tvam katamâsi devatâ. 
Vgl. dazu g. 50: 

kâ sukkadâthâ patimuttàkundàlâ 
cittangadâ kambuvimatthadhârinî, 
osittavannam paridayha sobhasi 
kusaggirattarn apilayha manjarim 
und g. 64: 

Jcalâ nidâghe-r-iva aggijâfiva 
a n ileritâ loli itapatta mâlini 
kâ titthasi mandant ivâvalokayam, 
bhâsesamânâ va giram na muncasi. 
In 59,14 hat B kâdrastâsupi , C. kânadramstrâsupi; dass hier 
damstra steckt, scheint mir unzweifelhaft. Man konnte etwa lesen: 
kâ<.çukla>damstrâ supinaddhamanjart 
<citrâ>ngadâ* usw. 
In 59,18 haben BC kâle yathâ ; es ist zu lesen: 
kâle yathâ prâvrsi atra çârade (so C) 
alamkrtâ lohita <pattra >mâlinï i 
d. h. \vie die Ipomoea-pflanze in der regenzeit, wie die [agnijâtâ, 
die] im herbst mit kupferroten blàtterkrânzen geschmùckt dasteht'. 
Hrî antwortet in 59,22 ff. = 57,1s ff. [s. oben]. Nur die letzte 
zeile ist abweichend formuliert: 

na tu tvâm çaknorni maharsi yâcitum. 
Vgl. in der entsprechenden g. 65 die zeile d: 

sâ tam na sakkomi sudham pi yâcitum. 
Kâuçika antwortet: 

[60,3] kâvarnadhâtu iha strî na vidyati 
jânàmi dharmena sugâtri laksase 1 <W//°. 

8 Ans B sihângâda , C simhamgadâ vermag ich nichts zu machen. 62 T ar l Charpentier, 

te tâm ayâeantiye prasavâmyaham 

sudhâm àham jïvitam tam dadâmi te, 
[60,7] tvâm eva 'ham kâncanavedivigrahe 1 

âmantrayitvâna praveksyi âçramam 

tvâm eva'ham sarvagunena pûjaye 

tara adattvâ amrtam pi no alam. 
Vgl. dazu g. 66—67: 

66. dhammena nâyena sugatte lacchasi, 
eso hi dhammo na lii yâcanâ sudhâ, 
tam tam ayàcantim ahan nimantaye, 
sudhâya yam p'icchasi tam pi dammi te. 

67. sa tvam maya ajja sakamhi assame 
nimantitâ kancanavelliviggahe, 
tvam J/i me sabbarasehi pùjiyâ, 
tam pûjayitvâna sudham j>i asmiye. 

Obwohl mir kâvarnadhâtu in 60,3 nicht gerade richtig scheint, 
kann ich daraus nichts machen, da die hdschr. keine varianten 
sreben. In 60,10 hat wohl statt alam irgcnd eine form von aç- 
'ess.en' gestanden, vgl. oben p. 56,10. 

Jetzt folgt die schilderung von Kâuçika's einsiedelei. Es 
heisst dort: 

[60,11] tam âçramam puspavicitrasamsrtam 
dvijehi gJmstam rucirasvarehi 
sa suechavî tam ca pravistâ âçramam 
udaJcupetam phalamûlaçobhitam. 
Vgl. dazu g. 08: 

sa Kosiyenânumatâ jutimatâ 
addhâ Hirï rammam pâvisi-y-assamam 
udahnavantam phalam ariyapûjitam 
apâpasattûpanisevitam sa du. 
Die folgenden zwei verse schildern die baume und pflanzen 
der einsiedelei: 

[60,15] vrksâgranïnâm bahavo'nupuspitâ 
s/iJt/ piyâlâ panasâ ca tindukâ 
çobhânjanâ lodhra .... pâtalâ 
supunyagandhâ mucilindakâ ca. 
[60,19] Liinihi tamâlâ bahavo 'nuveçanam 
açvatthanyagrodhâ tathâivudumbarâ 

1 "nlir. Textstudien zu Mahâvastu 63 

tilakâ kadambâ ca tathâiva campakâ 
prasâtikâ çyâmaka tatra tandulâ. 

Weitlàufiger ist die schilderung im jâtaka, wo sic die g. 
69 — 71 umfasst: 

69. rukkhaggahânâ bahuk'ettha pupphitâ 
ambâ piyâlâ panasâ ca kimsukâ 
sobhahjanâ lodda-m-atho pi padmakâ 
kekâ câ bhangâ tilakâ ca pupphitâ. 

70. sâlâ kareri bahuk' ettha jambuyo 
assatthanigrodhamadh ukâ ca vedisâ 
uddâlakâ pâtali sindhuvâritâ 
supunnagandhâ mucalindaketakâ. 

71. harenukâ relui; n venutindukâ 
sâmâkanîvâra-m-atho pi cinakâ 
mocâ kadaïï bahuk'ettha sâliyo 
pavïhayo âbhujino j>i tandulâ. 

Die g. 69— -70 sind von Franke Pâli-Gr. u. Lex. p. 70 f. 
behandelt worden, der die stellen aus Abh. und AK. gesam- 
melt hat. Ieh gebe dazu folgende zusâtze: sinduvâritâ vgl. sindu- 
vâra Abh. 574, AK. II 4, 2. 49; mucalinda Abh. 564, skt. muci- 
Unda ,= nicula AK. II 4, 2, 41); ketakï Abh. 604, AK. II 4, 6, 35; 
velu, venu Abh. 511, 600; tinduka Abh. 560, AK. II 4, 2, 19; 
sâmn Abh. 571 (= çyâmâ AK. II 4, 2, 35); fur kanïvâra, das ich 
nicht finde. ist vielleicht zu lesen kannikâra Abh. 570 (= karnikâra 
AK. II 4. 2. 41: cïnaka = khuddakarâjamâsa komm. (vgl. Loiseleur- 
Deslongehamps zu AK. II 9, 18); moca Abh. 589, AK. II 4, 4, 1 ; 
kadali ib. : snli Abh. 450 1 . 

In 60,17 hat B °lodhramakapâtalâ, C çobhanjanodhramrdu- 
yastipâtalâ; ein *mrduyasti finde ich nirgends, dagegen in AK. II 
4, 3, 28 madhuyastikâ (wahrscheinl. Abrus precatorius albusi; ist 
es vielleicht zu lesen: 1 Auch g. 73: 

tattha macchâ sanniratâ khemino bahubhqjanâ 
singusavamkâ sakulâ satavamkâ ca rohitâ 
âligaggarakâkinnâ pâthïnâ (C k B d pâtinâ) hâkambcchakâ 

ist nicht von Franke a. a. o. behandelt worden. Ich gebe dazu: 
singu (auch komm. singu) gehort môglichenveise zu singï Abh. "71 
(= çrngin AK. I 2, 3, 2^); vamka Abh. 674: sakula = çakula AK. I 
2, 3, 17, 19; satavarhka Abh. 072: rohita Abh. 071, AK. I 2, 3, 19; 
gaggara = gargara 'Pimelodus Gagora'; pâthïna Abh. 674, AK. I 2, 
1, 18. 64 Jarl Charpentier, 

çobhanjanâ lodhrâ atho madhuyastikâ patata. 
Weiter heisst es: 
[61,1] tatrâpinaddhaprâvrto kuçâmayo 

supunyagandho ajinopasevito 

âçïïakurvï harate nisanno: 

nisida kalyâna sukhena âsane. 
Vgl. g. 7* c-f: 

tassa susambandhasiram kusâmayam 

sucim sugandham ajinûpasevitam 

atricchakoccham, Hirirh etad abravi: 

nisida kalyâni sukha-y-idam âsanam. 
Hinter âçitakurvi steckt wàhrscheinlich ein mit atricchakocc- 
ham verwantes wort, wie wir auch in knsicâya im folgenden 
vers so was haben. In cler letzten zeile môchte ich etwa lesen : 

nisida luth/uni sukh'enam âsanam 1 . 
Weiter heisst es: 
[61,5] tasyetavâye kusicdya Kâuçikah 

jayettamânaye jatayantam dhanena 

nehi pâtrehi sudhâm svayam <ln<h 

s<i adhyabhâsi tvaritâ mahâmunim. 
[61,9] tarii samprati grhyâna prïtamânasâ 

ityabravï âttamanâ jatâdharam 

krtâ tvayâ Kâuçika mahya pùjâ 

gacchâmi dâni tridaçâna sevitum 
[61,13] sri Kâuçikenâmimatâ dyutïmatâ 

jigisamânâ tridaçâm upâgami 

gatvâna sa liront sahasradarçanam: 

iyam sudhâ Vâsava yo hi me jayo. 
Vgl. dazu g. 7Q — cSi : 

79. tassa tu <1 a kacchayatâyâ Kosiyo 
y ad icchamânâya jatâjinamdharo 
navehi jmttilii sayam sahûdakam 
sudh'âbhihâsi turito mahâmuni. 

80. sa /mil patiggayha ubhohi pûnihi 
icc-abravï âttamanâ jatâdharam: 
handâham etarahi pûjitû tayâ 
gaccheyya brahme tidivam jitâvini. 1 1:»- "âsanam. 
- Vel. s. 1 Textstudien zu Mahâvastu 65 

81. sa Kosiyenânumatâ jutïmatiï 1 
udïritâ vannamadena mattâ 
sakâse gantvâna Sahass.acakkhuno : 
ayant sudhâ Vâsava, dehi me jayarh. 
Da die hdschr. keine leitung gebende varianton zu 61, 5 — u 
haben, kann mit dem text kaum etwas gemacht werden. Dass 
aber mit dem palitext ubereinstimmende worte hinter dem ver- 
dorbenen text stecken, scheint offenbar. Statt nehi in 61,7 ist 
wohl einfach navehi zu lesen; in 61,8 hat B richtig so° statt sâ° 
und BC tvaritam = tvaritam. Es ist wohl zu lesen: 

so adhyabhâsi tvaritam mahâmunih. 
adhyabhâsi oder abhy ist missverstandnis von pâli pkt. (a)hâsi 
= skt. ahârsït. 

Dann heisst es weiter: 
[61,17] so tatra yo presita eva Matai i 
parivrtto devasabhâya agrato: 
Hirl sudhâm kenabhilabdhe hetunâ 
ityabravî tvam pnnar evam âhvaya. 
Vgl. dazu g. 83 : 

tam eva samsi punar eva Mâtalim 
sahassanetto tidasânam Inrio: 
gantvâna vâkyam marna bruhi Kosiyam 
Hirl sudham kena-m-alattha hetunâ. 
Der text im Mhv. scheint nicht befriedigend zu sein. Wahr- 
scheinlich hat der vers ursprunglich ein gegenstùck zu g. 83 
gebildet, wo Indra als sprechend eingefïihrt wird, ist aber mit 
einem (teilweise gleiehlautenden — vgl. unten — ) verse, wo Mâtali 
spricht, verwechselt worden. So geben BC in 61,17 noch °presi- 
tamevamâtalim; in parivrtto [C parivrto ] steckt m. e. ein name 
des Indra, worin rrtra als letztes glied eingeht. alabdhe in B ist 
einfach umbildung nach agacche usw. oder es ist eher alabdha 
(so C) zu lesen = skt. alabdha 2 . 
Dann heisst es weiter: 

[61,21] tam so 'ratarâd vinivartayed ratham 
jâmbûnadam santapanlyasannibham 
prajvslyamânam ravikarasathnibham 
alamkrtam suvarnabimbavicitram. 1 Vgl. g. 68 a . 

8 Whitney Gr. 3 § 834*. 

MO. 1909. 66 Jarl Charpentier 

Vgl. g. 84: 

tam suplavattham udatarayï ratham 
daddallamânam upàkiriyasâdisam 

jambonadïsam tapaneyyasannibham 

alamkatam kancanacittasantikath. 
avatâra scheint mir in der von Senart p. 508 gefassten bedeutung 
l'endroit où l'on arrête' nicht besonders glùcklich. B hat °soni- 
danâd , C °sovadânâd°; vielleicht stand nrsprùnglich avayânâd 
[avayâna bedeutet in Lalit. Vist. 'rùckzug, rùckkehr*. was ja zu 
vi-ni-vart- gut passt). 

Dann folgt ein vers, der den wagen Mâtali's schildert und 
offenbar arg entstellt ist: 

[62,4] gatâçca hastikapivyâghradvîpîyo 

mrgâ ca vâidûryamayâ upâgatâ 

tam puskalâ jyotïrasamayâ çubhâ 

manwâidûryamayâ ca idrçù 

hesta manesï uparim ca kupsaram 

suvarnacandrâ ca rathe upâgatâ. 
Vgl. dazu g. 85: 

siwannacand! ettha bahû nipâtitâ 

hattigavassâ Mkivyagghadlpiyo 

eneyyakâ lamghamay ettha pakkh iyo 

mi rf ettha veluriyamayâ yudhâyutâ 
In der zeile 62,4 ist natûrlich statt gatâçca usw. gavàçvahastO* 
zu lesen. Um den beiden strophenhalften einen àhnlich lautenden 
schluss zu geben. wùrde ich eher 62,6 vor 62,4 stellen und so 
ùbersetzen: 'darauf (auf dem wagen) gingen viele schône, ans 
jyotïrasa-edélstemen geschnittene kûhe, pferde, elephanten, affen, 
tiger und panthen- und ans bervllen geschnittene antilopen'. Der 
vers 62,8 aber spottet jedem versuch zur emendation; main si 
kônnte môglicherweise mahjûse sein, falls manjûsa 'wagenkorb' 
bedeuten kann. Was aber kupsaram [\\ °kupserath] ist, weiss 
ich gar nicht. 

Im niichsten verse heisst es: 

[62,10] tam yànaçrestham abhiruhya Matait 

liai a diçâyo abhinandayet mahim 

nagâmçca çâilàmçca vanaspatim ca 

sasâgarâm kampamânâm vasundharâm. Textstudien zu Mahâvastu 67 

Vgl. dazu g. 87: 

tam yânasettham àbhiruyha Mâtali 
dosa disâ imà abhinâdayittha 
nobliau ca selan ca vanaspatîni ca 
sasâgaram pavyathayittha medinim. 
In 62,11 ist wohl °nandayet > °nâdayet zu ândern, in 62,12 
wohl vanaspatîni. nagâmçca in nabhaçca zu ândern getraue ich mir 
nicht, denn naga- ist wohl berg', oder ist es vielleicht, da ja ç âila 
folgt, nagâmçca zu lesen (nâga = dinnâga). 
Weiter folgen zwei unvollstândige verse: 
[62,14] so ksipram eva tvaritam upâgàmi 

tam âçramam yatra abhûsi Kâuçiko 
so Mâtali [62.17] dûto aJiati). prcchati te puramdaro 
Çiriya Çraddhâya ca Açâyâpi ca 
Hirl çreyà Jcena gunena manyasi. 
Dazu stimmen ungefâhr die gg. 88 — 8g, die ich nicht herbei- 
ziehe. weil die hdschr. des Mhv. ear nichts geben. und man also 
keine verbesserungen versuchen kann. Xur bemerkc ich, dass 
ich mit leitung des palitextes die lûcken anderswo gesetzt habe 
als Senart. 

Kâuçika antwortet : 

[62,21] .... Çirl me pratibhàti Mâtali 
Çraddhâ anityâ puna devasârathi 
[63,1] Acâ visamvâdikâsamyatci* marna 

Hin manâpâ pariçuddhakevalâ. 
Dazu stimmt g. 90. Es ist vielleicht wie im palitext in 62,21 
<addhà> Çirl zu lesen. 

Weiter spricht Kâuçika: 
[63,3] samgrâmaçïr&e na rata pravarjitâ 
vipaçyamânâ surabhï upadrutâ 
hirir nivâreti svacittam àtmano 
Hirlha çresthâ manujesu Mâtali. 
Vgl. dazu g. 92 a-b: 

samgâmastse sarasattisamyutte 
parâjitânarii patatam palâyinam. 1 Lies sammatâ. 68 Jarl Charpentier 

und g. 91 d: 

hiriyâ nivârenti sacittam attano. 
Statt pravarjitâ [BC pravrajitcih] ist vielleicht parâjitâ zu 
lesen. Was in vipunyamânâ in BC steckt, kann zweifelhaft sein; 
jedoch glaube ich, die form gehôrt mit pun-, punati karmani çubhe 
Dh. 28,43 zusammen und bedeutet also: 'von unglûck verfolgt' 
oder so etwas. upadrutâ gehôrt ebenso zu dru-, drunoti anutâpe 
Dh. 27,33, vgl. in skt. upadrava- "unfall, iibel" usw. In der dritten 
zeile ist wohl mit C zu lesen : 

hirî nivâre < n > ti svacittam à tm a » 0. 
liir'i ist instr. auf -1, wie er in apabhraiïiça vorkommt, vgk Pischel 
Pkt. gr. p. 269. 

Weiter spricht Kâuçika: 

[63,7] dahare hânhsyâti mahallike ca 

priyath ca bhrâtrvyam karoti candam 
hirir nivâreti svacittam dtmano 1 . 
Dazu gehôrt wahrscheinlich g. 9 1 : 

humâriyo ye c'imâ gottarakkhitâ 
jinnâ ca yâ yâ ca sabhattuitthiyo 
ta chandarâgam purisesu uggatam 
hiriyâ nivârenti sacittam, attano. 
Ich habe oben wie gewôhnlich den text Senarts gegeben, 
die hdschr. liefern aber ganz anderes. Es heisst nâmlich in B: 
kâmksa timahaïlikâyapriyabhrâtaristriyakarotich and a mpurusâh idu - 
ryatâhinivâretisvacitta))ia\nnanoh und in (': daharekâmksatimahar- 
ddhikG/yapriyàbhr&taristriyam karotichundampurusâdi durgatù hi- 
iiiraretisvacittamâtmano. Daraus schliesse ich zuerst, dass die 
erste zeile lautete: 

daharâ kânksati mahaîlilâ ya 2 
und weiter in der nachsten zeile: 

priya hh tataristriyâ 3 karoti chanda m . 

Ich iïbersetze die beiden zeilen folgendermassen : 'einejunge 

l'rau ist lûstcrn, ebenso eine alte; sogar seinen eigenen lieben 

brudcr verlangft ein weib'. Wie die dritte zeile lautete, vermag ich 

nicht zu entrâtseln; nur soviel scheint deutlich, dass hinter °puru- 

1 Ubei diesc zeile s. oben zu 63,6. 

2 ~ ca ; mahallikâ spec. <>I<1 woman' in pâli, s. Childers. 

3 Also °tariistriyâ, <li< j von dem Mhv.-verfasser konstruierte skt. 
form fur pkt. itt(h)iyâ, das ja eigentlich strikâ i^t. vgl. Pischel Pkt. gr. 

p. 1 12. Textstudien zu Mahâvastu 69 

sâhidurgatâ eine mit purisesu uggatam in der pâligâthâ gleich- 
lautende wendung steckt. Vielleicht stand so etwas wie 
<istriyâ chandam> purisehi 1 udgatam* 
lurt nivâreti svacittam âtmano. 
Schliesslich antwortet dann Mâtali: 
[6340] ko te imam KâuçiJca drstam . . . 
ugro hi Indro athavâ sahâmpati. 
Indro tava Indrasagotra Jeânksati 
tasyâiva bhâvasaha vratonuja. 
Vgl. dazu g. Q4 a — b: 

ko te imam Kosiya ditthim odahi 
Brahmâ Mahindo atha va Pajâpati 
und g. 95 c — d: 

Indo ca tam Indasagotta kamkhati, 
ajfeva tvarh Indasahavyatam vaja. 
In 63,10 ist wohl drstim zu lesen; was fur ein verbum dastand. 
sehe ich aus den hdschr. nicht. In 63,13 stand wohl bhâvasa- 
havyatârh. 

Damit schliesse ich dièse kleine untersuchung ab. Hoffent- 
lich wird sie, ohne grôssere resultate gewonnen zu haben, jedoch 
etwas nùtzliches fur die Mahâvastukritik geben. Denn mit den 
handschriften, die uns jetzt zu gebote stehen, kann m. e. nur auf 
diesem wege einigermassen sicheres erzielt werden. 1 Instr. fiir lok., vgl. Pischel Pkt. gr. p. 258. 

2 = p. uggata 'heftig', s. Childers unter uggacchaii. 

3 Indra heisst ja auch Kâuçika. Kleine beitrâge aus indischen texten. 
Von Jarl Charpentier, Uppsala. 

i. Ein mâgadhiwort im Mahâvastu 

Im Mahâparinibbânasutta V 19 (Dîgha Nik. éd. bv Rhys 
Davids & Carpcnter II p. 147) lesen wir folgendes: 

l 'gaccha tvaùi Ananda, Kusinârâyam pavisitvâ Kosinârar 
/,rni(iii) Mallânam ârocehi: 'ajja kho Vâsetthâ 2 rattiyû pacchime 
y âme Tathâgatassa parinibbânaïn bhavissati. abhikJchamatha 
Vâsetthâ! àbhikkhamatha Vâsetthâ! ma pacchâ vippatisârino 
ahuvattha: amhâhan ca no <j dmalikhette Tatliâgatassa parinibbû- 
nam ahosi, na mayam labhimhâ pacchime lâle Tathâgatarh das- 
sanâyâti'. Die Malla's in Kusinârâ werden somit durchgehend 
mit dem namen Vâsetthâ (°itthâ) angeredet. Dasselbe findet 
man wieder unten an dersolben seite und an mehreren stellen in 
VI, 12. 14—17 und 21 (éd. pp. 158 — 161; 163). Und nach Bur- 
nouf Lotus de la bonne loi p. 486 werden im Sanigïtisuttanta (n:o 
XXXIII des Digh. N.) auch die Malla's in Pâvâ mit VâseUha 
angeredet. 

Was bedeutet dann dièses wort? An eine bedeutung 'ab- 
kômmling des Vasistha' ist deswegen nicht zu denken, weil die 
Malla's nach Manu X, 22 als von vrâtya's der hsatriyàkaste 
stammend genannt werden: 

Bhillo Mallaçca râjanyâd vrûty&l Licchavir eva ca 
Nataçca Karanaçcâiva Khaso Dravit/a eva ca. 

Obwohl ja dièse brahmanische kastencintiiluiig nicht richtig 
sein kann denn dass die hochkultivierten und machtigcn 1 Buddha spricht. 

2 Die siames. ausgabe liât hier und in VI, 12 im text Vûsitthù Kleine beitrâge aus indischen texten 71 

herrscher von Vesâli, Kusinârâ und Pâvâ, zusammen mit den 

wilden Bhilla in Vindhya und den Dravida's eine klasse von ab- 
gefallenen hsatriyà's bilden, ist doch ganz lâcherlich — stimmé 
ich doch darin ganz mit Fick Soziale gliederung p. 9 ùberein, 
dass dièse familien der Malla und Licchavi vielleicht nichtarischen 
beherrschern vorarischer stâmme entstammtcn. Somit ist an eine 
stammtafel, die mit dem beriihmten vedischen sânger Vasistha 1 
anfing, gar nicht zu denken. Man muss somit eine andere erklar- 
ung suchen und dann erst zusehen, ob das wort ausschliesslich 
aïs beiname der fûrsten von Kusinârâ gebraucht wird. 

Das dies nicht der fall ist, hat schon Senart Mahâvastu I p. 
403 gesehen, indem er nach Burnouf damit das wunderliche wort 
VâsistJtftJio in Mhv. zusammenstellte. Dièses wort wird in Mhv. 
I p. 257: 13, 15, ig; 271: 12 usw.; 300: 1 usw. von den Licchavi's 
in Vesâli gebraucht, ibd. p. 283: 9; 286: 13, 22; 288: 1 usw.; 
289: 12 usw. von den einwohnern in Vesôli im allgemeinen. In 
I p. 38: 4 redet der mônch Abhiya zwei parfùmenverkaufcr mit 
Vâsisthâho an, und in III p. 108: 7 braucht es Çuddhodana, der 
vater Buddha's, in einer anrede an seine umgebung. Daneben 
kommt einfach Vasistha vor (von den Licchavi in I p. 257: 9 
usw., von den bewohnern von Vesâli in I p. 283: 13 und 286: 14) 2 . 
Man sieht also, dass nicht nur die Malla, sondern auch die Licchavi 
und die bewohner der 'freien reichsstadt' Vesâli sowie leute aus 
Kapilavastu (in der anrede Çuddhodana's) und sogar mitglieder 
der nieclrigsten kaste — denn dahin gehôren wohl die parfûmen- 
verkaufer — mit diesem beiwort angeredet werden. 

Senart vermutet (Mhv. I p. 403), dass das wort seine ur- 
sprùngliche bedeutung eingebùsst hat und nur etwa 'mes amis' 
bedeutet 3 . M. e. trifft er damit gewissermassen das richtige. 
Denn ich glaube, dièses vasistha- ist nichts anderes als ein super- 1 Dieser heisst selbst Vasettha in Majjh. Nik. II p. 169, 200. 
Ein von Vasistha abstammender brahmane ist wohl der Vasettha in 

SN. v. 594 ff. " 

2 Gotra-name ('zum gotra des Vasistha gehorig') scheint das wort 
zu sein in I p. 112: 8; 116: 16; von dem seher Çarabhaûga gebraïuhl 
in III p. 368: 4 (die entsprechende pâligâthâ, Jât. 522 g. 11, hat Kon- 
dahha). 

3 Vgl. die bedeutung von Vasistha in RV. X 95: 17; s. Geldner 
Ved. stud. I p. 282, L. von Schroeder Myst. u. mimus im RV. 
p. 252. -2 Jarl Charpentier 

lativ zu einem neben vasu- 'gut' bestehenden *vâsu- x und be- 
deutet somit nur 'rnein bester ? — eine ehrenvolle anrede, die 
vielleicht sogar ein titel der Malla und der bewohner von Vesâlî 
geworden war. So werden sich m. e. die sachen ara leichtesten 
lôsen. 

Was schliesslich vâsisthâho in Mhv. betrifft, ist es offenbar. 
.dass Senarts erklârung libd. I p. 4031. wonach °«ho = °âyo 
eine endung des nom. pi. mask. wàre. die sich an mehreren 
stellen des Mhv. findet 2 . falsch ist. Denn vâsisthâho ist offenbar 
eine echte mâgadhiform, die das nordbuddhistische sanskrit be- 
wahrt hat. die zu formen wie Mg. bhastâldkâho Mrcch. éd. Stenzler 
p. 165: 1. 5 usw., A. °aho s stimmt. Es bleibt immerhin von 
interesse hier noch eine spur des alten màgadhikanons — und 
zwar in einem nôrdlichen texte — bewahrt zu finden. 

2. Zu Màrasarhyutta I, 2. 3. 

Der zweite paragraph im pathamavagga des MârasathyUtta 

(Samy. Xik. I 4. 1, 2: éd. Feer I p. 103 f.) fùhrt den namen 
Nâgo 'der éléphant' und lautet folgendermassen : 

1. Evam nie sutam: ekam samayam Bhagavâ Uruvelâyaïn 
viharati Neranjarâyâ tire Ajapâlanigrodhe pathamâbhisambuddho. 
tena kho pana samayena Bhagavâ rattandhàkâratimisâyam "jjJto- 
Jcâse nisinno hoti. devo ca ekam ekam phusâyati. 

2. Atha kho Mâro pâpimâ Bhagavato bhayam chambhitattam 
Jomahamsam uppâdetukâmo mahantarh hatthirâjavannam abhi- 
nimminitvâ yena Bhagavâ tenupasanJcami. 

3. Scyyathâpi nâma mahâ aritthako mani evam assa s 
hoti seyyathâpi nâma suddham rûpiyam evam assa dantâ honti. 
seyyathâpi nâma mahatï nangalasisâ* evam ((San sondo h<>ti. 

Mit der stelle: seyyathâpi nâma mahâ aritthako mani usw. 
haben sich Windisch ZDMG. 49, 285!'., Màra und Buddha p 
und Morris JPTS. 1886, p. 148 vrrgebens abgemûht — ich sage 1 Vgl. svâdu- usw. bei Brugmann Grdr... II: 1 p. 177 f. — *vâsu- 
i.-^t vielleicht sogar = gr. hom. t\vç < s /f,<7r- (anders tlic gelâufig 
klarung dièses wortes, vgl. Brugmann Gr. gr. 3 p. 232 n. 

2 °fn/o wohl einfach = n no in A.Mg. 

ûl.er dièse formen Pischel I'kt. gr. p. 248. 
4 Mit S 1,8 und Windisch ist zu lesen nangalïsâ. Kleine beitrâge aus indischen texten 73 

vergebens. weil ich mich der auffassung Windiscb/s (in ZDMG. 
49, 285 f.) unmôglich anschliessen kann. 

Windisch glaubt nàmlich mahâ aritthako mani stehe mit dem 

in Dîpav. XI iq f., 29 ff. u. a. ervvâhnten Mahâ-Arittha, dem 
uberbringer kostbarer edelsteine, die Devânampiya dem grossen 
Açoka sandte, in zusammenhang, indem es also bedeuten wûrde: 
'(leuchtend) wie einer der von Mahâ-Arittha gebrachten edel- 
steine'. 

Gegen dièse erklàrung hat schon Pischel Pkt. gr. p. non, 1 
einwand erhoben — zwar aus sprachlichen grùnden, die doch 
kaum stichhaltig sind. Mir scheint es schwieriger mit der chrono- 
logie in ordnung zu kommen, falls man Windisch befolgt. 
Denn nach Dîpav. XI: 14 wurde Devânampiya im neunzehnten 
regierungsjahre des Açoka — also 244 v. Chr. — kônig und 
sandte erst nachdem die gaben an den grossen herrscher. Daraus 
wùrde aber weiter folgen — wie Windisch selbst gesteht — 
dass die jetzige rezension des Samy. Xik. erst aus der zeit nach 
244 v. Chr., also nach dem abschluss des dritten conzils stammen 
wùrde, eine. wie es mir scheint. ùberaus bedenkliche annahme, 
da sowohl das Màra- wie das folgende Bhikkhunïsamyutta einen 
sehr alten 1 eindruck machen. Beweisen lâsst sich ja leider hier 
tiichts, die wahrscheinlichkeit scheint mir aber stark gegen Win- 
disch zu sprechen. 

So lange wir nicht die Sâratthapakâsinï verôffentlicht haben, 
ist es ja eigentlich verlorne mùhe sich mit der schwierigen stelle 
nâher zu beschaftigen. Jedoch hoffe ich mindestens etwas zum 
verstândnis beitragen zu kônnen. 

Neben mahâ aritjhako mani haben aile die drei singhalesischen 
handschriften die lesart malin rittkako mani. Gegen dièse iïber- 
einstimmung muss — glaube ich — die andere lesart, die Feer 
aus der birmanischen handschrift der Bibliothèque Nationale und 
der siamesischen handschrift der Sâratthapakâsinï (daselbst)* auf- 
genommen hat, weichen. Ich lèse also mahâ ritthako mani Vin 
grosser W^/j«A;r(-edelstein'. rifthaka ist identisch mit AMg. ritthaga 
Xâvâdh. I 61 n. a., ritthaya Ovav. § 19, name eines edelsteins. 
abgeleitet von rittha 2 , ein edelstein, der an den identischen 1 Windisch spricht selbst (Mâra und Buddha p. 87) von der 'ait- 
buddhistischen phantasie', die sich in den Samyuttas zeigt. 

2 In skt rista- und drista- (das letztere wohl volksetymologie — 
'unversehrt'). 74 Jar) Charpentier 

stellen Nâyâdh. 1 91 und KS. 27 zuletzt und unmittelbar nach 
phaliha 'krystalT aufgezâhlt wird. Was fur ein stein dabei be- 
absichtigt wird, bekommt man nicht zu wissen. 

Mit dem namen des edelsteins steht aber offenbar der name 
des 22\ ten tïrihakara bei den janias, Aritthanemi, in verbindung 1 . 
In einem noch nicht verôffentlichten texte, Devendra's tïkâ zu 
Uttarajjhayana XXII, heisst es nâmlich (A fol. 2 29 b , B fol. 192*): 
dittho rittharayanamao nemï sumine gabbhagae imammi Sirâr- 
fti Aritthanemi tti kayam piunâ nâmarh. Spâter heisst es in 
demselben text von A., dass er (A fol. 233 a , B fol. 19,5 a ) mara- 
gayasamavanno 'von der farbe des smaragdes" war. Ein solcher 
ausdruck ist mir aus anderen quellen nicht bekannt und scheint 
mir nur so erklàrt werden zu kônnen, dass man seinen namen 
in verbindung mit der benennung des smaragds setzte, dass also 
rittha etwa = maragaya war. Dies gewinnt vielleicht daraus 
eine stùtze, dass wir in KS. 27 eine aufzâhlung von vierzehn 
edelsteinen haben, worunter sich wohl rittha, nicht aber maragaya 
befindet, ebend. 45 aber dreizehn (zum teil identische), worunter 
maragaya, aber nicht rittha. 

Ich môchte nach diesem mindestens versuchsweise Mâra- 
sariiyutta I 2, 3 seyyathâpi nâma mahâ ritthako manï evam assa 
s Isa in hoti so ùbersetzen: 'wie ein grosser smaragd(edelstein) so 
war sein haupt'. 

3. Zu Sutta Nip. 1. 
SX. 1. lautet wie bekannt folgendermassen : 

I/o uppatitam vineti Jcodham 
visatam sappavisam va osadhehi 
so bhikkhu jahâti orapâram 

tira go jinnam iva tacam jinrnijaii/. 

•Das gleichniss: 'wie die schlange ihre alte haut verlâsst' 
kommt ûbrigens mehrmals im pâlikanon vor, s. JPTS. 1906 — 
1907, p. 71. Ebenso ist die parallelle, die MBh. I 3322 bietet, 
schon lângst erkannt geworden, s. Fausboll SX 1 I p. XV. Hier 

kommt es mir nur darauf an, parallHIcn auch aus ein paar 1 In der erzahlung von der zerstôrung Dvâravatï's (ZDMG. 42, 
493 ff.) heisst dieser viermals Ritthanemi. 

2 Sirâ war die mutter A> Kleine beitrâge aus indischen texten 7.5 

werken herworzuziehen, die sonst dem palikanon ziemlich fern 

Kegen. 

Râm. Y: 55, 6 lautet: 

yah samutpatitam hrodham ksamaydiva nirasyati 
yathoragas tvacarh j'irnâm sa vni pur usa ucyate. 

Dieser vers, der ja so zu sagen die grundlage von SX. 1 
enthàlt, ist wohl sprichwôrtlich gewesen, demi er ist = MBh. 1 
3322. Zum versanfang vergleiche man auch MBh. I 3320 — 3321 
und Dhp. 222. 

Eine weitere parallellc findet sich im actus III der Mrccha- 
katikâ. Dort spricht nàmlich der theoretisierende schlaubolt Çarvi- 
laka, ehe er seinen lehrvortrag iiber mauerbreschen anfângt, fol- 
gendermassen (éd. Stenzler p. 46: 11 ff.): 

Jcrtvâ çarïraparinâhasuJchapraveçam 
çiksâbalena ca, balcna ca foarmamârgafn 
gacchâmi bhûmiparisarpanaghrstapârçvo 
nirmucyamâna ira jïrnatanur bhujangah. 

Auch dem verfasser der Mrcchakatikâ ist also das gleichniss 
wohlbekannt gewesen, denn er verwendet es ja ganz geschickt. 

Weitere konsequenzen zu ziehen gestattet das oben gesagte 
kaum. Ich wollte nur eben auf das \-erhâltniss hinweisen, dass 
wir hier offenbar eine der dichtersprache schon von sehr alter 
zeit her vertrauten wendung, die in den verschiedensten litterur- 
kreisen gelâufig war, treffen. Vielleicht lâsst sie sich weiter durch 
das hâvyam hin verfolgen 1 . 1 Man vergleiche Ragh. 8: 13 Raghur arrumitkhastja tasya tat 
krtavàn ïpsitam âtmajapriyah I na tu sarpa iva tvacarh pnnah pratipede 
vyapavarjitâùi çriyam. Der vergleich ist hier wenigstens aus demselben 
Yorstellungskreis wie die oben erlauterten geholt. Some parts of the New Testament translated 
into modem Nubian by a native. 

Editeel by K. V. Zetterstéen, Uppsala. 

Before starting on his journey to Nubia in the vear 1908, Pro- 
fessor H. Schâfer of Berlin had the kindness to send me some parts 
of the New Testament translated for his own use into Nubian by a 
native, Soleiman Ali Hissein 1 , appointed to the German mission in 
Derâu in Upper Egvpt. Professer Schâfer having placed thèse frag- 
ments at mv disposai and proposed to me mv publishing them in some 
journal, I hâve taken his advice and decided to print most of them in 
»Le Monde Oriental» with the necessary explanatory remarks. I must. 
however, confess that ihere are still smne words that I cannot explain, 
and for that reason I hâve excluded the translation of the Epistle to 
the Hebrews IN, 1 — 10. As fur the rest I hâve preferred to do it 
to the best of mv ability rather than to suppress the whole. 

Thèse fragments of the New Testament translated by Soleiman 
A 1.1 Hissein into his mother tongue are the same as are contained in 
the old Nubian manuscripts recently discovered in Egvpt. They are 
written in the Kenzï dialect, the translator being a native of Abu HÔr 
near Qalabse, an/d the éditions of the New Testament on which his 
work is based are the French version of Stapfer 2 and an Arabie 
one It is to be deplored that he should not hâve said which Arabie 
version he lias used, but as far as I bave collated the translations in 
this language with each other, they do not seem to differ materiallv. 
For my study of thèse texts 1 bave principally consulted the édition 
printed at Beyroot in the year 1873 3 , and it is this version that the 
Arabie quotations in the sequel refer to. Other books quoted are the 1 The spelling of the translator is retained. 

2 Le Nouveau Testament trad. par Edmond Stapfer. ;,:e éd. 
revue et corrigée. Paris 189g. 

> „ 

^ .... >w / . .. _, .. v_y Parts of the New Testament in Nubian 77 

well-known works of Lepsius 1 and Reinisch 2 . Moreover I hâve got 
some useful information from Carradori's Italian-Nubian dictionary 8 
and the unpublished manuscript of Almkvist's » Nubian studies in Su- 
dan 1877— 1878» 4 . 

The translation is written in the Latin alphabet. In a letter to 
Professer Schàfer in English, which bas been put at m y disposai, 
Soleiman Ali Hissein has given an account of the principles hère laid 
down. Thèse rules for the pronunciation will be given in the sequel, 
but I bave not thought it necessary to reproduce the author's exact 
words. I hâve made some changes in order to observe the alphabetical 
order better and hâve added the original forms of the Arabie loan-words. 
Moreover there are some other altérations, but as far as possible the 
author's own words hâve been retained. 

Rules for the pronunciation : 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, 0, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. 
a and b do not change. 
c as in French. 

ch is sometimes used like French ch f e. g. ichin 'to send', sometimes 
like Italian ditto, e. g. afichi 'children'. 

cl sometimes like Arabie lF, e. g. doivi (Arabie -y^) 'light', olherwise 
like d, e. g. ési dabouna? 'is there water there?' Hussan car cla- 
bouna? 'is Hussan in (or within) the house? 

e as in French. 

f remains the same. 

g undergoes many changes. 

1 . Before e it is like je. 

2. It is sometimes like Arabie f °, e. g. g al ad 'mending', chêriga 

... ^ ( # 

(Ar. A> *^/^) 'law', 'commandment', Gisê 'Jésus', etc. 

3. It is sounded as German g, e. g. goudra (Ar. »jt\*) 'potence', 
'power' ; dogo 'up' etc. 

4. It is like Arabie P , e. g. gojir 'to sacrifice', guïre (Ar. ^) 
'to change', etc. 1 Nubische Grammatik mit einer Einleitung ùber die Vôlker und 
Sprachen Afrika's. Berlin 1 880. 

2 Die Nuba-Sprache. Wien 187g. 

3 Cf. the author's article »The oldest dictionary of the Nubian 
language», Le Monde Or. 1906, 227 — 240. 

4 Cf. the author, Den nubiska sprâkforskningens historia. Skr. utg. 
af K. Human. Vetensk.-Samf. i Uppsala XI, 4, p. 8 ff. 

5 In order to distinguish between the différent sounds represented 
by g, the translater sometimes writes a ? over tins letter, when it in- 
dicates an original p. For tvpographical reasons I hâve rendered this 
sign by ', e. g. tag a «i-j. yS K V. Xetterstéen 

h sometimes like Arabie ^ , e. g. rahma (Ar. *-* => ;) 'mercy', haja 
(Ar. &>L=») 'thing'; otherwise like Arabie », e. g. hawa (Ar. '^) 
'breeze", 'cool', jïha (Ar. M^) that way', ana jïhaguêd 'as for me'. 

i remains the same ; sometimes it takes two dots, e. g. co'ir 'in the 

face', coïnowolo 'before one'. 
I as English i, e. g. 1 bijouri I shall' or \vill go', / tasi I came', etc. 
j remains the same. 
k is the same; only with // it makes Arabie p- , e. g. khatiyê (Ar. 

£a*L:>) "sin". akharo (Ar. r^i) 'after', etc. 

/, w, //, o, 2>; î> >'; s> remain as they are. 

t is either like Arabie -», e. g. ta/ a (Ar. ^c-»- >) 'obédience', tarbouch 

(Ar. J~*-lf~ } ) 'fez', or £, e. g. tégros 'sit clown', ta 'corne', etc. 
As for the others there is no différence, if not w must be used as 
in English. 

From the above rules it appears that the translator distingnishes 
carefullv between the voiceless palatal and the voiced one ', e. g. échél, 
'other' (Garr. echiélghi cambiale', 'commutare'; Almkvist ekjkjel-gi, /A*)» 
and the termination -chi (Almkvist -kjï) in the plur. as néwêrUchi 
'spirits', etc., but joro 'on account of, jagadeané 'weakness'. Moreovei 
it is remarkable that the Arabie sounds retain their original prononcia- 
tion in Nubian too, e. g. rahma (Ar. *-*- > ;) mercy . In sorae cases, 
however, the translator writes f instead of hamza, e. g. garid (Ar. 

U^y) 'countiy'. 

As for the treatment of the Nubian text I hâve endeavoured to 
render the manuscript as accurately as possible with ail inconsistencies, 
but I hâve not thought it necessary to retain the capitals in other 
words than the pronoun of the first person and real proper naines. 
In the notes I hâve explained such Arabie words as do not occur in 
the glossaries of Lepsius and Reinisch, though some explanations of 
mine may seem to be rather superfluous, most of thèse loan-words 
being very common both in Arabie and in the languages influenced by 
that tongue. 1 Cf. Den nubiska sprâkforskningens historia, p. \2 ff. Parts of the New Testament in Nubian 7Ç S. Matthew I, 18—25. 

18. Ama Gisé Mésih na ousquar iqué bousou: Mériem tinégui 
Jousif khatbédagsou. Elgon jamémendagon méwégon êlta- 
quisou Néwérti Goudisirton. 

19. Jousif téna khatib id taharesou iquégon téqui fédihati dol- 
komnou, birigsou siriguèd mougosarqui. 

20. In amouro ter dabougon Artina maleiqua ougnouthvéro biné- 
tirsou widé wétirsou: wo Jousif Dawoudna torf, sarquimé 
Mériem éna khatibqui jamégrarqui. Miné ter Néwérti Gou- 
disquéd méwou. 

Explanatory remarks. 
S. Matth. I. 

18 ama 'but', Leps. and Rein, ammtl, Ar. LÔÎ. — Mésih na, two 
words in the MS. The translater generally joins na with the preceding 
genitive, e. g. Dawoudna 'of David' (vs. 20), but in some places he 
writes this syllable as an independent word, as above. When the ending 
is n only, he sometimes préfixes it to the following word, e. g. Arti 
nafichinawré 'as children of God' (Phil. II, 15); in other places he repeats 
it and writes n both at the end of the genitive and at the begmning of 
the following word, e. g. ten nergon 'his naine' (vs. 21). As for the 
pronunciation Almkv. observes that n is joined with the following 
word, and when his teacher Muhammed separated this word from the 
preceding genitive, he always drew n to the word that followed it. — 
iqué 'so', Almkv. ikke (Kenzî). — khaibêd agsou Ar. -r *.-a3» 'to ask 
in marriage'. — Cf. Almkv. ai tamëndingon ter giisu 'he went, before I 
came', ar nermëndungon dehângi benlru 'we shall smoke, before we go 
to sleep'. — éltaquisou 'she was found'. 

19 téna 'her'; the possessive pronouns generally hâve the ending 
-na. — taharesou Ar. j&ue 'pure', 'righteous'. — fédihati Ar. K^aaîsî 
'affront'. 

20 amouro Ar. f\ Rein, amir, Leps. amer; cf. de Rochemon- 
teix, Quelques contes nubiens p. 116: ennar amurki wèrsiri 'j' attemls 
vos ordres'. — maleiqua 'angel'. It properlv seems to be the plur. 

\&\yiA) f w^*. — ougnouti 'dream'; ugû nacht', unti 'traum', Rein. 

— binétirsou 'appeared', probably from the Ar. qJ 'to be clear'. 8o K. V. Zetterstéen 

21. Ter todwêqui bousquicani ten nergon oundourcanwé Giséyan. 
Miné ter tenu guébilagui tina sénbirton Mbériéircani 

22. In malé jéritaquisou Artina wéré nébina aguilguéd wétaquel 
timériyan: 

23. Bourou fétawêr méwan todwêqui bousquicani ténéri téquéd 
bouwérangon ^Emmanuel» ini magnagon »Arti argodon-» ma- 
nétéra. 

24. Yousif nalourton bichosinalcharo Artina maleica wétirsinawré 
awsou téna khatibqui jaméguirsou. 

25. Ama ténawtiguir awtancomnou téna tod cagagui ousquinboco. 
Ténérigon Giséyan oundoursou wétaquisinawrê. 

S. Matthew II, 1— 12 

1. Gisé ousquitaquisou Bcit lahmir (cousouna car) Jahoudiédir. 

2. Herod orna ougrésir Moujousi wêri (ogjima) maltirton ta son 
Ourouchalimir (béléd doulwérou) todo isigsan: sa iér êrqm\ 
ousquitaquiboul Jahoudichina or béttaqui? Ar téna wisigui 
maltir nalsou, ar indogon tasou téqui g'abderwan. 

3. In ivêrégàliqui or Hérodous guijrédirgui hirésou widégon 
ténéwêrtir sarcosou, togo técodogon Ourouchalim malé sar- 
quisan. 

2 1 bousquicani ; — can, apparentlv a formation that indicates the 
future. — ten nergon, cf. the remark to vs. 18. — guébilagui Ar. w* t ï 

stem', 'people'. — Mbériéircani 'he shall save'; Ar. ^ 'to be pious'. 

22 jéritaquisou 'happened'; Ar. c?;-?" 'to take place'. 

23 fêta Ar. »^ Virgin'. — magna, muta' Ar. ^*- A 'meaning*. 

24 bicJi 'to awake', Rein, bij, Almkv. bikjkj. — maleica wétir- 
sinawré as the angel had commanded him; cf. vs. 2^: wétaquisinawrê 
'as it had been told to hini', S. John XVII, 11 anawré 'as we', etc. 

25 ténawtiguir 'with lier'; cf. S. John XVII, 5: ênawtir 'with thine 
own self. — awtancomnou; au 1) >« 2) £*'<•> Almkv., au-e 'beischlaf* 
Rein. — cagagui is a word that I cannot cxplain. The same expression 
(tod cagagui) returns Rom. VIII, 3. 

S. Matth. II. 

1 cousouna car is the [itérai Nubian translation <>f the Ar. (•*• *a*tâ> 

2 ogjima explanation of Moujousi (= ^ l; ~*; i_?**rf) béléd doulwérou 
('it is a great town 1 ) <>f Jérusalem. — érquir 'without name'; quiir is 
kinir, 'ohne 1 Rein. Cf. lomquiir 'blameless' (Phil. II, 15). — béttaqui, 
probably a passive form oîbedd 'beten', 'segnen' Rein. Thèse two words 
hâve nothing to correspond to them In the original. 

j hirésou Ai jl> 'to be confused', Leps. haiirt (Mah.) Parts <>f the New Testament in Nubian 81 

4. Inijoro Ourouchalimir dalmalêgui féguirirton, quétabachirton 
tri<lc g oulamachigon jaméguir isiguirsou: suivi- Mésih bous- 
quitaquiman? Ingou téqui widéguirtirsan: 

5. Beitlahamir Jahoudiér. Miné iquégon nébi bajédagui: 

6. Equon ivo Boit laham garid joudandi, er édi quina tod- 
mounou Joudana médinêchina barér, êdétontéran Ichabir ana 
zoli Israelgui biwil bibéli. 

7. Inidogor Herod (wala maniwatigui) Moujousigui bouwéiri 
siriguéd widé tinayton voisina watigui (zamangui) isiguirsou. 

8. Ini nalcharo ter tirgui ichinirsou Beitïahamguir wéséir gon 
nirsou: jouir/- gdlergon in afina khabarqui édwé élédrouna- 
watigon Igui targui wédéwé Igon ténaye jourgui téqui gab- 
dérinajoro. 

9. Ornayton in wéréchigui guigrêsan nalcharo tina darbir bijou- 
san. Wisi tir nalsangon maltir tina owoïguir binérgui talésou 
afi bousina agarotambocon tédo candogor tébtidirsou. 

10. Wisi tésingodon gouratidoulwéqui gouresan. 

11. Catouguir widé tosan fitoti nalanajoro tédo quéritour tinéne 
Mériémgodon êlsan; widé souriérgui téqui g'abdesan; ini 
nakharo tina (khourjirton ossan) khourjigui cousirgui guédi- 
mêtirsan hédiéchigui déhébirton, boukhouroton widé myrrigon. 

\2. Ougnoutir wér tindogochir chougoursou ougoutour tina oul- 
guigui cousidiriyan daroub tasanguéd Herod tabidiguir ré- 
gémewan. Daroub êchélwéquéd tin néchéiguir régosan. 

4 inijoro therefore'; gôro 'on accoimt of (Ken/.), Almkv. — 

quétabachi, Ar. &*>J, pi. ( >f ^uJ 'scribe'. 

6 garid Ar. \J°y 'country'. — rdi probably '/<?'. Rein, and Leps. 
adi. — khabir, Ar. fï'^i 'karawanenfûhrer' Rein. — iw Veiden', Rein. 

7 maniwatigui 'at that time', another expression for A*àa=>, là- 
dessus, that the translator had at first rendered by inidogor. 

8 ivéséir Ar. <^*°.j 'to enjoin ', -V- ; , Rein, wessa 'geb( »t\ — tar- 
gui, jourgui, cf. guijrédirgui (vs. 3), souriérgui (vs. 11). 

9 bijousan 'they went'; cf. Carr. bigiusom 'sparire'. 

11 fitoti = afi + tod. — souriérgui Ar. f ;*° 'to humble himself'. — 

khourjirton ossan 'they brought out from their saddle-bags' (Ar. — -^j, 
khourjigui cousirgui 'they opened their saddle-bags'. — guédimêtirsan 

'presented' Ar. f**&. — boukhour Ar. )+^î 'frankincense'. 
12 rêgêmewan Ar. £•> ; 'to return'. 
MO. 1009, ° 82 K. V. Zetterstéen 

S. Matthew V, 13—20. 

13. Iri garidna (zolina) ounboudtérérou. Won ounboudon magaga- 
nosqui mindér néfgé? Boclrir loufadnamasir zolin osichitogor. 

14. Iri solina (g*alamna) nourtérérou. Néja gébéldogor gaïboul 
boquimnou. 

15. Wàlagon chémagui dowos fouqétogor a oundoura? Togawéro 
y a galiwérdogor u coujoura car daboulmalégui dowénajoro. 

i<>. Ina nour iqué dowéraga zolinowolo, ina awid gadelgui nala- 
najoro inguédgon intimbab simér dalgui quérimewan. 

17. Ina érguir wéméwé chérigagon widé nébichigon batilériyan 
tasiman; batilériyan tacomni, quémilériyan tes/. 

18. Haguiguèd irigui wétidiri: simégon gariton biuo<jean<l(ui (bi- 
dabra), ama harifwéré wala nacarwêr in chêrigarton binog- 
minou m aie biquéwdi. 

19. Wt'ron gaïrequi wéré quinatodéqui in chêrigarton widé zoligon 
iqué courquidirqui, inzol quinatodan simér bouwêtaquicani. 
Ama téqued (uni widé courqidil in :<>h t (i êri bédoulani. 

20. I irgui wétidiri: ina biron sidéméqui abajelidor widé Fart- 
sichidogor, siména moulquin quidir iri bitocomenou. 

S. Matth. V. 

13 magaganosqui must signify 'if it looses its savour', but I do 
ii"t find this word anywhere; mag is 'to steal'. — néfgé Ar. *- a -\ 'to 
be useful'. — loufadnamasir 'luit to be cast ouf; Almkv. luffè (Kenz.) 

ast' [= arki). Almkv. mâsir 'except', e. g. ai ennai wëk berig- 
mini asalgi tarannân mâsir 'I do not ask anything from thee but that 
thou comesl to-morrow'. Cf. also Rr.ix. ^ ^ 

14 néja is strange. Rein, rites naji 'wûste', 'steppe', but in tins 
well-known passage one would cxpect a word that signifies 'town'. — 
gaïboul 'hid' Ar. s-jIc. 

15 chémagui Ar. f~*-~ 'iight*. — dowos Ar. i ^*° 'to give light'. — 
fouqué, Almkv. fukkë 'pot'. 

17 chériga Ar. -<■*-. -~ 'law'. — quétnilériyan Ar. A-^ 'u> fulfil'. 

18 harif Ar. ^-î-^- 'letter'. — nacar must signify 'tittle', but I 

d<> not find it anywhere. — nmli' biquéwdi corresponds lu the Ar. ^^ 

s\. ^_^Xj. I suppose that quéw is the same word as kaw 'erschei- 

iirii' Rein. 

1 n gaïrequi Ar. ^- A 1 1 hang< 

bir Ai. - 'righteousness'. — :i<l>'nt<'<iiti Ar. ^'j 'to exceed'. 
ubajt li 'm 1 ibes'; baj 't< < write . Parts of the New Testament in Nubian 

S. John XVI. 33. 

In wéréguéd irgodon baiynsi ider ana salam quéwdinajoro. 
In dounyar digqui iri binalcandou, ama ader teklewé, 1 
g alamgui êsquirosi. 

S. John XVII. 

1. Iqué wérosirgui Gisé siméguir ourosirgui u-ésmi : wo ambab; 
sut/ a bidasou, rua todti méjidé, todton equi méjidénajoro. 

2. Jita malédogor goudragui tirsou ayar diméndigui er téqui 
tirsingui tidiran. 

3. Ingon ayar dimenditéran: equi iirar, er agoudégui Arti sou- 
houndi, /vidé er ichinsingon, Gisé Mésihqui (comisboul). 

4. Equi méjidési g arid-dogor, jéli er igui désingui a irait awosi. 

5. Eléquén If/ui méjidé er, wo ambab, énawtir méjidé bousinawré 
elgon g alamgui aménsinowolo. 

6. / éna érigui aminsi soli er igui drnsiui naye g' alamirton. 
Tir éndichiyésan, écon tirgui igui désou. Ena wérégon tiri 
hafédésan. 

7. Eléquengon iyrsan er igui dêsin màlégui ênaytonégui. 

8. Miné wéréchi er igui désinigui tirgui igon tidirsin, tirgon 
guéblosan, gadélguirgon iyrsan énayton bélsingui, widégon 
amnosan er igui ichinsingui. 

9. Tinajoro I a isigri, g aJamuajoro isigmini, ama er igui dé- 
sinijoro miné éndiehi yérangad. 

S. John XVI. 

33 Tins verse occurs in two places in the translator's MS. I 
bave îmticed the following variants: ader ina salam ami ama téqléwé 
galamgui êsquirosi. — digqui •— a^-o 'tribulation' as in the Ar. version. — 

téqléwé Ar. J^Xj'l 'to trust'. 

S. John XVII. 
1 ourosirgui, uru 'head', os streteh out', 'lift up\ — bidasou; 

Almkv. btda (Ken/., 'to corne'. — méjidé Ar. *■**■ 'to glorify'. 
3 iirar 'knowledge'; aïr 'wissen' Reix. — Arti souhoundi 1 
sponds to ig***^* *^' and le vrai Dira; souhoundi occurs in Rom. 

XI. 25 ton, but I cannot explain il. Perhaps K^-oï — comisboul trans- 
lation of g*"""*"''; Almkv. komis, f**»*», Rein. Jeusm 'salben'. 

6 hafédésan Ar. Jàks> 'to keep'. 

8 guéblosan Ar. J"t* 'to receive'. 8_j K. V. Zetterstéen 

ce Andimalégon éndou. Endigon audou, igon tidér méjiâebouri. 
ii. I widé g'alamir quêwid boumni, ama ingou galamir quéwid- 

bouran, igon niai/ tabouri. Wo ambab gadiséboul, wagêyir 

énérir er igui désinigui habéranwan anawrê. 

12. Tirgodon dasinawatigui galamtour a hafédéyirsi énérir, <ï 
igui désinigui hafédéyir tidéton wécon dabcomnou hélahna 
tod tamequi Tcitabqui timeran. 

13. Ama éléquen énaye bitari, iquégon abaïndi élgon galam 
touréringon ana gourati tidér éyéran. 

14. I éna wérégui tidirosi g alamgon tissosirsou, miné galam 
irton mendangad anawré igon g 1 àlamirtonmini. 

15. I a isigmini g'àlamirton osiringui, ama Iblisirton hafê- 
déiyringui. ■ 

16. Tiri g' alamirtonimna anawré igon g alamirtonméndingui. 

17. Ena haguir gadiseiir, éna wérê hagou. 

18. Igui galamir ichinsinnawré, Igon tirgui galamguir ichinirsi. 
m. Tinajorogon anawêrtigui gadisêri tirgon haguir gadistaquiwan. 

20. Wala ingou agoudénajoro a isigmini, échéliwérinajorogon, 
Iguéd amnéli tina wéréguéd, 

21. Mole habéranwan er ader wéran bounnawré, wo ambab, Igon 
édér tirgon iqué adér wérandangui galamgui amnêran er 
Igui ichinsingui. 

22. Igon er igui désina méjidti tidirsi habéranwan argon habé- 
réroun nawré. 

23. / tidéréri econ adérou, tirgon wérwéro Icémiltaquiwan, inguéd 
g'alam iirin najoro er igui ichinsingui Igon dolirsi er igui 
dolsin nawré. 

24. Wo ambab, birigri er igui désinigui igodon darangui, I da- 
rin nagaro er igui désinna méjidti nalwan, mini er igui 
</<ils<at galamgui amensinnoivolo. 

25. Wo oiuhuh bériéboul, in galam équi iirmouuou, ama I <t/ui 
iirsin iu</nng<n< iirsan er igui ichinsingui. 

26. Enérigon courquidirsi, élgongon bicourquidiri, miné tidér er 
igui dolsina dolé éltalcinajoro igon tidér éltaquinajoro. 

11 wagêyir Ar. 3; 'u> keep'. — habéranwan tli.it they may be- 
come one'. --- anawré 'as we'; cf. the remark to S. Matth. I. 24. 

12 hélak Ar. — N ^ 'perdition'. 

25 bériéboul 'righteous', Ar. ; y 'mercifuP. 

Tlii-. verse, too, occurs in two places; var.: enérigui courquidirsi, 
widégon bicourquidir tider <1<>1<' quéwdinajoro </<>/<' er Igui téquêd rfolsin- 
guêd Igon tider quewidrinajoro. Parts of thc New Testament in Nubian 

The Epistle to the Romans VIII. 3—7. 

3. Ghérigandogor gasiésin jitana jagadeanéguéd Arti téna tod 
cagagui ichinsou hhatianajoro jita khatiéndigui ténéwertir 
arsou andigaliqui, ter inguéd hhatagui dinéryan jitana 
quidir, 

4. Gherigana houcoumgui témimeryan ader jitana hawar a 
taléméniligui, ama Nêwértina moujibir. 

5. Zoli jitartoni jitandir digboura (hémébouraj, Néwértindichi- 
gon Néwértindiguéd héméboura (wala digboura). 

6. In jitana hémadton diyartéra, ama Nêwértina hémad ayar- 
téra widé salam gonou. 

7. Miné jitana hémad Artina g adouwou Affina chérigagui « 
tigéménigad wala ésquelmenou. The Epistle to the Romans XI, 25—31. 
25. I adolmini, in, ambési, in sirigui hvosroungui. Mini- ma né- 
wértichi doroguirméndoungon, souhounou cogorcané baguidivér 
Israelnaye haslésou ouma na éotorar timémboco. 

Rom. VIII. 

3 gasiésin Ar. — * 'to be hard\ - - tod cagagui; cf. S. Matth. I, 

25. — khatia Ar. ^->^> 'sin'. 

4 houcoum Ar. ~^> 'ordinance'. ■ hawa Ar. lSJ* lust'. 
moujib Ar. -r^>j- xl 'reason', 'account'. 

5 hémébou must be synonymous with digboii, and apparently is 

the Ar. 'f&, for the Ar. version lias U*s A~:>' ^.^> *' CT -A. D * 
.^jc^Iju^^UI; i n vs. 6 W2 ,/toa hémadton likewise corresponds t.. 

the Ar. ^A~4* ^+*& qJ. 

7 tigéménigad Ar. £-J°' 'to obey . 

Rom. XI. 

25 «wfonmm, cf. S. [ohn XVII, 3.- &a^m«r ; probably bagatti 

Mlfte', Rein. - /»<«to™ Ar. i)-*> 'to resuit'. - éo must be the 

équivalent of the Ar. >, for the Ar. version has >• J>=^ O ,-"' K. Y. Zetterstéen 

26. Maniwatigui Israël en mil bikhalsécani. Bajbounawité: Sihyon- 
déton bibércani (bïbélcani) <t osir Yagoubna girébouligui 
biroudé/rcani. 

27. Ingon ana jotitéra adéton bêler: tina zênbigni chilbarquïl 
bichilibcandi. 

28. Engilna jihar tiri g r adomoichi, ini joro (ouma). Ama barar- 
najoro (ivala jihaguéd) tiri dolboulitéra tina timbabinaji- 
liaguéd. 

29. Miné Artina donar widé téna ouwérar nédmadquiou. 

30. Irgon iquébousou guirwéqui Artigui tigécomnou, ama élé- 
quen iri rahimtaquisou tina cogorcaneguéd. 

31. Tirgon iquê éléquen atigemna rahamtaquiran najoro ina 
rahma quidtéd. The Epistle to the Galatians IV, 4—7. 

4. Wati timégan Arti téna todti ichinsou, enwéroton ousquita- 
quisou, chêrig anatogor ousquitaqûisou, 

5. Chêrig anatogordàligui janadian, argon todcaneguéd hasibta- 
quirwan (arounajoro). 

i*^', corresponding to the French: jusqu'à ce que la totalité des païens 
soit entrer dans VÉglise. I, therefore, suppose that il is the same stem 
as ehekir, ejegir 'to fill', Almkv. (ejo • eo); torar, of course, is 'entrance'. 

26 bikhalsécani Ar. \j A ^= > 'to be saie". — Bajbounawité; cf. Rein. 
§ 452. — birotidéircani, probably the Ar. ~ } 'to restore'; the Ar. version 

has VL****" ^ c ; •">>&•' J>,J. . 

27 70// 'covenant'. According to Hebr. IX, 1 tins word is syno- 
nymous with gahid l^~). The translation lias joti (gahid). — bichi- 
libcandi corresponds to ? y - J and effacer, but I do not know this word; 
cf., however, Carr. chelbossoma preda'. 

28 barrir ;*•**>, élection. 

2<) nédmadquiou, &*>tAJ ^L : Ar. *^- i 'to repent'; quii kiù 'without'. 

31 This verse occurs twice in the translation; in the second place 
it runs as follows: ingougon éléquen atig emna tirgon rahamtaquiran ajoro 
ina rahmaguèd. 

Gai. IV. 
odcane 'privilèges ol a Parts of the New Testament in Nubian 87 

6. Won irion toni iécrou, Arti a ichinsou ana achintour téna 
todna Néivértigui téquéel téqui << ouivérou Abba, wo ambaban. 

7. Iquébouqui iri élégon nougdimnou, iri toni iérou, iron foui 
iécrou, iri wérisi iérou Artin Mésïliquéd. The Epistle to the Philippians II, 12 — 18. 

12. Iri, 'nui dolbouli, dimé tig l ébousounawêré ana coïnonowolo 
éléquen ili</ri</ttir ana gébar ina Jchalasiqui quémiléwé sar- 
quéguéd widé querquerarconguéd. 

13. Miné ArtUéra idér a awil ir birigrougon widé ir a awrougon 
ina gouratinjoro. 

14. Haja malégui awé nougnougarquiir wala wéréquiir, 

15. Lomquiir éltacrounajoro widé coudébouroungon Arti nafichi- 
nawré gebquiir in jiJ arouboul widé togboulna sélér dowéwé 
tina barér nourinawré in diniyar. 

io. Ayarna wérégui morogrédagrougon ana gouratinajoro Mésih 
(comisboul) na tarar nougrésir ana botigon ana marsiguid- 
ton soudaminsin. 

17. Ana guéwna bograr walagon dahiéyanquiri ina imanajoro 
ingui awar ana gouratitéra ir malégodon. 

18. In der ir mdlé gouréwé widé eigodongon gouréwé. 6 toni iécrou = toni ekiru, Rein. ^ 322. 

7 nougdimnou, nugut 'sklave', Rein. — wëris Ai. £>;'• heir'. 

Phil. II. 

12 ana coïnonowolo éléquen digriguir ana gébar i. e. non seulement 
comme lorsque fêtais au milieu de vous, mais plus encore, aujourd liai 
nue je suis absent; coïnonowolo perhaps a clérical error for côinowolo? 
— i/ëb Ar. v-*= 'to be absent'. 

14 nougnougarquiir i. e. k*A/0 jLj 5 sans murmurer. 

15 lomquiir 'blameless': Ar. *_•■- 'blâme' — éltacrounajoro 'that 
you mav be found blameless' — coudébouroungon, kufel 'rein', Rein. — jil 

Ar. Jv^ 'génération'. — arouboul Ar. — j-** 'corrupted', Almkv. arubkir 
(Kenz.), artffekir (Mah.) 'to bend\ 

17 dahiéyanquiri Ar. -^-^ 'sacrifia K. V. Zetterstéen 

The Epistle to the Hebrews V, 4 — 10. 

4. Wala zolwêr in wazifagui tênéwértir ésqué armenou Art/ 
ouwésinamasir. 

5. Mêsih (comisboulj iqué ténagui soquecomnou cahanachina 
reisan diyandigui, ama téqui wétirer: ér ana todtéra êlongon 
[ équi ousquisi. 

6. Iquégon agar échélivéro wébou: er cahinou dimémbocon soûl- 
tan Sadiqnawré. 

7. I)i téna aiyar na ougrésir icigarcon widé armosigonguéd 
oivolguirsou (guédimesou) téna bédarcon salagonguêd goitdra- 
colnaye téqui <liaroton gobran. Tina tégwanajoro Arti guijvr- 
tirsou. 

8. Todégon (Artina todégon) t<t<)<<<iui coursou, in taga téquéd 
odissin 

g. Ingui iqué quémilosinga ter éléquen lehalas ébédina sébébou 

téqui tig elmalé naye. 
10. Artinayeton rétibébou cahanachina irisa h soultan Sadiqnawré. 

Hebr. V. 

4 wazifagui Ar. s**..?, 'office', 'function'. 

5 cahanachi Ar. -w- , pi. of ^^ 'priest'. — reisan diyandigui, 
probably = reïsandi andigui, cf. Rein. v' 113. 

7 The copy lias armosi, perhaps a clérical error for ormisi 
'tear', Leps. ormissi. - goudracol 'the Almighty'. gobran indistinctly 
written, perhaps the same word as gafar 'bewachén', Rein., as in Kenzï 
,1 common /' is represented by b. 

10 rétibébou Ar. v*-- 1 ; 'to establish'. Qais and The lunar mansions in the astronomy of the Afabs, LlTTMANN, 
Tigre songs in praise of the Italian governor, Guidi, On some Abyssinian 
hymns, Kugener, A Syriac inscription in Biredjik and Notice of the tri- 
lingual inscription of Zebed. Other articles refer to India : BALLINI, 
Vardhâmânasûri's Vâsupûjyacàritra (continuation), Pavolini, On Dham- 
manîti and its sources and Puini, Origins of life (Pratitya samutpâda sûtra 
— Çali sambhava sûtra). Moreover Nocentini's collection of philosophical 
sayings translated from Chinese is continuée! in the last number. Besides 
original articles thèse numbers contain also critical reviews of new books, 
obitûary notices of Ascoli and v. Rosen and most valuable surveys of 
the most récent publications, nr. 2 Semitic languages and literatures, nr. 
3 Asia Mirior, Elam, etc. Armenian and Indo-Iranian languages and lite- 
ratures, and nr. 4 Central-Asia and the far East. The usefulness of this 
volume is increased by exhaustive indices. 

The typographical arrangements do justice to the rich and valuable 
contents, and there is no doubt that the new undertaking of the Italian 
orientalists will prove of great use to Oriental philology. 

KVZ. Indiska sagor ôfversatta frân sydbuddhistiska originaltexter af 
K. F. Johansson. [= Indiska sagor I]. A.B. Ljus, Stockholm 
1897. 273 pp. 4:0. 6 cour. 

Pendant ses recherches sur le Paficatantra, Benfey croyait avoir fait 
l'importante découverte que l'immense majorité des contes que possède 
la tradition populaire de l'Europe était venue de l'Inde. La théorie 
» anthropologique» de Lang et les recherches détaillées de K. Krohn, A. 
Olrik et d'autres ont bien prouvé que la théorie de Benfey était pré- 
maturée. Cependant, le fait reste que les trésors de contes que contien- 
nent les littératures indiennes sont extrêmement riches et fournissent aux 
recherches folkloristiques des matériaux inappréciables. Déjà Benfey 
suppi .sait des sources bouddhiques de caractère religieux. Or, ce n'est 
qu'après Benfey que la plupart de ces sources mêmes ont été publiées. 
L'oeuvre principale est, comme on sait bien, l'édition des Jùtaka's de 
Fausboll. Le nom »jâtaka» - «histoires de naissances» caractérise d'une 
manière générale ces contes : ce sont des récits d'aventures des nom- 
breuses préexistences qu'a vécues Bouddha, comme boeuf, rat, caille," 
lion, ermite, prince, laboureur, perroquet, ministre, éléphant, arbre, dieu, 
marchand etc., avant sa mission définitive comme réformateur; récits qui 
plus tard rentraient comme éléments composants dans des contes plus 
développés. 

L'ouvrage de M. Johansson fera deux volumes. Le I er , paru, con- 
tient 66 récits (quelques-uns en deux ou trois variantes), tirés de la lit- 
térature des bouddhistes du Sud (écrite en pâli). On retrouve parmi eux 
beaucoup de contes bien connus en Europe, p. ex. La peau d'âne, La 
bête ingrate (c'est ici un pic qui extrait l'os du cou du lion), Le partage 
du butin, L'ours qui tue son ami en le délivrant de la mouche, des , 
motifs bibliques et classiques, p. ex. la sentence de Salomon, la marche 
sur l'eau, les sirènes. La traduction est faite à l'usage des folkloristes — 
but scientifique — et pour donner au public intéressé des spécimens d'une littérature peu connue. Encore, le traducteur veut-il faciliter aux com- 
mençants la lecture des textes originaux. Les notes renvoient aux tra- 
ductions antérieures de Fausboll, Rhys Davids, Chalmers, Morris, Rouse, 
Dutoit et d'autres; aux versions parallèles indiennes, chinoises, tibétaines, 
européennes. La traduction se lit facilement, tout en gardant un bouquet 
d'orientalisme. L'extérieur du livre est élégant, on dirait même que c'est 
une édition de luxe. 

Le 2 e vol. donnera un choix de contes de rédaction sanscrite (brah- 
manique, jinique, bouddhiste etc.). Dans ce 2 e vol. M. Johansson se 
propose de 'traiter aussi les questions de littérature comparée qui se ratta- 
chent aux contes, entre autres la question de l'origine de ces contes et 
de leur rapport à la tradition occidentale. 

LU. H. Liiders, Das Wiirfelspiel im alten Indien, Abh. d. kônigl. 
Ges. d. Wiss. z.u Gôttingen, n. f. IX: 2. Berlin, Weidmannsche 
Buchhandlung, 1907. 74 ss. 

Der ausgezeichnete gelehrte hat uns hier noch eine abhandlung von 
bestehendem wert gegeben, indem wir zum ersten mal eine erschôpfende 
darstellung des wiirfelspiels, das eine so grosse rolle im taglichen leben 
der alten Inder spielte, vor uns haben. Ausser dass die ganze théorie 
des spiels, die doch frûher ziemlich unbekannt war, hier auseinander- 
gesetzt wirdj trifft man eine fùlle von erklàrungen einzelner litteratur- 
stellen, die, weil sie spiel- und spielertermen enthalten, dunkel waren. 
Besonders ist es natùrlich aus der vedalitteratur und ans Màhâbhârata 
dass der verfasser geschôpft hat, aber auch andere litteraturwerke wie 
z. b. Jâtaka's, Mrcchakatikâ usw. sind sorgfâltig durchgeprùft worden 
und haben teilweise der mûrie des verfassers guten lohn gespendet. 
Freilich blieb ja noch vieles unklar, das auch dem scharfsinn eines SO 
ausgezeichneten forschers hindernisse bieten musste und vielleicht nie voll- 
stâncligt aufgeklart werden kann. Im grossen und ganzen jedoch môchte 
man sagen, dass der verfasser in ausserordentlich glùcklicher art die 
schwierigen gegenstande, mit denen er zu umgehen gehabt hat, bewàltigt. 
In seinen allgemeinen ziigen ist uns von jetzt ab das altindische wiirfel- 
spiel klar. 

J. Charpentier. Friedrich Veit, Des Grafen von Platen Nachbildungen aus dem 
Diwan des Hafis und ihr persisches Original : Sonderabdruck 
aus dcn »Studien zur vergleich. Literaturgesch.» hrsg. von 
Prof. Dr. Max Koch. Berlin, Duncker 1908. P. 257—3 
390— 438, 145—224. 8:0. 

Mr. Yeit's trcatisc on one of the most interesting works ôf the 
famous Cierman poet Aug. von Platen (died at Syracuse 5 December, 
1835) is a vcry useful book. It is divided info four chapters. The first 
contains an account of v. I'l.vi i.x's vasl linguistic studies, especially of Persian. In the second he treats the principles followed by the éditons 
of his translations from Hâfiz, and adds some metrical and grammatical 
remarks. In the third chapter he sets forth his opinions on several 
matters of great importance for a jnst estimation of Hâfiz and his works; 
and in the fourth he gives a verbal translation of the fifty gazels trans- 
lated by v. Platen, with a copious commentai}-. 

The author often points out analogies in European literature, and 
his work contains many a useful hint for the study of Persian poetry. 
Without any préjudices he plainly speaks of certain matters in the poems 
of Hâfiz that the modem European reader may find rather shocking, 
and is little disposed to acknowledge an allegorical sensé. 

Every one who takes an interest in the beautiful Persian literature 
will no doubt read the book of Mr. Veit with pleasure. Unfortunately 
one must agrée with the author, when he complains of the little interest 
shown in the modem Persian language, this being a field where »the 
harvest is plenteons, but the labourers are few». !■ 

KVZ. c Abd-oul-Béha, Les leçons de Saint-Jean-d'Acre recueillies par 
Laura Clifford Barney. Traduit du persan par Hippolyte 
Dreyfus. Paris, Leroux 1908. 416 p. 8:0. 

The most important of the three différent sects of Babism is that 
which acknowledges the supremacy of c Abdu-l-Behâ' or c Abbâs Efendi, 
as his true name is, now residing at Acre. The authoress of thèse » Le- 
çons» has visited this town several times in order to study Babism at 
the appointed place; ail the information 'Abdu-l-Behâ' had to give lier 
has been stenographied in Persian, and then translated into English. The 
English version has been published in London; the Persian text is to 
appear later on at Paris. 

This book contains the principal teachings of Babism and is divided 
into five chapters, viz (1) on the rôle of the prophets in the develop- 
ment of mankind. (2) On some points in Christian religion. (3) On the 
powers and the condition of God's manifestations. (4) On the origin, 
the faculties .and the condition of man. (5) Various questions. 

I-t is to be hoped that the Persian original may not be long wanting. 

KVZ. Alfred Jensen, Rysk kulturhistoria. I — III. Stockholm 190.8. 204 
+ 221 + 303 pp. 8:0. 12 cour. 50 ôre. 

M. Jensen — conseiller à l'Institut Nobel de l'Académie Suédoise 
pour les littératures slaves, voyageur indéfatigable et habile publiciste — 
a publié toute une série d'ouvrages sur les pays, les peuples, les littéra- 
tures slaves; quelques-uns de ces ouvrages d'une valeur scientifique in- 
contestable, comme p. ex. ses grandes monographies sur Gundulic et sur 
Vrchlicky. On a de lui aussi toute une bibliothèque de traductions de 
presque toutes les littératures slaves (russe, polonaise, tchèque, serbo- 
croate, Slovène, bulgare). Ses interprétations poétiques témoignent d'un vrai talent. Outre des nouvelles et des poésies lyriques, il a traduit en 
suédois l'Eugène Onèguine de Puskin, le Pan Tadeusz de Michieicicz, la 
-Couronne de montagnes» de Pierre Njegos. 

L'histoire de la culture russe- de M. Jensen est plutôt une histoire 
de la littérature russe, puisqu'elle ne s'occupe de la »culture», qu'autant 
qu'elle se réfléchit dans la littérature. II. faut avouer, cependant, qu'en 
Russie les belles lettres, au moins celles du XIX e siècle, réfléchissent — 
dans ce qu'elles disent et dans ce qu'elles laissent pressentir — toute 
la ' vie politique et sociale, intellectuelle et morale du peuple dans une 
ti mte autre mesure qu'ailleurs — à cause de la forme et de l'esprit du 
régime autocratique du pays. Du reste, ce que nous donne M. Jensen 
est moins une histoire suivie, pragmatique qu'un choix de tableaux dé- 
tachés de cette littérature. Mais le choix est fait avec tant de goût et 
tant de savoir que le lecteur en aura un idée très nette du développe- 
ment général. Le I e vol. traite le moyen âge russe jusqu'à la »réforma- 
tion» de Pierre le grand: la chronique dite de Nestor, le chant d'Igor, 
la littérature religieuse et politique de l'ancien Kiev, la littérature narra- 
tive: apocryphes, romans, nouvelles et contes d'origine byzantine, Ivan 
le terrible comme écrivain, Krizanié (»le premier panslaviste»), Petrejus. 
Kotosichin, Nikon et le »raskol». Dans le 2 e vol., comprenant le XVII e siècle, 
le siècle du goût français classique, de Kantemir jusqu'à Derzavin, Lomom >- 
et l'impératrice C'aténne sont les auteurs les plus représentatifs, auxquels 
M. jexsex donne aussi le plus de place. Le XIX e siècle, siècle de Tur- 
genev. Dostoïevskij, L. Tolstoï et tant d'autres de Karamzin jusqu'à 
Merezkovskij où les belles lettres ont joué dans la vie du pays un rôle 
comme jamais auparavant, comme nulle part ailleurs, où la littérature russe 
a gagné dans tout le monde un succès d'estime extraordinaire par son 
originalité et sa force violente, son art à la fois simple et exquis — ce 
XIX e siècle n'a point été exposé — sur les 300 pages du 3 e volume 
— avec une ampleur proportion elle à son importance et aux époques 
antérieures. A chacun des quatre écrivains Puskin, Gogol, Dostoïevskij, 
Tolstoï, est consacré un chapitre d'une vingtaine de pages. L'art dra- 
matique d'Ostrovskij. toute la poésie lyrique après Puskin (et Nekrasov) 
n'ont été qu'effleurés. Nonobstant cela l'histoire de M. Jensen est l'ex- 
posé le plus ample de la littérature russe qui existe en langue non-russe 
lia >Geschichte» de Reixholdt est depuis longtemps épuisée). Le lecteur 
sérieux remarquera peut-être que M. Jexsex fait trop de cas de son 
opinion et ses sentiments personnels, il lui reprochera peut-être de voir 
la société lusse plus de dehors que de dedans, un peu d'en haut. 
»tout comprendre ("est tout pardonner 1 . L'occidental pur sang ne saura 
jamais faire justice à un prophète comme Léo Tolstoï, le plus russe des 
auteur^ russes, et — selon mon avis — M. Jensen est loin de le faire. 
Quelques traductions hasardées de termes administratifs et d'autres 
(p. ex. 3eMCTB0 = hushâllningssallskap, Ka3eHHaa na^aTa = statskontor, 
napa^HaH .rfecTHHua = paradtrappa) auraient bien pu être évitées. 
Ce qui donne une valeur particulière à l'oeuvre ce sont les longs extraits 
des livres cités que donne l'auteur. M. Jensen a même usé une traduc- 
tion du (haut d'Igor, pièce aussi intén |Ue difficile à interpréter. 

LU. 


O. E. Lindberg, Jobs-boken eller Lidandets problem pâ israeli- 

tisk mark. Pop. vetensk. fôrelàsningar vid Gôteborgs Hôgskola. 

Ny f. VI. Stockholm, Bonnier, 1908. III b. + 94 ss. 2 kr. 

Der verfasser, dessen ganze litterarische produktion wahrend der 
letzten jahre von einem tiefgehenden interesse fur die religionsgeschicht- 
lichen und, im weitesteh sinne, religiôsen problème zeugt, bietet in dieser 
schrift die zusammenfassung einer reihe von ihm an der Gothenburger 
hochschule gehaltener vorlesungen ùber das buch Hiob. Er behandelt 
zunâchst die vorfragen der entstehung und komposition, des verfassers 
und der abfassungszeit : dann. und als seine hauptaufgabe, spricht er ûber 
das problem und den inhalt des bûches. Mit offenbarer vorliebe verweilt 
verf. bei dem dialog, den er dramatisch auffasst. Lebhaft und fesselnd 
schildert er dem léser dessen gang als ein ringen um klarheit, dem es 
weder an dramatischer spannung noch an dramatischer kraft fehlt. 

In keinem anderen bûche des AT ist die lôsung der litterarischen 
fragen so unmittelbar davon abhângig, wie man das problem, den zweck, 
die tendenz des bûches auffasst. In diesem punkte aber und besonders 
dariiber, wie sich der dichter selbst die positive lôsung des problems denkt, 

sich m. e. ein schlùssiger beweis kaum fùhren. So sehen wir denn, 
was verf. vielleicht etwas zu kurz andeutet, dass z. b. die echtheit der 
Elihu-reden, die schon Fraxz Delitzsch nicht mehr glaubte aufrecht 
halten zu kônnen, neben Corxill wieder auch in Budde einen vertei- 
diger gefunden hat. So hatte auch Lixdberg gewiss von seinem stand- 
punkte aus seiner ausgesprochenen neigung folgen und die gottesreden 
als sekundàr ausmustern kônnen. Eben wegen jener entscheidenden be- 
deutung, welche die auffassung von dem hauptziele des poetischen bûches 
fur die litterarkritischen fragen hat, sind aile beitrage zur vertiefung und 
berichtigung dieser auffassung auch fur den sprachlich und litterarisch in- 
teressierten fachmann von wichtigkeit. Besonders aber dem gebildeten, 
religiôs und religionsphilosophisch interessierten publikum hat verf. in sei- 
nem bûche eine schon e gabe dargebracht. * 

Axel Moberg. 

Rafaël Mitjana. En el Magreb-el-Aksa. Viaje de la Embajada 
Espahola â la Corte del Sultan de Marruecos, en el ano 
1900. Valencia, Sempcre y Compafria, 1905. 305 p. 8:0. 
In considération of récent political events every new book that 
treats of Morocco and helps to throw some light on the state of things 
in that little known country must possess great interest. As Mr. Mitjana 
savs in the introduction, it has not been bis purpose to give a description 
of the Moroccan empire, nor to write any political treatise, but only to 
publish his own impressions and the resuit of his own studies; and con- 
formablv to this intention he has given his work the form of a diarv. 
It is, however. absolutelv free from the aridity that is generallv charac- 
teristic of that form. On the contrary the author has a \erv readable 
and vivid style; and there is manv a brilliant description of scènes of 
fanciful Oriental life, which it .is a real pleasure to read. Moreover. his 
work contains a vast quantity of détails referring to the historv of Mo- 
rocco in older and more récent times. x\ spécial chapter is devoted to 
the literature and music of the Moroccans. The book is not frec from misprints, especially as regards the translitération of Arabie words, but 
thev wïll not mislead a reader with some aequaintance of Arabie 

Everv one who takes any interest in the curious country in the 
Norfh-West of Africa will no doubt read Mr. Mitjana's narrative of his 
journey with pleasure. KVZ. 

Wilhelm Planert, Die syntaktischen Verhaltnisse des Suaheli. 

Berlin. Sùsserott. 1907. Y, 59 p. 8:0. 

This book deals with the syntactical structure of the Swahili lan- 
guage. The author bas not confined himself to a dry account of the 
forms which correspond to the différent constructions of the Indoeuropean 
languages, but he has endeavoured to subordinate thèse matters to gênerai 
psyçhological points of view. The grammatical constructions are often 
illustrated with analogous examples, taken not only from the cogna te 
African languages, but also from several others, as Arabie, Hungarian. 
etc. Above ail, Professor Brugmann's »Kurze vergleichende Grammatik» 
has been of good use to the author; it is quoted in the introdui ; 
but he should hâve referrecl to it also on pp. 8 and 1 1. where his state- 
ments agrée almost literally with those of Brug.maxx. The treatment of 
Arabie words in Swahili (p. 5) affords very interesting examples of popular 
etymology. Similar associations of ideas occur in many other langue. 
e. g. in Swedish, where quite illiterate pèrsons may sometimes take the 
ending -en in the Latin word examen for the definite article and say 
< n exam instead of en examen. The author's remarks on p. 9 about the 
Swahili équivalents of our impersonal verbs, indicating natural phenomena, 
exactly correspond to the Arabie idiom, e. gr. matara-l-mataru, matarat- 
v-s-samâ'u or onjy matarat, the substantive being suppressed, 'it rains\ 
The book ends with texts in Swahili and German. 

the rest, the reviewer is no compétent judge of détails of 
Swahili grammar. The author's diction is clear, and his work lays a 
new proof of the great interest that Oriental scholars in German \- take 
in the study of that important language. KVZ. Cette livraison contient: 

Torgny Segerstedt, Skuggan pek livet i folktron. [L'ombre et la vie 
dans les croyances populaires, avec un résumé en anglais], p. 1. 

Axel Moberg, Die syrische grammatik des Johannes Estônâjâ, p. 24; 

Jarl Charpentier, Textstudien zu Mahâvastu, p. 34. 

Jarl Charpentier. Kleine beitrâge ans indischen texten, p. 70. 

K. V. Zetterstéen, Some parts of the New Testament, trançlated 
into modem Nubian by a native, p. jà. Prix du volume (env. 256 pages): 8 kr., 11 fr., î> m., ï> sli., 

4- py6. 5() KOn. Qppsala [909. Akademiska Bolctryckeriel (Edv. Berling). Ein traktat aus den schriften der Drusen, 

aus handschriftlichen quellen herausgeg-eben 
und iibersetzt 

von Ernst von Dobeln, Uppsala. 

Drusen nennt man bokanntlich eine vôlkerschaft und religiôse 
sekte in Syrien, welche die berge Libanon und Antilibanon be- 
wohnt, von Beirut bis Tyrus und vom Mittelmeer bis gegen 
Damaskus. Ein anderer drusenstamm wohnt im Haurângebirge, 
wohin wegen politischer ereignisse eine grosse zahl familien im 
18 jahrhundert ùbersiedelten. Die zahl des drusenvolkes wird auf 
ungefâhr 100,000 seelen geschâtzt. Ihre vornehmste stadt ist Deir 
el-qamar, sûdôstlich von Beirut. Selbst lehnen sie den namen 
Drusen offiziell ab und nennen sich »bekenner der einheit», d. h. 
Gottes (muiv a hhidùn), und ihre lehre das »einheitsbekenntnis ■■> (tau- 
hîd). Unter die ihre unabhângigkeit liebende bergbevôlkerung des 
Libanon konnte sich dièse religion in jener gegend ausbreiten und 
sich da durch viele jahrhunderte erhalten. Auch beruht die sonder- 
stellung der Drusen unter den bevôlkerungen Syriens hauptsàch- 
lich darauf, dass sie eine besondere religionsgemeinschaft bilden. 

Uber ursprung und abstammung der Drusen, welche sâmmt- 
lich arabisch sprechen, schwanken die ansichtcn. Einige halten 
ihre abstammung fur vorsemitisch, andere fur eine arabische. 
Nach einigen sind sie aus Àgypten, nach anderen von Bagdad 
her in ihre jetzigen wohnsitze eingewandert ; noch andere halten 
sie fur ureinwohner Syriens, die sich mit einzelnen gliedern frem- 
der vôlker, besonders arabischer stâmme vermischt haben. Am 
ehesten wird man sie als ein syro-arabisches mischvolk bezeichnen, 
nachkommen arabischer stâmme, die im 2 jahrhundert der Higra 
in den Libanon eingewandert sind 1 , was auch mit ihrer eigenen 

1 von Oppenheim, Vom Mittelmeer zum persischen golf. I. Berlin 
1899. S. m. 

MO. 1909. - go E. von Dôbeln 

ûberlieferung ûbereinstimmt. Eine andere tradition verbindet 
sie mit China, \vo sie glauben dass noch heute zahlrcichc beken- 
ner ihrer religion sesshaft seien und von wo aus sie einst ihren 
befreier erwarten. 

Von der àlteren geschichte dieser im 5 jahrhundert der Higra 
entstandenen sekte ist nicht viel zu sagen 1 . Zur zeit der kreuz- 
ztige scheinen die Drusen ihre freiheit unter erblichen stammcs- 
hàuptlingen bewahrt zu haben, von welchen die ersten der familie 
Tanûh gehorten. Am ende des 16 jahrhunderts unterwarf 
sie der tùrkische sultan ]\Iurâd III und gab ihnen einen der 
pforte tributpflichtigen grossemir, Hess sie aber ihre selbstregierung 
behalten. Der berûhmteste unter diesen grossemiren war Fahr 
ed-dîx II, der im anfang des 17 jahrhunderts das gebiet der Drusen 
bcdeutend \ ergrôsserte. Xach cl cm anssterben der familie Fahr 
ed-dîn's gelangte das grossemirat an die familie Sihâb. Der letzte 
aus dieser, Emïr Basîr, wurde im jahre 1840 wegen politischer um- 
triebe von den tùrken abgesetzt. Er ging zu den im norden woh- 
nenden maroniten ùber, worauf ein blutiger krieg zwischen den 
beiden vôlkcrschaften ausbrach. Die tûrken suchten vergebens die 
unruhe zu stillen, die im jahre 1860 ihren hôhcpunkt erreichte, 
wo bekanntlich eine fùrchterliche niedermetzelung von christen in 
Damaskus und umliegenden dôrfern angestellt wurde. Da sahen 
sich die grossmàchte genôtigt einzugreifen, um die verhàltnissc 
zu ordnen. Nach dem entschlusse einer internationellen kommis- 
sion wurde die regierung des Libanon einem christlichen chef 
mit dem titel Pascha ùbergeben. 

Die entstehung der drusenreligion, die sich aus den sekten 
(1er Ismailier und Karmaten weiter entwickelt hat und von vielen 
verschiedenen elementen zusammengesetzt ist, hângt mit der 
mcrkwûrdigen gestalt des Fatimidischen kalifen el-Hâkim bi-'am- 
rillâh zusammen, wdcher vom jahre 996 bis 102 1 n. Chr. in 
Àgypten herrschte. Einer der vertrauten Hâkim's, ein Ismailier 
namens ed-Darazï, verôffentlichte, wahrschr-inlich im jahre 408 /ioit, 
eine schrift, in der die behauptung aufgestellt wurde, dass Adams 
seele auf die Fatimiden und jetzt also auf Ilâkim ùbergegangen 
sei. Darazî musste vor der wut des volkcs fliehen und begab 
sich, von Hâkim unterstûtzt, nach Syrien, wo er im sûdlichen 1 Eine ausfûhrliche darstellung der geschichte der Drusen ist bei 
Oppenheim a. a. ". s. [43 ff. zu finden. Aus den schriften der Drusen. 91 

Libanon anhângcr gewann und die sekte der nach ihm be- 
nannten Drusen stiftetc. Dieselbe lehre von der gôttlichkeit 
Hâkim's suchte im jahre 4,1 /io2o ein perser namens Hamza in 
Âgypten auszubreiten ; er musste aber ebenfalls die flucht ergreifen. 
Dieser Hamza wurde durch die abfassung einer reihe von schrif- 
ten, welche fur das drusische glaubenssystem als grundlegend 
anzusehen sind, die eigentliche theologische autoritât der neuen 
sekte. Im jahre 412 /io2i verschwand plôtzlich der kalif Hâkim, 
wahrscheinlich auf anstiften seiner schwester ermordet. Die Dru- 
sen jedoch glauben, dass er, um den glauben seiner diener auf 
die probe zu stellen, von der erde verschwundcn und als inkarna- 
tion der gottheit irgcndwo verborgen sei, um am ende der zeiten 
als sogenannter Mahdî mit macht und herrlichkeit wieder hervor- 
zutreten und seinen getreuen das reich der welt zu verleihen. 
Dies sind die âussercn anlâsse zur stiftung der drusischen reli- 
gion, deren hauptgedanken die folgenden sind 1 . 

Gott ist einzig und das einzige wesen, das man anbeten soll. 
Er muss von allen attributen losgemacht werden, er hat weder 
ursprung noch grenzen, und keine definitioncn und benennungen 
sind auf ihn anwendbar. Die natur seines wesens und seiner 
eigenschaften ist nicht zu crgrùnden, und die sinne kônnen ihn 
nicht erfassen; er ist nicht nur unsichtbar, sondern auch unfassbar. 
Gott hat sich, um einigermassen den menschen nâher zu treten, 
ihnen in korpcrlicher gestalt offenbart. Er ist und bleibt stets 
derselbe auch in diesen gcstalten, die ihm als schleier dienen, und 
teilt dabei die unvollkommenheit und schwachheit der menschen 
nicht. Gott und die kôrperliche gestalt sind so nahe vereint, dass 
die handlungen und worte dieser gestalt die handlungen und worte 
Gottes sind. Durch vermittlung dieser gestalten soll jeder einzelne 
mensch zur erkenntnis Gottes und zur ùberzeugung von seiner 
existenz gelangen. Als letzte von den zehn inkarnationen der 
gottheit ist die des kalifen Hâkim zu betrachten. Nach dieser 
ist keine offcnbarung der gottheit mehr zu erwarten, bis die zeit 1 Die vornehmsten arbeiten, die sich mit der drusischen religion 
bcschaftigen und der vorliegenden abhandlung zu grunde liegen, sind: 
de Sacy, Exposé de la religion des Druses, I — II, Paris [838, wo 
mchrere auszuge aus dem vorliegenden traktat ùbersetzt worden sind; 
Churchill, Mount Lebannn, I — IV, London 1853 — 62; Petermann, 
Reisen im Orient, I — II, Leipzig 1860; Oppenheim, s. oben. g 2 E. von Dôbeln 

kommt, wo die Drusen zu macht und ansehen ùber aile anders- 
glàubigen erhoben werden, was durch die wiederkehr Hâkim's 
bewirkt werden wird. 

Zwischen Gott und den menschen stehen eine art von mit- 
telwesen, die als Gottes minister fur die welt und zugleich als 
prediger oder priester fur die menschen betrachtet werden kôn- 
nen. Sie heissen gewôhnlich hudûd (plur. von hadd), d. h. »gren- 
zen», »endpunkte», haben aber ausserdem noch die verschicden- 
sten bezeichnungen. Als solche minister treten zunâchst abstrakte 
ideen auf, welche dann wie die inkarnationen der gottheit auch 
verkôrpert vorgestellt wurden. Dièse personen lebten zu ver- 
schiedenen zeiten unter verschiedenen namen. Als erster dieser 
minister wurde von dem schôpfer die allgemeine vernunft 
erschaffen. Sie ist das erste der geschôpfe Gottes, die einzige 
unmittelbare hervorbringung und die erste émanation aus dem 
strahlenden lichte der gottheit. Bei jeder offenbarung Gottes 
erschien auch sie, zuletzt unter der gestalt des Hamza. Sie schliesst 
in sich aile wahrheiten ein, die sie unmittelbar von der gottheit 
bekommt. Durch diesen ersten minister wurden aile anderen 
geschôpfe hervorgebracht, und er teilt allen anderen ministern 
sowie sammtlichen glâubigen mittelbar oder unmittelbar, je nach 
ihrer fassungskraft und ihrem verdienst, die kenntnis der wahr- 
heiten mit. Aus der vernunft trat sogleich auch die finster- 
nis hcrvor, die sich weigerte, der vernunft gehorsam zu sein. 
Daraus entwickelte sich das bôse prinzip und im gegensatz zum 
gehorsam die widerspenstigkeit, zum licht die finsternis und zur 
wahrheit die unwissenheit. Um der vernunft eine hilfe gegen dièse 
aufrûhrerischc nebenbuhlerin zu geben, schuf dann Gott auf ihre 
bitte hin den zweiten minister, die allgemeine seele. Dièse wurde 
aus der vernunft durch eine art von émanation hervorgebracht 
und erhielt unmittelbar von ihr die kenntnis der wahrheit. Die 
seele steht im verhâltnis zur vernunft wie das weib dem manne 
gegenûber, hat aber den rang des mannes rùcksichtlich der ihr 
untergeordneten minister, die von ihr erst ihre existenz haben. 
Durch die verbindung der vernunft mit der seele entstand der dritte 
minister, dus wort. Der vierte minister ist der voran gehende; 
er hat diesen namen, weil im System der Ismailier, welche die 
existenz der drei oben genannten minister verlâugneten, dieser 
vierte minister den ersten rang hatte. Er ist durch die verbin- 
dung der seele mit dem worte hervorgebracht. Der fiinfte und Aus den schriften der Drusen 93 letzte der drusischen minister ist der folgende, welcher name 
ihm gegeben worden ist, weil er unmittelbar nach »dem vorange- 
henden» folgt. Dieser wird mit dem letzten der mehr bedeuten- 
den drusischen schriftsteller identifiziert, dem Abû-l-Hasan 'Alï, 
beibenannt el-I\Iuqtanâ oder Bahâ* ed-dîn, der die drusische lehre 
dogmatisch festgestellt hat ] . 

Dièse fùnf bilden die hiérarchie der oberen minister, von 
welcher eine untere zu unterscheiden ist, die Du 1, die Ma'dùn 
und die Mukâsir. Die minister dieser klasse sind nicht wie die 
der genannten abstrakte wesen ; sie werden als menschen betrach- 
tet, hàngen von »dem folgenden» ab und sind die geistlichen leiter 
der drusenreligion. Sie unterscheiden sich von den gemeinen 
glâubigen durch einen hôheren grad von tugend und kenntnis 
der religion. Die Dâ c i sind die vorsteher der in den verschie- 
denen provinzen verbreiteten missionen. Ihr name bezeichnet 
»die rufenden», weil ihr amt clarin bcsteht, die menschen zur 
kenntnis der unitarischen religion zu rufen. Die Ma'dùn sind den 
Dâ c i untergeordnet und ûben unter ihrer autoritât dasselbe amt 
aus. Ihr name bedeutet »diejenigen, welche die erlaubnis erhalten 
haben», weil sie die erlaubnis haben, den menschen die falschheit 
der anderen religionen zu zeigen und sie in die kenntnis der 
lehrsàtze der wahren religion einzufûhren. Die Mukâsir ùben 
auch die funktion der missionâre aus, aber auf eine den Dâ'i und 
den Ma'dûn untergeordnete weise. Ihr name bedeutet »die bre- 
chenden», d. h. diejenigen, welche misstrauen eingeben und ùber- 
zeugung schwachen. Aber ihre wirksamkeit soll sich nicht nur 
darauf beschrànken, bei den menschen zweifel an ihren religionen 
zu erwecken, sondern sie haben auch die neue wahre religion zu 
predigen. Ausser diesen unteren ministern giebt es auch jenen 
fùnf oberen gegenùber fùnf minister des irrtums, welche sich 
auch in bestimmte personen verkorpert haben. 

Was den schôpfungsprozess betrifft, so stellen sich die Dru- 
sen vor, dass die welt gerade in dem zustand erschaffen wurde, 
wie sie heute ist. Die welt ist also w r ie Gott selbst unverander- 
lich. Der mensch ist aus zwei substanzen, der vernunft und der 
seele, und einer accidenz, dem kôrper, zusammengesetzt. Die 
seelen der menschen sind nach der erschaffung der allgemeinen 1 Die darstellung der minister i.st in Oppenheim a. a. o. s. [35 
etwas verschieden. 94 E. von Dôbeln 

vernunft von nranfang aile aus dem gôttlichen lichte der allweis- 
heit erschaffen und zwar in ciner bestimmten zahl, die weder der 
verringerung noch der vermehrung fàhig ist, indem die seelen 
bei dem sterben eines leibes in einen neugeborenen anderen ùbcr- 
gehen. Die seelen der unglàubigen werden dann wieder unglâu- 
bige, die der glâubigen glânbige. In tierleiber gehen die seelen 
nicht ùber, wohl aber je nachdem ein mensch gut oder schleeht 
gehandelt hat, in bessere oder schlechtere, d. h. hâsslichere kôrper. 
Sie befinden sich also stets im zustande der wanderung, aber sie 
kônnen je nach ihrer liebe zur hôchsten vollkommenheit aufsteigen 
und umgekehrt znr tiefsten entartung niedersinken. Die verschie- 
denen formen der seele ergeben sich aus den verschiedenen 
graden der kenntnis der wahren religion und des moralischen 
benehmens. Die irdische siihne ist der stetige fortschritt, den eine 
seele in der kenntnis der wahren religion macht, bis sie sich mit 
dem Imâm, d. h. Hamza vereinigt und die wanderung ihr hôchstes 
ziel erreicht hat. Wenn die seelen durch die gànzliche einverlei- 
bung mit den wahrheiten ihre vollkommene form besitzen, trennen 
sie sich von den kôrpern und vermischen sich mit dem Imâm, 
bleiben in ihm verborgen und warten die letzte zeit ab, wo Hâkim 
und Hamza wiedererscheinen und sie ihren hof bilden werden. 
In bezug auf die kenntnis der religion teilen sich die Drusen 
in eingeweihte, die in den geheimnissen der lehre vôllig bewan- 
dert sind, und uneingeweihte, die in der tat keine religion haben. 
Die eingeweihten bilden einen geheimen orden in verschiedenen 
graden, der mit den hôchsten interessen der gemeinden betraut ist. 
Unter ihre zahl kann jeder Druse, mann und weib, aufgenommen 
werden, der sich bereit erklârt, den gesetzen des ordens zu folgen, 
und wàhrend einer probezeit von einem jalire genùgende beweise 
seiner aufrichtigkeit gegeben hat. Eigentliche priester haben die 
Drusen nicht, wohl aber besondere, der andacht gewidmete 
gebâude, in denen sich auch sammlungen ihrer heiligen schriften 
fînden. In dièse gotteshàuser pflegen die» eingeweihten zusam- 
menzukommen. Vor dem anfange der einfachen handlungen, 
welche den kultus ausmachen, werden verschiedene angelegen- 
heiten, sowobJ politische als personliche, besprochen und erledigt. 
Dann werden abschnitte ans ihren heiligen bûchera vorgelesen 
und hymnen gesungen, worauf die versammlung nach dem ein- 
nehmen einer leichten mablzeit auseinandergeht. Die vornehmsten 
der eingeweihten allein bleiben noch zurùck, uni die massregeln Aus den schriftcn der Drusen 95 

zu besprechen, zu welchen das ihncn kundgewordene veranlas- 
sung giebt. Vielfach werden die Drusen beschuldigt, dass sic da- 
bei dem bilde eines kalbes gôttliche verehrung erweisen. Wahr- 
scheinlich ist dies nicht ganz aus der luft gegriffen; môglicher- 
weise ist jedoch das kalb symbol eines bôsen prinzips oder der 
anderen religionen. 

Die moral der Drusen ist mit der pflicht des glaubens en g 
verknùpft. Die muslimischen ritualvorschriften des gebets, fastens, 
der pilgerfahrt nach Mekka u. s. w werden verworfen und als 
abgeschafft erklàrt. An die stelle jener muslimischen pflichtcn sind 
folgende sieben gesetzt: wahrhaftigkeit, doch nur Drusen gegen- 
ûber, untersttitzung der glaubensgenossen, lossagung von den 
frûheren religionen, abtrennung von den bôsen geistern und den 
im irrtum befindlichen menschen, bekenntnis der einheit Gottcs, 
zufriedenheit mit Gottes handlungen und wohlgefallen an der 
gôttlichen fûhrung in glùck und unglùck. Es werden ausser 
dicscn noch eine anzahl anderer pflichtcn genannt, die auf das 
bùrgcrliche leben bcziehung haben. Das weintrinken und das 
rauchen ist wenigstens den eingeweihten nicht erlaubt. Uber- 
haupt sollen sich die Drusen der bescheidenheit, mâssigkeit und 
einfachheit, besonders auch in bezug auf ihre kleidung beflcis- 
sigen. Wie den beduinen sind ihnen gastfreundschaft und blut- 
rache heilig. Auch in bezug auf die ehelichen verhâltnisse giebt 
es vorschriften. Vielweiberei ist bei den Drusen selten. Ehe- 
scheidung ist sehr erschwert, und als scheidungsgriinde werden 
nur unfruchtbarkeit und untreue der frau anerkannt. Im allge- 
meinen scheinen die frauen bei den Drusen eine hôhere und mehr 
geachtete stellung einzunehmen, als sonst im Orient ùblich ist. Im vorliegenden traktat stellt Hamza einem Dâ'î, der einige 
seiner worte miss verstan den hatte, einige sâtze aus dem drusischen 
lehrgebâude dar. Der auszug ist aus den in der universitâts- 
bibliothek zu Uppsala befindlichen handschriften gemacht, die im 
katalog Tornberg's, bezw. in dem handschriftlichen nachtrag mit 
Xov. i 1 , Nov. 23 2 und Nov. 56* bezeichnet werden. Auf dièse 
wird im folgenden durch bez. A, B und C hingewiesen. 

1 Tornberg, Cod. aral»., pers. et turc bibl. reg. Upsal. Lundae 
1849, s. 332, nr. DVI. 2 Tornberg s. 315, nr. DI. 3 Tornberg, 

handschriftl. nachtrag s. 358. •I* L_)L>U*Ji £» r i$Ui ^b> jl3t jjji r i*î! ; l:s !j%* j* ^Àîis 
u» ; ^i j s 3 * jA ^3 3 ^u^jî i aï ^j ^aJ' iry ju^i 

5 O - 

^ïxJî JJéajÎ JnoIXJ! c Jl*^.*..àJI ».^j q* ?AjÎ -jAs *-*^ ^ cr* 
TÎ; Ji, 0Û0JI illsNI. UJlc U. Joj$\ ,£UJ! } y * £>J 5 
'j^_y> OjjJj ; l$kij L$aS ^ÀJ! 8 jj-*^ V?**"^ k^ c ^5 O^^ 1 A: ^^J ; i C: Jsu\ ^J 2 A: fehM. B: v_3 ; > 3 A, B: L*J| 
4 C (glosse): U*Ji j, àJUJ! ^i ffl*^ ^" ^**^' J- ^ LT^ 4^ 
UaJI J! L^Au *4JU .«Jl.xcJL 5 B: fehlt. 6 A: .i c U^}l 
C: j^oûS'îil 7 A, B: U- 8 B: ^Li^l ^jjJI 9 A: oU^il Der traktat mit dem titel : Die ursache der ursachen 
und der schatz der glaubigen und antwortenden. - 1 

Ich vertraue auf unsren Herrn El-Bâr 2 , den allwissenden, den 
hohen, den hôchsten, den kônig der kônige, der in den verstand 
und die einbildung nicht eingehen kann und dessen name ùber 
jede beschreibung und fassungsgabe der menschen weit erhaben 
ist. Minister seiner berufung sind die buchstaben l ^*=>Ji sL\ | *jwu 
*-o>JÎ (Im namen des allbarmherzigen Gottes). 3 

Das lob gebtihrt unsrem Herrn, der im himmel seines glei- 
chen nicht hat und von welchem keiner auf der erde unterrichtet 
ist. Er hat keinen ratgeber, und keiner ist unter den menschen, 
der ihn bezwingen und ihm die macht streitig machen kann. Er 
schuf aus seinem strahlenden und vollkommenen lichte »die all- 
gemeine vernunft»; aus dem lichte der vernunft schuf er »die 
wahre seele» 4 ; aus dem lichte der seele schuf er »das wort» ; 
aus dem lichte des wortes schuf er »den vorangehenden» ; aus 
dem lichte des vorangehenden schuf er »den nachfolgenden»; aus 
dem lichte des nachfolgenden schuf er die erde und was auf ihr 
ist, die umlaufenden himmelskôrper, die zwôlf zeichen des tier- 
kreises, die vier elemente und die materie, die das fùnfte clément 
ist. Und ailes, was man in der schôpfung mit einem allgemeinen 
namen himmel benennt, das sind die himmelskôrper, die die erde 
und was auf ihr ist bedienen, wegen des lichtes 5 , das auf ihr ist, 
und wegen der offenbarung der menschheit unsres Herrn, des 1 D. h. diejenigen, welche auf die berufung zum einheitsbekenntnis 
eine gùnstige antwort gegeben haben. 2 El-Bâr ist ein persisches 

wort, das »Herr, Gott» bedeutet. In der drusischen religion ist es der 
name der gestalt, in welcher die gottheit sich den menschen zum ersten 
maie offenbarte. 3 Vgl. s. 113 u. 117. 4 ~&3 ist hier masc. 

als name eines ministers. 5 d. h. des menschengeschlechts. 98 E. von Dôbeln 

IàLc» tXîiè lXxj Ui \ .A^i ^Ic ..j.à*aj L».c Jlxj'. \jL>\a«. oLiUl» 

r ? 5 ^*iL»JI ^*> Aaàj ^\j\ lAsk-tjJt _^? xUJL Jo^i _*£ 
»jûi Uj 5 \+Uj 11 _ ? _fc ; ç5Uj«II 5 10 o ..av!.x!^ 9 j.i.«3U^ 8 s(cjJl 
qLoj 5 yjic J.i' ^ <As>|^Ji _j$j \a+JC> 5 \a*:>. q-. sjL^Vaau iç^^ 
qIaaasJI L\JiÀAj y* Lit .jI*»., ^jJ>_^^ .jaIIaj! Âxa &L*Jl _•£> ^^^ 
j.Aji XcLb XaJLc ^-a^U 3 il! ^0 ^aai le. wAJ^Ui j, 12 ^>>\i! 

£*JjL^ q£ %s> }) 8 ^5 *JIjm J.! s.xij (j»*3 *AÏ v_^! q^ \aJ^ ( j, 

jjbu. w ; ùj ^jji r U;i ^yOj 13 V NU "JbJi ^fl^ ^ L; StX 'î 

t*&&ji Ç-W^Z} q^-***^' &c 1— >U£J! Jl*à ./ÏaJS .-e * >k Ç*42 jA* 

:\Xi,=>UJL) XAAV.J 16 ^ \*^\* Jl*a> W ,| " AAiii *A> VjU ..S j*4^ 

A: Uàc C: Laac 2 C (glossc): ^a^/iJs.^ 3 C (glosse): 

y b>c^ 4 C (glosse): «JLfcJl 5 C (glosse): ^e 6 A, B: >bl«u 
C: ^ilxi 7 C (glosse): ^ 8 C (glosse): où ^ 

n B ' C: a ^i iLi! 5 ,0 B > C: a î5 ; JwUat 3 c fe losse ) : L ^^ ^•= >1 r^p) 

B ' ^ : i^A*A^F^**i^ C (glosse): ^A^i oïj ; î j»Uj 
12 B: ^ÀJ! !» C (glosse): j,^i V ^J J)&\ { JuJik .^li aJy 

Bj^W " B: L^ 15 C: !j " ; B: ^. Aus den schriften der Drusen 99 

hohen, des hôchsten, und der wunder seiner gottheit auf ihr. Er 
ist von allen attributen und benennungen entfernt, ehre îhm, und 
in seiner grossen hoheit liber jede beschreibung hoeh erhaben 1 . 
Zu uns ist gekommen, mein lieber bruder, was du in unserem 
namen vom erforschen des wahren wissens geschrieben hast und 
was der gottlose schurke geschwâtzt hat. Aber das wissen der 
einheitslehre ist nicht wie das der philosophen und der ketzer, und 
auch nicht wie die prediger 2 und die diener des irrtums es fest- 
gestellt haben. Die kostbare perle :i ist nicht wie der derbe stein 4 ; 
das wesen des Einen 5 ist nicht wie das des einzigen unterrich- 
ters 6 ; der erste urheber 5 , der nicht gefasst werden kann, ist mit 
der ursache des wissens 7 nicht zu vcrgleichen. Sondern die 
wahrheiten sind eine gabe des ewigen urhebers an seinen diener, 
die ursache der ursachen 6 ; der urheber ist der Eine, und die 
ursache ist der einzige, der aile menschen unterrichtet, d. h. die 
dai 8 , die ma'çlùn, die mukâsir und die antwortenden, die treu sind 
gegen seine lehre und gegen dasjenige, was der Herr, ihm aile 
ehre, ihnen von seiner barmherzigkeit und weisheit mitgeteilt hat. 
Er ist der einzige in jedem alter und in jeder zeit, er ist die ur- 
sache, der unterrichter der menschen und ihr erzieher. Die ùbrigen 
menschen sind wie schulkinder. Jeder von ihnen muss seinem 
rater mehr gehorchen als seinem lehrer; er liebt den vater inclu- 
ais den lehrer, aber fûrchtet den lehrer mehr als den vater, da 
der vater seine erziehung dem lehrer ùbertragen und sich selbst 
von unterredungen mit dem sohne entzogen hat. In der tat 
kommt ailes dies dem vater zu, und jedoch ist es der lehrer, der 
den sohn zùchtigt, der ihn das gute lehrt und vom bôsen abhâlt. 
Der schullehrer ist die ursache der knaben, ihre strafe und ihre 
barmherzigkeit; er schlâgt von ihnen wen er will und behandelt 
gut wen er will. Jedoch sind ihm in seinem verhâltnis zu einem 
knaben folgende vier tadelhafte sachen verboten. Er darf ihn 
nicht mit schimpflichen worten schmâhen; nicht so viel schlagcn, 
dass er ihm ein glied zerbricht; er darf ihn nicht zu schandbaren 
handlungen gebrauchen und ihn nicht tôten. Wenn er eine von 1 Kor. 6,100. 2 Es sind dies die minister des irrtums, in der 

glosse mit dem worte *^\a> bezeichnet. 3 Glosse: t j' = A.^».j, die 

einheitslehre. 4 Glosse: die ûbrigen religionen. 5 Hâkim. 

6 Glosse: oie = yàz, die vernunft, d. i. Hamza. 7 Hamza. 

Glosse: der erste unter ihnen ist ^sJ = ~ftj, die seele. 1 ioo E. von Dubeln 

JwXS -*4 *AaSj ^. *.J / 4-Wrf-àj "4. |^.*22C 20 ; av.So \iM «j-coj 3 S 

Jjc OÎàÀj. y&aù\ tiUJ _-*.>U i_j.*ac ^5*^ >^ O'' V;*^ c- 
\ft**i q-» ,ju*j qS *A*4.aÎ i_r**J» 'j*j q' lC ^ *J^ ct* (_c^"' 
\ A c *&xj sol Jo.j .^ ^i \Uï iJI i^^J —^^. -S lç-^^ 

.,c iUbLi^JL xaslkiL xb tid! ,. Y c siJU \à\J J>«.>«.1! ^ k A*i! 

C7 -" ' J> CJ > ^ ■ s -7 ■ 

s 

,-aajl^u**!'. . Y j.-wL<iL .-*i.3UL 5 »!&AJI ,*/>! «a*.^ ïJ>'i^L SjoJû! 
a v^-^^j ^j ^ (*^° Jj*J o'^jî ;^ c ^ ^ f^' ^ :<x;?> ^ 

XjUtj' \xllo» „i>! Lis, AJ , r-*à\aî 3,..a^ \Àc 5_a-wi XaIc i woJ> .,'. 

.^v-Xaï .a^sU 7 c^3 11 \aaJJ. *.*\ J>.J ,.,' L^jI &î ,»*aI. KjLaÀjl. 
j " i. r Cs. '" J ' J '" ^' " * 

. . o 

, ,-a^- s.a£ ^uà;. , -.c'uXJl ji*J ,-,' aJLs . ^cîuX.J' A-- v -AA^fij .\î 
«.P. »^LA*i' ,t \A~ai i.1 Bk&Aj ,.J ^v ; ~Ai. uj^c^UUwJLI .avJ .>^-U 
l\a>J ,-,' <W , w.>j. i\j».j \ÀX) <W v*aJ. _AAivL) 0>.^v.fi. i \-;À,- 1 A, B, C: sic. 2 B: L^ 3 A: fehlt. ' A: f+AjS. 

1 (glosse): . T A*~*v '' lî: Dièses worl und die Folgenden l>is 

zu ^^a-, (zeile 3 von unten) fehlen. ' A. H: _:.': Aus den schriften der Drusen loi 

diesen vier sachen tut, zieht er den zorn des vaters auf sich. 
Der lehrer kann sich entschuldigen, wenn er in der ûbereilung 
den knaben beleidigt, vorausgesetzt dass er es nicht wiederholt. 
Auch kann er sich entschuldigen, wenn er den knaben zu viel 
schlàgt; wenn er ihm aber ein glied zerbricht, muss er es wieder 
einrichten und die kosten der heilung des knaben mit eigenen 
mitteln tragen. Jedoch kann er sich nicht entschuldigen, wenn 
er gegen den knaben schândlichkeiten begeht, und auch nichts 
zum vorwande nehmen, wenn er ihn tôtet, sofern nicht der vater 
ihm aus gunst vergeben will. 

So ist es auch mit dem imam der zeit 1 , dem diener unsres 
Herrn, gross ist sein name, dem lehrer der menschen und ihrem 
unterrichter im wahren wissen. Ihm hat der Hcrr, ehre ihm, 
aile relig'ionsang'eleorenheiten seiner diener ûbertraaren, ihn hat er 
auch zu ihrer ursache gemacht und von ihm hângt ihre belohnung 
und ihre strafe ah. Der Herr, ehre ihm, ist der anbetungswûrdige 
und die existenz in sich; er ist aber von âhnlichkeit, verhandlung, 
untcrrcdung, lehren und unterrichten entfernt. Ailes, was die 
dâ'ï, die ma'dûn, die mukâsir und die antwortenden betrifft, gehôrt 
dem imame in jedem alter und in jeder zeit ; er entsetzt von ihnen, 
wen er will, und stellt an, wen er will. Jedem wùrdigen giebt er 
den ihm zukommenden teil des wahren wissens nach dem masse, 
das der Herr, ehre ihm, fur angebracht hait. Er hat kein recht, 
dem antwortenden auf betrùgliche weise seine religion darzustellen 
noch ihm dieselbe zu verhehlen. Wenn er ihn aus dringender 
notwendigkeit betrùgt oder ihm etwas verhehlt, soll er es ihm ein 
anderes mal bekannt machen und ihn zur grôssten und hôchsten 
erkenntnis bringen. Auch hat er kein recht, einem unfâhigen 
daï die sorge fur das unterrichten des antwortenden anzuver- 
trauen und ihm dadurch ein glied zu zerbrechen. Wenn er dies 
tut, ohne kunde von den eigenschaften des dâ'ï zu haben, und 
dann die unfâhigkeit dièses dâ'ï ihm bekannt gemacht wird, soll 
er den dâ'ï entfernen und einen anderen an seine stelle setzen, 
damit er das zerbrochene glied des antwortenden heile. Er darf 
nicht den antwortenden auffordern, ihm selbst gôttliche verehrung 
zu bezeigen; dies ist damit zu vergleichen, wenn der lehrer einen 
knaben zu schandbarcn handlungen gebraucht, und kann nicht 
durch reue gesùhnt werden. Er darf nicht den antwortenden 

1 Hamza. 102 E. von Dôbeln 

O O - 5 

'• J • <^J J "- • ^J— ' " l_5 ^ I u • , -' 

, o 10 « o> - - > 

\ " ' 

0L-1À.H „Xol, L\^^\,i>i JUs» XaoL^U ^U^?» <Aj.j ti^ôu oV>*.RJ ^c 
> , s -~» _îù ■ . 01 

; *ac JJ' J, / ijL/*Ji ^ s.U;! JJl*iï aie .^ oJ^. a-olax o.*!^ 
\a1c >,jJUitt' il. _.*&*& »l$> 5 ^i \i' ;l AJ' ^ UuLJi _.£>. id*^ i«ÀP 
.aï y ,Jc sâc d)lÀ<? J r ( c i gJJô £♦:> (^XjÎ^ ^jJIj u^» 

c - r " "" c ' 

O» s .!_!,« l*y ,-jL^x oj.aS.<\aj xbl>î ^5j al£> q-» «LXs> L*i q^ aC 

u^L* 5 l^Sji ^3-i *Icj >UjJ sde tilwA^ C) \ ^clï, ; .^ J 0/0 

^X.J .i ° Jj-^5 *AaV3 JtS ...^ C^aS, I^xJIaO. L^lx/J XJ^tXS li>l> ** Lii 

LgJ ^ijl 5Ca*aii. Ll'î^î ^i \ixi'. L y.l*ji Sic J- oia=> lit *aJ. 
^JLc êJàJi Ù^> dU ^Ilf yi 6 '*.là+i lit. jL-li r ^5 tÂP. 
^. ^>.i^ \ft^s\AAvJ' •LftS='xA«b ^ ,-»UujÎ 7 \>>.^ Le i_ aav.^\j oijU^. 

JLaJ^ tA'iaiï ; ^5 Ui?A=>' rt*'^ **j'W S'^J c^^i-» d^iLi oXi^ 1 C (glosse): .^**, xili iûLe 2 C: Uac 

3 A, B, C: fclilt. 4 B: fehlt. 5 A, B: ^^s C: ^i 

6 B: wif 7 A: ju>, 8 A, B: J^ftJ' C: J^^aftJ Aus den schriften der Drusen 103 

dazu bewegen, einos von den gcschôpfcn anzubeten, noch ihn 
auffordern, das cinhcitsbckcnntnis einem von den menschen zu 
widmen. Dies ist ein tatsâchliches tôten und kann nicht durch 
reue gesiïhnt werden, wenn unser Herr, gross ist sein name, es 
nicht will. Der imam ist der befehlshaber, die ùbrigen ministcr 
sind wie soldatcn und die antwortcnden wie untertanen. Sie 
mïissen ihm gehorchcn, da der Herr, ehre ihm, ihn zu ihrer Qibla 
und zu ihrem imame gemacht hat, damit sie durch ihn zur erkennt- 
nis des schôpfers der geschôpfe gelangen mogen, des urhebers 
und hervorbringers von allem, ehre ihm, der ùber jede beschrei- 
bung hoch erhaben ist 1 . 

Ich verstehe, dass du mit deiner besonders schônen dienst- 
fertigkeit und den worten, worin du sie kleidest, mich zu be- 
gùnstigen begehrst, was du auch selbst sagst. Du sagst, dass ich 
in den ersten zeilen meiner schriften vom urhebcr der ursache der 
ursachen und von den attributen der ursache gesprochen habe, 
und fragst, was ich damit meine. Du sagst, dass die ursache der 
ursachen auf den vorangehenden in jedem alter und in jeder zeit 
hinweist und dass dieser unter den menschen existiert, und be- 
ziehst dich darin auf die aussagen der âlteren. Du sagst, dass die 
einbildungskraft in ihrem denken dièse ursache, nâmlich den vor- 
angehenden, nicht fassen kann, dass sie durch die abwechselung 
der zeiten keine abânderung erleidet und dass die sprachen keine 
erklàrende beschreibung von ihr geben kônnen, die von der ver- 
nunft, der empfindung und der phantasie geschaffen ist. »Und 
wisse», sagst du, »derjenige, welcher in sich dièse eigenschaften 
vereinigt, er ist da eine ursache des wissens, unabànderlich, ohne 
vermôgen des redens und des hôrens, wie auch sein darsteller 
ihn dargestellt hat; er ist nicht eine mit den augen fassbare per- 
son, wie auch sein erwâhner ihn erwâhnt hat, und hat keinen 
im raume zu bestimmenden umfang, wie auch sein beschreiber 
ihn beschrieben hat». Du schreibst mir zu, was ich nie gesagt 
habe; bitte den Herrn, dass er dich nicht strafe. Du sagst, dass 
ich in den ersten zeilen meiner schriften erwâhnt habe, dass es 
eine ursache der ursachen und eine andere ursache ûber ihr giebt. 
Unser Herr Hâkim, gross ist seine macht, ist ihr urheber und 
hcrvorbringer. Du sagst: »Wenn ein aufdringlicher gegner oder 
ein abtrunniger anhânger sagt: weise mir nach die ursache der 
ursachen und die ursache, die ùber ihr ist, und die attribute, die 

1 Kor. 6,100. 104 E. von Dôbeln 

^.n^à^j, wAS^ù'^ (JAaj ,jj. Ljj .AftJ iUcyi. XaIsc «vii?!., a.-yJ K.J f 
,.,L o.j"J. 5.JL0 2 j3.*/> -PIS ,J>S * 5^3 *H b.^0 A.> W^a .,1 

Vlxj Aâ? K.1j'l=>^^ JxLÎ! oUà-^J» oLà^jî. ^Xj^X.^^L ^Xî^acÎ q*. 
-jN.Sj.L^.iL. «il. dU3 ^> 5 -v5^L^H ot A-*J r xLa>. ^J'AftXc! lo 

o . - - .S- , C - c 

iUj «iLo aj.AÏ ^i:> ,»$ tr-i ^^j *^ c 7 cU**'î v3 rs 1 4>** 

Cl O _ P O - ù «* — ». 

eUc c ài> Ai (jr^*"' H:' o^ O^ jî^*- 1 ' ^î f-k'j £?*"^ '&*W 
«.^^.i. wvXxii. JoL«Jî ^j j A^ry «^.ib cjU"5 »j d^i.d iils 

t , S- -t»c > o- P -P ., ,. » o 

dV.j.i;> ( 5 JwÀC ^;L« Lo «iU (J-oi u' ; &qAJ2 jU~» lA-Aj o-^l}. J. ! 

viAftil. ^— .Jt» ' iAaj'j. s.5^3 1> ! j"i«./« i\>./C0v<- Lu bu \*lc 
vA^.^ »Is ^iU^^* ^ 5 ^ L:> 5; '^^ ! « j**J o>- :<è ;-^ i ^ ! Ly^': 
.iLifc'. *.Xx*j:*/o .^c iiV.AÀ>. \a£lLij c-*-l' w^j' *-^ci «A^»» A/i*J)j 1 C: **àxi 2 B: c i_i*^ 3 A: J»jij S.»aii ^i ^L JJL> 

4 A: jjJI, 5 C (glosse): ^ œ ^LCL Ki«5l ,il z^\ 

r U"il ^.HiBLi ls*r=Ui 6 B: G l 7 A, B: I^JI 

8 B: L<A;»xi.4.j 9 C (glosse): 8 rote punkte. 

10 C (glosse): 10 rote punkte. Aus den schriften der Drusen 10.5 

ihr zukommen . Aber dies ist eine verderbliche rede. I < 1 1 werde 
dir mit dem willen des Eïerrn die sache in einer antwort dar- 
stellen, die dich ùber die wahrheiten belehren wird, nach dem 
notzwang'e der umstànde, nicht aber weil du oder irgend ein 
andèrer der menschen es verdient hat, sondern wegen der gunst- 
bezeigungen des Herrn; ehre ihm. und wegen meines wohlwollens. 
Du sagst, dass du mit dieser korrespondenz zwei sachen beabsichtigt 
hast: die eine das bezwingen des gognors, die andere, dass die herzen 
der glâubigen nicht erschrecken. Du sagst, dass in allen verhàlt- 
nissen und bei allen menschen die neigung zu finden ist, den 
Herrn allein, gross ist sein name, und keinen anderen anzube- 
ten. Du sagst. dass du ein h au figes, deutliches. vernùnftiges und 
rechtmàssiges mittel hast, womit du denjenigen, welcher mit dir 
spricht. bezwingen kannst. Du versicherst und bestâtigst, dass 
unser Herr, gross ist sein name. ein unzugânglicher, mâchtiger, 
siegreicher, freigebiger und beschutzender Gott ist. Du sagst, 
dass der gegner spricht: »Wenn ihr uns bezeuget, dass die ur- 
sache nicht zu fassen, nicht zu beschreiben und nicht mit den 
augen noch im raume zu bestimmen sei, so ist eure rede von 
ihrer annàherung, nâhe und unterredung nichtig. und wenn ihr 
ihre begrenzung und attribute und ihren mit den augen und im 
raume zu bestimmenden umfang anerkennet. so ist euer glaube 
nichtig und betet ihr irdische geschôpfe an, demi dièse eigen- 
sehaften kommen ihnen zu». Du bittest mich, dass ich dich dar- 
iiber belehre, worauf du deinen glauben grùndest. Wenn er auf 
folgende aussage von dir gegrùndet ist: Im himmel ist eine 
ursache, und unser Herr Hâkim. gross ist seine macht, ist der 
schopfer dieser ursache», so hôre, gehorche und wende dich nicht 
fort. Wenn aber der grund deines glaubens eine vor dir ver- 
steckte meinung hat, so will ich dich dariiber unterrichten, demi 
du hast es unternommen, briefe und schriften zu verfassen und 
mir dieselben zuzuschreiben. in der absicht, mir dadurch deine 
ergebenheit zu erweisen. Ich will dir das erklaren, worùber du 
mich fragst, und dir darauf punkt fur punkt antworten, mit dem 
willen unsres Herrn, gross ist sein name, und durch seine gnade 1 . 
Demi der geist der heiligkeit 2 kommt liber mich in einem augen- 

1 D. h. die fûnf oberen minister und die drei klassen tler unteren 
hiérarchie, in der blesse mit acht roten punkten bezeichnet. a Die 

bei diesem worte in dei glosse stehenden zchn roten punkte bezeich- 
nen die fûnf oberen minister und ihre personifizierungen auf der erde. 

MO. 1909. 8 to6 E. v» m I >obeln 

^j-« f *«uJ lo. \a!c (J-» 5ji -> J»> ,l*> c lc^l c **Jl *jL»ji tWl 

j^fc/5 oÏaS«.àj i_jwa\j! itXi? c^aa\9 o,>Aj is»»j?» lX^-j .axj A*-* 

10 — > O - s: 

X'Ax^*, i l'j>^!. ,-,».Àft.' «.aa;> \aî ^vaaJ. *— «ll/y , S, Il 5.J. V V»^> 

• -* • > l. i^ L " ' " '"" ' ' y *— ' ' " - " ■ 

\^Z v_JLaamJ1 ^aaw.J XaA+av. Ul>"-A*»' ['»-»» i\a>*aJ' iV^J ' i*i 

. . . ./ w > •• ^ <- y 

*ji«..jî iC*£±N où«J ,1 >_Aj,i» \ajL*aï A*s*.j ;a*.î \aî lo oLs 
■ _ • ^ ; ^ ' J" " > 

t ■ O- , 

3l*5 (^ AaIc w-*~^u Lo oi^> ' «..vu»!» obtUl. *Là>^I» oIâaoJî» 

wLa£.I» iciJu '^wfi.— ÀJ *5. ii\.AELLlA*ii) w^*»>0 O.iA^- i_5*ÀA3l. -\^. 

10 s».C(A. i (j-» _ .£>i 9 ,^a1j' ^j ; *-j *.**«' u*^ï 'V*-? oiîaJ cp jjls 

* . > . ... t\ 'OC 

(j-^À/Sfc.i ^a*.>. t*X.JÔ q-» xj.jSw» J-j- 1 ^~ v '-=i J%(_\r^ \i+> L j-> Jj.8aJ. 

( j^ A- jj**^ ■«' ^acL-ïj A_jii jfliAjl ^ci xA-iAi» J»a^>- XaoL^vj AU^> 
«XJS^ j.a»'. sïxilj JL«iU ^ii. JUI cr , .1 «JCJ.J : ^ .,^; : 

vUftj ^. i4 .sc.^A^ t naU 4 u us j^io;'. ^.iii j,>i ^c kLu»ui 

.•.«.l\aj ^ ^-.,lx. ! *.AA^» Aj>A3 . .Af. "b AiL**»Jb *.L\aj -*• .a£ .<i.^ 

1 M. C: \hè\ ' 2 A: Ici, h. :i B: wl 4 B: Lk> 

5 C (glosse): _.a^\J. «U'îli xi.*.- Si Jui^aJI »,o; ^ ïï+A 8J, x' k S 

*)Jô c ,c ^ " A: .a^ ; 7 C: 8^1i 5 ' 8 C: Jùxïï 

D B: ^xa!» ^^Jbi »° B: xl^i n C (glosse): cjr . iJ^ oLa^L. x^s 

ïLS*II _^' iJl jJ'SjJI ■- C: L *f 1:i (' (glosse): JU^I >c B.jJiiî 

" I gloss» : .Jùb > .L^l AU1 B.»a> à. ,'»a^.: ! "juail "..1 Â.us den schriften der f)rusen 107 

blicke ohne irgend einen geistlichen "(1er kôrperlichen vermittler. 
Dem Herrn allein gebùhrt preis und dank! Er stârke dich im 
gehorsam und entferne dich vom ungehorsam gegen ihn und helfe 
dir die wahrheiten seiner berufung verstehen. Wisse, dass ich 
dir daruber antworten und mit dir sprechen will, nicht weildeine 
frage an mich die frage eines dâ c ï ist. die er an seinen imam rieh- 
fcet, sondern weil du eine eigene auffassung von dem wissen und 
den hôchsten fragepunkten der wahrheit dargestellt und dadurch 
eine sùnde begangen hast. Was mich betrifft, so kann ich mich 
darauf beziehen, dass unser Herr el-Bîîr. der allwissende, der 
hohe, der hôchste, der mâchtige, gross ist sein name, mir von 
seinem wissen mitgeteilt. von seiner gûte verliehen und den auf- 
trag gegeben hat. die menschen zu lehren und zu unterrichten. 
Aber ich sehe ein, dass du dièse sûnde ohne bôse absicht begangen 
oder irgend einen plôtzlichen fehltritt getan hast. Ich habe dièse 
schrift mit der hilfe unsres Herrn. gross ist sein name. des scho- 
pfers aller herrscher, geschrieben und darin jedes weisheitsfach und 
jede disziplin erklàrt. Ich habe sie zu einem sehatze fur die ein- 
heitsbekenner und die antwortenden gemacht und »die ursache 
der ursachen» benannt. Wenn du gelesen hast, was in ihr ist, 
so erwâge mit deinem verstand ihre meinungen, mâche dir ein 
geordnetes bild von der aiiserlesenen weisheit ihrer kapitel und 
abteilungen und entferne von unsrem Herrn Hâkim. dem ein- 
zigen, dem einen, dem ewigen, aile namen. attribute. geschlechter 
und benennungen. Lobe ihn aufrichtig, wie es dir und seinen 
verschiedenen ministern die unverletzliche pflicht ist. ihm das 
aufrichtigste lob nach vermôgen zu spenden, und sprich nicht 
vom sehen und messen. Der erste. der von seinem sehen sprach 
und das wissen nach seinem belieben mass. war Iblîs. Er wurde 
von der berufung ausgeschlossen und fiel von der zahl der 
minister ab. Der Herr. ehre ihm. bewahre dich und aile glàu- 
bigen und wahren einheitsbekenner davor. 

In dem ersten artikel. den du geschrieben hast, begehrst 
du. der Herr stàrke dich mit standhaftigkeit, mit deiner beson- 
ders schônen dienstfertigkeit mich zu begùnstigen; aber wisse, der 
Herr starke dich im yehorsam gegen ihn. dass es weder dir noch 
irgend einem anderen der menschen gebuhrt. mich durch einen 
àusseren oder inneren vorteil zu begùnstigen. Denn die ausseren 
vorteile, die du mir anwunschen kannst. sind reichtiimer, pferde, 
kamele, ruhm. einfluss und oberhand iiber die k( i tzer und ir- 
renden. Aber du vermagst nichts daruber und kannst mir keine [ô8 É. von Dobeln 

,J, \J.J> J.P J^J jA$\ c-c A^> ; '«À^ <J*«J qÎ v*"^ U3Î 3 wÀJLl. 
.ax: .,^; t -*-iC J>i JL ^i A*-*- 1 '» Ù151mv li^».>a >.\ajuj ^i .»\.> 

-XÀj . J (j-^.*jL*Jl «^4.2> {-j-t lA^J ^v^a-» *m£J'«J>' _»^"'» ♦ _-*•»" w\..v 

^j-j ^J.xXi.x.^-.' s. ».i q-» -ÀCiAj'» juà^io' StiLî^Adwg Js«—^ ,-.^ (^c , ? JiàLXj^ OU*]. \àX+J£ , *oj s.jJ>Laê J.I. &5l>-w« (i>c^i .S*- 1 j^».^ 
u'Ax-i i»&^UL«*tf \^aJ«.;, .t i..ùl» *Jwaii A^c. <\a*.xàj .ai» \X**j 
Li ».P t .iÀ/s ,.o J.5 J, j-i-xj. wI<.a/* ,^c*b! ,\.%.'~ j^é.^ ' tU^ 

LiV Ul. >iA.<l ,,J> \J .% -♦AV 1 . oLiUJi. ; vs^>^i. 0.2A2.''. M**')' 1 A. B, C: juLJI " B: ^ ■ \. B: ,.\.. 4 B: ; .^ 

5 A: fehlt. " (' (glosse): bl\*>^j 5 ^_ n ».^>. K:.*^ J.«j Là0 b^L*»]' 

^♦»JI <C*^\j Ai. -• \j.2j. \^J.aJ. ' \. B: 1.4.*J 

8 A, B: L*^i Ans den schriften der Drusen 109 

dieser sachen geben; du kannst nur davon sprechen, aber nichts 
anderes. Auf dieselbe weise verhàlt es sich auch mit allen men- 
schen. Sic vermôgen nicht, sich selbst dièse vorteile zu bereiten, 
und wie kônnen sic dann demjenigen solche schaffen, der in àus- 
serer und innerer hinsicht iiber ihnen ist? Eine solche rede ziemt 
sich nur fur einen oberen an seinen unteren, aber durchaus nicht 
fur denjenigen, der zu seinem oberen spricht. Die inneren vor- 
teile, die du mir anwiinschen kannst. sind die offenbarung der 
wahren wissenschaften, die aufklârung iiber die hehre weisheit und 
die oberhand iiber die anhânger der sinnleeren gesetze. Um 
dièse sachen kannst du dich nicht bewerben, und keiner kann 
davon sprechen. Aber mir hat unser Herr, ehre ihm. clem grossi -n. 
sic durch seine hilfe verliehen, in jedem alter und in jeder zeit ohne 
irgend einen kôrperlichen, geistlichen oder seelischen vermittler. Es 
kommt mir zu. die glaubenslehren der menschen zu tadeln oder ihre 
worte als wahrhaftig zu genehmigen, aber es ziemt sich fur keinen 
der menschen, mich zu tadeln. Denn der Herr, ehre ihm, hat 
mich ausgewâhlt und aus seinem strahlenden lichte erschaffen, ehe 
es noch raum oder môglichkeit, menschen oder genien gab, das 
heisst siebzig alter bevor er Adam den aufrûhrerischen 1 und Adam 
den vergesslichen 1 schuf. Jedes alter betrâgt siebzig woehen, jede 
woche siebzig jahre, und jedes jahr ist tausend jahren eurer zeit- 
rechnung gleich. In ail diesen altern habe ich unter verschie- 
denen gestalten und namen nie aufgehôrt, die menschen zum 
einheitsbekenntnis unsres Herrn, des hohen, des hôchsten, ehre 
ihm. und zu seiner verehrung zu rufen. Eihige der menschen er- 
klàrten sich fur das einheitsbekenntnis und die anbetung, andere 
weigerten sich, ihm zu gehorchen, lâugneten seine wohltaten, 
beteten gôtzen an und stellten ihm mitgenossen der herrscherwùrde 
zur seite. Dadurch haben sic peinliche strafe und ziichtigung 
verdient. Ich werde dir am ende dieser schrift die namen dar- 
legen, die unser Herr, der hohe, der hôchste, ehre ihm, dem 
grossen, in jedem dieser alter getragen und unter welchen er sich 
den menschen offenbart hat. Dièse namen sind nur der kôrper- 
lichen gestalt beigelegt, demi seine gottheit ist von namen, attri- 
buten, geschlechtern und benennungen entfernt. Ich werde dir 
auch die namen darlegen, die ich in jedem dieser alter getragen 

1 Namen der zwei abtrùnnigen minister tlcr vernunft in einei ihrei 
ersten offenbaruneen mit dem namen »Adam der reine», i io E. von Dobeln 


"? 0>-; ».î.*j "}. l ij\.,#JjiM.£i q-» t»\=>^ »«^c Jisj ^ Lo r ji.c _ftàÀJ ( j».JLjtj v_i. .*J 
lî ^Vj-A&j L> ,i»c s_àSj. " (•jv^QbXiiAii ;uL<wJI «-jL^i <..*♦:>■ ,-m doîcî j.jk^iÀ/0 a ,-^' v^ L;>wP. Jbàs v_ A.Uil K-o J .jLwwL'l S^ J.U cr ^j-*ï en J** e* 
r iL^ li^o 3 uH^ës iï'^ a* 8 ^««' ^*^ '.' lc>.5; cr />^ ^ 

ji» xxvo^i ,i é.£.*\ i -"•.ai iAP. \j-\.£. ,j.-\Xv.j , r*;> ^iAàe *~a- Lo 

XÀ£ jUwJlî \lfiC S.&! U^i j. !*.4a* 5 ! bUi ^ f_S 16! lil^C Jv£. 

i i o " v ••> • _j r •• > • -' 1 B: c -^.*. : a C (glosse): y ^ 3 C(glosse): ^j" ^ô 

4 C (glosse): :<lxl\ j, Bl >La*c! ^rj. «L-iJî B A, B: j^li 

C (glosse): \j oi_iaj \À\^ \a* «.s. t_\.s wl xjlc «.x liUiÀj *J c- s 
7 B: 5 s B: Pehlt. a A, C: ^ ! ; 

10 C (glosse): lv j»\s»»,il ,t*»> ^_ N . ^KlJ> ,i \t».ï. w LàuJ ^».^ *1 cJ "A: ,,^. Aus den schriften der Drusen 1 1 1 

habe, das kennzeichen der geschôpfe, die in diesen altern lebten, 
und die namen, die d<_r geistlïche gegner, den mari [blïs benennt, 
in jedem dieser alter getragen hat, damit du dasjenige kennen 
lernest, was keiner von den glâiibigen oder von den vorherigen 
anhàngern der gesetze kennt. was dich zu den wahrheiten fûhren 
und von den unrechten wegen abhalten wird. Du sollst wissen, 
dass ieh ûber deinen und anderer vorteil sowohl in der âusseren 
hinsicht der welt als in der inneren hinsicht der religion niacht 
habe, wâhrend ihr nur durch die rede oder die gesinnung der 
herzen ùber meinen vorteil vermôgt 

Ich komme jetzt zu dem zweiten artikel, der tadelhaft ist. 
Der Herr, ehre ihm. bewahre dieh davor. Ich meine die rede, 
die einjge menschen fûhren, welche behaupten, dass ieh dies ailes 
in meiner eigenen einbildung erfunden habe. dass dièse lehre nur 
die frucht meiner eigenen phantasie sei. dass unser Herr Hâkim, 
gross ist seine macht. nichts davon wisse und es nicht billige, 
dass er seine augen auf reden. die sein verstand nicht fasst und 
deren sinn er nicht versteht, mit den worten werfe: »Ich habe 
gesohen», dass mein geist gewaltiger sei als der seinige und meine 
worte beredter seien als die seinen. und dass ich gezwungen sei, 
ihn ùber sachen. die er nicht versteht. zu belehren. damit er mir 
dafi'ir danke. Dies ist, als ob er mitgenossen im imamat hatte. Ich 
bitte Grott, dass er dich und aile aufrichtigen einheitsbekenner davor 
bewahre. Aber ihr mi'isset, du und aile anderen, wenn ihr von 
mir eine schrift lest oder eine rede hôrt, die euer verstand nicht 
billigt, mich darûber fragen, wie es der unfâhige, der wissbegie- 
rige, der interessierte und der eifrige zu tun pflegt. Er gesteht, 
dass er dièse rede nicht versteht, und man lobt ihn fur sein fra- 
gen und preist ihn, dass er nicht geschwiegen hat, und er hat 
nutzen von mir in allen verhâltnissen, demi ich antworte ihm 
darûber mit dem willen des Herrn, ehre ihm. Was deine rede 
betrifft, dass ich in den ersten zeilen meiner schriften vom ur- 
heber der ursache der ursachen und von den attributen der 
ursache gesprochen habe, so erwâhnst du einen teil des textes. 
ohne ihn zu verstehen, und lâssest einen teil weg, ohne ihn zu 
fassen, denn du siehst nicht die disposition des textes und den 
entworfenen plan seiner zeilen. obgleich dieser nach aUgemein 
bekannten gesetzen gemacht ist. Der abschreiber hat kein recht, 
ein buch um eine einzige zeile zu vermindern noch zu vermehren. 
W'cnn ich gewollt hatte. dass die hauptmeinung der schrift keinem iir E. von Dôbeln t o > 

v_aaJ.J .JÀJ *J» Ni ,iAj *.. » \*a\-1 i 0,*J 0».j.av.J» \*iflJ ...1 .aXJ 

. •• j j i> > r ^ ■ v-/ • ■• *> a ^j ^-. . 

uC h^o ^ G î a^î ^1 ^ij lis» S ^îjJ î ! ;- 1 - cr- O*** o 1 

, , , - û > > » 

sL^VÀJl \.) oij._!jS J? _io*«fc3t. ...UJUa/a JIa&JL :-%*aJ ,.."} 

« * 5 5 , 

5 A>l*Ji idc J»x^ v£aJL£JS 5 jj»^ , <c -** ; > v5 C"*^ ,w *' 'Vi li^S 8 ; i ^ 

jkflj "i. *ul**x *.*.».:> \*à\j «.ai ^ a Jlc wxj'i . r /s iï).Ju .' wàaj«.j 
aiLsu*» *.♦.£ Lo B xàXj J. «JLc J.ij.j' aùi i^-JL*JI v^> cr* ^>' 

J.XJ'! _Ji Laa.5 Ulc ^juX^OUI J»a1^1jL ^-O^^ u^5- ! CT C ^^"3 

8v>Lç jJUJI ^j.j. ^j&X\ ; w\^"o naIîj wL**b \a!e jiyti \I\-' 

^ **î V ; ^»*^ ^Î^a*.! j.*î^l swX^ji -^*l ; ! *Â*aJi J^j £ fc P» 

1 A, B: v Uxu" ■ A: Ja^ » A: J 3 Î 4 A . feWt 

C (glosse): J.** £ J.^ J,^«;î J^aâit 9x^1 .U«! jlls v.* 

1 C (glosse): _s.^ ^UJI nebsl vie] roten punkten. 8 A: \ A à\j 

' Kor. |c 2o, Aus den schriften der Drusen 1 1 3 

verborgen wàre, so wûrde ich sie in einem zusammenhange von 
der ersten zeile bis zur letzten geschrieben haben. Jetzt aberhabe 
ich sie in die mitte gesetzt, da si»- weder zum âusseren noch /uni 
inneren gehôrt, denn die redite und die linke seite sind irrefuh- 
rend, aber die mitte ist der weg zum heil und die ankunft zur 
aussersten grenze und zum hôchsten ziele, der verehrung unsres 
Herrn, gross ist sein name, und dem bekenntnis seiner einheit, 
ehre ihm. 

Die erste der zeilen der schrift lautet: Ich vertraue auf 
unsren Herrn. gross ist sein name»; die zweite: >Ihn bitte ich 
11111 hilfe in allcn verhâltnissen»; die dritte: AVelcher der urheber 
der ursache der ursachen ist» 1 ; die vierte: »Attribute der ursache 
sind die buchstaben **>Ji cy?^ ^ i*-"**** 

Mit den worten: >Ich vertraue auf unsren Herrn, gross ist 
sein name» meine ich die gottheit unsres Herrn, der mit der 
einbildungskraft nicht gefasst werden kann und in den verstand 
und die fassungsgabe der menschen nicht eingeht. Es ist kein 
einziger unter den menschen, mit welchem er nicht zusammcn 
ist, obgleich sie ihn nicht sehen. Er kennt die verstohlenen 
blicke und was die herzen verbergen, und er, gross ist sein 
name, ist hôher, als dass man ihn beschreiben oder fassen konnte. 
Der, welcher auf ihn vertraut. wird von ihm von allen sorgen 
befreit, und keiner ist unter den menschen, der sagen kann, 
dass er auf ihn vertraut luit, ohne von allen sorgen befreit wor- 
den zu sein. Ehre ihm, der in seiner grossen hoheit iïber die 
schwâtzereien der polytheisten und die lùgen der ketzer weit er- 
haben ist. Wer nach bestem vermôgen auf ihn vertraut, wird von 
ihm von allen sorgen befreit, und die menschen werden gezwungen. 
ihm gefàllig zu sein: aber wer auf ihn nur mit seiner zunge ver- 
traut, wahrend sein herz die polytheisten fùrehtet, und wer vor 
den augen der welt seine verehrung zeigt, wahrend er dem ver- 
dammten gôtzen dient, verdient durch dièse handlungen gestraft 
zu werden, da er sich darum nicht kummert. 

In der zweiten zeile habe ich gesagt: »Ihn bitte ich uni hilfe 
in allen verhâltnissen . Damit meine ich die menschheit, die der 
schleier. worin er sich vor uns verborgen hat, und der ort ist, 
woraus er zu uns redet, d. h. die menschliche gestalt, die wir 
sehen. Und wenn einer dazu spricht: Wie ist es aber môglich, 1 Die vier roten punkte in der glosse bezeichnen die vier der ver- 
nunft untergeordneten rainister. H4 E. von Dôbeln 

o_j.**J \j o.>.! )*^ V.*^ c- (Jh***"' *^î i3^^ »Ia*»«ji J.» Q_»lft*j 

*Li La »jP» \àx oiliAj (^A^i [«Lat'j **s Iàc ucS 1 »**'! ^5 A.! v-A^' 

jL«. *.*A^-i w\; aJ LJJL3 cfJ.Jcj "} «il o^li «-X.S. a.à'S oi-^~>» -^j ô S,\XÏ L_î.£^. , .-À/5 ...»>î , -**»./S J JkfiJ 5 „>\ CC- i ,t-l Ok*aJi 

A «Ut Je J^oj 6 8 7 ^\^3i c^ L^b jt*— 'ô! Lan' o^3 '"''^ 
L\i J. «i!! Jfi jjftJ A*Jl cr U^b m— 7 ^ v ' ; ^; 'AS 
/ iuÀJ). x*^' s;U>U l*î. oi^i . T ^*.Àî \»î \wJLc L.\Ju *.. ' i>Ai . 

J.Ê uaoJî ;AftJ ^ xJlfic L\^î. 1\^ »<-^5 ***« ;' -^" »' iwjj 

> 

^^>v=> j. .^Y J^c c>.b_j,j' éU»9 dV.^3 J.A*. &.Aji eUPi ^>^o 

-' ^ *-^ C' - >» - ■" * - ■ l ■* - >■• ■* 

- . - o 

1 B: ^U, " (' (glosse): ^UJi. 3^JI ' A: U-Jl 

4 A, B, C: ^1 '' Vgl Kor. 20, i i ff. ,; A: >*i 

7 A: \ô\ 3 bis 'w\i . incl. Fehlt. s C (glosse): ^..ixJI c»iii 
9 A: fehlt. Aus den schriften der Drusen 115 

dass der schôpfer, ehre ihm. sich in menschlicher gestalt verberge 
und aus ihr rede, da du gesagt hast, dass er nicht gefasst wer- 
den kann?» so antworten wir ihm: >Die glàubigen ebenso wie 
die schutzverwandten sind dariiber einig, dass der schôpfer der 
geschôpfe, ihm aile ehre, nicht gefasst werden kann. und jedoch 
sagçn sic. dass er im himmcl wohnt, auf dem throne sitzt und 
sich in cincm baume vcrborgen, der weder vernunft noch ver- 
stand hat, und daraus mit Aloses, dem sohne des 'Imràn, gespro- 
chen hat. Dieser hôrte eine stimme aus dem baume sagen: »(). 
Closes, komm mir nàher und kenne meine macht, demi ich bin 
Gott! Als er worte aus dem baume hôrte. sagte er: Xjott hat 
zu mir so und so gesprochen», und als er worte von dem berge 
hôrte, sagte er: >Gott hat zu mir so und so gesprochen». Und 
man bestritt ihm nicht die wahrheit dieser worte. Aber wir kônnen 
ihm mit viel grôsserem rechte und grande schleier und worte 
beilegen, wir die wir sagen, dass er sich, ehre ihm, in einer 
redenden, weisen und ausgewâhlten gestalt vcrborgen hat und 
dass sein stellvertreter und ausgewahlter mit viel grôsserem rechte 
und grande ihm als schleier und rede dienen kann als ein ver- 
dorrter baum, ein stein oder ein gôtze». Dies ist ein so unzwei- 
deutiger und vernùnftiger beweis, dass die gegner ihn in keiner 
weise, mit keinen grunden widerlegen kônnen. 

In der dritten zeile habe ich gesagt: >Welcher der urheber 
der ursache der ursachen ist». Dies soll mit den worten »ich 
vertraue auf unsren Herrn, gross ist sein name» vereinigt werden. 
Wir unterscheiden zwischen der ursache und dem urheber, damit 
keiner von den menschen dariiber unwissend sei und keine ein- 
sicht eine andere meinung umfasse, wie es mit dir der fall ist. 
Du sagst zum beispiel im fall der not: »Ich vertraue auf den 
vorsteher». Aber »vorsteher» ist ein vieldeutiges wort, und du 
musst die worte verdeutlichend wioderholen und die sache des 
vorstehers nennen, damit jeder verstehe, wen du meinst. Die 
ursache der ursachen ist der diener unsres Herrn. gross ist sein 
name. welcher iiber die sachen der minister gewalt hat. Die 
minister sind die ursachen 1 der menschen. demi die menschen 
werden ihretwegen bestûrzt. Einige verlàugnen sic, andere ver- 
grôssern ihren rang, aile sind sie an den herzen krank. Auf die- 
selbe weise sind die minister wegen des imâms der zeit bestiirzt. 1 Oder »krankheiten». denn .\ic kann bejde,s bedeuten, lit» E. von Dobeln s ic Q-». \***.j *.£.JyO) ci^A^'j **fp i • -^-^J K ^^-^ =i ' *~ A *' t - y* \*oï 

Jfc=> 1 a! v^ a j ,.,L o A v.> j^^ Aac ,u«^>., n^Io^Ii l\J Js!t *.S> 
jj! L\AÛAa=i KaJuJJI u»l^i *àc c>.iS: x J 3 Jk> j\>.-. ^i ijys "S. 

L^CiAaX ^j=' îOLxJi BiAP ,V.XX \J.jS\aa* li^i<9j iÛvAj'bl Xuil O-?"^" 1 ' ^* x 

♦av.j «Uljtji oLâ^a «jt.ji „i3amj! .4. Li*iE« .uj-dc ,jIrJ .;.A*/î. 

L ^C J^O li.5> .ÀM.C " LaS'Î **S>Ji .-5*Jî. \*xji*ji **--^' *— »1^>1 

\x*m ,A-c J»*^ h&jtj 5i-Ji> 8-<*>.c c À'À'isY ujLâPi LaaI>3 .«*& , -*ji J.> jW jvac J. 5 ^ 5 J^>j.ai r ^b p& 3 L>j 4 .Ac ^jtfÀji^ i\:i 

SÛ'UaO l»jL*a5 &LS Q-l. «U^ji L\P »i y^A^U 6 . J J.AV\.^AAV..-0 sJ J x 

Aiu «û'Iao 5*jUas ^.^Lî ujL^p! jj-» .1 r) .li L -?o L\£ jl«j vï>.a=> 

♦iC.t-X.A/5. jX'i J.*^8 NJ.uN.5 c^^> J^jw^ JU^^J' ^1 SCtXil 7 ^\.# ^1 

1 A: fehlt. 2 A: b ; ^. c LiS! C: .^xï< ;t A: .A.b littS 

' : .-aV*àjj' A. ( : .^,*àj . '' l>: •wjJ'»._ r -fc li: ^-.a-JV.^.aa^à 

I I *.r I>. La»aJ I). I >av.J . \ . Laa£. 

11 Kor. 6, [oo, .Vus den s( I irit'icii i\rr Drtisen 117 

Einige von ihnen zweifeln an ihm und verkleinern seine stellung, 
andere vergrôssern seinen rang und machen ihn zum anbetungs- 
wûrdigen, universelleh wesen. Er îst ihre krankheit, da sie sei- 
netwegen in bestûrzung sind und ihre religion krank ist. Wer 
ihm dio gebùhrende ehre erweist und die wûrde des imams ein- 
râumt, wer ihn als den diener unsres Herrn, gross ist sein naine, 
betràchtet und gesteht, dass er keine macht und kraft hat, die er 
nicht von unsrem Herrn, gross ist sein name, erhalten hat, er wird 
von den krankheiten der religion und der wahrheit befreit, die 
den ewigen tod bewirken. Unser Herr, ehre ihm, ist der urheber 
dieser ursache, d. h. er hat sie geschôpft und hervorgebracht und 
herrscht sowohl ùber die krankheiten als ûber die ursaehe. 

In der vierten zeile habe ich gesagt: »Attribute der ursache 
sind die buchstaben **>JS -yT-N aJLiS *^.j». Dièse sind die attri- 
bute der genannten ursaehe, die der imâm ist, und stehen am 
ende der schrift, weil die sieben buchstaben xlJi **«j auf diesieben 
dâ c î hinweisen, denen die sieben klimas zugeteilt sind, und die 
zwôlf buchstaben .» A >Ji .j? J\ auf die zwôlf dâ'ï hinweisen, denen 
die zwôlf insein zugeteilt sind 1 . Auch weisen sie beziehungsweise 
auf die sieben himmelskôrper und die zwôlf zeichen des tierkreises 
hin. Aile dièse existieren zu der zeit unsres Herrn, gross ist sein 
name, indem sie den ministerdienst auf den befehl dièses imams 
und in seinem auftrage besorgen, und sind seine attribute, weil 
man zu sagen pflegt: »Der da'î dessen und dessen», oder »von 
den leuten dessen und dessen». Aus diesem grunde sind die buch- 
staben *a£»J! ,-,7-'' *U' *^j seine attribute, und in dieser hinsicht 
sage ich in der vierten zeile: >Die attribute der ursache, d. h. die 
minister des imams, sind die buchstaben **.>Ji --?.ïï &L)i *.~o». 
Demi sie sind diejenigen, welche zum einheitsbekenntnis unsres 
Herrn einladen, gross ist seine macht, des urhebers von allem; er 
hat die menschen geschaffen und hervorgebracht, er hat nicht 
seines gleichen, er tut was er will, wie er will und wann er will, 
ohne widerspruch; er ist der hohe, der hôchste, ohne anfang und 
ende, ihm aile ehre, der iîber jede beschreibung hoch erhaben ist. 

Ich komme jetzt zu dem dritten artikel. Was deine worte 
betrifft, die du in deiner schrift geschrieben hast, dass die ursache auf 1 Die sieben klimas und die zwôlf insein sind die verschiedenen 
provinzen der mission. I Ii É. von t)ôbem xJLo;^i \aJLc ^èJbC^lj "}. .*\Ra.'j j.-^^' Lgj ,vXj ^ £U 4.P» ♦-.*.' J 

OUii OÎ3 > .*£ ^ Jlc sic i'.ÀP ^1 J.d ti.UJ> «.♦> (^À-S *'j>- ; ; 
v.X^- Itl ry-£& ***= «•*; j**^*ï ^* ' 5 -- i CT» ">--' -♦- £*~ \ 

i.fwauXiJXÎ' .c^-iJi olsl-S* i-M kit NJ.i - La <a*> ..^ \aj».*.- ^ t . 
v^.- , - w _ . _ V. 

^> -- "—^ •■ -^ £j- -^ CJ mj j ^ - -^ 

"»:.xj »- ♦iJ'b l\i .^.»î 1\.a»-îà,!. SwX^di' X.2~\à.> w^i ^ o-o\ «a - 

»rOw\.c ^j-» jrX^" ♦••4' '» A>N.,i J^*^ ^'» 0^-_»Xj ^x.i-î g»S ,j-» 
"5. Lwjaj ^. s3jj "5. s.L=> .\aJic *hj "} *i.'.*i t «.a+^> Ji ^3-b 

i.Vj „.i^ ...UjI v\P. 7 j^j "i,^ U .le *£. UJ XjUj "b 
o. ,; r _*i jj ..^ A_^' -P\c Jus <,\;>. i).*iviLi _*~*.c A*>»i. 
ïjj'voi i^iU -,i L^JjJCj. w^Uj je ^ r . w^.. Aj "> idjtîi *av' SmJLe 
^j ; .i -«'» >Jl«il ide .ii! !, ,_;yij s '.^^-î lXSî &Ic .^: ; *fJykJ 

c r - 

jc] ; mu.^1 |oUii'! i-_j.A^ «.^ W -A-' <■-——-' -"*-^ > .-^ 8 ^S - i)^ 
♦Jo .^A.i Î.,U«' L^Ji «in»]! AaX. ;\Jic jiSjj' o,L*as LjjjU l-ax. 1 A: xL - B: fehlt. 3 A. B, C: fehlt. 

4 A. B: L*i>ll •' A: xj^, ,; A. B: ^ 

7 Vgl. Kor. 2, roo y \. « : \'^i>\ " C: *J»ï ? Au-, den schriftèn dei Dfusén i t <*j 

»den vorangehenden» in jedeni alter und in jeder /cil hinweist, dass 
dieser unter den meîischen existiert, dass die einbildungskraft in 
ihrem denken die ursache nicht fassen kann, dass sic durch die 
abwechselung der zeiten keine abânderung erleidet, dass die spra- 
chen keine erklârende beschreibung von ihr geben kônnen, die von 
der vernunft, der empfindung und der phantasie geschaffen ist, 
dass man wissen soll, dass derjenige, welcher in sich dièse eigen- 
schaften vereinigt, daselbst eine ursache des wissens ist. unabàn- 
derlich und ohne vermôgen des redens und des hôrens, wie auch 
sein darsteller ihn dargestellt hat. nicht eine mit den augen fass- 
bare person ist. wie auch sein erwàhner ihn erwâhnt hat, und 
keinen im raume zu bestimmenden umfang hat, wie auch sein 
beschreiber ihn beschrieben hat, so wisse, der Herr stàrke dich 
mit seiner hilfe. dass ailes, was du erwâhnt hast, zu den aussagen 
der âlteren gehôrt, was sic gegen die antwortenden angefùhrtund 
vor den einheitsbekennern verborgen haben. Du grundest deine 
worte auf dasjenige, was du in den schriftèn der ketzerischen 
philosophen und der polytheistischen dialektiker gesehen hast, den n 
dièse kannten nicht die ursache und ihren urheber, sondern wie- 
sen auf die himmelskôrper und die clémente hin und machten 
das fûnfte élément zu ursache der dinge und zu ihrem urheber, 
das in sic eingeht und von ihnen ausgeht. Denn aile clémente 
haben ihre existenz aus der kraft des fûnften. der materie und 
wurzel aller dinge, das von ihrer zahl ausgeht und in aile ihre 
handlunsfen eing-eht. Dièses ist von wârme, kâlte. trockenheit und 
feuchtigkeit unberïihrt. und aus diesem grunde legen sic ihm die 
schôpferkraft bei und sagen, dass es die ursache sei, die kein ende 
hat und uber aile dinge màchtig ist. Aber dies ist ein mit unglau- 
ben vermischter glaube, eine in polvtheismus gekleidete einheits- 
lehre und eine weisheit. die von der unwissenheit besiegt wird, 
denn keine sache, welcher der begriff der ursache anhângt, kann 
von ihrem urheber, der sie verursacht und in die existenz gerufen 
hat. losgemacht werden. Wenn sie auch mit ihrer rede: »Dies ist 
eine ursache» das ziel treffen. so verfehlen sie ihr ziel. wenn sic 
sagen: »Dies ist die ursache der ursachen;, da sie mitgenossen 
an die seite unsres Herrn stellen. gross ist sein name. Denn das 
fûnfte clément, das die materie der vier clémente ist und von 
welchem die sieben himmelskôrper, die urkrâfte und die phàno- 
mene ihre existenz haben. steigt aus der erde herauf und hat in 
ihr seine materie. und se wird die erde die ursache derjenigen l2o Ë. von ÎDôbeln 

2 vUi. l *UI Jo; o. v J ! . rû5.^i .^i Ai lM vW -^~ ; î ,1-SjIs 

SJjS.^S. ,.,».a:>.j &a)i« S, --C0 Ai 0*XL* 8i\aJ ; cA.i ...L^UavJ ,.,».X^î 
^ ^ 0-- -y •• ■> iS Y -i _ •■■ ^ O LA 7 " 

•Vu^â^ 4 j.P. ^J^aJ» »P. JLai< _4.P. -c^x.'l A>£«J} _*P, AJIjuI aie j.i.i 
*àJ$&l\ *xl'é la Alu Js,aj 7 *L$aj^L ^aj^I »$>. ,; .vUj^j _a.' v ^ »P» 
i\ï v ^' JJU; j*a*j ^. l$i Aie >J 4 ^l obL§ r-^lp j s.,jù&c' Uj 
JiAï — .ku ;*a*j ^. LJ V.ac V| i^' -*eAàX ..^.>l»bj! Ù+i 

^ , ;■■■■ ^ », j-- _• {_)■■ _- >-• 

(I . - .- - - t. > Q • 

,.*à.j .1 x**aJ< i.1 ^ Aj/i .ctj ; .La*Jt -.xJ ^iÀ/* „.l> *^*s J»:>to 
11 \aJIc 10 , _j.j -c le. \X*^ .JCS _lc aJLàc ., v ^ \^i _.., ^i . ç<Ài! 

—'*.' J, Jk*^..'' Jlc ..»,J^«j N| j*^^^*Jl ^_j.^?U J>_jjej*Jl ^(9.1 

,UâjL lAjuaj ^wX. : 3. L 5 U>. ..t\J '^Uj'i.O ,»>Aj ^fA.i ^.Ic ; <Aa*î 

1 B: Lil 2 B: Liî. 8 A: sU> 4 B: fel.lt. 

5 A, G: Lo«:i B: fehlt. 8 A. B: IcXaj^L. 7 A, B: l^L 

N A: OJ ^,V- ; ' A- ' . l > <': S ^ ■" A. B: L.J 

" B: s^J! ,!! (': .L^ivc l; \. B: ?Jt u C: t^.j 

''• A. B: UâJl Ans den schriften der druseti i 2 1 

ursache, auf welche aile dièse hinweisen. Die erde ist die erste 
grundlage und die grube ailes wunderbaren auf ihr. Die erde 
ist aueh der schaum des wassers, und das wasser ist «las leben 
der erde und ailes dessen, was auf ihr ist. Das wasser sprudelt 
ans dem berge des willens, und der wille strômt aus dem wollen 
heraus, wie es heisst 1 : »Wenn er etwas will, hat er nur zu sagen: 
mi", und es ist. Darum ihm aile ehre. in dessen hand die horr- 
sehaft aller dinge ist! Zu ihm werdet ihr einst zurtickkehren. 
Das wollen ist die ursaehe der ursachen. die allgemeine vernunft, 
die feder, der berg Oâf 2 , das schieksal und das alif des anfangs 
und des endes 3 . Was die philosophen von den kôrpern sagen 
und glauben. die weder vernunft noeh urteilsvermôgen haben. ist 
nichtig. Die himmelskorper sind den muhlen und den bewàs- 
serungsmaschinen gleich. die weder vernunft noeh urteilsvermôgen 
haben. Die mûhle wirft ailes mehl hervor. ohne es zu wissen, 
und wirbelt staub 11111 sieh auf. ohne es zu wissen. und die 
bewâsserungsmaschine bewassert eine stellc der erde. ohne es 
zu wissen. und ertrânkt eine stelle der erde. ohne es zu wissen. 
Das lasttier hat nicht vernunft und das werkzeug auch nicht, 
aber der oehsenhirt ist ihr fûnftes élément. Denn der oehsen- 
hirt gehôrt weder zum lasttiefe noeh zum werkzeuge. aber durch 
das betreiben seines gewerbes geht er in sie ein und von ihtien 
aus. Aber er kommt aueh den tieren nahe. Und der bewas- 
serungsmaschinist. der keine einsicht hat. wird die ursache 4 
der bewâsserungsmaschine. denn seine vernunft hângt vom ver- 
môgen der planmâssigkeit und von demjenigen ab. was seine 
natur beherrscht. Aber er wird nicht wie die ursache der ur- 
sachen. Denn wenn er von dem gewerbe, das er treibt. zu 
einem anderen versetzt wûrde, so kennte er dièses nicht. sondern 
stànde seinetwegen bestùrzt da. Auf dieselbe weise verhâlt es 
sich mit den himmelskôrpern. deren natur es ist. glucksfalle zu 
verkùndigen. Sie haben nicht macht i'iber die ûnglucksfàlle in 
den zeiten des glûcks, und die verkïinder der unglûcksfâlle ver- 
môgen nichts t'iber das gliick in den zeiten des unglucks. Und 
<ias fiinfte élément kann nicht dièse himmelskorper verândern und 
auch nicht dem vvasserrad vermôgen geben, die funktion eines 

1 Kor. 36, 82 f. " Der berg, von dem mari glaubte, das 

die erde umgebe. :i I). h. der erste buchstabe des alphabets und 

der letzte, der durch dit- ligatur lâm-alif bezeiehnet wird. Vgl. da-- A 
und der bibel. l Oder: krankheit. 

aïo. 1909. 9 Ë. N^n Dobeln ^UaûJI j.j)i .,j UJLx! jÀ*Jl. _jJUJi 3 *^ ^a^v<,;«.o .*à.J! jd*s L\i_j.jlj &* •♦£• 


vÙ£\ A*A*ii ^.à."î As^SI *i -^ j v ^.-c , k x^- A*c ..$>. ...U U : H J>..:>..~ ,.U: O | .^Ls* ,U*JI 
\â*^J "^. „aaÀa.Ii Xa.c; V J vi-- n^àJU^J -^» .a\£a. j ....'p.^ *3 iAj 

O > i)Li> xa-o >AP. '; JL=^ \:j \. oAaàï As. .^^*X.j ,^^/ M " 

w.^, \ftx'i .,x ^JiX~> \i : ^i* iU^S d.,A~ ajl A-'»i ,% o*^«'« 
•-'..fcifcl^ *.ib . Vzx.j i , A- fc ^: y»*-' _.<JÀ.:> ,.XS ._.*. *P»..i. 

;*ac AJ £ oùUi j.p L\Ltil -âp i c^li éUi *i 6 oj^î/-* , ' a 

oi=> ; JjjjJ! L<S Kty. Kï*:> J ^sli 9 Ai •' ^J ; . ^_jJ^> x xsy 
^-•«•: \*- --' -*.i *P».. --Ax.: *'i ^=-~ siAxj *.!: \5».*aw.^ .^^5 oi/-^.-j 

v — 'A^.- As, ^,-^x- : s.a1c tfij ^.oi^.Xv v> . *.+„ V( . oi_ii OiÂj 
oAa« Ai» ^.*c .*c ^c oï*av,.j sJ ^.'Az.;'; ^^s^i -,i ji»*-j 
iT . t ^i jClaLs»! .ax. s: _'A^ ., r . ..-. aSUà -P. v_* .* j L*J 

I. \j %iâ l L. Ac wi^aJI A- j^vj il 10 \i N; jL^vX! 

^;A/C (Jy.1^ 5 *^î dV>.ls \; Î3L>., \ A i ; j;i J,2; i)JLa*j X OA^û 

11 -^''wAi' ^ »;5;A' »-w*L' sû'LoiLc , ,. i^ot L*j oA;*: .ib w-b ^-,'. 

1 A. U: LftAûJI '• B: .^ :i A: fehlt' ' A: oa*3 

; ' H: . T ^L^ « B . ^ r?; Ax -' A. B: ^âJ 

8 A. B: LwiN' n B \r. ,0 A. C: ^ AlIis den schriften der drusen i 23 

mûhlrades auszuùben. Derjenige himmelskôrper, welcher am tage 
cxler im sommer aufgeht, kann nicht bei nacht oder im winter 
aufgehen. Die schwàche ail dieser dinge geht also deutlich her- 
vor. und sie haben eine andere ursache, die mâchtiger ist als sic. 
Wir sehen sie den menschen dienen, die sich von ihnen im hohen 
und niedrigen dienen lassen, und wir wissen, dass Adam der 
reine, der allgemeine, die ursache der ursachen ist, der von einer 
gestalt zu einer anderen ûberging, wie es ihr urheber wollte, unser 
Herr Hâkim. der einzige, der eine. der ewige, der von genossin 
und nachkommen losgemachte. Die ursache der ursachen ist in 
jeder zeit zugegen. existiert in jedem alter und ist ein untertà- 
niger diener. Und wie kônnet ihr sagen, du oder irgend ein 
anderer von den menschen. dass die einbildungskraft in ihrem 
denken ihn nicht fassen kann. dass er durch die abwechselung 
der zeiten keine verânderung erleidet und dass die sprachen keine 
erklârende beschreibung von ihm geben kônnen. da du bezeugst, 
dass er geschaffen ist. die genannten eigenschaften aber nur dem 
schôpfer zukommen? \Yer geschaffen ist. kann auch gefasst wer- 
den, und wer fassbar ist. kann auch mit den augen gesehen und 
betrachtet werden. Hast du nicht selbst mit eigenen worten 
gezeigt und erklàrt. dass er fassbar ist. da du sagst. dass er von 
der vornunft. der empfindung und der phantasie geschaffen ist? 
Denn das erzeugnis der vernunft kann mit der vernunft gefasst 
werden. wie auch ailes von ihnen 1 geschaffene fassbar ist. Dann 
sagst du. dass dièse ursache der vorangehende in jedem alter und 
in jeder zeit ist. Es ist jecloch nicht môglich von einer sache zu 
sagen. dass sie den ùbrigen vorangehe, wenn sie nicht das hôchste 
ailes geschaffenen ist. Aber du hast schon gesagt, dass die ver- 
nunft ûber ihm ist. und die vernunft ist wûrdiger voranzugehen 
als was nach ihr folgt, d. h. die empfindung und danach die 
phantasie. wie' du selbst deine worte geordnet hast. Und wie 
kannst du glauben, dass der vorangehende ohne vermogen dos 
redens und des horens und eine mit den augen unfassbare person 
•bgleich du von ihm bezeugst. class er vorangeht? Denn wenn 
du auf grund einer anderen entscheidung als derjenigen der augen 
von ihm bezeugst. dass er vorangeht, so bezeugst du. was d\i 
nicht kennst. und deine bezeugung ist falsch. Und wenn du von 
ihm bezeugst, dass er keinen umfang bat. so ist dies verkehrt, 
denn du kannst nicht zeugnis ablegen auf grund dessen, was 

1 d. h von der vernunft, der empfindung und der phantasie. i j^ K. vi m I )ôbeln 

JJsJU *^^ u~^; 2 J>ft*J î l^î ! c^U> c ,' o\*j l«Â0 jj.aj ; <-N&» 
ûL<u- S «U*JÎ 5 u^ ; ^î A,<?>! J* j»/Lii Jxà! jjjJî Jl*i^"oiis> 

&ACU3J c-*.+ i t£)(Ajî ^.Ici '-**^ \*\& &A.W.J1» l\aj ! ► lXaSJI ..C ^wXJ» 

,kc Wjj) **=»ji ._£"JI *£>, 4 _£ c 4 lîS^I ^,..aJ5, MtA«Jt *JS^! 
% ~$ £«AM «LlaJl UbUi> *P, Bji> 4 -^= 4 , c ^ ( ^^ 
x^L »Lo^'» wL*»j)tj JijwÀj 1 *lc .«jP. SjVAjLXÎi «.jUjOJI .-^Jv\ji 
U»yil cr > J,.\'X i-.A.'i L Xc~A. A b U^-'l _y? j^JJl j-Jlii ,v^» 
,J.c A^Jjs 7 eUl 5 6 -U! l\.X> U»;^. UÔLJI uk A*b 5 U*/^J 
ijmAÂj! ^c A,a„o xaAÎλ iCjs^ii (j-» c^jt*ii 'V»J, LaJLxj' \*lx.i 
A=>L A.} . AJUJi &*c j.S>. isJiî.^i fc P. J,a*ji oiL> 9 &A&ii 3 \JkX.' ! 
.•..lXjij *ioxj» x^a^-.ù» q-, ...«.AaaÀj , v»Làj' ^**j &A^-i.*^-! &JLc +.J.XA 

l«jL=s JkAÂtaÂwj J>»u\r^ 10 t N| t P _^.a/*0 *.~ÂJ> S > A»ÀXa2 *£AAA»i2S i5 

" r-À'\ <%0i& 10 t v y £A*»5 f*^' ;^*' ! H 5 *-^ £ Vi»*r! 

1 I!: UiJl«=> - B: J,fl*:î. :1 A. B: U^L i A: .^c US^I 
(': JU;S^j :> .\: fehlt. e A, 11: LU 7 A. B: .; : . 

8 15: «wLAit. »B: K**-^! 10 |!: - " " A fehlt. 

1 '-' \ l ■ • Aus den schriften der drusen [25 

du nicht umfassest, und wenn du mit deiner vernunft von ihm 
bezeugst, su ist er dir fassbar und kann dein sinn ihn umfassen, 
und er ist geschaffen und fassbar. LTnd wenn du sagst, dass ich 
dasjenige bezeuge, vvas ich von seinen eigenschaften fur die welt 
notwendig, ohne die wahrheit zu beweisen gesehen habe, so 
stellst du dem urheber der ursache, der sic geschaffen und zur 
existenz gerufen hat, don vorangehenden an die seite, und wie 
kannst du das verneinen, nachdem du die vernunft, die empfin- 
dung und die phantasie iïber sic gestellt hast? Aber ailes ist das 
erzeugnis des urhebers, des hohen, des hôchsten, der ûber aile 
vôlker der erde und des himmels herrscht, ihm aile ehre, dem 
hohen und grossen, der ùber gegner, freund und seines gleichen 
weit erhaben ist. Wisse. der Herr stârke dich im gehorsam gegen 
ihn, dass die sieben himmelskôrper, die die buchstaben «JUI *^.j sind. 
auf die sieben dâ c ï hinweisen, denen die sieben klimas zugeteilt 
sind, und dass die zwôlf zeichen des tierkreises, die die buch- 
staben +.f.=>.l [ -r7.'- : sind. auf diejenigen hinweisen. denen die 
zwôlf insein zugeteilt sind. Dièse sind in der tat die vicr clé- 
mente, weil sie in ihren hânden die religiôsen clémente haben, 
d. h. die wissenschaft des nâtiq, des asâs, des imam und des 
hugga 1 . Das fûnfte clément, die materie, weist auf »den nach- 
folgenden» hin. Ailes dies kommt aus der erde. die auf den 
vorangehenden» hinweist. Die erde ist der schaum des wasscr^. 
das auf »das hehre wort» hinweist. Das wasser ist aus dem 
willen hervorgebracht, der auf »die allgemeine seele» hinweist. 
Der willen ist das erzeugnis der vernunft, die das wollen ist. 
Das wollen ist die ursache der ursachen, und jeder dieser mini- 
ster ist die ursache eines anderen. Unter den menschen ver- 
mindern einige ihren rang, wâhrend andere ihnen eine allzu hohe 
vortrefflichkeit zuschreiben, und ihre religion ist wegen dieser 
minister krank. Satnîl- der weise ist der grosse imam, der sich 
in jeder zeit offenbart hat und die menschen in jedem alter leitet. 
Dr ist auch ihre ursache 3 , weil sic, wenn sic an ihm zweifeln, 
unglâubig werden und ihre religion fur immer krank wird, wenn 
nicht der Herr ihnen vergiebt, denn er ist nachsichtig und barm- 
herzig. Aile dièse minister. die ich erwâhnt habe. existieren als 
personen in der jetzigen zeit in gegenwart von unsrem Eïerrn 

1 Die personifizierungen der vier ersten minister der oberen hiei'archie. 

2 Einer von den namen der vernunft in ihrer offenbarung 

:1 1 >der kranklieit. 120 E. von Dobeln" '' .. *.SU3J *w*c lUu* wLs\*g lAifcil» Ji*>-L*ai! .-C 81aI! l\*a2J1 J>.ft.* 
! .a.O Lie ... »i «vîÀii ..fc.».SAJ, ... «iX^Olit s.a5 ..,A»a«;. 1 C (glosse): &«^utl! oLraoj! c 9 :<.*aî.." L».*^. qL*.^ ^ «Jjï 
*£>j st»X***J olftAûJi. sJ 5 v\> u* v i' ^^juXfiX.'; £ *îyj A>i,o lC ^» 

Xa,JL«.*w.:> oIÂaS ^» &*il4»\W> L+*J c ^ Lri l|j l\*ûRJ1 &*>*.♦.=► ^»l\s- 

2 A. B: L£ 3 B: bU' 4 A: Ulc r ' Koran 6, coo. 

Hâkim, ihm aile ehre, dem grossen, dem urheber aller dinge, die 
von ihm geschaffen uncl zur existenz gerufen sind, wàhrend er 
selbst, ihm aile ehre. von allem weit entfernt ist. Ailes wassich 
im Koran und in den schriften findet und was er meinem herzen 
von der erklârung und von den hohen namen offenbart liât. 
bezieht sich auf seinen diener, den imâm, aber nach dem ver- 
môgen der menschen und nach dem masse desjenigen, was in 
ihren verstand eingehen kann und was ihre sprachen beherrschen 
kônnen. Wir sagen, dass es der Herr, der hohe, ist. weil sie 
nichts kennen, was hôher wâre als er, und wir fassen nur einen teil 
seiner menschheit. aber was seine gottheit betrifft, so kann sic 
nicht in den verstand und die einbildung eingehen und weder in 
innerer noch in àusserer hinsicht bekannt werden; sic ist Hâkim. 
der einzige, der eine, der ewige, der von mitgenossin und nach- 
kommen losgemachte, ihm aile ehre, dem grossen, der iiber jede 
beschreibung und ûber dasjenige, was von ihm die ketzer glauben 
und die polytheisten schwàtzen kônnen, weit erhaben ist, er der 
hohe, der grosse. Sjukdomar ock deras behandling av infôdingar 

i Mànsa . 

Av G. R. Sundstrom, Gàlâb. 

[ det fôljandë lemnas en kort beskfivning pâ hurii infôdingarna i 
Mânsa' behandla de dar fôrekommande sjukdomarna. Mânsa* I^IAÛ] 
kallas omrâdet efter det dar boende folket. Det ;'ir en av de mânga 
tigré-talande stammarna i den italienska kolonien, Colonia Eritrea, 
i Ostafrika. En av de tvâ byarna inom omrâdet heter Galâb [7A"fl]- 

Del âr isynnerhet scheikerna, men aven en ock annan klok gubbe, 
som fungera som medicinmàn, ock de âro myeket anlitade, men veta 
ock att taga bra betalt for sina »hâstkurer», som i mânga fall ha god 
vârkan. K7°C : °,flC ■■: Sjukdomskunskap. 

S I V. £6 :: 
7£ù : Xt : 7£-fl : ÎT-A* : '-Y1.1C :: •(!?-'* : 7°Ç : 1P : KV& : 
flOI : (tt : tVtV " — 7°ï • Aff°7& : X7éV ; (l-QÙA : *ii*P : ©U£> : 
fOCÙ : && " — K7° : rh? : tft : 7°*\ : 027° ■ a>K(h : V i a>& ; Xfr :: 

— iihVès. : 7.e<5 : rtfl^^V : XV : tlCKv : dirt-d* : &ft"î :: — A+W : 
Xt ; Ûl^-F : "V£ : iiA : fr-flrh" : y\£C : A*T£? : X7& : fl.rt.Zft : 
J"f. a -- h.eA : fl* : X*F : «CÛ? 1 :: 

i. Smittkoppor. 

Kopporna slâ ut pâ hola kroppen. Den, som har gâtt ige- 

nom dem, skôter den angripne avskilt. Med koppvaret vakcine- 

rar raan andra, 1 ock invigt vatten 2 stànker m an pâ dem. \;ir 

han blivit bra, gôr man ât honom rôk(stuga) av c agàm ock sahat. 3 

— Sedan man tagit av sârskorpan, kallar man kopporna halibat. 

— Den, som skôter hojiom, droppar varje morgon vatten i ôgo- 
nen pâ honom, for att de ej skola skadas. Var ock en, som 
kommer pâ besôk till honom, bestânker man med invigl vatten. 1 som ej liait kopporna 

- Detta vatten gôres sâlunda: Bast av sahat-trâdet lagges bultat i 
vatten, ock sedan det sa urvattnats nâgon tid, âr det >heliga vattnet» 
fârdigt for bruk. 

3 Xanin pâ ock anvândning av de flâsta vâxter, som hâr ock i 

ôljande fôrekomma, skola behandlas i en sârskild uppsats. 128 G. R. Sundstrôm 

'l&t : Xt : 7£?-A : t£7C : (oy\ ; 7.e<J i Ifcf : ; r<MÀ. : ^fty D 
/fr.£ : «>AA :: - AOA : XV : ftt : à-Wi : ««CO : a>& :: X* 
ÔW' : 7°1 : £019* : XV : (Hf-V : »?£ ; rt+TC : a)^*} : <»Aa> ^ 
Viffl.A» :: - hX7& : Afi* ; X'F ; a>CÙ9> : «X'V ; Ô^'P ; "YjE- : A+T£ 
— XlF* : rfi? : £IIM1 ; ^°"î : O^ : «fcrfiV ; A^A :i y^"V ; Xt ; 7<?-fl : : VLVC : «.£^ : 'V^Aà : .CA^ ; ^l : 
7.£<J ; «7.M ; •!•*&& :: «X7év ; AXA- ; *<Sfrfl ; ft^ ; Ç£ ; 1AÙ • 
a>Wi : «& :: 

S ! OA :: 
OA : y»l : rftÇi.^ : ^frX :: rhTf : «îrôW/r : fflft :: Xlb : Arft^ 
rfiA.-A : /fr^l ; A* : «ÏÏCfl> :: X7éV : A.#X : XV ; °V£ ; àVrïifr ; *«Ï>A 
ffliÇ^C ; XA- : hXA* ; A* :: «Xi^A&IW : .eA : A+£X ; A* : «AA<J.7C 
AÇ ; «#fc ; y°A*V : à^<ïi7 : XA- : hXA* ; AéVÀhA :: hA£,C : ^^l 
AtAUA : h-A- ; At : h-d*. : «£VA« : X7*V : (Lê.fh :: - «X-A : li;W 
A-A ; trft'V : y *} : <\CA. ; "V ; j^'} : U4-T : m / : 7A, : A-A : RA^ 
9»^ : ^thMiA" : A.£# : XA* w XtrôV : X'V ; 7&A.C : «& : hAAA 
M ■ A«-£VJP : ïî£V*lÔJP :: "7 : Ï<R& : A«*A« : Xfr ; h.£f«Ç :: tî^AÀ. 
y 7 ? ; A*J£X : A«A« : XA* a -- «U£> : A*. ; &rh«7 :: XV : t\7°m 
UÇ. : rhîï/i : A* : Xt : W : t/ht : <tfA< :: — ArfTH : ««ftltit.^* 
Xl9° : ATd : y°J. : <HV/1" : rfi^A : XV : "yj& : AA-Ô : ^OéV : fiAC 
«ÏI.C" : X<\rh : ^.eC : Atrfift>fl :: «X'V ; «"•Affc : y.fri: : «y°A. 
^«'Wifi : X7& : M'VIÙ : tDQfta* : X7<\ : &T+Ô :: «II?- : ihtwy 
$.<\ : XVF : X-A : X'tôO^ : AAtWl ; «AV : h-tt.C: : X7^ : A.A..Ç, ! 1 Detta visste infôdingarna hàr sâlunda lângl fôrr, .in tnajoi Ross 
gjorde sin stora upptâckt. 

■ il. w s. tnedicin, som lindrar plâgor i maggropen Sjukdi iinar i Mansa i 2Q 

2. Vattkoppor. 

Kopporna sla ut pâ kroppen, ock denna (sjukdom) àr ïniridre 
svâr an smittkoppor; racn de likna varandra, — Den angripne 
\ ardas i hemmet ock bestânkes med invigt vatten. Emedan 
nian fruktar. att den skall slà sig pâ ôgonen, droppar mari 
vatten i dem, ock skyddar den angripne for blâst. — Den, som 
besôker honom, bestânker man med invigt vatten, ock i hans 
ôgon droppar man vatten. — Xâr ban blivit bra, rôker man ho- 
nom med l ayâm ock sahat. 3. Mâssling. 

Avrn denna (sjukdom) slâr ut pâ kroppen ock liknar daran(?), 

men ar mindre svâr an smittkoppor ock vattkoppor. Ock ât den. 
som den angriper, gôr man sâsom vid smittkoppor ock vatt- 
koppor. 4. Malaria. 

Malarian fôrorsakas av mygg. * Den âstadkommer feber ock 
fross-skakning. Den. som ar sjuk hâri, skall drîcka kârnmjôlk 
ock mjôlvâlling. For att han skall kràkas, urkramar man ât 
honom i vatten lagd aqbâ-bast. ock detta dricker haïr. Dârfôr- 
utom tager han aven allehanda krak- ock avfôrande medel: sanâ 
och akaeia blandar man tillhopa ât honom, ock detta tager han in. 
Allt vad som kallas jârtmedicin, 2 tager han in. pâ det hans mage 
ock hela inre ma rensas. ( )ck 1 »m han ser ock talar med de jor- 
dade, 3 eller om de l'ara illa med honom eller svarta mânniskor 
kringgârda honom 4 , offrar man for honom. Man oser sâd i 
en pâse. svànger omkring dârmed tre gânger ock slâr ut tien 
idârpà>. Eller (ocksâ) svànger man omkring honom (med) on 
killing ock graver (dârpâ) ned den. Likaledes svànger man om- 
kring honom -med senfa'. — Ock dârtill lemnar man honom ieke 
ensam. Bredvid honom làgger man àven ott stycke jârn under 
huvudet. Nâr febern ock fross-skakningarna upphôrt, tvâttas han 
ivarjei morgon under 7 dagars tid med harabâ-lov Lagda i vatten. 
Morgon 00k afton skall han linka ut for att. stôdd pa en kapp, 
vandra litet omkring ock hans ben mjukas upp. Ock under 
det han âr sjuk. skall han aven ligga pâ rygg, sa att han ej fâr 
ansvâlld mjàlte. 

'' il. \. s. "in han yrar 

■* (\. v. s. om han blir vâldsam 130 ( >• R- Sundstrôra 

g I MW : h-d.e :: 
<DAt : h-A.£ : 9°^ : OA : VtCÇ :: ^A^ ; £41 : M? : M*<»»^^r 
htOft :: V? : XV : /frÇtfiÇ : ,£7A>A : VRlrlb :: AïdilA ; rh/IA 
/i.a-Affr : a>{\3 ; /ftm/H ; /lAAÛ : «*rfiA.-<l : ""m/* ; À.A* ; AUAV 
XA. : h-A- ; i7.+ : t^-fir : X"F :: XA- : <d*i.£ : îAX ; tt^^e : XV 
hîrfl^ : M*J£/h ;: — ©fl^i' : XA. : *F I X-AC : XV : rt^ÇÇ* ; XA- 
•ï;fhA : ii^-l'h^h^ - tf>XT7,£ : 7ft.C : -AHvfr : A/LÏ J£ : rfi*5"ï. : M-a» 
W\ ■ œav^^c ; ^/[ : A£7C : A* : A* : «a :: <»M1£ : y D 'ï : .£A : 
XA* : Tfift ; X'F ; AT7A-0 :: XA. : ài^T ; yÇ* 7 ? ; &VAU& :: g : rf>A7 :: 

AA0<\ : fh([V : \\7° : T*^ : &£rfïC I JP£V : A£C : rtiA-7 
AOA : A8T : h£&rn » tf>y°*} ; y°ç : ^4, ; nUA'V ; Iffî ; <Ot 
f»m.rïU« : <Ot :: a^y» : ïi-A- \ >h£jE. : fïAA : *»%* : &A-A° ; a>UP 
>A0À. ; +A : fc*70X* : £Wl£V :: <»£A : 4>4<A- : W : £éVrn : h*\ 
£v7AX : "7 : Omèi :: thC : *l& : y.eC : 7.&A : ajaVftt' : éV'ÏVhfc-A 
®^*T^ : ^VTÔy" 1: h£&rfi/l' i ajfnffi. : <d-0\£ ; ®/iti-A : a>Ç&ÇA, 
<»££W/b+ ; At^SWl s. ■ ■ ^î ! ÏA i œ.ev : AÇX : UÇ-0 : <0* D 'Î 
P'H = n*£'ï :: - 

rh4- : ^& ; &mA, I <»** : (hC& : SiAOKy : y»A& : «ï»«rt 
rï)55J.+ : XA* : &£\M\ : «rtM : rnA ; éV'ÏAUà. : 'nM' ; hW^ ; évV-*iAC 

ArhA7 : «fr ; ^°1 : A.rf).e7 : XV : rfTA>>fl>« : AAOfr : AJ&X 
Al/AV : XV : fl,V : Aï- : JC-A? : i^Ô^V : îlAX : îi^'J : thÏÏ7°ïï^ 
X^' : i^Ôà ; A.0 : •hAV : AAO : aftUfr ; *l& : hT'i : A.^TJ :: hX?" 
M- : t-OOt : &7AX : "H ; ^'<A : PC"*! : *.** : XI : : X^A^V : XA.V 
,e*A : (nh<l> ! l' : Î-A^IJ- ; A ; r«?& : Xt :: tf»*!*" ; ^V^ ^ : ^.7C : <» A». 
^VACAC :: 

ArfiA7 : 7C-A : A^^y 1 ' : hA+'ÏJl ! ^i-A^A : A'VnU^V t: 1 1 Irdagr. : magdi il 

• Kokl smor ocls sa framdeles, ora ej annal angives. 

é1 blir \;"nr<' darav Sjukdomar i Mansa [31 

5. Ansvàlld mjàlte. 1 

Ansvâlld mjâlte àr en fôljd av malaria. Sa lange den âr 
liten, breder den ut sig ock vâxer till. Don finnes under revbe- 
nen pâ vànstra sidan. Den, som den angriper, fâr ej âta smôr 2 
ock ej fett kôtt, ock han fâr ej dricka sut mjôlk, d. v. s. sjukdo- 
men hatar allt detta. 3 Dâ han fôrtâr dylikt, sa breder ansvâll- 
ningen ut sig i honom, ock hans mage blir uppsvâlld. -- Ock 
medicinen hârfôr àr fôljande: Sedan man vârmt grova nâlar, 
brânnes han (ansvâllningen) dârmed, ock en rund ring brânnes 
omkring densamma. Ock kornbrôd av icke for fïnsiktat mjôl 4 
fôrtàr han. Ock varje slags avfôrande medicin tar han in. Ock 
varje slags mat, som han hatar, lâter han bli. Denna sjukdom 
k allas aven hâf. 6. Syfilis. 

Nàr den syfilissmittade blivit kând, 5 sa avskiljes han frân 
andra 6 . En som fôrut haft syfilis, rakar honom (huvudet) ock 
gjuter blod ôver honom. Ock frân den stunden skiljes hans sov- 
matta, d. y. s. skinnet ock hans matskâl 7 . Ock var ock en sâger 
till honom: »Mâ hyenan taga den (sjiïkdomen) ifrân dig», ock han 
sâger: >Mâ du ej bli behâftad med nâgon âkomma». Ock nâgon 
av hans nàrmaste slaktar antingen en ko eller en get ock begjuter 
honom med blodet. Dârefter vandrar han omkring ôverallt ock 
tvàttar sig i olika vatten ock smakar pâ allehanda blad ock ôrter. 
Ock han tvàttar sig i Fallhït, Mâj-wë'ûj, Hënâb, Fëlfëlë och Fall- 
hïtô. Frân varje trpskplats giver man honom ett mâtt sàd ock 
av de vid likbegângelse slaktade djuren ett stycke av lâret 

Efter ett âr renar han sig: han slaktar en ko. ock benen (efter 
hânne) tillsammans med hësân-hësânïtô rôker han sig med, ock 
nu heter det: han àr ren. < >ck han fâr umgâs med folk (igàn). 

Om sjukdomen emellertid ej lemnar honom (hàrav), gâr han 
igenom en sàrskild kur(?), d. v. s. han stannar ensam i ett hus 
40 dagar ock àter g bitar av ett sârskilt brod om dagen ock 
rôkes stândigt med qajdât. Men vidare fâr varken man eller 
kvinna komma in till honom, forutom en kvinna, vilkens blod- 
flôde redan slutat, som gôr i ordning hans mat. Ock nàr han 
har fullândat (dessa dagar), gâr han ut ock râtar pâ sig ordentligt. 

Den syfilis, som fôrstôr kroppen ock (fort) medfôr dôden, 
kallas abras. 

4 ordagr.: vais mjôl icke mycket siktats 

■' nâr man âr fôrvissad om att han har syfilis 

gem 'il. \ issa 1 erenu miei 
' frân andras 1*2 G. R. Sundstrôm % I A2"ï :: 
A0<\ ; nFi ; rfiA.>n ; ^.'fr : At : *Ati : £7>(l : ^ÏÏa^ ; A<DA^ • 
Ç£ ; J-h ; A* :: ■ny D AM>' 7 7 : ^^4' ; <,'£ ; A2 : rhC&'H ; rt* : a^* 
*r.C: : y?. : yAéV : A* 10 ^ » ,hC : X-A : /"fiA.A« ; (f^*? : ïi/hÇ» :: 

g s rh"!^ ; 4«ït :: 
/hAHtt : <D& ; hrh,^n : K\t : ÏÏ^tT : rhÇ"?* : S-fl : Xl^ 
X-A : Yrt>Ô£4* : X.^ ; M\CC a <i>(hC : A/ïiAHtV : XV ; 700 : YiCV 
Xt : (\C\hOf : X7/\ : ÏO* » VA, ; 4? : 9*^y D : AéVÔT :: — afrnOh. 
y»A<\ ; /MA ; A* : ®n*J£X ; i^AéV : A^ : ^-A£ : JiXA" 7 ? : A* 
«ffa.* ; rtrttJP :: ao^àhh • ClthW : hX(V : ^-(lU«fî :: 

H I h£Crh r- 
h<\0Yh ; *CTT ; "¥ ; Ufc> ; i^AéV : /tW*lA ; Xt£ ; £++ : /fiCfr 
•nX<\fa : y°.e-C : fc£V : 4.&C ■ XA- : A* :: <»iM* ; ^AéV ; rh,Afl 
rhCfr : hXA- : A* : <»r'i : A/M* : éVVAA'fl :: Oh-C : Omti ! "7 ï X"M 
X'}£ : àihrhl : XA« : ji^-iaïi •" 

X s ^A^ :: 
ff^A^ : XV ; A^.e ; ïé.VC u -ni+rïi ; XV : h7°T : /îh.£ ; ^i 
ïé.VC : ff"»*»^ : hïl\ : F : (DV? : XV : "nÀ. : toi : t^'H; :: &hr> 
AXV : /fit : fài '■■ «1 : XV ; ï\M* : AV/-.7C : a°'ift^ : t-flOt : t 
«OT : +&& :: — X7& : ^A^ : *iA : iPCV : AXA- : h!n>C : *mÇ 
A-A4 :: — PUT* : -Al+/]h : Hâ-fi : AAA :: 

VA ; <">ï£0-ï :: 
XV ; hlC ; ®Xt : ài«H» : V'MlX :: — AX7C : év^hA ; '»Amn* 
a*7A> : XJt-^ : A/É.7C : *"*. w 

XH : '/'O : KO/Î :: 
A7C-A : MrOOlih a ÏCQr : thfr : AVyA-A : AAh : A^.^A 

hXV : hOA ; mtirt : Arn/A" :: œt-fld. : awï ; A^AA : Mr&HD'i 
MthCÙ : /hî?.*J : XV : /hAWl : toc. ; ïiA//)A--A : A/; :: Sjukdomar i Mansa 133 

7. Drôppel. 

Den, som har drôppel, dricker utspâdd mjôlk, tils han âr 
nôjd, ock râmjôlk av kor. Likasâ dricker han ock fet buljong; 
tillsammans med buljongen tar han ocksâ en del rôtter. Dârefter 
avlâter han det onda med urinen pâ naturlig vâg ock blir bra. 

8. Ryggvark. 

Man gôr ett litet brôd, ock sedan man smort det med ânnu 
varmt smôr, lâgger sig (]<>n sjuke pâ rygg hârpâ. Ock dârpâ 
làgger man brôdstycket pâ en vâg, pâ det att (det onda) skall 
gâ ôver pâ den, som (tar upp det ock) àter det. Somliga isjuka) 
âter âta det sjâlva. Ock smôr med ab'akë tar han in, ock senfa' 
blandar man med dricka, ock aven detta tager han in, ock râ- 
mjôlk ger man honom att dricka. Man vàrmer en skinnkudde 
ock gnider honom med den. 

9. Reumatism (gikt). 

Den sjuke tuggar ab c akë, eller ock stôtes den sonder ock 
Mandas med smôr, ock varje dag pâ morgonen tager han in 
detta. Ock sônderstôtta hennablad blandar han med smôr ock 
dricker; ock med henna ôversmetas han. Sedan man rôrt sonder 
sret- eller kameltràck i vatten, ôversmetas han errundlisft dârmed. 10. Tuberkelsvulster. 

Tuberkelsvulster upptrâda pâ halsen. Upptràda de mânga 
bredvid varandra, âr det kvinnliga tuberkler, ock dessa sprida 
sig till varje stalle pâ kroppen. Men de, som upptràda (blott) 
pâ ett eller tvâ stâllen, âro manliga tuberkler. ock denna art âr 
mindre svâr. Var ock en smetar ôver dem med de (lâkande) blad, 
han kânner till. Men det finnes ineren medicin mot dem vidare. 11. Ischias. 

Denna sâtter sig i fot eller hôft. Foten brânnes med glô- 
dande jârn ock omviras med en râ hud, ock man tager ut nâgol 
skadligt ur den. 

12. Anemi. 1 

Kroppen blir mager ock blek. Den sjukes hela kropp 
blodlâtes ânda till huvudet, ock detta infôres i en (val tvâttad) 
getmage. Ock den sjuke fôrtâr osaltad fôda, ock pulvériserai 
jârn blandar man i mjôlk, ock mjôlken dricker han. 1 Ordagr. : vit âkomrqa, d. v. s. soin gôr vit. 134 ( '■ ^' ' Sl1 '" ' >n "'" 

Xe \ (h^T* : On. :: 
th^T : On. : Xt : O ec M10 ; X7C : »X.C,& : ^.7C ; fflfrrt- : îJ>W : 
d\C : X* : Ji-A- : AM :: <*W : A^£ : MA* :: ^y» : AAOA* 
X7À. : /L^OiA : X*£ : &ÏO*-n : (V " 

.rp | rftîtïft :: 

tfMlHvfr ; Afofrîî- :: 7.e-y° ; AOA : av.<TAT : rh^A. : 4"irh : "7 : Ari&ft- 
"7 : 8-O^C :: - <D.e-"ï*ihr : <*!,£*£>£ ; XA« : Xt : "7JB ; hXA- : &£AT 
<*»& : œfc.eC : ^ffr? : <»A"7 : /fr7<!*ï : 5iXA« : &ÏAA*1 n — rhïOf ï 
Hrh : «M^ : ^ : «X-A : XA. : 1VhÇ> h .e*^ ; /ïifUfV : MST> 
[0-AA :] Xh/Ï : ? :; ^A.rh? ; yç : y*» : 7-flX : dhfï : t^«^C : ">X'V 
^•n : 'l^vih'H : h+Oi^r ; «»7A>« ; o^l" 7 ? " hAhXSr : rhftïîï 
A ; IY*in : l(\£ : -AHvh : /L.£$'-A :: 

.TE ? rfiïl* :: 
rhV'ï ; ^A : fDKI9°Yi : \- : AÛ1+Ï : t<n>X'* : «»**A^ : ftdrï 
Rrh'V : •ïfo.er :: — AOA ; $'C.£ ; T-y ; °V : VJ& : Wi^.ÇA- : rn>«p»C i 
«0?» : Xt : ^.^ii« : Àt£.£n : a>£Sr> : J£.X : F°i- : «m.^ ; ,hÇ£> 
\l£&ï :: »7A> : Ç£ : VSr>7ilï : "7 ; «Ptfî'V : AT'," : XA« :: - - £h9° 
hiil : rtrÇ^ft : tthn ; îiA^^ : XA ; ATC :: 

:»:ï ; fh^T : <iAA :: 
A^/ift : i\ : \W([fh \ AOAÏ ; X-A : >AA.£ : Af. : R<^îî*^ : X7éV 
A^A :: friAAA^C ; &y» : <Z.ydiv< : AC ; A-AAÏ ; X-A : f^Afc : ArrvC 
«'^y u ; hy° ; 7.A ; ?°i. : M*hA ; ïiCiTC .: ^h*y ; évAi : ^ÏAAti 
- £èi : Aïi-A ; ffn* ; (06H\i : V ; AT',° : XA* :: - XA. rh^T" : *i£V 

X3 : AOAV : 0<\£ :: 
ai<"p : ^A^ : ^^ : A/; :: (Dy°h& : il : (™0C : <LC<S.C 

•)'C.e : (\CV : iVÙ : ÇriOLep, ■ (hi ;ù : ,h&ï : (D(\C(\& : frA* : <\iî*4' 
h^AéV : A^OC : ^t^OC : \\L%C : <{.^C : X-A : <™'fo ■ ^y^^A 
y»J. Si "7 ; rt«n»*J&C : i^Afc : A^ : 7-AX : hXA« : (\l\Û :: 

< >rdagr.: svfir sjukdi 

l'-ni atl l'.ill.i ;t\ Sjukdomar i Mansa i ,v^ 

13. Spetalska. 1 

Spetâlskan angriper (mâst) fingrar ock târ ock skàr av 
dem. 2 Sedermera sprider den sig ôverallt. < >ck fôr den firmes 
ej medicin. Men pâ det att den sjuke icke ma tara illa. ses han 
till (ock jâlpes). 

1 4. Skôrbjugg. 

Huvud eller strupe svullnar ock kliar; tànderna lossna ock 
vàrka mycket. Den sjuke ôvergjutes nu (mcd en infusion pâ) 
rôd hamlë eller hënsûs eller se tir. -- Ock denkâkjô smular man 
sonder ât honom i vatten, ock dctta bestrykes han mcd. Stôtt 
akaciefrukt ock senap rôras tillhopa mcd vatten, âvensom hëgrat, 
ock hârmed ôversmetas han. — Rôd skôrbjugg àr lindrig ock botas 
hârav. Men svart skôrbjugg fabsô) âr svâr. Ock om han ej blev 
bra ifrân den. sa fôrorsakar den yrsel ock sàtter sig i màg- 
gropen ock âstadkommer kvàljningar, ock somliga dô aven (i 
den). Den. som skôrbjuggen angriper, orkar ej gâ lângre vàg- 
strâcka. 

15. Influensal?). 

Infhiensan kommer huvudet ock ôgongloben att vârka ock 
gôr tungan môrkrôd. — Den sjuke tuggar gûm- eller hafaflii-rot. 
1 )ck vidare skâres han i nacken, ock blod avgâr frân honom, ock 
blodet gjuter man i en grop ock tâcker ôver. Ock somliga tànda 
rôkelse. 3 — Men stâllet fôr blodlâtningen brânnes, ock blodet stan- 
nar hârigenom. 

16. Huvudvârk. 

Huvudet blodlâtes, d. v. s. huvudet omlindar man hârt med 
ett tygstycke. Nâr âdrorna uppsvàllt, klyver man âdern i pannan 
med en kniv, ock nâr blod avgâtt frân honom. brânnes han. ock 
blodet stannar. Dârefter ôverstrykes lëbân. Sovdags tânder man 
rôkelse fôr honom av sabbat ock lëbân. -- Om dctta onda om 
ock om igân upprepas, kallas det marzam. 17. Lungsot. 4 

Den sjuke dricker saltbïandat vatten. Ock tillsammans med 
fin. klar honung stôtas starkpeppar, qrëdbârëh, nagë c , fencïc, 
pulveriserat jàrn ock rôdpeppar, ock allt blandas, ock varje nior- 
gon tager (den sjuke» en sked hârav. Eller ocksâ blandas de 
bittra ôrterna med kôtt ock han âter det. 

■ { Ordagr.: rôka honom med liëmsâs eller qarsât. 
4 1 >rdagr.: s\ àr lu ista. i ji i G. R. Sundstrôm 

.l'?; : MA.?? :; 
diH : /«&A : a^A^rn- ; A" ** :: AhéVAt : t\7°(n : X-d 

AnfJ : °H ; X«d ; <»7<i, ; XA- : XV : <VK/Ï> : éV^ïiA :: rïiC ; mrt.t 
rhC£ : «AhOA : «h-d^t : yAéV : à^+T+T : «D^flà ; ATïàV 
Î1X7À. : A^* : AV?" : a)(™6.£C i 7°(\èi : AA2 : A&0 :: 

hrrtA : AÔAt : "F : XV : AWjBTi : ""iMi : OMlH«ifc : AAÔft ^» :: 
.C^y" : hô-£- : X^C : fiAfr :: 

£C£C : .fr** : (DÇ.-iahqf ■ (Df^OC : 7°hl\ : 'h-OC : a>iVÙP7° :: 
VA,^ : /hA-fl : h.C'V : ([M'9>9° u AO.Ç, :: 

£ I fiAm-C :: 
AOéV : ZiAnvC : éV'V-V/y» :: rhC : Ç& : *fc : XV : ààfïtf : 
&-ï'Antifl* : ^h^A^W-^ : ft\&.\ w 

OM'Ï : A<">Aà. : fDSWH :: AAVï : AX.^ : &RAT : X-d : (hM : 
<S7«H :: «m/lt : rfiC£ : hA^A^.* : atO»"? : XV : "HZ : A'tVhC :: 
«o&CU» : "7 : *«.£■ : X-A : X^U^ : ïfï* : \\(W>-fcP • XA* : h& 
£<U !ï t»«Ço : Vi" : A^frAm- : fl"î*J.X : Çlbfh : "^Al : A^Ç* " 

gg i W.X :: 

"?£ : -Att/fr ; y°*î : At : "7 : 7°'i ; -AC.C : V^K'X :: rhC : VA, : 
tAÛ& : tf" 7 ?^ : A^AéV : X-d : AAW : T1\?°«X : «Vh.e : A*»"} : 
»V : y}. : (WJ : VA, : 'ÏJÏiVC :: 

A£.e : XffD-C : AAA : Ah?» : VA, : AA'lVh^i : AA«0 : «>At : <D 
Af. : A-dA : X.**' :: 

tt \ ih^l^ : À-d :: 
**y° : X7A : A-+X : rftft : WA :: X7& : A//'X : t"><D'ï : XV 
*ÇC : XA* : tftÇW. : XA* : ®Xt : "V^ : «.Cv' : hXA- : A* :: «0 
«V» : X.C-C : Xi/- : .£* : XV : "?£ : XA< : A/; :: «H^AMI-^y : <?£, : 
0-S.fc ; «*«. : XA- :: - <»«?• : «w»C<J. : AR-dL" : XV : é^Çw. : XA- : 
XV : «^f^. : At :: «DRy^t : A^y° : OlÇ^C : hXV ; "Yjt : AVi* !i 
X-d ! XA. : ît-A^ : ti^" : </'A : rhV- « Sjukdomar i Mansa' 1^7 

[8. Lunginflammation. 

Den sjuke fâr feber, ock han har ont i sidorna 1 . H ans bâda 
sidor brânnas med glôdande kol av astan eller oliv. Dârpâ slak- 
tar man on get, ock magsâcken ock levern hackas tillhopa ock 
kofcas tillsamman, ock han dricker safton hârav ock àter bittra 
ôrter tlllsammans med kôttet 19. Kikhosta. 

Liksom en hosta kommer den pâ de smâ ock kommer dem 
att hosta mycket. Men nâgon vàrklig raedicin finnes ej. 

Stôtt starkpcppar. fëncîc ock honung blandar man tillhopa 

ock ger dem. Somliga ,ii'o dem ocksâ âsnemjolk att dricka. Den 

smittar. 

20. Interkostal narvvârk. 

Don sjuke koppas. Dârpâ pulverlserar man akacicfrukt 1111- 
der pâgjutning av nâgot vatten, ock han ôversmôrjes hârmed lik- 
som ock med sonfa'. 

Nâgot, som liknar trolldom, gôr man ocksâ. — Stâllet, som âr 
angripet, sticker man med ett (vasst) jârn. Ock man slaktar 
en get, ock doss fott ock ben brânnas pâ glôdande kol. — Ock 
» 11 hôna eller on killing strvpor man med hânderna ock svânger 
den omkring honom ock (sedan) graves den ned i jorden. < )ck 
vidare strôr man senfa' pâ det angripna stâllet ock tânder rô- 
kelse av lëbân. 

21. Snuva. 

Om man dricker mycket vatten. kommer den. eller (ock) ge- 
nom fôrkylning. Dârefter âstadkommer den lindrig hosta. ock 
(nâgot) liknande vatten kommer den att flyta frân nâsan, ock 
den varar omkring en vecka eller nâgot lângre. 

Nâgon vârklig medicin (for den) finnes ej. men vârmande 
saker âter ock dricker man, ock man klâder sig vâl. dâ man 
har den. 

22. Kvaljningar. 

Den sjuke vill krâkas. For att han skall knikas. tager man 
harken av mawattrâdet, stoter sonder den ât honom samt lâgger 
dèn i vatten. ock detta dricker han. ( )ck vidare stoter man son- 
der senap. ock detta tager han in i vatten. Avonsâ ger man 
honom 'adàjfro. — Ock vidare stoter man sonder aloeharts ât 
honom, <>ck detta tager han in i vatten. Ock sômrat-adâm stoter 
man sonder ock ger honom i vatten att dricka. Xâr han genom 
allt detta fâtt krâkas, blir han bra. 1 Ordagr.: sidorna gora honom ont, 

MO 1909. t3§ G. R. Sundstrom 

yv.r î JWlmt : ACB :: 

MA.VC : «AA^X : UÇ-0 : a>K\' : h? : PW : «1 : XV : A*» 
yCy : ^^^C : «ffrK : XA* : *C.fr : ACW : Ç"ïffLqi. : rVAOh. : <É.C 
r£.C : (DÇiCato : hXA- ; AM) : o^A : AA-Ô ; fit :: 

<0X7<\ : £W1£ : y°>. : OiV+'V : <">0C : X>A : fh44 \ (\èiÙ ; o>AA^ i 
"V : +y u : "fiJuJ-tt* : AM) : hrh.fr? " 

g§ I +J&X : a>Ç?C :: 

+£X : 7C"H : rJhOÇ- : y»? ; 7-flX : (IC? : VJrh : Xt : «i* : AD 
A4- : ttrfrtlT : hAÔA4- : thA :: ^X7^V : rt-flTC : .aï'l&'lk : ^Aà : 
rhAA : AATiP : <0rhy»Ah/H' : XV : °9£ : £H.Ç«l*C : hJ7Û^ :: 

OCl : 7* : F°'i : 7-(lX : Ç^C : XVèi : rt-OTC : foPl '■ "?£ : AriAX* 
(hl : At : tf>A*ïrJ.X ■ .£<£$> ; y»A£v : "?,£ : "7 : rhA.-A ; A* : i*h : 
P.flrh :: </'<:<? : Kfhï : U£ : XV : +T*rn ; XV i <iriA« : JF"1 : *-*<! 
"V : Orn^ : rhéVA : hXA* : At :: <r>4>h : y»'* : 7-OX : X7& : A 

•OTC : AA*J&X : X«A : .fr?' 7 ?** : l/Ç-A : <»AXh-£ : h*A* : h^ : +A : 
/fi?- " 

Ç^C : Ç^- : frft-T : X7A. : AdhA£ : AArÉ.7C : MÇ-A : AXh-.£ 
([hCS : fc-Ar" ; X'f : XVh : &Ç7C : i^J- h ^rh-Ah : «/VA : i^A*V 
+X. : rX^V/ïi"/ : hA^VrhA : «Dh^AM* : AV : «"/'& :: rhA.-fl : i^AéV 
«Hl.fr : M» : XV : ArhC* : ùMrP : ®hy° : £W : rhf- h 

Ç^C : 7CH : rïhAV' : y°'J : 7<lX : ^CAC : XV : .C++ : i^Aà ! 
tf°0C : 'lA-C : hXA- : iJÙP :: /•£ ; ri« TD .fr :: 
«HV/V : AXA : h7°C : XV : cnÇW. : A+'PC : Xt :: ®Ç?i 
Çfî : <0& : XA* i rh7îh.+ : XV : «^^ : flElÇ^C : hXA'J : **■! : h4^ i 
X*F : hXA- : MrVÏ :: AV^ : rfiftïf* : A.*»" : U?- ; «>^ : XA^ : œ^"} : 
/.hA : ^'lO«/'-A : A- : (0£vV}AO : UV- : rhAA :: 1 Ordagr.: dricker eller niod handen oser i sig. 
itl koliken upphôr Sjukdomar i Mânsa [3g Kolik. Den sjuke ger man avfôrande ock krâkmedeL Ock kôtt 
sâsom kôttbullar ock korv fyller man med bittra ôrter; qrëdbâreh, 
fëncîc, ab'akë, starkpeppar ock rôdpeppar, ock detta âter han, 
ock sju dagar gammalt <">1 dricker han. 

Ock fôr att koliken skall fôrsvinna frân lu muni, citer han 
varm honung âvensom lôk, filer ock âter han ett stycke socker, 
ock den lemnar Imnom. 24. Krakning ock diarré. 

( >m ott Iitet barri lider av krakning", sa ser man till, nm tand- 
spriokning fôreligger; donna kommer tandkôttet att svâlla upp. 
ock det ansvâllda tandkôttet branner man. ( )ck pâ det att krâk- 
ningen skall stanna, ger man det dangalgal jâmte kokt smôr att 
dricka, ock nâgot hambôkë stôter man sonder i vatten ock ger 
det in (dârav). 

( >m en vnxen 1 lider av diarré 1. sa dricker han kârnmjôlk 
utspâdd med vatten. for att don skall avstanna, ock dartill tager 
han 1 stôtt senfa' jâmte v r atten eller mjôlk. Vidare stôter man 
sahat-bark ock mjôlkar dârpâ litet frân en ko eller get, ock detta 
dricker han. — Ock krâks han. sa giver man lmnom ânyo kriik- 
medel, for att det skall stanna. ock da han krâkts upp allt. blir 
han battre. 

Don. som lider av diarré med kolik. giver man avfôrande 
medel, sa att don knipande ormen skall gâ ut ifrân honom*. 
< )ck qafal-kada jâmte akaoiofrnkt npplosos, ock detta giver man 
honom in ock likaledes sanâ ock akaoiofrnkt. Mjôlk, i vilken 
man gnider sonder gûmrot, gor man honom att dricka. ock dâ 
han fâtt avfôring, blir han battre. 

( )m ett litet barn lider av diarré. sa stôter man sonder stark- 
peppar, blandar don med honung 00k giver det dârav. 25. Ôgonsjukdomar. 

Blad, som man kânner till, stôter man sonder, ock (saften) 
dârav dryper man in i ôgat. Ock man <^ôr ett ângbad ât honom: 
hë>kïtû blôter man upp i vatten ock lâgger en upphettad sten 
dâri ock rôker ellor ângar sig hârmcd. Vidare gôr man 3 vad 
som botar skôrbjugg, ock sa aktar han siy for osnygghet, ock 
dartill smôrjer han sig med kokt smôr. s < ât den lidandc 140 Suudstii 'in X-d : h'iihih : X7£V : ^9*9» : Ç& : ?£ : &&*>&$> : i^A^V i 

H-fl^'V : Kt : rtLÏÏ : a>^ : X<V :: <0ff»AC : XV : XAt : XV : ACA 

ta* ; Xt : ArtLff" : hCT : ">7A> : "7.C : M* : «Ah " Xt : ArtLÏÏ : 

^y"Ô : 7«P*FX : hAAOéV ; A/Oft-fc : Xfl : hilh ; XV : ^Trf-fc : A* 

i^O : £*n : a»Ai*y"î : fc-T" : ""frAÇ- : i^'J : rtfi*ïMl- : IMlÔ't : X'V : 

ArtLÏÏ : à*ï*i<S, : y°J. " m V^ : KlCtÇ£ : XV : XAt : XV : rt+4-/h : 

XA* : JhÏÏ :: 

gS '< /i*nrh*iSl :: 

A'*A& : A'IVh-flT : <0A^Aft : £o>C :: X7À. : AVlÊV : Ah^V : 

X"**i4- : X-fl : X*î#*h i Y&fi : hX<l[: +mÇ : XCP : MlU-fl" : <Dh& 

<**i£ : J.Ç.X : y°J. " 

y«?; i 4AX : 'JAéV :: 

yt : *»•} î tiftt : A**A& : fl*& î: X(1C : XV : A/.A<," : 

.fft-A :: 

SB ! ftéVÛ :: 

nO£v : RJvO ! JV.g'AT : Omh : "V : h-h :: Aft&O : X-d : «P7C 

AO70 : ^ïiÇC : à^? : XV : "7£ : XV : ^.C^ : MUéG ■ &M- 

hrTïlCtï " XV : Afl>'V : X7ÉV : A A* : Jt-A- : (DCÙP ■' - frCfc : <*>.£ 

«MiICT : X V : £# : XV : A&éVÔ : ££ " "?£ ■ Ail : AXCV 

(hRfl : «V- : A'i.A : Mf?» : AflOéV : P.^0 : VA, : rhS^'H : «Y.*ifl 

X7& : HMlfl* ; X.f : ttrhRC ; u>.e."\ : /«iiA : I- : A.AXïfi : «>&;) 

H'i.'i : A'/'VA» : n.dM) : «^'.ÇV : <Wfl : U?« : kA^O :: 

# s 7CA* : A«H*A° :: 
XV : X74- : ÊV.-nin :: tfKnMjip-p ■ çhvÏi : YiW : J.«î. : i^i- :: 

amcft+ïr ; on*» : ai ri - - xa. : '/«a : -n^.e : r -• 

m > wyfr ; tfrtD& : A*i'J :: 
X-C>' : A^fl'/" : hX(V : *** : h ; l'^7^ :: 

M i 9°CP'H i ffht :: 
AÏÏh'V : *iy u : hÇldV \ XV : MW9 U : ^.C'/' : Œ»/hC : ««»*»£ : 
^ : mÇXT :: AÏÏhV : y'J ; h:\ri : °? : -OHtA : i'"'! : fW : AA 

1 cller j'irnstyi kc 
il.it.it lock fôrsett med hâl i mi Sjukdi »mar i Mànga' i j i Tandvàrk. At den, som lider av tandvàrk, gôr mari (sâlunda): sèrfrâf-frô 
jàmte okokt sniôr lâgger mari i en trâskâl. < Ick dàrpâ lâgger 
man en i eld uppglôdgad yxa 1 i trâskâlen saint spàder vidare 
pa nâgot vatten. Over skâlen lâgger man ett slags sil L '. ock 
den, som har tandvàrk, bôjer sig ned med munnen ôver hâlet i 
locket, <>ck dâ ângan nàr honom, kryper en mask fran tanden 
ned i skâlen. ( ><k vidare biter han i en glôdande astan-pinne. 27. Stomatit(?) 

Den kommer tungan att svalla, ock man blir yr i huvudet. 
Tungans bâda sidor sâras med engnâjssten; dârpâ gnider man 
dem med sërerâ-lôv ock tar blod dàrifrân. 28. Tungsvulst. :; 

Denna vâxer under tungan. — Man glôdgar grova nâlar ock 
brànner den dârmed. 

29. Sàr. 

Den. som har sâr, ôvergjutes med blod av get eller ko. 
Sâret lâgges om med ull ock uppblôtt âsnetràck, oçk Iran avskiljes 
fran andra. Pâ var ock en, som kommer in i huset, stânker man 
invigt vatten. Wad-Mahanrët-rot stôter man sonder ock strôr den 
pâ sàret. — Omkring brunnen, dâr man tager sâvâl tvàtt- .som 
dricksvatten, lâgger man en tôrnhâck, pâ det att den sjukes 
fiender ej ma làgga nâgot gift eller annat fôrorenande dâri; vi- 
dare vidrôr han ej nâgot ails, som fororenar; kott av ett djur, 
som vilddjur dodat. ater han ej, ock vâllùkter ock kvinnor fa <j 
komma nara honom. 

30. Den, som har ont i kroppen. 

Den. som har ont i kroppen, brânnes i foten. Man âder- 
lâter honom i nacken saint brânner svavel for honom. — Denna 
sjukdom ar ej vidare svâr. 

31. Ett stalle, som var bildas pâ. 

Man upphettar en nâl ock stieker hal dârmed, ock varct 
gâr bort. 

32. Sting av tôrne. 

Sedan man tagit ut tôrnet, tager man det i munnen 1 . ock 
dàrpâ tuggar man sonder det eller spottar ut det. Om tôrnet " < >rdagr.: En andra tunga. 
4 for att bita av det 142 G. R. Sundstrôm *il : -ffb-nr a 7°^ : AO^t : A,£'JA : A'AVr ; <J»mÇ : iChX : <J>XV 
(\iW19> : Aft-*i : <"? : iiyAAU- ; y*} ; tmÇ : *£* : AA**i :: ^VJ& 
&J7* : T-ï : t^Art"^ : 42* : XVrt ; A0£V ; AOrt/ï : Amf Ô : X:** : 
"7 ; T<?Ot : 0.e ; ^^C : <*>.£ : /hft-A : i^l ; OA : 1*hA.A : A3-AT 
F ; XA' : rtmf : X.* :: 

<Ar ? IhÏÏ : fiCT :: 
Ay>'i*i7î ; Urt-0 : ff>Th-A ; «")•(:.& ; AAC : XF :: X7& : A.* A 
<">i:7 ; Xt ; °7fi : AAÏP :: rhC ; h£ï'!h : XV : .G* ; XV ; ''VA 
AA*^ :; X7éV ; A.évAh-fl ; OtëP : «MtîW :: mA/ï ; (hCÏ- ; hXV 
rthCïf* : rtWfi* : àVi : rt^ff :: X^nAy 71 / : ff°C7 : «fiÇC ; o 
<r\h : <n"7.C ; XV : <hC\â9> ; XV ; tfiÇ^V ; îiO ; X^ :: Ah^ ; 
AAVfh7i ; XO ; XO ; AACT. : «-fl : ^.GC ; K\£P> : £iï : f&a» : 
7°°} : Ar*S : hTÙ?° :: 

«Q I «hîi" ; OlhOt :: 
**H : Wtïrfi ; X-ll ; f^Y^-tt : h/\h-1 ; "Vi-nOJT, : Aft-*i : hX-fl ; 
AAX J ; tmÇmÇ : o ? ^y D : 7J&fl : ^V : «rtA^'H : U?» : hi^AJV : 
t<H : £7C : 7°Ç :: - - O'WiO-ï : ^rt-X : XV : ffifla* : <»XV : «M* 
AT : rt-"h»A.e ; VCH : £*1«P : Xt :: 

0ë s iXïtf : 0C+-(l :: 
ta! : WftH ; "ItUrt-d ; <0*C.e : AA£ : XI- ; A1h7it : »*il : 
XV : "?£ ; XV : tMA" :: 0;a s 

+<sç ; ofK ; XV ; £$ 

fhC : X>(1 : rtvAA : M*£CI"Ï : 
<\<i>0<\ ; «XA- ; AAA : y°Ô& 
-fl^-nA.^ ; Xt ; TJE. ; A* :: 
*+ XV ; ^JE. : n* :: 

05 ; iÏ7£ 

XV : X/C : rflrtl : ">X'V ; AA^ 

ftfa : i\f\Orù : Ah<\ : JUST7AÏ : A7-A* 

fîhV : *AA : XV : &ftrf>.(H :: '"rnA/ï 

rn*C ; ^évXT :: ftSM%£ :: 

; y°A£v : rh^ 1 - : XTXrf- : 7-flX ; m 
hXA* : MÛ : «"^.C ; X'<.C.C : A* ; 
: hÙC : rh.C' : (\&P i\ ®+T/.t : 

hi^A^U-^ : ^<i> ; O^JE. ; XV : A ( >.e.e ; A<f.7C ; 9"i. ; X-d ; 1 vanligen en fut ellei hand 
■ taga jord i munnen Sjukdomar i Marisa' 143 

ej var rent eller det âstadkom svâr smârta, svullnar stâllet. Mari 
tager lôv av det trad. tôrnet var av, knâdar sonder dem och 
smetar ôver stàllet dârmed, eller ock smetar mari ôver det med 
sônderstôtta qërat-lôv. Ock tyckes det dem fôrefinnas orenhet, 
lâter man en man frân hôglandet spotta dârpâ. Eller ock fôr- 
skaffar man sig spotten frân Amîr Elôs* son frân 'Ad-Taklës, 
denna smôrjer man pâ det. 

33. Ormbett. 

Bettet skâr man npp ock kramar ur blodet samt brànncr 
(stâllet) ock binder en viss rot dârpâ. Fur att den bitne skall 
krakas. lâter man honom dricka vatten, vari jord âr upplôst. 
Dârpâ stôter man sonder adangal ock giver honom det i vatten. 
For att han ej skall insomna, vaktar man honom ock samtalar med 
honom. - — Man slaktar en get ock stoppar in det bitna stâllet 1 
i magsâeken. Dârfôrutom blandar man jord, getspillning ock vat- 
ten tillhopa i en grop ock sâtter den bitna lemmen dari. Men 
den. som blir biten. bôr genast, innan ànnu ormen kilat ned i jor- 
den, smaka pâ jord. - 

34. Spindelbett. 

Stâllet for bettet skâr man ruât omkring for att fâ ut blod, 
ock sa smetar man ôver det med ab'akëfro ock trycker sakta 
dârpâ med en sandal, dâ avgâr blod ur det. ock giftet avgàr 
ock som en rôk darur. — Man tager en massa spindlar ock dô- 
dar 3 dem ock smôrjer de nyfôdda hàrmed. 

35. Skorpionbett(-sting). 

Stâllet for bettet (stinget) skar man runt omkring for att fa 
ut blod, ock sedan man hâllit det bitna (stungna) stâllet ' i vatten, 
binder man en (lâkande) rot dârpâ, 

36. Bennikemask. 

.Man stôter sonder bark av bâsûnâ-trâdet, blandar den med 
mjôl ock gôr ett brôd hârav, och dârpâ brytes detta sonder fi n t 
i kokt smôr, ockhan 4 âter det: utan att dricka vatten tillbringar 
han dagen ock âter dylikt tre ilagar a rad. — Vidare dricker 
han vatten, vari bëlbëltâ-lôv lagts. Likasâ tar han in sônder- 
stôtta 'adâj-fron jâmte vatten. 

ï;. Ansvàllning av lymfkôrtlarna(?) 

Den finnes i benêt ock kommer lâret att ej gôra tjânst. — 
Lâret skàres upp, ock man tager ut sju bônlîka knôlar; man drar 
fram dem nn-d ett qëslâ-tôrne. Ock man begjuter honom med 
getblod, ock sâret fyller man med sot. 

6 stôter sOinlei dem. 

4 d'-ii som har bennikemask '44 G. R. Sùndstrom t\a>-£ : V : M7° ; AHJ&.C- : ftï ; <^A : Ï&VC : «ftt : -nÔ.C" 7 ? ; 
IC-tt :: ^y.+ : ft7éV ; A7C-A ; h^A^ : ^«P- : -Vn^V^ : o>nOA : 
A*i-<1 ; -Att/fr ; MO- ; «nfi^jB. ; fwV ; <Wrt« ; *AA :: ftï* : Afl>- 

ft«»\£* ; RO* : ft7<!V : 'IC-tt : ÏA.££V : «RO^ : ; f 'OW :: .CAi^ : 
7"'* ; •M* 1 ' : ft-A : rfK£ ; t^-AÏ ; a>thC • *i? • ftï : h-A« : *1 'M h 
AAOA : RO* : "y : *^^ : 7-flft : A"7 : oM*. :: ^^ ' ftï : <iÙ 
Z9° '. *[? ; >AH</fr ; kTO.Ç, :: U^^ : A£,e ; *AA :: $ \ OAfr :: 
OA* ! AHAfr ; ftï : ft.ce. : <S.7C ; OMiC ; ftï ; -/C-fl : tWV :i 
A^Ç< ; hCft '• On* ; * :ï ft-A ; ^JE- ; <!«*#• : ftV : .C++ : OT ^ 
ï-hAA :: - a>ftï ; L&àJY : ®ftt : «¥£ : œ»-0-JE. : ftV : 7,A<d- ; 
A'ïrhftO :: 

ÏÏk l «Î--A :: 
«f-<l : ftï : M : <*\7C :: A0A« ; h^ : TO8 : +mÇ ; TV 

Aï ; év£v<îr>7 ; hftrt- ; &ÏAA& :: «0?. : fl&nfc ; &ï-*iAA :: --*""* i 
AOA* ; ftï ; -flô.e : ft7<\ : AAÔ.Ç, : ^AX, ; A^U« : é.TP : ftA' :: 
&hT> : A*AÏ : ftï : 7C-0 : 9°'i ■ t7-flft : Oi^AC : ftA/ï : O^Aï • 
a>& ; J£A :: 

91 1 ftAÏ ; A A. :: 
ftAÏ : AA. : 9*'\ : A7C-0 : ftï : th* : **T* : 9°'h : +.Cy° : h-A- ! 
ftï ; fiA"7T : -Ï4.7C : h^Aà ; Ç^ft : ftï ; ï<*>A& :: «"OC : 

AA-*! : *A*l : tri»*- :: 

1 d. v. s. hans huvml Sjukd&mar- i Mansa 14- 3*8. Melanoderma. Melanoderma upptràder i synnerhet i ansiktet, men âven pâ 
andra delar av kroppen. Don àter kroppen sâdom ohyra(?), den 
sjuke far ej mycken vila, ock hârfôr finnes ingén medîcin ails. 
— Dcii ôvergâr pâ barnën. 39- Leukoderma. Leukoderma fôrvandlar kroppens utseende ock gôr den vit. 
Emellertid bôrjar den med smâ flâckar ock breder sedan ut sig 
ôver allt. Den angripne blir \ it eller rôd, aVensâ hans barn. 
Men andra àter smittar den ej rriycket. Ickè hâller for denna sjuk- 
d'iin finnes nâgon medicin. 40. Skabb. 

Skabb upptràdcr i synnerhet pà hânderna ock dàréfter pâ 
hela kroppen. — Medicin dârfor ar svavel. Sedan det stotts son- 
fier, rôr man upp det i vatten ock smôrjer sig" dârmed. — Dar- 
éfter gâr man till Fallhït ock till Mâj-wë'ûj ock tvâttar sig'. 41. Skorv. 

Skorv angriper huvudet. — Xar den angripne 1 rakats. sôhdef- 
krossas tënâbat-blad, ock han smetar ctver skorven harmed. Ock 
vidare bestrykes den med aska. - Fôr att den ej skall smitta 
andra, har han en sârskild rakknîv for sig. Rfèn oui âkorrimah 
skulle sprida sig pâ kroppen, smorjes den med mjôlken frân en 
havande kvinna. 42. Blâsfrisel." 

Blasfrisel framkommer pâ kroppen pâ ett stalle, i synnerhet 
pâ sidorna, ock liknar smâ blâsor, Man bestryker stallet mçd ho- 
nung, tils det lâkes. I >rdagr.: uattek 1 4P G. R. Sundstrom 

9r s AIT ; 0\£ : £?°aî % ^-(lmt : A,2Vf :: 

?îM: ^nî : cn>ttl : Ort : a>aM.£ : X7& ; éVCh-A ; M* : 
hA : ^y^ : 7£A : «X-A : h*£ : aM.£ : hy : dW<\ ; &'VAA£v ; 
Ort :: XV : £'*?A : XV : 5»CV : tt*î : Oa ; ^X'A : JiVAAAÇ- S ►<» 
A£ : XV : "l : Urt S g i a>AÏÏti : X'H' : *i^A« : XV : <ÎA : «X-A : 
rtyu^oy : frfr ; fl,fr» ; a7rt..e*i : °H : aM.£*i : XV : J&.1 : T- :: 
&hr> : hXV : & î X'V : A7.£Ç : fl^T : ^1 : AfrÔ : rtOrt : a>*l<\ i 
</>rtl«p. : <0CArhV : XV : AA'Vtft : Xf : hgÇ'h : ^VàhA : T-flÔ'J : 
&7<VX : "7 ; AiAV :: r ? v.C*y : X+y : yftX : «J^y : hy ; TUÏ 
rt» ■■: y***! : AXV : £ÏÏ(\ ; AWtfP : £'* : MA : y M : "ï^iril : « 
y* : rtX«Pi ; A<0C/Ïj : «A-tf : O^Wl :: g ! œa>c-*i : &y : AC# : X7& 
*A.C : X>A : AVW : XV : {[Khi : y*X : tDtDtfV ; .e,5V ; &{..£ 
X7& ; «hCA : fflhfry" : A*£V* : X^* : hy : 07irt'i>' : Kl? : A.£'f 
AVa>^£ ; 7C?f : *AX : hZA : «X-A : ^OAÇ-V : WW"» :: 

g i A-A : £yA7 : hy : rttth : Afl,ft° : * : h-<V : «>£ : <»A7CH : 
hy : Ay : Xfl»* ; £yn? : -VA*"» : ">0A :: «>A£'{ : AX<n>* ; V<n>îVA ; 
«h-A- : ftftCft : Kj£çi ; V£ : V-AÔ* : d»AT4t : y'f : MF* : A<J. 
7Cft- : tAXrt» ; OAV : aiftav^ ■ Mn t : A/î£V* : A^V4V.7A h I î X-fl 
hXV : £yA7 : îî-A"i£ : "7 : "^y^JB. ■ A#*.'* : 7* :: A*y4« 
h-A- ; «A^ : fîff»V : y* : AtCf ; +*y : AC : X'V ; Mifh 
*Ah : f^ ; UA : XA°y :: «?X-A : XA. : yAyA : /fthy : A#M 
XV ; 0.C- : ^nî : VA : Ml A- :: 

98 1 A70JE : AXA : 4-C? :: 
» : £'J : AR-AmÇ- : "V : A Ï(W ; -Ç-A ; O.e ; ,?:>n? : f^X.XA- 

yUA-A : <d<\Ù.P: : V«>A : AAAA- : iChX : a>fh&C : ^.Ç. «A- 
ë j AÏÏ^-Ï : rty< : 0-AÔpy : AX^hV : XV : tfhï : X.^,W' i h4< 
"ïrtM : Arhî'.i : AX.^U- : hy : ;.P.r : tt<5W : wA.?'* : X'V 
AA^y : rt*t : ""X'X : 1M10V : Vv7AX : ^ : A^A : (i>W»/ : hft-y 
yAA- : MrPÙO* :: .': : A^yfl?^jB ; rtM : X7^ : <\fhW : 7° t 

1 varje klok gubbé lian fick litira talas om 

2 \';nl skall jag gOra foi atl l';i avkomma: 

3 Med en an. h- skall du t.i avkomma, Sjukdomar i Mànsa 147 

43. Berattelsen om 'Ad-G»mbagn. de onda andarnes 
fasttagare. 

/. Gëmbagôs fader var ofruktsam, ock for att fâ barri gick 
han till varje klok ! ock frâgade, huru han skillle fâ avkomma; 
Slutligen kom han till en stor sçheik qck frâgade honom: . Yari 
firmes min avkomma?» 2 2. \ sin allvetenhet ock sedan han tittat 
i sin bok, sade scheiken till honom: »Ditt fôdaride eller din av- 
komma finnes hos de onda andarna 3 . Men gor pâ detta sàtt: P2 
sophôgen, som finnes vid Base' 4 ock dar allt skrâp ock smorja 
halles ut, samlas onda andar, bâde manliga ock kvinnliga. .,'. GH 
till dessa, ock nâr (nara nog) alla gâtt ifran dig, tag den kvinnliga 
ande, som stannar till sist. ligg nar hanne ock râkna Iran den 
stunden mânaderna, till dess hon skall fôda. 4. Ock nar mâ- 
naden, dâ hon skall fôda, gâtt till anda. gâ ânyo till platsen 
ock slakta en svart ko for hanne som barnsângskvinna, ock nâr 
alla andarna sàmlats dit, tag dâ barnet, som anden fôder, ock gâ 
ock uppfostra det ordentligL» 

V 

j. Gëmbagôs fader gjorde allt, som scheiken y hade sàgt ho- 
nom, ock barnet kallades med hans moders namn Gëmbagô ock 
vaxte upp. Ock anden, hans moder, besôkte honom ock under- 
rattade honom om alla lâkemedel, genom vilka andar. sâvâl 
manliga som kvinnliga. drivas ut frân en mânniska, ock hon gav 
honom en y parla, med vilken andarna urskiljas 5 . 6. Pâ detta 
sàtt blev Gëmbagô fasttagare eller kànnare nv andarna. Hela 
hans kunskap 6 . sâsom ock parlan. finnes kvar hos hans av- 
komma frân den fôrsta intill, den sista anda intill i dag. Ock 
av denna orsak fick c Ad-Gëmbagô makten ôver de onda an- 
darna. sàsfer man. 44. Det sâtt pa vilket de urskilja (dem). 

/. Den som en v ande griper eller soniy blivit besatt, kômmer 
man med till 'Ad-Gëmbagô. Ock 'Ad-Gëmbâgô tar en liten 
gosse, som kan tala ock som ej saknar varken brànnmârke 
• ■lier marke efter blodlâtning eller nâgpt annat, ock gôr sin be- 
svàrjelse med honom. j. Den parla, som de ha frân sin stam- 
fader, lâgga de i flata handen pa honom. ock dâ tyckes handen 
for gossen vara som en slâtt, ock den ande, som gâtt in i màn- 
niskan, kommer, det ma vara en manlig eller kvinnlig, ock hela 
dc.ss sâllskap sâtter sig (dàr) med honom. ,,•. Nu sàtter sig < icm- 

4 d. v. s. Massaua (Mesûwa p;i tigriiîa) 
a igankannas 
" hemlighet !|S G. R. Sundstrôm 

tdiï : XV : V7A ; <\VA*A* i > ^l • VCA. = XV : A, A h a>Afihîtt 
AXA^ : ACk : AAXéV :: A.g>A?:>\& : U^ : X7^ ; A/fiS* : JWlft" 
»VA**V : AXV : Afi*y° : A£X : AlM : t-AOV : 5^1 : 7-AX : "7 
*'*A : a><">Ml : XV : MX? ■ K7° • ft+ : «'A^ ; ^'J : H9° : F 
<z>Mfc : rfi* : **i& : *£ : M : X\7° : AC/frF : X>A : AA^JE- : AXA- 
ùa)& : XA-» :: : a)([ch%'\ i h-tt : h-rt* : £vA*£V : WAAA.A ; X7& 
rt r ?y°n?.t^ : AAX& :: £*y D : rhV/h-fc : M = AX-A : hXÇ : A^S-X 
fiJET* : XV : A/tf-T 1 ' : AOÇ-'i : A^A^ : 7A«X : iiX-A ; AAXAV ; fhÇ 
hMÇ : X-F : MIA° " g ? A/fiS* : V<t- : X-A : #& : A.£y°A7 : A.* 
CÇ : y D '*h-* D : M-A- : éV^RX > : A-AA»^ :: XV : /fr.£ ; XV : AfihfD- i 
hftoyn ; ffo&X : a>AM : AXV : MxZT* : Ait : éY'Vdh-A :: 

2 ? £fiy° : A<ïi^C ; X-A : -AÔ^'V : 7A£< 7 ¥ : 7-AX ? "^«J"V : X V : 
h'VA : XV : «AAV : A/M* : hfrô. : <fl*iy° : A*.^ : AfiJEC* : XV : 
731 : &V+A-Ô :: XA- : rh^T" ; XA. : '1^7° : X7& : ().£• : $9° 

A? : A.rfi^A° :: £h7° : Afi£<H : KWY : AXÇ.Pd'H^ : V£'*7C : a>AT 
•AO'V : A^ : KlA : £7C : £W1A» :: 

gg s H£'V :: 

£ s H£'V : T-AOV : «WAV : +7° :: PCPC-Ï ■ T *?? : 7°'l 
At-AOV : <\7A-X : "7 : *"'* : Aft14t ; X'V ; M9° : S* : XV : XA.V 
7C9° : A7*V : ^ : X'V ; XVA"7 : £*>A : (DVÏT" ; o^m^C : X'V 
A7* ; ft* :: ^AHC : A^hAÇ- : ÙX?° : /hy^» : *»&*£'*£'* :: hfiAh 
XA. : 0.eC : XA. : ^'iTi^C : X'F : Vil. : T'V : "^rh^V : J-AC :: 

ë i AXA : XA- : Ô.eC : ^VA^C : 7A£ : îlXV : ^ : ÏÏWl' 
AX'Û : 7^7A. : A'*A : OA.C : H£'V : A^iiA^i :: hy : ^*iA«>'* : AC? 
y°'< : h£V : rbTC : X'*£ : 'VAC/.P : toAAA : U^ : y"'< : h& : .^*A 
XV : AéVAAtfH : ^4«.e ; ^C^ : ">JA<5'V : XV : A*A« J - i X-A : ^^î 
7° : -AHvh : ^X-A : hAC.^V : AAAÔ«J'i :: ): - XV : ^VAAÔ : H-A 
rn-V : AhAC : «M"y : S^tC : AA^7C : VW : A-ÇC : HC ; <^»i 
py : AOA : +y° :: 5^'* : XA. : rh^^i ; h^ ; r h?.p ; X7& : 7C 
Ai : X-A : (^7°(\C : AXvhV : AJ-A£ : «A.AV'/'îî.At : AHC : X7A 
nAÔ.^ : XV7° :: o ; hX7^ : A^^^ : AHC : WT* : MM : AAA-A" 
X7à : WH* : /h^ff * : X'V : hXV : A"°AA : A(A i ^X.XA- : "H 

1 l'.tt slé^s onda .iini.il. Sjùkdomar i Mansa i [g 

i 

bagô-mannen bakom gossen ock frâgar honom y sâgande: >Vad 
ser du?» Ock gossen omtalar, vilka han ser, Grëmbagô-mannen 
sàger till gossen: »Frâga, vem det âr som har gâtt in i mânni- 
skan, om den ar manlig eller kvinnlig, ock nâr han gick in i (sagda) 
mânniska, vilket dess namn âr, ock efter huru lâng tîd den nu 
lamnar honom genom don medicin, jag gôr ât y honom?* 4. Ock 
gossen frâgar om allt ock meddelar svaret till Gëmbagô-manneiL 
Men en ock annan gang ar det andar, som pâ detta sâtt komma, 
som icke gâtt in i den besatte, ock pâ frâgan saga dessa dâ: 
»Vi v ha ej gâtt in i honom». 5. Ater sàger gossen till dem 
pâ Gëmbagô-mannens ord: »Yar ock en av ëder, som ;ir borta, 
ma komma». Sedan de kallat pâ varandra. komma alla, ock dâ 
fâr maii reda pâ den. som uâtt in i manniskan. 

6. Mon besvârjelsen tillgâr aven pâ ott annat siitt : de 
skriva pâ ott papporsst\ckc. binda dot om pannan pâ gossen, ock 
som fôrut uppcnbara sig andarna v in for honom. — Donna sjukdom 
ar sâlunda icke ôvermâktig c Ad-Gëmbagô. Mon utdrivandet av 
kvijinliga andar gâr ej fort, dâ dâremot de manliga «4a fort ut. 
sàger mari. 15. Zarat. 1 

/. Zârât finnas bâde manliga ock kvinnliga. En ock annaii 
av dem, sa val av de manliga som kvinnliga. gâr in i en mân- 
niska: i en vacker kvinna eller ock i en stark. vaekor ock kând 
man. Don mânniska. som zâr gripor, sjuknar ock blir galen. 
( )ck tils denna sjukdom blir tydlig, svàvar don sjuke mellan liv 
ock dôd. 

2. Det sâtt. pâ vilket donna sjukdom kânnes igàn, âr 
fôljande: I nârheten av Base 1 finnes en dol kvinnor, som 
zârât ha besatt. Dâ do besatto dem. blevo de 2 prydda med 
allehanda smycken, man klâdde pâ dem allehanda sla^s klà- 
der, slaktade ock bakade brôd, ock man fick dem att dansa, un- 
der det mycket folk var samlat ock dot trummades vâldeliga. 

,». Vid dansen âr det man, som fôrut varit besatta pu samma 
sâtt. som slâ trummorna ock gôra melodierna. Dâ de 2 tillfrisk- 
nat frân denna sin sjukdom. leva de i kroppslig renhet, ock 
man retar dem ej till vrede, for att icke /âr skall gâ ftver 
pâ on. 

4. Ja. den man. som man sâger att zâr har besatt, fôr man till 
sâdana kvinnor fôr att fâ hans sjukdom bestâmd, eller ocksâ 

1 kvinnorna i^o ' >■ R. Sundstrom 

UÇ. : Ml\ : Adi^y : A^&A : -ÇA* : Ofî : A-A : VA, : "2H4 : A/îh 
^y : k-C? : HC : 9°'\ : V-AA : "7 : fh^T 11 : >AÔ.£ :: g ï ^Ay : 
rt ^^y« : AA-Sy ; A-A ; HC : VA : i^'f : V-AA î >HC : t-AOt : AA 
tt : A.A/fiH, : £Ay° : rt^Zt : «AA-AA : Afrtfi : £&• : AA* : t-flà 
A7& : HC : A'*A : AVdiiA : 1^* : ÙÙdZÎ : AAÏVhll, : XV : VA 
Xt : <»f A<5Ï' : tDtitté.W : XV : A3A- : AA-ÇC : HC : LWT 3 : AOA 
A-A : AAÏVhll. : «tC : œ"Hflmt : rh.£ : A$\PA : A<»ii.£ : ATàUJP : 

% ï AHC : rt^TyVO- : Y.? : 0<î-A : *F :: «yAà : A A-A : Atà 
«,P : A£y° : •flÔ.C-' 7 ? : ^X'A : 7°t : V-AA : rt^4'Ô : a^y : frXHH 
A-A : AHC : a>& : «oM'SH'H :: rf)*y : AHC : A^hOÇ- : rfifc- : £Ay 
A-A : ^yAC : ASvh-'l' : (Dav:\->p$£ . i<iC „ œA.Aï'/'&n : A0.£4< 
A7à : AAÔ.ç, : A+y :: 

% 1 A7& : AÔ.frC : HC : Aï" : A/ïi^^y : A4-C7 : A£C : HC 
XV : ^A^y : ArhÇ»>- : +>" :: A7& : A A. : HC : A*y : i\a* 
io\i.Cr : A^ : "H : Afr : y* : .<?7<P : -Attffr : <i# : <d*J«>-W : AUA'V 
V-T ; hy : od^.A : * : iiAZ.£ : A7à : A.àA* : Afy :: g S XA. 
Ô.CC : XA. : XV : «*>«£'* : t : F°'t : A-ÇC : AX^'C : «WY : A-A 
.e : y* : A£ : 0^-A : ^XAfy :: ">A-A : HA'* : AU. : A* : ft-A* : 
y.£C : rfiM* : UA : à-Art" :: Sjukdomar i Mànsa mi hâmtar man den sjukes klâder till dem. !)<• avgôra med nâgon 
slags vâg, om det âr zâr eller nâgon annan sjukdom. 5. Men 
om mannens sjukdom beror pâ en zâr. sa sâger hon: »En manlig 
zâr behôver ej dans, men sâtt pà mannen smycken ock rena 
klâder! For en kvinnlig zâr âter, som besâtter honom, behnvas 
smycken, man bakar brôd ock stâller i ordning trummorna, ock 
man. som zâr fôrut besatt, lâta honom leka 1 efter behôvliga me- 
lodier ock trummande, allt cfter som det for tillfâllet behoves. 

6. Det sprâk. zâr talar. âr arabiska. Ock om nâgon an- 
nan man 2 kommer med mannen vid denna dans, sa âr han stilla 
ock gôr enligt zârfolkets bud ock befalles. Dàrefter blir den 
besatte battre, men han skall leva ett rent ock âterhâllsamt liv. 
Ock man retar honom ej till vrede, for att icke hans sjukdom 
skall gâ ôver pâ en. 

7. De, som fôrklara zârsjukdomen hos de sjuka, âro de, som 
fôrut varit besatta af zâr ock blivit botade. Dâ folk nâmner 
denna zârs namn, eller om de tala om honom, âro de mvcket 
forskrâckta ock àngslas, ty han âr som en ande, ock for att han 
ej skall genast gâ in i dem (gôr man sa). 8. Denna sjukdom âr 
sedan gammalt kànd i Base', ock folk et dâr fick den kanske 
frân Arabien. Ock for nârvarande sprider den sig ôver hela 
landet 3 , sâger man. 1 dansa 

2 som ej fôrut varit besatt hela jorden -MO. 1909. Kânnedom otn lâkemedel ock deras anvândning 
bland infôdingarne i Mânsa . 

Av G. R. Sundstrom, Gâlâb. 

h9°C : ÙftCÏÏ- :: 

g ï cfl£ :: 

<>C.£ : ctl/. : XV : ïthLâ. : à*+<!Ç " <d^ d 'î : A#<;Ç : VA, : 
Vtàr : 7"». :: X7& : AÏÏ&C : ^"ï : (hW : 1.^ : A*. : Ath-T :: V£ : 
T4»C : 5^1 : 7-flX : W ? 7.&XJP : fc-OH-Ai : *.+*iy° :: 

$.PA \ diA : ÏÏA7* : RM1TÏ 1 : <*>& : X'V : m :: A^Ç : X7£V 
(Mi. : "yjB. : (^hXP : (Oodqc : A*FÔ : X'F : «D^y : mO^ : rfi.e 
A4\fA : caf. : 7-flX ; X'F :: <»X*iéV : XV : ^•(1+A^- : y"} : A-flfrà. 
rfi.£ : 7T&7* : *A<X : h/A, : hCh-C : «>XA« ; U£> : ©& ; X'F :: «>X7^ 
Am : A*. : ^-FT ; h^fÇ* : fl^T : <n>*ïT'ï :ï X7^ : *7iti£'ï 
•flHvïi : 9°*i : A.Arh7f^ : rh.e : rfi^A ; i^ô^V : W9° : iiA* : M'th'iê.èi 
XV : ÏHHrh : éV'ÏAlr :: 

£h9° : X7^ : A*fihC : 9°t ■ thUP \ "1 \ U?» : HCV ■ AîWlrny» : 
([hCB\P9° : X7A. : à^téV : Xrt°y : AfrÔ : 9°Ùh : XV : fihAW : 
*V*A* : 9>W : tfÇ» : AfW) : AA«Ô : rh#y : A'ÏJP :: 

I I Ô17A, :: 
tot : Ô17A, : tâtr : h^°1 : A$C* : *A«X : rh.fr : h\l^ : XA. : 
AV-flX : 6a* I hC(\Ù : ¥ i «DACï : AR-dmÊ : XA- : ^«P-C :: «XV : 
A ; lhffoÇ- ; iiiD-rh(n i aJXfl : *iXV : AAC'P : *h.£7 :: 

r : aoa) : \- ;: 
Oflftt : ffPfDl- ; ^f ; A/ifrÏÏV : A/A, : ôh-h : îf A-0 : h+4-C H 
(D9°'i : A«p£Ç : rhA ; Ù'fC 2 : AV-flX : ÉttÇ^C : ">yfi& : "?£ : "> 
.£*» " «Ai^RR. : Xï : A^Vj& : W9° : £d : AAVfi : ÇJ& : A</V.Ç : R" n "P : 
riAh-fc . :: 1 ÏÏ7V7"'!': en handfull. ïf^7ï : RMIT'I": ■ en handfull râgad. 
ù : l'C\ en knippa I. bunl sa stor, sorti mari kan taga nm med 
tummen ock pekfingret. 

" cl. v. s. till atl bereda j, ; ist foi vanligl dri< ka 
1 \ anl. durra ellei i k ksS ki un Kratschkowskii, Mutanabbf i Abu-1-Alâ' (russisch, ans: 3anHCKH 
Boct. OTirfe.i. HMn. apxeo.ior. oômecTBa. Bd XIX). St. Peters- 
burg 1909. Gr. 8:0. 

.Mit wenigen worten sei hier auf die.se arbeit hingewiesen. Sic giebt 
ein gutes bild der kritik, die Abu-l-'alâ' in seinem mu giz ahmad an'dein 
Diwan Mutaxabbïs ûbte, und stellt fest, dass dieser Abù-l-'àla', im beginn 
seiner laufbahn, ein anderer ist als der dichter-philosoph, der vêrfasser 
Luzûm ma la jalzam und der Risalat algufrân: ein in den gewôhnli 
geleisen gehender literat, der an den harmlosen gottlosigkeiten MutanabbÏs 
anstoss nimmt. Su schwindet das grandios damonische bild Krk.mkrs. und 
an seine stelle schiebt sich ein beispiel der entwicklung, wie sie'vom 
standpunkt der .geistigen évolution des einen menschengeschlechtes, in 
welcher nationalen bekleidung auch immer, verstandlïch ist. Der vêrfasser 
beweist gute vertrautheit mit der einschlagigen literatur. und die textbei- 
spiele sind sorgfaltig ediert. Fast zu gleicher zeit gai» ein anonymus im 
Muqtabas Muhammed Kurd c Alîs IV, 2 (Rabf I 1327) einen artikel 
liber die kritisehe arbeit Abu-l-'alà's zum Diwan des BuhturÏ (s. 101 — 
10,5) unter dem titel ' Abat alwalld. Sind auch die auszûge nicht ganz 
ohne interesse, so bat doch der vêrfasser kein veçstândnis fur das problem, 
das da zu lôsen ist: die stellung einer solchen arbeit in der entwicklung 
,les autors - Martin Hartmann. 

Arthur Schaade, Die Kommentare des Suhailï und des Abu Darr 

zu den Uhud-Gedichten in der Sïra des Ibn Hisim 7Ed. 

Wiistenfeld I, 611-638) nach den Handschriften zu Berlin. 

Strassburg, Paris und Leipzig herausgegeben und bearbei- 

tet. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde 

der hohen philosophischen Fakultât der Universitât Leipzig 

vorgelegt. Leipzig 1908. VII, 62, [1] p. 8:0. 

As the author observes in the préface., bis work may be regardée! 

■ 1 ontinuation 1 -f Brôxxle, Die Commentatoren des Ibn Ishâk und 

ihre Scholien. This scholar has published the commentaries of Suhailï 

and Abu Darr to the poems that refer to the battle of Badr. and now 

Mr. Schaade has continued bis work bv publishing their explanations 

of the poems on the battle of Uhud occurring in Ibx Hisâm's biography 

"f the Prophet. The éditer has made use of several Arabie MSS. and 

has added short notes of his own h 1 the Arabie text. This w< »rk sh< »\vs 

that Mr. Schaade is a good Arabie scholar. It is dedicated to his 

teacher Prof. Fischer at Leipzic. KVZ. Riccardo Gatti, Studi sul gruppo linguistico Andamanese-Papua- 

Australiano con una introduzione del Prof. Alfredo Trombetti. 

II. Bologna. Libreria di Luigi Beltrami, 1908. XX. 82, [1] p. 8:0. 

The second fasciculus of the above studies contains a review of com-^ 

bmations of synonyms, a chapter on préfixes and suffixes in Australiau 

languages. and some phonetical remarks. As for the author's statement 

mat such compounds are rare in Indo-European languages. one may ect that similar constructions often occur in modem Pérsian, as silsila- 
bandlj 'concaténation', cust-câlûk, 'active', etc. In the appendix lie treats 
the affinity between Australian Ianguages and other linguistic families. 
This is, however, a very intrîcate matter, where many a similitude may 
be a mère chance. At ail cvents une always must remember the words 
of the author's teacher Prof. Trombetti (p. IX): » La prima questiom 
che sorti'' è di sapere quàle sia il suono primitivo'» . KVZ. Wydawnictwa Towarzystwa dla popierania nauki Polskiej we 
Lwowie. [Publications de l'Association pour l'avancement de 
la science Polonaise à Lemberg.] 
L'association publie deux séries d'Archives scientifiques i»Aivhi\vum 

naukowe») '<: r re série Historique et philologique, 2° série Mathématique et 

naturaliste. Dans la I e séné sont parus: 

(zeslaw Nanke, Slachta wotynSJca trobec Iwnstytucyi tr^ecicr/o maya. 
[La noblesse de la Volynie sous la constitution du 3 mai.] 

1907. 93 p. 

L'auteur traite en détail la triste histoire des derniers ans de Stanislas- 
Auguste (un ne saurait guère parler du »gouvernement» de ce roi nonii- 
nel), des luttes continuelles intérieures et des intrigues aussi continuelles 
de la part de la Russie. L'auteur a exploité les riches souries manuscrites 
des bibliothèques et archives de Cracovie. Il s'agit surtout de savoir, si 
la réaction contre la nouvelle course dépendait seulement de quelques 
<hefs de partie mal disposés ou du peuple lui-même et d'anciennes 
traditions. 

Wladysiaw Szumowski, Galicya pod wzglçdem vnedycznym /a 

Jçdrzeja Krupinskiego pierwszego protomcdyka 1772 — 1783. 

[La médecine en Cfalicio au temps de A. Krupinski, premier 

chef-médecin 1772—83.] 1907. 367 p. 
Benon Janowski, odlegiosciach jako czynniku rozivoju kultury. 

[L'influence dos distances sur le développement de la culture.] 

1908. 14 p. et 4 cartes. 

Études anthropogéographiques (sociologiques, économiques). Influence 
des fleuves navigables, des communications maritimes, des routes et chemins 
de fer etc. sur l'industrie, le commerce et d'autres cotés de la civilisation. 

LU. 

( lette 


livrais* <u 


contient : 


Ernst von 


Dôbeln 


, h in 


traktat 


ans 


den schriften ( 


1er 


drusen, 


p. 8 


0. 


G. 


R. Sun 


dstrôm, 


Sjuk( 


l' imar 


ick 


deras 


behandl 


ing 


av 


infoding 


ar 
i Mans 


a', p. [2 


/ • 

Prix du volume (env. 256 pages): 8 ki\, 11 fr., î> 111., ï> sh. 

4 py6. 50 Kon. 

Uppsala 1910, Akademiska Boktryckeriet (Edv. Berling), Kânnedom om lâkemedel ock deras anvândning 
bland infôdingarne i Mànsa . 

Av G. R. Sundstrom, Gâlâb. 

Kânnedom om lâkemedel. 

i. Rhamnus Staddo R. 

Sedan roten av Rhamnus Staddo hackats upp, skalas barken 
av. Ock utav barken bryter man sonder nâgot. Om man nu vill 
ha den for berusning i synnerhet, stôter man sonder den mycket 
fînt. ïill \'anligt bruk âter 3 smular man blott sonder den ock 
stôter icke sonder den mycket fint. 

]NIàtt: ungefar en handfull râgad (dârav) lâgger man i en 
kruka. Fôrst fyller man (emellertid) krukan med vatten ock rôr 
upp honung dâri, ock nâr det blivit sôtt, lâgger man (det be- 
stâmda) mâttet Rh. Staddo dâri. Ock sedan man mâltat sâd 4 , tager 
man ungefar en handfull av maltet ock mal sonder det nâgot 
samt lâgger aven det i den samma. Ock sa tillsluter man kru- 
kan mycket vâl samt sâtter ned den i en grop i nârheten av eld- 
staden ock tâcker ôver den med jord. Vill man nu icke ha det 
for stark berusning, sa tages don upp, sedan den stâtt omkring 
5 dagar, ock sedan det silats, drickes det. 

Mon om man vill ha det for berusning eller ocksâ for att 
dôda ormen pâ dem, som gripits dârav 5 , sa drickes det, sedan 
man lâtit den stâ 7 dagar eller ocksâ :x; = 14 dagar. varefter 
man dricker det. 

2. Solanum (fiera arter). 

Man rycker upp solanum-ôrten ock tager av roten ungefar 
sa hâr lângt: 4 cm., ock den, som ormen har gripit 6 . tuggar don. 
Ock dâ han tuggat sonder den fint, svàljer han ned den, ock 
pâ sa sâtt lâmnar honom ormen 7 . 

3. Peucedanum fraxinifolium Hrn. 

Av de nâgot grova grenarna pâ P. fr. bryter man av nâgra 
ock skalar av barken. Ock av barken bultar man sonder unge- 
far sa mycket, som man kan gripa om med pekfingret ock tummen. 
ock lâgger det i vatten. Nâr musten gâtt omkring i vattnet 8 , 
kramar man ur den urvattnade barken ock kastar bort den. 

5 fôr att stilla knip i magen, kolik, pâ dem, som lida darav 

b den, som har knip i magen, kolik 

7 upphâr koliken 

8 draiiits ur i ^4 G. R. Sundstrôm 

(D(\0& : ^M : Y : A7«d* : X7& : A^X '■ X-d : hh*r : àAfc : lvd& 
W^AX : At : ^"J- " «>7A. : toi^ : Uii : f /'^X :: fiyAévy : ^(V 7 ? : Af.»& 
X*F : <W :: 

I RrfiV :: 
Ô^Ke : RrfiV : ^"î : A-d+î- : VA, : *CC : rfi.£ : <!rfrï : X.Ç, 1 
<0XV : OlÇat4< : XV ; 7<M1 : <».£? : hXV : dM \ 7°*i : h-h : <"? 
9°ï : 0<n& ; rhA.-(l : rfiéVA : frXO : Xd : AVlP : Ç^C : X7& : A-flTC 

OmA- : 01.PA : àrrih-t : lM,V ; Afifii^H : .£të-d :: X7é\ : AÔ 
Oit : AO^^V : XV : tht^ : AA*4*.ç : ifrX ; h*4«C :: W : A<f^Ç 
X7& : ^i^ : X7À. : ^tA'fr : 7°'i : rfirh : (h£ : hCtl** : XV 
JAfrD' : 7.£XJP : «fo^ . . vt](W . 7A> . yn-j . m ^ c . wfayv-H ■ ^ft- ; 7& 

<I>VA° : (D-aO.e:™? : *V<\ : Aài^AA?* : ®XA. : yAÀ. : £*# : <»XV 
Hl£ : "7 : A/î- : AXA* : X7À. : JV^TA» : Arfirf : ^^y° : -h(VC : hX(V 
«/•-FA :: 

£h9" : «OH : XVèi : A*»TA»ft« : 7"^ : rf>H« : ^"î : A+<!Ç : XV 
A-dH^m- : V.frXiP ; a>A*. : hy» : +h<n» ■ X7& ; ftafl : XV : A,? 
<D£9> ; XA« : ©yAÀ. : A^ : XV : -h(\dP : ^OV : *»£. : XA* \: (bC 
rtœfl : H7° : d^OÇ- : XO ; Xd : *A*i : "7.C. : rfrô'Ç : a>\i7° : At : A 
Z.C- : ^V :: -- &A. ; A££ : y°$RÔ > : &t(UJ& :: 

:a : A-(IT " 

Ô«ï>V : A-flT : A*C« : rh<PC :: o^J- : â\A : Afc^ : XA. : A 
7-flX : &<** \ *ià*t : tF : JfrX : ha7,ç«*e : (Dr>h& : VA, : "7.P. : 
-hftC '• Ai^Rî?. : XV : A"7.£ i HF° i fi& : AA7ÏÏ iîtlrtft : h^trtt " 
a?XA. : ■flH-ffr : A<?.7C : <»X7/\ : 7A,JS : X>fl : rt'JA/ï : «Dt*htt : A<?. 
7C?^" :: XA. : h-n^y : -fltt/fc : X1ÔT : AV^t : "Y : M» : HdC : h-d 
£• ï °H i 'lC-(\ : AOy 11 : M'P :: .CAy : 9>X\ : T'V : "Y : rf»?^' ■ XV : 
ArhAO : M'P a AdV : XA. ; XA^C : C?H« :i : ^vVdli^ :: 

rt + mÇ : y?- : ^"'J : AÙm-p : M'+*ïm7î : AUAV ; A£Wrn«ô : A 
ffo-Ô : iiMACiOr : îiA«X : Wfh.C: : AXA- ; ^hH- : ([tv-rhf. : «AnH-rlTi H 1 dfh'V : X.^,: etl mâtt = flata handens storlek. 
" ï\C\\h: etl mâtt = halv handfull. 

CPU: betyder i) stickning, plâga; «fferdjuret vid begravningen. 
4 vilken kanner plâgor i maggropen 
" ock lagger ut den for vilddjuren Lcikemedel i Mânsa i c ^ 

For att nu den, som har magsyra, skall la krâkas, dricker 
han hàrav pâ fastande mage, tils magen blir full. Xar del kvâljt 
honom nâgot, krâks han. Likaledes dricker det aven den, vil- 
kens jârta plâgar honom 4 . 

4. Terminalia Brownei Fres. 

Av de fârska grenarna pâ T. Br. skalar mari a\ nâgot bark, 
ungefàr sa mycket som flata handen, ock sedan man stôtl sonder 
den. lâgger man det i ett karl samt mjôlkar en ko eller get dâr- 
pâ <>ck dricker det genast for att stanna diarré. 

5. Capparis persicifolia R. 

En ock annan bland C. pers. finnes, som har skarpt gift 
Sedan man gravt upp en G. pers., tar man rôtterna ock skalar 
av bark en. Har man for avsikt att dôda en mânniska dârmed, 
sa tager man en halv handfull av denna rotbark ock stôter son- 
der den, ock dâ den blivit pulveriserad, tager man nâgot spin- 
delvâv ock dôdar en giftig ôdla âvensom annat, som man tror 
dôdar; detta stôter man ihop ock blandar i dens mat eller dryck, 
som man vill dôda, ock dârmed dôdar man honom. 

Men vill man dôda vilddjur dârmed, tager man mycket rot- 
bark ock stôter sonder den, ock nâr det blivit riktigt fint pulve- 
riserat, lâgger man det i kôtt. avsett for vilddjur, ock sedan man 
blandat det med kôttet, gôr man en korv àt dem (dârav 5 ). Xâr 
dessa âtit upp den. skynda de omedelbart till vatten, ock nâr 
de druckit, dô de genast. — Detta k allas »straff-medicin». 6. Phytolacca abyssinica Hoffm. 

Man graver upp en rot av Ph. ab. Ock dârav tager man 
ett stycke ungefâr sa hâr lângt: 2 cm. ock bultar sonder det samt 
blandar det med litet vatten. Xar musten gâtt omkring i van- 
net 6 , tager man bort det urvattnade, 00k sa drickes det 7 . Ock 
detta âstadkommer en riklig avfôring, ja hos somliga fôrorsakar 
det bâde krâkning ock avfôring. Detta taga de in, vilkas mage âr 
mycket hârd 8 , eller ocksâ de. som ha nâgon sârskild magâkomma 
eller sârskilt ont i kroppen. Men de taga in det i avsikt (att det 
skall blï) antingen liv eller dôd. For den skull kallas det »hans 
plâga âr bunden, slut : 9 . 

Aven rives lôvet av busken, d. v. s. de spâda, nyutslagna 
bladen ock bladskaften ta«er man bort, ock sedan tasfer man 10 allt 6 dragits ur 

7 infusii men 

som iida av svâr fôrstoppning 
9 eller: »offerdjuret (vid hans begravning) âr (redan) bundét» ] 56 G. R. Sundstrôm 

fflrt'J'mÇ : tâ-Oït, ; <o\&* : ïcnrê. ; A"??- : ècl'WL : «X-A : "?£ : fr 
4<.e s Ai. : tà'fhK4\ :: rf»$y ; ^ÏA^fr : Si^AéV : rhA.-A : a>-%C \ h 
t^AC ; aHn>6£C \ [*ff°y D :] éVt^AC : y°AA- : <»X'Ï : AÔÏCl> ; A*. ; 
&l\eAX :: à\& ; héVk : "7 ; AAA : y°Ô£V ; W7 11 : h&* : éVthAt ; œfr 
•A/ft : 7-AX : AJ. ; "? : y°A& : fr-A/fr : il? : XV ; t^Ad :: <»AA. ; 
•AHvfr : Ai : "F :ï XA. : fr-Arh. :] Afiff»^ ; «DR-A/friP ; hAA ; •J-y ■; 

AÇ<S> ; U£> : tàhda : «Ç-AA : <»rh.e : -ATfrh, : AXA- : rfjfrO 
AAA.Ï : *^A : h^*«f :: «Arft^fl* : Xï : X*H*i : -AAJ& : a>.e;9> ; fDX'V 
A**rt ; AX.^ ; /.iiÇ* : XV : ® ei? : X7£V : A-AA.6 ; A£4-£4- : fcAv" 
œiry£ ; y»l : dOèi : Mifr ; .ÇA- ; ï\ifn£ : Ay°R& :: d\C : X-A : X&U* 
y : A^A-^ : œ'/4-^Ç ; \i7° : <»£ : A^AA : AmA° : X*£ : h"K|?<P ; 
a>*i^ : (DdxC ; X>A : "7.C ; ARO :: <*W : A*. : AACU : a>AH£.e : 
Klh : éVAA : ÔT-A :: 

% l <Dlù> :: 

sn>1 ; ôen-t ; nilo : VA, : *mÇ ; ïfi^Trn : rh.£ ; \\Onh : A/-AX :: 
ïrôCT ; AJUlmÊ : XA- : aos&c • h^/frT ; a>AAC<P ; rti£î w 

ï I AT :: 

Û^t : AÇ : A*m4« : <MTff ; h?-AA :: (D^i. : rfi.e ; 7-H2H-Ï 1 
y°A^ : 7f&7* : Ç& : 0X£ : <»rfi.e : AC : i^hA-A : X.e, : +&H' 
a^rh.e ; ^hA-A : OdC : /h-dM** : #<UV ; ^AA. : éVtArfi? : X-A 
<"?£ ; héV'ÏArfiA : °H : XV : *C##5P : £VtA* : X7& : h-A.e : AÇ7 
C " «?XA. : X-A : MGSr> ; JAX5P : ®^A»l : h£VC : rht : AATÔT : 
Xt :: hAK : t\7° : h^'lùT^ : Uf» : rhA.>A : «A^V^ : m-bô- : îA«X : 
*A4< :: ^y 11 ; A^ : <0"y.e : A.^ : ?L$CP : X7^ : AAd-^ : X7^ : hA 
AÇ.e : X*y° :.- 

Of- : rfi.e : A77i,PH ; l' : ^"î : AAV : K)¥- : *Ï\C<M' : ^A^ : rft 
AW1 ; ovaL^f ; A-'I^AC : h/V'l\<Y.7 : ^X-A : hhC7° : A ; l '^ : «XA. m / : 
X7^V ; AÇ7C : "P :: 

1 7*H,PH ; r : ett mâtt = en nave, en »grope». 
8 i vilken dei blandas till 
blandningen» 
vanligen en fôrdjupning i en sten ellei en berghall i narheten 
av vattenstâllet vid en flod 
pulvret 
8 skôljei dem Lcikemedel i Miinsa i 57 

eftcr som man vill ha mycket eller litet. < >ck (hârpâ) kokas bladen, 
ock sedan de kokats, slâs yattnet av, varpâ de tvâttas mycket 
val med rent vatten. Dârefter stôtas de sonder ock blandas 
med sur mjôlk, kryddor tillsâttas, ock krukan 8 tàckes mycket 
val. Dâ den stâtt omkring 2 eller 3 dagar, avtâckes den ock den 8 
kan anvândas till sâs antingen ensam eller sedan den blandats 
med kôttsâs. Ock den âr mycket smaklig. De, som kânna till 
denna sâs och anvànda den, âr folket i Hamazén. Ock dess 
namn âr »azô», sâger man. 

Likaledies samlas frôna ock torkas, ock allt eftcr myckenheten 
av klâdcr, soin man skall tvâtta, mater man upp ock stôter son- 
der dârav. Pulvret làgger man i ett stycke tyg, ock sedan man 
lagt det pâ det stalle 4 , dar man brukar tvâtta, hàller man tygstycket 
i kanterna. hâller vatten ovanpâ det 5 samt kramar ur musten. 
Dârpâ ror man 0111 med handen, ock nar det blivit lôdder, blôter 
man klâderna dâri, kramar dem ock trampar dem, ock dârpâ 
gor man dem rena 6 med vatten. Ock detta 7 gor klâderna myc- 
ket vita, i synnerhet bomullsklâder. 

7. Oliv, Olea chrysophylla Lam. 

Frân olivtrâdet repar man av en del lôv, ungefâr en lialv 
handfull, ock den, som ormen gripit*, tuggar ock svâljer ned det, 
ock ormen lâmnar honom 9 . 

8 Cassia obovata Coll. 

Man sliter av lôvet av C. ob., ock detta torkas 10 . Hârav 11 un- 
gefâr en nàve jâmte en handfull frôn av Salvadora persica ock 
ungefâr en halv knytnâves storlek av de hopkokade tamarind- 
frukterna 12 samt dârtill ungefâr en bôsskulas storlek av qafal(?)- 
kâda. Detta stôter man tillhopa jâmte vatten ock slickar i sig, 
eller sedan man spâtt ut det med vatten, drickes det for att fa 
avfôring. Detta tager man pâ fastande mage, ock ânda intill 
solnedgângen far man ej smaka nâgon (fôda). Sedan man fâtt 
ordentlig avfôring, dricker man dârpâ mjôlk ock ôl ock âter nâ- 
got. Men kôtt ock vatten âter fâr man ej (fôrtâra), pâ det att 
icke lakemedlet skall fôrlora sin kraft i dem. 

Sedan vidare ungefâr en nâve torra cassialôv stôtts sonder, 
blandas det med sot mjôlk ock rôres om, ock man dricker det 
pâ fastande mage, ock aven detta for att fâ avfôring. 7 pulver 

8 som bar kolik 

9 koliken upphôr 

10 ock later det torka 

11 tager man 

12 Tamarindens frukter kokas ock sâljas i bollar om en knytnâves 
storlek à 10 centimer stycket 158 G. R. Sundstrum 

<Dfh.£ : A^PA : 9°'i : AA^ : XV : ; l\e f M' : X ; r : rhA.-A ; Wl ; 
^'! ^nC : h&î'AtV : <»X-A ; ïi^i^ ; A'ÏJP ; «XA.' 7 ? ; X7éV : AÇ7 
Cy D : *F :: 

©rh.e : rt^fl : U£ : XV : £*# : ^>A& : ^ft : ^A-£ : \\£ 
*Sl ; <»X»A : MC7° : At?* : X7& ; AÇ7£y° ; £*y° ; F°l : AA2 ; 
(h-t"? : AATÔT :: 

OC» : fceft : AA<T ; XV : *£+# : rh,AA : A£A-/Ï» ; hX*F ; M : 
<»rfiC : X-A : h*£y° ; At?> ; ^XA.* 7 ? ; A£7C :: 

fflrfi^ : A*.Pft : A7-OX : y ? : AAÇ : i^AéV : *i£v*. : /frÇI 1 : Ç£ ; 
Xïi^V : M\e+* : <o(\i. ; XV : th^ : M'dîfA : Af. : «Dfl»?"} :: îi*i 
i^ : tnïïïl ; rtWÏA : ÀtftnAi : «X-d : h*C7 D : ahto? : œXA."7 : 
to7° : rt+«y D ; 'F : A£7C :: «oîfnrn- : W7° : A***" : *P u 

veyn yu^ rt7 ^ . ^ 7n?i . ^ . ^ n ^a* ; AAV : fl^O^ : 

A*F ; h/iA*i : A.frMC : 9°*\ : "7J& : a>sr>*} ; AOC : iiA-X :: £h7° : d\C 
"7 : "VfiJL : /lA*F : a)(\? : à.AA«Ô :: 

g I rfi-Aî» : #£& :: 

+£à : AtVAUÀ. : Ûtn* : «A>t : «U^ : fhA.<\ : A : h^AA. 
°7£ : fr4«.£ ; A^AA :: ArhA.0 : ^ : Ate'ï ; *iy° : Arn : Ç-AA 
XV : ïliAA :: «>X7A : XA. : 9°! ; AO/OT : XV : J*£a* ■ JAXiP 
<D/fi-(l*i : [rftfi:] *£& : At(UJA :: 

y"} : /ft-OUït : AtfMA : rfi.e : ytlO^l : O&C : AW-AX : F°h 
A : ÏÏ&7* : Ç-& : 0££ : a^TIPHt : +mÇ : AÇ : <o(\C : ^"hO-O : 
X& : +X, : y°A^ : àtArfi? ; JiX>A : JrôCy : htith-fl : °¥ : XV : 
hC<*»i>9> : A^JP : X7£v : AÇ7t?y : A-A : «OA'V : îi-A.e : &7A-X : «7 i Ç 
PC : Arhtt : hA-y" :: œ^Ah : ^.C"UC : rht : h.&TÙ1* : Xt :: *iy D : 
hÇ-lùîT* : ffA-rr> ; rhA->A ; fhPÏ ; "7 : rwaL^ ; ^C* ; ®AA^ : 
«i-A^ : AJ. : -A7î^ ; r : -F :: 

yf. : rfue : A^'.PA ; y '} : Arfi-AJi : 4'A.h : X-A : hA-A : X'V : (h 
tL4\ : (">avl> : YiCV : hX'F : ttCfi :: <»h^ : rh+t : X-A : h^ey" : 
X7& : ArhA^-A : (\ : V9> ; <»Xrt- : AJ. : ([4.VC :: <»/ï)^^ : »'A'A*n> : X\T> : 
MX? 11 : -F :: 1 rhÇ'i: (, it mâtl s;, mycket som kan tagas med bâda hânderna 
satta sida vid sida. 

2 de torra ock stôtta Lakemedel i Mânsa" i 51 1 

( >ck sedan ungefâr det bestâmda mâttet cassialôv stôtts son- 
der, blandas det med tjârnmjôlk ock rôres om, ock man dric- 
ker det pâ fastande mage, och aven detta for att fâ avfôring. 

Ock sedan man vidare stôtt sonder ungefâr det bestâmda 
mâttet cassialôv, blandar man det med buljong ock rôr omkring 
samt dricker det pâ fastande mage for att fâ avfôring; men av 
kôttet fâr man ej fôrtâra nâgot. 

Sedan vidare det bestâmda mâttet av cassialôv stôtts son- 
der, smâlter man smôr ock blandar det dârmed samt dricker det 
sedan pâ fastande mage, ock aven detta ar avfôrande. 

Ock ungefâr det bestâmda mâttet av cassialôv stôtes son- 
der tillsammans med sa mycket sâd, som kan tagas tvâ gânger 
med hànderna halvslutna, satta sida vid sida, ock nar det blivit 
riktigt fint, kokas det mycket val. Sedan det kokats, blandas 
smôr dârtill, ock man âter det pâ fastande mage, ock âven detta 
ar avfôrande i likhet med det foregâende. Dieten hârvid ar som 
i det foregâende. 

Sâledes sedan man blandat 2 cassialôven med det ena eller 
andra, tager man in det pâ dagen och avhâller sig frân mat ock 
dryck intill solnedgângen. Men âven 3 darefter dricker man ej 
vatten, ej hâller âter man kôtt. 

9. Qafal(?)-kâda. 

Det finnes ett trâd som heter qafal, ock det har en sait, 
som liknar klart vatten. Xar saften sipprat ut frân tradet. torkar 
den ock bildar en rund knôl. Ock sedan man skurit loss denna 
ifrân tradet, tager man vara pâ den. ock den kallas qafal-kâda. 

Av qafal-kâda ungefâr en bosskulas storlek jâmte en hand- 
full frôn av Salvadora persica, en nâve torkade cassialôv ock 
en halv knytnàves storlek av de hopkokade tamarindfrukterna 
stôtes tillhopa, ock detta slickar man i sig 4 pâ fastande mage. 
eller sedan man spâtt ut det med vatten, intaga det sa vâl de, som 
lida av ansvâld lever"', som alla vilka ônska fâ avfôring. Ock 
intill solnedgângen fâ de ej fôrtâra nâgot dârpâ. Xar det vârkat 
avfôring for dem, âr dieten fôljande: tjârnmjôlk eller sot mjôlk vâl 
kokad, ol ock vâl kokad 6 fôda. 

Vidare lâgger man ett stycke qafal-kâda av ungefâr van- 
lig storlek, rund som den ar 7 , i sot mjôlk, ock dari upplôses den. 
( >ck dâ den smâlt sonder, dricker man denna mjôlk pâ fastande 
mage, ock detta vârkar god avfôring. Dess mâtt ock dieten har- 
vid ar som i det fôresfâende. :î omedelbart 

1 tager in 

»magdotterns nuin> 
6 vegetabilisk 

1 osmâlt l6o G. R. Sundstrom 

Arf»-fl*»T'ï : +£& : rh.e : Atyi'A : XV : VA, : tU^S^t : i^A 
£v : VA, : /h<Wl* ; Vl-htlC : hX-A : TfA^' ; 'ï^tf) : œXA^ ; X-A : 
h*£?y° : A&ÛJP : a>A£7C :: A'JOt : W9° : A^^y : F :: 

X i Ç^i£a.qf> :: 

ÙCïl£ : ÇlOL^ ; Ç^W« ; fo :: œ/A, : rfr.fr ; y»*} : AÇ^ : M' ; 
fc^jE. ; a°&£ : «hy» ; Ç-dA ; k'ïfixih'i : «yfl^ ; thâW : ^A-C ; 
hX-A : "7.C : M-^ffli* :: <»XT7,£ ; XV : 7* : ùrVaAÙ i AUAÏ : X7 
<\ : A£J& : AOAt : "7 : X7& : <n>M' : itbC : "7 : ^Am-C :: 

^*i : VA, : 9°*\ : AÇ& ; ÇWP- : XV : 1*^*+ : i^A^V ; ""0 
C ; avt^AC : œfcae : acu ; XV : .e+a* : mlclc ; Ufc. : .£*$ ; 
a>hy D A^I>' 7 7 : #<JÇ : Ï7Ô : a>U<t- ; fcj^AiMh : y "} : 4>& : OfrÇ :: 
«XA. : ÎT-A- : y°AéV : & ; i\eAX :: 5iAA0& ; AÔAt : ti& : K<\fh : 9° 
,£C : rh.£ : ao'iti : &ArïiA : 9°l :: «d^A^U- : ^ ; trft4- : AA^S** : 
"H ; AOéV ; /iAnvC : AV* : h&rbll : 9°i~ :: 

5P*i : U£ : X7& : A^^C : h-A- : rflA : AÇ& : ÇW«P> : Xï 
.CA-A : Ç.£ : A£v£ : i^AA- : .CA-A :: a>(\0èi : <\rh (T 79° ; AXA- ; X'Jft 
^l^V : îNl/fr : y°.eC : X-A : W}^ ; y""} ; ([av&^a) ; X-A : A" 1 »^^ 
ÊVéWïiA : rh.e : AA«Ô : 9°ù& :: 

"¥ : OÇ» : Xt : "7 JE. : -A4«.£ : éVt^AC i AUAÏ : <*>&> : AÇI^.^ : 
XV : ; l '.C++ : X'P ; tCfi : a>fhC : M'A* :: 

9>Xi : ^Aà. : ^JE- : XV : +-*iA<i : fhCR : h^'At ; X7<\ : A/fr 
^^ : AtAUA : 9°l ; X7éV : &Ma>- :: ®AC < B' 7 7 ; Afc-Arny» : Ufc> : 
h^A^O- ; fà'l&a*- :: ®X7A : ^74-^ ; 4P : yf- : iVÛP9° :: 

0tt).,e ; f/'îî, ; Ç& : A<?.<i, : «AÇ^U- : Xï9° : A7ÎA : MT* ; AC 
?' :: a>9°{\& ; Ç<J> ; A'/'fc : (/£■ : AUAV : X'ï : A*A'P : ÇX, : Kïfh : 
^XA.^7 : Ç& ; *Jt : ^V ; IAU^ :: 9°ï : AÇ^ : (Ç& :] ^h.e : AXA- : rh 
I|t>- : 'ï'.rA : .C<M' : ^X'I' ; Ôït'r : «".C-P» : «^i^AA- : "I^V : ^.^ 
hX'V : XAT ^Arh : «hyA^V : ÏÏL'fL : V-AX :: Xi9° : AÇ'/^y : ^''Vy 
htlfiYC : "Y : VJ& : îrhC : AA« : .C'A : ^y^RÇ- : AF : 9°l : (\l\9°(TY 
<\<H\ : df ( hC : XV : %-h£ : hÇ i ^V-A^A- : a>*\9° : Ç-AA : X7A 
A'/e-A : %<l : îh.C: : A -A ; A-AA" :: 

1 dii maii bakat brod hàrav 

2 inl 

3 alla ingredienserna Lakemedel i Mansa [61 

Sedan det ungefârliga mâttet qafal-kâda nâgot sôndersmu- 
lats, blanchis clct med litet (durra-)mjôl ock kokas rhed smôr, 
ock aven detta âter man pâ fastande mage, ock det verkar av- 
fôring. Dieten âr som i det fôregâende. 

10. Solanum dubium Fres. 

Man insamlar frôna av S. dub. Ock en de! av dessa frôn 
làgger man ut i solen, ock dâ de torkat. malas de (till pulver, 
som) blandas med (durra-)mjôl ock knâdas upp med vattcn. Dâ 
det blivit brôd 1 , âtes det, d. v. s. som lakemedel for hosta eller 
smârta i brôstet eller sidorna. 

Eller (ocksâ) sedan en del frôn av S. dub. stôtts sonder (till pul- 
ver), blandas det med honung ock sônderstôtt bârëh-rot(?) ock dartill 
stôtt starkpeppar àvensom bark av Balanites aegyptiàca(?) ock vi- 
dare likaledes barken av bâsûml-trâdeti?). Ock allt detta tillsammans 
for \ aras i ett slutet karl. Ock den, som lider av hosta. slickar 2 
i sig ungefàr en matsked hârav varje morgon. Likaledes intager 
harav aven den, som lider av ont i brôstet. eller don, som har ont 
i sidorna. 

Eller ocksâ blandar man alla ingredienserna jâmte frô av S. 
dub. i ej fullt fârdigt ôl. Ock de sjuka vi omtalat, intaga varje 
morgon en sked av mesket med kryddorna 3 under omkring 7 
dagar. 

Eller ocksâ blandas det i friskt vatten, d. v. s. sedan frôna 
blivit sônderstôtta, uppmjukas det dâri, ock sedan tages dot in. 

Eller sedan det blandats med vatten, kokas dot ock tages in 
for dot omtalade oncla, for att man skall friskna till darifrân. ( >ck 
aven de, som ormen gripit 4 , botas likaledes. Pâ dibarn for man 
med finoret in litet dârav i munnen. 11. Tamarindus indica h. 

Tamarindtrâdet sâtter frukt, ock nâr doss frukt mognat, in- 
samlar man den. Ock tillsammans med tamarindfrukton. d. v. s. 
inuti densamma finnas karnorna 5 . Ock aven dessa kalJas tama- 
rind. Av frukt en med karnorna stôter man sonder ungefâr sa 
mycket man vill ha, làgger det i en liten skâl ock slâr litet vat- 
ten dàrpâ samt kokar det ôver elden, ock det blir som vàlling. 
Dâ man tagit av det 6 , smetar den, som har ont i sidorna eller 
brôstet eller vad det nu âr som gôr ont, pâ sidorna dârmed | etc. 
ock sâtter sig sedan i solen, ock dâ det torkat. âstadkommer 
• lot en sammandragning av kroppen 7 . 1 soin lida av kolik 

5 frôna 

6 av elden 

7 d. v. s. huden, ock smartan upphôr [02 < i. K. SundstrOm 

XU \ %C£ : ACU :: 

*C£ : dCV ; A^ ; Oflat ; X-A ; A^C.fr ; A,"i : A'ÏA^ :: 
hrtÔ^t ; XV : ; n#A'ï : Ato : îA«X :: a>X-A ; JP£ : X^hC : y°A 
À. : AA£.£ : Ç& : Ç'iOiep- ; àt^AC :: [Ç"ïflW : 7*/îh ::| 

(DiihK : 0£> : M : XV : ï.C** : i^AéV : rfiAWl ; °¥ : "¥£ : 
rfiCX" : ïiAtA* : X'ï : ài^T : AÔAt : »7 : eh" 1 /?" ; /lAnvC ; œ* 
rfiC :: ®Ufr. ; hC<E : AR-AmPi^ : X?^^ : fÇÔ :: 

Xr I rhVd : V :: 
rft7^ ; r ; y '} ; .^A : ff°C7 ; ? : «y D 'i : A£ ; 0£<l ; 'l^frX 
f»hy"A& : 7? ; ï<n>A& :: rh<\^ : fl"7<î.£ ; * ;: 9°'\ : AÂhT^Ï ; VA, 
fiùA& ; ^.* : JiX-fl ; °7j£ : àArfh? :: a)?»Ç ; AOA : rhîOf* ; Ay</îU- 
ArfWlm ; (D£h(b ; A*ÏAA*i f Arf.,£ : rfiïUf ; l' ; F :: 

X'Û \ A*ΣX :: 

A*RX : 7°ï ; A^<^J&C : 0.£ : *F I AUAÏ : *£y» ; HC* :: \\ST> ; 
*A : a)Oa : Ç<5> : <*>& :: \\7°*i ; AÇ<S>J> : 7A> ; rh-.C: : XV : fAfitf» 
.C<M' :: rf)#y ; X-A ; "YJB : A ; l'rtrh7 : «ttAm* ; AA^fr* : «>ifh^ 
AÏAAh : y°J. ; «>X''r ; ?^h£ : ùrVIbOr : «**i^» : Ç-AA ; X'P : ÏÏ-A 
A-Aft :: 

ii^AAy 7 ? : X7£v : fcéVOÏ ; rh^A ; "7 : X7& : yAAC ; œ^Ç 
CAy : a>tf£> : ài(\m, : AA-ft :: 

Ufc : 9°1 : AA'J^X : fo^l' : XV : £*>A : X'ï : 7<M1 : *D# 
(D'i : hX'ï : dhtfi ; y ! ; *-*i ; ^ : i^'i : Omh : /hA.-A : ihhfl : "> 
îrA^ : f[\'A.VC : XA : XA : XA* : A»; : AÇ^C : X7A : A-ATC :: 

JP*l : AftlA** ; i^AéV : "7,fï : "V : fh(K\ ; V ; XV : T^A^.C : 
XV : AXA : A£vÔ ; Hl£ : AÇ^C : £*iA- : ft-nrfT» :: 

OÇ. ; XV 7 ? : 'l\£</'A.P : AA'i/UÏ ; «it+rh*» : ^.CCA'} : "V^V : 
At : £V-AA° :: 

Ofr. : y'i : AA'M.X : Ji.e ; foÇ-ï : A7-AX : .C-7' ; a>X : V : AA.* : 
'JrrvÇ : -hA-f? : Jir'AA- : &&<% : ©M'A* 1 AWAV : X7/\ : ^.^/y : i«tf' :: 1 hall 

- soni lia kolik Làkemedel i Mansa 163 12. Barèh-rot (?). 

Sâvàl roten som ôrten sjâlv nâmnes endast Bâreh-rot. — Se- 
dan ôrten blivit uppryckt mëd roten. tager mati vara pâ denna. 
Ett sâtt âr, att den amandes tillsammans med frôna av Solanum 
dubium. (Se Sol. dub.!) 

Ett annat sâtt âr, att sedan denna enbart stôtts sonder, ko- 
kas den med mjôlk eller vatten ock tages for hosta eller smârta 1 
i sidorna eller brôstet. Ock likaledes âr den nyttig for dem, 
som ormen gripit 2 . 13. Hëgrat. 

Hëgrat ar ett slags jord ock kommer frân 3 Arabien samt 
liknar smâ runda kâkor 4 . Dess fârg âr rôdbrun. Alan stôter 
sonder en bit hëgrat ock blandar npp den med vatten. Ock 
hârav smetar den. som har influensa, pâ sin hais, som svullnat, 
ock sitt huvud: det ar inflnensa-mediein. 14. Lepidium sativum L. 

Lep. sat. ar en av hem-medicinalvàxterna, d. v. s. man sâr 5 
den. Xàr den vilxt npp ock blivit stor, satter den frô. Ock 
av dess frô tager man litet ock stôter sonder. Dârpâ rôres det 
upp med vatten, ock den, som har hall i sidorna ock ont i brô- 
stet, smetar ôver sig dârav ock satter sig i solen darmed. ock dâ 
det torkat, âstadkommer det en sammandragning 6 . 

Likaledes smetar man den pâ friska sâr eller (anvànder den) 
vid brott ock vrickning âvensom Vid svullnad. 

Àven krossar man nâgot litet L. sat.-fro. lâgger det i ett 
kàrl ock mjolkar en ko eller en get dàrâ, ock den. som lider av 
diarré, dricker det genast, for att diarrén skall upphôra. 

Eller (ocksâ) sedan pulvret av Lep.sat. -frôna blandats med 
litet vatten eller en târ mjôlk, tager den, som har diarré, in det 
i den mat han âter. 

Vidare sedan frôna krossats, (tager man litet ock) svâljer ned, 
ock ovanpâ dricker man en mun vatten. 

Àven stôter man av frôna ungefâr sa mycket, som pâ en 
gang kan matas med bâda handerna satta sida vid sida, ock 
blandar det i avklarat ôl ock kokar det darmed, ock (dârpâ) 
drickes det, d. v. s. det anvândes mot vârk i korsryggen. 3 importeras frân 

4 i den form den halles till salu 
3 odlar 

6 av huden, varpâ smârtan upphOr [n_l G. R. Sundstrôm 

.te : OIK" :: 

OA-T : ÔOljB. : t :: hA<fof : K\£ : «fC^n* : iCbh a ^A + ^Ç : 
*iy° : Ç-(lrt : £*# : «VA, : 9°*. : i^A^V : AA££ : ÇWS 1 : &1^AC : 
X7éV : Ad-JE. : AÔA+ ; <0/iArrvC : «JrftC :: 

M- '. 9°'] : A^Ç : AfrÇ : 7A> : £# : a>9 v i\& : &&A. : X& : 
ÇJ& : ^«P- : WY-^ftC : "7 : U£> : WP : <»Arfi<5«P> : AC : a>AC : 7-AX :: 
a>7°t\& ; X*Ï7,<?. : 7-AX : "7 : «£> : XhAt : <».e<P : mfofift : Afc : At 
fcAÀh :: /iîî*4«.e : Afb : X-A : hA4« : (\&P : <»XA« : A,"î : £V«>-ÔÀ. : «^"7 
.e* 7 ? : A.At : <»/i.Afr/ïiA« : AAh : A/ifr4*.£ :<?.7C : 9°l* :: 

1% I ftfc :: 

fcfc : Ô^^- : f : <»<?& : A<L& " 7""} : rtÇd. ; rh.e : îfiiVt 
JfrX : (Dfh.e: ; ïfàVÏ : 9°^ : XhÀ. : œ^A^ : £vt.C+$> : cD^AéV 
"HA.e : a).e:<P : hXft« : AAÏÏA° :: h^* 7 ? : Arh£ : °H : 0Ç» ; A£V/^ 
y°Ç : 5P*i : 0Ç- : AA^fr* : °7 : Avilit : XA* : tAéVÔ I (WAÏ : A£"7 
X7£V : £WlH/fr : œA^R^ : X7& : éWlmC : 9°^ ; "Y : M° : oM.£ 
ASAA : X7£V : tA.£ :: 

5P*l : U£ : y"*} : AfW : rfn£ : ff£V7'ï : a>\\9°t\&\h : y*} : Xh& : 
i^AéV : M\G+* : MTÎCa, : 7-AX : (OihC : rh,AA : ^*ï</'m/fi : hXA- : 
■TAt :: 

t% \ ^C.e : œ^œ^ :: 

XA. : 9°1 : 7A, : Ùcn£ : ^V'iVh^C : hA4'C.£ : ifrX :: ©XXÊ : 

t+T+m : 7A, : 9°i- : ^AéV : &<tt : a>ïf-A : à+H i AUAÏ : Xh- 

jp. : OJ^œ^ : [Xh-^ : <n>lê.h :| X7& : h.&àiAC : X^ : "7 : Uf» i 

i^*} : rh.eC : \*9° : X7À. : &Ç/C : y»?*» :: AAV : XA- : AA^^ : 

4»C£ : iD&mk» : ttnifÀ :: 

Ï3§ : 4'AA :: 

Xfl : ^^ : A-ïrt/h7 : œ«f-^ ■ AA- : XV- : MR : XA« : ^'rAAh :: 

' medicin tillredd av solanum 
' Mil; anvândes 
,! k\iiin;i 

4 vid menstruationen 
hon gôr dct Lakemedel i Mânsa 16 1 i.S- Basuna(?). 

Bâsûnâ âr ett tràd(?). Sedan man skalat av dess bark, tager 
man vara pâ don. Ock nâr barken torkat, stôter man sonder 
den, ock nâgot dârav blandasmed 1 Solanum dubium 2 fôr hosta, 
hall och styng samt ont i brôstet. 

Av bâsûnà-barken stôter man sonder nâgot. ock detta blandas 
med tvâ nâvar mjôl eller ock hâlften om hâlften. Ock man ba- 
kar brôd hârav, eller ock kokar man dàrav en grôt ock âter den 
jâmte smôr. Den som har binnikemask, âter detpâ fastande mage 
samt lever ehdast hârpâ 1k 'la dagen ock dricker icke ens vatten 
ock kommer icke dârvid. tills binnikemasken avgâr ifrân honom. 16. Myrten, Myrsine africana L. 

Mvrten âr ett mindre trâd ock sâttor frô. Man tager ungefâr 
en handfull av dess frô ock ungefâr en handfull (durra-)sâd, 
detta maies tillsammans, ock smôr tillsâttes, ock med detta kokar 
man det. Den 3 , vilkens blodflôde 4 âr ovanligt litet eller drôjer 
eller ock avgâr med plâgor, eller den, som âr steril, âter det; d. v. s. n 
for att blôdflôdet skall bli rikligare ock plâgorna upphôra fôr 
hânne, ock den âter. som ej har barn, fôr att hon skall fëda. 

Eller ocksâ sammanmales ungefâr en handfull myrtenfrôn 
ock lika mycket (durra-)sâd ock gôres till en vàlling, ock dârpâ 
slâs smôr dâri. ock detta tasfer hon in. r ~ . Walwal-rot ? 

Donna rot hackas upp av ett visst slags trâd(?), ook man ta- 
ger vara pâ den. Sedan den bultats sonder, rôker man med nâ- 
got hârav jâmte rôkelse av kâda ock valluktande trâ; d. v. s. 6 
for att ej nâgon ond vind (ond ande) skall taga sitt tillhâll i dom 7 . 
• ■lier ocksâ fôr att han skall gâ ut ifrân dem, om han besatt 
dem. Fôr den skull âr ocksâ hans namn walwal-rot» 8 . 18. Zizyphus Spina Christi L. 

Man repar av lôv av Z. Sp. Chr.-trâdet. ock dârav sônder- 
stôtes ungefâr en nâve i (litet) vatton, ock den som har utslag i 
huvudet, smetar pâ sig dârav, sedan han blivit rakad 9 . 

6 man gôr sa 
' mânniskorna 
8 vind-ande-n -t 

'navet avrakats [66 G. R. Sundstrôm 

X» \ TTAt :: 
TVAÏ : A&'VnU2V : ÔOi£ ; t \ nUAt : ïi^ : A$A : X*'r : Û^O-JE. : 
•AÔ.fr : £vtATA> :: «oyî : ATÇAt : A + rnÇ : «HTÏÏ : ®rf).C* : VU 
?H ; V : XV : itlhw- : X-A : "y .G : ^TArf)? :: œAAOÀ. : «Ni : XV : 

tAR ; ùrraaxi ■■ 9°i •■ 

H : ÔR : A9°\* :: 

X7& : AÔR* : A 9°^ : t*A° : JiAfcC^ : JA-X : a»7A» : 7°i. : ?°ù 
h : éVOl : "7 : X-A : A*. : X7*V : OW^ : "Y : X7& : AXïkG : ao-\ 
Lï\ : Apy" : A+M* " <»AAH«/îh ; y"} : A^fl^ii : Xfr ; A4- ; h An* : 
XA/ 7 ? : $>C.£ : ?Tîl ; &ÎMUA :: 

A*mÇ : AÔR : «er*»!* : Ufc : XV : «HmAP 5 : </"F*fn : «Dfc* : 
X"H*Ï : «#£<«»* ; (\CUH- «>.C:P : hAi^RR. : Xt : AO£V ; Ù^°A : &*«/• 
mC :: 

m ; ÎÎA.0 : "7 : <».e- : ""rfrtCT :: 
7f AÔ : firT : 0^1^ ; (tf»& ; fl?Xï : A0OI.G : ^'A<PA, :: XV : 
th<t&P : A*»C& : îA-X : <0aï,Ça*£ : «îl^ : Ç-flA : hrVJ&$ " X7& : 
RM) : A/jy : X-A : (hZ(b : XO : XA : Xfr : AARvfcf? : fOdiC*^ : A 
*iA : *A££ : y». : ££ : Xt : «OT : A^^-f : «OÇ» : J^l : ^îifl : 
0<ï'A :: 

a>X7éV ; tiXV : hy : îÇÔ : Xt : A&Ç : PC* : X«ïA : ^hAÇ- : 
œ.e : «n>/h"îCT : Aâtf'fWA " ®Afl*V : XA. : h7° : AfrCfr : •ÏCÀ : 
a».e : "^hlCT- : £VfrA° : hùi\ : AH. " 

'/;fi i 7*y° " 

-hsr* : Oaa.^ : t :: XV : rhÇ^iP : A*C*. î JfrX :: thC : AA<K& : 
&'Ï+<SÇ : «oy*? : A</V«Ç : rfi.C : hCfcA : AV-flX : A*. : tn.ÇrtlrC : "> 
XV : ^hA--A : ""m.* : -*)fK? : hi^AA* : rhC» : £v"l ■<"»?. " thC : X-A 
hAC^ : (\ : YP : X7^ : <[ÇVCir u '. AUAt : ACT : R-fl-T : AR-Arn^ 

Of« : «ï'C.e : '^ : ih.C: : Ahi\ : XA. : A7-AX I AAA : ■)'• I hy : MA 
ff»a*£ : <D<\<r>à.<i! : <\<»vlhrn : ,hV'ï : A^hA+y 1 * : <"XA* : lv/i.C?y 

1 blandningen 

- si 

• ! smitta Lâkemedel i Mânsa [67 1 9. Daemia extensa Dcne. 

Det finnes en vâxt som heter D. ext.. d. v. s. sedan den vâxt 
upp. slingrar den sig om ett trâd. Av denna vâxt repar m an 
lôven <>ck tager dârav ungefâr en nâve samt stôter sonder deti 
Htet vatten. ( >ck don. som har utslag i huvudet, smetar det 1 dârpâ, 
sedan hâret rakats av. 

20. 'Es demnati?!. 

Alan rycker upp 'Es dëmnat ock tager dess rot ock antân- 
der nâgot av den till rôkelse jâmte vâlluktande kâda eller pi- 
ton enbart for svagsinta eller for dern, som âro besatta av on 
ond ande. Do flasta bland scheikerna bota med denna, ock dâr- 
fôr kallas don ock »scheik-rot . 

Bladen av 'Es dëmnat plockar man sonder ock krossar saint 
làgger i en liten ren tygbit (for att krama ur saften), ock dess safl 
drypes in i ôgonen pâ den ôgonsjukc. 21. Cissus quadrangularis L. 

Donna vâxer bredvid nâgot trâd ock slingrar sig orhkring 
detsamma. Sedan man hackat upp don. tager man dess rot 
00k krossar tien, ock sedan det torkat, stôter man sonder dot till 
pulver. Sâr pâ mânniskor berôr man dârmed genast, sa fort det 
astadkommits, ock sedan sa fort det torkat. strôr man pâ det 
dârav, ock detta làker det 8 ock skyddar det ock mot orenhet. 3 

Att det âr nyttigt for dylikt, "fann fôrst en man. som kal- 
las Mahanrets son. Ock fôr den skull kallar man ânnu i dag 
roten fôr Mahanrets-sons-rot. 22. Euclea Kellau H. 

Eucl. K. âr en buske. Sedan man hackat upp dess rot, ta- 
ger man vara pâ don. Dârpâ skalas barken av rotbitarna, ock 
av barken finbultar man ungefâr en halv handfull, blandar det 
i sôt mjôlk 00k lâtor dot stâ ock dra med denna en natt. 
Sa dricker man det pâ fastande mage fôr att fa ayfôring, d. v. s. 
de 4 som ormen gripit 5 . 

Ett stycke rot av Eucl. K. ungefâr sa hâr lângt: 3 cm., s. un 
den âr, tugga do. som fâtt hannàt(?), ock svàlja ned saften av den, 
ock dârigenom lâmnar don dem. 1 dricka det 

r ' suivi lu la af kolik MO. 1909. i h .s G. R. Sundstrôni 

gj : iVÙ :: 

ÙCO>£ ; iVÙ : A/i'ï'ÏÏÎ. : XV : t\M9> : +4«C : (D<\4>dÇ> : hy» : Ç«fl 
rt : VA, : rtC : *i£*i/i : A741X : £# : y*. : «i^AéV : A£.e ; Ç"}«».«1»< : 
IÇ'JflW : 7J/h :] ^'l^AC : X7À. : A^JE. : /iflm-C : ®Î^C : °H : A 
ÔAt :: 

y £ ; y 1 : A#<iÇ : J7Ô : ih£ : AC : *iCh* : A7-AX : £«? : œ 
Xt : "¥£ : ^Vt^AC : œcmœtA' : U£ : ^AA- : o»*}^ : rfiCft : AtS" : 
KVèi : A££ : ithC • ^AAnvC : œAOAt : "Y : U£ : *Cï : Afc-Am?< : 
XVèi : £Wh.e7 :: X7£V ; 7CH' 7 ¥ ; J7ÔJP : t : AACï : X7éV : krhjtf :: 

0ÏÏ& : *A.e7i : Ù(M£ ; t :: X-A ; /râ'ÏÏÎ- : éV'VAAL" : hÇ-AA : <"h 
7° : Ç-AA : A + rnf : Ui^Tîfî :: <Drfi.£ : ïf&VÏ : 9»~\ : rt*mÇ : XV : 
£# : JÇiP : hXt : AXA* : RAvï) : rf»A.-A : co.e9» : X7à : rt*.er :: 

Wt° : y°'ï : rt+mÇ : rh.& : <T&7'Ï : Xt : ^^ : A,h4*î* : tf>fffr 
<0t* : yftrt" : hftCT : AJUlrn?- : Atf : X7£V : &Ai£? a 

U£ : /""ï : glù : OÏT^ : OA : 7°'h ; 0£ : Oâ<l : A^XX : <»X V : 
Ofrô : AA'l'Hfl» : 9°i. : th& : ÏÏM'V : X'V : <"/£ : «>?.. : WD\\£ i 
tW- : Xt : A^CJIi : (Da°C¥Y : &*i0« :: 7# i (H«M :: 
Oi<M : XV : /hfC : A^C^ : îA«X : ®y u î- : 7 A, : </'T$rn i «» 
X* : ^7j& : <0.£JP : hAî. : ^-VOT-ÇoiÇ :: œ([F>?M. : XT : A"y£ : X\^ : 
W : X7£V ; WP»£ : a>0"l£V ; 4'"°^ : "Y : </'* : hi^ : «'.C : XA- : 
,WA.fl : <flA*. : h^ u : AUÏÏ> : A^éV : <0<l'fr : <*°£ : V : ^7^A :: 

ÔtT)se : 0^. : Ç<^ : A<<.^ : «AÇ&U- : AYiA : 9*'\ : 7-AX : h 
A7i : ^ ; IAU^ : ^V'IAAO : Tfry u : f : :: .Ch?" : X7/\ : A^^- : T<J.£ 
^•iî : X'M : : M'.9> : MAÇA-A :: tt)jr>i. : rh.e : îTATt : Œ»AC : A7-AX 
,C«Î« :: fty" : 1*1^ : X*ï : m l£ : Wï : AiA : AA/J><»«A : wf:9> : hX-A ! ir.i att fordriva kolik pâ dem, som lida dârav 
for att fordriva kolik Lâkemedel i Mânsa [69 

23. Balanites segyptiaca D. 

Sedan man brutit av en del grenar av Bal. aeg., tager man 
av barken, ock sedan denna torkat, stôter man sonder dârav 
ungefâr hàlften av en halv handfull, ock det blandas med frô av 
Solanum dubium (se Sol. dub.) till medicin mot hall ock styng 
ock ont i brôstet samt hosta. 

Likaledes stôter man sonder av denna bark ungefâr hàlften av 
en halv handfull, ock det blandas i vatten âvensom litet sait dârtill, 
ock dâ dot dragit nâgot, dricker man det som medicin fôr ont 
i brôstet ock fôr hall ock styng samt hosta, eller fôr att ormen 
skall lâmna dem, som den gripit 1 . Aven smâ barn giver man 
det, for att ormen skall lamna dem 2 . 

24. Isop, Hyssopus. 

Isop ar en ôrt med smâ stânglar. Den brytes av med sina 
grenar ock torkas, ock dâ den torkat. slâr man av dess lôv. 
Sedan man stôtt sonder ungefâr en handfull dârav, sallar man del 
ock blandar det i mjôlk, som anvândes till grôtdopp, fôr att gôra 
den valluktande. 

Man lâter ock ungefâr en handfull av lôvet stâ ock dra i 
vatten jâmte litet sait, ock den som ormen gripit 3 , dricker det, 
fôr att den skall lamna honom*. 

Det finnes ock ett slags isop, som kommer frân Arabien 
ock som halles till salu i Massaua; dârav lâgger man ungefâr en 
handfull i vatten. ock vid brôllop ôvergjuter man brud ock brud- 
gum darmed. 

25. 'Anqalaipi. 

Sedan man haekat upp 'anqalâ, tager man roten, ock dâra\ 
bultar man sonder nâgot, lâgger det i vatten ock krossar sonder 
del tint. Ock nâr musten gâtt omkring i vattnet 5 , tvàttar man 
killingar ock getter darmed, nâr de fatt lôss eller loppor, ock 
nâr man smort in dem duktigt, dôr ock fôrsvinner lus ock loppa. 26. Salvadora persica L. 

Salv. pers.-trâdet bar frukt. ock 0111 frukten har mognat, kal- 
las den kabââ, âtes ock âr smaklig. Men fôr medicinskt bruk 
samlar man de ànnu omogna frôna ock lâter dem torka. flàray 
stôter man sonder ungefâr en ock en halv handfull. Nâr det blivit 
riktigt fint. blandar man det i sa mycket vatten, som gôr satsen :1 s' im har kolik 
1 upphôra 
5 dragits ur 170 ( >. 1\. Sundstrôm 

hhC^ : Ù'I'P ; X7£v ; Aft*y° ; "7 ■ y Ço ■ A^^C^ ; ^09» : hR*r£ : 
AA- : XVh : AÇ7C : ^}> :: a>hhW : Ai?.7Cy D : A"7 : A.JA-X :: 

U£ : T>*\ : AÇ^ : th.?: : A$\PA : ^y : £të# : «me : XV : 
rtfroji ; Xt : -hfrC : hAVP : ©XA. : A£7C : X7& '.: <£?C : A,"î : *£ :i y# \ trfiOh, :: 

/tflOh, : t\7° : Ôtn,?< : «Çilh : rhir : ^ :: ®Ut ; HCX : à^y" 
t :: fty : A7iA : évVA+*i " ^y»"* : CiÇdo : dUt : ÏÎ&7V : "? : ht 
h* : XV : ^ : £vV.e<M' : «JyA^V : ftfeflO'r : XV : t-*i(M : M'A* 
Ç^C : X7& : à-dmC :: 

Ufc : rttAA : X7& : Afr.Ç, : XV : £*# : yftrt* : àt^hh : X7 
& : rt^.er :: 

U£ : y»"» : AMOh, : rfh£ : ïféVVV : A7-AX ; £$ : o^Aà : rtt 
AAV : &V*jAt: 1 îiA-'l '9> '■ AUAV : rfi.£ ; Att-Ô : ?°to& : h(\C : rh.Z : 
wr>).rr*i ; aî^ : X7^ : A<J.£ : a^C/fr :: ^X>A : A?"? : M -+CmT a 

■fix ï ?.m>c ; fi/>yu » 
B^C : My : Sn>ï ; AAfrÏÏJ. : .£1 : ^^0 ; At : </'VPÏÏ : «D/fi 
.e : ÔTC ; A7-AX ; XV : a>£a>- : OLÇa*£ ; «>XV : "¥£ : ArnfrA u 
^Ayîtt. : XV ; Wt?- : hi^ : >V. ; AA7ÏÏ : hrt*X : JiAV?> : X7^V 
A^'Ay" : A>A : o^M'l : £V7A-X : «Y : A-A : /fi^y" : OA :: ^At-M'- 
^"'f : ItiY : WérV : 7Î4 > : Uf» ; VVAtfàV :: 

H» \ XfhZ '■ lte.fr] " 
y°'J ; ôffijE. : \à& : y°'J : rt'hnf : VA. ; XV : A"y°mm"'- 

ç>i i ÛAy :: 
ÔAy° : AÔ^nl; : a>tpC& : hT?" ■ tht : 3* :: hAÔOOt : ÔA^" 
rh^-d. : «DA*C« : *A<X :: ^X7^ : A'H:.<V : XV : 7A«^'V : b-ao-V 

1 pulvrct 

»dlar 
a freina 
1 smctrcl 
' utan vidare tillredning ock tages in for gikt Léj-kemedel i Ma usa' i - \ 

lill en tjock vâlling", ock detta tager man in pâ fastande mage 
fôr atl t'a krâkas eller ocksâ la avfôring, ock aven den, som har 
bennikemask, for ait fa den att avgâ l'ran sig. Ock tills de fâ 
avfôring, fôrtara de intet. 

Vidare stôter man sonder ungefar sa mycket frô, som i det fôre- 
gâende nâmnts, ock sedan man smâlt smôr, blandar man det ! dâri 
ock tager in det, ock detta ger avfôring. Dctta àr endast for avfôring. 

27. Trigonella foenum graecum L. 

Namnet pâ vâxten ock dess frukt àr detsamma: ab'akê. 
( )ck i\(>\\ sâr 2 man. Dâ den mognat, skâr man av den. ( )ck av 
dess frô tar man ungefar en handfull eller halv handfull ock stô- 
ter sonder, ock sedan det blandats med litet smôr, tages det in 
for att stoppa diarré. 

Aven for att gôra smôr vàlluktande stôter man sonder det 3 
ock lâgger i. dâ man smâlter det 4 , for att fâ det vàlluktande. 

Vidare stôter man sonder ungefar en handfull av frôna ock 
blandar det med litet smôr ock tager in det, d. v. s. omkring 7 
dagar i fôljd ock aven mer sâsom medicin mot gikt. Det tuggas 
aven utan vidare 5 . 28. Coleus lanuginosus Bth(?) 

Man bryter av de grôna grenarna av G lan., ock sedan 
man harav tagit ungefar sa mycket, som kan omfattas med pek- 
fingret ock tummen, bultar man sonder det ock blôter upp det i 
vatten, ock dâ musten gâtt omkring i vattnet 6 , tager man bort 
det urvattnade, ock de, som ha magsyra eller malaria, dricka det 7 
for att fâ krakas. Ock emedan det botar, kallas det aven »sôm- 
rat-sëffà». 

29. Cypress, Juniperus procera H. 

De, som ormen gripit 8 , repa av nâgot blad av cypresstrâdet, 
tugga det ock svâlja ned det, ock harav làmnar han dem. 9 

30. Indigofera argentea L. 

Namnet pâ busken ock roten àr detsamma: c ellâm. Man 
hackar upp busken ock tager dess rot. Denna bultar man son- 
der i en fôrdjupning i en sten, ock den blandas (dàri med litet 

( ' dragits ur 

7 infusionen 

8 som lida av kolik 
'' upphôr den 172 G. R. Sundstrôm 

ajyt : M'rt/fi? : hîîCft : ïf CCh : V-nX :: a>\Jh : ^frOT ; «P^.e ; 
«M'ft- : hi^flrt- ; tà'Clrh? :: rftC ; ^Ci. : °9 : '"'C'î'fi.'H' : $£7° ; 
([a» ; ryfi<r7 v : ?»h : 7C^t : Arhtt : ^l^ : ®rtHj&^ : A«Pav£- : hX 
ÏC : AX£?y D ; rt-fin : y*. : JiXt : Jto.e : AffrA : i\ha>0& ; X+y° ;: 
a>y°Û£V : ^'l* : U£ : <Dfrfr : <0X7A : Afifr4-C : A^r* :: 

A7>nC : ^ : A<»4* : AA^e : ^'.Ch : +y D i AUA^" : •nÔ.fr : y "* 
rfiÇ£ : àtOH :: ®7 D> J ; A$C.e : rh.£ : fi^t : AV-AX : VA, ; Ûh-h 
m : Xlt : Oto-A- : Cfh : F :: ">X-A : A7-(1C : "7 : X*l : Afi«H« 
AA^yC : ff°Vr^h : y»-} : &Aft4A ; X-A : flO.P/V : 7A^ : J^rt" : AA 
0- : Ofr. : <»rtVH : Ç*A* : £-A : XVF : *»"» : /L^h-P :: rfiC : y»*» ; A 
fcC.fr : VA, : XV : £Cttfl* : At? : «Ut ; <Hïrh : AtrhTTi ; <»ft 
£JE. ; dfift ; *F :: 

a>U£ : X7& : A7£?-n : ATtf.£X : a^'J ; a>&<0& : Xh-JE. : 0i>.fl H 
a>M' = ftt : Irtï?* : AtJ.? :: 

01 ï %C& : 7»/ïiC :: 
*C£ : 7&7A» : Ùan>£ : (M ? AlMt : VA, : A«fl : A,"î : Artff^C 
MST» : *C£ : <*L : A^AéV : OflajB. : W : -p ! *.AAXA< :: «AA*?* 1 * 
VidiC i AdtiA : <w><Dà£. ■ y»'} ■ A^A^Y-V ■ K\££ : AAfrft» : X-A : AtC 
rt*Cfr : A^S-X : XA- :: a>X7^ : AfcC.e : X-A : AJ. : ^ : r>h& : A 
Cn& : WV : «^«IMiC : ">& : <*>1UC - <d& ; X'P :: «>X7À. ; A7irtiC : 
rf-hO- : Xt : d.hh : A+VJ- : XV : Vanna* ■ fcQvn :: ATîrhC^^ : [A* 
W :] Xt : A^VC : h^C : h^ : îA^Ç< S AUA'Ï : X'V ; AjP : hhl : h 
y° : <J*inÇ- : AAX^ :: thC : (lrha»jn> : ([W«\r> '. »Ç7C : ^J- : *V 
(VA : ®U'P î >é.!Ch : 9*1» 1 <ÎV>n^ : AtÇl : h^° : AHrh : X'P :: » 
Xfl : hXï : A7î/ï)C : AV^hO : thV° :: 1 fôrnya de 

2 1 aln 

3 omkring 2 kronoi Lâkemedel i Mânsa' 173 

vatten), ock det blir som en vâlling. For att del skall fastna, 
dôdar man flugor ock rôr ihop dârmed. Sedan smôrja brudar 
<>ck brudgummar fore brôlloppet eller gossar ock i synnerhel 
flickor, som vilja 1)li vackra, naglarna pâ hànderna dârmed ock 
torka det i solen ock lâta det sitta kvar-pâ dem den dagen. Ock 
fôljande dag ôka de pâ ' det, ock det fârgar naglarna rôda. 31. Harmalâ'Pi. 

Man hackar upp roten pâ ett visst tràd(?), som kallas har- 
malii; mon i\r, som bruka hacka upj) den, âro slavar eller schei- 
ker, \'ilka kânnà t f II en trollformel emot den. d. v. s. om nâgon 
annan hackar upp den, blir han galen. Ock priset pâ ett stycke 
av roten, ungefâr en armslàngd lângt 2 ock nâgot tjockt, âr en 
thaler 3 . Ock om den ej kan ryckas upp av slavar eller av 
scheiker, som kânna till trollformeln emot den, kan den ej ryckas 
upp pâ annat sâtt, for sa vitt man icke finner den uppryckt av 
floden. Sedan man dârpâ tagit nâgra smulor av roten, brânner 
man det som rokelse, ock det kommer en att nysa mycket ock 
âr medicin mot huvudvârk. 

Den styrker aven kroppen. skyddar mot elak vind 4 ock tân- 
des som rokelse i brudhus. 52. Séhër-roti?i. 

Det finnes en rot av ett visst trâd. som endast nâgra fâ 
kânna till, men av hurudant trâd den roten âr, tala de ej om. 
Ock slâktingar till den, som drabbats av sëhër-sjukdomen 5 , an- 
skaffa utan att underrâtta honom denna rot i hemlighet ât ho- 
110111 frân dem. som kânna till den. Ock de lâgga roten ensam 
eller med rôdpeppar pâ ett stycke av ett lerkârl ock lâgga kol 
dârpâ. ( >ck den, som besatts av den onde anden, hâller man 
ôver rôken ock tâcker ôver. Fôrst omtalar den onde anden. 
huru han grep honom, d. v. s. pâ vilket stalle han fann honom. 
Dârpâ saga de, som hâlla fast den besatta, till honom : »Gâ ut 
ifrân honom», ock dâ rôken blir honom for svâr. sâger han : 
»Jag har gâtt ut ifrân honom». Ock pâ sa sâtt blir don bra, 
som fâr sëhër 7 . 1 onda andar 

6 som besatts av un ond ande, vanligen man 

6 anden 

' som den onde anden sëhër besâtter Die vermutete Pausaldehnung o > a im 
Hebrâischen. 

Von P. Leander, Uppsala. 

Bekanntlich bleibt die qualitat des hebrâischen o-vokals (hé- 
Uiiii) gewôhnlich in der pausa unverândert. In einigen verein- 
zelten fallen entspricht aber einer kontextform mit o eine pausal- 
form mit â. und nach der altherkômmlichen ansicht ist in diesen 
wôrtern o zu â geworden. Eine mit derartiger qualitâtsànderung 
verbundene pausaldehnung ist mir indessen phonetisch mindestens 
unwahrscheinlich. demi es lasst sieh wohl keine bedingung aus- 
findig machen. unter welcher der satsaccent einen solehen ein- 
fluss auf die vokalqualitàt ausùben kônnte. Statt nach einem 
lautgesetze zu suchen, unter das sich die gegebenen falle sub- 
sumieren wùrden, glaube ich, dass jede einzelne form ihre be- 
sondere erklàrung fur sich verlangt. Ich Wage nicht zu hoffen. 
an jedem punkt das letzte wort gesagt zu haben. sondern be- 
gnùge mich damit. die môgiichkeit zur ablehnung eines unwahr- 
scheinlichen lautgesetzes bieten zu kônnen. 

Es sind mir nur zehn wôrter mit pausalformen dieser art 
bekannt. 

f3rr, Y&ftJR, fSHK, ^ÎT und i^£T ,z. b. lli. 13.3. 
Ct. 2,7; 3,5) sind (lie dem o-imperfekt "trr lli. 9,3 entspre- 
chenden pausalformen. Aber sic haben mit diesem o-imperfekt 
nichts zu tun, sondern sind. wie schon lângst erkannt worden ist 1 | 
regelmâssige dehnungsformen eines im kontext nicht belegten 
a-imperfekts "T^:"" etc. Dièse formen sind bel dem gewôhnlich 
intransitiven verb T- r T eben regular. Und auf àhnliche weise 
lassen sich, wie ich glaube, auch die folgenden fâlle erklàren. 

1 5. ( rESï \'H S, < ri'. 2 5 ? 21 I, | I .lliln. Die vermutete Pausaldehnung o>â im Hebrâischen 175 

r""J" Gen. 40.27 scheint pausalform von -,"-." Ps. 50,22 zu 
sein. Aber Mas vcrb muss, wenigstens frûher, neben dm be- 
zeugten bedeutungen abreissen» (z. b. ein blatt), zerreissen», auch 
eine intransitive bedeutung »frisch abgepfliickt sein gehabt haben. 

Dièses wird nâmlich sowohl durch das arab. ^ : ~> als vîelleichl 
auch durch die ableitungen r"'J Gen. 8,n frisch» und ""-• 
dus neben »raub» auch »grûnes blatt (so Ez. 17..,! bedeuten 
kann, wahrscheinlich gemacht. Wenn also dcm transitiven ~~-" 
ein intransitives '*'"'■•". zur seite stand, wâre es ja denkbar, dass 
letzteres sich zuweilen die transitive bedeutung aneignen konnte 
— ein semasiologischer wechsel, zu dem einerseits die beiden 
flexionssystemen gemeinsamen formen "î""jr. "ï""J" und *r~-r~, 
anderseits die vielen transitiven a-impf. verschiedener klassen den 
ânlass gegeben hâtten. Das eben besprochene intransitive "rn" 
bildet gewissermassen eine parallèle, denn seine bedeutungsent- 
wicklung ist den umgekehrten weg gegangen: urspr. er beugt . 
dann nach "'ysrr >er beugt sich». Vgl. ûbrigens die neben- 
einander stehenden ~~" und T^PT, fï3î£P und ~«'~ ;. 

Tlb^œ Gen. 43,14 tritt als pausalform zu T~2«' ibid. auf, scheint 
mir aber eine kontextform TlbDïïJ vorauszusetzen. Die grosse 
masse von a-perf. intransitiver bedeutung zeugt von der attrak- 
tionskraft, die dièses flexionssystem auf die e- und o-perf. auszu- 
iiben vermochte, und die natûrlich durch die vielen allen drei 
systemen gemeinsamen formen vermittelt wurde. Es ist dem- 
nach zweifelsohne erlaubt, Tlb^'ô; als eine analosriebildung zum 
a-perf. zu betrachten; dièse form wurde an der betreffenden 
stelle. Gen. 43,14, im hinblick auf das unmittelbar vorangehende 
'T'Z'Z ans stilistischen grûnden gewâhlt. 

Auf ahnliche weise erklâre ich mir "'i'* Pr. 23,32, pausalform 
zu 'tfS'] »er beisst», und U33ri? Hi ,5.18, pausalform zu -2~' er 
umwickelt». >bindet t'est., das iibrigens Hi. 34,17 auch als pausal- 
form auftritt. Beim ersteren verb ist freilich keine intransitive 
bedeutung bezeugt, beim letzteren nur eine sekundâr entwickelte: 
►die ordnung aufrecht erhalten», »herrscher sein» Hi. 34,17. 

TS Gen. 49,3 wird 1 als pausalform zu ""' »stârke» angesetzt. 
Aber die pausalform dièses wortes heisst Hi. 26,2 ; " [ch môchte 

1 Z. b. Gesentus (ir..,. g 29,4 r. anm., Siegfried-Stade, Hebi 
wôrterb. 496. 176 P. Leander 

lieber (mit Gesenius Handw. n s. 615 a) "ï3> zum adjektiv T? fûhren, 
das somit hier, allerdings vereinzelt, als substantivum abstraotum 
auftràte. Zur erklârung des verhâltnisses zwischen dem suppo- 
nierten subst. abstr. '" : TJ »starke» 1 und dem adj. T? »stark» vvâre 
man versucht, als parallèle die semasiologische entwicklung der 
gleichbedeutenden nz und t" bei Hi. 26,2 heranzuziehen : IV]Ty~na 
t':-n*7 yiiT PSffiin nb-tibb. Dièse subst. abstr. werden hier 
rein adjektivisch verwendet, gerade wie "". Aber der vergleich 
triffr nicht ganz zu. denn jene sind ihrem gewôhnlichen gebrauch 
nach substantiva, die hier poetisch adjektivischen sînn erhalten 
haben, dièses ist dagegen auch in prosadarstellung, z. B. Num. 
13,28. ein adjektiv und erscheint nur eirimal in einem gedicht als 
substantiv. Viellëicht ist jedoch auch bei T? die substantivische 
bedeutung das primàre; nur muss man den entwicklungsprozess 
in eine frùhere sprachperiode zurùckschieben. 

"i^l'r • K. 22,34, Jes. 59,17 soll pausalform zu "p"'Tr »pan- 
zer darstellen. In 1 S. 17,38 lautet aber die pausalform dièses 
wortes """Tr- Offenbar liegen hier zwei nebenformen vor, deren 
verwendung mit dem satzaccent nichts zu tun hat, und deren 
entstehung nach Brockelmann, Grundriss \, s. 388 zu erklàren 
ist: »Im hebr. wird . . . an > on; das urspr. an erhâlt sich . . . 
in einigen nominalformen, in denen das an von den drucklosen 
silben, in denen es lautgesetzlich berechtigt var, auf (.las ganze 
paradigma iibertragen ist. wâhrend sons't on auch in die drucklo- 
sen silben einzudringen pflegt.» Auf dièse weise konnten nati'ir- 
lich doppelformen entstehen und nebeneinander fortleben. 

■)2"]~ 1 S. [3,21 »ochsenstachel kônnte, mit demselben recht 
wie "i^Të zu ""'Tr? ;i ' s pausalform zum singular des K<>h. 12, u 
belegten ni^"]^ verzeichnet werden. Beide sind auf dieselbe 
weise zu beurteilen. 

hbpUJia Jes. 28,17 steht als pausalform <.\^v kontextform 
^.p'P'Q 2 K. 21,13 >setzwage gegenûber. Es gibt indessen no- 
mina instrument] beider hier vertretenen typen (vgl. /.. b. einer- 
seits nbZN'a »messer», anderseits r~î~"c netz . >schlinge»), u\u\ 
es hindert aise nichts, sie als vom satsaccenl unabhângige neben- 
formen zu erklàren. 

Die grôsste schwierigkeit bietet nb^ffi Jes. - Al . »Nach scheol» 
heissl ja sonst immer sowohl in (hr pausa 1/. b. Gen. 37,35, Num. 

Eme yaw-bildung wie das gleichbedeutende "^"^ • Die vermutete Pausaldehnung o>â ira Hebrâischen 177 

(6,30) aïs 1111 kontext "Vn'I" (oder nbiN'i'). Man hat vermutet, 
n^N'i" wâre des gleichklangs mit dem folgenden ~~ï'C~ wegen 
gewàhlt 1 , und dièse annahme ist nicht ohne weiteres zu verwer- 
fen. Es ist nâmlich eine iiberaus gewôhnliche erscheinung, dass 
antithetische wôrter lautlich auf einander einwirken. Ob nun 
n^S'i' die alte form darstellt, die in dieser antithèse erhalten wor- 
den wâre, wâhrend sonst betontes lautgesetzlich zu ô wurde, 
oder eine spâtere neubildung ist. mag dahingestellt bleiben. Es 
liegt somit kein zwingender grund vor, mit vielen kommentato- 
ren die massoretische punktation zu àndern, wenn mari auch die 
môglichkeit offen lassen muss, dass die massoreten tien imperativ 
von bN'JJ im sinne hatten. Sie hàtten dann dièse schlechtere 
lesart vorgezogen, uni' den gedanken an nekromantie abzu- 
wehren. 1 So Ewald nach Dillmann, Der pruplict Jesaja, s. bg. 

2 So Duhm, Dus buch Jesaja, s. 52. Arabie and Malay. 

By A. A. Fokker, Amsterdam. 

rhe late dr< J. Brandes at Batavia, a thorough linguist and 
oriental scholar, who may be regarded as one of the chief adepts 
in the vast, but little known malay-polynesian branch ofpbilology, 
once said to me: As necessary as sanskrit is to the javanist (he 
was one), is arabic to the malayist . 

I quite agreed with him. though, of course, a malayist cannol 
altogether dispense with a fair knowledge of the sacred language 
of India either. I need not say why, as it is a well-known facl 
that the first layer of civilization, so to say, which was laid over 
malay-polynesian life came from India. the great Sunda islands still 
showing abundant confirmation of tins assertion. Not only Java's 
splendid ruins of »dagobs point to hindoo rule and civilization, 
but als<> the very names of places on the western islands- Malaya 
proper afford living proofs of it. So we meet Singapùra (Sin- 
gapore), the name of the great emporium of the east, on an islet 
close to the southern point of Malacca, then Tndragïri in eastern 
Sumatra, Indrapûra in the interior, more to the south; then 
Martapûra in southern Bornéo, Suhadâna on the west coast of 
this giant-island. But for the slight altération in their pronun- 
ciation and spelling the.se names are pure hindoo names of san- 
skrit origin. 

Another fact also seems not universalry known. Dr Snoui k 
Hurgronje, the great arabist, who lias just replaced another 
arabist of world famé (prof, m Goeje) at Leyden, reminded us 
of the origin of the second layér of civilization in the [ndian 
Archipelago: India. whence the arabo-persian influence spread 
over it. This he said in his inaugural speech, repeating what 
prof. M. Ki;kn had said before him. And he added that only Arabie and Malay 17g 

modem arabian thought and civilization had ils source in 
Arabia. 

Islam had entered Acheb (the northern point of Sumatra; 
as far back as the beginning of the 1 \ th century, whereas [ava 
only came under its sway more than two centuries afterwards. 
From Acheh the religion of Muhammed soon entered Malacca 
and the other malay territories to the wesl of the Straits . 
When the portuguese took the capital of the then great and 
powerful statc of Malacca (»Mâlâka», the capital, owes its name 
to a tree) in 1511, they found Tslam firmly established there. 
VVe hâve only to look at Camoens' Lusiadas (Canto _>'"'. stanza 
53 rd ) und Joào de Barros 1 Decada 2 nd , lib. 5 c. 5) to sec that 
the malay rulers there were called by thern >mouros . a name 
onh/ applied to Muhammedans in thèse régions. 

Xo wonder that malay language and literature hâve ever since 
been affected by the prédominant influence of arabic. And it is only 
towards the end of the nineteenth century that we see it coun- 
teracted by a carrent of western, especially dutch influence. 
The characteristics of the former are visible in the gênerai style 
of malay prose literature ami. in a far less degree, n\ its poetic 
literature. Although the malay author II\ji Abdullah bin Abdul- 
kadir complained already in [840 of the knack of malays of 
disregarding their own language, being foolishly fond of arabic 
instead ( as this is useful in the hereafter», for it is Allâh's 
language), his own style cannot free itself from this powerful 
influence of arabic, nay he is himself more than once »showing 
ofi in the matter, when quoting arabic sentences and wise sayings 
and using arabic vvords, where he could just ,is well hâve used 
genuine malay expressions. 

It was reserved for another malay. the editor of the m.ila\ 
paper JJ/ufat/r/ Hindia ('Star of ftidia') - now résident in Hol- 
land and a student of medicine approaching the end of his studies 
for a doctor's degree at the Amsterdam university — to modernize 
malay style. He has succesfully striven thèse last years to rid il 
of the encumbering mass of arabisms . But, 1 need scarcelv 
say, he is one of the few. The great majority of malays still feel 
a, great aversion to western ideas, and go ou petting arabian 
thought and arabian customs, not only in their speech, In 11 also 
in nearlv evervthinef else. 180 A. A. Fokker 

However this may be, it may be interesting to note the 
various manifestations of this borrowing, s. v. v. Let us takè a 
short malav catechism, or rather a catechism written in arabic 
for the use of malays, and see what the interlinear translation of 
the text eau reveal to us. Of course, 1 do not mean that it would 
be worth while to treat its religious teachings hère. I only pro- 
pose to note the linguistic peculiaritios évident from a close com- 
parison of the two languages. 

I venture to copy the pamphlet as it stands. The booklet is 
one of the few legible spécimens of native Singapore lithography, 
and was printed some ten years ago by a certain Haji» M n- 
hammed Tâif at Kampung G'elam (Singapore), probably a half 
caste arab of malay descent on the mother's side. 

1 1ère it is. sentence by sentence, which I will treat separately. 

Kitâbu Safînati-1-bahri. 
»Book of the Sea-ship» ' 

Bismi-llàhi 'r-rahtnâni ->'- ra- Aku niulâï kitap ini dânàn nâraa 

lâmi. Alah tuhan van âmat mûrah di- 

I» the text tins formula does (|a , nm dunia ir|j ^ vaf) - m:n 

nol bear anv vowel sians: any- w ._ .._.,„ „"_.', , - « 

mntiMsiimni akan sagala hamba-na 

vaiï 

following words ail bear thcin. kàla bod\' kii'iws how to pronounce 

thèse sacred words. The next . vai "' niu'min di-dalam nàgàri akïrat A long malav translation indeed of such a short formula. 
1 lie english rendering of the malay interlinear text would run 
thus: 

I begin this book in the name of Allah, the Lord who is 
\-er\- merciful in this world, and who is moreover very com- 
passionate towards ail his subjects who are believers in the 
akhirat country» hereafter. 

How delightfully accurate the malay commentator is! 1 cal] 
him commentator, as ne does not content himself with mère 
translatine-: towards ail his subjects who are believers!» The 
word mu' min is known to every Muhammedan malay: it needs 
no translation. Besides it would be rather difficult to obtain one 
in malaw 1 W'ithout malav translation of ihis title. Arabi< and Malay i S i 

Al-hamdu li-Uahi rabbi -/- Bârmula sâgâla puji itu tartàntu 
'âlamïnfa), wa-bi-hi nastain(u) bSgi Alah tuhan sâru-sàkâlian 

tin umûri-d-dunyâ ua-d-dïn(i). -, , ,--~ ... 

„,, . , • ., , , . : . alam. dan danan Alah iua kami 

1 1ns is the so-called tanmta, 

with which the Koran opens its mmta t " 1 "" atas sa & ala P àkâl jâan 
First chapter. dunia dan agâma. 

The translation is almost literal and very exact. h savs: (to 
begin with) ail praise (is assured) to Allah. Lord of (ail) the worlds, 
and from Allah only do we implore help in ail matters of this 
world and of religion. 

The équivalents of the words between brackets are not to 
be found in the original. 

Bâgi Alah to Allah was not thought sufficiently clear as a 
rendering of li-llahi: the energetic brevity of the arabic formula 
wanted some broadening out for malay students. The article of 
al-hamdu is rendered b\' the addition of the word sagâla (ail) 
and tho pronoun itu (that, those). We notice the same son of 
rendering of <<1- nhtmïni <i ). where sâru-saJeâlian is a pleonastic 
expression for ail . which we constantly meet along with c «?firwj. 
Of course sâru is a corruption of sanskrit sarva {= sakalian in 
meaning). Such pleonasms are very common in malay: they 
1 irm a sort of compound of the dvandva»-type. So we see: 
habar-warta (news and tidings), ' alïm-bijaksâna (wise and sage), 
etc. etc., several of them showing very clearly the double current 
of hindoo and arabian influence. 

Wa-bi-hi «.and with Him is rendered by dan danan Alah 
jua, and to (with) Allah only. Bâgi-na, which would hâve been 
the translation in speaking of a human being, would sound 
irreverent in speaking of Allah: bi-hi may mean with him 
but it is arabic, and as such infinitely more respectful than bàgina, 
in vulgar, every day malay, would be. Passim we notice 
that the final a of 'âlamïna and the final i of the other genitive 
t/h/i arc omitted in the usual mânâji, as malays call it (Korân-reci- 
tation, with the so-called saf, which is half singing, half reading 
aloud); so that both m's arc made to rhyme. 

The advcrb jua after Alah i only», or rather german nur») is 
very often used in malay, where one would not expect to meet 
it. Tt is a collatéral form of jugâ, and like this may be compared 
in meaning with italian »pure» ('also' or 'though'). bul the former is 
seen only in the sensé of 'nur'. and s. Tins to belong to the isj A. A. Fokker 

literary Language in Riaw- or Johor^Mala)r. In Minangkâbau, 
which is sometimes called malay too as thé english call 

the language of Holland 'dutch'. and the latter call german 'duitsch'" 
ii. e. dutch) -- the form jua is also frequently heard in colloquial 
language. 

Nastdïnu' we ask for help" lias been duly translatée! by 
Icâmi minta tolong. Notice that Icâmi is used hère and not Jcita, as 
the former is the exclusive and the latter the inclusive Ave' or "us". 

Pâlcârjâan is the rendering of umûr fmatters, things'). The 
malay équivalent also nu 'ans work . Compare in the sensé of 
matter» maJtay pârkâra, then a synonym, which in sanskrit is 
pralcâra (likewise a dérivation of a verb meaning 'to work'. 'to 
do", malay Icârjâ 'work'). The hybrid form pa-kârjâ-an, a malay 
dérivation from a foreign stem {Icârjâ — skr. Icârya) is very often 
used by malays to dénote our words matter and business. 

The rendering of dïn by agâma is quite correct. The word 
is sometimes corrupted to igâma or ugâma, especially by na- 
tives of other nationalises (Sundanese, Javanese) or by Chinese. 
This is the common variability of a malay antepenult. Malay 
agâma is sanskrit â'gama with usual shift of accent. Compare 
for the etymological sensé of this word arabic ' âdali and dutch 
herlcomst: what is coming again, usage, custom. Malays use the 
worcl âdat, in the indo-persian form. as a common expression 
for custom, traditional usage. 

Wa-sallâ-llâhu 'alâ sayyidi- Dan mudah-mudàhan manam- 

nâ Muhammadin hâtami-n-na- bà hi rahmat âtas pànuln kâmi 

biyyîna'wdalâ âlihi wa sahbi-Jd ,lîlhi Mul ?amniad yaiï ia kasudah- 

\ c. y , sudahan sagala nabi, dan atas sagala 

(kiiuk t))(a). , -, -~ ' i - -, -, . - 

■' [ 7 kaluargana dan sagala sobat-na. 

The words sallâ-ïlâhu, which we so often meet in arabic 
books as pain of die formula sallâ-llâhu c alai-hi wa-sattama 
after the venerated name of the great Easûl, are sometimes ren- 
(\c\-(h] by: may God pray over him . . . So ;it least our professor 
of Muhammedan institutions 'die arabist [uynboll) told us al 
Delft, when I was studying for the Colonial Civil Service exa- 
miuation. I remember, I found the praying» of God somewhal 
strango. But I hâve met with another translation of the for- 
mula after Muhammed's name 1 . The malav rendering is: may ' Cfr Lwi. An Arabic-Enclish lexicon sub ^ «•!■«• and «-^ Arabie and Malay 183 

(He) increase compassion over which seems more ra- 

tional. I think: may God bless him and give him eternal wel- 
fare» would corne riearer to the original rahmat, malay corruption 
of indo-persian rahmat. The sounded final t is found in ail 
wonls borrowed in this wav, whereas the originally arabic 
équivalents hâve dropped it in malay writing and pronunciation 
(compare âdat above, then hurmat, sipat - from sifat — alâmat, 
etc. etc., ail so to say old borrowings, and Makah, corruption oi 
Mahkah, the holy town, with which malavs hâve hacl fréquent 
intercourse only since the dutch and english steamers could bring 
them over conveniently). In persian and hindustani the samc 
words occur with or without final t, exactly corresponding to 
the malay équivalents. 

Hâtamu-n-nabiyyïna literally: 'the seal of prophets' is given 
by the malay commentator as: the very end or last of the 
prophets. Kâsudah-sudâhan, from surin// ready. done'. is the 
stronger expression for kâsudâhan 'end, final*. 

The malay word cap (an indian word), which is the usual 
word for stamp, seal , seems to hâve been omitted on purpose. 
as being too disrespectful in speaking of the prophet. 

Kâluarga, the translation of al (family, race, dynasty, »rela- 

3 1, is a malay word often used in the written language. In 
colloquial language it would correspond to sânai-sudâra. Ob- 
viously it is a corruption of sanskrit hula-varga. 

SÔbat-îia 'lus friends or companiôns' is one of arabic suhbat 
lin the indo-persian form) 'company' + pers. pron. In colloquial lan- 
guage sôbat is a \crv common word. the best rendering of the word 
friend in its most extensive sensé. Sahâbat (corruption of saliabat) 
is considered by malavs as a finer word for 'friend'. and is 
frequently seen in letters. e. g. in the correspondent^' of mala\ 
princes and chiefs with european officiais and vice versa. The word 
in the arabic text is a plural of sâhïb (more usual plural: ashâb). 

Wa-lâ haula un-la quwivata Dan tiâ(da) dâya-upâya mânam- 

illâ bi-llahi-l- aliyyi-l- azim(i). bâhi dâripâda ma'sia, dan tiâda 

Ami there is neither might nor kuâsa akâri bârbuat tâ'at, mâlâ- 

force unlcss with (the aid of) Allah, inkân dâûân tolori Alah ta'âlâ lâgi 

tliL' sublime and the powerful one. \an mâha. 

This translation seems less accurate. The literal rendering 
m english would be: 

MO. 1909. 13 184 A. A. Fokker 

»And there are no means or contrivances in order to add 
to résistance, nor is there power to do homage (to obey), unless 
by the aid of Allah, the very sublime and thé one who is great . 

In the lithographed malay commentary a <lâl has been dropped 
after the rfâl of tiâda. 

Dâya-upâya as a translation of haul seems correct. It is a 
'dvandva' like so many others in malay, taken as one idea. 

Manambâhi in the sensé of: 'in order to add to' (from tambah 
trans. and intrans. 'to add to" or 'to increase') is nothing particular 
in the language. The prefix ma with verbs very often has this 
peculiar meaning (»imperfective» form). 

But dâripâda seems somewhat strange. I would take it 
as: 'as regards", 'in the matter of. Then the translation of the 
malay as given above is exact. If however \ve take daripââa in 
the sensé of arabic min (french article partitif», du, de la, des), 
an arabism not unfrequent in malay prose literature, the trans- 
lation 'means or contrivances to increase résistance' would be 
préférable. 

Tant — another instance of an indo-persian form of an 
arabic borrowing is used in the commentary as a common 

word understood by everybody. In reality it is not, it belongs 
to the finer language (bâhâsa-dalâm 'court-language' or bâhâsa- 
Icitap 'book-languagi ■' |. 

Mâlâinlcân, literally 'setting apart', 'excepting', is an instance 
of an 'imperfective' used as a present-participle, a common pheno- 
menon. The word is mostly rendered by 'except' or 'unless' (dutch: 
behalve, tenzij). 

Danan hère dénotes an instrumental case, as it often does 
in malay. The same préposition is used for the 'comitative' case, 
meaning also 'with' (compare the expression of the two cases b) 
one form in skr.). 

Lâgi yan maint 'moreover who is great', 'and who is great'. 
Lâgi in other sentences also means 'still'. 'yet'. Mâha is 'great' 
only in a figurative sensé. The malay adjective basai; the usual 
word for 'great', 'big', 'large', would not be suitable hère, though 
it often occurs in a figurative sensé too. The arabic 'azim like- 
wise lias the double application (compare Icabïr). We otherwise 
meet mâha in malay (from skr. mahd) in compounds, seldom as a 
separate word: mâha-mulia, mâha-basdr, mâha-kâras, etc., where 
it enhances the meaning of the following word. Arabie and Malay 185 

Without any transition our malay catechism drops into a 
new paragraph: the 'pillars of Islam'. 

Arkânu-Ï-Islâmi hamsatun: Bàrmula sâgâla rukun Islam itu 

1. sahâdatu an là ilâha UJâ- lima: 

Uahu,wa-anna Muhammadan 1. pârtàma sahâdat, ia-itu nâil 

rasiïlu-llâhi; saksi, bahua sana tiâda Tuhan 

2. wa-iqâmu-s-saMti, 1 van disâmbah dâûân sabânar- 
v wa-itau-13-zakâti, bânar-na mâlainkan Alah. dari 
(.. iva-saumu Ramadâna, bahua sana Nâbi Muhammad itu 
5. wa-hag'g'u-l-baiti in /statut/ pâsflruh Alah; 

ilai-hi sabïlan 2. dan kâdua: mândïrikan salât lima 

The Pillais of Islam arc five: waktu; 

the witnessing that there is ikj 3. dan kâtiga: màmbâri zakât; 

but Allah, and that Muhammed 4. dan kaâmpat: puâsa bulan Ra- 
is His envoy; madân; 

and the reciting of pra\ers: ,5. dan kàlima: nâik hâji ka Bait- 

and the giving of alms; Alah, jika kuâsa ia kâpâdâ-fla 

and the fasting of Ramadan; bârjâlan. 

and the pilgrimage to »theHouse» The translation in malay is ver} 

(ol Allah), if lie is able to do so. literal but for the first pillar.» 

Bàrmula 'to begin with' is a usual introduction in mala\ 
prose, which as a rule is rather prolific. 

Rukun, malaïfication of the arabic singular rukn 'pillar*. ma) 
be regarded as an exception to tht^ rule that malavs. when borrow- 
ing foreign concrète nouns, take the plural form, whereas 
they take the singular of abstract nouns. Compare hurûf, malay 
corruption hûrup (letter and letters), jonges, malay corruption 
jonos (a dutch plural: 'boys' or 'servants') with qasd, m. c. kàsat 
(intention), habar, m. c. kàbar (tidings, news). The exception 
may be explained by its rarity or by the truc foreign character 
the word retains as a religious term from the sacred languagi 
of Islam. So the use of the plural seems restricted to those words 
which, so to say, hâve been 'malaïcized', being taken by illiterate 
malays for genuine malay words. The word tian pillar". a genuine 
malay-polynesian noun, seems inadéquate when speaking ol' the 
»pillars of religion . 1 The catechism bas iqànm- instead of the regular f"rm iqâmatu. t 86 A. A. Fokker 

Sahâdat with sounded final t is anothcr instance of the many 
borrowings from India (indo-persian form). 

It is explained bv the words: »that is to witness that for- 
sooth there is no lord who is adored in truth but Allah and that 
forsooth tho Prophet Muhammed is Allâh's envoy . 

Nâik saksi, literally: 'to mount, to rise as a witness', is the 
usual expression for witnessing or bearing witness, also in daily 
life. So malavs speak of: nâik jàga, french: monter la garde. 
nâik mâmpilay, to become a bride, etc. Compare also the ,V' ! 
pillar . Dânân sabânar-bânâr-na 'in ail truth': ordinary malay 
adverbial expression (from bandr 'true', 'truthful', also: 'correct' . 
Disambâh, which précèdes, is literally: 'adored with uplifted 
clasped hands'. the sambâh being the usual gesture of adoration 
of malavs when speaking to their princes and chiefs. Compare 
snmbàlt fiait (literally: sambâh to the yangs or gods), in its con- 
tracted form sâmbâyan, which is the usual malay word for 'praver'. 
Sânâ is mostly considérée! as a contracted form of sasun- 
guh-na 'in ail earnest': we always see it in combination with 
ha hua (compare H. C. Klixkert's malay-dutch dictionary i. v., 
Marsden, and others). But sundanese sa-ânâ-na in the sensé of 
'indeed. in truth' seems to point to another etymology. 

Pasûruh 'envoy' is a dérivation of sûruh 'to send', 'to order'. 
As t<> the passive sensé of this sort of dérivation instead of the 
active, which the prefix pn usually indicates, compare pârsà lin 
(hère with a uvular r between prefix and stem), a translation of the 
arabic word for 'présent', especially of a prince. Synonym >>l 
pasûruh: utusan 'envoy', 'ambassador', from ittns with the usual 
sùffix -an, hère denoting 'the <>ih> sent ouf. As this word is 
used when speaking of a prince's 'envoys', it might very well 
replace pasûruh as the malay rendering of rasûl; utusan being 
the finer word. 

Mândïrikân, literally 'to erect', 'to make to stand', is a faithfu] 
rendering of the arabic 'nomen verbale' or infinitive /(/ami/ (infinitive 
of the i' 1 ' verbal form. from qàma lie stands'). The malay verb 
with prefix nin is hère an exact équivalent of the arabic, thougii 
the imperfect in arabic would be rendered by die same malay 
verbal form: indeed ail malay verbal forms may be taken either 
.is finite or as infinité, according to the context. A less 
literal translation of iqâmu-s-saîat would be: bârbuat sambâyaîi or Arabie and Malay 

barsàmbâyan 'to pray', which would be the expression in colloquial 
language (lit. 'doing prayer'). 

Lima waktu 'five times' is given as an explanation of the 
word salât. Muhammedans ought to pray five times a day, the 
obligatory number. Waktu is the malaïfication of waqt 'time'. 
Lima kâli would be: 'cinq fois* in french. Waktu-sâmbàyan 'the 
hour of prayer' is a current expression however. 

Puâsa for 'fasting' is just as »heathenish» in its etymology 
as sâmbahyan is for 'prayer': indeed it is a corruption of skr. 
upavâsa (with the same sensé). Of course the shiwaitic malays 
knew fasting before they becamc muhammedans. 

Bait Alah seems self-evident to a malay as meaning the 
great temple at Mekkah (Kdba). Jika . . . . is a bad malay trans- 
lation, literally: 'if lie lias the power to travel thereto'. If not 
obliged to put bis translation word by word under the arabic 
text. the commentator might hâve translatée! : jika âda kuâsa 
bârjâlan. But even then bârjâlan (to go, to travel) would hâve 
been too literal, as arabic sabil may also hâve the sensé of 'means', 
'contrivance'. In fact the literal translation of: in istataa ilai-hi 
sabilan, is: 'if lie possesses (bas to him) the possibility of con- 
triving". x 

Arkânu-l-imâni sittatun: Bârmula sàgâla rukun iman itu 

ânâm : 

i an tu'mina bi-llâhi, i. pârtâma: bahua ànkaw pârcâya 

dânân Alah. 

2. wa-malaikati-hi, 2. dan kadua: ankaw pârcâya akan 

sâgâla mâlâikat Alah. 

3. wa-kutubi-hi, 3. dan kâtiga: ânkaw pârcâya akan 

sàgâla kitap Alah, 

4. wa-rusuli-hi, 4. dan kaampat: ankaw pârcâya akân 

sàgâla pâsûruh Alah, 

5. wa-l-yaumi-l-âhiri, 5. dan kâlima: ankaw pârcâya akân 

hâri yan kâmudian, 

6. wabi-qadri hairi-hi wa-sarri- 6. dan kaânâm ànkaw pârcâya 
ht mina-llâhi taâlâ. dânân kâdâr untun baik dan 

jâhat-Ba dâripâda Alah taâla. 1 Compare At-Taribïh auctore Abu Ishâk As-Shïraû, etc., éd. A. 
W. T. [uynboll, E. |. Bvill. Leyden, 1879, pag( chapter kitabu-l-haggi. i88 A. A. Fokker The columns of t'aith are six: 
i. that thou believest in Allah, 

2. and in his angels, 

3. and in his (sacred) books, 4. and in his envoys, 

5. and in the last day, 

6. and in the power of good and evil 
(comins:) from Allah the Almighty. Wa-mdnû là ilâha illâ-llâhu: Bârmula ma'na là ilâha illâ-llâhu 
là mabùda bi-haqqin fi-l- itu: ti:ida tuhan yaû (di)sâmbah 
wugûdi (lia bi-ïlâhi. dâiiân sa-bânar-bânar-na di-dalâm 

wujutj mâlâinkân Alah. 

And the meaning of là ilâha illâ-llâhu is: there is nothing to be 
worshipped rightly among existing things but Allah. 

' Alâmâtu-l-bulûgi talâtatun : Bârmula sagâla tanda bâlig itu 

tiga : 

1. tamâmu hamsa- asrata sana- 1. yan pSrtâma cukup umur lima- 
tan fi-d-daJcari wa-l-untâ, balas tâun pâda laki-laki dan 

pârâmpuan, 

2. wa-l-ihtilâmu fi-d-ddkari wa-l- 2. dan van kâdua mimpi kâluar 
untji bi-tisi siriina, mâni pâda laki-laki clan pârâm- 
puan bagi umur sâmbilan tâun> 

3. wa-l-Kaidu ft-l-untâ bi-tisi 3. dan van kâtiga itu liaid pâda 
siriina, pârâmpuan bâgi umur sâmbilan 

tâun. The indications of pubert) are 
three: 
1. the completing of the âge 
of fifteen years for boys and 
girls; 2. and dreams (with pollutions) 
with lu ys and girls at the âge 
of nine years; 

3. and menstruation with 
at the âge of aine years. \W may take thèse three paragraphe together, as thëre is 
not much to be said aboul the translation. 

Euhun is the malaïcized form of ra&w:compare liukum frorn 
ftukm (sentence). 

"Y" believe in AJlâh' lias been rendered by pârcâya dâiiân 
Alah, jusl as in o [in the power of good and evil), whereas 
elsewhere we find the translation pârcâya akan (see below). l lie 
latter is the more usual. In arabic writing we then often meel 
it as pârcâyakân, written in one word. Tins leads to confusion 
with the »causative» verb: to make believe, as tins (and the so- Arabie and Malay iSg 

called »denominative») are formed by the suffix kân. One of 
the many instances to warn us against relying on malay »ortho- 
graphy»: indeed this is more than once »cacography». But many 
lexicographers follow ail its vagaries — especially in the ques- 
tion of long and short vowels. So we see the great and other- 
wise valuable dictionary of Yox de Wall, Vax der Tuuk (Malay- 
Dutch, 3 volumes) and the smaller vocabulary b)' Swettexham 
both religiously stick to the (wrongly înterpreted) »long» and 
short» vowels, alif, ivâa and yâ being taken as long ones, whereas 
indeed they are either nothing but accent-indications in malay 
writing or inaccuracies : 

bàrmâdah is found as sA^-j and oUj 
(to speak, in poetry) 

bartalakan as /t-^j'-j an d .-S"$Lj.j , etc. 
(to set the arms akimbo) 

< )nly the latter spellings are right. 

Another common error in transliterating malay texts is the 
writing of the adverbs lait. Jcah and tah as if thev were suffixes. 
also on account of the malay use. That we reallv hâve to do s< i 
with separate. though -rnelitie. words, is proved by the fact that 
the accent in a word never shifts before them; with suffixes it 
âda • ha becomes âda-na, etc.). 

Mâlâïkat, malaïcized (indo-persian) plural form, also used in 
singular. 

Kitap "book", malaïcized fo.rm of kitâb (pronunciation in 
vulgar arabic), with usual shift of accent to the penult. An ordi- 
nary book, on worldly matters, is buku, a corruption of the dutch 
word bock; the word Jcitap being always applied to books on 
divine and religions subjects. Final b is unknown in malay 
pronunciation. 

liai/ y an Jcamadian, literally »the day hereafter , the later 
day, a less accurate rendering of al-yaumu-l-àhiru; better: hâri 
yafi Jcàsudah-sudâhan of hâri pânhâbisan. 

Kâdar (with the accent on the last syllable) is hère ob- 
viously used in its original arabic meaning ('might', 'power'). This 
malaïfication of qadr otherwise means measure. degree'. With 
the prefix sa we meet it in the sensé of 'only' also: sdkâdar 
panhat-na màsin-mâsin 'according to everybody's rank'. saJcadar 
nanti Lan waktu-ha 'only waiting for the (fit) time\ igo A. A. Fokker A corruption such as hâdar from qadr shows .1 common 
process of simplification: in malay of two consonants meeting in 
,1 word the first must always be either a nasal or an r 
the r being a uvular one. In the body of a stem» — which 
is always dissyllabic — only a nasal can immediately précède 
another consonant. More than two consonants never corne to- 
gether not even in sandhi. 

So the arabic islam is malaïcized to sâlam (thus becoming 
a homonym with the malay-polynesian verb salâm to dive), ' Utmân 

îmân (a very common malay proper name), etc. 

Tn the above-mentioned huhum we sec another way of 
simplification: insertion of a vowel identical with that of the 
original. Pikir l to think' with malay p for ^_j as usual, is another 
instance (arabic fikr); jumaât for jaunit one more. Eïere and 
in ail similar simplifications, or rather adaptations to the malay 
phonetic System, we hâve to do with a »tenuis» taking the in- 
serted vowel after it. The »media» / of Icalbu (arabic qalb), a 
poetic word for heart" in malay, seems to hinder this way of 
simplifying. If there is a »tenuis^>. both ways, that of redupli- 
cation of the vowel and the adding of a u as a final, are allow- 
able. So we sec nâpas (arabic nafas) along with nàpsit or 
napsû, the former meaning something différent from the lat- 
ter: nâpas 'breath', ndpsu or napsû 'passion': but tins is a 
sporadic case, as the form nâpas shows die ordinary process, 
which might just as well hâve been applied to nafs as to nafas. 

Compare Jcasat from qasd, lapai from lafz (Jàà.1 \ both with the 
original meaning in malay. Another sporadic instance like napsu 

we see in sâptu 'saturday', from sajti f^.^). 1 Of this the jav. 
maki' satû, which form is also in malay the more vernacular 
form of the word. as we hâve seen above. 

l'alita is taken hère in its gênerai acceptation of »lot». It 
is however often used in the son-- afood luck». Compare 

english lad:, luchy, dutch gelith and french loti (from lot). For 
untun jâhat we also meet aatan a/filan (adversity). 

Bârmula 'to begin' forms hère the mère introduction .4' ,1 
new paragraph. It is one of the words used in the old-fashioned 
prolific malay prose-style. 1 In this arabic word there is ;i real /', though the arabs write 
ign usually meanl i^i h. A rnln'c and Malay 191 

Ma'na is also used in colloquial ianguage, though less than 
arti 'meahing', 'sensé'. For pronunciation in three syllables com- 
pare jumaât above. An 'ain immediately before a consonanl 
always adds a syllable to the word in malay. 

Tuhan, variation of tuan [&?J^ and k -)> J or o*" 1 ) when 
referring to God, with sounded, though parasitic //,• the word 
being a dérivation of tua 'old': tua ■ suffix an lias become tuan 
over tuâujt). Old âge (£m« = old) or riches seem very often to 
hc the characteristics of power : we hâve only to look at the 
mal.-pol. word dâtw \ grandfather) used as a title of the pârdâna- 
mântari or vizier of a malay prince, which word appears in the 
form râtu m javanese, where it means -prince». Compare also 
the arabic word saih (old), which is used as a title in the malay 
countries and else where, but only when applied to arabs; besides 
the french titles seigneur (from the accusative case of senior) and 
sire (id., nominative). Then we see matua title of a chief in 
buginese, which only means »the old one». As to the sema- 
siological connection between riches and power our word rich 
(with its new germanic and romance équivalents) and the gothic 
reik(s), lord, afford a good example. In some régions a chief 
is called in malay ôrang-liâya (rich man») and a ricohombre in 
Spain was a nobleman. The english »lord» as the loaf keeper 
(hlaf-ward) was »the rich man- also. 

Bâlifj (of âge), a present-participlc, is also used in malay 
for the state of being so, perfectly in accordance with malay 
grammar: ail adjectives may be turned into substantives in their 
urichanged form: bâsar-ha, the size of it (bâsar = great, big, 
large', bodoh-na, his or her being stupid. his or lier stupidity 
{bodoh, stupid), etc. 

Mimpi is nomen verbale (infinitive) hère, but may be taken 
as a verbal stem too. as the prefix is no longer felt in it: impi 
doc^s not exist in malay — it does in jav., etc. — and the 
imperfective is formed by adding a second prefix [barmimpi, 
dreaming, etc.». Compare other such secondary stems: masu 'to 
enter' {asup m sund., so= in jav., etc.). mudi*, 'to go upriver 
(udi- "up river" in sûnd.). with masam 'sour' (besides asâm in 
malay), with mâsin 'sait, briny' (besides âsin m malay. ami with 
ittûjari 'athwart, adverse' (besides âlan 'transversal beam . etc.), 
where the prefix is still felt. It is the same âm we find as an 1MJ A. A. Fokker infix in gâmûruh 'to thunder' (gûruh thunder), gamilan 'to glitter 
from a nouu glan), etc. We may consider the former séries as 
abbreviations (^âmasu > masu . - âmudi > mudi*, etc.). 

Bagi in &«<// umur 'at the âge' is hère used for the sake of 
variety instead of pâda. 

Umur has become an ordinary word in malay: the initial 
'un) has been replaced by a karma or spiritus lenis. This always 
occurs when the 'ain is an initial and the word has been in- 
corporated into the everyday colloquial langnage. Compare the 
proper names Umar (instead of 'Umar) and AU (instead of 'Ali), 
both very common among malays. l Vtmân has even become 
Samân, S'man. 

Haid is a clifficult word to a malay mouth: it is usually 
pronounced hèl. In colloqnial malay it is replacée! by âdat- 
bulan fmonth-habit') or. familiarly. by camarhâin iclirt of 
clothes'). Furûdu-l-hagari tamâniyatun : 
i. an ijakùna bi-talâtati ahgârin, 

2. wa-an yanqâ-l-mahallu, 

3. wa-an là yagiffa-n-nagsu, 
|. wa-lû yantaqila, 

s wa-lâ yatraâ l alai-lii nagsun 

nhani. 

6. wa-lâ yugâwiza sa fhata-hu, wa- 
lâ hasafata-hu, 

- . wa-lâ yusïba-hu ma un, 

8 wa-an yakùna-l-ahgâru tâhi- 
ratan. 

The rules for the purification 
with stones arc eight in number: 
1. that it should take place with 

three stones, Bârmula sâgâla sart instifljâ dâ- 
nàn bâtn itu dâlâpan: 

1. pârtâma bahua âda ia itu dà- 
nàn tiga b-îtu. 

2. dan yaû kàdua bahua anda 
sudi tâmpat-na, 

3. dan yan katiga tiâda kârit'i 
najis-iia, 

4. dan yaû kaàmpat tiâda bar- 
pi ndah ia. 

5. dan yan kâlima tiâda manda- 
tai] âtas-na ôléh najis yaû lâin, 

-!. dan kaânam tiâda màlâluï ia 

akan safhah-iïa, dan tinda 

màlâluï hasfah-fia, 
7. dan kâtujuh tiâda màiiànâï 

akan dia ôléh air, 
-. dan yan kâdualâpan bahua 

anda âda lali sâgâla 

itu suri. 

2. thaï the place sh< iuld be clean, 

3. that the dirt should nol be 
dry. 

|. thaï it should nol move, Arabie and Malay 193 

5, that no other impurity should 7. that il should not betouched 

corne to it, by water, 

6. that it should not pass beyond S. that ail the stones should.be 
the edge of his buttocks or clean. 

his glans pénis, 

Ada. The use of the word âda is an arabism hère. In cor- 
rect malay the translation would be: . . . andee lali dibuat dânan 
tiga buah bâtu, so that also the word buah before bâtu (stones) 
would be applied. Buah (lit. 'fruit') is one of the so-called sort- 
numerals, i. e. one of the nouns used before another when a de- 
finite number is mentioned, and varying according to the sort of 
nouns mentioned: lima êhor ayant, 'five tiens' (lit, 'five fails of 
liens'), dua bâtan pohon-kâlâpa 'two cocoatrees 1 (lit. 'two trunks of 
c. t.'), etc. This is a syntactical peculiarity of malay evidently 
borrowed from another eastern-asiatic language (siamese?), as 
it does not occur in most cognate languages. In cham (Farther 
India), atchinese and gàyu (interior of Atchih) we find it, whereas 
in langtiages further to the East (javanese and sundanese f. i.) it is 
absent. The syntactical phenomen is met with in chinese and also 
in burmese and japanese. Europeans when speaking malay usually 
neglect it. 

Sudi, used instead of suai (pure, sacred), is a mistake. as 
the former means 'inclined'; in the sensé of 'pure 1 it is very 
rare in malay (skr. çuddhi "pure"). In 3, 4, 5, and 6 we meet 
with tiâda instead of janan (greek ^u t ), which would be the 
correct word. In 5 the translation is very clumsy: mandatân is 
an active form with niâ(u), which otherwise belongs to transitive 
verbs, the following ôléh, usually the corresponding word for our 
hij after a passive, is absolutely superfluous hère. The correct 
translation would run: . . . janan lah datait najis y an lâin 
âtas-na. So in 7 mânânâi with ôléh are somewhat better assorted, 
as the verb is transitive (to touch), but the passive construction 
would be much more suitable: . . . janan lait, ia kânâ air lel 
it not be touched by water', but the translator probably wished 
to follow the active construction of the original. 

In 8 we meet with a superfluous âda again, literal translation 
of yakûna. 194 A. A. Fokker Furûdu-l-wudui sittatun: 

i. al-aivwalu an-niyyatu, 
:. at-târiï gaslu-l-ivaghi, 

3. at-tâlitu gaslu-l-yadaini 
ma a-l-mirfaqaini, 

|. ar-râbiu mashu saiin mina 

-r-rasi, 
5. al-hâmisu gaslu-r-riglaini 

ma a-al-Jcdbaini 

. <is-sa</is« at-tartlbu. Barmula sâgâla fardu wudû 
itu ânam: 
i. yafj pârtâma itu niât, 

2. van kâdua itu mambâsuh 
muka. 

3. yaû kâtiga itu mambâsuh 
kâdua tanan-na, sârta dua 
siku-na, 

4. yaii kaâmpat itu mâflapu su- 
âtu dâripâda kàpâlâ-na, 

5. yaû kâlima itu mambâsuh dua 
kaki-na hiûga kâpâda dua 
mâta-kaki-na, 

6. yafj kaânam itu tartib. The rules for the ablution arc 4. the rubbing of a part of the 
six in number: hcad. 

1. the intention, 5. the washing of botli the legs 

2. the washing of the face, up to both the ankles, 

3. the washing of both the hands 6. duc order. 
and both the elbows, 

Suâtu in 4 for a -part., »something» is rather rare; with the 
négation it is more fréquent (tiâda suâtu pun, nothing). 

Dua mâta-Jcalci-na, better Icâdùa . . .. as both* is meant. 

An-niyyatu qasdu-s-saiivnuq- Barmula niât itu màfiâhàja 
tarinan bi-fïli-hi. akân suâtu pâda hâl sârtakan 

dânân pârbuâtan-na. 

Niât is the purpose to do a thing joined with the doing of it. 
Pâda Un} is superfluous in the translation, whereas sârtakan 
should be basârta 'to do or to be tosrether with' . . . Wa-mahallu-hâ-l-qaïbu wa Barmula tampat-na itu hati 

•t-talaffuzu bi-hâ sunnatun; wa- dan mâlafazkàn dânân niât itu 

waqtu-hâ l inda gasli awwali sunat; dan waktu-fia niât itu 

'/".'ni mina-l-waghi. tàtâkâla mambâsuh pàrtâma-tâ- 

ma suku dâripâda muka. 

And its seal is the heart, and for it is with the washing of 

the uttering of it is meritorious, the first part of the face, 
but not necessary, and the tiine 

Dâfiân niai: the word dânân is a literal translation of the 
arabic bi: it is superfluous. 

Suku for a pan is better than suâtu used in the chapter 
aboul the wudu or ritual washing. Et literally means fourth part , Arabie and Malav »quarter». Compare our use of half in a wrong connexion 
and a quarter of a town is not exactly the fourth part either. The 
spaniards sa)^ cuarto for 'room'. Wa-t-tarfïbu an yuqaddi- 
»)(( ' udwan 'alâ ' udwin. 

And the due order is the fol- 
lowing of one member after the Bârmula târtïb itu bahua mân- 
dulukân ia akan suâtu angôta 

âtas suâtu angôta. 
other (as prescrib< ■< 1 1 . Suâtu angôta âtas suâtu angôta, better: dâripâda, as this 
word (dâri in colloquial lànguage) is the word for 'than' in a 
comparison; but the translator wanted to render 'alâ (upon). Al-niau qalïlun wa-lcatï- 
run. Al-qalllu ma dûna-l-qul- 
lataini; al-katïru qullatâni fa- 
ahtaru. The water may be littîe <>r 
niiiih. The -former is less than Bârmula air itu âda van sâ- 
dikit dan âda yafi bfuïa< . Bàr- 
mula âir sâdikit itu yan kfiran 
dâripâda dua qulah; bârmula 
âir yaii bâna= itu dua qulah 
âtaw lâbih bfu"ia^ dâripâdâ-na. 
2 qollah; the latter 2 qollah or 
more. Al-qalïlu yatanaggisu bi- 
wuqû'i-n-nàgâsati fî-J/i ; 

wa-l-mci u-l-katjru là yatanag- 
gisu illâ idâ tagayyara tdmu-hu 

(in luunu-liu an rihu-hu. 

A small quantity of water be- 
comes impure by the falling of 
dirt into it, even if it does not 
change by it, and a great quantity 

dan jika tiâda ia . . .-. dan 
the literal rendering of /ni iri 
personal pronoun. 

Mûgibâtu-l-gasli sittatun: 

1. llâgu-l-hasafati fî-l-fargi 

2. wa-hurûgu-l-maniyyi, 

3. wa-l-haidu, 

4. tva-n-nifâsu, 

5. wa-l-îvilâdatu, 

6. wa-l-mantu. Bârmula âir yan sâdikit itu 
jâdi najis ia dânân sâbap jâtoh 
najis di-dalâm-na, dan jika tiâda 
bârôbah ia sâkâli pun; dan âir 
bâna» itu tiâda jâdi najis ia mâ- 
lâinkân âpabila bârôbah râsâ-na 
âtaw warnâ-fia âtaw bâu-na. 
of water does not become im- 
pure, unless its taste or colour 
or smell should be altered. 

and ia are superfluous, but dan is 
arabic, and ta'gayyara implies a Bârmula yan mânwàjipkân 
mandi itu ânam piirkâra: 

1. mâmasukkân hasafah dakar- 
na dalâm parji, 

2. dan kâdua kâluar mâni-fia, 

3. dan kàtiga haid, 

4. dan kaâmpat nifâs. 

5. dan kâlima bârâna«, 

6. dan kaânam mati. 196 A. A. Fokker The circumstances making an 3. menstruation, 
ablution, called »ghasl» (bath), 4. the conséquences of childbirth necessary are six in number: 

1 . The introducing of the rod 
into the vagina, 

2. the éjection of semen génitale. (confinement), 

5. childbirth. 

6. death. In manwâjipkân the D before a w is remarkable. It is e\id- 
ent, the same nasal is meant as when a stem begins with a 
vowel». i. e. not a velar. but generally confounded with one 
(as in javanese). It might be called »pharyngal . as it is formed 
in the pharynx, etc., being the nasal corresponding to »hamza». 
Before a w it might just as well be left out. 

For haid the malay word is câmar-kâin (lit. 'dirt of clothes') 
or. less fainiliarly: mambfiwa âdat (lit. Varrying'. i. e. 'having the 
habit'). 

Furûdii-l-'gasli-tnâni: Bârmula sâgâla pârlu (fardu) 

mandi wàjip itu dua : 
1 an-niyyatu, 1. pârtâma niât. 

2. wa-td mlmu-l-badani bi-l-mai. 2. dan kadua mârâtakan bâdan- 

na dan an air. 

rhe rulrs for the ablution 1. the intention, 
called »ghasl» or bath are two- 2. the spreading of water ail 
fold: over the body. 

mârâtakan bâdan-na danân air ought to be mârâtakan âir 
pâda l><i(l(i)i, as the water is spread, not the body. Siirûtu-l-wudui ' asaratun. 

1. al-islâmu, 

2. wa-t-tamyïzu, Bârmula sâgâla sart wudn itu 
sâpuluh: 

1. pârtâma islam. 

2. dan kâdua tamyîz, 3. wa-n-niqau 'ani-l-haidi wa-n- 3. dan kâtiga suci dâripâda haid 

nifâsi, 
\. wa-an mn yumnda wtisûlu 

-l-niai ilâ-l-basarati il, m ni! 
|. dan van kaàmpat suci ia dâ- 
ripâda bâraii yaû mânâgah- 
kân ia akân sampay âir k:ï- 
pâda kulit, 
s. wa-an In yakûna ' alâ-V udwi v dan yaû kâlima bahua tifida uni yuj/ayyiru-l-mâ' a, 

><. 11 n-l- il 1, in bi-fardiyyati-hi, âda tigôta bûraiï yaû 

mâiiôbahkân ia akân âir, 
6. 'Km mânatâui dânân pârlu-fia, Arabie and Malay 197 7. wa-an la ydtaqida fardan 
min furûdi-hi sunnatan, 

8. wa-î-mau-t-tuhûru, 

9. wa-duhùlu-l-ivaqti, 

10. wa-l-muwâlâtu li-dâ'imi-l-ha- 
dati. 7. dan yafi kàtujuh bahua tiâda 
bari'tiqâdkân ia suâtu pârlu 
dâripâda sàgâla pàrlu-na akân 
sunat, 

8. dan kâdâlâpan air yaû suci, 

9. dan kasâmbilan masu* waktu, 
10. dan kasâpuluh muâlât bâgi 

van sânântiâsa berhadat. The prescriptions for the ablu- limbs which might change the 
tion arc ton in number: water, 

1. lat the) conversion to Islam. 6. that one knows the obligatory (when) becoming of âge, 
S. (when) becoming- pure after 
menstruation and the consé- 
quences of childbed, 
4. that one should not prevent 
the water from reaching the 
skin. character of it, 

7. that one should not believe 
any of the obligatory rites to 
be mériterions (i. 0. not ob- 
ligatory), 

8. that the water should be clean, 

9. dm- time, that there should not be io (after) intercourse with thos<- anythinsf on one of the who are always impure In 4 the second ia is superfluous; but even then the transla- 
tion is stiff. Better: mânâgahJcân air saifiga tiâda sampay kapâda 
Jculit. The ia in 5 is also superflous. 

The tiâda hère and in 7 should be janati For bàri'tiqâd- 
kân the malay rendering would be pârcâya. Nawâqidu-l-wudui arba- atu 

asyaa: 

1. ahainrahi : al-hârigu min ihdâ 
-s-sabïlaini mina-ï-qubli wa- 
d-dubri rîhun au gairu-Jm 
illâ-l-manijja, 

at-tânï : mivâlu-l- aqli bi-nau- 
min aw (jniri-J//. Ma nauma 
qaidin mumakMnin m<t<f<<<l<t- 
hu mina-l-ardi, 

5. at-tâlitu : li'jâ'tt basarati ra- 
gulin wa-mra'atin Icalnraini 
wa-agnabiyyaini min gairi 
hmlin, Bârmula sâgâla van mâmba- 
talkân wudû itn âmpat pârkâra 

1. vaii pârtâma itu van kâluar 
dâripâda sâlah-suâtu dua jâlan, 
dâripfida qubul dan dubur. 
anin âtaw lâin-na, mâlâinkan 
muni, 

2. van kâdua ituilan akal dâûân 
sâbap tidur âtaw lâin-na, mâ- 
lâinkan tidur ôraû yaû dudu 
yan mânàtapkân akân pun- 
guû-na dâripâda bumi. 

3. yaû kâtiga bârtâmu dua kulit 
laki-laki dan pâràmpuan yan 
basai" kàduâna yan âlat kâ- 
duâ-na dâripâda kàtiâdâan 
lâpi -fta ; i 9 8 A. A. Fokker 4. ar-râbiu : massu qubuli-l- 
âdamiyyi au halaqati duburi- 
iti bi-batni -r-rahati au bu- 
tùni-l-asâbii; wa-man-i-nia- 
qada wuduu-hu haruma'alai- 
itt arbdatu asyaa: 

1. as-salâtu, 

2. at-tawâfu, 

3. wa-massu-l-mushafi, 

4. iva-hamlu-hu. 

The things which annul .m 
ablution arc four in number: 

1. first the comïng out of one 
of the two openings — front or 
back — of wind or anything 
els<>. except semen génitale, 

2. secondly the losing of one's 
consciousness by sleep or 
anything else, except if one 
sleeps in a sitting posture 
keeping one : s seat on the 
ground, 

3. thirdly th<> touchingof amans, 
and a woman's skin, if both 
are adult and stranovrs to one |. van kaampat mâïïjâbat qubul 
âna> Adam âtaw mulut du- 
bur-fîa dânân parut tapa - 
tanan-na âtaw dânân parut 
sâgâla âna*-jâri-fîa; dan b;l- 
raii-siâpa tâlah batal wudù-fia 
mâka haram lah âtas-na âm- 
pat pârkâra: 

1. partâma-tfima sâmbâyari, 

2. dan kâdua tawâf, 

3. dan kâtiga maiïântuh qur- 
àn, 

4. dan kaampat mânangun 
qurân. 

another, when there Is no- 

thing between, 
4. fourthly the touching of the 

genitals or the anusofsome- 

body with the palm of the 

hand or the inside of the 

fingers. 

And whosoevor whose ablu- 
tion has been annulled, four 
things are forbidden to him: 

1. pra}^er, 

2. the walking round the Ka - 
ba called » tawâf», 

3. the touching' of the qor'àn, 

4. the carrying of the same. yan manâtapltan puilgun-na daripâda bumi as a translation 
of mumalcJcinin maqada-hu mina-l-ardi is too literal again: jnm- 
gun-na tùt<ij> di bumi (fast on the earth) would be much clearer. 

In 3 daripâda means ôléh sàbap ('because, on account of). ' ala-l-qunubi Wa-yahrumu 
sittatu asyaa: 
1. as-salâtu, 
. wa-t-tawâfu, 
j. wa-massu-l-mushafi, 
\. wa-hamlu-hu, 

wa-l-labtu fî-l-masgidi, Dan haram âtas ôrafi yan ju- 
nub itu anam pârkâra: 

1. pârtâma sâmbâyari, 

2. dan kâdua tawâf, 

3. dan kâtiga mânântuh qurân, 

4. dan kaampat mânaiîgufi-na, 

5. dan kâlima bârânti di-dalâm 
mâsjid, 

6. ira qirà 'atu-l-qur > âni bi-qasdi- 6. dan kaànam mâmbâca qurân 
l-qiraati. dânân mânâhâja mâmbâca 

qurân. Arabie and Malav IQO To an impure one six things 3. the touching of the qor'ân, 
are forbidden: 4. the carrying of il. 

1. prayer, 5. présence in a mosque, 

2. the walking round the ka'ba 6. the reading of the qor'fm by 

design. called »ta\vaf>: 
Wa-yàhrumu bi-l-haidi 'aè'a- 
ratu asyaa : 

1. as-salâtu, 

2. wa-t-tawâfu, 

3. wa-massitrl-mushafi, 

4. wa-hamlu-hu, 

5. u-a-l-labtu fi-l-rnasgidi, 

6. wa qiraatu-l-qurâni bi-qasdi- 
l-qiraati, 

7. wa-s-saumu, 

8. wa-t-talâqu, 

g. wa-l-murûru bi-l-masgidi iti 

hâfat talwïta-hu, 
10. wa-Jristimtd u bi-mâ baina 
-s-surrati wa-r-rukbati. Dan haram dâûân sàbap haid 
itu sapuluh parkâra: 

1. pàrtâma sâmbâyan, 

2. dan kâdua tawâf, 

^. clan katiga mânântuh mashaf, 

4. dan kaâmpat mânangun-na, 

5. dan kalima barânti di-dâlâm 
mâsjid, 

6. dan kaânam mambâca quran 
danân mànâhâja mambâca. 

7. dan kàtujuh puâsa, 

8. dan kadalâpan talâ c , 

g. dan kasambilan lâlu di-dalâm 
mâsjid, jika takut ia akân 
bàrlumas akan dia, 
10. dan kasâpuluh bârsâdap-sâdap 
daûân bnraii yaû antâra pu- 
sat dan lutut. 

6. the reading of the qor'ân by 
design. 

7. fasting, And by menstruation ten 
things become forbidden : 

1 . prayer, 

2. the walking round the ka'ba 8. répudiation, 

ealled » tawâf», 9. the passing of a mosque if 

3. the touching of the qor'ân, she fears to pollute it, 

4. the carrying of it. 10. anv enjovment whose seat 

5. présence in a mosque, lies between navel and knees. 

In 4 we see the pronoun -ha after an active verbal form, 
where it has an accusative sensé (manangun-na = carrying it). 
After a r/i-form (ditangûn-na) the sensé must be derived from 
the context, as this may mean either 'he carried it' or 'it was 
carried by him'. In the latter case -na tlenotes the person \vh<> did. 

bàrsadap-sadap is a very good, though rarely used word t^i 
'enjoying'. Asbâbu-t-tayammnmi ta tut ti- 
tan: 

1. faqdu-l-mai, 

2. wa-l-maradu, 

^. wa-l-ihtiyâgu ïlai-hi li-atasi 
hayawânin muhtaramin. 

MO. 1909. Bârmula sâgala sâbap tayam- 
mum itu tiga: 

1. pârtâma kâtidâàn air, 

2. dan kâdua sakit, 

3. dan katiga bârkahânda kâpâda 
air kârâna dahâga binâtàn 
yan di-hurmati. 

14 200 A. A. Fokker 

Gairu muhtaramin sittatun: Barmula yan tiâda dihurmati 

itu ânam: 

târiku-s-salâti, i . pàrtàma yan mâningalkân sâm- 

bâyaïî, 

wa-z-sanî-l-muhsanu, 2 . dan kâdua yan barzinâ yan 

7 , 7 7 muhsan, 

V dan katiga katir mnrtad, 
wa-l-kâfiru-l-harhyyu, } dan kaampat kàfir musuh 

wa-l-lcalbu-l-aqûru, s . dan kâlima anjin yan gâran, 

wa l-hinzïru •< dan kaânam bâbi. The reasons for purifying" with i. one who neglects prayer, 

sand are three in number: 2. the married adultérer, 

1. absence of water. 3. the apostate, 

2. illness, 4. the disbeliever without a hol) 

3. that the water is wanted for book. 
quenching the thirst of honou- 5. the dog who bites, 
red animais. 6. the pig. 

Despiceable are the six follow- 
ing beings: 

Disbelievers without a book »are those who are neither mos- 
lims nor christians, jews nor »magi». as thèse hâve a book (di- 
vine révélation 1. h\ 5 gàran is not the exact rendering of l aqûr, 
which means 'biting'. Gâran means 'malignant' or harsh* and 
might also bc applied to a m ad dog. 

Surfit u-t-ta y ammumi l asa- Bârmula sagâla sart tavam- 

ratun: mum itu sàpuluh: 

i. an yakùna bi-turâbin, *• pârtàma bahua âda ia dânân 

labu-tânah, 

2. wa-an yakùna-t-turâbn tâhi- 2. dan kadua bahua âda ia lâbu- 

ran, tànah suci, 

v ira-an la yakùna mustdma- 3- dan kâtiga bahua tiâda âda 

7 ia itu sudah târpakay, 

, ,_ 7 . , 1. dan kaâmpat bahua tiâda mafi- 

1 ini-aii hl 1111 ut /ta- h n < hiin- - • 1 r -i'i .- 

•' - • I campuri akan dia nlch tapun 

qun wa-nahwu-hu, dan saupàmà-na, 

^. wa-an yaqsiâa-hu, 5. dan kâlima bahua mànahàja 

[a akan tayammum, 

va-an yanïsaha îvayha-hu wa- 6. dan kaânam bahua mânapu 

yadai-hi bi-darbataini, i; t akan mukà-na dan dua 

7 . wa-an yuzïia-n-naqàsata mv- tanan-na dânân dua kâli pàlu, 

, 7. dan kàtujuh bahua mânilankân 

ia akan najis-najis partama-na, 
wa-an yatftahida fï-1-qiblaH dan kadâlâpan bahua bârijti- 
qabla hu, hâd ia pâda qiblahdâhuli Arabie and Malnv 20I g. wa-ati yaliûna-t-tayanvmumu 
ba'da duhûli-l-waqti, g. dan kasambilan bahua âda ia 
bârtayammum itu kâmudian 
dâripâdâ masu* waktu, 
to. wa-an yatayammama li-kulli \o. dan kasâpuluh bahua âda ia fardin. 

The prescriptions for purifv- 
ing with sand arc ten in num- 
ber : 

i. that it shoûld be with earth, 
2. that the earth should be clean, 
i,. that it should not hâve been 

used before, 

4. that it should not corne into 
contact with meal or anything 
fisc. 

5. that one should do itof design, bârtayammum itu bâgi tiap- 
tiap pârlu (fard). 

6. that one should rubone's face 
and both hands twice, 

7. that one should first make 
away with the impurities, 

8. that one should trv to direct 
one's front towards Mekkah, 

9. that one should do the ta- 
yammum after the beginning 
of the due time for it. 

10. that oui' should do the ia- 
yammum with every obligat- 
1 >ry act of faith. 

The âda ia in 1. 2. and ,;; is superfluous. In 1 we may re- 
place it by handa lah dibuat (should be done), in 2 by handa* 
lah (should be), in $janan (ia)sudàh târpalcay would be more correct. 

In 4 tiâda, etc. ought to be: janan bacampur dânân (not 
ôlélt) tâpwn dan sabâgay-na, or rather lïânâ tapufi etc. 

In 5. 6. handa* lah ought to render the subjunctive» of the 
arabic verb. 

In 6 Jcâdua tanan-na is better; and dua Jcclli pâlu is too li- 
teral for darbataini, as this does not always mean 'blows'. The 
malay pâlit moreover dénotes 'beating with a stick'. The word 
bidarbataini means nothing but 'twice", malay: dua Jcâli. 

In 7 handa la]/ ia maililanJcan would be more correct. 

In g. and 10. handa' lah ia instead of nda ia would sound 
better. Furûdu-t-tayammumi ham- 
satun: 

1. al-aa trahi naqlu-t-turâbi, 

2. at-tâm an-niyyatu, 

-, at-tâlitu mashu-l-waghi, 
|. a/r-râb%u mashu-l-yadaini 

ma* a-l-mirfaqaini, 
5. al-hâmisu at-tarUbu baina 

-l-mashataini. Bârmula sâgâla pârlu (fard) 
tayammum itu lima: 
t. yan pârtâma itu mâmindah- 

kân labu-tânah, 
2. yan kâdua itu niât, 
,}. yan kâtig'a itu mânapu muka. 
\. yan kaàmpat itu mânapu dua 

tanan sârta dua siku-ùa. 
^. van kalima itu tartîb antâra 

dua kâli sapu. 202 \- A. Fokker 

The rules for purification with \. fourthly, the rubbing of both 

sand are five in number: the hands and elbows, 

i. firstly, the removing of earth, 5. fifthly, due order between the 

2. secondly, the intention. two rubbings. 

3. thirdly, the rubbing of the face. 

In dua hâli sapu in 5 in opposition to twice mânapu (3 and 4» 
and once mamindahkan (from pindahhân 'to move, displace') we 
hâve got a good example of the use of a verbal stem as a noun 
without any durative meaning. 

Mubtilâtu-t-tayammumi talâ- Bàrmula sagâla van mâm- 
tatun [sic]: batalkàn tayammum itu tiga: 

1. ma abtaia-l-imidua, [. pârtàma bâran van mâmba- 

' , , talkàn îa akan wudu. 

2. wa-r-riddatu, 2 dan kàdua ia murtad 

3. «■« tawaMiumu-l-mai m ta- 3 dan kâtiga itu mânanka ia 
yammama li-faqdi-hi. akân àda âir, jika bârtayam- 

mum ia kàràna kâtidâan âir. 

The things which annul the 3. die supposition that there is 

purification with sand are three water, when one dors the 

in number: » tayammum» on account of 

1. that which annuls an ablution. the lack of water. 

2. apostasy. 

In 1 ia akan is superfluous. In 2 ia seems a mistake for itu, 
but then we hâve to take murtad as 'apostasy', not as 'apostate' 
which in malay is not unusual, and altogether in accordance with 
the spirit of the language (compare maqsûd in the sensé of 'in- 
tention', instead of 'intended', munhir in that of 'négation, dé- 
niai' instead of 'denying', etc.). 

* 
In 3 akan lias the sensé of our conjunction 'that'. 

A/ht'/'/ yathuru mina-n-nagâ- Bàrmula van suci dâripâda 

sâti talâtatun: sagâla najis itu tiga: 

t. ahhamru nia tahallalat (ih- '■ V^ma an, âpabila tàlah 

, ,: , ..... 7 I ladi cuka ia danan sàndïn-na. 

I """ h '"■ """- , "^ 2. dan kàdua kulit bankav âpa- 

!. wa-fjtldu-l-maitaU idâ du- bila tàlah târsâma* ia, 

biga, 3. dan kâtiga bâran van tàlah 

a-mu sâra hayawânan. jàdi binàtan. 

lin- impure things that be- 1. the skin of dead animais when 
corne pure are: tanned, 

1. wine when it lias become ,. and anything that lias be- 

vinegar b} itself, corne an animal (a foetus). Arabie and Malay 203 In 3 'anything that lias become an < mimai' must !)<• taken 
in the sensé of '. . . bas become a living being', e. g. a foetus. An-nagâsâtu talâtatun [sic]: 

1. mugaîlazatun, 

2. wa-muhaffafatun, 

3. wa-mutatvassitatun. Al-mu- 
gallazatu nagâsatu-l-kalbi wa- 
l-hinziri wa-farhi ahadihimâ. 

Wa-l-muhaffafatu baulu-s- 
sabiyyi-lladï huit yat' am uni ni 
-l-labani wa-lam yablugi-l- 
haulaini. 

Wà-l-mutaivassitatu sairu 
-n-nagâsâti. 

The impure things are of three 
sorts : 

i. greater impurities, 
2. lesser impurities. 
v and intermedïate impurities. 

The first are the dog and the 
pig, and their young. Bârmula sâgâla najis itu 

1. pârtâma najis mugallazah, 

2. dan kadua najis muhaffafah, 

3. dan kâtiga najis mutawassitah. 
Bârmula najis van mugallazah 

itu najis anjin dan bâbi, dan 
ânak-âna= sâlah suâtu dâripâda 
kaduâ-na. 

Dan najis muhaffafah itu itu 
kânein kànak-kâna« laki-labi \an 
tiâda makan akàn yan lâin dâri- 
pâda âir-susu pâda hâl tiâda 
sampa)^ ia umur dua tâun. 

Dan najis yan mutawassitah 
itu sàkâlian yan tiïigal dâripâda 
sâgâla najis. 

And the second, the water of 
a baby who does n<A (yet) take 
anything but milk, and who is 

not (yet) two years old. 

And the third, n\\ the other 
impurities. In the last sentence the translation might also mean: . . . 
everything left from ail the impurities', which of course is not 
the meaninsf of the original. So this would be clearer: sàkâlian 
najis yan lâin. Al-mugallazatu tathuru bi- 
ijaslin sali' un bu' du izâlati 
'aini-hû ihdâ-hunna bi-turâbi 
tuhûrin. Bârmula najis yan mugallatah 
itu suci dânân mâmbàsuh lujuh 
kàli kâmudian dâripâda mânilan- 
kân 'ain-na sâlah suâtu dâripâda- 
na dânân tânah yan suci mànu- 
cikân. The greater impurities become destroying their nature by earth 
pure by seven washings after fit for purification. 

yan suci manueikan, lit. 'that is pure for purifying', better: 
yan pâtut buat manueikan. ?04 A. A. Fokker Al-muhaffafatu tathuru bi- 
rassi-l-mai l alai-hâ maa-l-ga- 
labati wa-izâlati c aini-hâ. 

Wa-l-mutatvassitatu tanqasi- 
mu ' alâ qismaini: 
i. 'ainiyyatin, 
2. hukmiyyatin. 

Air ainiy y atu: allait la-hâ lau- 
nun wa-rïhun wa-tàmun là 
budda min izàlati launi-hâ wa- 
rïhi-hâ wa-tami-hâ; wa-l-huk- 
miyyatu : a Ha il la la-hâ launun 
wa-lâ nljHit iva-hi tdmun yakfî- 
ka yaryul-mâ-i 'alai-hâ. 

The lesser impurities become 
pure b\' sprinkling water ail 
over them and dcstroying their 
nature. 

And the middling impurities 
are divided into two classes: 
i Dan najis van muljaffafah itu 
suci ia dânân mamârâcikkân air 
âtas-na sârta rata dan sàrta mâ- 
nilankân c ain-na. 

Dan najis mutawassitah itu 
tàrbâgi ia âtas dua bâgi: 
i. pârtàma najis c ainî, 
2. dan kàdua najis huqmï. 

Bârmula najis c ainî yafl âda 
bâgi-na (warna) dan bâu dan 
rasa, mâka ta-dapat-tiâda dàri- 
pâda mânilankân warnâ-ùa dan 
bâu-na dan râsâ-na; 

dan najis yan huqmï itu van 
tiâda bâgîna warna dan bâu dan 
tiâda rasa mamâdàï akàn dikaw 
mânâlirkan air âtas-na. 

The former are thèse which 
hâve colour, smell, and taste; and 
thèse ought to be made away 
with, 

and the latter are those 
which hâve neither colour. smell 
nor taste; and with thèse il will 
do to make water run over 
them. those which are impure out 
of their nature, 
2. those which are occasionally 

impure. 

dan sarta mânilanka?i c ain-na is rather clumsy : bettêr would 
be: dan mânilankân l ain-ha sa-kâli {sâ-kâli 'at the saine/ time'). 

la budda mm izâlati . . . rendered by ta-dapat-tiâda dàri- 
pâda mânilaflkân, which is bad style. Better: ta dapât tiâda 
ânda* lah diïlankân. 

mamâdai akân dikaw is a somewhat too literal translation of 
yakfi-ka "it will do for you'. Better: mâka cukup lu h ankaw. Aqallu-l-haidi yaumun wa- 
lailatun, wa-gàlibu-htt sittun au 
siili mi, wa-aktaru-hu hamsata 
'aèara yauman bi-layâlî-hâ. Bârmula sâdikit-dikit kâluar 
dârah haid itu satu ari dan sâtu 
malâm dan gajib-ria itu Snam 
âri âtaw tujuh ari. dan yan sâ- 
bâna -bàna* itu lima-bàlas âri dâ- 
nân malâm-na. Ilic shortesl durati< >n f< »r the 
menstruation is une day and on< 
night, the usual duration six 

gâlib mighl very well be rendered l)\ or seven and the longest fifteen 
days with their nights. sudan-ha. Arabie and Malay 205 

Wa-aqallu -t-tuhri baina-l- Bârmula sâdikit-dikil bârsuci 
havjataini humsata 'usina yau- antâra dua haid itu lima-balas 

man bi-lmjali-ha, wa-lâ hadda 'f ] ' 1; " mân malâm-na, dan tiàda 

,• ,, • 7 . had kàrana bana -fia. 

li-aletari-hi. 

The shortesL time of punity whereas there is no limit t<> 
between two menstruations is the longest time. 
fifteen days with their nights, 

Aqallu-n-nifâsi maggatun ici- Bârmula sadikit-dikit-na nifâs 
(jâlïbu-hu arbdûna yauman, wa- ilu sa pârludâhan dan gâlib-na 
ahtaru-hu sittûna yauman. nif f l \ u âmpat-puluh hâri; bâr- 

mula bana* -bana, -fia nifas itu 
ânam-puluh hâri. 

sa pârludâhan for maggah is very strange, as ludah only 
refers to spittle", never to 'mucus 1 in gênerai. This would be lân- 
dir. So maggah ought tu be translatée! by sa Jcâli hâluar lândir. 

Adâru-8-salâti-tndni: Bârmula 'udûr sâmbâyan itn 

1. un-nautnu, dua parkâra: 

2. wa-n-nisyanu. u P art âma tidur, 

2. dan kadua lupa. 

Excuses for neglect of prayer 1. sleep, 
are two in number: 2. forgetting. 

' udûr, mostly pronounced in malay as ûzur, is a current 
word among malays for 'excuse', 'lawful impediment'. 

Surûtu-s-salâti tamâniyatun: Bârmula sâgâla sart sâmbâyan 

itu dâlâpan: 

1 at-tahâratu ' anil-hadataini 1. pârtâma suci dâripâda dua 
-iàsgari wa-l-akbari, hadat van kâcildanyafi bâsar, 

2. wa-t-taharatu ' ani-n-nagâ- 2. dan kàdua suci dâripâda najis 
sa ti fl-t-taubi wa-l-badani pâda kâin dan bâdan dan 
wa-l-makâni, tâmpat, 

3. wa-sitru-l- aurati, 3- dan kâtiga mânutup awrat, 

4 wa-stiqbâlu-l-qïblati, \- dan kaâmpat mânadâp qiblat. 

5. wa-duhûlu-l-waqti, 5- dan kâlima masu* waktu. 

t 1 c ., 1 ■ <■ , . 1 , , ,r 1 ,-. 6. dan kaânam mânatâuï danân 

'1. 11(1-1- (IlUtt lit- Hl il III ■(il 1-/(11, „ _, w , r ,, „ 

• • sagala parlu (fard)-na, 

7. wa-an la ydtaqida fardan 7. dan kâtujuh bahua tiâda bâr- 
min furûdi-hâ sunnatan, i c tiqàd ia akân suâtu pârlu 

(fard)-na akân sunat, 

8. wa-gtinâbu-l-mubtilâti. a ,),,,, kadâlâpan mânjàuhi sâgâla 

van mambatalkàn sâmbâyan. !OÔ A. A. Fokker The rules for prayer are eight 
in number: 
t. purity from both impurities, 

thelesser and the greater one, 

2. purity from dirt on clothes, 
body and place, 

3. the covering of the pudenda, 
1. the faciner of Mekkah, 5. the beginning of due time, 

6. the knowledge of the obligat- 
ory rites of it, 

7. that one should not consider 
one of the obligatory rites 
•as meritorious, 

8. the removal of everything 
which might annul prayer. 1. dua hadat, better: kadua hadat 

6. manatâui danan is not correct, dânan being superfluous 
and clumsy. 

In 7 we meet again with tiâda instead of jaftan, and bari'ti- 
qad for pàrcâya. Bâritiqâd unusual for bârsanJca. 

In 8 we find again the arabic batal in mâmbatalkân, which 
hybrid word might very well be replaced by a pure malay word 
mâniâdahàn 'to annul". Al-ahdâtu-tnâni: 

1. al-asgaru, 

2. al-aJcbaru. 

Al-asgaru ma auyaba-l-wudua, 
wa-l-akbaru ma auyaba-l-gusla. The impure states are two in 
number: 

1. the smaller, 

2. the greater one. Bârmula sagala hadat itu dua: 

1. pàrtâma hadat kâcil, 

2. dan kâdua hadat bàsar. 

I Jârmula hadat kacil itu bâr- 
anyan manwâjipkân ia akàn 
wudû, dan hadat \an bàsar 
itu bâran-yan manwâjipkân ia 
akan mandi. 

The former is that which né- 
cessitâtes a washing, and the 
latter that which nécessitâtes 
a bath. In 2 we find twice ta akàn, which should both be left out. Al- aurafu arbd au: 

' auratu-r-raguli mutlaqan wa- 
l-amati fî-s-salâti ma baina- 
s-surrati wa-r-rukbati, 

wa- auvatu-l-hurrati fï-s-sa- 
hit'i garni u badani-hâ ma 
siwârl-waghi wa-lrhaffaini, Bârmula sâgâla c awrat itu 
ampat : 

1. pârtâma 'awrat laki-laki pâda 
hâl sâmâta-mâta dan 'awrat 
sâyapârâmpuan di-dalâm sàm- 
bâyan itu bâran-\an antâra 
pusat dan lutut; 

2. dan kâdua 'awrat pârâmpuan 
wu'i mârdika di-dalâm sâm- 
bâyafi itu sàkâlian bâdan-fiâ 
bâran-yan lâin dâripâda mu- 
kâ-Madan dua tâpak-tanan-fta; Arabie and Malay 20; 3. wa-auratii-l-hurrati wa-l-a- 
mati inda-lragânibi ijumiu 
•l-badani, 

\. wa- inda maliarimi-himâ iva- 
n-nisai ma baina-ssurrati 
wa-r-rukbati. 

[*he pudenda are four in num- 
ber : 

1. those of a man generally, and 
1 >f a female slave during prayer, dan kâtiga 'awrat pârampuan 
van mârdika dan sâya pàrâm- 
puan pâda sâgala laki-laki 
van âlat itu sakâlian bâdan-na; 
dan kaàmpat 'awrat pâda 
sâgâla mahram kàduâ-na dan 
pâda s-âma sâgâla pârampuan 
itu bûrafi-yan antâra pusal 
dan lutut. 

those of a free vvoman and 
those of a female slave in 
the case of any maie stranger 
are the whole body, 
are anything between navel 4. with regard to the forbidden 

things of both sexes, and with 
ail women, anything between 
navel and knee. and knee, 
2. those of a free woman during 
prayer are her whole body. ex- 
cept her face and both her 
hands, 

For 'awrat there is a good malay translation Jcâmâluan, a 

word probably considérée! too vulgar bv the translater. In rea- 
lity it is not, as it is the same for denoting the abstract idea 
»shame». The malay pronunciation of 'aurai (with final t) de- 
notes non-arabic origin (comp. persian and hindustani 'aurai 'wife'). 
In many other cases the translation is erroneous as regards this 
final /. a i being wrongly written where the word is not in 
comraon use in malay: in such a case the arabic pronunciation 
ought to prevail, as we hâve seen before. So: yiblat which should 
lie qiblah in malay etc. Mutlaqan 'in gênerai' is rendered b\- 
pâda hâl sâmâta-mâta (lit. 'in the case altogether'), where sâma 
rata would be better. 

In 2 dua ought to be kâdua (both). 

In 3 alat (stranger, no relation) is written hdlai in the trans- 
lation; the former form represents the usual pronunciation. 

Sauta sagâla pârampuan ("equally ail women') stands Un- an- 
uisâ'u only. Ark&mi-s-salâti sab'ata'asara: Bàrmula sagâla rukun sambâ- 

yan itu tujuh-bâlas : 

1. al-awwalu-n-niyyatu, 1. yan pàrtâma itu niât. 

2. at-ta,û takbiratu-l-ihrâmi, - 7 - yan kâdua itu takbirat al- 

ihram. 

3. at-tâlitu-l-qiyâmu 'alâ-l-qâ- 3- Y a ° kâtiga itu bâdiri âtas 
fayA al-qadir (yan kuasa), 208 A. A. Fokker 4. ar-râbiu qiraatu-l-fâtihati, 4. 5. al-hâmisu-r-ruku u, 

6. as-sâdisu-t-tuma'ninatti fi-hi, 

7. as-sabi u-l-i tidâlu, 

8. at-tâ))UHt(-(-fi(i)t(i' H/ii(itn 
fi-hi, 

g. at-tâsi u-s-sugûdu marra- 

taini, 
i' 1. al- âsïru-t-tuma'nïnatu fi-hi, 

1 1. al-hàdi ' asara-l-gulûsn ha nui 

-s-sagdataini, 
\2. at-tâni ' aéara-t-tumà 'ninatu 

fi-hi, 

13. at-tâlita ' asara-t-tasahhudu- 
-l-âhiru, 

14. ar-rabia c asara-l-quûdu 
fi-hi, 

1 s. al-hâmisa ' asara-s-salâtu 
' alâ-n-nabiyyi : *salla-llâhu 
' <iloi-lii wa-sallama fi-hi, 
là. as-sâdisa c asara-s-salâmu, 
17. as-sâbia ' asara-i-tartïbu. 

The »pillars» of prayer are se- 
venteen : 

1. the intention. 

2. the formula called takbïrat 
al-ihrâms (»Allâhu akbar \ 

3. the standing, if possible, 

4. the reading of the first chap- 
ter of the qor'ân, 

s. the bending forward, 

6. the pausing in the bending, 

7. the standing again, 

8. the pausing in it, 

g. the kneeling down i\\ ice, 
10. the pausing in it. 10. 14- 
[5 

[6. 

17- 

1 1. 

1 2. 
i,v 

>4- 

1 V 

[6, taJcbïrat in 2 should be takbîrah, 

a <' munon \\onl. van kaampat itu mâmbâca 

fâtihah, 

yafi kâlima itu ruku, 

van kaânam itu bârânti di- 

dalam ruku, 

van kâtujuh itu i'tidâl, 

yan kadâlâpan itu bârânti 
di-dalàm i'tidâl, 
yaû kasâmbilan itu sujûd 
du a kâli, 

van kasâpuluh bârânti di-da- 
làm sujûd. 

yaû kasabàlas itu dudu- an- 
tàra dua sujûd. 

yan kàdua-bâlas itu bârânti 
di-dalàm dudu*, 

yaû kàtiga-bàlas itu tahiyyah 
yan âhir, 

yaû kaâmpat-bâlas itu dudu 
di-dalàm tahiyyah yaû âhir; 

yan kàlima-balas itu mâm- 
bâca salât àtas nabî ^salhl 
etc. didalàm dudu tahiyyah, 
yan kaânam-bàlas itu màm- 
bàri salàm, 
yan kâtujuh-bâlas itu tartïb. 

the sitting between the two 

kneelings, 

the pausing in it. 

the last saying of the for- 
mula »there is no God but 
Allah, and Mohammad is lus 
envo} . 

the sitting called quûd, while 
pronouncing it, 
the prayer for the prophet: 
s tll i-lliliu 'alai-hi wa-sal- 
lania . while sitting. 
the saluting, 

duo order in performing the 
rites of prayer. 

as ii is a religious term, not Arabie and Malay 209 

Jn 3 âtas al-qâdir seems to show that the translator does 
uot understand the text: yan kuâsa 'who is able' is meant. 

In g and 10 the word sugûd remains untranslated, as is generally 
the case, although the malay word bârtâlut would render the 
idea just as wcll. If one translates gulûs by dudu* 11 . sugûd 
■ mght to be malaïcized too. 

In 15 bâca is usod for 'reciting'; usually it is taken in th< ■ 
sensé of 'reading' (aloud). Compare however the original mean- 
ing of skr. vâc ('word. pronunciation" etc.). 

The malay word for tartîb would be âtûran, but this is never 
used for order in performing religious rites. 

For âhir (last) kâsudâhan might very well be substituted. 

An-niyyatu talâtatu [sic] du- Bârmula niât itu tiga darâ- 
rayâtin: jat-na: 

in Uanati-s-s salâtu fdrdan, wa- jika âda sàmfr'iyafi itu pârlu 

gaba qasdu-lftli wa-t-tdyïnu wa- (fard )- maka W WP mànahàja bar- 

,,.,.' buat sàmbayan dan manàntukan. 

' '• '- ' dan wfijip mâniatkàn pârlu (fard): 

wain fcclnat nâfilatan muicaq- dan jika âda sâmbâyan itu su- 

qatatan au data sabœbin, wa- nat - vafl m âmb ënâï waktu ataw 

- 7 , , -.. , . , , t - mâmbënaï sâbap. maka wajip ia 

gaba qasdu-l-hh ua-t-ta uinn, -. ,-. ,~ , r ' -, . s ,„-j n „ 

' ■ 1 J manalvjja barbuat samba\ au dan 

mânântûkân waktu ataw sàbap: 

wa-in hanat nâfilatan matin- dan jika âda sàmbâyaû itu 

qatan, wagaba qasdu-l-fili fa- sunat . vafl sâmâta-mata, mâka 

,,/,-. 7 7,-' , , . - wâiip mânahaia bârbuat sâmba- 

qat al-fi lu usalli». wa-t-tainnu i* ., ,-'-. , , ,^ , 

J yan, maka hana lah barmula 

>?unran au asran», wa-l-fardiy- bârbuat itu sa j a ku sâmbâyaû- 

yatu tfardan . fcân» dan ta'yïn itu mânahâja 

zuhr ataw c asr. dan pârlu (fard) 
itu mânâtakân. 

The intention has threedegrees: if the prayer is only mer 

if the prayer is obligatorv. the rions without those restrictions. 

purpose of doing it, the indication then the outspoken purposi 

oftime,andthepurposeofdoingan doing it is only necessary (»I 

obligatory prayer are necessary; will pray»); and the désignation 

if the prayer is only meritori- is »at noon or in the aftërnoon : 

ous, but with désignation of time the outspoken purpose of the 

and reason, then the purpose obHgation is: according to ob- 

of doing it and the indication of ligation . 
time or reason arc necessary; 

fhe form pârlu is the usual malaïfication ol fard. Mono- 
syllables with more than two consonants are reduced to dissyl- 2IO A. A. Fokker labiés in malay, but Un mi two ways arc open: either a vowel is 
put between two of the consonants (mostly in conformity with 
the other vowel), or a vowel is added after the word. So rukn 
(pillar) is made to rukun, hukm (sentence) to hukum, but qalb 
(heart) to kalbu, sabt to saptu (saturday). Other examples arc: 
milk>milik (possession), dikr>dikir (recitation), fiïçr >pikir (to 
think), fasl>pasal (chapter), asl>asal (origin). 

The only consonants tolerated immediately before another 
within a malay word être a nasal or an r, and even r is heard 
with a svarabhakti after iL; so in foreign words. A third type 
of vowel intercalation is seen in gins (sort, species)>;3m's in malay. Surûtu takblrati-l-ihrâmi sit- 
tata 'axara: 
i. an taqda hâlata-l-qiyâmi 
fi-l-fardi, 

2. ioa-an takûna bi-l- arabiy- 
yati, 

3. wa-an tahûna bi-lafzi-l-ga- 
lalati, 

4. wa-bi-lafzi akbara, 

5. wa-t-tartîbu baina-l-lafza- 
taini, 

h. wa-an la yamudda hamzata 
-l-galâlati, 

7 . wa- adamu maddi bai akbara, 

8. wa-an la yusaddida-l-baa 1 , 

1 wa-an la yaslda wâwan sâ- 
kinatan an miitaharrilcatan 
baina-l-kalimataini, 

10. wa-an la yazïda wâwan qa- 
bla-l-galctlati, Bârmula sàgala sart takbîrat- 
-al-ihràm itu ànam-balas: 

1 . van pârtâmamànjâtohkàn tak- 
bïrat-al-ihrâm pâda hâl bâdïri 
pàda sâmbâyan parlu (fard), 

2. dan kadua bahua ànda âda 
takbir itu dâiïàn basa °arap. 

3. dan yan kâtiga bahua ànda' 
âda takbïr itu danân afz 
» Allah», 

4. dan yan kaàmpat dànàn lafz 
»akbar», 

5. dan yan kàlima tàrtïb an- 
târa dua lafz » Allah» dan 
»akbar», 

6. dan yan kaànam bahua tiâda 
dipaùjankàn hamzah lafz 

» Allah», 

7. dan yan kâtujuh kàtiàdâan 

mâmanjankân bâ »akbar», 

8. dan yan kadâlâpan bahua 
tiâda ditasdîdkàn bâ akbar 

9. dan yan kasàmbilan bahua 
tiâda mànambâhi wâw yan 
mati atàwa wâw yanhidup 
antâra dua kalimah » Allah» 
dan -akbar», 

10. dan yan kasàpuluh bahua 
tiâda mànambâhi akan wâw 
dulu daripâda lafz »Allâh . ' The original has: yusaddida-l-bau. Arabie and Malav ii. wa-an la yaqifa baina Jcali- 
matayi-t-takbïri waqfatan ta- 
mlatan wa-lâ qasïratan, 12. wa-an yasmda naf'su-hu ga- 
rnira hioufi-liâ, 

13. wa duhûlu-l-waqti fi-l-mu- 
waqqati, 

1 \. wa-ïqau-hà hâla-l-istiqbali, 

1 5. wa-an la yuhilla bi-harfin 
min hurûfi-hâ, 

16. wa talûru talibïrati-l-ma - 
mûmi 'an tahbîrati-l-imâmi. 

Tho rules for the saying of the 
formula called »takbîrat al-ihrâm 
arc sixteen in nuniber: 

1 . that it should be recited at 
the «standing-» in a »farcbprayer 
(obligatory one), 

2. that it should be in arabic, 

3. that the word » Allah» should 
be in it, 

4. and the word »akbar», 
^. that there should be the due 

order between the two words, 

6. that tho »hamza» of the word 
» Allah» should not be length- 
ened, 

7. that the letter ba should not 
be lengthened in the word 

akbar», 

8. that the ha should not be 
doubled in tho same, 

9. that one should not intro- 

duce a letter wâw (either 

In 2 ânda âda . . . might be corrected into 
bïr iln dikàtalean (or: disabut dânân basa l arap. 1 t. dan van kasâbâlas bahua 
tiâda bârânti antûra dua ka- 
limah takbïrat-al-ihrâm da- 

nàn waktu van lanjut dan 
tiâda (dânan) waktu \an 
pèndè . 

12. dan yaiî kadua-balas bahua 
ânda= mânanâr dïri-na akan 
sâkâlian hurûf-na »Allâhu 
akbar >. 

13. dan ) r aiï kâtiga-bâlas waktu 
pâda sâmbâ\ r an van bar- 
waktu, 

14. dan \'an kaâmpat balas mafl- 
jàtohkân takbïrat-al-ihrâm 
pâda h al mànadâp qiblah, dan 

15. van kàlima-bàlas bahua tiâda 
mâncidârakân dânan sâtu 
harf daripâda sâq-âla harf 
takbïrat-al-ihrâm, 

16. dan yan kaânam-bâlas màn- 
ta'hïrkân takbïrat-al- ma'mûm 
dâripàda takbïrat-al-imnm. 

>living» or dead») between 
» Allah > and » akbar», 

10. that one should not put a 
wâwbeforethe word » Allah». 

1 1 . that one should not pause 
between the two »takbirah's » 
either a long or a short 
time, 

that one should hear one's 
self ail tho letters of the for- 
mula, 

that the due time should 
be observed with a »time»- 
prayer (at a fixed time), 

14. that the formula should be 
recited during the standing 
facing Mekkah, 

15. that one should not leave 
ont a single letter, 

if), that the imâm's takbïrahï 
should précède. 12. 13 amln-ldli ttth 212 A. A. Fokkev L/if: in 3, 4 etc. is a pedantism for pârkâtâan word*. 

In 6 thc »subjunctive ought to be expressed in malay by a»veta- 
tive with janan (instead of tiâda); likewise in s. o. io, i i and 15. 

The word kalimah in g is unusual in this sensé ('word') in 
malay; generally we fincl il in the meaning of 'sentence', but then 
with final h (kâlimah). In 1 1 it is applied in this sensé and spelt 
kalimah. In 15 harf is a pedantism for hurûf, the usual form 
in malay, for both singnlar and plural. Surûtu-l-fatihati 'asaratun: 

i. at-tartibu, 

2. wa-l-muwâlâiu, 

3. wa-muraâtu hurûfi-hâ, 

4. wa-muraâtu tasdïdâti-hâ, 

5. wa-an là yaskuta bi-saktatin 
tawïlatin, 

wa-lâ qaslratin yaqsidu bi- 
hâ qaf a-l-qiraati } 

- . wa- adamu-l-lahni-l-muhilli 
bi-l-md nâ, 

S. wa-an takùna hâlata-l-qiy- 
ti m 1 fi-l-fardi, 

g. wa-an yasmda nafsu-hu-l- 
qirâ'ata, 

10. wa-an là yatahallala-hâ di- 
krun agnabiyyun. 

The rules for the fàtihah (or 
opening chapter of the qor an) 
arc ten in numlxT: 

1. duc order, 

2. regular succession. 

i. the observance of the letters, 

4. the observance of ils d( tubled 
letters, 

5. no long pauses between, 

6. nor shorl ones with the in- Barmula sâgâla sart fàtihah 
itu sâpuluh: 

1. van pàrtâma târtîb. 

2. dan van kâdua bàrtnrut- 
tûrut, 

3. dan yan kâtiga mâmàliâra- 
kân sâgâla harf fàtihah, 

4. dan van kaàmpat mâmâliàra- 
kân sâgâla tasdîd fàtihah. 

5. dan yan kàlima bahua tiâda 
diâmiadanân diam yan lanjut, 

6. dan yan kaânam tiâda diàm 
van pèndè yan mânahâja ia 
dânan dia akân màmutuskàn 
bâcâan-na, 

7. dan yaii kâtujuh katidâan 
lahn yan mâncidarakàn da- 
nân manâ, 

8. dan yan kadâlâpan bahua 
âda mâmbâca fàtihah itu hâl 
bâdïri pâda sâmbâyafi pârlu 
(fard), 

9. dan \'.tn kasâmbilan bahua 
mândânarkân dïri-na akân 
bâcâan 

[O. dan yan kasâpuluh tiâda ma- 
rîfdani akân fàtihah ôléh dikr 
\an lâin. 

tention of breaking off the 
reading, 

7. no mistakes altering the sensé, 

8. the reciting during the qi- 
\ un or standing in an obli- 
gatory prayer, 

9. heard l>v thc performer him- 

sclf. 

10. no intercalati» m of ,in\ 1 »1 \\> \ 
dikr (or recitatii >n Arabie and Malav 2 1 3 If we put bôléh (may, is allowed) between tiâda and diâm 
in 5 and 6. the »vetative» (janan) might be avoided: it is not 
necessary hère, as in the vvhole translation the indicative mood 
is applied. 

In 6 ... yan mânahàja 'm dânàn dia akân ... is rathor 
clumsy: better jikalaiv mânahâjakân mamutuskan). 

In ; lato is a pedantism for tarsâlah. We me -et also with 
mâhcidârakan in the sensé of "spoiling' : in the precediiiLi' chapter 
we hâve rendered it by 'leaving eut'. Cidâra in malay usuallv 
means "treason'. faithk'ssness'. In 8 the word />«<hi is left <>ut 
before hâl. Tasdïdâtu-l-fatihati arbdata 
'aèara: 
i. Bismi-l-llâ7ii fauqa-l-lâmi, 

2. ar-rahmâni fauqa-r-rai, 

5. ar-rahïmi fauqa-r-rai, 

4. al-hamdu li-llâhi fauqa-l-lâmi, 

g rabbi-l- âlamïna fauqa-l-bai, 

6. ar-rahmâni fauqa-r-rai, 

7. ar-rahîmi fauqa-r-rai, 

mâliki yaumi-d-dini fauqa- 
•d-dàli, 
y. iyyâ-ka ndbudu fauqa-l-yâ'i, 

10 wa-iyyâ-ka nastdïnu fauqa- 
-l-yai, 

1 1. ihdi-nâ-s-sirâta-l-mustaqïma 
fauqa-s-sâdi, 

12. sirâta-Uadîna fauqa-l-lâmi, 

13. 1 4. an amta c alai-him gairi- 
l-magdubi 'alai-him, wa-lâ- 
tl-dâllina fauqa-d-dâdi wa-l- 
lâmi. Y usa h un rafu-l-ya- 
daini fi arbdati mawàdfa: Bàrmula sâgala tasdîd fâtihah 

îtu âmpat-bâlas: 

1. Bismi-llâhi itu di-âtas lâm tas- 
dîd-na. 

2. ar-rahmân itu di-àtas râ tas- 
dîd-na, 

3. ar-rahïm itu di-iltas râ tas- 
dîd-na. 

4. al-hamdu li-llâhi itu di-âtus 
lâm tasdid-na. 

5. rabbi-l-'âlamîna itu di-âtas bâ 
tasdîd-na. 

6. ar-rahmâni itu di-âtas râ tas- 
dîd-na, 

7. ar-rahîmi itu di-âtas râ tas- 
did-na, 

B mâliki yawmi-d-dîni itu di- 
âtas dâl tasdîd-na. 
9. iyyâ-ka na'budu itu di-âtas 

va tasdid-na, 
10. wa iyyâ-ka nasta'inu itu di- 
âtas yâ tasdîd-na. 
1 1. ihdi-nâ-s-sirfita-1-mustaqïma 
itu di-âtas sàd tasdîd-na. 

12. sirâta-lladina di-âtas lâm tas- 
dîd-na, 

IV 1 4. an' amta alay-him gayri- 
1-magdùbi 'alay-him wa là 
ad-dàllïna itu di-âtas dàd 
dïd-fia. Di-sunnatkàn mâiïaû- 
katkân dua taûan-na pâda 
âmpat tâmpat: 214 A. A. Fokker 

I. 'inda takbïrati-l-ihrâmi, I. yafi pârtàma tàtakâla ku- 

tika takbïrat-al-ihràm, 
IL wa-inda-r-rukui. II. dan yafi kâdua tàtakâla 

rukiT, 

III. wa-inda-l-ttidâli, III. dan van kâtiga tàtakâla 

ftidàl, 

IV. wa-inda-l-qiy ami mina- [Y. dan van kaâmpat tàtâ- 
-t-tasahhudi-l-awivali. kâla bafikit dàripâda ta- 

sahhud van awwal. 

The various doublings (of let- n. in »ihdi-nà-.s-siràta-l-musta- 

ters) in the fàtihah-chaptor aro qïm» upon the sâd». 

fourteen in number: 12. in »siràta-11adîna upon the 

r. In »bismi-llâh upon the »làm . 

»lâm», [3. M in »anamta 'alai-him 

2. in »rahmân»' upon the »râ'». gairi-1-magdûbi l alai-him wa- 

3. in »rahïm» upon the »rà\ là -d-dàllîna» upon the »dâd» 
(. in »al-hamdu li-llâh» upon the and the »lâm», 

»lâm» . It is meritorious, not obligatorv, 

s. in »rabbi-l- c àlamïn» upon the to raise both hands at four parts 

»bâ%>, of the prayer: 

6. in »ar-rahmàn» upon the vràV T. at the reciting of the takbï- 

7. in »ar-rahim» upon the »rn' . rat al-ihràm-formula ( Allâhu 

8. in mâliki vaumi-d-dïn» upon akbar»V 

the »dâl», IL at the rukiY or bending down. 

g. in »ivvàka na'budu» upon HT. at the second standing called 

the »vâ%>. »i c tidàl», 

10. in Mva-ivvà-kanasta'ïnu» upon IV. when rising from the first 
the »y;l'\ tasahhud-formula («là ilâha», 

ete.) 

The word tàtakâla is given by me in its current pronuncia- 
tion (the two first svllablas with >mute» à). F.uropvans mostly 
read it as tatkâla, i. e. in the skr. wav. Of course tk cannot be 
pronounced by a malay mouth. 

Surûtu-s-sug'ûdi sab'atun: Bârmula sagâla sart sujûd itu 

tujuh : 
1. an yasguda ahl sab c ati d dain, 1. yafi pârtàma bahua sujûd i.i 

atas tujuh afigôta, 
wa-an tahûna gabhatu-hu mak- 2. dan van kâdua, bahua âda 
sûfatan, dâï-na itu târbuka, 

y wa-Utahâmulu bi-rasi-hi, 3. dan van kâtiga màmbaratkan 

dâfiân kâpâlâ-fta, 
l. wa-adamu-l-haioaili-ffairi-hi, \ dan yafi kaâmpat katiâdâân 

t ûrut bâgi lâin-fia, 
ua-an la ij<ixtjn<U< ' nia Satin 5. dan yafi kâlima bahua tiâda 
yataharraku bi-harakati-hi, sujûd i.i âtas su, tin \.m bà- 

-gara i.i dânân gara -fia, Arabie and Malav 21 6. wa-rtifaii asâfili-hi z ala 
dàll-hi, 

7. wa-t-tumanïnatw fihi. 

The rulcs for the kneeling in 
prayer arc seven in number: 
i. that one should kneel on se- 
ven parts of the body, 

2. that one's forehead should 
be uncovered, 

3 . that one should rest one's head 
on the grround, 6. dan van kaànam mâningikan 
sagâla van ka-bàwah-iïa âtas 
yan ka-âtas-na, 

7. dan yan kâtujuh bâranti di- 
dalam sujûd. 

4. that one should not be preoc- 
cupied by anything, 

5. that one should not kneel 
clown on anything moving, 
so that one moves also, 

6. that one should raise the lou- 
er parts over the higher parts, 

7. the pausing in it. The same remarks, as we gave them above, apply to the lea- 
ving out of foula, lah for the »subjunctive» and the use of ii/nhi in- 
stead of janan in the »vetative>. 

In 5 the second ia is superfluous. 

A' dau-s-sugûdi sali a tu» .• i. al-gabhatu, 

2 and s- wa-butûnu-l-kaffaini, 

4 and ,5. wa-r-mJcbatâni, 

6 and 7. wa-bufûnu ambii -r-rig- 

ld iin. Bârmula sagâla angôta sujûd 
itu tujuh: 

1. }'an partâma dâï, 

2. 3. dan yan kâdua dan ya» 
kâtiga sagâla parut dàri ta- 
pa =-tanan-na, 

4. 5. dan van kaampat dan yan 

kâlima dua lutut-iia. 
6. 7. dan yan kaftnam dan yan 
kâtujuh parut sagâla jâri dua 
kaki-na. 
The parts of the body for the 4 and 5. both knees, 
kneeling are seven in number: <> and 7. the inside of ail the 
r. the forehead, toes. 

2 and 3. the palms of both hands, 

Dai ('forehead') in malav is etymologically the same word 
as yni in javanese, which means 'face*. Compare :'x;imples 
of applying the name of a part of the face to the whole: skr 
mukha 'mouth', malav face, ital. viso (literally 'sight', i. e. 'eyes* like 
germ. gesicht, dutch gezicht), spanish rostro (lat. 'snout, muzzle, 
bill'). dutch smiif (snout), familiar or vulgar, for 'face', id. smoel 
(originally 'mnzzle* : muil, germ. mauï). But in malav we find in 
poetry the word durja for 'face', which is skr. indriya, 'organ'. In 
parut dari tâpa»-tanan-na, the word dâri for denoting the geni- 
tive is superfluous. Compare also fiji rai 'face', tondano (N. Ce- 
lebesj ri-dai ' forehead'. 

MO: 1909. ' ' 2l6 A. A, Fokkei Tasdîdâtu-t-tasahhudi ihdâ 
wa-isrûna fi àkmali-hi wa-sit- 
tata-asara fi aqaïli-hi: at-tàhiy- 
ijntu c alâ-t-tai wa-l-yai, al-mu- 
bârakâtu-s-salawâtu 'alâ-s-sâdi, 
at-tayyibàtu 'ala-t-tai wa-l-yai, 
li-llàhi z alâ lâmi-l-galâlati^ as- 
salâmu 'alâ-s-sïni, l alail,n ay- 
yuhâ-n-nabiyyu 'alô-l-yciïi wa-n- 
nûni wa-l-yai, ira rahmatu- 
llâhi 'aln lâmi-l-galàlati, wa-ba- 
rahâtu-h u-s-salâmu 'alâ-s-smi, 
'alainâ wa-ala 'ibâdi-llâhi 'aln 
lâmi-l-galàlati, as-sâlihïna ' aln- 
s-sâdi, ashadu alla 'aln lami- 
l-alifi, ilâha ïllà-llâh ' aln làmi- 
-l-alifi wa-làmi-l-galàlati, wa-as- 
hadu anna c alâ-n-nûni, Muham- 
madan rasulu-llàhi 'alà mimi 
Muhammadin wa-àlâ -r-rai wa- 
' nia làmi-l-galâlati. The tashdïd's or doublings of 
letters are twenty-one in num- 
b< t for the »tasahhud» formula 
when complète, and sixteen when 
as short as possible: 

in »at-tahiyyàtu upon the »tà 1 » 
and the »yà'», in »al-mubârakâtu 
-s-salawâtu» upon the »sâd», in 
» at-tayyibàtu» upon the »tfi'» 
and the yâ'», in li-llâhi» upon 
the »lânv of the word » Allah», 
in »as-sal:ïmu upon the sîn», 
in »'alai-ka ayyuhâ-n-nabiyyu» 
upon the »yâ%,the »nûn»,and the 

Tasdïdàtu aqalM-s-salfiti 'alâ- 
n-nàbiyyi arbaun : 

i. Allâhumma 'alâ-l-lfîmi wa ■/- 

m mu. 
2. salli ' nlii-1-hiiiii. Bâmrnla sagâla tasdïd tahiyyah 

itu dua-puluh-sàtu pâda sàm- 
purna tahiyyat dan ânam-bâlas 
tasdïd pâda sàkûran-kûraii-na: 
at-tahiyyàtu itu àtas ta dan yâ 
tasdïd-fia, al-mubàrakâtu s-saîa- 
vvâtu itu âtas sâd tasdïd-fia^ at- 
tayibbâtu itu àtas ta dan yâ tas- 
dïd-fia, li-llàhi itu âtas lâm lafz 
allàh tasdïd-nà. as-salâm itu âtas 
sïn taâdid-na, 'alay-ka ayyu- 
hâ-n-nabiyyu itu àtas bà dan 
nûn dan yâ tasdïd-fia, wa rah- 
matu-llâhi itu àtas lâm lafz al- 
làh tasdïd-fia. wa barakàtu-hu- 
s-salàmu itu àtas sïn tasdïd-fia, 
c alay-nà wa c alà 'ibâdi-llâhi itu 
àtas lâm lafz allàh tasdïd-fia, 
as-sâlihïna itu âtas sâd tasdïd-fia, 
ashadu alla itu àtas lâm àlif 
tasdïd-fia, ilâha illâ Hâhu itu âtas 
làm-âlif dan làm lafz Allàh tas- 
dïd-fia, wa ashadu anna itu àtas 
nûn tasdïd-na, Muhammadan ra- 
sûlu-llàhi itu âtas mïm lafz Alu- 
hammaddan, âtas râ. dan ;ltas làm 
lafz jalâlati. va ni lafz Allàh (tas- 
dïd-fia). 

»vâ'»,in »rahmatu-llàhi» upon the 
»îàm» of the word » Allah ->, in 
barakàtu-hu-s-salàmu» upon the 
»sïn>, in »'alai-nà wa-alà'ibâdi-l 
llàhi upon tho làm» of » Allah», 
in »as-sâlihïna» upon tho »sâd . 
in »ashadu alla- upon the 1:1m 
of the »alif ,in »ilâha illâ-llâh» upon 
the»lâm»of the »alif» andthe »lâm 
ofthe word » Allah», in » ashadu 
anna» upon the»nûn»,in » Muham- 
madan rasûlu-llâhi» upon the»mïnu 
of Muhammadan, upon the »râ'», 
and upon tho »lilm» of » Allah». 

Bàrmula sagâla tasdïd sàkûraû- 

kûran salât àtas nabï âmpat tasdïd: 

i. Allàhumma itu âtas làm dan 

mîm tasdïd-fia, 
'. salli itu àtas lâm tasdïd-fia, Aral >i' and Malay ! I 3. ' (iln Muhammadin* alû~-l-mimi, 

4. ft aqalli-s-sdlâmi taèdïdu-hu 
' nlâ sini-s- salami. 

The tashclïd's or doublings of 
letters of the smallest prayer for 
the prophet are four in number: 

1. in »Allâhumma upon the 
»lâm» and the mïm», 

2. in salli» upon the »lâm», 

Auqâtu-s-salâti hamsatun : 

1. awwalu waqti-z-zuhri zawàlu- 
h-samsi wa-àhiru-hu masïm 
:illi kulli sati n mitlahu, gaira 
zilli-l-istiwa ; 

2. wa-awwalu waqti-l- asri 'fin 
sâra zillii liulli saiin mitla- 
hu wa-zàda qalîlan wa-àhiru- 
hu gurubu-s-mmsi; 

j. wa-awwalu waqti-l-magribi 
gurabu-s-samsi wa-àhiru-hu 
gurûbu-s-safaqi-l-ahmari; 

|. wa-awwalu waqti-l- isai gu- 
rubu-l-ahmari wa-àhiru-hu tu- 
la u-l-fagri-s-sûdiqi ; 

s. wa-awwalu îvaqti-s-subhi tu- 
lu u-l-fagri- s-sâdiqi /ni àhiru- 
hu tuluu-s-samsi. 
The fixed times for prayer are 

five in number: 

1 . the beginning of »zohr is 
the declining of the sun, and 
the end of it when the sha- 
d< >wsofeverythinghavegrown 
as long as the things them- 
selves plus the shadow at 
twelve o'clock; 

2. the beginning of »'asr» is when 
the shadowâ of everything 
hâve grown as long as the 
things themselves plus the 3. 'alâ Muhammadîn itu âtas 
mïm tasdïd-na, 

4, pâda sâkûran-kûran sâlâm tas- 
dïd-na itu âtas sîn as-salâm. 

3. in »*alâ Muhammad* upon the 

»mîm», 
\. in the shortest »salâm» (saluta- 
tion) upon the »sîn» of as- 
salâm » . Bârmula sâgâla waktu sam- 

bâyaiï pârlu (fard) itu lima: 

1 . parmulâan waktu zuhr itu gâ- 
lincir mâta-âri, dan âhir-na 
waktu zuhr itu jâdi bâyan- 
bâyan tiap-tiap suâtu saùpa- 
mâ-na, yan làin bâyan-bâyafi 
râmban, 

2. dan parmulâan waktu 'asar 
âpa-bila jâdi bâyan-bâyaii tiap- 
tiap suâtu saûpâmâna dan bâr- 
tambah ia pâda hâl sâdikit. 
dan âhir-na waktu 'asar itu 
masuq mâta-âri, 

3. dan parmulâan waktu magrib 
itu masuq mâta-âri dan âhir-na 
waktu magrib itu ilan âwan 
yan mërah, 

4. dan parmulâan waktu 'isâ itu 
ilan âwan yan mërah dan 
âhir-na waktu 'isâ itu nâik 
pâjar (fajr) yan sâdîq, 

5. dan parmulâan waktu subh 
itu nâik pâjar (fajr) yan sâdiq 
dan âhir-na itu nâik mâta-âri. 
length at twelve o'clock (lit. a 
little), the end of it is at sunset; 

3. the beginning of magrib» 
is at sunset, the end at the 1 dis- 
appearance of the red twilight 
(in the translation: 'clouds'); 

|. the beginning of 'isâ» is at 
the dîsappearance of the red 
twilight (in the translation: 
Vlouds 3 ) at sunset. the end is 
real day break; 
5. the beginning of subh is at 
davbreak, the end is at sunrise. 2l8 A. A. Fokkei In i galincir mâta-âri, lit. the »gliding of the sun . might 
be replacée! by candàron-mâta-âri, 'declining'. 

Saupâmâ-ha is taken hère in the sensé of 'their likeness', i. e. 
in length, and the next following words yan lâin . . . would be 
elearer if they were replaced by lâin dâripâda 'other than' i. e. 
'in addition to'. Tn 2 pâda hâl is superfluous. 

Fagr has become pâjar in malay: yan sâdiq is no transla- 
tion : yan batul would be one. 

For nâik mâta-âri might lie put târabit m.; both are usuai Al-asfâqu talâtatun: 

1. ahmaru, 

2. wa-asfaru, 

3. wa-abyadu. 

Al-ahmaru magribun, wa-l- 
asfaru wa-l-abyadu c isaun,wa- 
yundabu ialnru salâti-l- isai ilâ 
an yagïba-s-safaqu -l-asfarn wa- 
-l-abyadu. 

Tahrumu-s-salâtu lai sa la-hâ 
sababun mutaqaddiman wa-lâ 
muqârinan fihamsati auqâtin: 

1. c in<la tului-s-samsi hattâ tar- 
tafia qadra rumhin, 

2. wa-inda-l-istiwai f\ gairi 
yaumi-l-gum ati hattâ taiûla. 

i. wa-inda-l-isfirâri hattâ ta'g- 

ruba, 
\. wa-bada salâti-8-subhi hattâ 

tatlu a-s-samsu, 

s. wa-bada salâti-l-' asri hattâ 
tag ruba. 

The twilighl (in the transla- 
tion: 'clouds ) is of three kinds: 
1. the red <>ne. 
lie yellow one. 

3. the White "ne. Bârmula sâgâla awan itu tiga : 

1. yan pârtâma âwan mërah, 

2. dan kâdua âwan kunin. 

3. dan yan kâtiga âwan putih. 
Bârmula âwan yan mërah itu 

waktu magrib dan âwan yan ku- 
nin dan âwan yan putih itu 
waktu isâ, dan disunatkân mân- 
tahirkân sâmbâyan isâ inga ba- 
hua ilan lah âwan yan kunin 
dan yan putih. 

Harâm sâmbâyan yan tiâda 
bagi-na sâbap yan mânduluï dan 
tiâda sâbap yan bâsarta di-da- 
lâm lima waktu : 

1 . yan pârtâma nâik râmban 
mâta-âri inga târaîïkat ia kâ- 
dar sa gâlah, 

2. dan yan kâdua tâtâkâla râm- 
ban mâta-âri pâda yan lâïn 
âri jumaàt inga tàrgïuincir, 

3. dan yan kâtiga tâtâkâla kunin 
mâta-âri inga masuq mâta-âri. 

}. dan yan kaâmpat kâmudian 
dâripâda sâmbâyan subh ifigg 
nâik mâta-âri, 

5. dan yan kâlima kâmudian dâ- 
ripâda sâmbâyan asar iflgl 
masuq mâta-âri. 

The red oneisat »magrib»,the 
yellow <>ne and the white one ,it 
v'i^â .and it is considered meri- 
torious not to finish the evening Arabie and Malay 21Q 

prayer till the disappearance of day, till the sun begins to de- 

the yellow and the white twilight. cline, 

Prayer without a spécial rea- 3. when the sun is yellow till 

pon is forbidden before or du- sunset. 

ring the five following times: 4. after the sobh prayer till sun- 

1. from sunrise till the sun has rise, 

reached the length of a spear, 5. and after the 'asr prayer till 

2. from midday, except on tri- sunset. 

Mântàhirkân (note the conservation of the t, as the assimila- 
ting process has not had time to be aceomplished> is a barbarism, 
absolutelv unusual in malay. It might very well hâve been re- 
placed by tnâlambatkân (lit. 'to make late, slacken") or mâlahjut- 
Jcân ('to lengthen'). 

Gâlah is not the right translation of rumh, but tu/ubac. Gâlah 
is a boat pôle, which as a rule is longer than a tumbaq (spear. 
lance'). . . . pâda yan lâin âri jumaàt is not clear: should be 
iiâda âri yan lâin daripâda âri jumaât ("on a day other than . .'; 

Masuq mâta-âri lias to be taken hère as 'sunset', as masuq 
is a substantive. As the malay verb is always a verbal noun ; 
this non-predicative use is nothing extraordinarv. but in this case 
\ve hâve to do with an originally »imperfective» form with prefixed 
ni (from asu*), which /// appears elsewhere as an »infix {am . 
In this word it is no longer felt as such a dérivation, for ail pré- 
fixes and suffixes may be applied to it just as to an ordinary stem 
dimasuqkan, târmasuq, mâmasuqkân, etc. Su masuq mâta-âri is 
a compound which one may put on one Une with taran mâta-âri 
'sunlight' or jâtoh bulan décline of the moon'. Curiously enough 
mi il: m. (i. and târàbit (mostly written tërbit) m. à. présent simi- 
lar. so to say stiffened or dead, verbal forms: nâik seems to con- 
tain an // as a remuant of a prefix (compare sundanese tail ja- 
vanese menés, etc.), whereas târabit is a dérivation with prefix ta 
folio wed by r or rà of bit (beginning, coming up"; compare jav. 
nit in finit 'because', l>i/>it 'seedling', wiwit 'to begin". /retint for 
ir/tuit. 'beginning of the day, east'). 

Suktâtu-8-salâti sittatun [sic] : Bârmula sâgâla bàrânti bâca 

di-dalàm sâmbâyan iti ânam : 
1. baina takbïrati-l-ihrâmi "a- \. yan pârtâma antâra takbïrat- 

du â'i-l-istiftâhi, -al-ihrâm tlan do e a-istiftâh, 

:. wa-bainadu(?i-l~istiftâliiwa- 2. dan yan kadua antâra istiftâh 

t-tdawwudl dan ta'awwud, 220 A. A. Fokkei 3. wà-baina-t-td awwudi ira -/- 
fâtihati, 

4. wa baina âhiri-I- fâtihati wa- 
nnm/a. 

3. wa-baina amïna wa-s-sùrati, 

6. wa-baina-s-sûrati wa-r-ru- 
ku i. 

The silences during prayer 
.ire six : 

1. between the takbïrah-iormu- 
la and the opening »do t â > > 

I prayer). 

2. between this and the tdaw- 
wud formula (:>a c vidubi-llâhi . . .») 

In sagâla baranti we see 
verbal form as a substantive : 
baranti 'ail the pauses'. 3. dan yan kâtiga antâra ta'aw- 
wud dan fâtihah, 

4. dan yan kaâmpat antâra àljir 
fâtihah dan amïn. 

5. dan yan kalima antâra amïn 
dan sûrah, 

6. dan yan kaânam antâra sûrah 
dan ruku. between this and the fâtihah, 

between the end of this and 

the word amïn (amen}, 

between antlii and the qorân- 

chapter, 

between this and the bend- 

insr down. another example of the use of a 
aku baranti 'I stand stùT, sagâla Al-arkanu-llati talzamu fi-hâ 
at-tumdnïnatu arbdatun : 

1. ar-rukuu, 

2. wa-l-itidâlu, 

3. wa-s-sugùdu, 

4. wa-l-gulûsn baina -s-sagda- 

1(11 ni. 

The chief parts (»columns») 
<>ï prayer whieh hâve an obliga- 
tory pause during their perform- 
ance are four: 
1. die bendine down, Bârmula sagâla rukun yan 
wâjip di-dalâm-na tuma'nînah 
itu àmpat : 

1. y an partâma itu ruku, 

2. dan yan kàdua ftidâl, 

3. dan yan kâtiga sujikl, 

4. dan yan kaâmpat dudu* an- 
târa dua sujûd. 

2. the standing up. 

3. the kneeling down, 

;. and the sitting- between the 
two kneelinsrs. In 4 dua should be kàdua (both). At-tumanïnatu hiya sukû- 
tun bddahardkatin bi-haytu ya- 
staqirru kullu 'udwin mahalla- 
Int bi-qadri subhâna-llâhi . Bârmula tuma'nînah ya-itu ba- 
ranti kâmudian dâripâda bâgara< 
dânân sâkïra-kïra tàtap ôléh tiap- 
tiap angôta pâda tâmpat-na dâ- 
nân kadar bâca » subhâna-llâhi The pausing called tumdnïnali remain motionless on die spot 
is a stop in the movement, so toi- the duration of the ■sub- 
ihat . l1 1 the paris of the body liai 1.1 formula. Arabie and Mala} 221 

The use of oléh after tatup is remarkable. We see from this 
Bxample that the word oléh is not the exact équivalent of our 
'by' after a passive. The reasoning that danar lah oléh-nm which 
bnly means 'listen you', should bc considered as a passive form 
on account of the word oléh 'by', is therefore erroneous. In rea- 
lity oléh is simply the stem of a verb and bas to be taken in the 
sensé of the thing 'got, acquired, accomplished'. Compare java- 
nese oléh to 'get', malay barolêh 'to get'. So danar lah ôléh-mu 
Isnothingbut an emphatic way of expressing the imperative: 'listen- 
ing be the thing acc< >mplished by y< »u'. ( >f course this 1< »ng paraphrase 
only gives an approximative idea of the energetic original. 

Returning to the case in the text we might translate: . . . that 
is standing still after moving, with so to say immobility acquired 
by every limb (the immobility being the acquired resuit: acqui- 
sition of every limb'). 

Dânân sakïra-ltïra, etc. is a bad translation, although it is 
good malay in itself. A better rendering would be : . . . sa'inga ta- 
tap lah tiap-tiap angôta. The idea of sakïra-hïra ("about, so to 
say") is not contained in bi-haytu ('so that. in such a way as . . .'). 

Asbâbu sugûdi-s-sahtvi ar- Bârmula sagâla sâbap sujûd 

laatun: sahwi itu âmpat: 

1. al-awwali tarku badin min 1. van pârtâma mâningalkàn sa- 
atf âdi-s-salati auba dï-l-ba di, tânah sunat-ab c âd dàripâda 

sâgàla sunat-ab £ âd sambâyan 
âtaw satanah dàripâda satà- 
nah-na, 

2, at-t&ntfîlumâyubtilu'amdu- 2. van kad.ua bârbuat akan bâ- 
hu, wa-la yubtilu sahwu-hu r an yan màmbatalkàn mânâ- 

ida faala-hu nâsiyan\ ^? d < dan tiâda mâmbatal- 

kàn lupa-na. apabila barbuat 

dia akan dia pâda hal lupa. 

3 at-tàlitu naqlu ruknin qau- ,_ vafl kâtiga mâmindahkân ru- 

liyyin ilà gairi mahalli-hi, kun-qawlï kàpâda lâïn tâm- 

pat-fia. 
4. ar-ràbi'u ïqau ruknin ftliy- 4. van kaampat itu mànjâtohkân 
yin mda-htimali-s-ziyadati. rukun fi'li sârta ihtimâl bàr- 

tambah. 

rhereasons for the genuflec- 1. the leaving ont of one of the 

tiens in case of omissions arc parts of prayer or of part of 

four : thèse. 1 The original has:... yabtulu 'amda-hu, wa-lâ yabtulu sahwu- 
hu, etc. A. A. Fokker any action which annuls the 
prayer if committed on pur- 
pose, whereas the négligence 
does nul an nul, if one did it 
fr< >m forgetfulness, the transferring of the rokn 
qauli to an other place, 
the coinciding of the rokn 
fbll with the additional ïh- 
timàl. l'he translation in 2 is very awkward; should be: âpabila 
dipârbuat-na pâda hal lupa. 

In | ihtimàl bartambah is rather vague: i. tambâhan (ad- 
ditional ihtimâl) would bc better. A li âdu-s-sàlati sali ohm : 

i. at-tasahhudu-lzawwalu, 

2. wa-quûdu-hu, 

3. wa-s-salâtu'alâ-n-nabiyyï sal- 
lâ-Uâhu 'alai-hi wa-sallama 
fï-In, 

4. wa-s-salâtu c alâ-î-âli fi tasah- 
hudi-l-âhiri, wa-l-qunûtu, 
wa-qiyâmu-hu, 

wa-s-salâtu wa-s-salâmu ' aïâ- 
n-nabiyyi wa-âli-hi wa-sahbi- 
hi fï-hi. Bârmula sagàla sunat-ab'àd 
sâmbâyan itu tujuh: 

1. yan pàrtâma tahiyyah awwal, 

2. dan yan kâdua dudu«-na, 

3. dan yan kâtiga salât âtas nain 

sallâ-llâhu 'alay-hi wa-salla- 
ma» di-dalâm-na, 

4. dan yan kaampat salât âtas 
kùlawarga nabï di-dalâm ta- 
hiyyah yan âhir, 

5. dan yan kâlima do c a qunût, 

6. dan yan kaanam bâdïri-na, 

7. dan yan kâtujuh salât dan 
salâm âtas nabi dan kula- 
warga-na dan suhbat-na da- 
làm-na. formula arc in number se\ en: 

1. the first tasahhud 
(ashadu an la ilâha 

2. the sitting of it, 

3. the prayer for the prophet 
»may Allah bless him and 
préserve him» in it. The several parts of prayer 4. the prayer for the Prophet's 

relations in the final taëahhud, 
the prayer with the qunûtîor- 
mula during the friday ser- 
vice, 

the standing" up of it. 
the prayer for and the salu- 
tation of the Prophet and his 
relations and companions in it. 

Tahiyyat (should be tahiyyah) as a translation of tasahhud 
is strange. The tahiyyah is che saying: hayyâ-ka-llâh 'Allah make 
you live', as a salutation. 1 think, it is a clérical error. Like- 
wise in 4. Atfâd is simple 'parts. 

Suhbat, or rather sobat in the current pronunciation, means 
'friend' in malay. Qnmistakeably the word was not immediately 
taken over Erorn the arabic. In persian and hindustani however 
the word means the same as in arabic: 'friendship', riol 'friend', Arabie and Malay 223 

Tabtulu-s-saùâtu bi-arbda Batal lah yafi sâmbâyan itu 

'aèara [sic] hadatan: dânân âmpat-bâlas pârkâra: 

1. bi-l-hadati, 1. pârtâma dânân sâbap hadat, 

2. wa-tvuqui-n-nagâsati, m loin 2. dan kâdua dânân sâbap kâ- 
tulwahâlan Mingairihamlin, jâtôhan najis jika tiâda di 

mâmàngalkàn ia pada hal dâ- 
nân sâgîra dâripâda katidan, 

3. ira-bi-l-kinifi-l- aurata 1 , in bon 3. dan katiga dânân sâbap tar- 
ifer hnlan, buka c awrat, jika tiâda ditu- 

tup ia pada hal bârsâgîra-sâ- 
gîra, 
4 wa-bi-n-nutqi bi-harfaini m 4- dan kaâmpat dânân sâbap bâr- 
harfin muf'himin 'amdan, kâta-kâta dânândua harf âtaw 

satu harf yan ban iaham dâ- 
nân disâhâja, 

5. wa-bi-l-muftiri 'amdan, 5. dan van kâlima dânân sâbap 

van màmbatalkân puâsa dâ- 
nân disâhâja, 

6. wa-birl-dkli-Vkafiri nâsîyan, 6. dan van kaânam dânân sâbap 

makan yan bâna* pàda hal 
lupa, 

7. wa-bi -talâtati [sic] harakâtin -. dan van kâtujnh dânân sâbap 
mutawâliyâtin wa-lau sahwan, tiga gàraq yan bàtûrut-tûrut 

dan jikâlaw lnpa sàkàli pnn. 

8. wa bi-l-watbati-l-fâhisati wa- y. dan van kadâlâpan mânum- 

d-darbati-l-mufritati, pat yan kàji dan mamâln van 

sanat, 

9. wa-bi-ziyadati ruknin fîliy- ,,. dan yan kasàmbilan dânân sâ- 

ijin ' amdan, bap bârsâmbah rukun yan 

bansa fi c lï dânân disàhâja, 

10. wa-t-taqaddumi c alâ imâ- 10. danyan kasâpuluh mândulu(ï) 
mi-hi bi-ruknaini fîliyyaini, âtas imâm-na dânân dua ru- 
kun yan bansa fi lî kâduâ-na, 

11. wa-t-tahaïlufi bi-himâ bi- 11. dan yaiî kasâbâlas dânân sa- 
voir» 'udrin, bap ' târkâmudian dâripâda 

imâm-na dânân dua rukun fi'lï 
kaduâ-îla, dânan kâtiâdâan 
c udur, 

12. wa-bi-niyyati qat i-s-salah, [2 . dan van kâdua-bàlas ' sâbap 

bârniat mâmutuskân sâmbâ- 
yan, 

13. wa-bi-td lïqi qafi-hâ bi- 13. dan van kâtiga-bâlas dânân 
satin, sâbap mângantunkân mâmu- 
tuskân sâmbâyan dânân suâtu. 

14. wa-t-taraddudi fi qaii-hâ. 14. dan yan kaâmpat-bâlas dânân 

sâbap sak pâda mâmutuskân 
sâmbâyan; 

1 N. B. The text lias ' uurati 224 A. A. Fokker Praver is annulled by fourteen 8. by mean attacking and exces- 

things: sive beating, 

i . by the lesser state of impurity, g. by inten tionally increasing th< ■ 

2. by the falling of an impurity, number oîfili parts of praver 
if it does not get off imme- (the movements), 

diately without one's touching io. by being in advance of the 

it (»carrying it off»), »imâm» by two fiU parts 

3. by the uncovering of the pu- of praver, 

denda, when not immediately 11. by falling behind the • 

covered, »imâm» by two fTJ'i parts 

4. by the conscious pronouncing of praver, 

of two letters (syllables) or one 12. by the intention of breaking 

which hâve a sensé, off the praver, 

5. by intentionally breaking the 13. by making the breaking off 
fast, dépendent on something, 

6. by eating much by négligence, 14. by hésitation in breaking 

7. by three successive moves, it off, 
even if by forgetfulness, 

In the arabic text, which by the by shows more errors, 
we find in 2: in lam talwa instead of in lam tultva (verb lawâ). 
The translation is still worse at this passage: halan 'immediately' 
should be rendered by sabântar, not by pâda hâl dânan sâgïra. 
Moreover sâgïra for sigâra is not very usual. Dimâmângalkân 
la is pure nonsense (di with an active form!): the translater con- 
founds pângalkân 'to chop off, to eut off, with tangalkân 'to do 
off. to pull eut'. But ncither is correct. A better translation of 
the whole sentence would be: jika tiâda sabantar tangàl sân- 
dîri; so that min gairi hamlin 'without carrying' is simply ren- 
dered by one werd sândïri '(by) itself, Dâripâda Icâtidan is non- 
sense again. 

In 3 we find the same clumsy translation of halan: this time 
a little longer still: pâda hal bârsagïra-sagïra. The precedirig ia 
is superfluous. 

Tn 4 we see the pedantic harf letter', the singular, also used 
in plural, whereas in malay just the reverse is usual. 

Y a h bari should be: yaft mambâri. 

In 7 dan before jikâlaw lupa is superfluous (arabic ira). 

In s the translation gives manumpaf, which means 'slander- 
ing'. Lnstead of màlumpat = jumping 1 or 'springing 3 . Better ma- 
nârJcam 'attacking' or manâmpuh. 

Throughout this chapter we see dânân disâhàja instead of 
the mon- usual dânân sâhiïja or even sâhâja (batavian malay Aral )ic and Malav 22- sanâja). The sa is already felt as a prefix denoting an adverb- 
ial form, so that danan ('with') is strietly unnecessary. 

In 1,3 larau suâtu would be better than suâtu only. 

At-taraddudu in i_| is rendered by saJc, which arabic-ma- 
lay word has another meaning ('distrust, suspicion'). Tarhimban- 
kimbaft is the right word herc ('hésitation' |. Alladî talzamu fi-hi niyyatu 
-l-imâmati arbd un : 

i. at-gumatu, 

2. wa-l-mutâdatu, 

3. wa-1-mandûratu gamdatan, 3 

4. wa-l-muqaddamatu fî-l-matari. 4 The cases in which the »niat» 
for being an »imâm» (foreman 
in prayer) or a follower (in the 
same) is necessary are four: 

1. the friday pra}^er, 

2. the (usual) prayer, 

Surûtu-l-qudirati ihdâ 'asara 
[sic]: 

1. an la y a lama butlana salât i 
imàmi-hi bi-hadatin au gairi- 
hi, 

2. waran la ydtaqida wugûba 

qadCbi-hâ ' alai-hi, 

3. wa-an la yakûna ma'muman, 

4. worlâ ummiyyan, 

5. nu-an la yataqadda ma- 'alai- 
hi fî-l-mauqifi, 

6. iva-au ydlama-ntiqâlâti imâ- 

ini-lii. 

7. wa-an yagtamia fï masgidin 

au fî talâti miati dira in 
taqrîban, Bârmula yan wâjip di-dalâm- 
-na niât jâdi imam âtaw mit- 
mûm itu âmpat: 

1 . yan pârtàma sambâyan jumaât. 

2. dan yan kâdua sàmbàvan. 

3. dan yan kâtiga sambâyan yan 
dinâdarkan dânân bârjamâat, 
dan yan kaâmpat sambâyan 
jamâât taqdïm pâda mâsa ujan. 

the gathering for prayer in 
conséquence of a vow, 
the gathering for prayer in 
case of rain when donc earlier 
(than the imâmj. 4- Bârmula sagala sart pânikut 
imam itu sabâlas: 

1. yan pârtàma bahua tiâda mïl- 
natâuï ia akan batal sambâ- 
yan imâm-na danàn hadat 
âtaw lâin-na, 

2. dan yan kâdua bahua tiâda 
bârftiqâd ia akan wâjip qadà 
sàmbàvan àtas imâm-na, 

5. dan yan kàtiga bahua tiâda 
âda ia màmûm, 

4. dan yan kaàmpat tiâda ia 

>ummï», 

5. dan yan kàlima bahua tiâda 
mânduluï àtas imâm-na pâda 
tàmpat-bâdîri, 

6. dan yan kaanam bahua mâ- 
natâuï ia akan sâgâla pindah- 
pindah imâm-na. 

7. dan yan kâtujuh bahua ba- 

rimpun kâduâ-na didalàm 
mâsjid âtaw di-dalâm tiga- 
râtus asta bàrampîran. 22Ô A. A. Fokker 8. wa-an yamviya-l-qudwata 
aui-l-gamdata, 

g. ira-an yatawâfaqa nazmu 

salât i-himâ, 

10. wa-an la yuhâlifa-hu fï sun- 
natin fâhisati-l-muhâXafati, 1 1. wa-an yutâbîa-hu. The rules for the following of 

the foreman in prayer are in 

number eleven: 

i . that one should not know the 
foreman 's prayer has been an- 
nulled by impurity or other, 

2. that one should not believe 
the obligation of doing it is 
on him. 

3. that one should not take 
another as imâm. 

4. that one should not be alto- 
gether ignorant, 

s. that one should not stand be- 
fore the foreman. 3. dan yan kadàlâpan bahua 

bârnîat ia akan bârikutan, 

âtaw bàrjamà'at. 
ij. dan yan kasàmbilan mupâ- 

kat (mufaqat) pàrâtûran sàm- 

bâyan kâduâ-na, 

10. dan yan kasàpuluh bahua 
bàrikut-ikut ia akan imâm- 
na, pâda sunat yan kàji mà- 
nâlâhi-na. 

1 1 . dan yan kasàbàlas bahua bâ- 
rikut ia akan imâm-na. 

ô. that one should know ail the 
moves of the foreman, 

7. that both (foreman and folio w- 

er) should corne together 
in a mosque or within three 
hundred cubits of one, 

8. that one should intend to 
follow or to gather for prayer. 

11. that both should agrée about 
the order of the prayer, 

10. that one should not disobey 
the foreman in any eustomary 
performance which it is bad 
to disregard, 

11. that one should follow the 
foreman. Pââilut (from il, ut) in the sensé of 'following' |gerund| is 
not very usual . this form generally means 'follower', pâniJcutan 
or parikutan being the »nomen verbale». Sporadically the j>û- 
prefix is used instead, as is donc hère: sa-pâniûgal-ku 'at my 
leaving'. Ordinarily j>a- dénotes the nomen agentis. 

The same use of tiâda or tiâda âda instead of janan, as in 
preceding chapters, is seen in 1,2, 3. 4. and s: ami anda" lah^ia 
for expressing the subjunetive» ought to beused in <>. 7, 8, 9, 10 and 
11. But even then rule io is anintelligible. An la yuhëlifa- 
hu should be rendered by : janan lah ia mânàlâhi imûm-na. Sûratu-l-qudwati fis nu. ta- 
sihhu fï hamsin, wa-tabtulu fï 
arhd in : 

1. t/udwatu raijnlin bi-ragulin, Bârmula rupa parikutan itu 
sàm bilan; sah ia di-dalâm lima 
sûrah dan batal lah ia di-dalâm 

àmpat sûrah: 

1. \an pârtâma pârikntan laki- 
laki ilànàn laki-laki, Arabie and Malav !-'7 2. wa-qudivatu hunta bi-^ragul- 2. dan yan kâdua pârikutan hun- 
ïM lii danân laki-laki, 

3. wa-qudwatu-mra atinbi-ragul- 3. dan yan kâtiga pârikutan pâ- 
in râmpuan dânân laki-laki. 

\. wa-qudwatu-mra atin bi-hun- 4. dan yan kaâmpat pârikutan 

ta. 5. ira-qiulinitn-mm'atin bi-mra- 
'atin; 
wa-tabtulu f't urbain; 

1. qudwatu ragulin bi-mra'atin, 

2. wa-qudwatu ragulin bi-huntâ, 

3. wa-qudwatu huntâ bi-mra- 
'atin, 

4. wa-qudioatu huntâ bi-huntâ. 

There arc nine ways of follow- 
ing in prayer; it is valid in 

five, and in valid in four: 

1. the following of a man by a 

m an, 2. of a man by a her- 
maphrodite 3. of a man by a 
woman. 4. of a hermaphrodite pârâmpuan danân huntâ, 

dan yan kâlima pârikutan pâ- 
râmpuan danân pârâmpuan. And it is in valid in four: 
1. the following of a woman by 
a man. 2. of a hermaphrodite 
by a man. 3. of a woman by 
a hermaphrodite, 4. of a her- 
maphrodite by a hermaphro- 
dite. by a woman. 
bv a woman. of a woman Sûrah in the sensé of 'manner, way' is unusual in malay ; 
hâl might be employed instead ('case"). 

Instead oidafiav the word oléh would more clearly express who 
is the follower and who the followed person, but then in 2 it ought 
to be: pârikutan lalci-lalci oléh huntâ. In 3 and 4 a similar in- 
version ought to accompanv this replacing of danân by oléh. Bârmula sâgâla sart jarn taq- 
dïm itu âmpat: 

1 . yan pârtâma mâmulâï dan niât 
sâmbâyan yan pârtâma. 

2. dan yan kâdua bârniat jarn" 
di-dalâm-na. 

3. yan kâtiga bâtûrut-tûrut an- 
târa kadua-na, 

4. wa-dawâmu-l- udri ilâ-l-ihrâmi 4. dan yan kaâmpat 'udur-na 
bi-t-tâniyati. ]ù X il kâpàda takbîrat-al-ihrâm 

danân sambâvaii van kâdua. Sur fit u gam i-t-taqdïmi ar- 
bdatun: 

1. al-bad'atu bi-l-ûlâ, 

2. wa-niyyatu-l-ganii fl-hâ. 

3. wa-Lmuwâlâtu baina-humâ, _>2X A. A. Fokker The rules for the gathering for 3. the following each other of 
prayer before the imâm has be- the two prayers, gun are four : 

r. the beginning and the niât of 
the first raie ah, 

2. the uttered purpose of a pray- 
er Q-atherinQ- shonld be in it. 4. the reason for excuse lasts till 
the beginning of the second 
raie ah. Surûttt gami-t-tahiri-tnâni: Bârmula sâgâla sart jarn tâ- 

ljîr itu dua: 
1. niyyatu-t-tahïri, îva-qad baqâ 1. van pârtâma bârniat jam, tà- 

hîr pâda hàl sâîia ta'ah tingal 
daripâda waktu yan pârtâma 
bâran-yan mâluaskân dia, 
2. dan yan kàdua bârkâkâlan 
'udur qasr-na inga sàmpu ma- 
fia sâmbâyan. min waqti-l-iïla ma yasdu-ha, 

2. wa-daivâmu-l-qasri ilâ tamâ- 
mi-hâ. 

The rules for the prayer gather- 
ing later than the imâm are 
two: 

1. the uttered purpose of it, if 
there remains so much time 
from the first raie ah fthat of the imâm) as to contain one's 
own rail ah, 
2. the continuation of the shor- 
tened rite till the end (no 
change of rite in the middle 
of the salât is allowed). Sdna in 1 is usually considered as an abbreviated form of 
sasunguh-na 'îndeed'. Surûtu-l-qasri sab'atun: Bârmula sâgâla sart qasr itu 

tujuh : 

1. an yaleûna safaru-htt marha- r. yan pârtâma bahua âda par 
la ta /'ni, 

2. wa-an yaleûna mubâhan, jalânan-ùa itu dua marhal, 

2. dan yan kàdua bahua âda 
safar-fia itu ârus, 

3. dan yan kâtiga mànatâuï ia 
dânân ârus qasr itu, 

). dan yan kaàmpat niât qasr 
tàtàkàla takbîrat-al-ihràm, 

5. dan yan kàlima bahua âda 
sâmbâyan itu bansa ampat 
rak'ah, dan, 

>>. wa-dawâmuA-qasri Un la ma- 6. yafi kaànam bârkâkâlan qasr- 
mi-hâ, Ra inga kâpâda sâmpurna 

sambàyan-na. 
7. wa-an In yaqtaâiya bi-mu- 7. dan yan kâtujuh bahua tiâda 
timmin fi guz'in min salâti-hi bârikut ia dânân yaû sâmbâ- 

yan tamàni pâda sâtu suku 
daripâda sâmbâyan-fia. 3. wa-l-ilmii bi-gawâzi-l-qasri, 

\. wa-niyyatu-l-qaxri 'inda -I- 

titra mi. 
s. wa-an taîeûna-s-salâtu nibâ 

'iyyatan, Arabie and Malav -• j f i The rules for shortening pray- 

er are seven : 

i. that one should travel the di- 
stance of two days 1 journeys, 

2. that the travelling should be 
lawful, 

3. that one should know the al- 
lowableness of the shortening", 

4. that the uttered purpose should 
corne in at thetakbïrah formula, 5. that the prayer shouldcon- 
tain four ratëah's (sets of 
moves and récitals), 

6. that the duration of the shor- 
tened rite should last till the 
end, 

7. that one should not take as 
his imâm in a part of his sa- 
lât one who is doing a com- plète salât. 

In 1, 2, and 5 bahua âda is seen again as in so many other 
places. Better: andaAàh. Then the words jâuh-na (the distance of 
it) ought to be added to 1. 

In 7 bah no tiâda might be rorrected into: japon lah. Surûtu-l-gum ati sittatun : 

1. an takûna kullu-hâ fï waqti- 
z-zuhri. 

2. wa-an tuqnma f\ hittati ba- 
ladin, 

3. ira -an tusallâ gamaatan, 

4. wa-an yakûnû arbdïna ah- 
râran dulcûran bâli'gïna nni- 
stautiriina, 

5. wa-an In tasbiqa-hâ wa-lâ 
tuqârina-hâ guni atttn fï tilka- 

l-haladi. 

6. ira-an tataqaddatna-hiï hut- 

batâni. 

The rules for the friday service 
are six : 

1. that it ail should take place 
within the zohr dme (see pray- 
er times), 

2. that it should be held within 
the confines of a town, 

3. that the prayer should be d< me 
in common, Bârmula sagâla sart sâmbâyaa 
jumaât itu ânam: 

1. van pârtâma bahua âda sâkâ- 
lian-na di-dalam waktu zuhr, 

2. dan van kâdua bahua di-dï- 
rikân ia di-dalam lènkonan 
nilgâri, 

3. dan van kâtiga bahua di-sâm- 
bâyankàn dânân barjamiiât, 

4. clan yan kaâmpat bahua âda 
mârika-itu âmpat-puluh ôran 
van mârdika sâkâlian. laki- 
îaki sâkâlian, lâgi bâlii: sâkâ- 
lian. lâgi mustawtinïn sâkâlian. 

5. dan yan kâlima bahua tiâda 
manduluï akan dia jumaât dan 
tiâda mânârtâï akan dia ôléh 
jumaât di-dalam dâmikian nâ- 
gâri itu, 

dan yan kaânam bahua mân- 
duluï akan dia ôléh dua botbah, 

that it should be held by 
fort\' free adults of the maie 
sex. résidents of the place 
that no friday service in the 
samo place should précède 
or follow, 

that it should be preceded by 
two sermons. 6. 2xn A. A. Fokkei lu i bahua âda should be: anda^lah dilakukan (ought tobehold) 

Lênkonan is 'circle', from lënkon 'curved, crooked'. 

In 3 dàiian bârjamâàt ('together, in common') is a religious term. 

Bârsâma-sâma is the ordinary word for 'together'. 

Mustautinïn (taken over into malay it takes the accusative 
t'orm; compare spanish plurals in -os with latin accusatives) is 
absolutely unusual in this language: isi nagari would be the 
rendering in it. 

5 is very bad style. Shorter and clearer would be: jaiian 
lali didulm âtaw disàrtâi ôlcli jumaàt di-dalam nagari itu. Dïi- 
mikian, \so\ is very awkward before nagari. 

Tn f) the ^'-construction of the verb — hère a passive — 
should replace' the active eue with ma- : ândadah didulm olêh 
(hia hatbah. Dr: andaq lah dua hotban manduluï akan dia. Arkânu-l-hutbataini hamsa- 
ttin: 
i. hamdu-llâhi fï-himâ, Bàrmula sagala rukun dua 
hotbah itu lima: i. van pârtâma al-hamdu-li-llâhi 
pàda kâduâ-rïa, 

2. dan yafi kadua salât àtas nabi 
sallâ-llâhu 'alav-hi wa-sallama 
pàda kâduâna, 

3. dan yan katiga wasiah dàfian 
takut akan Alah pàda ka- 
duâ-na, 

4. wa-qiraatu âyatin mina -/- 4. dan yan kaampat mâmbâca 3- wa-s-salàtu c alâ-n-nabiyyi sal- 
lâ-llâhu 'alai-hi wa-sallama 
fï-himâ, 

wa-l-wasiyyatu bi-t-taqwâ fï- 
himâ, qur âni ft ihdâ-huma, 

5. wa-d-dùau li-l-muminina 
fï-l-âhirati. 

The essential parts of the two 
sermons are in number five : suâtu â} r ah dari-pâda quràn 
pâda sâîah suâtu daripâda ka- 
duâ-ila, 

dan yan kalima do 1 akan b&gl 
sâgàla mumin di-dalam hot- 
bah yafi âhir. 

the recommcndation to fear 
Allah in both of them. 1. the »al-hamdu li-llàh» (opcning 4. the reading of a qorfin verse 
words of the Oor;"in) in both in either of them. 

of them, 5. and the prayer for the be- 

2. the prayer for the Prophct lievers at the end. 
»sallâ, etc.» in both of them, Surûtu-l-hutbataini 'aè'ara- Bàrmula sagâla sart dua hot- 

tun: bah itu sâpuluh: 

1. at-tahâratu 'ani-l-hadataini 1. yafi pàrtâma suci dâripàda 
-i-asgari wa-l-ahbari, dua hadat yan kftcil dan yan 

bàsar, Arabie and Malay 23! 

2. wa-t-tahâratu ' ani-n-nagâ- 2. dan van kâdua sud dâripada 
sati fï-t-taubi wa-l-badani najis pâda kâin dan bâdan 
wa-Lmakâni, datl tâmpat, 

3. wa-sitru-l- aurati, 3- dan yan kâtiga mânutup awrat, 

4. wa-l-qiyâmu ' alâ-l-qâdiri, 4. dan yan kaâmpat bâdïri âtas 

yan knàsa. 
;. wa-l-gulûsubaina-humâfau- 5. dan yan kâlima dudu* an- 
#a [nma' ninati-s-salâti, tara dua hotbah di-âtas tnma- 

nïnah sàmbâyail. 
0-7. wa-Umuwalâtubaina-humâ 6-7. dan yan kaànam dan yan 
wa-baina-s-salâti, katujuh bâtûrut-tûrut antâra 

dua hotbah dan antâra sam- 
ba va û, 

8. wa-an takûnafi-l-arabiyyati, 8. dan kadàlâpan bahua kàduâ- 

na itu dânan basa l arap, 

9. wa-an yasmda-humà arba- 9. dan yan kasâmbilan bahua 
c ûna, rnandanarkân akan kâduâ-na 

ôléh âmpat-puluh ôrafj, 
10. wa-an takûna kullu-hâ fï 10. dan yan kasâpuluh bahua âda 
waqti-z-zuhri. sâkàlian-na hotbah itu di-da- 

lâm waktu zuhr. 

The rules for the two ser- 5. the sitting between the two 
nions are ten in number: sermons in addition to the 

1 . purity as regards the great- pause in prayer, 

er and the smaller of the les- 6-7. due order between the two 

ser impurities. sermons and prayer, 

2. idem as regards the impu- 8. the use of the arabic lan- 
rities on clothes. body, and guage, 

place, 9. the listening to it by forty 

3. the covering of the pudenda, |sce prec. chapter), 

4. the standing for those who 10. the performance of tin- whole 
are able to stand. within the zuhr time. 

In 9 there is bad style again: ânda- l<th didanarkân akan 
kaduâ-na ôléh . . . would be more correct. 

The use of âda instead oî ânda- lah, and tiâçla insu 'ad of ja- 
iian is seen in ail the chapters of this translation. Besides ân- 
da lah 1 >ught to express the prescription, the »subjunctive . thr< >ugh- 
out. So hère in 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 8, 9 and lo. In io the trans- 
lation ought to lie: ânda* lah sâkâlian-fia hotbah itu dilakukân 
fperformed) di-dalam waktu zuhr. 

Mm I Ml • l6 232 A. A. Fokkei Alladl yalzumu ti-l-mayyiti ar- 
bdatu [sic] hisâlin: 
i . yaslu-hu, 
i. wa-takfinu-hu, 
3. wa-s-salâtu c àlai-hi, 
[. wa-dafnu-hu. Bârmula yarl wâjip bâgi mail 
itu ampat pârkàra: 

1 . pàrtâma màmandikân-na, 

2. dan kâdua marïkafankân-na, 

3. dan kâtiga mànâmbâyankàn 

âtas-na. the winding in the Jcafa-n, 
the prayer over it. 
the burying. The obligatory rites for a 
rnrpse are four: 
1. the bathing (complète wash- 
ing), 

In manhafankan we see an example of non-elision of the 
initial le when the prefix ma is applied (compare manïrim froni 
Mrim, mânâtup from Teâtup, etc.). We may explain it hère again 
by the rarity of the word, so that the process of assimilation 
has not y et been accomplished. 

In 3 âtas is unnecessary as manâmbâyanJcân is alreadv trans- 
itive (to pray over). Aqàllu-l-'gasli au yuammima Bârmula sakuraû-kurafi man- 

haclana-hu bi-l-mai. dikân ni:Tlt itu bahua mârâta- 

Wa-aùmalu-huanyagsilasau- kâ « aka » bâdan-ria danân âir 

, . 7 . ', ' , 7 Bârmula sampurna-na mandi- 

atai-hi, wa au yuzila -l-qadara k;1n m - ït jtu bahua màmbasuh 

mm anfi-H, wa au ymvaddiya- [ a a kan dua kâmâluan-na, dan 
ha, wa an yadluka badana-hu bahua mafiilankân ia akan cSL- 
U-s-sidri, wa anyasubba-l-maa mar-eâmar dàripâdaidun-na, dan 
z alai-hi tàlâtan bahua ada wudû akan dia. clan 

bahua màûgoso'-goso* akan bâ- 
dan-fia dânân âir dâun-bidâra, 
dan bahua dituaiîkân âir âtas-ha 
tiga kâli. 

The least bathing should be that one washes the corpse and 

touching the whole body with rubs it with lotus leaves and 

water, the completest so that the that the water should be poufed 

two pudenda are washed and the over it three times. 
dirl from the nose is taken out, 

Dâtm-bidâra, lit. 'leaves 1 >f the jujube , seems strange translation 
of sidr, which means »lotus». This, when denoting the water* 
plant, is sarôja in malay. At-Tanbïh speaks of the saint- sidr 
éd. Juynboll a. c. p. j.6). For the translation of it compare Ka/i- 
mirsk-i's french Qorânversion (|>. ^34), where sidrah is twice 
rendered 1>\ lotas. A.fter ail bidura is right, as the lotus tree is 
meant hère. Arabie and Malay !.VS Aqallu-l'hafam taubun ya um- 
mu-hu. 

Wa-akmalu-hu li-r-raguli ta- 
l/itn lafaifa, wa-li-l-mar ati <i<i- 
mïsun wa-ùârun wa-himârun 
wa-lifâfatâni. The smallest Jcafan is a pièce 
of cloth that covers the whole 
corpse. 

And the completest for a man 
three lavers, and for a woman a Bârmula sukuran-kuran kafan 
mail itu satu àlay kâin yafi mâ- 
liputi ia akan bâdan mâit. 

Bârmula van sâmpurnâ-na ka- 
fan bàgi laki-laki itu tiga lapis, 
dan bàgi pàràmpuan itu kâin 
dan sàléndaû dan tudun-kàpâla 
dan dua lapis. 

jacket, an i:âr or wide veil, and a 
head cover, besides two layers 
of stuff (in one pièce like the 
other kafan). In mâliputi ia akan the two last words arc superfluous. 

Bàgi as a préposition (to, ton is well to be distinguished 
from bâgay (like, equal). May be the two words hâve originally 
been one, but now the)" are distinguished in pronunciation and 

spelling. The former is written i^j the latter _5 Lj. Compare 

javanese pàdâ 'alike, same' and ma\a.ypïïda, préposition (to, for, on). 
Sâléndan, a shawl, is an incorrect rendering of himâr (wide 
veil). The original text had hamâr. But it is difficult to find a 
better translation. Arkânu mlâti-l-ganâzati sah- 
'atun : 

i. al-awwalu-n-niyyatu, 
2. autant arha'it takbïrâfin, 
\. at-tâlitu-l-qiyiïmu l alâ -l-g/J- 

diri, 
|. iir-râh/'ii qiraatu-l-fâtihati, 

v al-hûmisu-s-salâtii l alâ-n-na- 
biyyi sallâ-llâhu l alai-hi wa- 
sallama . ba c da-t-tâniyati, 

6. as-sâdisu-d-dti au li-l-mayyiti 
ba* da-t-tàlitati. 

; . aS'Sâbi u-s-salâmtt. Bârmula sàgâla rukun mà- 
riàmbàyankân mâit itu tujuh: 

i. yaû pàrtâma itu nivvat, 

2. yan kâdua àmpat kâli takbîr. 

3. vari kâtiga itu badiri âtas van 
kuâsa, 

). yan kaâmpat itu màmbâca 
fatihah, 

s. yan kàlima itu salât âtas nabi 
»sallâ-llâhu 'alav-hi wa sal- 
lama» kâmudian dàripâda tak- 
bîr van kadua, 

6. yafi kaànam itu mâmbâca do c a 
bàgi mâit kâmudian dàripâda 
takbîr yan kâtiga, 

7. yan kâtujuh itu màmbàri salâm. 


\. A. Fokfcef The chief paris of tlie prayer 
for a deceased person are seven 
in number : 
i. the uttered purpose, 

2. four tàkbïrdh formulas, 

3. the standing- if one is able 
to stand, 

4. the reading of the fâtihah or 
opening chapter of the qor'ân, 

In 3 we see again the vague translation: âtas yan kuâsa 
better: jikalaw mampu, or jiJcalaw âda Icuâsâ-na. the prayer for ihr Prophet 
sa lia, etc. after the second 
talcMfah, 

the prayer for the deceased 
person after the third takbïrah, 
the salfnn or salutation (of 
Allah). Aqallu-d-dafni hufratun tdk- 
tumu raihata-hn wa-tahrusu- 
hn mina-s-siba i : 

wa-akmalu-hu qâmatun wa- 
bastatun, wa-yûddn haddu-hu 
'alâ-t-turâbi wa-yayibu taugïhu- 
liti ilâ-l-qiblati. 

Yunbaèu-l-mayyittt li-arbdi 
hisâlin : 

1. li-l-gasli i<! à lam yatagayyar, 

2. wa-li-taugîhi-hi ilâ-l-qiblati, 

3. wa li-l-mâli idâ dufèna ma a-h u, 

\. un li-l-marati idâ dufîna ga- 
nïnu-hâ mda-hâ wa-amkanat 
hayâtu-hu. 

The simplest burial is (making) 
a holc (deep enough) for pre- 
venting the smelland the (appro- 
aching of) wild animais, the com- 
pletest that the corpse can be 
put in a standing position and laid 
down in it, tlie cheek should !><• 
laid on the earth, and the face 
should be turned in the direc- 
tion towards Mekka. 

The corpse may be dug 1 >u1 
in four cases: Bârmula sâkûraû-kûran ma- 
nanâmkân mâit itu sawâtu 16- 
baô yan manambunikan bâu-na 
dan yan màmàliàrakàn dia dï\- 
ripâda binâtan yan buas; 

dan yaû sàmpurnâ-na mâna- 
nâmkân mâit itu sa pardiri-na 
dan sa pâr(p)anjan, dan dian- 
tarkan pipi-na mâit itu âtas tâ- 
nah, dan wâjip mânadapkân mâit 
itu kâpâda qiblah. 

Digâli kubur mâit itu kârâna 
âmpat pârkâra: 

1. pàrtâma kârâna màmandikan 
âpabila tiâda bârôbah ia, 

2. dan van kàdua kârâna mâna- 
dapkân dia kâpâda qiblah, 

3. dan yan kâtiga kârâna arta 
âpabila ditanâm sârtâ-na, 

4. dan yan kaâmpat kârâna pâ- 
râmpuan âpabila ditanâm âna* 
di-dalâm pârut-na sârtâ-na pâda 
hâl mumkin-ârus idup-na. 

1. for »bathing it. if it has not 
changed, 

2. for turning it towards Mekka. 

3. for (taking ont) the valuables 
if they hâve been buried 
with it. 

|. in case of .1 woman. if lier 
infant has been buried with 

lier (i. e. in lier WOmb) and 

tins can be sa\ ed, Arabie and Malav 235 Mâii (not màyat, as some books hâve il) for 'corpse' has be- 
pome a current malay word. It is not said of animais; then 
bafikay is usual. 

Mânâmbunikan bâu-na is a literal translation of taktumu rai- 
hata-hu; but this verb does not ahvays mean to hide, it may be 
rendered bv to prêtait, to contain. In the latter sensu it should 
be taken hère. So the malay should be : mânâhankan bâu-na- 

In the manuseript \ve find sapâranjan |«_>o .»<**) which of course 
should be sa pârpahjan (lit. one length). Sa pârdîri, one standing, 
is connected with bâ(r)dïri, to stand; but more usual is sa pftndïri. 

Xhe arabic huddu-hu should be haddu-hu (his cheek), which 
we hâve eorrected. We also changed twice kârana into Jcârâna 
for uniformity. 

Digali leubur for opening a grave is very vague, as it might 
mean to (//^agrave too. Why not dibonkaror even dibuka (opened)? 

MumJein àrus idup-na is clumsy. Dapat idup lâgi would 
be more correct. Al-istiânatu arbà un: 

mubâhatun, 
wa-hilàfu-l-aulâ, 
wa-mahrûhatun. 
wa-wâûïbatun. The asking for help (wlien tak- 
ing ritual water may be) of four 
kinds: 
1. it is décent. Bârmula minta tulun pâda mâ- 
ôambil âir-sâmbâyaû itu âmpat : 

1. pàrtâma àrus. 

2. dan kâdua ljilâf-al-awlâ. 

3. dan yan kàtiga itu makrûh. 

4. dan kaàmpat itu wâjip. 

2. the déviation from what is 
most at hand (opportune), 
it is rejectable. 4. it is obligatory. 

hilâfu-l-aulâ is left untranslated hère, whereas in the next 
ehapter it is rendered by bârsalâhan utâmâ-îia. which in mère 
nonsense. Mubâhatun taqrïbu-l-mai, Yan ârus itu minta tulun ma- 
n-u Mafu-l-aul wa-hiya-s-sab- nampirkân âir, dan bârsalâhan bu 'util nahivi-l-mutaivaddï wa- 
tnakrûhu-hu li-man ya'gsilu à daa- 
hu, wa wâgibu-hu ïi-l-maridi 
'inda-l-agsi. utûmà-na ya-itu minta tulun ma- 
nucurkan âir âtas saùpâma yan 
mânambil âir-sâmbâyaû, dan yan 
makrûh itu minta tulun bâgi 
ôran yan mâmbâsuhkân akan 
sâgâla angutfi-na. dan yan wâ- 
jip itu minta tulun bâgi ôran 
van sakit tâtàkâla lâmah ia. !36 A. A. Fokker It is décent (proper) to ask water should "be poured on him, 
for the brin gin g of water, the de- rejectable it is to ask for help 
viation from vvhat is most op- if one is washing ail one's limbs, 
portune when for instance une obligatory if one is ill and ton 
isbathing and then asks thaï weak t" do it oneself. 

The second dan is superfluous. Mânucurkân is a rare ex- 
ample of elision of c (comp. mânukur from cukur 'to shave'l. Al-amwalu-llati talsamu fi- 
hâ-z-zakâtu sittatu an-wdin: an-na amu, 
wa-n-naqdâni, 

wa-l-mu aëèarâtu, 

wa-amwâlu-t-tigârati, 5. wa-r-rikazi, 

6. wa-l-mddani. 

The goods which are subject 
to the zakât tax are six: 

1. cattle, 

2. gold and silver, Bârmula sâgâla arta yaû wâ- 
jip pâdâ-na mambari zakât itu 
anam bâgi: 

1. partâma hëwân, 

2. dan yaû kâdua amas* dan 
përa*, 

3. dan yaû kâtiga sâgâla yafi 
dikâluarkân 'usr-na. 

4. dan yaû kaâmpat sâgâla arta 
yaû di pârniâgaan, 

5. dan kâlima arta rikâz, 

6. dan kaanam arta-gàlian. 

3. everything on which »tithes 
are paid. 

4. commercial goods, 

5. buried treasures, 

6. minerais. 

The translation would be clearer and better in this way: 
sâgâla arta yan wâjip Tcânâ zakât. 

usr (tithes) might hâve been rendèred by cukay pânpulôhan . 

In _| yan di is superfluous. 

For arta rikâz we might put: arta târsâmbuhi di tânah 
(treasures hidden in the earth). 

Tammat al-kitâbu safinatu-n-nagâ'i fi yaumi-l-arbdi dû-i- 
higgati sanata 1305 [sic]. 

The book called Ship of salvation» 1 ends (hère) on the ]'" 
oi the month zulhijjah of the year 1305 (Hijrah). 

rhen finally follows .1 déclaration in malay that the book 
belongsto Eïaji Mnhanimad Tayib at Singapore Kampoong Gelam, 
.mi] that other new publications will follow soon; everybody being 
invited to corne and see them. ' Rereading the rather unclearh printed title uf this catechism 
I hâve m. 11 li. .1 mistake: it was not safînatu-l-bahri, but safinalu-n- nagû > Some parts of the New Testament translatée! 
into modem Nubian by a native. 

Edited by K. V. Zetterstéen, LJppsala. 

IL 

On the following pages a translitération of the Nubian fragments 
of the Bible, translatée! by S. A. Hissein 1 , will be given according to 
more scientific principles, the spelling of the native translater being 
rather inconsistent ami in some cases, too, apt t<> mislead a reader not 
intimately acquaiuted with the Nubian language. Moreover, Professor 
SCHÂFER lias secured the soiled copy of the translater and sent nu- a 
list of différent readings from this source together with several valuable 
explanations and corrections of his own. When in Egypt two years 
ago, he had a great part of the New Testament translated into modem 
Nubian, and several doubtful words may now be easily explained by 
means of parallel passages in other biblical texts. 

The name of the translator is according t" Professor Schâfer 
not Soleiman, as I was told at first 2 , but Samuel. The Arabie ver- 
sion of the Bible he lias used is the édition printed at Beyroot in the 
year i«m»7 3 . 

As fur the Nubian orthography, the dot placed over //. when h 
corresponds to an original à in the Arabie, has fallen out in two pla- 

in gaïrequi (Matth. V, 19) and gébar (Phil. 1J. 12). Moreover, 
the diacritical sign generally written over .'/. when this letter représenta 
an Arabie ç. is sometimes wanting in the texts edited by me. Pro- 
fessor Schâfer lias pointed • > li t the following words: Gisé -Matth. 1. 
is, 25, &c), gàli (.Matth. V, 15), gadélgui 'Matth. V, 16), chéftga (Rom. 
VIII, ,;;. .}, 71. and tigémênigad (Rom. VIII. 71. Mv édition, however, 
Ueeps closely to the text, and having observed that this sign is ma 

1 Ci. Le Monde < h: 111. p. 76 sqq. 

■ In his letter of loth April 1908 Professor Schâfer wrote So- 
leiman Ali Hissein. The Bericht ûber die von der Kgl. Akad. d. 
Wissensch. in den Wintern 1908/og und [909 10 nach Nubien ent- 
sendete Expédition: Sitzungsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wissensch. 
Kilo. p. 388 has Samuel (Selimân) c Alî Hissén. 

3 The Xew Testament in Arabie éd. by the American Bible So- 
ciety. Beyroot, American Mission Press, [907. 238 K. V. Zetterstéen 

always used by the translater, I hâve not thought it necessary to 
add it in such rases where it dues not occur in the original, espe- 
cially as the Arabie origin of the words in question and their ortho- 
graphv in this language are commonly known. As to the forms ré- 
gémewan and régosan (Matth. II, 12), a more etymological translitéra- 
tion would be réjgêmewan and réjgosan, as Professor Schâfer justly 
observes.- The translatons orthography régémewan and régosan is rather 
pùzzling, and the same may be objected against my own translitération. 
In sorne eases the soiled copy confains better readings, and it 
seems as though the transcript had been worked out somewhat care- 
lessly. The following list contains the différent readings in the original 
copy of the translator. 

Matth. I, 18 tinengi, jamemendangon; 20 daboimgon; 21 teti nerigon; 
23 arti argodonou; 24 maïaica, khatibkon. 

Matth. II, 10 tebsingodon; tésingodon is clérical error; 11 tinen. 

Matth. V. 13 minde. 

John XVII, 2 iirsinigi; 7 enaytonengi; 14 galamirtoni mendengad. 

Rom. XI, 25 oumana eio torar. 

Hebr. V, 4 ouwesinamasir Harounawre. 

Lastly I owe the following corrections and explanations to Pro- 
fessor Schâfer, who had the kindness to collate the texts with the 
manuscript and then sent me it once more, that 1 might examine the 
difficull passages over again. The translator s hand is sometimes rather 
indistinct, and in some passages I hâve been mistaken, the Kenzï dia- 
lect not yet being thoroughly explored. 

Matth. 1, 21 bïbêriéircani is not the Arabie .j, but îj. I, too, 

thought at first of t.j but then combinée! the Nubian form with 

i on account of bériéboul (John XVII, 2^), that corresponds 

to the Aral »ic ,j, It is évident that Lj and .j hâve assumed 
the same form in Nubian, though one should expect that the r 

should be doubled in the latter word; cf. girre (from fi\) 'to con- 

fess', girrôsan sembi tennigûgà, sic bekannten ihre sùnden '. 
I, 25 awti signifies 'near', and awtan lias nothing to do with au, 
but it is the inchoative form, "to draw near'. I may add that 1 nov 
hâve found the Kenzï form awtir in Almkvist's Nubian studies and 
that awti corresponds to the Dongolâwï apti 'near'; cf. the following 
example: gumenW warrinkii âdemin missi-r gumenkJi aptin-dogor kihan 
wândiran 'the remote stars seem to the eye of man to be smaller than 
the near ones' (Almkvist). 

Matth. II, 2 todo probably teddo 'then': êrquir 'newly' [er 'new'); 

read beltaqui {et 'to find'). 

II. 3 togo is crossed oui in the original. 

1 l.i.i'Mi -. Nubische Graminatik, p. ,-ii-'- Parts of the New Testament in Nubian 

IT, 4 Read bousquitaquinan. 

II, 6 Professer Schâfêr remarks: »édi ist nichl lo'. Es stéht 
hâufig vor Adjektiven und ist nâher zu unters'uchen». 
Matth. Vj 13 magagan is àccording to Professor Schafer the Ara- 
bie „v«, and tins may be the correct etymology, It is. liowe- 
ver, more probable that magagan is derived from the Arabie 

o.a 'to suck, 'to suck the juice out of something', especially as 
the Nubian g generally corresponds tu an Arabie v } whilethe 

Arabie _ is rendered by g; cf. Dozy: i^JL*5! ^.^ , f* 'sucer 
des raisins et en rejeter les pépins et la peau' 1 : Wahrmund: 

<l* 'sehlaff, weich sein; schlechten saft haben (traube) 2 : SalmonÉ: 

.\àà~ stupids, sots'? 3 

V, 14 néja is the Arabie <.ç->i 'hamlet'; read yoïboul. 

Y. 15 Before togawéro une nmst insert ya corresponding to the 

following ija. 
V, 18 kewid signifies 'to remain'. 
V, 19 Read bidoulani. 

Vj 20 I hâve considered dor in abajelidor to be a contraction 

of dogor, but tins form is probably a mère clérical error, as 

Professur Schafer observes. 

John XVII, 1 The INIs. has ourouryi; ourou often occurs in other 

texts and signifies 'tu look'. 

XVII, 4 Read with the Ms. I Equi or 1 equi. 1 is. however, 

almost invisible in the Ms. 
XVII, 19 The translater seems at first to bave written anaioér- 

tigui and then corrected it into anêwèrtigui. 
XVII, 26 Read eltaquirinajoro. In the foot-note there is a cléri- 
cal error, bicourquidir for bicourquidiri, but as I would give 
the différent readings literallv, I made nu change. 
Rom. XI, 25 Professur Schafer remarks: »bagid haufiges Wort fui 

'Teil', nicht 'Halfte'». 
Phil. II, 16 Read soudamensin, although there is a dut over e. 
Hebr. V. 5 Read elongou (misprint). 

V, 7 armosi is nu clérical error; gobir signifies 'tu save'. 

The principles fulluwed in the translitération will no doubt appear 

boni the sequel. As fur the quantitv of the vowels, 1 bave not indi- 

cated the length at ail. The translater makes nu différence between 

the long vowels and the short unes, and the European scholars do not 1 Supplément s. v. , ya. 

2 Handwurterbuch der neu-arabischen und deutschen Sprache. 2. 
Ausg. Giessen 1887. 

3 An Arabic-English dictionary on a new system. London 1 Sou. 240 K. V. Zetterstéen 

always agrée with each other in this important point. On the contrary 
it was a much easier task to indieate the gemination ut' the consonants, 
though there niay be sume différence of opinion on this question too. 
I always write a un, enn, tin 11, &c. before a vowel, and an, en. tin, &< . 
before a consonant 1 . 

The forms of den 'to give (me)' hâve been rendered exactly as 
they are written in the Ms. Professor Reixisch says that n is assimi- 
Iated with the following s 2 , but it seems nuire probable that it disap- 
pears altogether. At ail events Almkvist writes dësn 3 . The Arabie £ 
is rendered by \ commonly used in transliterating Arabie, not by '//. 
e. g. 'niant, not galant. The translater sometimes uses this sign in 
Nubian words too, e. g. galergon (Matth. II. Si and even as an équi- 
valent of hamza, e. g. garid, Ar. <jr>.\ (Matth. Y, 181. In sûch rases 
I hâve not rendered it at ail. 

As for the dérivations from Arabie verbSj as biruddeirkani, bibe- 
Heirkani, hafedejir, &c., I hâve made no change. 

Samuel Ali Hissein lias done good work, but it is évident that 
•.une must not expect so much from a native African as a European 
scholar, accustomed to the studv of foreign languages. I hâve ren- 
dered his words as exarth as possible and made only such changes as 
are necessarv. 1 Cf. Lepsh >. Nubische Grammatik ; p. 0. 

2 Die Xuba-sprache. >j 04O. 

3 Cf. German gans, modem Swedish gàs. Parts of the New Testament in Nubian 241 S. Matthew I, 18—25. 
t8. Amma ' Ise Mesihna uskar ilclce busu: Merjem tinn engi Jusif 

hatbed agsu. Elgon gamemendangon mewegon eltakisu Ne- 

werti gudisirton. 
[9. Jusif tenna hatib id tahar esu ikkegvn tekki fedihati dolkomnu^ 

birigsu sirriged mugosarki. 

20. In amurro ter dàbungon Affina malaika ugnutti werro bine- 
tirsu wide wetirsu: wo Jusif ', Dawudna tod, sarkime Merjem 
enna hatibki gamegrarki. Mine ter Newerti gudisked meiou. 

21. Ter tod weki buskikani, finit erigon undurkanwe ' Is< jan. Mine 
ter teinta gébilagi tinna senbirton biberieirkani. 

22. In malle geritakisu Artina were nebina agilged wetakel tim- 
merijan: 

23. Buru fêta wer unirait tod weki buskikani, tenn eri tekked 
buwerangon Emmanuel : inim mdnagon »Arti argodonu* 
ma ne tera. 

24. Jusif nalurton bik'ossinnaharro Artina malaika wètirs'innaiv- 
11 aivsu, tenna hatibki gamegirsu. 

25. Anima tt n naietitjir anta nhoinnn tenna tod kagagi uskinbokv, 
Tenn erigon L Isejan undursu wetakisinnawre. 

S. Matthew II, 1—12. 
1. ' Ise uskitakisu Beiflahmdr Jahudiedir. 

Henni orna ugresir mugusi weri maltirton tasan Urusali- 
mir teddo issigsan; sajer erkir uskitakibul jahudik'ina or 
beltaki? Ar tenna wissigi mal tir nalsu, ar indogon tasu 
tekki ' abderwan. 

3. In weregaliki or Herodus gigredirgi hiresu widegôn ten 
newertir sarkossu, tekkodogon Urusalim malle sarkisan. 

4. Inigoro Urusalimir dal mallegi fegirirton, ketabak'irton wide 
'ulamak'igon gamegir issigirsu: sajer Mesih buskitakinan? 
Ingu tekki widegirtirsan : 

s. Heitlahamir Jahudier, Mine ikkegon nehi l>a</i</ mit: 242 K. V. Zetterstéen 

6. Ekkon, wo Beitlaham, arid Judandi, <r <<li kinatodmunu 
Judo ua medinek'ina barer; eddeton teran habit; anna zoU 
Israelgi biwil bibeli. 

7. Inidogor Herod mugusigi buweiri sirriged wide tinnuiton 
wissina wattigi issigirsu. 

8. Ininaharro ter tirgi isinirsu Beitlahamgir weseirgon irsu: 
<jutre, alergon in afina habarki edwe, éledrunna wattigon aigi 
targi wedewe 1 aigon tannai gurgi tekki 'abderinnagoro. 

g. Omaiton in werek'igi gigressannaharro tinna darbir bigusan. 
Wissi tir nalsangon maltir tinna owwolgir binergi talesu 
aft businna agarro tambokon teddo kandogor tebtiddirsu. 

10. Wissi tebsingodon gurrati dul iveki gurrèsan. 

11. Katugir wide tosan fitotti nallannagoro teddo keritur tinn en 
Merjemgodon elsan; /ride suriergi tekki 'abdesan; ininaharro 
tinna hurgigi kusirgi gedimetirsan hediek'igi dchebirton, bu- 
hurroton wide myrrigon. 

12. Ugnuttir wer tindogok'ir sugursu ugutur tinna ulgigi kusid- 
dirrijan darub tasanged Herod tabidigir regemewan. Darub 
ek'k'el weked tinn esejgir regossan. 

S. Matthew V, 13—20. 
15. Iri aridna unbud tereru. Won unbudon magaganoski, minde 
nefe? Bok'ir luffadnamasir solin osik'itogor. 

14. Iri zolina nur tereru. Nega gebeldogor goibul bokimnu. 

15. Wulayon semagi dowos fukketogor a undurra? jatoga werro 
ja 'ali werdogor a kugurra kar dabul mallegi dowennagoro. 

[6. Tnna nur ikke dower aga zolinowwollo, inna awid l adelgi 
nallannagoro ingedgon intinibab situer dalgi kerimewan. 

17. Inna ergir wemewe serîagon wide nebik'igon batilerijan ta- 
siman; batilerijan takomni, kemilerijan tasi. 

18. Haygiged irigi wetiddirri: simegon aritton binogkandan, 
amma harif wer /rata nakar wer in seri'arton binogminu, 
malle bikewdi. 

[9. Weron gaireki were, kinatod eki, in seri'arton wide zoligon 
ikke kurkiddirki, in :.<>! kinatodan simer buwetakikani. Amma 
tekked aivil wide kurkiddil, in \olna eri bidulani. 

20. Ai irgi wetiddirri: inna birron zidemeki a bag"elidogor wide 
farisiL'tihit/or, simena mulkin kidir iri bitokomntt. 

1 = ue-deti-ur. Parts "f thr New Testament in tfubian 

S. John XVI. 33. 

/// weregcd irgodon bajinsi idder nu un salant keivdinnayoro. 
In dunjar diglci tri binalkandu, a m mu adder teklewe, ai 'alanigi 
eskirossi. 

S. John XVII. 

1. Ikke werosirgi 'Ise simegir ururgi irr.su: wo ambab; sa' a 
bidasu, enna todti megide, todton ekki megidennaâoro. 

2. Gita malledogor gudragi tirsu, ajar dimendigi er tekki tir- 
sinigi tiddiran. 

3. Tngon ajar dimendî ferait: ekki airar, er agudegi Artisuhundi, 
wide er ièïnsingon, Ise Mesihki. 

4. Ai ekki megidesi ariddogor, geli er aigi desingi awan awossi. 

5. Eleken aigi megide er, wo ambab, ennawtir megidebusinnawre 
elgon 'alamgi amensinnowwollo. 

b. Ai enna erigi aminsi 0oli er aigi densininai l àlamirton. Tir 
endik'ij esan, ekkon tirgi aigi desu. Enna weregon tiri hafe- 
desan. 

7. Elekengon airsan er aigi desin mallegi ennaitonengi. 

8. Mine werekfi er aigi desinigi tirgi aigon tiddirsin, tirgon 
geblossan, 'adelgirgon airsan ennaiton bélsingi widegon am- 
nossan er aigi uinsingi. 

9. Tinnagoro ai a issigri. ' alamnagoro issigmini, amma er aigi 
desinigoro, mine endik'ij erangad. 

ïo. Andi mallegon endu. Endigon andu, aigon tidder megide}) un. 
u. Ai wide 'alamir kewidbumni, anima ingti 'alamir leundburan. 

aigon ennai tahuri. Wo ambàb gadisebul, wdejir enn rrir 

er aigi desinigi haberanwan annawre. 
\2. Tirgodon dasinna wattigi ' alamtur a hafedejirsi nui rrir, er 

aigi desinigi hafedejir, tiddeton wekon dalkomnn helakna 

tod tameki, kitabki timmeran. 

13. Amma eleken rimai bitari. ikkegon a bajindi elgon 'alamtur 
eringon, anna gurrati tidder ejeran. 

14. Ai enna weregi tiddirossi 'alamgon tissosirsu, mine ulamn- 
ton mendangad annawre aigon ' alamirtonniini. 

1,5. Ai a issigmini ' alamirton osiringi, amma Iblisirton hafede- 

jiringi. 
i(>. Tiri ' alamirtonimna annawre aigon 'alamirton mendingi. 
17. Enna haggir gadisejir, enna were lia y g 11. 244 ' x - V- 2ettersteen 

iS. Aigi ' aianiir ièinsihnawre, aigon tirgi 'alamgir isinirsi. 
ig. Tinnagorogon an newertigi gadiseri, tirgon haggir gadista- 
kiwan. 

20. Wala ingu agudenagoro a issigmini, ek'k'eli werinagorogon, 
aiged umneli tinna wereged, 

21. Malle haberanwan, <r adder weranbunnawre, wo ambab, 
aigon edder tirgon ikke adder werandangi, ' alamgi amneran 
èr aigi isinsingi. 

22. Aigon er aigi desinna meg'idti tiddirsi, haberanwan union 
habererénnawre. 

23. Ai tidder eri ekkon adderu, tirgon werwero kemiltàkiwan, 
inged 'alam airinnag'ôro er aigi isinsingi aigon dolirsi er 
aigi dolsinnawre. 

24; Wo ambab, birigri er aigi desinigi aigodon darangi ai 
darinnagarro, er aigi desinna megidti nalwan, mine er aigi 
dolsu 'alamgi amensinnowwollo. 

25. Wo ambab beriebul, in l alam ekki airmunu, anima ai ekki 
airsin ingugon airsan er aigi isinsingi. 

26. Enn erigon kurkiddirsi, elgongon bikurkiddirri, mine tidder 
er aigi dolsinna dolle eltakinnagoro aigon tidder eltakirinna- 
goro. 

The Epistle to the Romans VIII, 3—7. 

3. Seriandogor gasiesin gitana gagadkaneged Arti tenna tod 
kagagi isinsu hatianagoro gita hatiendigi ten neivertir arsu 
andigaliki, ter inged hatagi dinerijan gitana hidir, 

\. Seriana hukumgi temimerijan adder gitana hatoai a taie- 

meniligi, anima Newertina mugibir. 
,v Zoli gitartoni gitandir digbura, Newertindik'igon Newertindi- 

ged hèmmebura. 

6. In gitana hemmadton dijar tera, anima Neivertina hemmad 
ajar tera aide salamgonu. 

7. Mine gitana hemmad Arlina 'aitiurii. Artina seriagi a tïe- 
menigad wala eskelmenu. 

The Epistle to the Romans XI, 25—31. 

2.5. Ai a dolmini, wo aniliesi. in sirrigi iieosningi. mine tnna 
rïewertik'idorûgir mendungon, suhunu kogorkane bagid wer 
Tsraelnai haslesu ummana ejo t<>rar timemboko Parts of the New Testament in Nubian 545 

26. Muni wattigi Israël kamil bihalsekani. ButjbunnaivitU : 
Sihjondeton bibelkani a osir Jagubna'irebuligi biruddeirkani. 

27. Ingon anna goti tera addeton bêler: tinna zenbigi k'ilbarkil 
bik'ilibkandi. 

28. Ingilna gihar tiri aduwilc'i inigoro, minuit bararnagoro tiri 
dolbuli tera tinna timbabina gihaged. 

29. Mine Artina douar wide tanin mverar nedmadkiju. 

30. Irgon ikke busu gir weki Artigi tiekomnu,. amma elelcen iri 
ràhimtakisu tinna kogorkaneged. 

31. Tirgon ikke eleken a ti ruina rahamtakirannagoro 'mua rah- 
makidted. 

The Epistle to the Galatians IV, 4 — 7. 
|. Watt/ timmegan Arti trima todti isinsu, en werroton uski- 
takisu, sert anatogor uskitakisu, 

=,. Sert anatogor daligi gandijan 1 , argon todkaneged hasibta- 
Liriran. 

6. Won irion tonij ekru, Arti a isinsu aima ak'intnr trima 
toit na Newertigi tekked tekki a uweru: Abba, ira ambaban. 

7. Ikke buki, iri elgon nugdimnu, iri tonij eru, iron tonij rl.ru. 
iri werisij eru Art in Mesihked. 

The Epistle to the Philippians II, 12—18. 

12. Iri. anna dolbuli, dime tï ebusunnawre anna koinowîvollo, 
eleken digrigir anna gebar, inna halasiki kemilewe sarkeged 
wide kerkerarkonged. 

13. Mine Arti tira idder a air il ir birigrugon wide ir a awrugon 
inna girrratingoro. 

14. Haija mallegi awwe nugnugarkiir wala werekiir, 

15. Lomkiir eltakrunnagoro wide kudeburungon Arti h afik'i- 
nawre 'ebkiir in gil arubul wide togbulna seller, doivewe tinna 
barer nurinawre in dinjar. 

16. Ajariio weregi morogred agrugon anna gurratinatforo Me- 
sihna tararn ugresir anna botigon anna marsigidton suda- 
mensin. 

17. Anna gewna bograr walagon dahiejankiri inna imannagoro, 
ingi airar aima gurrati tera ir mallegodon. 

18. Inder ir malle gurrewe wide aigodongon gurrewe. 

1 Ms janadian. 2 ^ K. V, Zettersteén 

The Epistle to the Hebrews V, 4 10. 

4. Wala sol wer in wazifagi ten newertir eslce armenu Arti 

mvesinnamasir Harunnawre. 
s. Mesih ikke tenn agi sokkekomnu Icahanak'ina reïsandij andigi, 

amma tekki wetirer: er anna torf fera, elongu ai ekki uskisi. 
h. Ikkegon agar ek'k'el werro webu: er kahinu dimembokon sultan 

Sadiknawre. 

7. In tenna ajarna ugresir wigarkon wide armosigonged owwol- 
girsu tenna beddarkon salagonged gudrakolnai tekki diarroton 
gobran. Tenna tegwanag'oro Arti gigirtirsu. 

8. Todegon ta agi kursu, in ta a tekked odissin. 

9. Ingi ikke kemilossingi ter eleken halas ebedina sebebu tekki 
tiel malîenai. 

10. Artinaiton retibebu Icahanak'ina re'isan sultan Sadiknawre. Aus der gesellschaft des verfallenden 
Abbâsidenreiches. 

Von Martin Hartmann, Berlin. 

Das kennzeichen des spâteren Islams ist dio beschrânkung 
dos kultnrollon lobons auf einige wenige mittelpunkte hôfischen 
charakters. Was sich von talenten regt, zioht sich an dio sitzc 
der regierungsmacht und geht dort schnell in der routine unter. 
Dio beschàftigung mit volkstûmlichen stoffen ist verpônt. Das 
idéal ist das glànzen durch die traditionell gcheiligten formen. die 
das bequeme mittol sind, die herrschaft der geist- und herzlosen 
machthabor zu sichern. 

Die schaffung dieser formen war das werk der ersten zwei 
jahrhunderte. Sie wurde mit einer énergie betrieben, die uns 
anerkennung abnôtigt. Tn ihrem banne steht noch heute die 
islamische welt. 

Die beherrschung der form muss schulmâssig gelernt werden. 
Wo die form hauptsache ist, da klobt iïberall der schulstaub an. 
Schulstaubig sind fast allô erzeugnisse der arabischen litteratur. 
Das nationale, ursprùngliche, das ihren âltesten dichterischen ur- 
kundon eigen ist, verschwindet, als das dichten aus der kunst 
zu einem reinen kônnen degradiert wird. 

Ein zweig dor litteratur trâgt in sich eine gewar des per- 
sônlichen: die aufzeichnung dor geschichtlichen ereignisse. Die 
prosaform verlangt nicht die sprachliche gewandtheit und die 
fachbildung wie die gebundene rede. Auch der ungeschulte 
kann hier nùtzliches, ja gutes leisten, wenn er nur scharf zu 
beobachten und das erlebte oder das aus verschiedenen berichten 
als sicheres gewonnene deutlich vorzutragen im stande ist. Leider 
fanden sich unter don muslimen fast gar keine mànner, solches 
zu tun, ausser in dor klasse, die mit don staatsgeschâften in di- 
rekten beziehungen steht: dor beamtenwelt. In dieser wirkten 

MO. 1909. I - 248 Martin Hartmann 

iiber bei der chronistischen tâtigkeit so vicie fremde faktoren 
mit, dass ihre erzeugnisse uns nicht als sichere fuhrer dienen 
kônnen. 

Am wertvollsten sind uns die werke, in denen mit grôsst- 
môglichcr vollstandigkeit die urberichte mit aufzâhlung der ge- 
warsmânner gegeben werden. Eine erstaunliehe leistung an menge 
des materials und an zuverlassigkeit in dessen belegung ist Ta- 
barîs grosses werk. Wir haben ihm dankbar zu sein, dass er 
nicht ailes in einen grossen brei verkocht hat, dessen bestandteile 
wir nicht mehr sondern kônnen. Seine eigene meinung gab er 
ab, wo es ihn dazu dràngte. Annalistisch wie Tabarî ist Ibn 
Al'Atîr. Aber er nennt seine quellen nicht und bcschrânkt sich 
meist auf wiedergabe der ûberlieferung, die ihm die plausibelste 
ist. So nimmt er persônlich stellung, ohne jedoch dièse stellung- 
nahme in scharfer weise hervorzukehren. Xur gelegentlich giebt 
er sympathieen und antipathieen lebhafteren ausdruck. Anders- 
glàubige zu beschimpfen und zu verfluchen ist nun einmal ein 
gebot des Islams und die unterlassung wiirde dem islamischen 
o-eschichtsschreiber als reli«ioser indifferentismus angerechnet wer- 
den. Soweit von islamischen personen und zustânden die rede 
ist, fehlt meist die personliche note. 

Mit dem alleinherrschen des personlichen in der ganzen re- 
giererei, d. h. mit dem absolutismus. hângt es zusammen, dass der 
klatsch, die anekdote in allen islamischen geschichtswerken eine 
uns anwidernde rolle spielt. Die kleinen und kleinlichcn eigen- 
heiten der machthaber sind bestimmend, mit ihnen muss immer- 
wârend gerechnet werden, und ihre kenntnis erschliesst in den 
meisten fâllen das verstàndnis der haupt- und staatsaktionen. Das 
geschick der vielen millionen ist beschlossen in dem kampfe eini- 
ger wenigen uni die macht. Die fiihrung der »staatsgeschàfte» 
ist ein gaukelspiel, demi die »staatsmânner» sind spekulanten, die 
ausschliesslich an den eigenen geldsack denken. Dabei c\misch. 
Einer der schlauesten, der schliesslich doch um gut und leben 
kam, Ibn Alfuràt, sprach es offen aus (Hilâl 64, 1): »die ganze 
rt-gii-rerei ist im grunde ein kolossaler schwindel; hat sic aber 
"Ttnlg, so heisst man's staatskunst». 

Nicht darf iibersehrj werden, dass rieben dem rein materialis- 
tischen treiben in den allerhôchsten und hôchsten regionen, die 
dem volke die »religion» erhalten wissrn wollten, sich selbsl aber 
um sic, wenn iiberhaupt, nur âusserlich kûmmerten, ein andersge- Aus der gesellschaft des verfallenden 'Abbâsidenreiches 2±û 

artetes unter den armen und gedriickten herging. Die schurken, 
die die gewalt in hânden hatten, taten ailes, um dièses andere 
nicht màchtig werden zu lassen. Die keime, die immer wieder 
von neuem zum lichte drângten, wurden unbarmherzig orstickt, 
und was irgendwie aufsehn gemacht hatte, wurde schleunigst 
vertuscht, da schlechte beispiele gute sitten verderben. So ist uns 
von dem innern leben der massen fast nichts zur kenntnis ge- 
kommen. Einige »irrlehren . die von der regierung heftig be- 
kâmpft wurden. setzten sich durch, dann machte dièse gute miene 
zum bôsen spiel, nahm sie in ihren dienst und brach ihnen die 

n sie gerichtete spitze ab. Von einem islamischen chronisten 
kann nicht erwartet werden. dass er solchen dingen nachgeht, 
dass er dièse zusammenhànge erfasst. Versagte dafur doch selbst 
der einzige, dem man den namen eines historikers» geben môchte 
weil er in seinen theoretischen ausfuhrungen die bedingtheit der 
politischen gestaltung durch tatsachen des gesellschafts- und wirt- 
schaftslebens klar dargelegt hat: Trx Haldûn. 

Dankbar mûssen wir schon sein, wenn die chronisten uns 
die verschiedenen versionen ausfùhrlich mit den gewàrsmânnern 
ijeben und wenn die, die eine systematisehc zusammenstellung 
versuchen, das anekdotenwerk nicht allein herrschen lassen, son- 
dern uns material mit zuverlâssigen ziffern und mit fachausdrûcken 
geben aus der welt, in der ihre personen handelnd sich bewe- 
gen, d. h. hier aus der staatsverwaltung. Solches finden wir bei 

HlT.ÂL AsSÂBl'. Hilâl Assâbi' hatte sich zwei aufgaben «'estellt: i) die chro- 
nik des Islams von dem punkte an. bis wohin sie Tâbit b. Sinân 
geschrieben, fortzufùhren, 2) die staatsmanner, die das reich soit 
295/90S geleitet, in ihrem wesen und wirken zu schildern und 
dabei ûber deren zeit aus dem reichen material, das ihm zu ge- 
bote stand, allerlei beizubringen. Aus den resten, die uns erhal- 
ten, kônnen wir schliessen, dass er beide aufgaben in glùcklicher 
weise gelôst hat. 

Dièse reste, deren existenz man lângst kannte. hat Amedroz 
durch den druck zugânglich gemacht, und es gebùhrt ihm reicher 
dank dafur. Sie bieten, so beschrànkt sic an umfang sind, be- 
deutende ergânzungen unserer kenntnis der verwaltung des c Ab- 
bâsidenreiches und seiner sresellschaftlichen zustânde. 250 Vtartin Hartmann 

Zunâchst ein wort ùber die arbeitsarl unseres autors, die sieh 
freilich nur ans seinem lebensgange und seiner umgebung ver- 
stehn lâsst. 

Litterarische tàtigkeit lag unserm Hilâl im blute. Ent- 
stammte er doch der alten sabischen gelehrtenfamilie, ans wel- 
cher anderthalb jahrhunderte vorher der mathematiker und mc- 
diziner Tâbit b. Qurra hervorgegangen. Sein grossvater [brâhïm 
b. Hilâl Abu Ishâq war ein hoher staatsbeamter, vorsteher der 
korrespondenz-kanzlei (o-eneralsekrctariat). gewesen und hatte 
neben einem grôsseren geschichtswerk vorlagen fur offizielle 
schreiben verfasst. Unser Hilâl trat auch in den staatsdienst, und 
da er sich das vertrauen erwarb, zumeist wohl durch den ùbertritt 
zum Islam (sein grossvater war dem sabiertum treu geblieben), 
und da er ein scharfes beobachtungstalent besass, sah und hôrte 
er viel und nutzte seine gabe flûssiger darstellung, der nachwelt 
das gesammelte zu ùberliefern. 

Wie es der charakter der beiden âfbeiten gebot, an die Hii.âi. 
sich machte, folgte er in ihnen verschiedenen methoden. In der 
chronik lehnte er sich an personen an, die ihm persônlich tra- 
dierten und von denen die meisten augenzeugen der von ihm 
gemeldeten vorgânge gewesen, soweit er nicht selbst diesen vor- 
gàngen hatte folgen kônnen. Daher ein reichtum, den wir sonst 
nirgends finden. Lehrreich fur den wert seiner mitteilungen ist 
eine vergleichung seiner darstellung mit der bei Ibx Al'Atïr. Ans 
den parallelstellen greife ich hier den bericht ùber «lie verfolgung 
und tôtung des Bujiden Abu Nasr Ibn Bahtijâr und seiner an- 
hânger durch Almuwaffaq, den wazir Bahâ'addaulas, i. J. 390 
heraus. Er nimmt bei Ibn Al'Atïr wenig mehr als eine seite ein, 
(g ; 114 f.), bei Hilâl neun seiten (s. 379—388). Unentschieden 
wird bleiben, ob Ibn ATAtïr Tlilâls werk vor augen gehabt bat. 
ich stelle fest, dass Hilâl vielfach besondere ortsnamen, Ibn Al'Atîr 
gebietsnamen oder keinen namen hat (H. 379, 16 w»*.^, IA. 114 
_v. J ii _VMj; H. 385, 21 <à.J\à kôLé.3 J.c ^P 5 o'i ; J^ ; Ly^-- ^} o' 
-s-ï.*.z> q-., TA. 114 ^i„A:> rj-. &>"»\ ; i iUJUS ^c \ji);abcr mehr- 
fâche wôrtliche iibereinstimmung zeigt, dass gemeinsame quelle 
vorhanden ist. Wie ortsnamen sind auch motive verschwiegen ; 
andrerseits hat Ibn AJ'Atïr ein motiv, das bei Hilâl fehlt (Bahâ'ad- 
dauln sendel Almuwaffaq gcgen Ibn Bahtijâr, bei Hilâl geht Al- 
muvvaffaq von sich ans). Bei dieser einzelmalerei muss das werk Aus der gesellschafl des verfallenden 'Abbâsidenreiches 2 SI Hilals einen sehr bedeutenden umfang gehabt haben. Aber es 
erging ihm, wie es so vielen originalchroniken gegangen ist: die 
masse will das nicht lesen, sic will don extrakt daraus, und mari 
kann ihr das recht dazu nicht absprechen; es finden sich auch 
immer mànner, die das tun und die aus dicken wâlzern einen 
handlichen band zusammenhauen. 

Einen n'anz anderen charakter als das târïh hat Hilâl's kitâb 
alwuzarâ', das »Ministerbuch», das er sclbst in einen gegensatz 
zur annalenschreiberei bringt. Hier , kann Hilâl voll seiner nei- 
gung nachgehen, charakteristiken der personen und der zustànde 
zu geben. Es ist ein hôchst bedeutender versueh geschichte 
zu schreiben in unserm sinne, ein versueh der freilich nur fur 
seine zeit bedeutendes lieferte, immerhin weit hinausgehend ùber 
Ibn Haldûn in seinem berichtenden teiie. Scharfe lichter fallen 
auf die gesellschaftlichen und wirtschaftiichën zustànde, die be- 
stândig mit verstàndnis herangezogen werden. Kennzeichnend 
sind zwei stellen. an denen er selbst sich programmatisch àussert 
S. 7 sagt er: »Wir beginnen mit den nachrichten vun Abulhasan 
'Ali Ibn Muhammad Ibn Alfurât, weil er dem Abu Ahmad ATab- 
bâs Ibn Alhasan [mit dem das ministerbuch Altfahsïjârïs schloss] 
folgte, und zwar behandeln wir seine drei wazirate im zusammen- 
hang, nicht aus einander gerissen; ebenso verfahren wir bei den 
andern waziren, deren amtsfiihrung sich wiederholte. Demi die 
absicht ist die aneinanderreihung der nachrichten von ihnen und 
ihrer laufbahn bis zum ende ihrer zeit und zum abschluss ihrer 
tage, nicht die ordnungsmâssige aufzàhlung ilirer chaliten und 
ihrer emire, ihrer zeiten und fristen . Nach einer andern richtung 
chafakterisiert Hilâl seine arbeit s. 24: »Der bericht iiber die 
geschà^sfuhrung des Abulhasan [Ibn Alfurât] und die geschàfte 
unter seiner leitung sind etwas, dessen erschôpfende darstellung 
nach der reihenfolge nicht miser programm ist: vielmehr wollen 
wir nur beiwerk und verstreute nachrichten geben, wie die chro- 
niJcen sie nicht enthtilten*. Das wûrde also auf ein anekdoten- 
buch hinauslaufen, und in der tat ist den klatschgeschichtchen, 
dem gebiet der kleinen und kleinsten zùge ein weiter raum ge- 
gônnt. So àhnlich werden die ministerbûcher gewesen sein, die 
Hilâl selbst als seine vorgànger erwàhnt: die arbeiten Algah- 
sijârïs und Assûlïs (s. 2). Sein werk hat ein besonderes interesse 
durch die hineinarbeitung von spezialerôrterungen, die auf der 
kenntnis der akten beruhen. 252 Martin Hartmann 

Ehe ciuf dièse quelle und ihre verwertung eingegangen wird, 
ist den personen eine erôrterung zu widmen, die von lin. ai 
namentlich als seine gewàrsmânner angegeben werden, und deren 
hintermânnern, soweit sie individuell hervortreten. 

Die zeit, die Hilàl in dem uns erhaltenen stùcke des minis- 
terbuches behandelt, erstreckt sich von ± 282 bis ± 320. Hilâl 
wurde aber erst 35g geboren. So geht keine einzige seiner 
nachriehten auf persônliche mitteilung eines mannes jener zeit 
zurûck, nirgends begegnen wir einem h ad data ni oder qâla lî 
mit bezug auf Hilâl selbst. Soweit er bestimmte personen als 
gewàrsmânner anfuhrt, geschieht es mit haddata, qâla, hakâ, 
dakara. Wie ihre so gekennzeichneten berichte zu Hilâl gelangt 
sind, darùber findet sich keine andeutung, wir kônnen hier nur 
vermuten. Bei dem schwatzbedûrfnis und dem festen zusammen- 
halten der schreiberzunft ist anzunehmen, dass die geschâftigen 
zungen nachriehten aller art weiter trugen, durch generationen 
hinclurch. Daneben aber waren dièse helden der feder allzeit 
bereit, persônliche erfahrungen, wie das, was der klatsch ihnen 
aus dem leben der andern ùbermachte, zu fixieren. Solche me- 
moiren werden nicht immer eine abgerundete form gehabt ha- 
ben. Oft waren es lose blâtter, die gern auch vertrauten mit- 
geteilt wurden und in weite kreise kamen, wenn sie einen wich- 
tigeren gegenstand behandelten oder sensationell waren. Dièse 
privatakten verdichteten sich dann wohl zu einem besonderen 
werke, meist werden sie solchen autoren wie miser Hilâl als 
unterlage gedient haben. 

In einigen wenigen fàllen kônnen wir die redend eingefuhrten 
als autoren von geschichtswerken nachweisen und feststellen, dass 
Tîilâl dièse meint, wenn er seinen gewârsmann nennt. In einem 
falle deutet er erkennbar auf dessen werk hin. Es ist dasselbe 
werk. zu dessen annalistischer Eortfiihrung (es behandelte «lie zeil 
295 — 360) Huai seine chronik der jahre 360 — 447 schrieb, das 
Târih des Tâbit Ibn Sinân, seines mUtterbruders. Er zitierl 
ihn mit qâla fïmâ arrahahu min al'ahbàr 23; die zitate 
mit dakara 24. 275, und mit hakâ 97. j.23 werden ebendaher 
stammen. 

Nicht annalist, auch nicht systematischer bearbeiter eines 
begrenzten historischen stoffes, sondern nur geschickter anekdoten- 
sammler is1 Am A il Axmuhassin [bn ' Alî [bn Muhammad Atta- 
•1 m (gest. ^ -■ | 994 . verfasser des in ail» 1 orientalischen littera- Ans der gesellschafl des verfallenden Abbasidenreiches -m turen ûbergegangenen kitâb alfarag ba'd assidda, aus di 
werken Hilâl einiges entlehnt hat. Er nennt ihn als gewârs- 
maiin erster schicht: mit haddata 103 (nach c Ali Ibn Hisâm), 
107 (nach dems.). 10g (nach dcms.). 114 (nach Alhasan Assilhi). 
128 (nach »einem alten schrciber»). 130 (nach Abulhasan ATaz- 
raq). 144 (nach 'Alï Ibn Hisâm). 215 (nach Abulhasan Al'azraq . 
322 (nach Abu Tâhir Almuqannaïi. 325 (nach seinem vater und 
Ibn 'Aijâs). 327 (nach Abu Bakr Ibn Ourai'a). 330 (nach Alfadl 
Algannâbï). 331 (nach Abussarî Alqâri'). ,^^2 (nach Ibn 'Aijâs). 
334 (leute aus Bagdad). 34b (nach Abulhasan Al'azraq): mit 
qâla 106. 143; mit hakâ 110. Der bericht s. 103 — 105 findet 
sich nach einl. 25 n. 1 in alfarag ba c d assidda kap. -,. Der 
inhalt von s. 324 — 332 findet sich nach einl. 48 n. 2 in Atta- 
nûljïs naswân almuhâdara (Paris ms. ar. 3482 ff. 15—19. 
30. 31). Attanûhï war qadi und sohn eines qadis. So crfuhr 
er vicies. Wenn gelegentlich der gegensatz zwischen den rich- 
tern und den schreibern her\'orgehobcn wird. der unzweifelhaft 
bestand — die juristen dùnkten sich auch da als ûbermenschen 
und sahen voll verachtung auf die schreiberlein herab. wàrend 
dièse im besitze der verwaltungsroutine waren und eine gewaltige 
macht besasscn — se wird das einzclnc qadis nicht gehindert 
haben, mit den kreisen der verwaltungsbeamten fùhlung zu ge- 
winnen und ihnen die geheimnisse der zunft abzulauschcn. 

Einen arbeiter ahnlichen schiages wie er selbst zitiert als 
gewârsmann Hilâl s. 21g mit hakâ: es ist Abu Bakr Muhammad 
Assûlï, dessen verlorene geschichte der wazire bis zum tode des 
Alqâsim b. 'Ubaidallah im jahre 291 Hilâl nicht gerade freund- 
lich erwâhnt s. 2: »er fùllte sein buch mit unnûtzem ballast und 
entstellte es durch seine geschmacklosen gedichte». Die mit hakâ 
eingeleitete stelle ist unzweifelhaft aus jenem wazir-buch und 
bezieht sich auf die zeit Ibn Alfurâts unter dem wazir Alqâsim 
Ibn 'l'baidallâh. Sonst erscheint er nur als gewârsmann zweiter 
schicht: mit haddatanî s. 354 (fur 'Abdarrahmân Ibn 'ïs.i . 

Nicht zusammengcworfen werden darf mit diesem Assûlï 
Abu c Alï Assûlï, der s. 142 fur eine unbedeutende anekdote als 
gewârsmann angefûhrt ist. Er scheint sonst nicht erwâhnt zu 
werden. Xach dem mit dakara eingefuhrten bericht verkehrte 
er bei Ibn Alfurât. 

Nicht sieher ist die zuteilung des - 1 — ■ mit qâla einge- 
fuhrten zitates an 'Ubaidallah Ihn Ahmad Ibn Abï I'aiuk. Doch 254 Martin Hartmann 

hat die vermutung Amedroz', es gehôre dem werke des sohnes 
Ibn Abî Tâhirs an, das im Fihrist s. 147 erwàhnt ist. viel fur sich. 

Nach Fihrist 128 war auch Muhammad Ibx Dâ'ûd Jbx 
Algarrâh, der eintagsminister des eintagschalifen Ibn Almutazz 
und mit ihm das opfer des abenteuers i. J. 295, verfasser eines 
werkes. Die einzige stelle, wo er als gewârsmann genannt ist 
mit haddata 222 (fur verse des Ahmad Ibn Alfurât), kann sehr 
wohl seinem werke entlehnt sein. 

Ganz unsicher ist, ob der s. g mit haddata emgefuhrte 
Abulfadl Ibx 'Abdalhamîd alkâtib identisch ist mit dem im 
Fihrist s. 107 genannten autor einer geschichte der 'Abbâsiden, 
wie Kremer s. 5 zweifelnd ausspricht. 

Bei der einfûhrung' der im ministerbuch behandelten grossen 
staatsmânner selbst werden wir kaum an aufzeiehnungen dieser 
denken dûrfen, wenn auch der gewissenlose und \'erbrecherische 
Ibn Alfurât eine geistige potenz war, die die herstelhmg von »ge- 
danken und erinnerungen» spielend bewàltigt hâtte. Dièse leute 
hatten immerwârend mit ihrer dunjâ zu tun; selbst rastlos und 
rùcksichtlos strebend und gïerig sehâtze und gold hàufend, hatten 
sie einen immerwârenden heftigen kampf zu kâmpfen mit gleieh 
gesinnten, gleieh tùchtigen strebern und dieben. Redend treten 
sie auf mit allgemeinen sentenzen, die sich von faden gemein- 
plàtzen zu erschùtternden ausbrùchen der welt- und menschen- 
verachtung steigern (vgl. das worl von der regiererei, das s. 248 
mitgeteilt ist), dit- hier zusammenzutragen nicht der ort ist, und 
mit berichten ùber 1 Teignisse, die ihnen zugeschrieben werden, 
ohne dass man ersieht, auf wessen autoritàt hin. 

Da ist der begabteste und zugleich verbrecherischeste der 
mânner, die offiziell die geschâfte zu fuhren hatten: 'Ali Ibx 
Muhammad 1i;x Mûsâ Ii;.\ Alfurât. Uber sein und seines vor 
seinem ersten wazirat verstorbenen bruders Abul c Abbâs Ahmad 
wirken ist hier nicht zu handeln. Das par nobile fratrum hatte 
gemeinsam eine bewundernswerte gabe, die ra'ïja d. h. die herde 
— der terminus ist kennzeichnend fur auffassung des verhàltnisses 
zwischen furst und volk: hirt und herde zu scheren und die 
wolle in môglichsl geringem masse in die staatskassen gelangen 
zu lassen, die dahin gelangte daraus zu entfernen. In gewissem 
sinne finanzgenies, brachten sic endgiltig die reichsfinanzen eben- 
sowenig auf einen grùnen zweig wie die eigenen, Denn die 
schrôpfungen, die sie vornahmen, mussten sie selbst erleiden, wenn Aus der gesellschaft des verfallenden ' Abbâsidenreiche 


sir wieder einmal unterlegen waren. Dass berichte solcher leute 
mit besondrcr vorsicht aufzunehmen sind, darf riichl ersl gesag! 
werden. Registrieren muss mari sic und darf sie auch verwerten 
unter abzug ailes dessen, wobei irgend die riicksichtslose verlo- 
genheit dieser verwaltungszierden zu besorgen ist. 

'Alï der wazir wird nicht selten als gewârsmann genannt; 
doch, scheint es, immer nur als solcher zweiter oder dritter 
schicht. So als gewârsmann zweiter schicht mit: sa ni i' tu Abal- 
hasan juhadditu qâla 76. 84; mit samTtu Abalhasan ja- 
qûlu 77. 191. 257. 258; qâla 83; als gewârsmann dritter 
schicht: mit haddatanï 83; mit sami'tuhu jatahaddatu na- 
ja qù lu 103. 

Sein bruder Abul abbâs Ahmad Ibn Muhammad Ibn Au 1 - 
rat erscheint als gewârsmann erster schicht: mit haddata 227. 

Von anderen waziren und ihren nachsten treten als gewârs- 
mânner auf: 

'Alï Ibx 'Isa Ibx Algarrah der wazir: mit haddata 333 fur 

dit- begebnisse unter dem wazirat des Alqâsim Ibn 'Ubaidallah 

J— 291). Gewârsmann zweiter schicht ist er mit haddatanï 

234 f. (fur Ibn Almâsih). 349 (fur seinen sohn c ïsÂ). 363 (fur 

seinen bruder 'Abdarrahmân). 

Abu 'Alï 'Abdarrah.mâx Ibn 'Ïsâ, bruder des wazirs 'Alï 
Ibn 'ïsâ: mit haddata 124 (nach Ibn Singilâ). 132. 135. [37 
(bis). 139. 141. 287. 318. 330. 331. 352 (nach einem kammerjun- 
ker). 353 (bis). 354 (nach Muhammad Assûlï). 361 und 363 (nach 
seinem bruder dem wazir); mit qâla 138. 276; mit dakara 
276; mit hakà 276. 

Abulqàsim ,c ïs Ibx c Alï Ibx 'Isa, sohn des wazirs: 347 
und 349 (nach seinem vater). Als gewârsmann dritter schicht 
erscheint er: mit haddatanï 322 (fur Almuhassin Attanûhï durch 
Almuqanna'î), 331 (fur Almuhassin Attanûhï durch Abussarï'Umar 
Alqàri'). 

Muhammad Ibx Dâ'ûd, oheim des wazirs: mit haddata 222. 

Der wazir Abu 'Alï Muhammad 1i;x "Ubaidallah IbnJahjâ 
Ibx Hâqân (Alhàqânï) als gewârsmann dritter schicht: mit had- 
datanâ 265. 

Der wazir Abu 'Alï Muhammad Inx 'Alï 1i;.\ Muqla: mit 

75 

1 \>). Martin Hartmann 

I)<t wazir Abulqâsim 'Ubaidallàh Ibn Sulaimân als ge- 
wârsmann zweiter schicht 83. 

Der wazir Abu Muhammad Hâmid Ibn Alabbâs als gewàrs- 
mann zweiter schicht: mît haddatani 2^$. 

Der wazir Abulqâsim Sulaimân Ibn Alhasan Ibn Mahlad 
als gewârsmann zweiter schicht: mit haddatani 77. 90; mil 
qâla lï 79. 

In zweiter linie sind als gewârsmànner, die allem anscheine 
nach nicht arbeiten litterarischen charakters hinterliessen. zu nen- 
nën die generalsekretâre der chalifen und wazire. 

Da ist der oberschreiber Ibn Alfurât 's Abu 'Abdallah Mu- 
hammad Ibn Ismâ'ïl Zingï. Er wird als gewârsmann erster schicht 
angefuhrt: mit haddata 25. 171 (ibn zu streichen !). 177. 22S. 233. 
246, mit qâla 203. 231; als gewârsmann zweiter schicht:' mit 
haddatani 169. 180; als gewârsmann dritter schicht: mit had- 
datani 144. Wer war dieser Zingï? Ibn Al'Atîr scheint ihn 
nicht zu erwàhnen. Ans den stellen bei Hii.al. in denen er nicht 
bloss als gewârsmann erscheint. geht hervor, dass er ein in 
politik machender schreiber war. S. 63 wird Ibn Alfurât der 
vorwurf gemacht, wenn er beim chalifen sei und er habe ein 
geheimes schreiben herzustellen. so werde er damit nicht fertig 
und er musse Zingï kommen lassen, uni es zu schreiben. S. 85 Ff. 
bezeichnet er sich selbst als den vertrauten des Ibn Alfurât, dem 
er die von ihm aufgesetzten schriftstùcke kopieren musste, wobei 
er nicht versâumte. zum eigenen gebrauch kopien zurùckzube- 
halten. Dass er auch bei Ahmad Ibn Alfurât schreiber war, geht 
hervor ans s. 199, 2. Seine stellung bei Ibn Alfurât. der ihn 
zum essen einzuladen pflegt, und wie er sic Susnutzt und dem 
minister etwas vorlugt, beleuchtct s. 238 f. Vgl. auch 241 med. 
und 243 med. 

Sein sohn. oft von Huai, nur Abulqâsim genannt, ist ge- 
wârsmann erster schicht: mit haddata s. 65 (nach Muflih). 163. 
169 (nach seinem vater). 171 (nach Alkarhï; es fehlt ibn). [84 
(nach seinem oheim Abuttaijib). 186 (nach seinem vater), [87 
(nach dems.). 190 (nach dems.). 191 (nach Ibn Alfurât). 192 (nach 
seinem vater). [93 (nach dems.). 204. 238. 239. 240. 241. 242. 
243; mit qâla 52. 174. 178. [80 (nach seinem vater). 188. [94. 
195 (nach seinem vater). 196 (nach seinem oheim Abuttaijib) 
200 (nach seinem vater). 201. 202. 204 (nach seinem vater) 
208. 209. 210; mit dakara [47; mit hakâ 201. S. 171 erscheinl Aus der gesellschafl des verfallenden ' Abbâsidenreiches - 3/ er als ein vertrauensmann Ibn Alfurâts; s. 242 f. ist er bei Ila- 
mid nach dem sturze des Ibn Alfurât und sieht nicht ohne 
foefriedigung, wie dessen sohn. der verhasste Almuhassin, gefol- 
tert wird. 

Der familie gchôrt auch Abuttaijib Zingî an, der bruder 
des Abu 'Abdallah Muhammad und oheim des Abulqâsim. auf 
den sich Abulqâsim mit haddatanî stûtzt s. 184 u. 196. 

Wie die aussagen des Zingî und seines sohnes Hilâl zuge- 
kommen sind, dariiber liegt nichts vor. Dass sie in so bestimm- 
ter form mûndlicb von ± 310 bis ± 430 sollten tradiert worden 
sein, ist nicht anzunehmen. Es liegen sicher aufzeichnungcn der 
beiden mânner selbst oder aufzeichnungen ihrer zeitgcnossen nach 
ihren unmittelbaren berichten zu grande. Solche memoiren gingen 
gewiss in den kreisen der hauptstâdtischen beamtenwelt um und 
wurden von den zahlreichen freunden des hof- und regierungs- 
klatsches immer wieder mit begeisterung gelesen und abgeschrie- 
ben. Daneben fanden sich gewiss mânner, die sich zu grôsserem 
berufen fùhlten, zur abfassung eines târïlj, und die die skan- 
dale brùhwarm ihrem opus einverleibten. Hilâl hatte sicher 
beide arten von urkunden zur verfugung: originalberichte, die 
als lose blatter umgingen, und zusammenstellungen solcher zur 
chronik, daneben natùrlich abschriften von staatsschriften, akten- 
stûcken aller art, wie wir ja oben sahen, dass Zingî deren gele- 
gentlich zum besten gab. 

Xeben diesen gewaltigen im reiche des islamischen tschin tre- 
ten die kleineren leute von der zunft als zeugen auf. Meist 
dûrften es dunkle ehrenmanner sein, die sich genau so schlecht 
und recht nâhrten wie ihre vorgesetzten und es nicht i'iber einen 
geringen posten und mâssigen raub brachten, weil sie nicht ge- 
nùgende schlauheit und frechheit besassen. Lassen wir sie revue 
passieren. 

Abu Mansûr Farruhânsâh Ibx Ishâq: gewârsmann erster 
schicht: mit haddata 67; gewârsmann zweiter schicht: mit had- 
datanî 160. Im ersten falle ist die wiedergabe seines berichtes 
auifàllig: er geht aus der oratio obliqua in die recta unvermittelt 

ùber; beginnend mit haddata annahu kâna (67 2) 

fâhrt er (67 9) fort: falammâ haragnâ; man erwartete we- 
nigsti-ns ein eingeschobenes qâla. \n der zweiten stelle, in der 
• ■r als schwager (sihr) des ersten berichterstatters bezeichnet wird, 
ist sein bericht nur eine ergânzung des berichtes erster ordnung. 258 Martin Hartmann 

Abulhusaix 'Au [bn HïsÂm; mit haddata 76. 77. Si. 84 
(nach Ibn Alfurât). 77 (nach Sulaimân Ibn Mahlad). 79 (nach 
seinem vater). 97 (nach Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Abdalha- 
mïd). 102. 265 (nach Albâqitâj). 267 (nach ATiskàfî). 339; als 
gewârsmann zweiter schicht mit haddatanï 103. 109. 144. 

Abulhusaix 'Abdallah Ibx Ahmad Ibx 'Aijâs der qadi : 
mit haddata 113; als gewârsmann zweiter schicht: mit 'an 325. 
mit haddatanï 332. 

Abu Muhammad Alhasax Ibx Muhammad Assilhî der schrei- 
ber: mit haddata 118. 119; mit qâla 117; mit hakâ; als ge- 
wârsmann zweiter schicht: mit haddatanï 114; als gewârsmann 
dritter schicht : mit h a d datant 21 6. 

Hârûn Ibn Ibrâhïm der christ, der schreiber: mit haddata 
127; als gewârsmann zweiter schicht: mit haddatanï 360, wo 
auch sein vater »der schreiber» genannt wird; im index ist ihm 
die nisbe Addabbï gegeben. 

Abu c Alî Ibx Habxatâ (?) Alqunnâ'î: mit haddata 159. 161. 

Abu Bisr 'Abdallah Ibn Fargawaih: mit haddata 217. Er 
war schreiber des Ibn Alfurât nach 79. 7. 

Abu 'Alî Alhasax Ibx Hamdûn: mit haddata 217. 

Hafïf Assamarqandi : mit qâla 219; er war kâmmerling 
bei Almuqtadir und parteigânger der beiden brader Ibn Alfurât. 

Abu Bakr Ibx Tauwàba: mit haddata 257, mit qâla 259. 

Abu "Ïsâ Ahmad Ibn Muhammad Ibx Hâlid Ahl Abï Saura: 
mit haddata 268. 

Abulfadl Ibx Hamd: mit qâla "7. 

Abulqàsim Qarïb Ibx Oarïb: mit haddata 67. 

Abu 'Umar Ibn AiAutrûs: mit haddata 68. 

Ibn (? fehlt im index: im text se. als wâre vorher ein naine 
ausgefallen) Mu'nis [bn c Abdalkarïm: mit haddata 69 (nach 
Almuhassin Ibn 'Alî Ibn Alfurât). 

Abulhasan Ibx Qurâba: mit qâla 71. 

Au Wi.ï Ibx Muqla (1er wazir: mit haddata 75. 

Abulhasan c Alî Ibx Ahmad [bn 'Ait [bn Alhusaik [b 
'AbdalVlâ: mit haddata 121. 

Muhammad [bn 'Ubaidallâh [bn Ga'far [bn Alhasan [bn 
A i gunaid: mit haddata 1 22. 

Ab 'A\ik Ibn Algamal Annasrânï: mit haddata [23, be- 
zeichnel als schreiber des Ôaff A11.1 'lu'ï. Aus '1er gesellschaft des verfallenden c Abbâsidenreiches 259 

'Abdarrahmân Ibn Hisâm Ibn c Abdallah, mit dem laqab 
Abu Qîrât: mit hakâ 140, bezeichnet als »sekretàr des Ibn Al- 
furât ùber die finanz-kanzlei» ; im index mit der kunja Abul- 

QÂSIM. 

Ga'far If.x Hafs: mit qâla 142. 

Abulfapl Ibn Alwârit: mit haddata 142. 

Abulabbâs Ahmad Ibn Alabbâs Annaufalï: mit haddata 
143. bezeichnet als »vertrauter (galïs) dos Banfi Alfurât. . Er 
war mit Abu 'Ali Assûlï zusammen in der s. 142 erzàhlten 
anekdote. 

Alhusain, der (schwarze) diener (eunuch), bekannt als Ai.- 
mahladï: mit qâla 143. 

Abulhusain Ahmad Ibn Muhammad Ibn Maimûn: mit had- 
data 143. 

Abulhasan 'Alî Ibx c Abdal c azïz lux Hâgib Annumân, der 
aus Ibn Al'Atir (9, 90. 124. 155) bekannte sekretiir des chalifen 
Alqâdir billâh (387 — 422): mit haddata 212; nach 152 brachte 
er fur den chalifen den titel: »die geheiligte profetische majestàt 
auf. Es ist gewiss, dass dièse schreiberseele memoiren hinter- 
lassen hat, doch scheinen ihre opéra nicht bekannt zu sein. 

Abulhasan Arrûdbàrï: mit haddata 216 (fur eine torichte 
anekdote). 

Abulhasax Ahmad Ibn Alarrâs Ibn Alhasan, sohn des 
wazirs: mit haddata 220 fur eine çjeschiehte, die er mit seinem 
vater wâhrend dessen wazirat (291 — 296) zusammen erlebt. Den na- 
men des vaters schrieben Weil (2. 539) und Millier (1, 532) Ibn 
Alhusain: Amedroz' text bietet an den zahlreichen stellen, wo der 
wazir genannt wird, bald dièses, bald Ibn Alhasan; man wird 
sich mit rùcksieht auf Ibn Al'Atïr fur Ibn Alhasan entscheiden 
dûrfen. — Seinen schreiber s. sogleich unter Abulhasïb. 

Abulhasïb, schreiber des vorigen; mit haddata 253;scheint 
sonst nicht genannt zu sein. 

Ara 'Abdallah Ibx Almâsih der schreiber: mit haddata 
254. S. 279 wird er mit dem sekretar des wazirs 'Ali Ibn 'Isa 
von diesem zu Ibn Hâqân geschickt. war also in diensten des 
munsters. 

Abulhasan 'Alî Ibn 'Abdarrahmân, bekannt als Ibn Mânî 
Alkûfî: mit haddata 255; n<»ti/ iiber ili< v lage s<'inos \\<>lin- 
hauses 211. 260 Martin Hartmann 

Abulhasan 'Ai.i Ibx Ga'far Alhamadânï der schreiber: mit 
ha cl data 260. 

Abu Bakr Azzuhrï Al'isbahânî der schreiber: mit had- 
data 272; war in gesellschaft dos Abulhusain Ibn Abilbagl in 
Isbahân a. a. o. 

Abu 'Abdallah Ahmad Tbx Muhammad der schreiber: mit 
hakâ 276; der index giebt ihm die nisbe Alhalïmï. 

Abulfarao Assulamï der schreiber: mit haddata 277. 

Abu c Umar Ahmad [bn Muhammad Ibn Alhusain Albasrî: 
mit haddata 323. 

Abu Ahmad Alfadl Ibn c Abdarrahmân Ibn Ga'far: mit 
haddata 326. 

Abulhasan. Ahmad Ibn Muhammad Ibn Sam' un Algarga- 
râjï: mit haddata 343 ans seiner tâtigkeit als chalïfa des statt- 
halters der Nahrawâne Abu Jâsir: als solcher ist er auch be- 
zeichnet 260, nur dass Abu Jâsir da statthalter von Al'anbâr ge- 
nannt ist. 

Abu Muhammad Tâbit Ibn Ahmad Ibn Almusrif, schreiber 
von Bâdûraijâ: mit haddata 346. 

Abu Muhammad 'Abdallah Ibn Ahmad Ibn Dâsa: mit had- 
data 346 (nach Abu Sahl Alqattân). 

Abulhasan c Alî [bn Jahjâ Ibn Sulaimân Albasrî der schrei- 
ber: mit haddata 355 

Abu 'Abdallah Ahmad Ibx c Alî Ibn Almuhtâr Ai.'ax- 
mâtï: mit haddata 358. 

Abu 'Amr Assarâbî: mit haddata 359. Ein anderer Assa- 
râbî diïrfte der Bisr Assarâbî sein, der s. 154 genannt ist. 

Muhammad Ibx Ahmad Ibn Abil'asbag: mit haddata 8. 

Abulfadl Ibn 'Abdalhamïd der schreiber: mit haddata 9. 
Abulfath 'Abdallah Ib..\ Muhammad Almarwazï (text und 
index: Almarwadi) der schreiber: mit haddata 63. 

Abu [shàq [brâhîm Ibx Ahmad [bn Muhammad Attabarî 
.\ss\hid: mit haddata 63 (nach dem christlichen schreiber, der 
das laqab hatte: Bazr Ummaddunjâ). 

Abu Muhammad Jahjâ Ibx Muhammad [bn Fahd: mit had- 
data 64. 

Abi Ga'far Muhammad Ibn Alqâsim Alkarhï: mit had- 
data 64; als gewârsmann zweiter schicht mit (plia li 171 (nach 
Abulqâsim Ibn Muhammad). Das schicksal dos marines war 
wolverdient: das wazirat, das er sich durch verrai .m seinem Ans der gesellschaft des verfallenden Abbâsidenreiches 26] 

gônner Ibn Muqla erschlichen (321), blieb nur 3 Va monat in 
seinen hànden. Er vegetierte bis zum jahre 3 , y 

Abu c Alî Zakarïjâ' Ibn Jahjâ der schreiber: mit had- 
data 66. 

Abulhasan Ahmed Ibn Jûsuf Ibn ALazraq Attanûhî 
Al'axbârî: mit haddata $2$; als zweiter gewârsmann fur don 
qadi Abu c Ali Attanûhî: mit haddata ni 130. 215. 348, mit 
qâla 322. 

Soweit die gewârsmânner zweiter und dritter schicht auch 
als solche erster schicht vorkommen, sind sie im vorstehenden 
behandelt und ist auch ihr vorkommen an zweiter und dritter 
stelle erwâhnt. Es bleiben diejenigen gewârsmânner zweiter und 
weiterer schicht aufzufuhren, die noch nicht genannt wurden. weil 
sic eben nur als solche bei Hir.Âi, auftreten : 

Abulhasan Sa'ïd Ibn c Amrûn Singilâ der schreiber: ge- 
wârsmann zweiter schicht fur 'Abdarrahmân Ibn 'ïsâ mit had- 
data ni 124 und 140; 124 nach Zingï. 

Bazr Ummaddunjâ, d. h. «clitoris der allerweltsmutter», ein 
christlicher schreiber. der dièses geschmackvolle laqab hatte: ge- 
wârsmann zweiter schicht fur Abu Ishâq Mâhïm Attabarî: mit 
haddatani 63; vgl. s. 260 tinter Abc Ishàq. 

Abu Sahl Ibn Zijâd Alqattân, gewârsmann zweiter schicht 
fur Ibn Dâsa: mit haddatani 346 f. 

Abu Ja c qOb Ibn Jûsuf Ibn Al'azraq Attanûhî als gewârs- 
mann dritter schicht nach seinem brader Abulhasan Ahmad : mit 
haddatani 348. 

Abu Bakr Ibn Muqàtil als gewârsmann vierter schicht: 
mit haddatani 348. 

Abulhasan Muhammad Ibn c Abdûn als gewârsmann dritter 
schicht: mit sami'tu ibna c abdûn juhadditu 17g. 

Xâqid, sklave des Alhasan Ibn Mahlad, als gewârsmann drit- 
ter schicht: mit qâla lï 77. 

Abulhasan Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Abdalhamïd, sekre- 
tàr der Saijide (mutter Almuqtadirs), als gewârsmann zweiter 

schicht: mit sami'tu ibna 'abdalhamïd juhadditu 

abï 97. 

Abu 'Abdallah Alhasan Ibn 'Alï Albâqatâj als gewârs- 
mann zweiter schicht: mit haddatani 265. 

Abulfadl Banân [bn Banân der christ als gewârsmann 
zweiter schicht: mit haddatani 268. Martin Hartmann 

c Alî Ibn 'Isa Addandânî der chrisl .ils gewârsmann zweiter 
schîcht: mit haddatanï 265. 

Abu 'Abdallah Ibn c AbdalVlâ Al'tskâfî. sekretàr des kâm- 
merlings Nasr Alqûsûrï, aïs gewârsmann zweiter schicht: mit 
haddatanï 267. 

Abu c Alî Ibx Abî 'Abdallah Ibn Algassâs als gewârsmann 
zweiter schicht: mit haddatanï 1 10. 

Abu 'Abdallah Ibx Algassâs, rater des vorigen, als ge- 
wârsmann dritter schicht: mit haddatanï 110. 

Abu Bakr Ibx Fath Alwarrâq als gewârsmann zweiter 
schicht: mit haddatanï 216. 

Abu Ga'kar Talha Tbx 'Abdallah als gewârsmann zweiter 
schicht : mit haddatanï 216. 

Ibx Abï Badr als gewârsmann zweiter schicht: mit qâla 222. 

Die gallerïe, die im vorstehenden vorgefiihrt wurde, dûrfte 
den bedeutenderen teil der Bagdader tschinowniks zitr zeit Ai- 
muqtadirs enthalten. Die meisten sind dnnkle ehrenmânner. von 
denen man sonst nicht viel weiss, und ùber die nachrichten 
mûhsam auszugraben von hoehst zweifelhaftem wert wâre. Sic 
sind sich aile gleich: fanl. gewissenlos, diebisch, klatschsûehtig. 
Dièse hirne wàlzten neben dem austifteln fetter gaunerei immer 
wieder die kleinlichsten einzelheiten ans dem intimen leben des 
lieben nàchsten, besonders aber derer. vor denen sie coram pub- 
liée auf dem bauche rutschten, ùber deren schwàehen sie aber 
unter sich am ùbelsten laut hôhnten, genau se wie heut in abso- 
lutistischen und pseudokonstitutionellen staaten gewisse kreise, 
die vor dem volke in treue /uni kônig sieh als leuchtendes bild 
hinstellen, im kleinen kreise die majestât mit den giftigsten ge- 
schichten hôhnend verunglimpfen. Immerhin bleibt ein guter 
prozentsatz von berichten, in denen dinge der verwaltung zur 
sprache kommen oder die auf einen punkt des gesellschaftliehen 
lebens ein belehrendes licht werfen, wobei jedoch, wie fri'iher 
schon bemerkt, immer die qualitât dieser berichterstatter in an- 
schlag gebracht werden muss. 

\'"ii ungleich hôherem wert ist das, was von regierungs- 
beamten dienstlich fixiert wird, wozu bei dem persônlichen 
charakter ihrer regiererei auch die geheimen briefe und briefehen 
gehôren, mit denen sie dem konkurrenten eine falle legfteri oder 
direkt seinen untergang herbeifûhrten. Das zu dienstlichen zweeken 
beschriebene papier bildel die amtlichen akten. Freilich die stellen, Aus der gesellschaft des verfallenden Abbâsidenreiches 263 

an denen man die bei uns sucht, werden in der zeit, die hier in 
betracht kommt, nicht allzu vie! enthalten haben. Mit verwah- 
rung von schriftstùcken durch die berufenen beamten in ihren 

amtsstuben stand es schon deshalb im islamischen orient immer 
misslich, weil in der anarchie des absolutismus die beamten oft 
wechselten, jeder nur an sich dachte. niemand wïrkliches inter 
an don ôffentlichen angelegenheiten nahm; nicht zum wenigsten 
wirkte auch der bôse wille: von den spuren der diebischen amts- 
fûhrung sollte natûrlich so wenig wie môglich zu entdecken sein. 
1 )ass man gelegentlich mit den akten auch einen menschen aus 
der welt schaffte, wie es tatsachlich im heiligen osmanischen reiche 
vor dem 23 juli 1908 vorkam (s. die lehrreiche notiz ùber ab- 
schlachtungen des defterdârs durch den abgehenden wâli Arab. 
frage 533 n. 1 a. e.), darf unbedenklich angenommen werden. 
Wenn trotzdem Hilâl eine anzahl wichtiger urkunden benutzen 
konnte. so wurde das einer seite des ûblen verwaltungswesens 
verdankt, die hier konservierend gewirkt und uns den einblick 
in das treiben gerettet hat: dem schon erwâhnten klatsch- und 
schwatzbedùrfnis der schreiberzunft. Bei manchem wirkte die sam- 
melwut, die sucht, rare stûcke im besitz zu haben, wol nur beim 
geringsten teil das ernste streben, eine vollstândige sammlung 
von originalurkunden ùber den betrieb der staatsverwaltung zu 
gewinnen. Welche spuren von den amtlichen urkunden in don 
fragmenten Hilâls zu finden sind, davon soll in einer andern 
mitteilung gehandelt werden. MO. 1901» 18 An Arabie manuscript supposée! to contait! the 
Zubdat el-fikra fï ta'rïh el-higra. 

By K. V. Zetterstéen, Uppsala. 

One of the Arabie historiographers of the da\ s of the 
Mamluk Sultans of Egypt was the émir Rukn ed-dïn Beibars 
el-Mansûrï, who died in the year 725 (1325). He compiled a 
large work, composed of eleven, or, according to others, twenty- 
five volumes and entitled Zubdat el-fikra fï ta'rïh el-higra, parts 
of which are preserved in several European libraries. Jt contains 
the history of Islam up to the year 724 (1324) and lias never 
been edited. 1 

The British Muséum possesses a copy of the tenth vol., 
covering the years 055 — 701) (1257— 1309/10). Another MS., 
containing the history of the years ,559 — 744 (1 163/4— 1343/4), is 
preserved in the Bodleian Library; aceording to the superscrip- 
tion it is the ninth vol. of Zubdat el-fikra, but, as the author 
died as early as the year 725 (1325), tins statement cannot be 
correct. 

The description given by Uri 2 is rather short, h runs as 
follows: »Codex bombycinus, anno Hegirae 882, Christi 1477, 
exaratus, foliorum 250. Eo comprehenditur Chronici, Flos Gogi- 
tationis dicti, Pars noua, quse res Mohammedanorum ab anno 
Hegirae quingentesimo quinquagesimo nono ad annum usque 
septingentesimum quadragesimum quartum in ^Kgypt<>, Syria, 
Mesopotamia, Africa, gestas exhibet: auctore Emir Bibars Ben 
Mohieddin». As for the other MS., it lias been very fullv de- 
scribed in the catalogue, which gives a detailed account of its 
contents. :i 1 Brockelmann, Geschichte dei arabischen Litteratur, II. p. \\. 

- Bibliothecae Bodleianae codicum inss. or. calai. 1, Oxonii i7< s 7. 

n:r D< CIV. 

" Catal. cod. mss. or. qui in Museo Britannico asservantur, II. 

! um . n:i M< V.WXIII. An Arabie manuscript 265 

When in England some time ago, I examined thèse two 
MSS. and soon found that they differ materially from each other. 
The Bodleian one may be described as an abridgment and .1 
continuation of the other, as will appear from the spécimen 
given below. In the MS. belonging to the British Muséum four 
leaves (187 — 190) are devoted to the history of the year 694 
(1294/5), while in the Bodleian one to the same period is devoted 
only the following summary: 

Aï. jJ.^..i s^-xÂj;, jj>w*. ' tixl^'j ^-à.» ^c^asÀaJ ,j»i*jl tf i ,aJ *x, .Xi 

o - 
0%a..C» ijaLaJI «_9ui» .j£S i^viSJ -vE XAavJI J***' 1 fM*â ' rS.k«2Ajl r'»^--' 

JbÏL'3 ^U.^ J, ^.c ; i j ol>^ ;^' ^^ i^ J ^5 ;L**^' 

w^î» \a>.x2.î ..Lv^/5, J^^» iV'^ cr* L s ^.M> '<.._fcj \Àa^ »i (o^cï^ La^j 
A*=>i ^-jJcXJÎ ij,xi LiAAâ*. /£*2*o .^^3» «j.'j U^î. .U^il J. «^L^i 

■»JiA. iC ^.O.-X-*. _»^Xi, .-aXajwwJI ,ÀC w £a5 A3. ,-AvÂilAjl A*>f --J' 5 .-AAiaii Jic'»Ji ,**à«.;l iÇfiiJi Jf.jLaîî L.*viJ1 r^r*' i-ri <-*»*>' c 

*.j> _l2îl=>- \*iiJ-l >^o»=* .Aa.CC. &Àam i-i\JL«j <sJ. Àiv.'»j ij>^ , si 

.-aXaaw. ît*MJ - t c j».\=»^! OIÂaO/0 .fi,*kljl .vii A-c .-J A*>' •rJ'À \A* ,«.ï Lj.aï» xÀa» a ,i's£ , cA->! \\Lj ,..'J ■ .ÏLCaAj' 
^-.j r *c ^UaUwJi ^yji Oi.^.^.j •■jr. 1 -^-' j*«->* ,£-:♦.' a^JUJl QLLiL*ji 
• ^/B vA^;' ^.'•-; ***« O*"*^)^* L*«*J &*i»0 ^-nJ'iJ . JjUi ,a. ' J»**; i»*J ^c 

1 The ISIS, eenerallv- writes .,jÂJi. 266 K. V. Zetterstéen 

Moreover, Beibars el-Mansûrï bas composed another histo- 
rical work, entitled et-Tuhfa el-mulûklja fl-d-daula et-turkïja 
and containing the history of Egypt from A. H. 647 (1249/50) 
down to 7 j 1 (132 1/2). A copy of this work is preserved in the 
Impérial Library at Vienna and lias been fully described bv 
gel. 1 Whether the Bodleian MS. eontains any ex tracts from 
the Tuhfa does not appear from the catalogues. 1 Die arab., pers. und tiirk. Handschr. der Kaiserl.-Kônigl. Hof- 
bibliothek zu Wien, II, Wien 1865, n:r 904. Correction. 

P. 127 1 s 1 : Pour 'i lut- "} dans quelques passages qui "M été 
corrigés, pendant que l<- rédacteur spécial se trouvait à l'étranger. The above work of Professer Hartmann begins with aa account 
of the precepts contained in the Coran co'ncerning the jegal position of 
«roman, especially in case of divorce. As he justly remarks, thèse laws 
are extremelv severe. It is well-known that the Holy Scripture of Islam 
expresslv allows a husband to chastise lus wife by main force in case of 
disobedience. As to the veiling of the face, the author points out that 
the Coran does not absplutely forbid a woman to leave lier l'ace and 
her hands uncovered. At ail events it does not seem possible to >tate at 
what time the absurd custoni of veiling the face aros 

In the last part the author gives a survey of the numerous efforts 
that hâve been made in our days in order to procure a more worthy 
position to the Muhammedan woman. In Turkey the problem of the 
veil lias been practically solved by the women themselves in spite of a 
most stubborn résistance: girls'-schools are not longer unknown in Con- 
stantinople, Egypt, and Tunis, and female students belonging to Muham- 
medan faith hâve been graduated in the faculty of Medicine at St. Pe- 
tersburgh. But in spite of such présages of a better time to come there 
remains extremelv much to be done. 

Professor Hartmaxn's treatise may be recommended as a good 
survey of thèse matters. ,- y y O. E. Ravn. Om nominernes bojning i babylonisk-assyrisk (ind- 

til c. noo). Avec un résumé en français. Kobenhavn, Gad, 

igog. ng p. 8:0. 

In the introduction the author gives a survey of the declension in 
the primitive Semitic language together with some remarks on its deve- 
lopment in the différent languages descending from that stock. In the 
( 1 mtinuation he examines the declensii »n of the nouns in Babylonian and 
Assyrian. For this purpose he has gone through the following texts: 
(1) The code and the letters of Hammurabi, (2) Juridical documents 
from the time of the first dynasty of Babylonia, (3) Babylonian inscriptions 
from 1400 — 1100, and (4) Assyrian inscriptions from the beginning of 
the Assyrian empire to ca. 1 100. 

The author s method is good; and his diction is clear. 

K. V.Z. Riccardo Gatti, Studi sul grùppo linguistico Andamanese-Pa- 
pua-Australiano. III. Elementi grammaticali australiani, 
dravidici e affini. Bologna, Libreria di Luigi Beltrami, igog. 
VII, 70, [1] p. 4:0. 

Mr. Gatti's work is divided into two parts: phbnology and morpho- 
Iqgy. Moreover, he has added two appendices. The first contains a list 
of words commun to Australia and the tribes of Tauata, Oru-Lopiko, Fu- 
juge, and Kuni; in the second, words supposée! to correspond to lexical 
éléments in other linguistic families are enumerated. In the préface the 
author says he has studied the Australian languages chiefly from three 
différent points of view, viz. (i( Their own development, (2) Their more 
intimate connection with the Dravidian languages, and (3) Their more 
remote affinitv with the Nilotic ones. It will no doubt be a very meritorioûs task tu write a comparative 
grammar ôf the Australian languages, when the time cornes. The author 
should, however, proceed with more caution, when dealing with the Ni- 
lotic languages. It is true that he lias pointed out some analogies in 
Xubian, but thèse are so isolated that they may be ascribed to mère 
chance. As long as the primitive forms are un explorée!, every experiment 
of this kind will no doubt be fruitless. K.V.Z. A. Seidel, Wôrterbuch der deutsch-japanischen Umgangssprache 
mit einem Abriss der Gra* ^matik der japanischen Umgangs- 
sprache und unter Berùcksr igung der Phraséologie. Liefer- 
ung i. Berlin, Màrkische ^ eri gsanstalt, 48 p. 8:0. 1 rmk. 
Soll in 10 lief. erscheinen. 

Die bisjetzt eingegangene erste lieferung entha.lt ausser don vier 
ersten seiten des deutsch-japanischen worterbuches eine knappe, sehr klare 
ûbersicht der grammatik der japanischen umgangssprache. Die transkrip- 
tion ist die der Rômajikwai: die chinesischen schriftzeichen werden nicht 
mit angefùhrt. Die fur abendlander so auffallende akzentuierung einig< r 
partikeln (ira, no, ni etc.) wird kurz erwahnt (§ 18), aber nicht besonders 
bezeichnet. Nur einmal begegnet man einem tabete wâ >wenn nian asse» 
(s. 2 7), eine . schreibweise die wohl auch fur das wôrterbuch selbst sehr 
nûtzlich ware. Ubër den auch fur die praktische sprachkenntuis wich- 
tigen musikalischen wortakzent (vgl. Ernst A. Meyer in dieser zeitschrift 
I, 77 ff.) erfahrt man nichts. K.B. W. Cette livraison contient: 

G. R. Sundstrôm, Lakemedel och deras anvandning bland infô- 

dingarne i Marisa*, p. 152. 
P. Leander, Die vermutete pausaldehnung o > â im hebraischen, 

p. 174. 
A. A. Fokker, Arabie and Malay, p. 17 S. 
K. V. Zetterstéen, Some parts of the New Testament translated 

înto modem Nubian by a Native II, p 2$y. 
M. Hartmann, Ans der gesellschaft des verfallenden 'Abbâsiden- 

reiches, p. 247. 
K. V. Zetterstéen, An Arabie manuscript supposed to contain the 

Zubdat el-fikra fï ta'rïh el-higra, p. 264. Prix du volume (env. 256 pages): 8 ki\, 11 fr., i> m., 9 sh., 

4 pyô. 50 koh. Uppsala iqio. Akaderaiska Boktryckeriet (Edv. Berling) Le Monde Oriental Archives Tidskrift 

pour for 

l'histoire et l'ethnographie, les langues Ôst-Europas och Asiens historia och 
et littératures, religions et traditions etnografl, sprâk och litteraturer, reli- 
de l'Europe orientale et de l'Asie gioner och folkdiktning 

Rédaction: 

K. F. Johansson K. B. Wiklund 

K. V. Zetterstéen ^7lVX Vol. IV 
1910 Uppsala 

A.*B. Akadem. Bokhandeln 
C. J. Lundstrôm UPPSALA 1910 

ALMQVIST & WIK.SELLS BOK.TRYCKKRI-A.-R. 


Table des matières. 

Bibliographical notes. By K. V. Zetterstéen. I- — II. P. 88; 256. 
Meine studienreise in Abessinien 1908 — 1910. Vorlâufiger bericht. 

Von J. Kolmodin. P. 229 — 255. 

Sjàlavandringslàrans ursprung [L'origine de la croyance à la métem- 
psycose]. Par Torgny Segerstedt. P. 43 — 875111 — 181. Résumé» 
en français p. 182 — 184]. 

Compte-rendu de: F. Veit, Festschrift zur Erinnerung an die Haug-Feier in 
Ostdorf am 29. Aug. 1909, p. K. V Z., f. 2. 

Arica. 

An old translation of the Rtusamhâra, edited by K. V. Zetterstéen. 

P. 1 — 23. 
Compte-rendu de: Dhanjishah Meherjibhai Mai/an, Discourses on Iranian I.ite- 
rature, p. A. C[hristensen], f. 2. 

Semitica. 

Forbundsarken [L'arche sainte]. Par Sven Lonborg. P. 24 — 32. 
[»Resumé» en allemand p. 33]. 

Zur hebràischc7i lautgeschichte. Par P. Leander. P. 34 — 38. 

Comptes-rendus de: Carra de Vaux, La doctrine de l'islam, p. K. V. Z., f. 1. — 
M. Hartmann - , Der Islam 1908, p. K. V. Z., f 3. — M. Hartmann, Der 
Islamische Orient, p. K. V. Z., f. 1. — G. Hoyvardy. Clavis cuneorum sive 
lexicon signorum assyriorum linguis latina, britannica, germanica compositum, 
p. P. Leander, f. i. — G. Hûlscher, Landes- und Volkskunde Palàstinas, 
p. K. V. Z., f. 2. — O. C. Krarup, Auswahl pseudo Dawidischer Psalmen, 
arabisch und deutsch, p. K. V. Z., f. 2. 

Fenno-Ugrica. 

De lapska och finska ortnamnen vid Kiruna och Tornetriisk [Les noms 
de lieux lapons et finnois à Kiruna et Tornetra.sk]. Par K. B. 

WlKLUND. P. 185 — 228. 

Die lappiscJie zaubertrommel in Meiningen. Von K. B. Wiklund. 

P. 89—110. 
Comptes-rendus de: J. Szinnyei, Finnisch-ugrische Sprachwissenschatt, p. K. B. W., 
t. 3. — J Szinnyei, Magyar nyelvhasonlftâs, p. K. B. W., t. 3. 

Cetera Asiatica. 

Compte-rendu de: S. Kanazawa, The common origin of the Japanese and Korean 
languages, p K B. W., f. 2. 

Africana. 

Sorne words on the Coptic particle ^e. Par K. V. Zetterstéen. 

P. 39 — 42. 
Comptes-rendus de: L. Reinisch, Das persônliche fùrwort und die verbalflexion 

in den chamito-semitischen sprachen, p. K. V. Z., f. 1. — L. Reinisch, Die 

sprachliche stellung des Nuba, p. P. Leander, f. 3. 

Americana. 

Compte-rendu de: C. C. Uhlenbeck, Ontwerp van eene vergelijkende vormleer 
van eenige Algonkin-talen, p. K. B. W., L 1. Addition. 

P. 54 ajouter la note suivante: bôhœn wird bekanntlich mit dem arab. 
ibhàtn (vulgàr bihàm u. bahini) und, wenn auch mit vorbehalt, mit dem assyr. 
ubânu zusammengestellt, siehe Ges.-Buhl, Hebr. Handw}' , s. 85, Brockel- 
manx, Grundriss I, s. 234. Ebenso wie das vulgârarabische eine abweichende, 
wohl auf sekundàrer umgestaltung beruhende form, bahim, aufweist — die im 
hebr. *bôhim geben mûsste — , kônnte auch das hebr. bôhan als eine solche 
tatsâchlich in der lebenden sprache durchgefùhrte umgestaltung erklàrt werden. 
Aber der entsprechende plural be/idnbp und die singularform des samaritanischen 
textes, be/io/i, erregen zweifel an der richtigkeit der massoretischen punktation. 
Aus diesem grunde habe ich bohœn nicht ohne weiteres den obengenannten 
se^olatis zuzàhlen wollen. y. Avertissement. 

Dès le commencement de cette année M. LUNDELL 
a quitté la rédaction du «Monde Oriental». A sa place 
M. ZETTERSTEEN s'est chargé des fonctions de rédac- 
teur en chef. Le dernier, fascicule du volume précédent 
sera publié par l'ancien rédacteur. 

La rédaction. An old translation of the Rtusamhara, 

Edited by 
K. V. Zetterstéen. 

Among the manuscripts left by Prof. O. F. Tullberg and 
now preserved in the Library of the University of Uppsala there 
is a poetical rendcring into English of the Rtusamhara 1 . As 
a part of it L> was printed so far back as the year 1817 3 , it must 
date from the very childhood of the study of Sanskrit in Europe, 
and therefore seems to be not quite devoid of interest. As is 
well-known, the first Sanskrit book ever printed was that famous 
description of the Indian seasons, entitled Rtusamhara and ascri- 
bed to Kâltdâsa 4 . 

The manuscript transcribed by Prof. Tullberg seems to be- 
long to the Bodleian Library. At ail events the transcript finish- 
es with the following words: Oxford d. 9 Maji 1837 M. 9 f. m. 
The name of the translater is not mentioned; it is, however, prob- 
able that the work ought to be ascribed to Wilson. A cur- 
sory glanée will suffice to prove that Prof. Tullberg's transcript 
and the fragment published in 1817 and reprinted fifty years af- 
terwards by Satyam Jayati 5 dérive their origin from the same 1 Cf. Le Monde Or. II, 66 sqq. 

2 The description of the Varsà with the exception of the stanzas 
18 — 24. 

3 Asiatic Journal III, 181 7, p. 344. 

4 It was published under the superintendence of William Jones, 
and bore the title: »The Seasons, a Descriptive Poem by CÂltdâs, m 
the Original Sanscrit», Calcutta 1792. 

5 Ritu Sanhara, or, Assemblage of seasons, ascribed to Kalidasa; 
transi, from the Sanscrit into English for the first time by Satyam 
Jayati, London 1807, p. 50 — 53. 

MO. 1910. ' 2 K. Y. Zetterstéen 

source, and thîs fragment is supposée! by Satyam Jayati 1 to be 
Wilson's work. 

The Rtusaihhâra has been translatée! by Bohlen 2 , Satyam 
Jayati 3 , Keshava Râoji Godbole 4 , and Sitaram Ayyar 5 . More- 
over there is an English translation of Kâlidàsa's complète 
works, published in Calcutta . 

The translation aseribed to Wilson is very free 7 , and may 
rat lier be characterized as a poetic paraphrase», as Satyam Jayati 
justly calls it. As to the number of the verses, the Sanskrit text and 
the transcript of Prof. Tullberg do not agrée with each other. 
Moreover the verses are not always arranged in the same order. 
In several passages the fragment already published d if fers essentially 1 Op. cit. p. III and 50. 

2 Ritusanhàra id est Tempestatum cyclus, carmen sanskritum, 
KÂi.mÂso adscriptum, éd., latina interprétant me. germanica versione 
metrica atque annotât, crit. instrux. P. a Bohlen, Lipsiœ 1840. 

3 See above. 

1 The Ritu Samhâra of Kalidasa with a close English translation 
and various readings, Poona 1886. 

:> The Ritusanhàra, with notes and English translation, Bombay 
Whether it is in prose or in verso, ducs not appear from the 
title. 

6 Works of Kalidasa. Calcutta 1001. Cf. Harrassowttz, Biieher- 
Catalog 287, Nr. 463: .»Uebersetzung zum theil in prosa, zum theil 
in gereimten versen.» 

7 As a proof the first stanza is given below. 

The Sanskrit text: 
pracandasûryah, sprhanïyacandràmâh, 
sadâvagâhaksatavârisarhcayali; 
dinântaramyo, bhyupaçântamanmatho, 
nidâghàkâlah samupâgatah, priyt . 

BoHLEN's translation : 
Mit sonnenglut und mildem mondesschimmer, 
Mit strômen, aufgeregt vom kùhlen bad'; 
Am abend schôn und mit gedâmpftem sehnen 
Ist, freundin, nun die sommerzeit genaht. 

Satyam Javait's translation: 
Xow is the time of heat! a raging sun 
Burns through the day, till pleasant night 
Cool and refreshing spreads its sable veil. 
The sleeping surface of the limpid pools 
K oft disturbed by plunging bathers, faint 
With heat, with araorous dalliance tired, An old translation of the Rtusamhâra 3 

from the transcript, whence it follows that the translater has ré- 
visée! his work ence more, and made numerous altérations befôre 
printing it. Thèse varïous readings will be given in the sequel; 

having no access to the Asiatic Journal, I must, however, refer 
to the reprint of Satyam Jayati 1 , although I do not know whe- 
ther this editor has modernized the spelling or reproduced the 
original text without altérations. 

The transcript is not quite free from faults. e. g. panthing 
T. 46), heaven (II, 106), to iIII. 121), curteiv {TV, 251 for panting, 
heaven's, too, curlew, but most of them are mère lapsus calami. 
In some cases Prof. Tullberg has added an emendation aboyé 
the line. sometimes accompanied by a note of interrogation, e. g. 
day (I, 49). above the line clay? There are. however, several 
passages that wero so indistinctly written in the original that he 
could not decipher them at once. He therefore transcribed them 
at random. apparently in ordor to reexamine the difficulties, if 
an opportunity should arise 8 . 

The orthography is sometimes rather old-fashioned and in- 
consistent. For et and <(■. which often occur in the transcript 
along with and, I hâve always substituted the latter form. As 
t*> the capitals, I hâve not thought it necessary to retain them 
in such cases where they aro absolutely superfluous, e. g. Deer 
(I. 41). but otherwise the spelling has not been modernized. 
The punctuation marks are for the most part wanting in the 
transcript, and hâve been added by me. 

The short explanations of Sanskrit words are chiefly intend- 
ed for such readers as arc not acquainted with the language of 
( )ld India. 1 The nbbreviation AJ will bc used tn dénote the printed text. 
- Cf. I. ro; II, 00; III, 114: [V, ^8; V. 62; VI, 79. Ritusanhara 

or 

Assemblage of the seasons 1 . 

The first or hot season. 

Fierce fiâmes the sun, \ve court the lunar beam 
Or fréquent frolic in the cooling stream. 
Welcome is evening, but the glowing night 
Yields us few moments, dearest, of delight. 

5 Oh for the moon, that clears the clouded skies, 
Or house that near some murmuring river lies, 
Sandal as precious as the costly pearl, 
And not less dear a lovely, willing girl! 
Then, while around the sole of fragrance floats, 

10 And song and music wake their dulcet notes, 
My soûl the nectar of her mouth shall sip, 
And quaff new vigor from her honied lip. 
With slender shapes that sparkling Haras 2 grâce, 
With necks that sandal cools or gems embrace, 

15 With flowing locks where softest odors play, 
The longest night flys rapidly away., 
For where's the bosom, torpid to désire, 
That beauty cannot warm nor love inspire, 
When in the elegantly easy swim 

20 Displays the glowing and the taper limb? 

Where tints as radiant as the Lacsha's 8 blend. 
And tinkling bells their silver circles lend, 
Now through each pore profuse the moisture flous, 
The lightest robe a load oppressive grows. \'s. 1 Ms. bheam. — 9 Ms. Ghen (Then). — io Ms. long a music. 
— 14 AU. 8ems (gems). [9 .Ms. susy stvitn, above the line sasy.? An (»ld translation of the Rtusamhâra .s 

Scarce can the maiden on her budding breast 

Sustain the délicate, transparent vest, 

Scarce can the zéphyrs of the scented fan 

Or beauty's smiles revive exhausted man, 

And wane those charms that in the tranquil nighl 

Repose unveils to Soma's 4 favored sight, 30 

Who pale with envy sickens to survey 

The dimmer glory of his fainter ray. 

Light flies the dust before the parching air, 

Fierce sheds the sun unintermitted glare. 

How fares the wanderer, who already proves 35 

The fiâmes of absence from the fair he loves, 

Condemned the solace now alone to find? 

Remembered pleasure yields the drooping mind, 

Caresses lost, past moments of delight, 

As sweet as moonbeams, glimmering through the night. 40 

Swift to the opening thicket speed the deer, 

Where azuré skies like distant streams appear, 

While, frame exanimate and laboring breast, 

Beneath the peacock fainting serpents rest. 

While, prey unheeded, o'er the serpent's head 45 

Their sheltering tails the pantin g peacocks spread. 

And while the clouds deceitful showers bestow, 

The thirsty elefant contemns his foe. 

Mark where the shallow pools with whitening clay 

The delving labors of the tusk display, ,50 

Where the wild boar has idly sought to run 

Beneath the earth to hide him from the sun! 

The frog for shelter quits his heated bed 

To couch beneath the snake's expanding head. 

Alarmed in creeks withdraw the scaly fry, 55 

And timid crânes the muddying streamlet fly, 

Where amidst shallow pools and tangling reeds 

The war of elefants infuriate bleeds. 

The snakes, whose gem beneath the sun grows pale 

With forcy tongue protrudecl catch the gale; 60 

The foaming buffalo and gasping ape, Vs. 29 Ms. and ivain. — 43 Ms. examinate of (&). — 4° ^ Is - 
panthing. After this verse the Ms. inserts: whit gasping mouth the 
elefant in vain. — 49 Ms. day, above the line clay? — 57 ^ s - "I <f ' 
tangling reeds. 6 K. V. Zetterstéen 

( Tuval and Sarabha 5 , their woods escapë, 

And quit the shelter of their native hills 

To seek the scanty, but refreshing rills. 
65 The forest fiâmes; the foliage, sear and dry, 

Bursts in a blaze beneath the torrid sky. 

Fanned by the gale, the fires resplendent grow 

Brig'hter than saflower's hue or miniums show, 

Brighter than Bhasha's 6 beauty, as they wind 
70 Around the branch, or shoot athwart the rind. 

Play through the leaves, along the trunk ascend, 

And o'er the top in tapering radiance end. 

The craekling bamboo rushing fiâmes surround, 

Roar through the rocks, and through the caves resound. 
75 The dry blade fuel to their rage supplies, 

And instant flame along the herbage flies; 

Lîke palest gold, the devastating rays 

Spread wide around a desolating blaze, 

Indue each sylvan avenue in fire, 
80 And on the forest-verge alone expire. 

Assembling animais, no longer foes, 

Désert in herds their long enjoyed repose; 

The lion, elk, and elefant, forsake 

Their haunts, and plunge together in the lake. 
85 Such is the time, when Pâtala 7 perfumes 

The pool, while round the clustering Câmala 8 blooms; 

And in this season, when the moon serene 

Refreshing smiles, and rénovâtes the scène. 

Blest with the présence of thy soul's delight, 
go Dévote to love and melody the night! The second season or the rains. 

Friend of désire, the sovereign of the rain 
Approaches, dearest, with his stately train; 
Like mighty elefants, the elouds on high 
Advance, and lightnings wave along the sky. 
5 llis glittering banners, while the monarch's famé 

Vs. ( ' :s Ms. slow. — 77 Ms. sold. — 711 Ms. inodue. 85 Ms. 
Patata. Il: Ms. Season ?. The Rains. — 5 A| flickering banner. An old translation of the Rtusamhâra 

Deep rolling thunders, as his drums, proclaim. 
Now spreads o'er ail a gloomy varying hue. 
Hère like the water lily's deepest blue, 
Therc like the Soorma's 9 fracture clouds display 
Métairie lustre through the lowering day 
Or the deep shade that blackening haloes wear, 
When swelling bosoms grâce the pregnant fair. 
The thirsty Châtaka 10 impatient eyes 
The promised waters of the laboring skies, 
Where heavy clouds, with low, but pleasing sc-ng, 
In slow procession, murmuring, move along. 
As cooling shades the thoughts of bliss inspire, 
The absent lover glows with vain désire, 
When like the tyrant of the youthful breast, 
The air, of Indra's radiant bow possesst, 
St rings it with lightning — points the watery dart, 
And aims unerring at the heedless heart; 
Now like a smiling fair, whose shapely neck 
Encircling rows of radiant jewels deck, 
The earth with blossoms like the coral gleams, 
With budding grasses and the glow-worm's beams. 
In social sport the peacocks now advance 
To frame, with spreading tails, the joyous dance, 
Whose graceful frolics pleasing thoughts impart, 
And whisper love [to] every youthful heart. 30 

Fast flow the turbid torrents, as they sweep 
The shelving vallies to rejoin the deep, 
And like the damsel, prodigal of charms, 
Who hastes to yield them to her lovers anus, 
Bound o'er each obstacle with headlong force, 35 

And banks eind trees demolish in their course; 
On every side, the eye delighted sees -0 Ys. 6 AJ drum. - 7 AJ a dark and changing hue. — 9 AJ and 
there like Surmah's fracture tints display. ■ — • 11 — i- are wanting in 
AJ. — 15 AJ with low melodious song. — 17 AJ As soothing s/nu/, s 
imagined bliss inspire. — 18 AJ the loue/;/ forer burns. — 19 AJ for 
lire. — 21 AJ rain-drop dart. — 25 AJ the Earth with coral buds 
and blossoms gleams. — 26 AJ and wears the glow-worm's diamond 
shining beams. — 27 AI in amorous sport the peacock train advance. — 
30 to is wanting in the Ms. — 31 AJ fast noir. — 33 AJ like the fair one. s K. V. Zetterstéen 

New shoots and foliage smile upon the trees, 

And o'er the renovated grass appear 
40 The favorite blossoms of the grazing deer; 

And who can mark, unconscious of delight, 

The verdant forest freshening on the sight. 

Or, wandering fearlessly through grove and lawn, 

The soft and lotus-e\ T ed, and beauteous fawn? 
45 Now heaviest clouds the gloomy night pervade, 

And spread a deep, impénétrable shade; 

Alone the lightning's momentary ray 

Conducts the fearless lover on his way. 

Alarmed from slumber by the awful sound. 
50 When midnight thunders hoarsely peal around, 

Forgetting past offence and récent strife, 

Close to her husband clings the trembling wife; 

Or should her lord be absent from her arms. 

For him alone awaken her alarms, — 
55 Heedless of dress, absorbed in tender fears, 

Hopeless and sad she sits, while silent tears 

Fast from her lotus-eyes in torrents flow, 

And stain the lips that like the Bimba 11 glow. 

Borne with the falling currents. blades of grass, 
60 With dust and insects stained and speckled, pass, 

And winding tortuosly down the stream, 

To trembling frogs like hostile serpents seem; 

The bées, with cheerful and melodious song, 

To seek the blooming lotus speed along; 
65 But wandering heedlessly arrest their sail, 

Where the pleased peacock spreads his gaudy tail; 

Vs. 38 AJ new shoote and foliage — verdant shrubs and trees. 
[0 AJ the browsing deer. — 42 AJ the wavy forest. — 43 AJ through 
the grove. — 44 AJ half-confiding fawn. — 45 AJ thick, murky clouds, 
the cope of heaven pervade. — 46 A| and spread on earth. — 47 AJ 
above. — 4S A| the dauntless lover. — 411 A| aroused. — 50 A| roll. 
— 54 AJ for him she feels a thoùsand fond alarms. — ,55 AJ heedless 
of dress, a prey to tenderest fears. — 56 Aj Breathless and sad she 
sits, ni/h silent tears. — 37 A| the torrents. — 58 AJ those lips. 
5g AJ current. — 60 Al with dust distained, and insects speckled, pass j 
Ms. însekts. - 61 A| whirling tortuously. — 62 A| to fright'ened frogs 
liki snakes terrifie seem. — 63 AJ the bee with hast/ and delighted song. 
'■j AJ speeds. - 6$ AJ giddily arrests his sail. An old translation pf the Rtusamhâra. g 

Wild roars the elefant, inflamed with love, 

And the deep sound réverbérâtes from above, 

His tusks the bées in gathering clusters grâce, 

And sip the moisture trickling o'er his face. 70 

Xow dancing peacocks, and desccnding rills, 

Sprung from new sources, decorate the hills; 

And bending clouds their tardy progress stop 

To kiss the lotus on the mountain top: ia 

Who does not love the sweetly breathing breeze, 7 s 

With odors shaken from the trembling trees, 

Rich with the perfume of the budding flowers, 

And cooled with gelid drops and gentle showers? 

Below the waist while flowing locks descend. 

And glittering jewels from the ear dépend, 80 

While the firm bosom heaves with promised bliss, 

And the ripe lip demands the glowing kiss. 

While nature favors, and the fair allure, 

What breast is guarded, and what heart secure? 

And now our damsels borrow brighter bloom, 85 

Cadambas 13 buds or Cetacis 14 perfume, 

And modest wreathes of earlv flowers prépare 

To grâce the ears or wave amid the hair. 

When evening thunders rising warn them home 

Their locks are scented, thus they timid corne; go 

Quick from the matron"s habitation glide 

Their fears in solitude and sleep to hide 

Ail but the wife whose widowed bosom knows 

Amidst the storm no moment of repose. 

Now sprinkling showers refresh the withered leaves, g v 5 

And ail the forest budding life receives. 

With countless blossoms gailv smile the trees. 

And quivering branches dance upon the breeze. 

The kindly season, with a husband's pride 

And fond profusion, ornaments his bride, 100 

Cadamba with the Malati 15 combines, 

Vs. 67 A] roves. — 68 Ms. reverberathes. — <><) AJ Iruce. — 
77 AJ new buddiny flowers. — 7<) — 08 are wanting in AJ. — Si; after 
this verse Ms. inserts: (while soft émotions heaoe the youtful breast). 
go Ms. Thus deckar scented. — 100 AJ adonis the earth, his fresh ami 
blooming bride. — 10 1 A} for lier each perfume a>id each bud combines. [o K. V. Zetterstéen 

And knits the chaplet, or the garland twines. 
Around lier neck sweet flowery hands arc placed, 16 
And budding zones adorn her comely waist, 

105 Each charm's soft clown refreshing moisture knows, 

And heaven's bright mantle gracefull round her flows; 
Cooled bv soft showers, along the shaded skies, 
Dïffusing peace and joy the zefyr flies, 
The clouds, that fertilizing dews distend, 

no ïheir course to Vindya's 11 lofty summit bend. 

"f was there they gathered many a watery store, 
And there again their watery wealth they pour, 
With timely suc*cor gratefùl showers distill. 
And quench the fiâmes that parched the friendly hill. 

115 Such is the season whose reviving glow 
Cari brighter beauty on the fair bestow. 
Whose care the blossom and the branch protects, 
And winding creepers to support directs. 
Who soothes the heart, réanimâtes the mind, 

120 And sheds new lifc and viefor on mankind. The third or sultry season. 

The varying time another season leads, 
And like a bride the sultry day succeds; 
Like robes of finest web the Cusha 18 grows, 
And like a smîling face the lotus blows. 
5 The bride, whose clattering gait her coming tells. 
Is slowly moving with her tinkling bells, 
And grâce and élégance around appear, 
Where 1 tends the grain beneath the laden ear. 
T<> every part some distribution made, 
10 In brightest colors is the world arrayed; 

Earth boasts the Cusha. moonbeams gild the night. Vs. 102 A | weaves thi bright band, or vernal garland twines. — 
[03 A| around her neck the flowery knot is laced. i<>| AJ icind soft 

around her waist. — lo6 Ms. heaven. 107 AJ soft rains. — 108 

A| Ms. zefyr(s). — [13 AJ succour, distil. — 11 1 AJ parch. — 1 [5 M 

whost varying glow. — 1 i" AJ <m <>nr fuir. [19 AJ who su<>/ //<.-■ 

the frame. — ij<j AJ new vigour. — 111, 6 AU. beauty Diuiiinj. An old translation of the Rtusarhhàra m 

Buds grâce thc plants, and flowers the trees delight. 

The waving woods with Malati incline, 

And bending boughs with Saptacada 19 shine; 

The blooming lotus îs the streamlet's pride, 15 

And stately swans sail graceful down the tide. 

Soft glide the lessenmg rivers, and like fair, 

Attired for pleasure, countless beauties wear; 

The glistening fish, that quiver on the stream, 

A sparkling cestus to the water seem. 20 

Amfibious fowl, a long and radiant line, 

A pearly necklace on its bosom, shine: 

And rocks and islands circKng waves invest 

Like gold and jewels blaze upon its breast. 

Effulgent silver or the conch's pure dye 25 

Or Padma's 20 lucent whiteness robes the sky, 

And like a hundred fans to cool their king 

Slow moving clouds refreshing zéphyrs bring, 

The sparkling heavens thc Arjun's 21 lustre shed, 

And smiling earth reflects Banduka's 22 red, 30 

While widely wave, around the blooming plain, 

The fertile glories of luxuriant grain. 

Who loves not Cobidara 23 to survey, 

When in the gale its ample branches play, 

And when the bee the bending boughs among 35 

Delight ed pays his honey with a song? 

Sweet shines the night, a fair and youthful maid, 

With countless stars like radiant gems arrayed; 

The gentle moonbeams silken vests supplv. 

And smiles the moon, the beauty of the sky. 4" 

Who will not turn a pleased and lingering look 

To where the Câmala has tinged the brook, 

To streams where oft the crâne or wild duck laves, 

And swans disporting mount upon the waves? 

What? Though the moon now fascinâtes the sight, 45 

And fills the youthful bosom with delight, 

Yet to the fair who mourus lier absent lord 

Its dew is prison, and its smile a sword. 

The gentle ray becomes a venomed dart, 

And wounds the breast, and ranidés in die heart; 5 

The sudden breeze, that shakes the dancing wood, \2 K. V. Zetterstéen 

And softly sweeps thc lily of the flood, 

That steals the fragrance in the blossom born, 

Bows down the branch, and rustles in the corn. 

55 The stream, where amorous swans in couples stray, 
While opening Padma strews their liquid way, 
That curls its rippling waters in the wind, 
Alike sheds pleasure on the youthful mind. 
Xo more the peacock gazes on the cloud, 

60 Xor joys to hear the gathering tempestloud; 
His dance suppressed, as Indra's bow retires, 
And furled the banner of the heavenly fires, 
The soûl of ail his extacy recèdes, 
And in the bosom of the swan succeds; 

65 Love, in the swan as in the peacock strong, 
Inspires his mirth, and tunes his honied song. 
Now changing fortune strips the withering bough 
To bind the blossoms on another's brow, 
Cadamba bares, and Sarja's 24 freshness soils. 

70 And clothes the Saptacada with the spoils; 
I 7 air smiles the rising grove, and fills the gale 
With odors sweet Sephalicas 25 exhale. 
Deer through the pastures wind in sportive herds, 
And midst the branches chaunt melodious birds. 

75 Cooled by the dews, that gem the fragrant trees, 
Fresh and enlivening cornes thc morning breeze; 
And to the youthful fair that woo it brings 
Delight and beauty on its balmy wings. 
Wide breaks the prospect of the fertile plain, 

80 Where earth is lavish of luxuriant grain, 

Where numerous herds in mild contentment graze, 
And birds delighted tune harmonious lays. 
Now brighter splendor décorâtes the day, 
Than ) r outh can boast, or beauty can display. 

85 The goosc, excelling every bending grâce, 
The lotus, sweeter than the moonlike face. 
The Padma's azuré dims the darkest eye, 
And rippling waves with arching eyebrows vie. 
The flowery creeper winds with every charm 

90 That boasts the bracelet round the female arm; 
The shining teeth, smooth brow, and winning smile, An old translation of tlie Rtusaiiihâra 13 

In flowers seduce us, and in plants beguile. 

To grâce their flowing locks and curling hair, 

The maidens Malati now cease to weare, 

Loosed from thcir pliant cars the trembling gold, 95 

While Padmas brighter buds possession hold. 

Elate with fréquent sport, the femalc mind, 

Chief to the arts of ornaments resigned, 

Weaves round the bosom's swell the glittering chains, 

And heaving breasts with fragrant sandal stains, 100 

Rinds round the loins the clasping cestus meet, 

And decks with rings the ancles and the feet. 

The radiant moon and stars resplendent lie 

Clear in the unstained azuré of the sky, 

A lake serene, where emerald waters glide, 105 

And swans and lilies float upon the tide. 

Like beauty's smile, the Padma's opening flower 

Salutes the sun, and hails the morning hour, 

While like the wife in absence who repines 

The nightflower closes, as the moon déclines. 110 

This génial season boasts a heaven serene, 

Where glittering stars illuminate the scène, 

The lotus spreading over every pool, 

Breathed through, whose leaves the gale moves, sooth 

and cool. 
Where droops the wanderer undcr distant skies, 115 

Amidst such scènes, consoling thoughts arise; 
Oft in the azuré lotus will he trace 
The dark blue eye, the well remembered face, 
And, as the swans approach, will start to hear 
The fancied fantom speak, his mistress near. 120 

The cheering season vanishes too soon, 
Too swiftly wanes away the beauteous moon, 
That love inspiring face delights no more. 
And those mild rays like simpering smiles arc <>Vr; 
The tints that mocked the lip's vermilion, fade; i2,s, 

Banduka, withered; and its charms, decayed. 

Vs. 92 Ms. plant. — 101 Ms. bids. — 114 Ms. the gale cornes 
émut. — 120 fantom is dubious; Ms. foothm. — 121 Ms. to. i^ K. Y. Zetterstéen 

Thus like a youthful fair with Câmalas hue, 
Where dwells the full-orbed eye's expression blue, 
\Y\ih flowery Cusha as a garment drest, 
130 The time speaks love and transport to the breast. The fourth season or the cool. 

The pearly rire, and Lodh's 2(; unfolding flower, 

And grain matured, proclaim the changing tour. 

And round its path the chilling season strews 

Deciduous lilies and descending dews. 
5 Xo more the sandal scents the female neck, 

Xor sparkling gems the full-orbed bosom dock ; 

No more the waist displays the radiant zone 

Xor circled ancles yield the silvery tone. 

Xo more the bracelet gleams upon the arm, 
10 Each boautv veiled, and shrouded every charm, 

Perfume and colors but in private now 

Adorn the form, or tint the lotus brow. 

And sandal only breathes amidst the hair, 

When love and pleasure woo the yielding faiç, 
15 Oft pale and languid from a night of bliss, 

The lip distained with many an ardent kiss. 

With gentle smilcs, from thrilling momory boni. 

A lovely damsel ushers in the morn ; 

Blcak, as the dews descend, the dawn appears, 
20 Bathed in a pitying shower of tender tears, 

As if it mourned to chill the fragile form, 

That love should cherish and enjoiment warm. 

The ripening corn now smilcs upon the ground, 

And playfull fawns along the meadow bound. 
25 The curlew hovers o'er the bending grain. 

And adds a beauty to the pleasing plain; 

The limpid brooks with purest crystal flow, 

And dark-dyed lilies 01-. the surface blow. 

The drake and Saral 27 with die current glide, 
30 And smiling Saivala 28 adorns the tide. 

Vs. i. .\U. sparkling sems. \s Ms. rurtew. :>> Ms. <> bealy, An old translation of the Rtusamhârà 15 

Chilled with incumbent moîsture, faint and pale. 
Behold Priyangu 29 flutter in the gale, 
Sad and desponding, as this heart would be, 
Deprived by destiny mv love of thee! 

Stung with the fervid arrow of désire, $5 

Now youthfull lovers quench their mutual fire, 
And foldod closely to the faithful breast, 
Immcrscd in fragrance and in rapt un • rest. 
The manly face, deformed with many a scar, 
The bosom, wounded in the tender war, 40 

The grateful triumf of the youth display 
O'er maiden modesty and fond delav, 
Lo, as the morning wanes, the damsel stands, 
For dress prepared, the mirror in the hands, 
And marks the traces of the blissfull night 45 

With eye yet bathed in languishing delight. 
Or with dishevelled tresses round her spread, 
Worn out with bliss, she lingers on the bed 
The eye, with nightly vigil swoln, to close 
And court, amidst the blaze of dav, repose. 50 

Bent with the besoins weight, a fair inclines. 
And blooming garlands with her locks intwines, 
< >r binds her tresses with [a] flowery wreath, 
Whence sweets exhale, and gales of fragrance breathe. 
A beauteous damsell hère revives the charms, 55 

Despoiled and rifled in her lovor's arms, 
Résumes the robe, restores the lips faint dye, 
And spreads the circle round the languish eye. 
Yonder another rénovâtes the bloom 

That love destroys and sleepless nights assume, 60 

And with the perfumc's glossy aid repaires 
The form that pleasurc's répétition wears. 
The fertile erops, that smile the village round, 
The swaying curlew's blythe and cheering sound, 
The fair, whose blandishments to love incite, 65 

The season yields, and calls us to delight. 

Vs. 45 Ms. màks the traces. — 48 Ms. the lingors on the bed. 

- 53 a is wanting in the Ms. — 54 Ms. fragrances. 58 Ms. the 

eoguish eye. - 63 Ms. the feitite crops. 64 Ms. the stvaring curtew's. i6 K. V. Zetterstéen The fifth season : winter. 

Adorned with every grâce, beloved, hear 
The further changes of the varying ) r ear, 
When crops mature to fertile fields belong, 
And drowsy curie ws startle into song! 
5 Now, while without the blast of winter blows, 
Shut every door, and every inlet close, 
At evening still with her you love retire 
To court the shade, and hover o'er the fire, 
Or warmly clad defy the inclement da} r , 

10 Back in the. sun, and catch the rising ray! 
It is not now that sandals cooling scent 
Or cooler moonbeams give the heart content; 
Refreshing gales no longer yield delight, 
Nor terrace gratefull in the sultry night 

15 Beneath the moon, while steams the frigid dew. 
No more the skies with pleasure can we view, 
Though still the païen ess of the starry host, 
A mildly radiant ornament, thc\- boast. 
With bétel warmed or sissoo's sweet perfume 

20 And soft)- fragrant with the choicest bloom, 
A fair, whose beauty like the lotus glows 
And breathes of raptures, hastcns to repose. 
The late transgression and the mutual threat 
The wife and husband equally forget, 

25 Ail strife appeascd, and enmity suppresscd, 
As folding fondly through the night they rest. 
The fair slow moving smile upon the dawn, 
And robe the bosom with transparent lawn, 
The graceful limb in silken vests array, 

30 Where shining tints and varying colors play, 
Or fragrant flowers with neat sélection spread 
Amidst the waving grâces of the head. 
The youth, whose pleasures love and life supply, 
The season's rigor cheerfully defy, 

35 With yielding beauty triumf o'er the clime, 
And cheer with social merriment the time. 
Oft through the night the luscious vvine they sip, An old translation of thc Rtusamhâra 17 

Or pledge thc fair one's lotus breathing lip; 

The quick libations ardent love inspire, 

And heighten bliss, and animate désire 40 

VYith dress disordered and with down cast eyes, . 

Behold the damsell in the morning rise! 

Forth as she cornes, the robe, assumed in haste, 

Around her form in gathering folds is placed. 

Faintly the perfume sheds its fragrance round, 45 

And faded garlands trail along the ground; 

Trembling and bent, but lovely still she laves 

Her graceful form in purifying waves. 

With lips that like the Padma's gold appear 

And eyes whose lids pass lengthening to the car, 50 

With locks loose floating o'er the shapelv arins 

And beautv exquisite as Lacshmi's a0 charms. 

The graceful fair, slow rising with the sun, 

To view their beauties and repair them run. 

The nightly ornament is thrown aside; 5.5 

And robes that suit the glaring day, supplied. 

With anxious diligence their hands displace 

Each spot that spoils the smoothness of the face; 

And, while they bend before the morning glass, 

In overflowing glee the moments pass. 60 

Reared b}^ this season's care, thc juicy cane. 

And rice, and sugar, growth mature attain; 

And pleased Candarpa 31 aids his votary's fires, 

Or hearts vet cold to love with love inspires. The sixth season: spring. 

Xow like a warrior, dearest, cornes the spring, 
Whose bow the bées in lengthening clusters string, 
Who points with mango's buds his flowery dart. 
And wounds with love the unresisting heart. 
Xow trees with flowers and brooks with Padma bloom. 
And gentle gales are pregnant with perfume, 
Sweet is the evening, sweet the smiling day ; 
But lovely women, sweeter still than they. Vs. 53 Ms, raising. — 62 Ms. rice and Japee. 

MO. 1910. [8 K. V. Zetterstêen 

Ail in this génial season breathes delight, 
10 The limpid rivulet and radiant night, 

The costly gem, that blazons beauty's side, 
And beautv flourishing in fairest pride. 
Spring smiles on ail. and bids the mango blow, 
And winding creepers blossom, as the}' grow; 

[5 While glittering jewels on the bosom rest, 
And sandals cooling juice bedews the breast, 
While betel's fragrant gales the breath perfume, 
And shapely waists the sparkling zone assume. 
W'ith saffrons tînts the upper vestments glow; 

20 And saflower's purple dyes the robes below; 
The Carnicara 32 from the ear dépends. 
With locks of darkest hue Asoka sa blends. 
And with entwining tresses interspread, 
The buds of Mallica 34 surmount the head. 
Waked !>\ the warmer gale, the drops begïn 
ro stand like radiant pearls uppn the skin, 
And gem the bosoms swell, or softly gra< e 
The painted forehead and the lotus Face. 
Oppressed with beat and love, the impatient maid, 

30 Of shame regardless, nor of sight afraid. 
Unbinds the zone, the irksome knot unties, 
And gives lier beauties to lier lover s eyes. 
Passion in spring o'er ail triumfant reigns, 
And rages uncontroîled in female veins; 

35 Brightest his fiâmes in widowed bosoms burn, 
When absent husbands long delay return. 
Observe the fading form and pallid cheek 
And languid looks thaï soft émotions speak, 
rhe twinkling lids, the scarcely opening eves. 

40 The muttered words and scarcely conscious sighs, 
The bèndihg shape, the body's state, 
And limbs that languidl) sustain their weight! 
Thèse are the charms with which «un- beauties shine 
And thèse, oh passion, friend of spring, are thine. 

45 Now varions blooms the youthful fair sélect Vs. i s After this verse the Ms. inserts: tfu fair who worship-ai 
an angas ihrine. — ji A diss\'Uable is 4ate. An nid translation of the Rtusaiiihara 'S» To grâce the bosom poisonous pangs infect, 
Priyangu and Caleyaca 35 entwine, 
And sandal with the saffrons scent combine. 
The wintery vesture now is thrown aside 
For lighter garments, with the Lacsha dyed, 50 

Where fragrant sandal lends his grateful aid, 
To soothe the wounds the shafts of love hâve made. 
Warmed with the mango's juice, his rising fiâmes 
The ardent Cocila 36 alotid proclaims. 

The becs impatient on the lotus throng, 55 

And murmur passion with melodious song; 
The earlv budsj that on the mango blow, 
The clustery blossoms, that like copper glow, 
The bending boughs, that quîver on the wind, 
Enchant the tender maids susceptive mind. oo 

The tree, that blooms with renovated roots, 
Expanding petals and progressive shoots, 
Affords a tranquillising sight to grief, 
And vields the melancholy fair relief. 

Amidst the flowers the bées inebriate rove, 65 

And gentlest zéphyrs agitate the grove; 
The buds of Caliea 37 with rîpeness start, 
And ail is peace and pleasure in the heart. 
Bright tints Kuruvaka 38 unfolding grâce 
With splendor borrowed from the blooming face, 70 

And. breaking sudden on the wanderers view, 
Ihe pangs of absence and of love renew. 
Radiant as flame or like a king divine. 
Behold the Cingsuca 39 resplendent shine! 
And, while around its flowers profusel) spread. 75 

Earth like a smiling bride is robed in red. 
What cuckoo Cingsuca unmoved surveys, 
Nor pleased amidst the Carnicara plays, 
Whose chirping song and mind seducing speech 
To youthful bosoms new sensations teach, ^o 

From timid maidens honest shame removê, 
And warm the palpitating breast with love. 
E*ropitious spring the fluttering heart assails 

Vs. 70 ^1- muus seducing. 20 K. Y. Zetterstéen 

With gentle zefyrs and delightful gales; 

85 The mango waves its branches in the breeze, 
And countless songsters warble in the trees. 
Fair as the simper of a youthful bride, 
The Cunda 40 flourishes the gardons wide. 
Whose charms the love of sinful man engage, 

go And tempt alike the pure ôbstricted sage. 
In Madhu's" génial month, while ail around 
The songs of bées and Cocilas resound, 
The golden zone restored to every waist. 
And sparkling Haras on the breast replaced. 

95 The fair, who ail Candarpas influence feel, 
The heart with beauty unresisted steal. 
Each eye delighted on the mountain dwelte, 
Where full in bloom the flowery forést dwells, 
Where rise tho Cocilas melodious tones, 

100 And fragrant gums cément the rugged stones. 
The wanderer, meeting on his distant road 
The mango, bent beneath its blooiïiing load, 
While painful thoughts u-pon remembrance crowd, 
Dêprived of sensé despaires, and sobs aloud. 

105 The song of Cocilas and hum of bées 

But fan the flame. and heighten the disease; 
Relentless love prépares his flowery bow, 
And keeriest shafts surrounding plants bestow. 
The quivering boughs, where early buds unfold, 

1 10 And branches, laden with resplendent gold, 
Harls to the arrows of the god impart. 
And wounded sinks the drooping stranger's heart. 
While the black cuckoos on the boughs rejoice 
In tones. far sweeter than the sweetest voice, 

115 While the chaste Cunda more the heart beguiles 
Than whitest teeth, displayed by softest smiles, 
While budding shoots the pearly wrist déride. 
Spring shines with beauties, to the fair denied. 
Y et smile the fair, the Camala gilds their cheeks, 

1 jo Love lights their eyes, and in their glanées speaks, 
And gems and sandal teach the lovely form 

Vs. 90 Ms. tage. An old translation of the Rtusamhara 2 1 

To fire a muni and a sage to warm. 

Their beauteous faces like the lotus show, 

And rolling eyes appear like stars below; 

Their flowing locks Curuvaca receive, 125 

And breasts with softest palpitation heave. 

Their tender soûls to gentlest transports yield, 

When fragrant zefyrs rustle o'er the field, 

When mangos shed perfume upon the breeze, 

And sound the songs of Cocilas and bées. 1,30 

Sweetly and soothing cornes the close of dav. 

When breaks above the moon's unclouded ray, 

When odors breathe amidst the grateful night. 

And bées and cuckoos wing their murmuring flight. 

Like blackening eyes, the bées, who range the heath, 135 

The Cunda, rivalling the ivory teeth, 

The Padma, like the lovely face that blows, 

And tardy gales, that odorous sweets dispose, 

The fragrant mango in this season blend. 

And on the flowery mardi of spring attend. 140 

Prompters of passion ma\ r his favors be, 

Conferred unsparing by my love on thee! 

The end. 
Vs. 135 Ma. blackening Ups. Notes. 

1 The Indian seasons are six. Cf. Cappeller 1 : »Dei grïstna 
(sommer) ist die zeit vom 15. Mai bis zum 15. Juli. Die Inder neh- 
men gewôhnlich sechs jahreszeiten an; auf den sommer folgen, je wei- 
tere zwei monate umfasseml. varsa (regenzeit), çarad (herbst), hemanta 
(winter), çiçira (tauzeit oder vorfrûhling), vasanta (fruhling).» 

2 hûra string of pearls, necklace. 

3 lâksâ lac, rouge. 

4 soma the moon. 

5 çarabha locust. 

,; bhâs, bhâsa, sometimes written bhàsa, light. sunshine. 

7 pùtala pale-red. name of a tree, Bigni >nia suaveolens. 

8 kamala lotus. 

'•' surma is a Persian word that means 'collyrium', 'antimony . 
10 cataka a bird that is believed to li\e upon rain-drops. 
1 ' birnba the red fruit of a cucurbitaceous plant. 

12 Bohlen 2 observes: »Vitiosam Cod. B. lectionem utpalàh se- 
cutus interpres in As. Journ. inconsiderate vertit: to kiss the lotus 
on the mountain top, acsi. miruin dictu, loti m montis vertice cre- 
scerent». The correct reading is: sctfoyanamrûmbudacutnbitopcilâh. 

13 Cf. Satyam Jayati 3 : »Tlie Kadamba is an orange-coluuicd 
flower, with a very flagrant smell, which young girls often twine in 
their ear ornaments». 

14 ketaka, ketuki a tree, Pandanus odoratissimus. 

15 mâlatl Jasminum grandiflorum. 

16 Cf. Bohlen, op. cit. p. i_'o. 

17 The correct form is Vindhya. 

18 kuça grass, especially the sacred grass with long stalk> and pointed 
leaves, used at religions cérémonies. 

19 saptacchada »seven-leaved». Bohlen 4 : >Idem significat ac 
saptaparna. vishamachhada et sâradî, arborem scilicet Alstoniam, 
Echitem scholarem, auctumnali demum tempore efflorescentem». Ms. 
Saptacanda hère and vs. 70. 

20 padma lotus. 1 KÂjjdâsa's SakuntalS kiira noj mit km. und erklàr, «îmert 

Leipzig 1909, p. 128. 
8 Op. cit. p. J26. 

s Op- dt !'• 55- 
* Op. cil. p. 131. Au uld translation of the Rtusamhâra 23 

21 arjuna white, clear, namc of a tree. 

22 bandhûka a shmb bearing .1 red flower. 

23 Cf. Sattam Jayati 1 : »Kovidâra is a kind of Ebony with a 
variegated blossom, the beauty of which reminds the young lover >>f 
the beauty of lus mistress. 

24 sarja naine of a tree and its resin. 
20 çephâlikâ [asminuin villosurn. 

-'' lodhra a tree the bark of which is used in (hein-, 

■' çarâri or çarâli a species "f héron. 

88 çâivala a kind of aquatic plant. 

'-''' priyangu ointmeht extracted from flagrant wood. 

"" lak§ml the goddess of beauty and abundance. 

31 kandarpa the Hindou Cupid. 

32 Jearnikâra name of a tree and its flowers. 

:; Cf. Monier Williams 2 : »This tree (supposed to be named 
Asoka from a 'not' and êoka 'sorrow' 3 ) is one of the most beautiful of 
Indian trecs. Sir W. Jones observes, that 'the vegetable world scarcely 
exhibits a richer sight than an Asoka-tree in full bloom. It is about 
as high as an ordinary cherry-tree. The flowers are very large, and 
beautifully diversified with tints of orange-scarlet, of pale yellow, and of 
bright orange, which form a variety of shades according to the âge of 
the blossom^. The Asoka is sacred to Siva, and is planted near lus 
temples. It grows abundantly in Ceylon. In Hindû poetry despairing 
lovers very commonly address objects of nature, clouds, éléphants, and 
birds, on the subject of their lost or absent mistresses». 

34 mallikâ [asrainum Arabicum. 

3n kâlïyaka a kind of flagrant wood. Ms. Calceyaca. 

Jb kokila the Indian cuckoo. 

37 kâlikâ naine of several plants. 

88 Cf. Bohlen 4 : »Kuruvaka nomen arboris: Barleria purpurea, 
cujus flores ad lahia rubicunda transferuntur et ad comam exornandam 
adhibentur». 

30 A mure correct translitération is kimçuka-, cf. Bohlen 5 : »Est 
palâsa. Butea frondosa, scarlatinis floribus, psittacorum rostris similibus 
splendens, unde et nomen accepisse dicitur, quod ipse poeta prodit ver- 
siculu proxime sequente». 

40 Jcunda Jasminum multit'lurum. 

41 madhti spring. 1 Op. cit. p. 55. 

' Nalopâkhyânam. Stoiy of Nala, an épisode of the Mahâ-Bhârata, 2nd éd., 
1 'xford 1879, p. 193. 

3 Cf. Rtusamhâra VI, 16: kurva " hrdayain saçokam. 

* Op. cit. p. 132. 
5 Op. cit. p. 143. Fôrbundsarken. 

Af 
Sven Lonborg. 

I andra Moseboks 25 kap. berâttas om att Jahve gif vit be- 
fallning ât Mose ooh Israels barn att gôra en helgedom ât sin gud. 

»De skola gôra en ark af akacietrâ, tvâ och en half aln lâng, en 
och en half aln bred och en och en half aln hôg. Och du skall ôf- 
verdraga den med rent guld, innan och utan skall du ôfverdraga den; 
och du skall pâ den gôra en rand af guld rundt omkring. Och du 
skall till den gjuta fyra ringar af guld och satta dem ôfver de fyra 
fôtterna, tvâ ringar pâ ena sidan och tvâ ringar pâ andra sidan. ( )ch 
du skall gora stanger af akacietrâ och ôfverdraga dem med guld. Och 
stangerna skall du skjuta in i ringarna, pâ sidorna af arken, sa att 
man med dem kan bara arken. Stangerna skola sitta kvar i ringarna 
pâ arken; de fâ icke dragas ut ur dem. Och i arken skall du lâgga 
vittnesbôrdet, som jag skall gifva dig. Och du skall gora en nâdastol 
af rent guld, tvâ och en half aln lâng och en och en half aln bred. 
Och du skall gôra tvâ keruber af guld, i drifvet arbete skall du gôra 
dem och satta dem vid de bâda ândama af nâdastolen. Du skall 
gôra en kerub till att satta vid ena ândan, och en kerub till att satta 
vid andra ândan. I ett stycke med nâdastolen skolen I gôra keruberna 
vid dess bâda ândar. Och keruberna skola utbreda sina vingar och 
hâlla dem uppât, sa att de ôfvertâcka nâdastolen med sina vingar, un- 
der det att de hafva sina ansikten vanda mot hvarandra; ned mot 
nâdastolen skola keruberna vânda sina ansikten. < >ch du skall satta 
nâdastolen ofvanpâ arken, och i arken skall du lâgga vittnesbôrdet, 
som jag skall gifva dig. Och dar skall jag uppenbara mig fôr dig; 
fran nâdastolen, frân platsen mellan de tvâ keruberna, som stâ p§ 
vittnesbôrdets ark, skall jag tala med dig om alla laid, som jag ge- 
nom dig vill gifva Israels bain- (25: 10—22). Fôrbundsarken 25 

Detta àr den enda skildring vi âga af arkens uppgifl 01 b 
utseende. Men det torde vara visst, att skildringen ej hvilar p5 
autopsi. Dâ den skrefs, fanns arken icke làngre till. utan hade, 
sannolikt fiera hundra âr fôrut, gâtt fôrlorad fôr Israël. Skild- 
ringen kan sâlunda visa oss, hur man efter den babyloniska 
fângenskapen fôrestâllde sig arkens utseende och àndamâl, men 
icke ge oss nâgon ledning till att klargôra. hum den i verklig- 
heten sâg ut eller hvartill den anvàndes. Att den icke var eu 
fôrvaringsrum fôr lagen, torde âtminstone kunna fâ anses sâkert. 

De âldsta historiska uppgifterna om arken finna vi i Samuels- 
bôckerna. Af I Sam. 3 kunna vi se, att arken var uppstalld i 
ett tempel i Silo. I de fôljande kapitlen beràttas om hum is- 
raeliterna under sitt krig mot filisteerna skickade efter arken 
frân Silo, »att den ma komma och vara ibland oss och fraisa oss 
frân vara fienders hand» (4,3). Nâr filisteerna sa fingo veta, att 
arken forts till den israelitiska hâren, blefvo de fôrskrackta. 

»ty de tânkte: Gud har kommit in i lagret. Och de sade: Ve 

Nâgot sâdant har fôrut icke hândt. Ve oss! Hvem kan ràdda 

oss frân demie vâldige guds hand? Det var demie gud. som slug 

egyptierna med alla slags plâgor i ôknen. Men fatten dock mod och 

varen man, I filisteer, sa att I icke blifven tralar ât liebreerna» (4,7 ff.). 

Striden slutade med Israels fullstândiga nederlag. Filisteerna 
erôfrade arken och fôrde den med till sitt land. Men pest och 
andra olvckor tvungo dem snart att sànda arken tillbaka till 
Israël. Under Sauls regering omtalas arken en gang; den skulle 
dâ befunnit sig i haren. David fôrde den till Jérusalem, och han 
hade den med pâ nëstan alla sina fàlttâg. Efter hans dôd in- 
sattes den i det tempel, som Salomo byggde ât Jah\-e. 

Detta àr i det nârmaste allt, som de àldsta kâllorna beràtta 
oss om arken. Det àr som man ser ej synnerligen mycket. Sa 
mycket framgâr emellertid af dessa beràttelser, att arken pâ ett 
eller annat sàtt àr en bostad fôr en gud, samt att den ursprung- 
ligen haft sin plats i Silo, en af Josefsstammarnes àldsta kult- 
orter, och att den sâlunda frân bôrjan varit en efraimitisk och 
icke nâgon judisk helgedom. 

Professor Vôlter, som i sitt màrkliga arbete Aegypten und 
il" bibel 1 sokt komma pâ spâren sambandet mellan den egyp- 

1 Daniel Vôlter, Aegypten und die bibel. Die urgeschichte [s- 
wtels im licht der âgypt. mythologie, 4. aufl., Leiden 1909. Vôi 11 k synes 
ej ha tagit nâgon hansyn till ett nvss fore hans sista upplaga ut-ifvet 2 6 Sven Lônboi 

tiska mytoldgien och Israels gamla stamsâgner, har-dâr ocksâ 
kommit in pâ frâgan om arken. Vôlter anser, att patriarken 
Josef i sjàlfva verket âr identisk med den egyptiske guden Osiris, 
och nâr det i i Mos. 50 berâttas, att Josef efter sin dôd bief 
balsamerad och lagd i en kista, som Israels barn sedermera fôrde 
med sig till Palestina, sa betyder detta. att israeliterna upptagit 
ktdten af en dôd. i en kista liggande gud, en kult. som ursprung- 
ligen ej horde hemma hos dem. utan som hàmtats frân egypterna, 
nàmligen just Osiriskulten. 

Arken âr enligt prof. Vôlter en Osirissarkofag, en rnumie- 
kista, som tânktes innehâlla guden Osiris mumie. Trots den 
stora lardom. med hvilken han sôker uppvisa sannolikheten aï en 
sâdan hypotes,. har Vôlter icke fâtt sa synnerligen mycket bi- 
fall. Mera erkànnande har dâremot gifvits ât en annan mening. 
som représenteras af bl. a. Martin Dibelius. 1 

Dibelius anser. att de âldsta beràttelserna gifva stôd for den 
uppfattningen, att arken var en gudatron eller en fotstâllning, pâ 
hvilken Jahve tânktes trôna. Han tanker sig dâ. att kerubbil- 
derna icke stodo ofvanpâ arken utan vid sidorna af densamma. 
sa att de pâ detta sàtt uppburo dess lock. Detta skulle dâ inne- 
bàra en fôrklaring till den titel, som ofta tillâgges Jahve, »Jahve 
Sebaot, han. som tronar ôf'ver Iceruberna». 

Fôrfattaren uppvisar vidare, att dylika gudatroner utan nâ- 
gon gudabild, dâr man sâlunda tânkte sig guden osynlig ha sin 
plats, icke aro nâgon ovanlig fôreteelse i orientens religionshistoria. 
Ur bâde Herodots och Xenofons berâttelser veta \i. att perserna 
pâ sina krïgstâg medfôrde en tronvagn fôr Ahura Mazda alldeles 
pâ samma sâtt som israeliterna enligt Samuelsbôckernas berât- 
telser fôrde med arken i fait. 

Arkens namn antyder, att den till sin form sâg ul soin en 
>ark» eller lâda och sâledes sakna.de sâvàl ryggst(')d som sido- 
stôd. Dibelius erinrar i detta sammanhang om att man ofta pâ 
assyriska och babyloniska reliefer finner gudatroner af donna typ 

arbete af han- landsman T. P. Sevensma, De ark Gods, het <>\u\- 
israëlitische heiligdôm. I en punkt har demie Fôrfattare kommil till etl 
liknande résultat som prof. Vôlter, i det han anser, att arken inne- 
hâllit en gudabild och ej vaut en toœ gudatron. 

1 Martin Dibelius, Die lad< Jahves. Fine religionsgeschicht- 
untersuchung, Gôttingen [906. (Forschungen zur religion und 

tur des Alteii und Neuen Testaments, herausgegeben von W'n- 

HELM BOUSSEl und HERMANN GUNKEL. 7. llel'l). Fôrbundsarketî ■ 27 

afbildade. Jag hânvisar i detta fall till den bekanta afbildning af 
solguden frân Sippar, som finnes âtergifven "(Usa i Dibelii af- 
handling. Alan ser hàr guden sittande pâ en sâdan lâdliknande 
tron. hvars ôfverstycke uppbâres af ett par «keruber». Solguden 
skulle hàr sâledes »trona ôfver keruberna pâ samma sàtt som 
Jahve Sebaot pâ arken. 

Fôrfattaren anser vidare, ait arken ursprungligen ej hôrt 
samman med Jahvereligionen, utan att den fôrfàrdigats under in- 
Ûytande af babyloniska fôrestallningar fore israeliternas invandring 
i Palestina. Don var dâ uppstâlld i ett tempel i Silo. Vid 'Jeu 
•israelitiska invandringen togs donna stad i besittning af Jbsefs- 
stammarna. Silotemplet bief deras fôrnàmsta helgedom, och ar- 
ken blir pâ detta sâtt Jahves ark. I denna egenskap kom den att 
under den fôljande tiden spela en framstâende roll i Israels historia. 
Jag skall ej hàr sôka att lâmna nâgot nytt bidrag till 
losningen af detta problem, hvilket liksom sa mânga andra 
blifvit en stridsfrâga mellan assyriologer och egyptologer. Jag 
skall i stâllet sôka att nâgot belysa en annan frâga om arken, 
en frâga, som oeksâ den blifvit fôremâl for en liflig diskussion. 
Hvart tog arken vàgen? 1 likhet med flertalet forskare antager Dibelius som sanno- 
likast, att arken fôrstôrdes samtidigt med Jerusalems tempel, dâ 
staden erôfrades af Nebukadnesar 586. 

Att arken icke fanns i det andra templet. som uppbyggdes 
efter âterkomsten frân Babel, âr alldeles visst. Senare judiska 
sâgner visste emellertid att fôrtâlja, att arken icke blifvit fôrstôrd, 
utan att den hade râddats undan af profeten Jeremia, som gômt 
den i en grotta pâ det berg, som Alose kort fore sin dôd be- 
stigit for att dârifrân la se Kanaans land. Hàr skulle den vara 
dold, tills Jahve âter hade blifvit nâdig mot sitt folk och fort 
det tillbaka till dess land. 

Nâgra verkliga underrâttelser om arken har man knappasl 
efter Davids och Salomos tid. Det finnes emellertid ett stalle i 
Gamla Testamentet, som synes kunna gifva en fast hâllpunkt for 
att la reda pâ arkens ode. Det âr ett stalle hos profeten Jere- 
mia (kap. 3: 16). 

Stâllet i frâga tillhôr tiden efter eller under konung Josias 
reformation. Israels rike hade redan omkring ett ârhundrade ^S Sven Lonbo 

varit en assyrisk provins, och Juda hade lika lange varit ett as- 
syriskt lydrike. Nu hade emellertid Assyriens maki blifvit bru- 
ten. Assyrien hade mâst draga sina trupper tillbaka Iran Me- 
delhafstrakterna for att fôrsvara sitt eget omrâde. Konung Josia 
och Juda, som nu befriats frân det assyriska oket, kunde dârfôr 
umgâs med planer att med sig sôka fôrena de ôfriga israelitiska 
stammarnes omrâde till ett nytt israelitiskt rike med Jérusalem 
till medelpunkt. 

Detta âr den historîska bakgrunden till Jeremias ord i det 
ifrâgavarande kapitlet. Profeten sàger hâr, att Israël, de tio 
stammarne. som for sina synders skull blifvit sa hârdt tuktade 
genom assyrerna, i sjâlfva verket icke hade varit vârre an Juda. 
Han hade dârfôr fâtt Jahves befallning att gâ och predika trô- 
stens ord for Israël och saga till de fôrkastade stammarna, att Jahve 
àter tânkte forbarma sig ôfver dem och gôra deras framtid ljus. 
Och det skull ske, att nâr I pâ den tiden fôrôken eder och 
blifven fruktsamma i landet, sàger Jahve, dâ skall man icke mer tala 
l 'in Jahves fôrbundsark eller tànka pâ den; man skall icke komma ihâg 
den eller sakna den. och man skall icke gôra nâgon ny sâdan. Qtan 
pâ den tiden skall man kalla Jérusalem » Jahves tron»; och dit skola 
fôrsamla sig alla hednafolk, till jahves namn i Jérusalem.» 

Hvad kan man nu draga for slutsatser af dessa Jeremias 
ord? Fôrst och fràmst synes af dem med mil tydlighet framgâ, 
att arken nu ej làngre finns kvar. Arken har sâlunda blifvit 
fôrstôrd eller bortrôfvad, medan ânnu det salomoniska templet 
existerade. Nâr Nebukadnesar erôfrade Jérusalem, faims sâlunda 
arken ej làngre kvar i templet. 

Vidare far man komma ihag. att Jeremias trôsteord ôfver 
arkens fôrlust icke riktas till Juda utan till Israël. Israël borde 
ej sôrja ôfver fôrlusten af arken, af » Jahves trou», ty de skulle 
i stàllet fa en ny medelpunkt i Jérusalem. Jérusalem och dess 
tempel skulle bli dem en fullgod ersâttning for den religiôsa me- 
delpunkt som de fôrlorat, dâ de miste arken. 

Detta àr tankegângèn hos Jeremia. Dàraf kan man sâledes 
sluta, att Jeremia fôrst och fràmst betraktar arken som en isra- 
elitisk och icke som en judisk helgedom, och hans yttrande fôr- 
atsâtter, att arken blifvit fôrstôrd i Nordisrael efter att lange lia 
varit <\t- nordisraelitiska stammarnes religiôsa medelpunkt. 

l)<'t sista som man hôr om arken àr emellertid. att tien ]>,i 
Salomos tid fanns i Jerusalems tempel, och det finnes ingen an- Fôrbundsarken 29 

tvdan om att don hârifrân skulle ha forts till NTordîsrael. Det 
torde emellertid vara klart, att Israël efter rikets delning gârna 
skulle ha ônskat att fà tillbaka den gamla helgedomen, som var 
fbsefsstammarnes tillhôrighet och till hvilken sa mânga af deras 
gamla traditioner voro knutna. Frâgan gâller dâ i sjâlfva verket 
blott om Israël haft nâgot tillfallo att taga tillbaka arken frân Juda. 

Xu veta vi af Konungabôckerna, att israeliterna âtminstone 
en gang haft ett sâdant tillfâHe. Det var dâ Esraels konung 
[bas erôfrade Jérusalem. Jag skall har anfôra berâttelsen om 
kriget i sin helhet, sâdan den star att lasa i andra Konungaboken. 

Sedan det fôrst omtalats, att Juda konung Amasja besegral 
edomiterna och erôfrat deras fâstning Sela. fortsàtter berâttelsen 
(Il Kon. 14: 8 — 14): 

Vid denna tid skickade Amasja sândebud till Joas, son till Joahas, 
son till fchu, Israels konung, och lat saga : »Kom, lâtom oss drabba 
samman med hvarandra.» Men Joas, Isiaels konung, sânde dâ till 
Amasja, Juda konung, och lat svara: »En tornbuske pâ Libanon sande 
en gang bud till ett céder pâ Libanon och lât saga: Gif din dotter at 
min son till hustru! Men sa gingo markens djur pâ Libanon l'rani 
ofver tôrnbusken och trampade ned den. Du har slagit Edom, och 
dârôfver fôrhafver du dig i ditt hjârta. Men lat dig nôja med den 
âran och stanria hemma. Hvarfôr utmanar du olyckan, dig sjalf och 
[uda med dig till fall?» Men Amasja horde icke diirpâ, och sa drog 
[oàs, Esraels konung, upp, och de drabbade samman med hvarandra, 
han och Amasja, [uda konung, vid Betsemes, som hôr till Juda. < >ch 
Juda miin blefvo slagna af Israels mân och flydde, hvar och en till sin 
hydda. Och Amasja, juda konung, son till Joas, son till Ahasja, bief 
tagen till fânga i Betsemes af Joas, Israels konung. 

Och nâr de kommo till Jérusalem, brut han ned ett stycke af Je- 
rasalems mur. vid Efraimsporten och anda till hôrnporten, fyrahundra 
alnar. Och lian tog allt guld och silfver och alla Icârl nom funnos i 
Jahves kus och i konungahusets skattkamrar, dartill ock gisslan; och sa 
vande han tillbaka till Samaria.» 

Det namnes har ingenting sârskildt om arken. 1 men det 
torde vara sjalfklart, att om den vid donna tid ânnu fanns kvar 
i Jerusalems tempel. kan konung J«-as icke hafva lâtit tillfaJlet gâ 
sig ur hânderna att fora tillbaka den gamla israelitiska helgedo- 
men for att âterigen uppstàlla dcMi pâ dess forna plats i [sraels html. 

1 \'i fa for ôfrigt ihâgkomma, att alla dessa berattelser lia slutredi- 
ts af judiska fôrfattare, som darfôr mâhânda ej sallan borttagit sâ- 
dant, som for den judiska nationalkanslan mastc svnas sârskildt stôtand» 30 Sven Lfinborg 

Man torde sâlunda kunna antaga, att fôrbundsarken af ko- 
nung Joas âtererôfrats àt Tsrael och att den nu âterigen upp- 
stâllts i dot gamla templet i Silo, hvilket efter donna tid torde 
lia fâtt anseende som det fôrnàmsta oller i alla fall ett af do fôr- 
nàmsta Jahvetemplen i Israël. Hâr bar dâ arkon stâtt, n.'ir assy- 
rerna âr 7- 1 -' erôfrade [sraels rike, och det âr vid detta tillfâlle, 
som fôrbundsarken blifvit bortrôfvad eller fôrstôrd. Don har 
Liit delà ode ej med Jérusalem ntan med Silo. 

Pâ ett annat stalle hos Jeremia fâ vi en bestàmd antydan 
om dels att Silo botraktats som Israels nation alhelgedom, dels 
ocksâ att staden blifvit fôrstôrd vid don assvriska erôfringen 
af Israël. Det âr i det sjunde kapitlet. Jeremia hâller har ofter 
konung Josias olyckliga nederlag och dôd vid Megiddo ott stràngl 
strafftal mot folket och varnar Juda rike med Tsraols exempel. 
I Lui sâger (7: 12 — 15): 

Gân boit till den plats i situ, dar jag foiitt liit mitt namn bo } 
och son, huru jag har gjort med den, fôr mitt folk Israels ondskas skull. 
Och eftersom I hafven gjort alla dessa gârningar, sâger fahve, och icke 
hafven velat hôra, fastan jag tidt och ui'ta har talat till eder, och icke 
hafven velat svara, fastân jag hnr ropat pâ eder, darfôr \ill jag nu med 
detta hus (= templet i ferusalem), som âr uppkalladt efter mitt namn, 
och som I fôrliten eder pâ, och med dehna plats, sonî jag har gifvit 
ât eder och edra fâder, gôra sâsom jag gjorde med Silo. Och jag skall 
bortkasta eder frân mitt ansikte, sas. .m jag har bortkastat alla < j ilia 
broder, ail Efraims ^'iil.» 1 Del âr emellertir) mârkvârdigt, att arken, som under Davids 
titl tydligen var en af rikets mest vôrdade helgedomar, kunde 
fôrsvinna, utan att denna hândelse lâmnade efter sig fiera spâr i 
litteraturen. Jag har emellertid icke kunnat frigôra mig Iran den 
fôrestâllningen, att vi i alla fall âga en antydan om, arkens bort- 
fôrande till Silo under Joas i det mycket omtvistade Silostâllet i 
den bekanta dikten »Jakobs vâlsignelse (I Mos. 49). Jag citerar 
hâr tir dikten de stâllen som handla om J/t.<h( och Josef, repre- 
sentanterna for rikena Juda och Israël (49: s -ij, 22 — 26): 

1 Att Jeremia ej har kan syfta p§ en for Ofrigt fullstândigt 

hypotetisk — erôfring af Silo genom filisteerna fore konungatiden, torde 
knappt behôfva papekas. Forbundsarken 31 

»Juda, dig skola dîna broder prisa, 

din hand skall vara pâ dina fiendera nacke, 

for d,ig skola din faders soner buga sig. 

Ett ungt lejon âr Juda; 

frân rifvet byte har du dragit dit upp, min son. 

1 lan har lagt sig ned, han hvilai sâsom ett lejon, 

m en lejoninna — hvem vâgai oroa honom 
Spiran skall icke vika ifrân fuda, 
icke hârskarstafven ifrân hans fôtter, 
(il/ deas han hommer Ml Silo 
och folken blifva honom horsamma. 
Han binder vid vintrâdet sin âsna, 
vid âdla rankan sin âsninnas l'aie. 
Han tvâr- sina klâder i vin, 
sin mantel i drufvors blod. 
Hans ôgon âro dunkla al' vin 
mil hans tànder hvita al' mjôlk. 

Ett ungt frukttrâd ai [osef, 

ett ungt frukttrâd vid kâllan; 

dess grenar na utôfver muren. 

Bâgskyttar orna honom; 

de skjuta pâ honom och ansâtta honom; 

dock fôrblifver hans bâge fast, 

och hans hânder och armar hafva spânstig kraft, 

genom dens bander, soin ar i\cn starke i Jakob, 

gennm honom. som ar herden, [sraels klippa, 

genom din faders gud, som hjalper dig, 

genom den allsmâktige, soin gifver dig valsignelser, 

valsignelser frân himmelen dâruppe, 

valsignelser frân djnpet. som utbreder sig dârnere, 

valsignelser frân brôst och skôte. 

Din faders valsignelser na hôgt, 

hôgre an mina fôrfaders valsignelser, 

de na upp till de eviga hôjdernas hiirlighet. 

De skola komma ôfvei [osefs hufvud, 

ôfver dens hjassa, s. .m ar en furste bland sina broder. 
Forskare hafva uttal.it mânga olika meningar om vid hvilken 
tidpunkt donna dikt kan hafva blifvit fôrfattad, och sàkerligen 
innehâller den delar af mycket olika aider. For mig synes det 32 Sven Lônborg 

vara sannolikast, att den i sin nuvarande form hârrôr frân unge- 
fâr samma tidsperiod som den s. k. Moses vâlsignelse, mâhânda 
just frân konung Joas' tid. Yttrandet att bâgskyttar oroa Josef, 
men att hans bâgo fôrblifver fast, skulle i sa fall syfta pâ Israels lâng- 
variga strid med syrierna i Damaskus, en strid, i hvilken Israël 
lange légat under men under konung Joas' regering sa smâ- 
ningom bôrjade la ôfverhand. 

Hârmed ma emellertid fôrhâlla sig huru som helst. Ora 
dikten i ôfrigt an skulle hârleda sig frân en annan tid, synes 
mig i alla fall Silostâllet bâst kunna forklaras, om man antager, 
att denna del af dikten skrifvits pâ Joas' tid. 

Stâllet i frâga innehâller de bekanta verser, som i den aldre 
bibelôfversàttningen âtergâfvos pâ foljande sâtt: 

ïSpiran skall icke vika ifrân Juda, 

icke hârskarstafven frân hans fôtter, 

fôrrân Fridsfursten kommer», 
och som i bibelkommissionens ôîversâttning lyda: 

»Spiran skall icke vika ifrân fucla, 

icke hârskarstafven ifrân hans fôtter, 

till dess han kommer till Silo.-» 

Hvem âr det som kommer till Silo, dâ spiran viker ifrân Juda? 

For min del anser jag icke osannolikt. att fôrklaringen till 

detta gâtfulla uttryck âr att sôka i de hândelser, for hvilka vi i 

det fôregâende hafva redogjort, kriget emellan Joas och Amasja. 

Juda hade fore detta krig varit ett sjâlfstândigt och i fôr- 

hâllande till sina grannar màktigt rike. Amasja hade i Saltdalen 

slagit »tiotusen edomiter» och satt sin fot pâ Edoms nacke. Mon 

kriget med Israël gjorde ett hastigt slut pâ detta. Jerusalems 

nmrar nedbrôtos af Joas, templet plundrades, och Juda blir nu on 

t ici framât en lydstat under Israël. »Spiran har \ikit ifrân Juda.» 

Och detta sker, dâ fôrbundsarken, dâ »han, som tronar ôfver ke- 

ruberna», f<">res bort ur Jerusalems tempel och kommer till Silo. 

( )m man finge antaga dotta, sa skulle ocksâ tien gamla fôr- 
klaringen af Silostâllet pâ satt och vis vara riktig. Ty den 
som »kommer till Silo» âr Jahve, som tronar ôfver keruberna, 
krigsguden, som pâ andra stâllen kallas Jahve Schalom, ►Frids- 
fursten». Résumé. 

Nach der zeit Salomos wird die lade nicht mehr erwahnt, und 
man hat angenommen, dass sie noch immer im tempel war und bei 
der eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar zerstôrt oder wegge- 
fûhrt wurde. Bei einer untersuchung von Ter. 3: 16 ergibt sich jedoch, 
1) dass die lade schon damais zerstôrt war, 2) dass die zerstôrung in 
Israël und nicht in juda stattgefunden hatte. 

Wie ist nun die lade von Jérusalem nach Israël gekommen? Die 
altesten erzahlungen von der lade beweisen, dass sie ein altes israeli- 
tisches heiligtum war, das ursprunglich seinen platz in Silo hatte, und 
es ist demnach klar, dass Israël sic gern zuriïckbekommen hatte. Dazu 
bot sich auch eine gûnstige gelegenheit, als Joas (II Kôn. 14) Jérusa- 
lem erobcrte und den tempel plûnderte. Wahrscheinlich wurde die 
lade damais nach Silo zurûckgefûhrt, und hier dûrfte sic zerstôrt wor- 
den sein, als das reich Israël von den Assyrern erobert wurde. Auf 
dièse eroberung bezieht sich zweifelsohne Jer. 7, 12 — 15. 

Man darf wohl annehmen, dass die umstrittene stelle Gen. 49, 10 
ûber Silo auf die eroberung Jerusalems durch Joas anspielt. Damais, 
als die lade von Jérusalem nach Silo gebracht wurde. wurde nàmlich 
»das scepter von Juda entwendet». MO. 1910, Zur hebrâischen lautgeschichte. 

Vi in 
P. Leander. 

Die folgenden bemerkungen knupfen sich an das hochinteres- 
sante werk Brockelmanns, Grundriss der vergleichenden gram- 
matik der semitischen sprachen I, durch dessen studium sie 
veranlasst worden sind. 

i. In den nomm. *qatl, die zwischen don auslautenden kon- 
sonanten einen r^-laut entwickeln, wird der «-vokal diesem œ 
assimiliert, s. 184: *nafs itâfœs > nœfœs. Aber wenn man dièse 
tatsache mit dem gesetze, s. 216, vergleicht, laut dessen unter dem 
einfluss einer laryngalis als 3. radikals a fur œ eintreten soll: *zàbh 
> sœbah, vermisst man eine erklârung, wie das a auch im letzteren 
falle hat zu œ werden kônnen. 

Der svarabhaktivokal ist, wie ich glaube, auch in stàmmen 
mit einer laryngalis als 3. radikal von anfang an <b gewesen, und 
der ursprungliche «-vokal ist, wie in *nafs > nœfœs, so auch in 
*zabh > ■ zâhœh diesem œ assimiliert worden. Auf dieser stufe 
sind in der tat einige stamme, nàmlich die mit (einem nachher 
aufgegebenen) ' als 3. radikal, stehen geblieben: pœlœ, dœsœ u. a. 
Erst spâter wurden kurze vokale einer wortauslautenden laryngalis 
zu a assimiliert, also *zœbœh > zœbàh. 

Das soeben erwahnte gesetz, s. 216: »Unter dem einfluss 
<'incr laryngalis als 3. oder eines ' (seltener h) als 2. radikals tritt 
a fur œ ein» ist auch im ûbrigen etwas voreilig formuliert. Der 
svarabhaktivokal ist bekanntlich a nicht nur nach '. sondera aus- 
serdem fast immer nach h und //. Unter dm mir bekannten 
segolata médise h (21) oder I; (<>2) befinden sich nur drei im A I. 
zu belegendc wôrter, die œ aufweisen: *ôhœl, lœhœm und vcehœm 
(neben râfyam). << tritt auch nach ' ein: tô'ar, also ûberhaupt nach 
jeder laryngalis. Zur hebrâischen lautgeschichte 35 

2. Wenri also wôrter wîe zébah friiher zœbœh gelautet 

haben, ist die assimilation kurzer vokale an eine wortauslautende 
larvngalis jûnger als die entwicklung des svarabhaktivokals der 
segolata, somit auch jïinger als der wegfall kurzer, unbetonter 
vokale im wortauslaut. 

Ich muss mir deshalb die entwicklung der s. [94 anm. erôr- 
terten formen etwas anders vorstellen. Die in frage stehende 
assimilation soll nach Brockelmann zunàchst in den endungslosen 
formen des jussivs erfolgt und von da aus erst analogisch auf 
die ùbrigen formen ausgedehnt worden sein, wâhrend in den 
nomm. die ursprunglichen vokale erhalten blieben. Die assimila- 
tion wird demnach von ihm in eine période zuri'ickverlegt, wo 
die kurzen, unbetonten vokale im wortauslaut noch gesprochen 
wurden. 

Wenn man aber die assimilation in eine spâtere zeit versetzt, 
wird sie auch in den indikativformen lautgesetzlich. Dass sie 
im stat. abs. der nomina, wie mizbeah, nicht erfolgt ist, er- 
klârt sich daraus, dass dieser eigentlich eine pausalform ist und 
also in der drucksilbe langen vokal hat. Der stat. abs. mizbeah 
verhâlt sich in dieser hinsicht zum stat. cstr. mizbah wie p. 
iippiïpeah zu k. iippâpdh. Einzelne abweichungen, wie cstr. maftèah, 
k. i e zqbbêah, zeugen von einem schwanken des sprachgefûhls. 

Da ich jedoch fur die verlegung dièses assimilationsgesetzes 
in jene spâtere zeit keine andere stùtze habe finden kônnen, als 
die fur wôrter des typus zœbali supponierte entwicklung, bin ich 
mir selbst der unsicherheit der sache wohl bewusst. Wenn es 
sich aber als notwendig zeigen sollte, die assimilation kurzer vo- 
kale an eine wortauslautende laryngalis in eine frùhere période 
zu verlegen, mùsste eine erklarung des typus zœbali gesucht 
werden. 

3. S. 103 f. weist Brockelmann darauf hin, dass in gewissen 
wôrtern auf einem freien, urspriinglich kurzen vokal ein nebenton 
ruht, der ein rest des alten, von dieser silbe nach ultima ver- 
schobenen haupttons ist. Einen solchen nebenton stellt er bei 
mehr als dreisilbigen formen mit dem suffix 2. p. sg. m. -châ 
fest: *dabâraJcâ -> d*bàr*châ, *mashdbaM > miSkafrchà. 

Aber dièse erscheinung beschrânkt sich nicht auf mehr als 
dreisilbige wôrter. Die dreisilbigen dam'châ und 'uid'châ zeigen 
ihn ebenfalls. Er ruht regelmâssig auf einem freien a in zweiter 
silbe vor dem suffix -cita, auf einem ursprunglichen i in derselben 3 6 P. Leander 

stellung dagegen nur seltener: 'ë&châ, sôlëh a chd und m e sdllëh a châ. 

Im allgemeinen ist bekanntlich dièses i unbetont, sowohl in urspr. 
dreisilbigen wôrtern: simcha, wie in urspr. mehr als dreisilbigen: 
'oiïbchâ. 

4. Zur vervollstàndigung der ausfùhrungen Brockelmaxns 
ûber die spezielle geschichte des akzents môgen noch zwei falle 
erwâhnt werden: 

a. Gehen der haupttonsilbe vier tonlose silben mit kurzen 
freien vokalen voraus. so schwinden die vokale an zweiter und 
vierter stelle, wâhrend die an erster und dritter stelle in den 
jetzt geschlossenen silben erhalten bleiben: * y adamatak(jem > 
'admafichém. 

b. Gehen der haupttonsilbe drei tonlose silben mit freien 
vokalen voraus, von denen die beiden ersten kurz sind, der dritte 
lang, so schwindet der zweite kurze, wodurch die erste silbe 
geschlossen wird und ihr vokal erhalten bleibt: *hasirëhœm > 
hasrehœm, *sadaqôtâu > siâqôpâu. 

5. S. 257: »Folgte auf eine offene silbe mit kurzem vokal 
eine gleiehfalls offene silbe mit demselben konsonanten im an- 

laut, so verlor die erste silbe — schon im ursemit. ihren 

vokal, und die beiden gleichen konsonanten traten zu einem ge- 
minierten zusammen». 

Die bedingung, dass die folgende silbe gleiehfalls offen sein 
solle, ist nicht aufrecht zu erhalten. Wie ein ursemitisches *hamama 
im hebr. und syr. zu Ijam, im arab. und âthiop. zu hdmma wird, 
so entwickelt sich ein ursemitisches ■'Ijamaniat im hebr. zu hnmmn, 
im arab. und àthiop. zu hdmmat, im syr. zu hemmap. 

6. S. 184: »Nach a ward nur durch ' getrenntes ce zu n in 
'certes, aber stets Jtaôrœs». Die assimilation soll nur in diesem 
worte durchgefiihrt sein, wâhrend sie in haœbœn, haérœg und 
haérœs, Wô doch dieselben bedingungen vorhanden sind, unter- 
bleibt. 

Es wâre natùrlich an sich dcnkbar, dass ein lautgesetz nur 
in einem einzigen worte durchgedrungen wâre, dass ilim aber 
in allen iibrigen die analogie erfolgreich entgegengewirkt batte. 
In diesem falle wâre indessen das unzweifelhaft kurze à in 
haérœs dem n nicht nur qualitativ. sondern auch quantitativ 
assimiliert. Es wâre, wofern wir ans der orthographie schlies- 
sen dùrfen, durch die assimilation lang geworden. Und das 
scheint nur eigentùmlich. Zur hebrâischen lautgeschichte 37 

Ich môchte eine andere erklârung in vorschlag bringen. 
haârœs, die pausalform, hat viellcicht bci diescm worte die kon- 
textform, *haœr<ss, verdrângt. Gerade bei den segolatis ist frei- 
lich oft das entgegengesetzte der fall. Die kontextformen dcësœ, 
Du'cJffrli,, nœdœr, nœsah, pélœ, sœôceq, qàdaem u. a. sind bekannt- 
lich in die pausa eingedrungen, oder vielleicht richtiger: nach der 
durchfùhrung der assimilation in : qdtœl > qdtœl ist bci diesen 
wôrtern eine pausalform neugebildet worden, die glcich geschrie- 
ben wird, aber in der drucksilbe wahrscheinlich einen langen 
vokal hat: dœsœ, mœlœcli u. s. w. I3ei pœpl> hat sich dagegen 
die pausalform auf kosten der kontextform verbreitet, und letz- 
teres ist ja ausserhalb der segolatenklasse geradezu das normale 
verhâltnis. 

'œrœs: haârœs wâre nicht das einzige wort, wo sich die 
form mit dem artikel in dieser weise von der form ohne dcn- 
selben differenziert : har heisst ja mit dem art. hâhâr; ha:;, c am 
und par wechseln im kontext mit den entsprechenden pausal- 
formen hâ§, 'dm, par, aber in den determinierten formcn ist der 
prozess schon vollzogen: hcehâg, lia àm, liappâr. 

y. Zum schluss mâche ich auf ein paar von Brockel.manx 
nicht mitgenommene lautgesetze aufmerksam, die mir fur das 
verstàndnis des hebrâischen wortmaterialsbedeutungsvollerscheinen. 

a. Die assimilation eines unbetonten i an eine laryngalis er- 
folgt progressiv nicht nur in der 1. p. sg. impf., 'œqtôl, s. 198, 
sondern ùberhaupt sehr oft, jedoch nie, wenn eine geminata folgt 1 : 
von *'igl (> l êgeel)' œ§Uch, von * Q idr (>édœr) 'œdro, von *hilb (>hélœb) 
hcelbô, hœlbè, von :;: V.s? (> y èsœî) 'œsli, vom abs. sg. hiœzâion, wo 
die folgende geminata der assimilation entgegengewirkt hat, cstr. 
sg. hœ.sion, pi. liœziônôp, ebenso vom abs. higgûion cstr. hœgion, 
aus *frim'ât (vgl. ass. himëtu) wird hœmâ, aus *hilqàt (vgl. hélœq) 
hœlqâ u. s. w. Dagegen unterbleibt die assimilation z. b. im perf. 
hifil, in liizq'i, ' ibrim, 'imrâp'o (neben 'cemrâfo) u. ô. Wahrschein- 
lich handelt es sich hier uni einen zwischenlaut, fur den die schrift 
keine besondere bezeichnung besass. 

Auch die transitiven verba primée laryngalis zeigen im prâfix 
der 1. p. sg. impf. qal ein ce: "œ' a 'é(r. Da dièse in den ûbrigen 
prâfixen des impf. qal bekanntlich a haben, ist wohl das ce der 
1. p. auf analogischem wege eingedrungen. 

1 1. p. sg. impf. nif'ul bop» (neben *JD^»J ^ wohl analogiebildung 
nach dem qal und dem hippdél. 3 8 P. Leander 

b. a ist, wenn die betreffendc laryngalis friïhcr geminiert 
gewesen ist, vor ha und If, sowie vor unbetontem hà oder '&, 
mitunter auch vor \~t, zu œ dissimiliert worden. 1 Laut dièses 
gesetzes wurden der artikel, das adv. lia und das pron. ma in 
den angedeuteten stellungen zu liœ, bezw. mœ (letzteres mit dem 
aus starkbetontem *m« entstandenen mœ, s. 327, wenigstens der 
schrift nach, zusammenfallend). Stade hat a. a. o. einige andere 
beispiele angefûhrt, und es gibt deren noch mehrere. Die sache 
kann also als sicher anofesehen werden. Vgl. Stade, Lehrbuch der hebr. gramm. § 84. Some words on the Coptic particle se. 

By 
K. V. Zetterstéen. 

In an article on the Coptic adverb se * Dr. Axderssox ex- 
presses the opinion that Prof. Spiegelberg's notice on this par- 
ticle 2 might hâve been suggested by the researches of Axderssox 
himself into the same subject This being a rather strange asser- 
tion. I resolved to inquire into the real facts of the case, and 
soon found that Axderssox's supposed discovery must be redu- 
ced to very moderate pretensions. He says he lias discovered a 
new signification (»de nouveau, encore»), but in fact, this sensé 
was well-known even among the Oriental scholars of the eigh- 
teenth century. This is obviously proved by the following quo- 
tations from some of the most known Coptic grammars and dic- 
tionaries arranged in chronological order. 

La Croze 3 , p. 163: »se, otc, quia .... Item, in fine positum 
significat ëzi, ut. Ps. XXXVIII. 13. 4 ivr^ujTe.u ujiom se, xal ovy.éri 
i\i(f.n'4u), et amplius non ero. Ps. XL. 8. 5 Cil. 16. LXXIII. 9.» 

Scholtz 6 , p. 6.2: »ô.n, non. e<n se, non amplius». 

Peyrox 7 , p. 377, col. 2: »Ultra, Ulterius, Prseterea, Amplius 
Beut. XIII, 16. XVII, 13. 16. Matth. XXVI, 45. Joh. VI, 66. 1 Sphinx XII, p. 269 — 270. 

2 Recueil de travaux XXX, p. 142 — 145. 

3 Lexicon Aegyptiaco-Latinum, quod in compendium redegit 
Chr. Scholtz, notulas quasdam, et indices adjeeit C. G. Woide, 
Oxonii 1775. 

4 Psalterii versio memphitica e recognitione P. de Lagakde. Got- 
tingee 1875. Ps. 38. 14: entaslemsôpi §e. 

r ' de Lagarde, op. cit. Ps. 40. m: me <f<' et enkoi a» fnatônf an geî 

6 Grammatica x\egvptiaca utriusque dialecti quam breviavit, illustra- 
vit, edidit, C. G. Woide, Oxonii 1778. 

7 Lexicon linguae Copticae, Taurini 1835. 40 K. V. Zetterstéen 

II. Cor. I, 23. XIII, 2. Inseritur Mneq-xeiuvir non ultra vidit Act. 
VIII, 38.» 

SCHAYARTZE ', p. 485: 

»Partikeln im einfachen satzu. 

§ 47- 

»sc amplius hinter dem verbalprafix»: Act. 8, 38. Mncq-xe-n^-s- 
non vidit amplius.» 

Sterx 2 , § 518. »Adverbia der zcit, meist nominalen ur- 
sprungs, sind . . . s.e : (S'c (è'vc ferner).» 

ij 610. » Consécutive hauptsâtze werden meist durch grie- 
chische conjunctionen angekniipft .... Zu diesen kommen noch 
die koptischen se : <^e : i^h (ovv, nun, also).» 

P. 463 (wortregîster) : »^c B. (ferner, also) 518. 610.» 

I think that is enough. The examples afforded by La Croze 3 
and Peyron being confirmed by the modem éditions of the Bo- 
hairic version of the Bible, there is no question of corrupted or 
spurious passages where the traditional reading could be subject 
to doubt. The above passages of the Bible 4 are therefore suffi- 
cient proofs of the existence of a particle -se which corresponds 
to the Greek tu in the Septuagint and the New Testament and 
consequentlv must signify » amplius». Its existence and meaning 
thus being proved by La Croze, and his statements being ao 
cepted by Peyrox, Schwartze, etc., Axderssox deals with a pas- 
sage where the meaning is absolutely clear, although the gram- 
matical form has been explained in différent ways. 

His words 5 run as follows: » Sterx 6 fragt sich, ob nicht 
»-2tc (wieder) in Mneq^eruor (er sah nicht wieder) Act. 8. 38 fin 
verbaler st. c.» soi. > Axderssox, however, rejects this explanation, 1 Koptische granimatik, hrsg. nach des verfassers tode von II. 
STEINTHAL, Berlin 1850. 

2 Koptische grammatik, Leipzig 1880. 

3 I do not know, however. whether this signification was known 
as early as before La Croze. At ail events I hâve not found any 
examples, but perhaps there are some which hâve escaped me. 

4 I hâve not thought it necessary to transcrihc thèse passages in 
extenso; every one may easily verify them by means of the well- 
known works of de Lagarde ami Horner. 

5 Ausgewâhlte bemerkungen ùber den bohairischen dialéct im 
Pentateuch koptisch, Uppsala [904, p. .^7. 

c Kopt. Gr. i; 4^4- Some words on the Coptic particle -se 41 

and adds: »^c ïst vielmehr unter die adverbia der zeit zu rechnen 
= wieder, von neuem, wiederum; seine stellung aber in dem 
satze ist etwas willkûrlich». ïhat Schwartze bas explained this 
passage in the same way, is not mentioned. 

Moreover Axdersson 1 lias devoted a spécial article to this 
subject. Hère he affords five new examples of the signification 
»de nouveau, encore», and adds: «L'analyse de ces phrases me 
porta à soutenir que nous avons à enregistrer une particule -se 
dont le sens exact est »de nouveau, encore», mais qui peut se 
placer clans la proposition d'une manière assez arbitraire». That 
this signification was included in the Coptic vocabulary bv La 
Croze at the end of the eighteenth centurv, is, however, not men- 
tioned; nor does the author indicate that the peculiar construc- 
tion has been observed by Peyron more than seventy years ago. 
He only tells us that Mallox has characterized his notice on the 
above-mentioned Mneq-xenewir as a » découverte intéressante». 

In order to prove that this particle occurs in the Sa'idic 
dialect, too, Axdersson examines some passages of the Pistis 
Sophia where it ought to be rendered in the same way. As a 
proof of this signification Schwartze's translation 2 of one of thèse 
passages is expressly alleged 3 (»ne sine me, domine, amplius. quod 
tu es mea eXncç»). On the following page the same vvork is 
once more referred to (»et haud quisquam exibit amplius in 
consumatione temporis», etc.), and moreover two Bohairic exam- 
ples translated by Stern in his grammar are quoted: 1) p. 290 
Mnepoir&gTOTK se eca^i (fahre nicht fort zu reden) Deut. 3, 26; 
2) § 511 u^-u^.uot^- epuvren &n se cse fcuw (ich werde euch nicht 
ferner diener nennen) John 15, 15. 

Hence it follows that Axderssox's pretended discovery con- 
sists in 1) his affording some new examples of a particle the 
fortn, signification, and construction of which in the Bohairic dia- 
lect were known already many years ago, and 2) his pointing out 
its occurrence in some passages of a Sa'idic work which hâve 1 Sphinx XI, p. 129 — 138. 

2 Schwartze, Pistis Sophia, opus gnosticum Valentino adjudica- 
tum, e cod. ms. coptico L9ndinensi descripsit et Latine vertit. Ed. J. 
H. Petermann, Berolini 1851. 

3 P- 137. 42 K. V. Zetterstéen 

been misunderstood by two modem translators 1 , although two 
of them hâve been correctly rendered by Schwartze more than 
fifty )^ears ago. 

As to Spiegelberg 2 , his words run thus: »se »ferner, mehr, 
wieder». x\us einer bemerkung Leipoldts (Svhenute, s. 17, an m. 3) 
habe ich den eindruck gewonnen, dass die boheirische partikcl 
xe (- sahid. ée = grt) in der obigen bedentung nicht als be- 
kannt gelten kann. Vielleicht liegt es daran, dass Stern in seiner 
grammatih, § 51b und 610 dièse bedentung nur beilàufig ohne 
beispiele anfùhrt». In the sequel he gives several examples which 
do not occur in the notice of Andersson, and finally the form 
.uneq^sen^ir is dealt with. Spiegelberg observes: »dieses xe wird 
auch wohl in Aeta apostoh, 8,3g, stecken .... wo das ■se »fer- 
ner, mehr» seltsamer weise zwischen hûlfszeitwort und verbum 
gestellt ist», and adds in a foot-note: »Das von Andersson {Sphinx, 
XI. 12g ff.) nachgewiesene vorkommen von xt in der Pistis 
Sophia môchte ieh fur einen boheirismus dièses sahidischen textes 
halten » . 

By this it seems that Spiegelberg refers to Stern as his 
predecessor in express terms, and not only quotes, but also, to 
a certain extent, criticizes the opinion proposed by Andersson. 

Now the latter believes that Spiegelberg has borrowed his 
own explanation. He therefore reprints 3 the above-mentioned 
words of Spiegelberg, omitting the foot-note which concerns hirn- 
self, and energically défends his claims to the discovery. His opi- 
nion is summed up in the following words: »Or la particule ^c 
était, de fait, bien connue, avant que M. Spiegelberg eût rédigé 
sa note». 

When dipping into Coptic dictionaries from days long past, 
one finds, how T ever, that one must add: 

Elle Vêtait aussi, avant que M. ANDERSSON eût rédigé la 
sit une. 1 That a modem translator of a Coptic text hits upon Mmu- pas- 
sage where a certain word does not seem to agrée with the context, 
cannotj of «nurse, be al'eged as a reason against the existenct of this 
w< ird. 

2 Recueil de travaux XXX, p. 142—143. 

3 Sphinx, XII, p. 269—270. Sjâlavandringslârans ursprung. 

Af 
Torgny Segerstedt. 

I. Inledning. 

Att en person efter dôden fortsâtter sin existens i en mân- 
niskas, ett djurs eller en vâxts skepnad, àr en bland naturfolken 
vidt spridd fôrestâllning. Det torde knappast finnas ett primitivt 
folk, hos hvilket man icke môter nâgot spâr utaf en dylik upp- 
fattning. 

Reminiscenser af sjâlavandringstro kunna âfven pâvisas i den 
europeiska folktron. Den ingick i fiera af dessa folks gamla re- 
ligioner. Men i intet annat folks fôrestâllningsvârld intager sjàla- 
vandringslàran en sa dominerande plats som i de indiska religio- 
nerna och i det indiska tànkandet. Hâr har den tillfalliga och 
fragmentariska prâgel, som utmârker alla naturfolks religiôsa fôre- 
stâllningar, lemnat rum for en systematiskt genomfôrd tanke- 
byggnad. 

Och denna dogm om sjâlarnas vandring frân den ena exi- 
stensformen till den andra har alltifrân de âldsta upanisadernas 
tid till vâra dagar behârskat det indiska tànkandet. Den har va- 
rit sa inarbetad i det allmânna medvetandet, att den behandlats 
som ett axiom, hvars sjâlfklara giltighet alclrig bestridts. 1 alla 
andra frâgor kunna uppfattningarna inom de indiska filosofsko- 
lorna divergera. Guds tillvaro kan fôrnekas, frâlsningens mal och 
medel fattas olika, men sjâlavandringslârans sanning ifrâgasattrs 
aldrig. Den fasthâlles till och med, nâr sjàlens existens fornckas- 

Hvarje undersôkning af reinkarnationstron och dess ursprung 
mâste dârfôr pâ sâtt och vis koncentreras kring den indiska âskâd- 
ningen. Men de hâllpunkter for frâgan om denna fôrestallnings 
uppkomst, som de indiska religionsurkunderna erbjuda, tarfva â ^ Torgny Segerstedt 

andra sidan for att ràtt kunna utnyttjas ail den komplettering, 
som en undersôkning af seder och bruk i det nutida Indien kan 
lemna. Vârdet af de ytterligarc paralljeller, som den europeiska 
folktron och naturfolkens religiôsa âskâdning erbjuda, torde icke 
heller med fog kunna bestridas. Den primitiva vàrldsâskâdnin- 
gen âr till sin struktur likartacl ôfverallt, och en sedvânja eller en 
tankegâng, som endast lemnat nâgra otydliga spâr efter sig inom 
ett omrâde, kan understundom belysas med hjâlp af analoga fôre- 
teelser frân helt annat hall. Att begagna sig af verkligen fôre- 
fintliga analogier àr icke detsamma som att sammanfoga skilda 
fragment till en konstlad enhet. 

Det âr vàsentligen genom de analogier. hvilka etnologien 
hàmtat frân na.turfolken, som de primitiva seder, bruk och fôre- 
stâllningar, som pâtrâffas inom de hôgre folkreligionerna, kunnat 
i nâgon mân fôrklaras. Den fôrnâmt afvisande hâllning, som 
understundom poseras vis à vis alla fôrsôk att med etnologiens 
hjâlp forklara fôreteelser inom den indiska religionshistorien, âr af 
intet berâttigad. Nâr en sa betydande forskare som Vallée Pous- 
sin yttrar, att filologerna lârt att vara ansprâkslosa och att de 
» abandonnent de plus en plus aux ethnographes et aux sociolo- 
gues les spéculations sans garde-fou», 1 sa nôdgas man sàtta ett litet 
frâgetecken icke blott for ordet »ansprâkslôs», utan ocksâ for pâ- 
stâendet i dess helhet. Frânsedt det lônlôsa i att undersôka, om 
en kategori af larde i hôgre grad an en annan hôjt sig ôfver den 
allmânmânskliga svagheten att tara vilse, kan man alltid pâpeka 
den vâsentliga skillnaden mellan att undersôka buddhismens olika 
lârosystem och en primitiv folkreligion. Det torde icke vara 
mânga som gjort det experimentet att sôka forklara den budd- 
histiska dogmatikens spetsfundigheter med hjâlp af naturfolkens 
primitiva âskâdning. Men ingen torde a andra sidan med nâgon 
framgâng fôrsôka att utforska de vediska riterna och fôrestâll- 
ningarna utan att betjâna sig af fôrefintliga etnografiska paralleller. 

Utan hjâlp af dylika paralleller lâter icke heller den vediska 
sjâlavandringslàran forklara sig. Att betrakta den som en pâ den 
filosofiska spekulationens vàg vunnen fôrklaring af det godas och 
ondas fôrdelning hâr i vârlden lâter sig icke gôra. Den har en 
alltfôr stark pràgel af ursprunglig folktro, dàr den fôrst môter oss 
i upanisaderna, fôr att kunna fôrklaras som résultat af filosofiskt 

1 Bouddhisme, Opinions sur l'histoire de la dogmatique (Etudes 
sur l'histoire des religions. 2), Paris iqoq, s. 10. Sjâlavandringslàrans ursprung 15 

tânkande allenast. Delvis lâta sig ocksâ dess rôtter fôljas i de 
tidigaste vediska skrifterna. Men de fôréstâHningar, vi dâr môta, 
bli fullkomligt ofôrklarliga utan analogien med ôfriga primitiva 

folks âskâdning. 

Det àr dârfôr icke blott fôrsvarligt utan nôdvândigt att i 
stôrsta môjliga utstràckning utnyttja de parallellor. som den etno- 
grafiska forskningen gjort tillgângliga. Detta blir. sâsom redan 
pâpekats, desto mera bcràttigadt, som ôfverensstâmmelsen mellan 
olika folks och folkrasers âskâdning blir stôrre i den mân, de âro 
primitiva; det àr fôrst pâ hôgre utvecklingsstadier som differenti- 
ering och âtskillnad i starkarc grad framtrâda. 

Naturligtvis mâste det a andra sidan alltid hâllas i minne, 
att en dylik undersôkning pâ mânga punkter far en hypotetisk 
karaktâr. Naturfolkens religiôsa fôrestàllningar âro vaga och 
obestâmda. Vârt vetande oui dem àr ânnu pâ mânga punkter 
bristfâlligt. Men ju fiera likartade uppgifter, som fôreligga frân 
skilda trakter och frân skilda forskare. desto stôrre àr sannolik- 
heten for dessa uppgifters riktighet. Betràffande sjàlavandrings- 
làran och reinkarnationstron âro uppgifterna sa mânga och sa 
ôfverensstâmmande, att tillfôrlitliga slutsatser lâta sig dragas. 
Blir tillfôrlitligheten an icke absolut, sa kan den likvâl bli sa stor, 
som man ôfverhufvud taget kan nâ i detta slag af historisk 
forskning. IL Upanisadernas sjàlavandringslâra. 

1. Rigvedas uppfattning af de dôdas lif. 

Det àr, som redan nàmnts, fôrst i upanisaderna som den in- 
diska sjâlavandringslâran pâtrâffas fullt utbildad. Dàrmed àr na- 
turligtvis icke sagdt, att den icke kan ha fôrefunnits som folktro 
vid tiden for de âldre vedaskrifternas affattande och kanske lângt 
dessforinnan. Men den har i sa fall icke l_yckats tillkàmpa sig 
nâgon plats i det prâsterliga lârosystemet fôrrân vid tiden for upani- 
sadernas uppkomst. Rigvedas offerhymner âterspegla ju inga- 
lunda folkets tro, och de âro intet uttryck for den indogerman- 
ska urtidens naiva âskâdning. Om en tro pâ âterfôdelse under 
âldre tid fôrefunnits, har det varit upanisadernas spekulativa tan- 46 Torgny Segerstedt 

kande som fôrst forhjalpt den till on plats i den teologiska dogm- 
bvggnaden. 

Nâgra forskare ha emellertid trott sig i Rigveda kunna upp- 
visa spâr af tron pâ âterfôdelse. Men dessa spâr âro mycket fâ 
och osâkra. Bôhtlingk fann exempelvis sjâlavandringstron an- 
tydd i ett par verser, som han ôfversatte pâ fôljande sàtt: »Det 
andande, snabbt lôpande lefvande (sjâlen) hvilar, (ehuru) stadt i 
rôrelse, fast bland sina boplatser. En dôds lefvande (sjâlen) vand- 
rar efter behag, den odôdlige, som hàrstammar frân samma mo- 
derlif som den dôdlige (kroppen)». — »Framât och bakât gâr efter 
behag (fritt). ehuru bunden, den odôdlige, som hàrstammar frân 
samma moderlif som den dôdlige (kroppen). Den ene af dessa 
bâda, som alltjâmt pâ nytt skilja sig och gâ i olika riktningar, 
varseblifver man, den andre ser man icke». 1 Den antydan om 
reinkarnationstro, som Bôhtungk vill se i dessa verser, âr onek- 
ligen ganska dunkel, àfven 0111 hans tolkning af hymnen vore 
riktig, Det âr den emellertid icke. Deussen har pâ ett alldeles 
ovedersâgligt sâtt âdagalagt, att vi i bâda dessa verser ha en be- 
skrifning af Elden, Agnir Det âr offerelden och den himmelske 
Hotar hvars lif och vâsen beskrifvas. 

En annan reflex af fôrestâllningen om de dôdas pânyttfô- 
delse har Geldner trott sig kunna uppvisa. I upanisaderna talas 
om tvânne vâgar, som stâ den dôde ôppna. Den ena forer ôfver 
till Brahmas ofôrgângliga rike, och den, som uppnâr detta, stannar 
dâr for allticl. Den andra vâgen leder tillbaka till jorden igen. 
Det âr dessa tvânne vâgar, som det enligt Geldners mening allu- 
deras pâ i en hymn, som han âtergifver med orden: »Yama har fôrst 
upptâckt denna vâg ât oss; denna vâg kan icke mera frântagas 
oss. Pâ den hafva vâra fôrfâder dragit hâdan, pâ den fôddes de, 
hvar och en pâ sin sarskilda vàg». 3 Geldner stôder sin tolk- 
ning af versen pâ Sâyanas auktoritet. Den torde emellertid i 
detta fall icke fâ skattas allt for hôgt, eftersom han, i likhet med 
hela sin samtid, betraktade sjalavandringslâran som ett oomtvist- 
ligt axiom och alltsâ mâste vara benâgen att ôfverallt âterfinna 
densamma. Men âfven om Geldners tolkning âr riktig och 1 Rigveda 1, 164, 30; 38. Berichte d. k. sâchs. ges. d. wissensch. 
phil. hist. classe 45, 1893, s. 92. 

2 Allgemeine geschichte der philosophie 1, 1, Leipzig [906, s. 115. 
■' Vedische studien II, Stuttgart [897, s. 288. Bertholet, Re- 

msgeschichtliches lesebuch, Tttbingen n^s, s. [41. Sjàlavandnngslàrans ursprung \- 

ordet jajnânâh skall hârledas frân stammen jan, fôda, och icke 
frân jhû, veta, blir donna vers, dâ dess uttalande star alldeles 
isoleradt, ett svagt bevis for tvâvâgslârans fôrekomst i Rigveda. 

Geldner har emellertid âfven pâ ett annat stalle i Rigveda 
funnit ett uttryck, som pekar i samma riktning. Dot âr uttalan- 
det om att Varuna hârskar ofver nasta slâktes tillvarelseform. 1 
Han ser i denna utsaga en hânsyftning pâ âterfôdelsen. Donna 
antydan âr uppenbarligen ânnu svagare an don fôrra ooh kan 
pâ intet sâtt betraktas som afgôrande. 

De spâr af sjâlavandringslàra, som man velat finna i Rig- 
veda, âro alltsâ fa och vaga. Och âfven om de anforda verserna 
anspelade pâ lâran om de t vanne vâgarne, mâste denna ha spelat 
en mycket obetydlig roll, dâ don endast funnit sa obestâmda och 
osâkra uttryck i hymnerna. 

Den fôrestâllning om de dôdas lif, som obetingadt âr den 
fôrhârskande i de âldre vediska skrifterna, âr den om ett fjârran 
dodsrike, dit de aflidnes andar bogifva sig efter skillsmâssan frân 
kroppen. Denna tanke har icke heller fôrsvunnit ur den senare 
vediska litteraturen. Mon den har hôgst vâsentligt modifierats 
genom att kombincras med tron pâ de aflidnes âterfôdande till 
denna vàrld. Kombinationen har âfven betrâffande denna senare 
fôrestâllning medfôrt betydande modifikationer. 

Det dodsrike, hvarom Rigveda taîar, tânkes belâget i himlens 
hôgsta hôjd. Det ligger, dâr ljuset och morgonrodnaden dvaljas. 
Denna Ijusets boning, dit den dôde fores, beskrifves med orden : 
»Dit, hvarest ljuset alltid lyser, till den vârld, dâr solen dvâljes, 
fôrsâtt mig, o Soma, i den odôdliga, ofôrgângliga vârlden; saften 
strômme ât Indra! Gôr mig odôdlig dâr, hvarest konung Vivas- 
vants son vistas och himlens tempel finnas och de evigt rinnande 
vattnen; saften strômme ât Indra! Gôr mig odôdlig dâr, hvarest 
man vandrar omkring efter eget behag, i det tredje firmamentet, 
i den tredje himlen, dâr hvarest Ijusets vârldar finnas; saften 
strômme ât Indra!» 2 

Denna i den hôgsta himlens hôjd belâgna ljusvârld âr emel- 
lertid icke den âldsta fôrestâllning om dôdsriket, som kan skôn- 
jas i Rigveda. Det har under tidigare utvecklingsskeden tânkts 
som belâget under jorden, som ett grafrike, och af denna fôre- 

1 Vedische studien III, s. 3. Bertholet, Religionsgesch. lese- 
buch, s. 113. 

2 Rigveda 0, 113, 7 f. 48 Torgny Segerstedt 

stâllning ha âtskilliga spâr bovarats i hymnerna. H. Oldenberg 
har fâst uppmârksamhetcn pâ att vâgen till dôdsriket pâ âtskilliga 
stâllen beskrifves sâsom ledande ned i djupet. 1 Sa heter det i en 
begrafningshvmn: »Offra ât honom, som gâtt bort ôfver de stora 
bergssluttningarna och visât mânga vâgen, Vivasvants son, som 
samlar folken hos sig, konung Yama». 2 Att de dôde ha att vandra 
ned ôfver bergssluttningar for att komma till Yamas rike, antydes 
âfven i ett par af Atharvavedas hymner. 3 

Yamas hundar, som vakta ingângen till dôdsgudens bostad, 
passa ocksâ fôga till fôrestàllningen om ett himmelskt rikc. Det 
ar icke i dylika omgifningar den bild hôr hemma, som man fâr 
af en hymn, dâr det sages till den dodo: »Spring fôrbi Saramâ's 
tvânne fvrôgda brokiga hundar pâ den râtta vâgen». Detsamma 
gâller, nâr man beder Yama skydda den aflidne for de tvânne 
fyrôgda hundar, som vakta vâgarna likt tvânne mân. 4 Dessa 
tvânne gârdvarar vâcka snarast idéassociationer, som âro fôrknip- 
pade med tanken pâ en stor landtgârd. Men de ha ingenting 
gemensamt med ett himmelskt ljusrike. 

Jorden tânkes som den dôdes bostad âfven i den beromda 
begrafningshymnen : »Smvg Dig in till Din moder jorden. den 
vida, vânliga jorden; som en ungmô, mjuk som ull, mot den 
fromme offraren skvddc hon Dig for fôrintelsens undergâng. 
Ôppna Dig, jord, tryck honom icke ned. var lâtt tillgânglig for 
honom, lâtt att nalkas, holj ôfver honom, som en moder sveper 
in sin son i fliken af sin klâdnad». 5 Jorden tânkes hâr pâ ett 
allt for konkret sâtt som den dôdes bostad, for att denna tanke 
skulle kunna vara orienterad pâ den rit, hvarmed de brânda benen 
nedsattes i jorden, sedan kroppen fôrtârts af elden. Det mâste 
bakom ligga en reminiscens frân den tid, dâ liken begrafdes 
obrânda. 

Det har naturligtvis varit denna begrafningssed, som varit 
orsaken till att dôdsriket fôrlades under jorden. Sjâlen eller lifvet 
ha alltid tânkts som bundna vid kroppon; den dôde bor pâ don 
plats, dâr hans kropp befinner sig. Han bor alltsâ i grafven, nâr 
liken begrafvas; kyrkogârdarna âro ju ânnu ôfverallt spôkenas 

1 Die religion des Veda, Berlin 1894, s. 545. 

2 Rigveda 10, 14. 1. 

3 6, 28, 3; 18, 4. 7. 

4 Rigveda [O, 1 |. 10 — 1 1. 
' Rigveda 1 <>. [8, [O 11. Sjalavandringslârans ursprung in 

hemvist. Det underjordiska dôdsriket âr ursprungligen endast 

den utvidgade grafven. 

Liksom hymnerna bevarat reminiscenser utaf fôrestàllningen 
om dôdsriket sorti belâget under jorden, sa vittna ocksâ ett par 
moment i begrafningsriterna dârom. Det âligger exempelvis den 
dôdes slàktingar att efter hemkomsten frân begrafningcn offra ât 
honom nnder en tid af tio dagar. Den dôde skall ocksâ under 
tiden ha vatten att dricka och att bada i. Till den ândan grâf- 
ves ett hâl i marken vid sidan'om ingângsdôrren. Man strôr 
blommor rundt omkring och upphânger en med vatten fylld skâl 
ofver hâlet. Syftet med detta arrangemang angifves ofôrtydbart i 
de ord, som beledsaga skâlens upphângande: » aflidne, bada och 
drick hâr!» Nâr de tio dagarna gâtt till ànda, och den aflidne 
fâtt sitt sista offer, igenfylles hâlet. 1 Man bereder alltsâ den dôde 
tilltrâde till vattenskâlen genom det i marken grâfda hâlet. Den 
aflidne mâstc sâledes anses bo nerc i jorden. Att hâlet gràfves 
just vid trôskeln till huset, fôrklaras fôrmodligen dàraf, att liken 
plâgat begrafvas pâ denna plats. 

Fôrestàllningen om dôdsriket som en underjordisk vârld har 
naturligtvis icke helt fôrsvunnit, dâ man bôrjat tânka sig de aflidnes 
rike i den hôgsta himlen. Bâda fôrestâllningarna ha existerat vid 
sidan af hvarandra. Man kan ocksâ iakttaga fôrsôk att utjâmna 
motsatsen emellan dem. Sa fôreskrifves, att en knâdjup grop 
skall vid likets brânnancle grâfvas nordvâst om âhavaniya-elden. 
Ur denna grop sages den dôde komma upp for att fôlja rôken 
till himlen. 2 Fôreskriften visar, att man reflektcrat ôfver motsâ- 
gelsen mellan den gamla och den nya âskâdningen och sôkt lôsa 
den genom antagandet, att den dôde fôrst vistas i underjorden 
och sedan dârifrân stiger upp till himlen. Man fâr ocksâ hâr en 
antydan om hvad det âr, som lyft sjâlarna upp ur underjorden 
och till himlen. De ha hvirflats upp af rôken. Dôdsrikets fôr- 
lâggande till himlen sammanhànger med begrafningens undan- 
trângande utaf likbrânningen. 

Den vediska fôrestàllningen om ett dôdsrike har, som nâmnts, 
bibehâllits under den indiska religionens senare utvecklingsskeden. 
Men den har trângts i bakgrunden af tron pâ pânyttfôdelsen och 1 W. Caland, Die altindischen todten- und bestattungsgebniuche. 
(Verhandl. d. k. Akademie van wetenschappen Amsterdam. Afd. Letter- 
kunde. _N. R. i, 1896), s. 82. 

2 Açvalâyana Grhya Slltra 4, 4, 8. 

MO. 1910. 4 50 Torgny Segerstedt 

modifierats under inflytande af denna. Dôdsriket inordnas under 
reinkarnationstron. Det upphôr att vara ett land utan âtervàndo. 
Manniskorna vistas dar endast en tid och fôdas sa pâ nytt har i 
varlden. Dôdsriket blir en ànnu mera tillfâllig vistelseort for 
manniskorna an denna vârld. 2. Teorierna om den indiska sjàïavandringslàrans 
ursprung. 

Om orsaken till den fôrândring fôrestâllningen om de dôdas 
lif undergâtt âro meningarna naturligtvis mycket delade. En del 
forskare ha sôkt den indiska sjàïavandringslàrans ursprung i det 
begrepp om de "dôdas lif, som forefanns i de âldre vederna. Des- 
sas uppfattning var enligt deras mening af den art. att tron 
pâ en âterfôdelse med inre nôdvandighet utvecklade sig dârur. 
Andra hâlla fore, att tanken pâ de dôdas âterkomst till denna 
varlden âr lânad frân de naturfolk, som af de invandrande arî- 
erna undantrângts och underkufvats. Nâgra forskare ha sôkt 
reinkarnationstrons ursprung i filosofiskt-etiska spekulationer. 

Den sistnamnda uppfattningen har fâtt en typisk formulering 
i fôljande ord af Weber: »dâ i den âldsta tiden odôdligheten i 
de saligas bostàder, dar mjôlk och honung flyta, betraktades som 
belôning for dygd och vishet, under det att syndaren eller dâren 
efter sin korta lefnad hemfôll ât den eviga dôden, den personliga 
existensens tillintetgôrelse, har uppfattningen i brâhmanas undergâtt 
den fôràndringen, att alla efter dôden pânyttfôdas i en vârld, dar 
de vedergâllas for sina gârningar, den gode erhâller sin Ion, den 
onde sitt straff. 1 Men brâhmanas uttala sig icke om denna lôns 
eller detta straffs timligà eller eviga natur, och hâr har maii 
uppenbarligen att sôka utgângspunkten for dogmen om sjâla- 
vandringen. For indicrns milda sinnelag och tànkande ande syn- 
tes dess evighet icke sjàlfklar; dels mâste det finnas nâgon môj- 
lighet att genom bot och rening aftjâna straffet fôr de under 
detta korta jordelif begângna missgàrningarna, dels kunde icke 
lônen fôr de under samma korta tidsrymd utôfvade dygderna 
bestâ i evighet. Den ifrâgavarande dogmen motsvarade bâst 
bâda dessa kraf, men uppfyllde dem samtidigt mycket illa, t)- hvar 
hade man nu att sôka bôrjan och hvar slutet?» 2 1 Çatapatha Brâhmana, 6, 2, j, 27; 10, 6, 31; 11, 7, 2, j.î 
■' Zeitschr. d. d. morgenland. gesellsch. 9, s. 238. Sjalavandringslfiraiis Ltfsprutlg 5r 

Enligt denna teori âr sjâlavandringslàran alltsâ afsedd att lôsa 

de svârigheter, som voro fôrbundna med don gamla uppfattnin- 
gen. Men rcligiôsa fôrestâllningar skapas nu aldrig sa dar pâ fri 
hand, minst af allt pâ detta stadium af utvecklingen. Hur litet 
dot orimliga i tron pâ en evig belôning eller ett evigt straff fôr 
de gârningar, som begâtts under ett kort mànniskolif, betyder, 
visar bâst den sega lifskraft, motsvarande fôrestâllningar visât sig 
âga inom kristendomen. En saks rimlighet eller orimlighet, det 
âr en frâga, sem spelar en mycket underordnad roll i den religi- 
ôsa begreppsbildningen, och som framtrâder pâ ett mycket sent 
utvecklingsstadium. Sâvàl judarna som grekerna grubblade ôfver 
lidandets och lyckans ojâmna fôrdelning hâr i vârlden, men kar- 
malagens râttvisa lôsning af svârigheten gaf sig ingenstâdes af 
sig sjâlf. 

Hàrtill kommer att sjâlavandringslàran i de âldre upanisa- 
derna icke har denna obetingadt etiska prâgel. Man fâr icke af 
texterna det intrycket, att de moraliska krafven spelat sa svnner- 
ligen stor roll. Hela framstâllningcn àr uppbyggd af mytiska 
fôrestâllningar af primitivaste slag och âr i och for sig vâl sa orim- 
lig som den dogm, man enligt Webers âsikt velat utbyta mot 
den nya uppfattningen. 

Deussens fôrklaring af sjâlavandringslârans uppkomst ôfver- 
ensstâmmer delvis med Webers. I orden »god blir en mânniska 
genom goda gârningar, ond genom onda» finner han problemets 
lôsning antydd. Ty i dessa ord uttalas enligt hans mening »klart 
det motiv, som ligger till grund fôr dogmen om sjâlavandringen». 
Det âr den stora, medfôdda olikhet i karaktâren, som redan Rig- 
vedas sângare grubblade ôfver och som filosofen pâ fôreliggande 
stalle fôrklarar dârmed, att mânniskan fanns till redan fore sin 
fôdelse, och att hennés karaktâr âr en frukt och ett résultat af 
fôrut begângna gârningar. 1 Ett dylikt motiv kan emellertid, som 
nâmndt, icke pâvisas och strider mot den primitiva mytiska prâ- 
gel, som sjâlavandringslàran âger i upanisaderna. Att sjâlavand- 
ringslàran sedan, nâr râttfârdighetskrafvet framtrâdt, kombinera- 
des hàrmed, âr naturligt. Men den anvândning tanken seder- 
mera fâtt âr icke nôdvândigtvis dess motiv. 

Den primitiva prâgel, sjâlavandringslàran har i upanisaderna, 
har vederbôrligen tagits med i râkningen af de forskare, som sôkt Allgemeine geschichte der philosophie i, 2. Leipzig 1007. s. 297. 52 Torgny Segerstedt 

dess ursprung bland Indiens primitiva, icke-ariska folkraser. Gough 
uttalade exempelvis som sin uppfattning, att de indiska arierna 
ôfvertagit dessa tankar frân landets urinnevânare. Han stôdde 
denna sin mening dârpâ, att tron pâ sjâlens fortlefvande i viixter. 
djur och mânniskor, som nàmndt, icke finnes i den vediska littera- 
turen fore upanisaderna, medan den dâremot pâtràffas hos snart 
sagdt alla naturfolk. 1 Garbe betecknar denna Goughs teori som 
i hôg grad sannolik, »emedan den pâ ett tillfreclsstàllandc sâtt 
fôrklarar hvad inga andra kombinationer kunnat forklara». 2 Han 
modifierar emellertid teorien sa till vida, att han fâster uppmàrk- 
samheten darpâ, att det hos naturfolken aldrig âr frâga om sjâla- 
vandring i egentlig mening, utan endast om en fortsatt existens 
i trâd- eller djurskepnad. Arierna kunna af detta skàl frân 
urinnevânarna endast ha erhâllit den fôrsta impulsen till transmi- 
grationslâran. De ha sedermera sjâlfstàndigt utbildat densamma. 
Harvid mâste den ledande idén ha varit den fasta ôfvertygelsen, 
att ingen ofôrskyldt kan drabbas af en olycka». 

Denna teori fôrutsàtter, att ing'a anknytningspunkter fôr sjàla- 
vandringslâran finnas i de àldre vediska skrifterna. Att dessa 
àro obetydliga betràffande den form ifrâgavarande lâra erhâllit i 
upanisaderna, har redan framhâllits. Den kommande undersôk- 
ningen skall emellertid visa, att vi i de àldre vediska skrifterna 
kunna spâra just denna tanke pâ lifvets fortsàttning i vaxt- och 
djurgestalt, som Garbe ansâg utgôra den frân naturfolken lânade 
fôrestâllningen. Denna tanke âterkommer ocksâ hos fiera indo- 
europeiska folk, och man behofver alltsâ icke antaga nâgot lân 
fôr dess fôrklaring. Fôrestâllningen, att de ariska folken stodo 
pâ en sa vasentligt hôgre nivâ an naturfolken, att de frân dessa 
mâst lâna de barbariska tankcgângar, som deras mytologi till 
âfventyrs kan innehâlla, àr alldeles oriktig. Deras religiôsa upp- 
fattning har icke vâsentligen skilt sig frân ôfriga folks pâ ett mot- 
svarande utvecklingsstadium. 

A. M. Boyer har vid sitt fôrsôk att lôsa problemet slagit in 
pâ en helt annan vâg. Han sôker just utgâ frân de fôrutsâtt- 
ningar, som de âldre vcdcrnas âskâdning erbjuder, och visa, huru 
sjàlavandringslaran med inre nôdvàndighet utvecklar sig ur de 
tankar man skapat sig om de dôdas lif. »Lâran om sariisâra ;'ir 1 The philosophy of the Upanishads and Ancient Indiail mc-ta- 
physics (Trubner Oriental Séries 32), London iSS_\ s. 25. 

2 Die Sâmkhya-philosophie, Leipzig 1894, s. 176. Sjâlavandringslârans ursprung 53 

ingenting annat an det résultat, hvartill utvecklingen af deras 
egna idéer om mânniskans lif efter dôdcn fort». 1 

Boyer utvecklar nârmarc sin teori pâ fôljande sâtt Mari 
môter i Rigveda fôrestàllningen om en fortsatt existons efter dô- 
den. Men denna fortsatta existens àr icke ett evigt lif i den 
mening, vi taga detta ord. Uttrycken »odôdlighet» och »evighet> 
anvândas visserligen ofta om denna fortsatta existens, men de be- 
teckna i detta sammanhang endast en lâng tidrymd. Det âr en 
evighet af samma slag som de hundra hôstar, som mânniskorna 
bedja gudarna fôrunna dem att lefva hâr i vârlden. Det àr med 
andra ord en ganska begrânsad evighet. Pâ samma sâtt som detta 
lifvet begrânsas af dôden, slutar ocksâ nâsta tillvaro med en dôd, 
den andra dôden, punarmrtyu. Denna tro pâ en ny dôd, ât hvil- 
ken de aflidne hemfalla, antràffas i mer eller mindre utprâglad 
gestalt hos de flesta naturfolk. Det âr alltsâ ingenting i och for 
sig ôfverraskande uti dess fôrekomst i den vediska litteraturen. 

Det àr sârskildt i tionde boken af Çatapatha Brâhmana, 
som punarm tyu afhandlas. Det âr framfôr allt frâga om, huru 
detta ode skall kunna undvikas. Som det âr att vanta utaf pràster- 
liga spekulationer, anvisas offren som det egentliga botemedlet. 
Dâr varieras i mânga tonarter temat, att offren ensamt kunna 
râdda en mânniska. »Den undviker segerrikt den andra dôden, 
den uppnâr lifvets fullhet, som vet att sa fôrhâller sig och offrar 
detta offer eller vet att sa âr». 2 »Vâlj Dig en tredje ônskan» 
sâger Dôden till Nûciketas. »Sâg mig huru jag skall lyckas undgâ 
den andra dôden» blir svaret. Dôden uppenbarade en ny offer- 
form for honom, det âr botemedlet. »Genom detta botemedel 
undgick han segerrikt den andra dôden. Den undgâr segerrikt 
den andra dôden, som uppbygger Agni Nâciketas' altare, och 
som vet att sa âr». 3 

Den fôrnâmsta orsaken till punarmrtyu âr hungern, àfven 
detta en primitiv âskâdning. Den plats, dâr mânniskan uppehâl- 
ler sig, dâ hon âr utsatt for den andra dôdens môjlighet, nàmnrs 
»den dâr vârlden»; den dôde âr amusmin lokc. Endast om han 
vistas svarge loke, âr han befriad frân risken att âter hemfalla ât 
dôden. Dâr âr nâmligen gudarnas bostad, och den som kommer 
fram dit âr i och med detsamma ràddad undan dôden. 1 Etude sur l'origine de la doctrine du Samsara (Journal Asiatique 
18, 1901), s. 451—499. 

2 11, 4, 3, 20. 

3 Tuittîrîya Brâhmana, 3, 11, 8, 5 — 0. 54 Torgny Segerstedt 

Nu instâllde sig emcllertid med nôdvândighet den frâgan, 
hvilket ode som vântade dem, som icke lyckats râdda sig till 
gudarnes vàrld. »Tillintetgôrelse, i den mening vi taga ordet, 
hadc ingen plats i deras fôrestâllningsvarld. Dâremot erbjod sig 
genom en analogi en mycket enkel lôsning: »att dô i denna varlden» 
àr att gâ ut ur denna och in i den andra; »att dô i den andra 
varlden» och fôrlora sitt lif dâr mâste alltsâ vara detsamma som 
att gâ ôfver till denna varlden». 

Till denna Boyers mening har Oltramare âtminstone delvis 
anslûtit sig. 1 Han betonar ocksâ starkt den roll, f or estâlln ingen 
om den andra doden spelat i den âldre uppfattningen, och om 
offrens och riternas fôrmâga att ràdda dârifrân. Var en mànni- 
ska icke mogen for intrade i gudarnes vârld, kunde hon alltid 
genom andra ceremonier underlâtta sin âterfôdelse till jorden. Men 
trots sitt betonandc af dessa synpunkter har Oltramare icke obe- 
tingadt anslûtit sig till Boyers uppfattning. Han hanvisar ocksâ 
till de animistiska fôrestâllningar, enligt hvilka sjalen omedelbart 
efter dôden tager sin bostad i en nyfôdd eller i ett djur. Han 
framhâller dârjâmte »den urgamla idén att lifvet nedstiger frân 
himlen i form af vatten eller eld, befruktar jorden, intrader i vax- 
terna, gâr genom vàxterna till djuren och frân djuren till mânni- 
skorna. Efter sin dôd fores mânniskan utaf bâlets eld upp till 
himlen och nârer sa allifvets ofantliga reservoar». 2 

Afven Windisch har delvis anslûtit sig till Boyers uppfatt- 
ning.' 1 »Dct utgôr», sâger han, »det fôrsta afgorande steget till 
lâran om sjàlavandringen, att man icke antager ett evigt varande 
tillstând efter doden. En andra hufvudtanke àr den, att sjàlen 
âterfôdes pâ jorden.» I detta sammanhang omnâmner Windis< h 
ocksâ den pâ nâgra stàllen i den vediska litteraturen uttalade 
tanken, att en fader fortlefver i sin son. Det blir emellertid icke 
klart, i hvilket samband han sâtter detta till sjàlavandringslâran. 

Hvarken Oltramare eller Windisch tycks ha âgnat den 
frâgan nâgon uppmarksamhet, huru denna tanke pâ en individs 
fortsatta existons i mànnîsko-, djur- eller vâxtgestalt uppkommit. 1 L'histoire des idées théosophiques dans l'Inde, i. La théosophie 
brahmanique (Annales du Musée Guiraet 23), Paris 1907, s. 51. 

2 Anf. arb., s. n~. 

'' Buddhas geburt und die lehre von der seelenwanderung (Ab- 
handl. d. phil. hist. kl. d. k. sâchs. ges, der wissenschaften, 26, j ). 
Leipzig [908, s. 58 f. Sjâlavandringslârans ursprung 55 

De ha nôjt sig med att hânvisa till den; och ha.de denna fôre- 
stâllning om reinkarnation icke funnits, hade sàkerligen icke tron 
pâ den andra dôden kunnat framkalla sjâlavandrîngslàran. I denna 
punkt kràfver Boyers teori otvifvelaktigt en komplettering. Men 

problemet âr naturligtvis olôst, sa lange icke frâgan, hvarfor man 
forestâllt sig, att en mânniska kan fortsâtta sitt lif i en ny ge- 
stalt, blifvit besvarad. H. Sjâlavandringslârans hiifvadtexter. 

Att sjâlavandringslâran icke kan ha skapats for att tillfreds- 
stàlla ett etiskt eller metafysiskt kraf, framgâr, som redan nâmnts, af 
den mytiska form, i hvilken den fôrekommer i de âldre upanisaderna. 
Hvilken roll dessa primitiva n^tiska begrepp spelat, framgâr bâst 
utaf hufvudstâllena for sjâlavandringslâran i upanisadernas texter. 

Dessa hufvudtexter âro: 

Kâusïtaki Upanisad I, 1 f. »Dâ Citra ônskade offra, valde 
han Aruni till dess fôrrâttare. Denne sânde sin son Çvetaketu; 
sâgande: »gâ och offra ât honom!» Nâr han kom, frâgade ho- 
nom Citra: »finns det, Gotamas son, nâgon dold plats hâr i vârl- 
den, pâ hvilken Du kan placera mig, eller fôrhâller det sig pâ 
annat sàtt med vâgen till det stalle, dâr Du vill placera mig?» 
Dâ Çvetaketu ingenting har att svara pâ denna frâga, âtervânder 
han till sin fader och fôrelâgger honom spôrsmâlet. Dâ emeller- 
tid icke heller fadern kan gifva svar pâ frâgan, begifva sig 
bâda till Citra. Denne undervisar dem. »De, som skiljas hâdan 
frân denna vârld, gâ alla till mânen. Under mânadens fôrra 
hàlft svàller han af deras sjâlar, under den senare lâter han dem 
âter fôdas. Mânen âr dôrren till svargavârlden. Den, som gif- 
ver honom svar, sânder han vidare, den, som icke svarar, lâter 
han bli till râgn och râgna ned. Efter sin a garningar och sitt 
vetande âterfôdes han hâr pâ nâgon plats som mask, insekt, 
fâgel, tiger, lejon, fisk, orm eller som en mânniska eller nâgot 
annat. Dâ han kommer, frâgar han: »hvem âr du?» Han mâste 
dâ svara: »frân den lysande, I ârstider, den femtonfaldigt fôdde, 
som âr fâdernas hem, kom sâden. Sânden mig i en man, som 
aflar, och utgjuten mig genom denne aflande man i modem. — 
— — Jag vet det och âr underkunnig dârom, fôren mig dàrfôr, 
I ârstider, till odôdligheten. Genom denna sanning och genom ^6 Torgny Segerstedt 

donna tapas âr jag àrstid och tillhôr ârstiden. Hvem âr jag? Jag 
âr Du. Honom slâpper han vidare.» 

Jâiminiya Brâhmana I, 17, 1 f. 1 Tvànne moderskôten finns 
det, gudarnes och mânniskornas, och tvànne vàrldar, gudarnes 
och mânniskornas. Mânniskornas fôdelseplats âr mânniskovârlden; 
det, som âr kvinnans foster, fôdes sedan som barn. Dàrfôr ma 
man ônska sig en âdel hustru, »pâ det ett âdelt jag ma uppstâ 
ât mig», dârfôr skyddar man sin hustru, »pâ det att icke en an- 
nan ma blifva till i mitt moderskotc, i min vârld». Af den som 
skall fôdas, intràda fôrst prânas, sedan utgjutes sâden. Han âter- 
vânder, i det han lâter dessa prânas trâda fram. Dârfôr fôdes 
han sâdan han âr, ehuru sâden alltid âr densamma. Gudar- 
nes fôdelseplats âr gudavârlden. Ahavanïya-elden âr gudarnes 
fôdelseplats, âr gudavârlden. Dârfôr mâste man tro, att den, som 
offrar i gârhapatya-elden, han bringar honom [sitt jag] dit [i denna 
vàrldcn]. Nâr han offrar och handlar ràtt. ingjuter han dârmed 
sig sjâlf i detta moderskotc, hans jag uppstâr, Aditya. Den detta 
vet, han har tvâ jag och tvâ moderskôten. Den som icke vet det, 
har ett jag och ett moderskotc Ur hvilken vârld den sa ve- 
tande an gâr, gâr hans prâna fôrst ut. Han visar gudarna, hur 
mycket godt och ondt han har gjort. Dârefter stiger han mod 
rôken i hôjden. Dennes dôrrvaktare àro ârstiderna. En af dem 
tilltalar honom. Frân den lysande, I ârstider, kommer sâden, 
frân den nyaflade till fâderna hôrande mânadshalrVan. Sànden mig 
i en man, som aflar, och utgjuten mig genom demie aflande man 
i modem. — ■ ■ — — Jag vet det och âr underkunnig dârom, fôren 
mig dârfôr, I ârstider, till odôdligheten. Honom fora ârstiderna 
som en vetande, den icke vetande, som en kunnig den icke kunnige. 
Honom sânda de vidare. Han nalkas solen. Denna frâgar ho- 
nom, nâr han kommer: »hvem âr Du?» Han omtalar for honom 
namn och slâkt och sâger: »den ande, som var i mig, den âr 
Din». 

Juiminnja Brâhmana I, 49, 6 f. »Han strâfve efter att 
âhavanîya-elden fôrst ma nâ honom, ty dâ ôppnar sig devaloka 
for honom; dârefter att gârhapatya-elden ma nâ honom, dâ skall 
han fâ faste i denna vàrlden med barn och boskap. Dâ denna 
hvirflar bort, skakar rôken kroppen. Emedan den sàtter i rôrelse, 1 Windisch, Zu Kausïtakibrâhmana Upanisad, 1, 2 (Ber. liber 
d. verh. d. k. sachs. ges. d. wissenschaften. Phil. hist. kl. 59), Leip- 
zig [907, s. 111 f. Sjâlavandringslârans ursprung 

kallas den dhunah. Dhunah âr namnet. Honom, som ar osyn- 
lig, utmârker rôken genom osynlighet. Ghidarna âlska det osyn- 
liga. Frân rôken gâr han ôfver till natten, frân natten till dagen, 
frân dagen till den aftagande mânen, frân den aftagande till den 
vâxande mânen och dârifrân till mânaden. I mânaden môtas 
kropp och sjâl. Honom frâgar en af ârstiderna, som har en 
hammarc i handen och kommer pâ en ljusstrâle: »hvem ar Du, 
mànniska?» Honom svarar han: »frân den lvsande, I ârstider, 
kommer sâden, frân den nyaflade till fâderna hôrande mânads- 
halfvanv. [Allt det han offrar ât den lysande konung Soma, ar 
detta]. »Utgjuten mig i en man, som aflar». [I en man, som 
aflar, sànda de honom]. »Utgjuten mig genom en man, som aflar, 

i modem». [De utgjuta honom i en moder]. »Jag vet det 

och ar underkunnig dârom; fôren mig dàrfôr, I ârstider, till odôd- 
ligheten genom den tolf- och trettonfaldiga fadern och modem 
Çraddha och sanningen som mat och dryck. Jag" ar sanningen, 
fôren mig till odôdligheten, ârstider». Honom fora ârstiderna. 
De fora honom som en vetande, den icke vetande, som en kun- 
nig den icke kunnige. De slâppa honom vidare. Den detta vet, 
han ar icke en mànniska, en af gudarna ar han. De som tankcn 
snabbe fâderna och fôrfâderna gâ fram till honom, sâgande: »hvad 
medfôr Du ât oss?» Han ma svara dem : :>hvad godt jag har 
gjort, det tillhôr Eder». Hans sôner fâ det jordiska arfvet, hans 
fâder hans goda gârningar, hans fiender hans onda. Sedan han 
sa delat det i trenne delar, begifver han sig till solen.» 

I Brhadâranyaka Upanisâd VI, i f. ' omtalas liksom i Kruisî- 
taki Upanisâd att Çvetaketu tillfrâgades af en furste, hvars namn 
har angifves vara J^ivala Pravâhana: »vet Du, hvart dessa va- 
relser begifva sig han, sedan de dôtt?» »Xej», svarade han. »Vet 
Du, huru de âterkomma till denna vârld?» »Xej>, svarade han. 
»Vet Du, huru mânga offer, som skola framfôras, for att vattnet 
skall antaga mânsklig stâmma, resa sig upp och tala?» »Xej», 
svarade han. »Vet Du, hvad som skapar tilltrâde till den vàg, 
som leder till g-uclarne och till fâderna, och hvad man skall gôra 
fur att fâ bctràda den vâg, som for till gudarna eller till fâderna?» 

Çvetaketu gâr hem till sin fader och upprepar frâgorna. Fa- 
dern # kan emellertid icke heller besvara dem, hvadan bâda fôljas 
ât till fursten, som undervisar dem. »Kvinnan àr eld, Gotama. 1 Citeras efter Bôhtlixgks upplaga, Petersburg 58 Torgny Segerstedj 

Hennés skote âr brânsle. hennés hâr rôken. hennés kônsdelar 
eldslâgorna, hvad hennés man infôr i henné âr kolen, vàllustkâns- 
lorna àro gnistorna. I denna eld offra gudarne sàden. Af detta 
offer uppstàr en mânniska. Denna fôdes och lefver, sa lange lif- 
vet varar. Dâ hon dârefter dôr, ôfverlâmnas hon ât elden. Dess 
eld blir till eld, dess brânsle till brânsle, dess ljus till ljus, dess 
kol till kol, dess gnistor till gnistor; i denna eld offra gudarna 
mànniskan, af detta offer uppstâr en ljushyad mânniska. De, som 
veta detta, och de, som i skogen tillbedja sanningen som from- 
het, gâ in i lâgorna, frân lâgorna i dagen, frân dagen i den 
tilltagande mânens mânadshalfva, frân denna i de sex mânader, 
dâ solen gâr norrut, frân mânaderna till devaloka, frân devaloka 
till solen, frân solen till blixten, frân blixten for honom den pu- 
rusa, som âr i manas, ôfver till brahmaloka. I denna brahma- 
loka bo de bortom de aflâgsnaste trakter. For dessa finnes ingen 
âtervândo. 

De dâremot, som vinna en plats genom offer, gâfvor och 
tapas, de gâ in i rôken, frân rôken i natten, frân natten i den 
aftagande mânens mânadshalfva. dârifrân i de sex mânader. dâ 
solen gâr sôderut; frân mânaderna till pitrloka, frân pitrloka till 
mânen. Dâ de uppnâtt mânen, blifva de till mat. Till dem saga 
gudarna liksom till konung Soma: »fyll Dig, aftag», och de upp- 
âta dem dâr liksom honom. Dâ detta ôfvergâtt dem, gâ de ut i 
rymden, frân rymden i vinden, frân vinden i râgnet, frân râgnet 
till jorden; dâ de uppnâtt jorden, blifva de fôda. Dessa cirkulera 
pâ detta sâtt. Men de, som icke kânna dessa tvânne vâgar, blifva 
maskar, insekter och allehanda stingande krvp . 

Den dôdes fard omtalas pâ ett annat stalle i samma upani- 
sad (V, 12) i fôljande ord: »dâ en mânniska skiljes frân denna 
vârlden, gâr hon till vinden. Dâr ôppnar sig for henné en vâg, 
sa vid som omkretsen af ett hjul. Genom denna stiger hon upp. 
Hon kommer till solen; dâr Oppnar sig for henné en vâg. sa vid 
som omkretsen af en trumma. Genom denna stiger hon upp. 
Hon kommer till mânen. Dâr oppnar sig for henné en vâg, sa 
vid som en pukas omkrets. Genom donna stiger hon upp till en 
vârld utan bekymmcr och utan kold. Dâr bor hon orâkneliga âr . 

Chdndogya Upanisad V. 10. 1 i. skildrar likaledes de tvânne 
vâgarna, som stâ den dôde ôppna. Den, som ofvar askes i sko- 
gen, sages àfven hâr gâ frân lâgorna till dagen, dârifrân till den 
tilltagande manadshalfvan och till de sex mânader, solen âr pâ Sjalavandringslârans ursprung 

vâg norrut. Dàrifrân gâr vâgen till âret, frân âret till solen, frân 
solen till mânen, frân mânen till blixten, frân blixten till Brahma. 
Dctta âr dcn till gudarne fôrande vâgen. Men», heter det Se- 
dan, »de, som aro fromma pâ sâdant sàtt, au de offra och gôua goda 
gârningar, medan de lefva i byn, och gifva gâfvor, de gâ ôfver 
i rôken, frân rôken till natten, frân natten till dcn tnôrka mân- 
halfvan, frân denna till de sex mânader, dâ solen gâr soderut, 
men de uppnâ icke âret. Frân mânaderna gâ de till pitrloka, 
frân pitrloka till rymden, frân rymden till mânen. Denna àr ko- 
nung Soma. Detta àr gudarnes fôda. Dessa âta gudarne. Dâr 
drôja de, till dess nedfallandets tid kommer; dâ gâ de samma vâg till- 
baka till rymden, frân rymden till vinden. Sedan han blifvit vind, 
blir han rok, och frân rok blir han en ràgnsky. Dâ han blifvit 
sk) r , blir han moin, och dâ han blifvit moin, ôfvergâr han till râgn. 
Dessa fôdas hâr som ris, sâd eller ôrter eller trâd eller sesam el- 
ler bonor. Dàrifrân àr det i sanning svârt att komma ut. Om 
nâgot âter det som foda och utgjuter honom som sâd. utvecklar 
han sig vidare. De, hvilkas vandel varit god, uppnâ snart ett 
godt moderskôte, en brahmans, en krigares eller en borgares. 
Men de, som fort en stinkande vandel, uppnâ ett stinkande mo- 
derskôte, en hunds, ett svins, en eanclâlas. Men pâ ingen af dessa 
vâgar befinna sig dessa smâ alltjâmt âtervândande vâsen, till 
hvilka det sages: »blif fôdd och dô». Detta âr det tredje stâllet. 
Dàrfôr blir denna vârld ej full». 

I dessa texter aro pâtagligen tvânne olika tankekedjor sam- 
manarbetade: tron pâ ett fjârran dôdsrike, dit de dôde begifva sig, 
och tron pâ sjâlarnas âterkomst till vârlden och reinkarnation. 
Dôdsriket har blifvit en tillfâllig vistelseort for de aflidne, det âr 
det inflytande sjâlavandringstanken utôfvat pâ denna forestàllning. 
Men hade â andra sidan icke tron pâ ett aflâgset dôdsrike redan 
funnits, sa hade aldrig sjâlens vâg frân en inkarnation till en an- 
nan behôft beskrifva denna egendomliga kurva, som tecknas i 
ofvanstâende texter. 

Det âr framfôr allt tvânne moment i dessa skildringar af de 
dôdas fard, hvilka vânda tillbaka till jorden, som âterkomma i alla 
de anfôrda texterna, och som gôra intryck af gamla mytiska fôre- 
stàllningar. Det ena âr uppfattningen af mânen som de dôdas 
boning, det andra àr fôrestâllningen om ràgnet som medlet fôr sjâlar- 
nas âterfôdande till denna vârlden. En undersôkning af dessa fôre- 
stâllningar visar, att de moment, som hâr sammanarbetats, besitta en 6o Torgny Segerstedt 

viss inbôrdes fràndskap, nâgot som naturligtvis mer eller mindre 
gâller om alla dylika stôrrc mytkomplexer. Denna undersôkning 
kommer dâ ocksâ att besvara frâgan, hvarfôr just dessa fôrestâll- 
ninsfar i fôrevarande fall kommit till anvandning. 4. 3Iâne>i sont de dôdas hemvist. 

Det âr naturligt nog, att mânen spelar en stor roll i hvarje 
primitivt folks fôrestâllningsvàrld. »Hvad mânen egentligen âr, 
hvad som fôrorsakar hans vàxande och fôrsvinnande, hans till- 
och aftagande, visste urtidens mânniskor icke. Och dock upp- 
vâckte detta vâsen, som, nàr det fanns dâr, fôrjagade den môrka 
nattens fasor, och efter hvilket de indelade sin tid, hos dem den 
lifligaste beundran och intresse. 1 » Intresset och fôrvâningen hade 
gifvetvis till stôrsta delen sin grund just i svârigheten att fôrklara 
de mârkvârdiga fôrândringar, som mânen undergâr. Men det var 
nog mera praktiskt an teoretiskt. Man sôkte icke endast svar pâ 
frâgan, hvarfôr m an en s utseende vàxlade, utan ocksâ pâ spôrs- 
mâlet, hvilket inflytande detta hans till- och aftagande kunde ut- 
ôfva pâ mànniskorna och den ôfriga tillvaron. 

Den fôrklaring Rigveda gifver pâ mânens aftagande âr den. 
att han uppâtes af gudarne. Dàrefter fylles âter dess rundel. 
»Dâ de utdruckit Dig, o Gud, fyller Du Dig âter» heter det i en 
hymn. 2 Mânen tânkes alltsâ som gudarnes fôda. Det framgick 
ocksâ utaf de ofvan anfôrda upanisadtexterna. Detta fâr kanske 
ses i samband med mânens identifierande med Sonia. Identifie- 
ringen bôrjar tidigt och kan mojligen spâras redan i Rigveda. 
Den lâg ocksâ râtt nâra till hands, dâ man â ena sidan ansâg 
mânen vara gudarnes fôda och â andra sidan betraktade Soman 
som odôdlighetsdrycken och det fôrnâmsta af gudarnes offer. 

»Mânen âr otvifvelaktigt konung Soma, gudarnes fôda», heter 
det i en af brâhmanas, och dess aftagande angifves vara bero- 1 E. Siecke, Drachenkàmpfe (Mythologische bibliothek I, i), 
Leipzig 1907, s. 4. Att mânen skulle vara det enda fenomen, .soin 
fângslat primitiva manniskors uppmârksamhet, och att alla myter alltsâ 
i grund och botten aro mânmyter, sâsom Siecke, Lessmann (Àufgaben 
und zicle il. vergl. mythenforschung, Leipzig 1908) och hela Gesell- 
schaft fur vergleichende mythenforschung synes mena, fôljer naturligtvis 
icke hâraf. 

2 Rigveda 10, 85, 5. Sja.lavandringsl3.rans ursprung 61 

ende dârpâ, att han fôrtâres af gudarne. 1 Pâ ett annat stalle i sam- 
ma brâhmana sages, att man bôr offra den natt, dâ mânen ick'e 
synes hvarken i ôster eller i v aster, emedan mânen àr Soma, gu- 
darnes fôda. och ingen fôda alltsâ àr dem tillgànglig under donna 
natt. 2 Denna uppfattning, att gudarne dricka ur mânens inne- 
hâll. fortlefver àfven i purâaas. Under halfva mânaden dricka de 
dess innehâll; sedan fylles han dag for dag af solen med den saft, 
som skânker gudarne deras odôdlighet. 3 

De gamla inderna ha icke varit ensamma om denna forkla- 
ring af mânens aftagande. Att orsaken till mânens fôrminskande 
àr, att han uppâtes, veta àfven de slaviske huzulerna. Men det 
àr enligt deras âsikt vargar som gnaga pâ honom. Xàr endast 
ett litet stycke àr kvar, upphôra de med sitt fôrstôrelseverk och 
vanta, till dess han àter fyllt sig. Dâ borja de âter âta honom. 4 

Fakaofu's bebyggare fôrestàllde sig. att mânen var deras af- 
lidne pràsters och konungars vistelseort. Xàr fullmânen bôrjade 
minskas. ansâgo de orsaken vara. att de dôda pràstcrna och ko- 
nungarna âto af den. Mellan nv- och fullmâne hôllo de fore, att 
det uppàtna stycket âter vàxto till. 5 Innevânarne pâ Xintao fôr- 
klara â sin sida mânfôrmôrkelsen dârmed, att gudarne uppàta 
mânen. 6 

Inderna visste â andra sidan ocksâ, att gudarne lifnàrde sig af 
de offer, med hvilka deras dyrkare fâgnade dem. Somasaften, som 
pressades mellan stenarna och renades genom silen, mâste dâ pâ 
nâgot sàtt transporteras upp till mânen; om den utgjorde gudar- 
nes fôda, mâste alla offer, som skulle njutas af de odôdlige, sam- 
las dit. Det sages dàrfôr ocksâ, att »alla offers essens gâr upp 
till mânen». 7 Offren fylla mânens gyllene skâl med den odôd- 
liga nektarn. Samma behandling, som offren fâ, att fôrbrànnas i 
• 'kl. kommer genom likbrànningen àfven de dôde till del. Det 
ligger dàrfôr ocksâ nàra till hands att betrakta likens fôrbrànning 
som ett offer till gudarne. I den ofvan citerade texten ur Brhad- 380 
2 Çatapatha Brâhmana 2, 4, 4, 1.5 (Sacred books of the East 12, 2, 4, 2, 7 (Sacred books of the East 12, s. 362). 
:J Yisnu Purâna 2, 12; Vâyu Purâna 52, 50. 
4 R. F. Kaixdl, Die Huzulen, Wien 1894, s. 97. 
G. Turxer, Samoa, London 1884, s. 273. 
6 Anf. arb. s. 288. 

Çatapatha Brâhmana 0, 1, 2, 30 (Sacred books of the East 43. 7 
179) à 2 Torgny Segerstedt 

âranyaka Upanisad sades gudarna offra den dôde i den eld, som 
fôrtârde liket. 

I sâvàl Chândogya' som Brhadâranvaka 2 Upanisad talas om, 
att de dôda komma till mânen, och att denne àr gudarnes fôda. 
Pâ det fôrstnàmnda stâllet sages direkt: »dâ de uppnâtt mânen, 
blifva de till mat. Gudarna saga till dem som till konung Soma: 
t x 11 Dig och aftag», och de uppâta dem dàr. Dâ de genomgàtt 
detta, gâ de ut i rvmden». Dâ mânen pâ en gang âr de dôdes 
hemvist och gudarnes fôda, har den konsekvensen dragits, att 
gudarna uppâta de aflidne, och att dessa fôrst sedan detta ôfver- 
gâtt dem sàndas vidare pâ sin fard till jorden. 

Emellertid existerade nog oberoende af alla offerspekulatio- 
ner den tron, att de dôda begâfvo sig till mânen. Man môter i 
Atharvaveda den tanken, att mânen vàxer och nâres utaf de af- 
lidnes sjâlar. Man riktar dârfôr till mânen den bônen: »den, som 
hatar oss och som vi hâta, med hans ande ma Du fvlla Dig sjàlf, 
men vi ma tillvaxa med familj, hâstar, afkomma, boskap, hus och 
egendom». 3 En liknande tankegâng framtràder i Kâusïtaki Upani- 
sads fôreskrift, att man hvarje nymânadsnatt, nâr mânen visar sig 
i vâster, skall till honom rikta fôljande bon: >ej ma Du tillvaxa 
genom min sjâl, genom mina barn eller genom min boskap, men 
den, som hatar oss, och som vi hâta, genom hans sjâl och barn 
och boskap ma Du tillvaxa».' 1 Mânen tânkes alltsâ hâmta sin nâ- 
ring utaf de aflidnes sjâlar, och hans tillvâxt vara beroende af dem. 

Med denna tanke, att mânen tillvâxer genom de aflidnes an- 
dar, kan man kombinera uppfattningen, att den ràtta tiden att 
dô âr mellan ny- och fullmâne. 5 Dog en person under afta- 
gande mâne, mâste lika mânga morgon- och aftonoffer anstâllas. 
som det âterstod dagar till nvtândningen. Pâ sa sâtt uppnâddes 
rituellt den riktiga tiden. En reminiscens af denna fôreskrift och 
den bakom liggande tankegângen har man kanske i en sed, 
J. A. Dubois omtalar frân sin tids Indien. Han berâttar nàm- 
ligen, att om en person dog nâgon af de sista 4 dagarna af mâ- 
nens aftagande, skulle liket uttagas genom ett hâl i vàggen, och 1 


5, 10, 4. 


2 


6, m. 


3 


7- 81, 5. 


4 
5 


\V. Caland, 


Die altindischen todten- 


und bestattungsgebrauche S. ". Sjâlavandringslârans ursprung 63 

huset, dâr det ominôsa dôdsfallet intrâffat, ôfvergifvas fôr 3 à 4 
mânader, hvarunder dôrren barrikaderades med tôrne. 1 Tanke- 
gângen âr tydligen den, att den aflidnes ande pâ grand af tiden 
fôr dôdens intrâdande hade svârare att aflâgsna sig Iran sin hem- 
ort an eljes. 

Fôrestâllningar analoga med de indiska pâtrâffas âfven annor- 
stâdes. Enligt sydslavernas mening fôrnyades mânskenet genom 
de aflidnes sjalar. 2 Mânen ar vidare enligt deras âsikt en plats, 
dâr synder fôrsonas. 3 Det kan val ifrâgasâttas, om icke den vidt 
spridda tron, att mannen i mânen âr en person, som fôrflvttats dit 
till straff fôr en eller annan fôrseelse, môjligon kan vara en reflex 
af likartade fôrestàllningar. Tron, att mânen var de dôdas hem- 
vist, lâg val âfven till grand fôr sydslavernas ôfvertygelse, att om 
icke alla speglar vid dôdsfall ôfvertâcktes, âtervânde den aflidne 
och spôkade vid alla nymânader. 4 Den tidsbestâmning, som hâr 
fogats till den annars mycket spridda tron, att speglarna mâste 
ôfvertâckas, kan fôrklaras dâraf, att de dôde bodde pâ mânen 
och alltsâ, nâr denna fôrsvann, blefvo husvilla en tid. 

En med indernas och slavernas uppfattning beslâktad tanke 
fôrekommer hos Plutark, dâ han talar om att sjâlarna efter skils- 
mâssan frân kroppen begifva sig till mânen. Xâgra dragas af sin 
lângtan till jorden âter dit. De stôrta ned och fôdas pâ nytt. 5 
Pâ ett annat stalle sagas de ovârdige aldrig uppnâ mânen utan 
ramla ned dessfôrinnan. 6 Det âr ju môjligt, att dessa idéer direkt 
eller indirekt leda sitt ursprung frân Indien, men det âr ocksâ 
tânkbart, att de ha sin rot i nâgon gammal grekisk och romersk 
folktro. 

Tron, att de aflidnes sjalar begifva sig till mânen, pâtrâffas 
âfven utanfôr de indoeuropeiska folkens krets. Pâ Fakaofu kan 
en infôding, nâr han kânner dôden nalkas, saga till sina vanner: 
»jag gâr till mânen, tânken pâ mig dâr». 7 Prâsterna och hôf- 1 Description of tbe character, manners and customs of the people 
of India, new. éd. Calcutta 1905, s. 235. 

2 F. S. Krauss, Volksglaube und religioser brauch der Sûdslaven, 
Munster 1890, s. 13. 

3 Dens., South Slavic moon-myths (The popular science monthly 
magazine 34, 1889), s. 617. 

4 Dens., Slavische volksforschungen, Leipzig 1908, s. ii_\ 

5 De facie in orbe Lunae 27; 28; 30. 
De genio Socratis 22. 

7 G. Turner, Samoa, s. 273. 64 Torgny Segerstedt 

dingarna tros, som nàmndt, begîfva sig" till m an en efter dôden. 
De njuta dâr allehanda glâdje. 1 Innevânarna i Babar-arkipelagen 
hâlla fore, att en i mânen residerande ande âr orsaken till doras 
dôd, som aflida pâ nâgot mera ovanligt sâtt. Han hâmtar ge- 
nom nâgon af sina tjânare den dôdes sjàl upp till sig. Krigar- 
nes andar vandra likaledes dit. 2 Afven pâ Sumatra tanker m an 
sig, att de aflidnes sjalar begifva sig dit upp. a Gronlândarne 
hade ocksâ for sig, att de dôde gingo till mânen, dâr de dansade 
och sâllskapade med hvarandra. 4 

En reminiscens utaf denna tro, att den aflidnes ande begaf 
sig till mânen, bar m an i fôrestâllningen om det farliga i att ut- 
sâtta sig for mânskenets verkan. Dess skadliga inflytande âr 
naturligtvis stôrst pâ dem. som befinna sig i nâgot tillstând af 
svaghet eller fôrsvarslôshet. Dàrfôr âro sjuka och sofvande, barn 
och hafvande kvinnor svârast utsatta. 

Redan Macrobius omtalar. att det var en kând sak, att om 
nâgon lange lâg och sof i mânskenet, var han mycket svâr att 
vâcka, och nâr han val vaknat, liknade han en vansinnïg. 3 De 
romerska barnjungfrurna plâgade, berâttade han vidare, hôlja ôfver 
barnen med tâcken, nâr de passerade mânskenet med dem. De 
sôkte pâ sa sâtt skydda dem mot dess farliga inverkan. 

Denna râdsla for att sofva i mânskenet hàrskade lika mycket 
i 1500-talets Frankrike som i vâra dagars. Sârskildt âro sjôman- 
nen ôfvertygade om dess skadlighet. 6 

Den bakom liggande tankegângen âr naturligtvis den, att 
mânen drager till sig den sofvandes ande, som ju alltid under 
sômnen lemnar kroppen. Den fara, det medfôr att lâta mânen 
skina pâ en sofvande, uttryoker ocksâ den bôhmiska folktron med 
orden: »er zieht ihn heraus.» 7 Den sofvande fôrlorar fôrstândet. 1 J. J. Lister, Notes on the natives of Fakaofu, Bowditch Island 
(Journ. of the Anthrop. Inst. of Great Britain and Ireland 21, 1891 — 
92), s. 51. 

2 J. T. G. Riedel, De sluik- en kroeshàrige rassen tuschen Sele- 
bes en Papua, S'Gravenhage 1866, s. 212. 

:i A. L. van Hasselt, Y<>lksbeschri|vin<; van Midden-Sumatra, 
Leiden 1882, s. 71. 

4 D. Crantz, The historv of Greenland, London 1707. 1. s. 202. 
;) Saturnalia 7, 16. 

6 P. Sekillot, Le folk-lore de France, Paris [904, I, s. 46. 

7 Grohmann, Aberglaube und gebrâuche ans Bôhmen und 
Mahren (Beitr. /.. geschichte Bolunens hrsg. v, d. ver. f. gesch. d. Deut- 
schen in Bôhmen 2, 2), Prag [864, s. 31. Sjalavandringslarans ursprung 65 

kan berôfvas sin sjal. mânen drager den till sig, och vederbô- 
rande vaknar som mondsiïchtig. Det engelska ordet for sinnes- 
sjuk, lunatic, angifver ocksâ ofôrtydbart samma tankegâng. Det 
samma âr fôrhâllandet, nâr en sinnessjuk sages vara moonstruck. 
Det verkar endast som en kommentar till dessa uttryck, nâr den en- 
gelska folktron upplyser om att sinnessjukdom fôrorsakas af ma- 
liens strâlar.' Afven den italienska folktron kânner till. att ma- 
lien inflnerar pâ de sinnessjuke. 2 

De serbiska och bosniska zigenarne ha omsatt denna tanke 
i en magisk rit. Om de ônska drifva nâgon till vansinne. plocka 
de vid nytândningen blommor frân en graf, rifva dem till pul- 
ver och blanda dem med blod af ett barn. Detta préparât halles 
sedan under aftagande m âne i vederbôrandes mat. Nâr han sma- 
kat dàrpâ, blir han vansinnig; »hans fôrstând stiger upp till mânen 

De sjuka âro liksom de sofvande sârskildt utsatta fôr mân- 
strâlarnes skadliga inflytande. I Bretagne anses framfôrallt augusti- 
mânen vara farlig fôr brôstsjuka. I Vallonien àr det marsmânen. 
som en sjuk speciellt mâste akta sig" fôr. 4 

S< mi ofvan nâmnts, omtalade Macrobius, att de romerska 
barnjungfrurna visste, att man ieke borde utsatta de vârnlôsa bar- 
nen for mânens inflytande. Uti Irland strâcker sig denna fôrsik- 
tighet ànda till barnet i modems lif. En hafvande kvinna far 
dâr ieke se pâ mânen, vid âfventyr att bennes barn fôrlorar sitt 
fôrstând.' Afven vid afvânjningen mâste man enligt irlândsk 
uppfattning vara noga pâ sin vakt emot mânens fôrdârfliga in- 
verkan. G 

Dâ barnen enligt folktron alltid âro mest utsatta for de fiendt- 
liga makternas anfall, innan de âro kristnade och dàrmed stâllda 
under (nids och kyrkans beskydd, âr det begripligt, att den syd- 
slaviska folktron hâller fore, att ett barn mister sin lycka fôr 
hela lifvet, om det utsâttes for mânens strâlar. innan det dôpts. 7 

1 U. G. Brinton, Réminiscences of Pennsylvania folk-lore (Journ. 
of Am. folklore 5, 1892), s. 178. 

2 R. F. Gûnther, The Cimaruta (Folk-lore 16, 1895), s. 1 

3 H. von Wlislocki, Volksglaube und religiôser brauch dei Zi- 
geuner, ]\Iûnster 189J, s. 97. 

4 P. SÉbillot, Le folk-lore de France, 1, s. 

r> T. Harley, Moon-lore, London [885, s. [92. 
6 Anf. arb., s. 195. 

'• F. S. Kracss, South Slavi< moon-myths (The pop. science 
monthly magaz. 34, 1889), s. "17. 

MO. 1910. 5 66 Torgny Segerstedt 

Afven Australiens infôdingar hysa liknande fôrestâllningar. 
Euahlayistammen anser alla barn stâ under mânens speciella be- 
skydd. Môdrarna àro mycket noga med att hvarje n) T mâne gôra 
ett korsliknande tecken ôfver barnens hufvuden och lâta dem aldrig 
se pâ fullmânen. En attack af muntorsk skulle for de smâ bli 
fôljden af ett afvikande frân denna regel. Skulle môdrarna sjàlfva 
ta sig det orâdet fore att stirra pâ mânen. straffar han dem med 
att skicka tvillingar pâ dem, ett enligt australiernas, liksom sa mânga 
andra folks, uppfattning mycket olyckligt omen. 1 

Ytterligare en reflex utaf denna fôrestàllning om mânen som 
de dôdas hemvist och dâri bottnande tro, att han drager mânni- 
skornas sjalar till sig, fôreligger i de régler, som understun- 
dom gifvas for. sàttet att se pâ nymânen. Det kan exempelvis 
sagas vara olyckligt att betrakta nymânen genom ett fônster. I 
Lincolnshire sages, att man aldrig bôr stâ pâ dôrrtrôskeln och 
se pâ nymânen. Ty den, som star omgifven af trâ och ser pâ 
manen. skall snart ligga mellan sin likkistas brader.- En lik- 
nande tankc gâr igen i den bôhmiska folktron. att om en klar 
stjârna befinner sig nâra mânen, dôr en konung. Om en person 
ser en stjârna af vanlig glans i samma stâllning, dôr antingen 
denna person sjâlf eller nâgon anfôrvandt till honom. 3 Dâ hvarje 
manniskas sjâl tros vara fôrbunden med en stjârna och hvarje 
stjârna représentera en manniskosjâl. betyder mânens nârhet, att 
sjalen àr pâ vâg att gâ ôfver dit och alltsâ vederbôrande nâra 
dôden. 

A [en om mânen pâ detta sâtt kan draga mânniskors sjalar 
till sig och bestâmma tidpunkten for deras dôd, mâste det ocksâ 
ligga i hans makt att uppskjuta katastrofen och lâta en manniska 
tills vidare behâlla sitt lif. Samma egenskap, som gôr honom till 
en farlig makt. gôr honom alltsâ frân en annan synpunkt till en 
makt, som kan skânka mânniskorna fortsatt lif och hâlsa. 

Som redan namnts. riktade de garnie inderna till nymânen 
bôner om ett fortsatt lif for sig och sina familjer och sin boskap- 
►AHrjâmt fôdd pâ nytt . heter det i en af Rigvedas hymner, 
►vandrar han som dagarnes tecken fore morgonrodnaderna; han 

1 K. Langloh Parker, The Euahlayi tribe, London 1905, s. 52, 

- M. l'i vcock, Folk-lore of Lincolnshire (Folk-lore [2, [901), s. [66, 

rROHMANN, Aberglaube und gebràuche nus Bôhmen und Mahren, Sjalavandringslarans ursprung 67 

gifver pâ sin fard gudarna deras del. Fôrlânge mânen v art lif.» 1 
Denna tro pâ mânens lifgifvande kraft fortlefvcr ânnu alltjàmt 
i Indien. Den tager sig exempelvis uttryck dàri, att mat vid full- 
mâne utlâgges pâ hustakcn. Nâr den légat tillfâckligt lange for 
att absorbera mânens strâlar. har den ocksâ insugit dess kraft och 
utdelas bland husfolket och slâktingarna som ett hàlsobringande 
medel. En kur, som mycket anvândes och sàrskildt skall vara 
nyttig mot spetâlska, âr att lâta den sjuke betrakta mânens bild 
i mjôlk eller olja. 2 

En liknande kur, som ocksâ âr i bruk, âr att fylla ett âmbar 
med vatten och placera det sa, att fullmânen speglar sig dâri. 
Patienten skall fôrst noga betrakta mânens reflex i vattnet, dàr- 
efter sluta ôgonen och utdricka âmbarets innehâll. Kuren rekom- 
menderas sàrskildt for personer, som lida af nervôsa âkommor och 
hjârtfel. 3 Inderna âro icke ensamma om sin tro pâ mânens makt 
att skanka lif och hâlsa. Afven irlàndarne ha en del likar- 
tade fôrestâllningar. De hade for sed att, nâr de sâgo nymânen, 
falla pâ knâ, lâsa fader vâr och dârefter ropa: »mâ Du lâmna oss 
lika friska, som Du funnit oss.» 4 

Hâr kan ocksâ erinras om de mânga folkkurerna mot vârtor, 
tandvârk etc., i hvilka man vânder sig till nymânen och ber om 
befrielse. 5 Sa botas t. ex. kikhosta i En gland dârigenom, att 
man lyfter upp barnet och visar det for nymânen och samtidigt 
gnider dess mage, sâgande: 

»Mâ det vâxa, som jag ser, 

ma det aftaga, som jag kânner.» 6 

Det kan naturligtvis hâr som i mânga dylika bruk vara skilda 
tankegângar, som môtas och samverka. Men den môjligheten âr 
icke utesluten, att vi hâr ha reminiscenser af den gamla upp- 

1 10, 85, 19. 

2 W. Crooke, Popular religion and folk-lore of Northern India, Lon- 
don 1896, 1, s. 14. 

3 Meer Hasan Ali, Observations on the Mussulmans of India, 
London 1832, 1, s. 275. 

4 Wood-Martin, Traces of elder faiths of Ireland, London 1002, 
2, s. 201. 

6 M. Toeppen, Aberglaube aus Masuren, Danzig 1807, s. 54; 
A. E. Kohler, Volksbrauch, aberglaube, sagen und ûberlieferungen 
im Voigtland, Leipzig 1867, s. 408. 

6 C. H. Poole, The customs, superstitions, and legends of the 
county Stafford, London 1875, s. 82. 68 Torgny Segerstedt 

fattningen, att ail sjukdom fôrorsakas af onda andar. Innebôrdeti 
af kûren vore dâ den, att den ande, som fôrorsakade sjukdomen, 
fôrsvunne till mânen. 

En parallell till den irlândska och indiska riten att ônska lif 
och halsa. nar nymânen visar sig, omtalar G. M. Sproat frân Van- 
couvers ô. Han beràttaf, att mati iakttagit, hur indianerna be- 
traktat mânen, utstôtt ctt hastigt andedrag och yttrat teech, trait 
hvilket betvder »hâlsa> eller »lif . ! 

Mânen spelar ocksâ hufvudrollcn i âtskilliga primitiva folks 
mvter om dôdens ursprung. Det kan ocksâ fôrklaras som en re- 
flex af denna tro pâ dess herravâlde ôïver lif och dôd. 

Hos namaqua-folket benlttas nlyten pâ fôljande satt. Mâ- 
nen sândc en gang haren till mânniskorna med det budskapet : 
»liksom jag dôr och âter star upp till lifvet, sa skolen ocksâ I do 
och âter stâ upp till lifvet». Men nar haren kom fram till mânni- 
skorna, ùtrâttade han sitt uppdrag sa, att hâlsningen kom att 
lyda: »liksom jag dôr och icke star upp, sa skolen I ock dô 
utan att stâ upp igen till lifvet». Nar han âtcrkom till mânen 
och omtalade hvad han sagt. vredgades mânen och slog hononi 
med sin yxa och klôf dârvid hans ôfvcrlapp. Den har som be- 
kant varit klufven allt sedan dess. Xâgra saga, att haren tog till 
bens allt hvad han orkade, nar mânen ansatte honom, och att det 
ar frân den stunden, som han befinner sig pâ flvende fot. Andra 
âter pâstâ, att han fôrsvarade sig och klôste mânen i ansiktet och 
dârvid gaf honom alla de ârr och skrâmor, som man ânnu kan 
se dâr. Men emedan haren burit det onda budskapet till mân- 
niskorna, ater namaqua-folket aldrig hans kôtt. 2 Enligt en an- 
nan version bland hottentotterna sande mânen en liten insekt till 
mânniskorna med sitt budskap. Denna motte haren och anfôr- 
trodde honom sitt àrende. Haren lopp âstad och delgaf mân- 
niskorna mânens hâlsning i den ôdesdigra form, att dessa blefvo 
lika honom, haren, och icke mânen. 3 

En liknande sâgen beriittas bland maorierna. Tauc, son af 
himlen, Rangi, och jorden, Papa, sade till dôdens gudinna Uine\ 
»lât mânniskorna dô och lefva upp igen, sâsom mânen dôr oeb 
dârefter, sedan han badat sig i lifvets vatten, âtervânder till denna 1 Scènes and studies of savage life, London [868, s. 207. 
- E. 1!. Tylor, Primitive culture, London 1891, 1, s. 355. Blei k, 1 Eottentotl fables, s. 69. Sjâlavandringslarans ursprung 

\arkl ânnu yngre och skônare an fôrut.» Men Hine Iran den 
môrka vârlden svarade: >nej, icke sa. Lât mânniskorna tvârtora 
do och âtervânda till sin moder jorden, att raan ma sôrja oeb 
grâta ôfver dem». 1 

Denna tro pâ samband mellan mânens lit och mânniskornas 
môter àfven i en sâgen frân Carolinerna, som fôrtâljer, atl mânni- 
skorna ursprungligen endast afledo den sista dagen, nâr dm af- 
tagande mânen syntes, och âter uppstodo som frân en lugn sômn, 
nâr mânen visade sig igen. 2 Liknande fôrestâllningar pâtrâfîas 
hos ovambos i sydôstra Afrika. Àfven kongonegrerna balsa ny- 
mânen med orden: »mâ jag fôrnya mitt lif, sâsom Du âr fôr- 
nyad.» 3 

Dessa myter och sâgner visa i hvarje fall, att mânens fôr- 
svinnande och âterframtrâdande varit âgnade att hos folk pâ detta 
utvecklingsstadium vâcka tanken pâ pânyttfôdelse och nytt lif. 
Det gâr igen i Çatapatha Brâhmana's frâga: »hvem âr det, som 
fôdes pâ nytt? Det âr naturligtvis mânen, som fôdes pâ nytt». 4 5. Mânen som lif vêts gudom, 

Mânen har sàledes icke endast relationer till doden, utan 
âfven till lifvet. Dessa senare fôrbindelser âro icke begrânsade 
endast till beskydd och fôrlangning af mânniskors lefnad, utan 
mânen tânkes âfven skapa och skânka lif. Hans inflytande i detta 
afseende anses omfatta bâde mânniskor, djur.oeh vâxter. 

Mânen tânkes sâlunda influera pâ mânniskornas, sârskildt 
kvinnornas, kônslif, pâ befruktning, hafvandeskap och fôdelse. 
Nork kunde ânnu pâ fullt allvar ) T ttra: ^hvilken makt detta (mâ- 
nens) inflytande utôfvar pâ kvinnornas sinnesstàmning och framfôr 
allt pâ deras erotiska kânslor, det betygas utaf alla folks och alla ti- 
ders erfarenhet, och utan tvifvel fôregâs menstruationens intrâ- 
dande af en mer eller mindre mârkbar mânsomnabulism.» 5 Àf- 
ven hos mera sensibla individer bland mânnen formarkes enliêft hans 1 E. Best, Maori eschatology (Transact. and proceed. of the Xew 
Zealand Institute 38, 1006), s. 148. 

2 E. B. Tylor, Primitive culture, 1, s. 356 anm. 

3 j. G. Frazer, The golden bough, London 1899, 2, s. j.58. 

4 13, 2, 6, 11 (Sacred books of the East 44, s. 313). 

5 F. Nork (pseudon. for Corn), Die sittcn und gebrciuche der 
Deutschen und ihrer nachbarvôlker, Stuttgart 184c), s. 043. 70 Torgny Segerstedt 

uppgift vid full- och m^mâne âtskilliga patologiska symptom. Xork 
kan nog ha râtt dâri, att alla tiders och alla folks erfarenhet trott sig 
kunna konstatera ett samband mellan kvinnornas kônslif och ma- 
lien. Fôrmodligen spelar sjâlfva tidsperioden for mânens till- och 
aftagande hâr en roll. 

Att mânen fôrorsakar menstruationen, det vet icke blott den 
europeiska folktron utan âfven maorierna 1 och papuas, 8 bagandas 3 
och ôfriga ostafrikanska negerstammar. 4 Ett ganska expressivt 
uttryck ha innevânarne pâ Yam Sabai och Nya Guinea gifvit fôre- 
stâllningen, dâ de fôrklara, att menstruationen fororsakas dàraf, 
att mânen under sômnen har kônsumgânge med flickorna. 5 De 
mexikanska indianerna 6 kânna lika val som de australiska in- 
fôdingarna 7 till," att mânen âr kvinnornas specielle skyddspatron. 

Det àr under sâdana fôrhâllanden icke ôfverraskande, att mâ- 
nen tillskrifves stort inflytande pâ hafvandeskap och fortplantning. 
Mycket typiskt framtràder detta i den franska folktron. I Bre- 
tagne sages exempelvis. att om en flicka gâr ut pâ kvâllen for 
att kasta sitt vatten, fâr hon icke blotta sig i mânskenet. Det âr 
isynnerhet farligt vid den tid mânen har horn. d. v. s. i fôrsta och 
sista kvartalet. Bryter hon mot regeln, riskerar hon att blifva 
h 'tint, hafvande genom mânens inflytande. Folket kan i dessa 
trakter nâmna fiera exempel pâ att unga kvinnor blifvit môdrar 
genom mânens inverkan. I Morlaix vet man icke endast, att 
den kvinna, som blottar sig for mycket i mânskenet, lôper fara 
att blifva hafvande genom mânens inflytande, utan ocksâ att det 
barn, hon sa gifver lifvet ât, blir ett missfoster. 8 1 W. H. Goldie, Maori lore (Transact and proceed. <>f the New 
Zealand Institute 37, 1904), s. 84. 

2 Nova Guinea. Uitkomsten der Nederlandsche Nieuw-Guinea- 
expeditie in 1903. 3. Ethnography and anthropology by G. A. J. 
van der Sande, Leijden 1907, s. 319. 

3 J. Roscoe, Manners and customs of the Bagandas (Journ. of 
the Anthrop. Inst. of Great Britain and Ireland 31, 1901), s. 121. 

4 C. W. Hobley, British East Airica (Ib. 33, [903), s. 358. 

5 Reports of the Cambridge Anthropological Expédition to Torres 
Straits. 6. Sociology, magie, and religion of the Western [slanders, 
Cambridge 1905, s. 206. 

6 C. Lumholtz, Blandt Mexi< os [ndianere, Christiania 1903, 1, s. 231. 

7 K. Langloh Parker, The Euahlayi tribe, s. 50. 

8 P. SÉbillot, Le folk-lore de France, [, s. 41. Sjàlavandringslàrans ursprung 7 1 

Paralleller till denna folktro pâtràffas i Australien och pa Xva 
Zeeland. Euahlayistammen betraktar mânen som skapare utaf alla 
flickebarn. Han placerar dem, nâr de âro fârdiga, pâ en plats pâ 
Culgoa. Dar synes i en vik. nâr det âr torrt, ett hâl i marken. 
Xar vattnet stiger utefter vikens strânder, hôjer sig en sten upp 
ur hâlet. Dess topp âr alltid ofvan ytan. hur hôgl vattnet an sti- 
ger. Denna sten âr Goomarlc, mânens andesten. Hârifrân émanera 
flickebarn en. Dessa upphàngas, nâr de kommit frani ur stenen, 
i trâden oeh stanna dar. tills nâgon kvinna passerar, som de kunna 
utse till sin moder oeh inkarnera sig i. 1 Det moment i denna 
mycket sammansatta fôrestâllningsserie, hvarpâ hufvudvikten i 
detta sammanhang faller. âr, att det âr fràn mânen, som barnen 
leda sitt ursprung. En jordisk fader âr emellertid efter stammens 
uppfattning ocksâ erforderlig eller âtminstone ônskvârd. Skulle 
en dylik ieke finnas, fôdes barnet med tânder och lefver icke 
lange. 

Blancl maorierna tyckas meningarna vara mycket delade be- 
trâffande barnens intrâde i vârlden. Under det att nâgra hâlla 
fore, att barnets hela lif och sjàl fôrskrifver sig enbart ifrân fadern 
och att modem endast ar ett slags forvaringsrum for det lif, som 
utgâr frân fadern. fôrmena andra, att mânen ar alla kvinnors verk- 
liga âkta man och att kônsumgànget ingen betydelse âger for 
fortplantningen. - 

Liksom mânen pâverkar och ibland fôrorsakar befruktningen, 
har den âfven stort inflytande pâ fostrets befinnande och utveck- 
ling. Flerestàdes i Frankrike anser allmogen, att barnets kôn ar 
beroende af hafvandeskapets intrâdande i ny eller nedan. Intrâffar 
det vid vâxande m âne, kommer ett gossebarn att fôdas, i motsatt 
fall en flicka. 3 

I Indien fôretogs purhsavana, den ceremoni, som skulle âstad- 
komma, att fostret bief af manligt kôn, i tredje mânaden oeh me- 
dan mânen stod i konjunktion till en stjârna, hvars namn var af 
manligt kôn. Mânen tânkes alltsâ âfven hâr influera pâ fostret. 4 1 K. Langloh Parker, The Euahlayi tribe, s. 50. 

2 W. H. Goldie, Maori lore (Trans. and proc. of the New 
Zealand Inst. 37, 1904), s. 27. 

3 A. Meyrac, Traditions, coutumes, légendes et contes des Ar- 
dennes, Charieville 1890, s. 170. 

4 Pâraskara Grhya Sùtra 1, 14: Hiranyakeçi Grhya Sûtra 2, 2, 2. - 2 Torgny Segerstedt 

Fôrmânligast var det enligt fransk folktro, att barnet fôddes 
vid nytàndningen. Det gossebarn, som gjorde sitt intràde i yârl- 
den vid aftagande mâne, nâdde ingen hôg aider. Pà en del stâl- 
len gâller detsamma om flickor, och det âr i hvarje fall lyckligt 
att varà fôdd fore fullmâne. 1 I England tror mari pâ vissa stâl- 
len, att ett barn, som fôdes efter den gamla mânens fôrsvinnande 
och fore nytàndningen, icke kan uppnâ myndig aider. 2 

I Bretagne sagas âfven de barnsângar, som intrâffa under 
mânens sista kvartal, vara de svâraste. 3 Enligt Macrobius anro- 
pade romarne vid fôdelsen mânen, emedan det var dess uppgift 
att ôppna kroppens sprickor och hâlla gângarne ôppna, hvilket 
âstadkom en hastig fôrlossning. 4 

Zisfenarne hâlla i allmànhet fore, att deras kvinnors frukt- 
samhet sammanhânger med mânens till* och aftagande.'' Hindu- 
erna ha for sed att stàlla sig nakna i mânskenet, att ta mânbad. 
for att tillagna sig dess erotiska kraft. Detta slags bad styrker 
och underhâller enligt deras âsikt genitalkraften och fôrlânar âkten- 
skapets plikter mera behag. 6 

Mânens erotiska kraft utnyttjas âfven i magi och spâdom. 
Nàr man vill forvàrfva kàrlek, skall man enligt schlesisk folktro 
bedja till mânen. 7 Af Laden lus super stitionurn framgâr, att kvin- 
norna har i Enropa under den tidigare medeltiden allmânt trod- 
des med mânens hjâlp kunna tillvâlla sig mànnens kàrlek. 8 Na- 
turligtvis begagnade de sig ocksâ af en sa vârdefull makt. Deras 
svstrar i det nutida Europa ha icke i detta afseende vanslàktats. 
Àfven de fôrstâ sig pâ, hvilken vârdefull bundsfôrvandt mânen i 
vissa fall kan vara for dem. Nâr en ungersk flicka vill uppvâcka en 
ung mans àlskog, stjàl lion vid nytàndningen mjôlk och honung 
och bakar dàraf en kaka, som hon bemânger med sina egna 1 P. SÉbillot, Le folk-lore de France, i, s. 43. 

2 Notes and queries 1 ser., 1 vol., s. 44. 

3 P. SÉbillot, anf. arb., 1, s. 92. 

4 Satumalia, 7, 16. 

5 Am urquell 3, 1802, s. 8. 

6 C. Valentino, Notes sur l'Inde, Paris (906, s. 12.4. 

7 P. Drechsler, Sittc, brauch und volksglaube in Schlesieri 1 
(Schlesiens volkstûml. iiberlief. 2), Leipzig [903, s. 229. 

8 A. Saupe, Der indiculus superstitionum ci paganorum; ein ver- 
zeichnis heidnischer und aberglâubischer gebrâuche und meinungen aus 

eit Karls des grossen, Leipzig [891, m. Sjâlavandringslârans ursprung 73 

menses. Kan hon lura sin âlskade att âta dâraf, upptândes hos 
honora en hàftig kârlek. 1 En annan, nâgot smakligare metod âr 
att ta ett par af don âtrâdde unge mannens hâr, kasta déni upp 
mot nymânen och saga: 

Nymâne, jag ser dig, jag ser dig; 
ingif X. X. karlek, 
att han ma âlska mig 
och âkta mig, >a fort han kan.» 2 

De îrlândska flickorna gifva uttryck ât samma ôfvertygelse 
om mânens inflytande i kârleksaffârer, dâ de for att se sina tî 11— 
kommande gâ ut vid ârets fôrsta nytândning, samla nâgra ôrter 

och saga till mânen: 

Moon, moon, tell unto me 
when mv truc love I shall see! 
What fine clothes I am tu wear? 
How manv children I shall bear . J 

For if mv love cornes not to me, 
dark and dismal mv life will be. 3 

De engelska och skottska flickorna frâga likaledes nymânen 
om sina tillkommande mân och deras utseende. 4 

Ett ytterligare utslag af denna tankegâng, att mânen ôf\ ar 
inflytande pâ kônslif och fruktsamhet, kommer fram i bestâmmel- 
serna om hvilka dagar brôllop bôr firas. Den europeiska folk- 
tron ôfverensstâmmer allestâdes dàrutinnan, att brôllopsdagen bôr 
vâljas efter mânens stâllning. Redan i antiken fôrlade grekerna 
brollop hâlst till nymânadsdagen. 5 I Macédonien firas annu i dag 
hvarken giftermâl eller fôrlofnincr under den tid mânen befin- 1 H. von Wlislocki, Aus dem volksleben der Magyaren, Mun- 
chen 180,3, s. 70. 

2 Anf. arb., s. 78. 

a Wood-Martin, Traces of elder faillis of Ireland 2, s. 2< 17: Folk- 
lore 16, 1906.. s. 461. 

4 Harley, Moon-lore, s. 214; Notes and queries s ser., 5 vol., 
s. _'_'6; 376. 

5 O. Gruppe, Griechische mythologie und religionsgeschichte (Hand- 
buch d. klass. altertums-wissenschaft V, 2), s. 1 1 13. 74 Torgny Segerstedt 

lier sig i nedan. 1 I Bôhmen âr det likaledes sed att fira brôllop 
vid nytàndningen. 2 Samma regel fôljes allmànt i Tysklarïd. 3 
Enligt Scherwinzkys uppg'ift firade esterna sina brôllop vid tiden 
for nymânen, emedan de hôllo fore, att dàrigenom en stàndig till- 
vaxt i valsignelse i deras àktenskap framkallades. 4 Shetlandsborna 
\ cta. att man bôr gifta sig vid nymâne, om àktenskapet icke skall 
blifva olyckligt. Orkneyôarnes bebyggare tro, att de, som fira sitt 
brôllop, medan mânen aftager, aldrig fâ nâgra barn. 5 

Afven hàr uppe i Sverige har man kânnt t i 11 dessa régler 
for brôllopstiden. Hvarken lysning eller brôllop ansâgs i Ydre 
hârad bôra ske i nedanet, ty dâ skulle àktenskapet blifva barn- 
lôst. Hôlles det dâremot vid laga tid, vid nytàndningen, blefve 
paret rikt. 6 Gammal Vârendssed bjod likasâ, att lysningen skulle 
ske i ny; annars komme barnen i àktenskapet att bli for smà- 
vuxna. Hôlles brôllopet i ny, blefve de unga rika och vâl- 
mâende. 7 

Betrâffande mânens inflytande pâ mânniskorna kan slutligen 
oeksâ nàmnas, att folktron meddelar bcstâmda fôreskrifter, under 
hvilken mânfas hâr och naglar bôra klippas. Regeln âr genom- 
gâende den, att dessa bôra klippiis vid tilltagande mâne; i annat 
fall skadas deras vâxt. Denna fôrestâllning âr utbredd exem- 
pelvis i England, 8 norra Amerika och Tyskland. 9 Liktornar 1 G. F. Abbott, Macedonian folk-lore, Cambridge 1003, s. 155. 

2 J. V. Grohmann, Aberglaube und gebrâuche aus Bôhmen und 
Mâhren, s. 116. 

6 G. Hermann, Gebniuche bei verlobung und hochzeit im her- 
zogthum Koburg (Zeitschr. d. ver. f. volkskunde 14, 1904), .s. 284; 
A. Wuttke, Der deutsche volksaberglaube der gegenwart, Berlin [869, 
s. 56; Am urquell 1, 1890, s. 3. 

4 Etwas ûber die Esthen, s. 55. 

3 County folk-lore. Printed extraits Nr. 5, Exampl. of print. folk- 
lore concerning the Orkney & Shetland Islands, coll. by G. F. Bi V.CK 
and éd. by X. W. Thomas, London 0103, s. 208; J14. 

6 Rââf, Beskrifning ôfver Ydre hârad i Ôstergôtland [, s. no. 

7 HyltÉn-Cavallius, Wârend och wirdarne 1, s. 303. 

8 Notes and queries 10 ser., 4 vol., s. [73; 234. 

'* A. Kuhn, Mârkische sagen und mârchen, Berlin [843, s. ,v s,) : 
A. fOHN, Beitrâge /.. volksaberglauben im Egerlande (Zeitschr. f. ôsterr, 
volkskunde 6, [900), s. 111: A. Hegl, Volkssagen, bràuche und mei- 
Qungen ans Tirol, Brixen 1897, s. 803; L. Strackerjan, Aberglaube 
und sagen ans d. herzogthum Oldenburg, Oldenburg 1867, 2, s. 61; 
Am urquell 5, 1 894, s. 1 73. Sjàlavandringslârans ursprung 7 - 

och vârtor, hvilkas tillvaxande ju icke anses sârskildt ônskvârdt, 
skàras, nâr mânen aftager. 1 

Maiicn tilltros alltsâ ett synnerligen vidstrâckt inflytande pâ 
mânniskorna. Han bestàmmer ôfver lit' och dôd, ôfver brôllop 
och begrafning, ôfver kàrleksaffârer, sinnessjukdomar och liktornar. 
En del af ofvannâmnda exempel pâ mânens inverkan pâ mânni- 
skorna och deras lif ligger sa lângt ute i periferien, att det synes 
ovisst, om de ha samma centrum som de ôfriga. Alan bôr kan- 
ske ifrâga om dem i fôrsta rummet râkna med en tr<> pâ den 
inverkan. som mânens till- och aftagande utôfvar i enlighet med 
den sympatetiska magiens lagar. Men denna tanke samman- 
hânger fôrmodligen pâ det nàrmaste med den, att mânen ar de 
dôdas hem\'ist och herre ôfver lif och dôd, och i de flesta af de 
anfôrda exemplen kommer denna fôrestâllning till ett direkt och 
ofôrtydbart uttrvck. 

Samma inflytande, mânen utôfvar pâ mânniskorna. har den 
ocksâ pâ djur och vâxter. Sa kânner den franska folktroh till. 
att en steril ko kan gôras drâktig, om den fores samman med 
tinren den fôrsta fredagen i fôrsta kvartalet. 2 De tvâ fôrsta 
kvartalen âro âfven enligt de nordgermanska bôndernas uppfatt- 
ning den tid, dâ korna bôra foras till tjuren. 3 Som ytterligare 
ett litet exempel pâ denna mânens inverkan kan anfôras, att en 
portugisisk bondhustru sa vidt môjligt lagar sa, att kycklingarna 
utklâckas vid full- och nymâne. Skulle de gôra sitt intrâde i 
denna vârlden, medan mânen befinner sig i nedan, blir det aldrig 
nâgot bevândt med dem. 4 

Som ett utslag nârmast af den magiska inverkan, mânens 
till- och aftagande utôfvar, har man val att betrakta sâdana 
fôreskrifter, som angà tiden for slakts anstallande. Slaktar man 
exempelvis grisen i nedanet, har detta den olyckliga fôljden, att 
flâsket krymper i grytan. En slakt i ny har motsatt verkan, 
kôttet blir drygt. 5 

1 P. Drechsler, Sitte, brauch und volksglaube in Schlcsicn 2 
(Schlesiens volkstùml. iïberlief. 2), s. 1.32: A. Kuhn, Màrkische sagen und 
iruirchen, s. 387. 

8 P. SÉbillot, Le folk-lore de France 5, s. 79. 

3 Feilberg, Ordbog over jyske almuesmâl 2. s. 659. 

4 Zeitschr. d. vereins fur volkskunde 14, 1894, s. 224. 

5 The book of days, éd. by R. Chambers, London [1862—64] 
2, s. 202; F. B. Lixkf. Semé materials for the history of Wherstead, 
Ipswick 1887, s. 175; L. Strackerjan, Aberglaube und sagen aus d. 
herzogthum Oldenburg 2, s. 61. 76 Torgny Segerstedt 

Yiktigare och betydelsefullare iiro fôrestâllningarna om mi- 
nons inflytande pâ vegetationen. Sambandet déni emellan var 
enligt de gamla indernas mening sa intimt, att mânen under- 
stundom tog sin bostad i vàxterna och absorberades af dem. Sa 
skedde hvarje mânad under den tid mânen icke var synlig pâ 
himlen. >Dâ han icke visar sig hvarken i ôster eller vâster, dâ 
besôker han denna vârlden, och hâr gâr han in i vattnet och 
vàxterna» heter det om mânen. 1 Mânens fôrsvinnande sages 
pâ ett annat stalle ha sin grund dàri, att han gâr in i vattnet 
och vàxterna och dàrmed ocksâ i boskapen, som lefver af vatten 
och vàxter. 2 En liknande tanke uttalas i Brhadâram'aka Upa- 
nisad, dâ det om Prajâpati sages, att hans sextondedel âr ofôràn- 
derlig och nymânadsnatten ingâr i allt, som har lif, och dârpâ 
fôdes pâ nytt nàsta morgon. Af vôrdnad for guden skall man 
dârfôr den natten icke taga nâgon lefvande varelses lif, ioko ens 
en ôdlas. 3 Afven vid bestâmmande af tid for offerdjurs slaktande 
râknar man med mânens, lifsherrens, nàrvaro har pâ jorden natten 
fore nytândningen. 4 

Samma uppfattning fortlefver i purânas. Sa heter det i 
Visnu Purâna 5 , att mânen under den tid han àr fôrsvunnen frân 
himlen dvaljes i trâdens grenar och skott. Den. som under 
denna tid bryter en gren eller plockar ett blad frân ett trâd eller 
en buske, gôr sig dàrmed skyldig till ett brott jàmfôrligt med 
ett brahmanmord. 

Epitetet osadhipati, »\àxtherren», som tillâgges mânen, sy- 
nes vara val motiveradt. Mânen gâr ju understundom helt upp 
i vàxterna, absorberas utaf dem. 

Mânens inflytande pâ de lefvande varelserna kommer ocksâ 
till uttryck, dâ han identifieras med purusa, som fôrnyar och 
harskar ofver allt lif. devernas, manernas, mânniskornas, dàggdju- 
rens, fâglarnes, krâldjurens och vâxternas, 6 eller med Visnu och 
benâmnes »alla lefvande varelsers sad». 7 1 Çatapatha Brâhmana I, 4, 4. .s (Sacred books of the East 12, 
s. 170). 

2 [b. 11. 1. 5, 1 (S. B. K. 14, s. 9). 

3 1, 5, 2, 2. 

1 Çatapatha Brâhmana 6, 2, 2, 16 (S. B. E. 41. s. 17* 

6 Bhâgavata Purâna 5, 22, 10. 

7 Visnu Purâna t, 14. Sjalavandringslarans ursprung ;; 

Tron pâ ett samband mcllan det vegetativa lifvel och mâ- 
nen âr gemensam for de indoeuropciska folken. I Avesta sages 
mânen fôrvara tjurens sàd; den ar alltsâ den hôgsta lifskraftens 
bârare. 1 Dct hoter vidare, att det ar mânens ljus, som via vàr- 
tiden lockar de grôna vâxterna fram ur marken.- 

Enligt romersk folktro gaf den tilltagande mânen vâxt och 
mogîiad ât allt vàxànde, medan den aftagande dàremot drog 
safterna bort dârifrân. Dct forholl sig med vegetationen som 
med manniskorna, hvilkas blod okades och mir.skadcs allt efter 
mânens ljus. a Pâ grund af denna mânens inverkan mâste âker- 
bruk och skogsvârd inrâttas efter hans till- och aftagande. Den 
tilltagande mânen gaf den vaxande sâden kârna. A andra sidan 
bief nedanet den lâmpligaste tiden for sâdens mojande. Pâ grund 
af mânens inverkan pâ vàxternas safter skola tràden aldrig fâllas, 
sa lange mânen âr stadd i tillvaxt. ty dâ fyllas trâden med saf; 
man fâr vanta till nedanet, dâ mânen drar saften tillbaka. 4 

Den nutida europeiska folktron bevarar ànnu alltjâmt dessa 
régler. De fôrekomma naturligtvis i nâgot olika versioner pâ 
olika platser, och den risk, man lôper genom att bryta mot dem, 
angifves likaledes pâ olika sâtt. Men man âr ense om att det 
âr mânen, som bestâmmer, hurudan sâden blir. och att sâdd och 
skôrd alltsâ mâste râttas efter hans stâllning. 

Sa anse svdslaverna, att man icke bor sa vid nytândningen. 
emedan kornen dâ skulle falla ur axen, nâr de mognade. Man 
fâr icke heller meja grâset vid denna tid, emedein det skulle 
bli bittert och skadligt for boskapen. Det âr icke heller tiden 
fër vinrankornas bcskârande, men val for plantering af plommon. 5 
Huzulerna saga, att sâden blir tom, om clen sâs vid môrk m âne, 
och att de vâxter, man dâ planterar, skjuta for starkt i hôjden. 6 

For den tvska bonden âr dct en oomkullrunkelig sanning, 
att det, som planteras under vaxande mâne, ocksâ trifves, men 
att den sâd, som sâs vid aftagande, blir dâlig. 7 I allmânhet tycks 1 Darjiesteter, Ormazd et Ahriman, Paris r s 7 7 . s. 152. 

2 Yast 7, 4. 

3 Plinius, Nat. hist. 2, 99, 221. 

4 Ib. lô, 39, 194; 18, 12, 119; 32. 321. 

3 F. S. Krauss. Volksglaube und religiôseï braui h il- 1 Sùd- 
slaven, s. 15. 

G R. F. Kaindl, Die Huzulen, s. 97. 
7 A m urquell 5, 1804, s. [73. 7 8 Torgny Segerstedt 

regeln specificeras sa, att alla vàxtcr, som vâxa under jorden, t. ex. 
potatis, planteras eller sâs vid aftagande m âne, men de, som 
skola gifva frukt, vid tilltagande. Ocksâ tycks enighet râda dâr- 
om, att sâden bor mejas vid aftagande mâne. 1 Tyskarne ha 
tagit denna visdom med sig ôfver hafvet och tillâmpa den lika 
troget, nar de bruka Pennsylvaniens jord, som sitt hemlands. 2 

Afven i England iakttager man att skâra sâden, medan ma- 
lien aftager, i enlig'het med den ôfvertygelsen, att mânens afta- 
gande och fôrminskning âr orsak till alla motsvarande fôretoelser 
hàr pâ jorden. :{ Hans tillvàxt har ocksâ en motsvarande inverkan 
pâ allt lefvande. 4 

De gamla franska lagarna bestâmde, i ôfverensstàmmelse 
med de râd Plinius gaf, att trâd finge nedhuggas endast vid 
aftagande mâne. 5 I Provence fôljer man ânnu alltjâmt dessa 
anvisningar och fàller trad endast »en vieille lune». Man kànner 
i Frankrike likaledes till regeln, att sâdden bôr aga rum, endast 
nar mânen tillvâxer. 7 

Portugiserna hcilla fore, att sâden bôr sâs vid môrk mâne, 
d. v. s. nâgra dagar fore eller efter nvtandningen. Allt, som âr 
âmnadt att torka, sâsom trâd och ror, skall fallas vid aftagande 
mâne. Och nâr man sâr sina gurkor, skall man se upp, sa att 
de komma att vâxa pâ en plats, dit mânens strâlar nâ; i armât 
fall uteblir ail skôrd fullstàndisrt. 8 1 P. Drechsler, Sitte, brauch und volksglaube in Schlesien 2, s. 
132; A. John, Oberlohma, geschichte u. volkskunde eines Egerlânder 
dorfes (Beitr. z. deutsch-bôhmischer volkskunde 4. 2), Prag [903, s. 
166; Dens., Sitte, brauch und volksglaube im deutschen Westbôhmen 
(Ib. 6, 1905), s. 2$$\ A. Kuhn, Mârkische sagen und marchen, s. 386; 
L. Strackerjan, Aberglaube und sagen im herzogthum Oldenburg, 
s. 261. 

~ W.J.Hoffmann, Folk-lore of the Pennsylvania Germans (Journ. 
of Am. folklore 1, 1888), s. 130; F. Starr, Some Pennsylvania Germarj 
lore (1b. 4, 1 891), s. 322. 

3 F. P>. Zincke, Some materials for the history of Wherstead. 
s. 175. 

4 T. Harley, J\Ioon-lore, s. 178; A. Macgregor, Highland su- 
jierstitions, s. 40. 

6 T. Harley, anf. arb., s. 180. 

6 SÉBILLOT, Le folk-lore de France, 1, s. \y. 

7 A. Meyrac, Traditions, coutumes, légendes et contes des Ar- 
denneSj s. 189. 

* Zeitschr. <1<>s vereins fin volkskunde 1 |, [894, s. :. : \ Sjalavandringslarans ursprung 79 

Denna fôrestâllning om mânens inflytande pâ vegetationen 
har alltsâ satt mer eller mindre tydliga spâr i hela den europeiska 
folktron. Fôrmodligen har sambatidet ursprungligen fattats lika 
intimt och fast som i Indien, mon sedermera nnder ârtusendenas 
lopp allt mera bleknat och till sist endast efterlâmnal dessa régler 
fôr sâdd och skôrd. 6. Mânen och ràgnet. 

Det inflytande, mânen trpddcs utôfva pâ vegetationen, kan 
delvis fôrklaras genom den magiska inverkan, hans till- och 
aftagande ansâgs âga. Ett annat och betydelsefullare samband 
representerade emellertid det herravâlde, mânen fôrmenades be- 
sitta ôfver vatten och râgn. Om mânen âr den, som sânder det 
lifgifvande ràgnet, sa fôljer ju dâraf, att han ocksâ hârskar ôfver 
vegetationen. Och enligt en gammal, vidt spridd menïng âr det 
frân mânen, som ràgnet strommar ned pâ jorden. 

Reclan i de ofvan anfôrda upanisad-texterna framstâlldes 
sjâlens âterfàrd till jorden som fôrmedlad af ràgnet. Och det 
âr tydligen ingen ny, fôr detta speciella syfte nttânkt spekulation, 
nâr ràgnet och mânen pâ detta sâtt kombineras. I ett par af 
de anfôrda nttalandena angâende mânens fôrhâllande till vâxt- 
ligheten talades om mânens inneboende sâvâl i vâxterna som i 
vattnet. 1 Han gick in, sades det, i vâxterna och vattnet, nâr 
han icke mera syntes pâ himlen. Nâr fôrhâllandet skall nârmare 
utvecklas, heter det, att solen med sina strâlar uppsuger jordens 
must fôr att dârmecl nâra mânen.. Mânen gifver sin dagg ât 
molnen, som bildas af rôk, eld och vind. 2 Mânen tankes alltsâ 
nârmast som ett slags reservoar, dâr vattnet samlas och dârifrân 
det âter ntgjutes ôfver jorden. Det âr val pâ grund af detta fôr- 
hâllande, som hans strâlar nâmnas »daggdrypande>. 3 

Det âr icke fôrst i brâhmanas och pnrânas, som denna fôre- 
stâllning om mânens samband med vattnet pâtrâffas. Redan i Rig- 
veda sages mânen fardas mellan vattnen ôfver himlen. 4 Ilvad an 1 Çatapatha Brâhmana 1, 6, 4, 5; 11, 1, 5, 1 (Sacrcd books 
1 >f the East 1 2 ; 44, s. 9). 

2 Visnu Purana 2, 12. 

3 Bohtlingk, Indische sprûche, nr. 533; 55 1 ! 433^! 6184; 7599. 

4 V,i 105, 1. 8o Torgny Segerstedt 

detta uttryck nârmast ma syfta pâ, angifver det i hvarje fall ett 
nàra fôrhâllande mellan de himmelska vattnen och mâncn. Klarast 
har denna fôrestàllning formulerats i Aitareya Brâhmana's ord : 
>nâr râgnet fallit, gâr det till mâncn och fôrsvinncr; mari màrker 
det icke, nâr det dôr. Dâ nâgon fôrsvinncr, màrker man honom 
icke. Man ma saga: mâtte min fiende do râgnets dôd, ma man 
icke mera màrka honom... Mânen fôdcr râgnet; dâ han sctt 
det, skall han saga: ma râgnet blifva fôdt, mcn icke min fiende; 
ma han droja fjârran.» 1 I dcssa ord gâ ju icke endast tankarna 
om mânen som de dôdas hemvîst igen, utan hâr uttalas ocksâ 
tydligt tron pâ att râgnet uppsamlas af och utsândes frân mânen. 

Fôrestâllningen dârom âr alldcles icke uteslutande indisk. 
Den pâtraffas ocksâ hos indernas frândcr pcrserna. I en hymn 
till mânen yttras: »jag vill offra till mânen, som i sig àger tju- 
rens sâd och âr nâdig, ljus och skànkande vatten.» 2 I nârmast 
fôregâende vers sâttes den dagg, som lockar fram vârblommorna 
ur marken, i fôrbindclse med mânen. 

Enligt grekisk uppfattning gaf sârskildt fullmânen mycket 
dagg. 3 1 ett af Alkman's fragment kallas dârfôr daggen en 
dotter af Zevs och mâncn. 4 Macrobius taladc ocksâ om mânens 
fuktiga vâsen och berâttar. att luften vid fullmâne eller nytànd- 
ning upplôstes i râgn eller âtminstone utsânde en myckenhet 
dagg. 5 

Denna tro pâ mânens hcrravâldc ofver râgnet fortlefver 
ànnu i den europeiska folktron. I Italien vet man exempelvis, 
att allt vatten star under mânens kontroll, 6 och de portugisiska 
bônderna tala om mânens kârlek till vatten. 7 Att mânen àter 
molnen, âr en bland alla sjômân kand sak, liksom ocksâ att han 
slnkar vind. 8 

Den mest pâfallande ôfvorcnsstâmmelsen med den gamla 
indiska âskâdningen pâtraffas bland sydslaverna. Mânen tânka 
de sig som ett slags svamp, som suger till sig râgn och tuktig- 1 8, 28. 

2 Yast 7, 4 — ,s: Darmestetkr, Ormazd et Ahriman, s. 152. 
; l't.uTARCH, Qurcst. conviv. ,}, 9, 659. 

4 Bergk, Poetae lyrici grœci 3, s. 54, nr. 48. 
■' Satumalia VII, 16. 

6 R. T. Gù.xrmu. The Cimaruta (Folk-lore [6, [895), s. 1 
' Zeitschr. d. vereins fur volkskunde 1 ). [894, s. 224. 
K. [nwards, Weathei lore: a collection of proverbs, sayingSj 
.nul rules concerning the weather, London [898, s. ~ \. Sjàlavandringslàrans ursprung 81 

het; frân honom utgâ sedan âter molnen. Det âr dâ heît natur- 
ligt, att landtmànnen skola vânda sina blickar till mânen, nâr de 
Onska besked om vàderleken. De ha funnit, att om mânen vid 
ârets bôrjan sitter hôgt upp pâ himlen, âr detta ett tecken till 
en torr sommar orh en kall vinter. Lâgt sittande mâne fôrespâr 
dàremot ett vâtt orh fuktigt âr. Silfverfàrgad mâne bebâdar 
vackert vâder, rôd betyder blâst, och en blek mâne forebâdar râgn. 1 

Denna uppfattning, att mânen âr en stor vattenreservoar, 
kommer ocksâ till synes i den engelska folktron. Dâr sages det 
vara ett tecken till vackert vâder. om den nya mânen hâller den 
gamla i sina armar. Han vânder dâ hornen uppât och behâller 
sa râgnet, som annars skulle stromma ned pâ jorden. 2 De ame- 
rikanska landtmànnen ha bevarat denna samma mening och veta, 
att nâr mânen vânder hornen npp, behâller den râgnet som i en 
skâl, och man kan râkna pâ torrt vâder. Men nâr jàgaren icke 
kan hànga sitt kruthorn pâ mânens horn, kommer vattnet att 
rinna ur och i form af râgn strômma ned pâ jorden. 3 

Var egen bondepraktika tager vid alla profetior om vâder 
hànsyn till mânens stàllning och utseende. Och hvar enda bildad 
mânniska i vârt land kànner ju till. att mânskifte plâgar medfôra 
ombvte af vâderlek. 

Antagligen kànde Amerikas innevânare redan fore euro- 
peernas ditkomst, hvilken betydelse mânen hade for vàderleken. 
Ty denna fôrestâllning âr mycket vidt utbredd bland naturfolken. 4 
Afven i Kina och Japan pâtrâffar man denna tro pâ mânens 
herravàlde ôfver vattnet. De kinesiska annalerna fôrmâla exem- 
pelvis, att den 18 dagen af den 6 mânaden âr 1590 fôll. fastàn 1 T. S. Krauss, Yolksglaube und religiôser brauch der Sùdsla- 
veti, s. 16. 

2 A. Macgregor, Highland superstitions, Stirling iqoi. s. 36; 
The book of davs, éd. by R. Chambers 2. s. 203; County folk-lore. 
Printed extracts Nr. 2. Suffolk, coll. arid éd. by Lady E. C. Gurdon, Lon- 
don 1893, s. 161; Nr 4. Yorkshire, coll. and éd. by Mrs. E. Gutch, 
London 1001, s. 43. 

:i M. B. Snyder, Survivais of astrology (Journ. of Am. folklore 3, 
1890). s. 127; }. G. Owens, Folk-lore from Buffalo Valley (Ib. 4. 
189T), s. 120; D. G. Brinton, Reminiscenses of Pennsylvania folk- 
lore (Ib. 5, 1802), s. 177; j. C. Wells, Weather and moon supersti- 
tions in Tennessee (Ib. 0, 1803). s. 299. 

4 T. Harlev, Moon lore, London 1885, s. 136 t 

MO. 191U. 6 82 Torgny Segerstedt 

det var sommai*, om natten snô frân mânens midt. Flingorna" 
liknade saljens blommor, som dessa framstàllas pâ silke. 1 

Orsakerna till denna tro pâ ett samband mellan mânen och 
râgnet ha kanske varit mânga. Môjligen har man iakttagit, att 
klara och mânljusa natter âro rika pâ dagg, under det att mânen 
under mulna och môrka natter icke synes. Detta kan môjligen ha 
framkallat tron, att mânen fôrorsakade molnen och râgnet, efter- 
som dessa visade sig, nàr han fôrsvann, men fôrsvunno, nar han 
framtràdde. Nàr han visade sig, fôrtàrde han dem och absorbe- 
rade deras vatten. 

TIvad orsaken an ma ha varit, ansâgs mânen utôfva ett be- 
stâmmande inflytande pâ vâderleken. Râgnet utsàndes utaf 
honom. Det var dârfôr helt naturligt, att râgnet sknlle fôrmedla 
de dôdas âterkomst frân mânen till jorden. 

Det kan med fog ifrâgasâttas, hnrnvida icke denna tro pâ 
mânens samband med vattnet bôr kombineras med fôrestàllningen, 
att han innehâller gudarnes odôdHga dryck. Vattnet har varit 
den âldsta odôdlighetsdryck, som mânniskorna kânt till. Samma 
tankegâng, som sedermera gjorde mjôdet och vinet till odôdlig- 
hetsdrvcker, hade redan dessforinnan gif vit kâllornas vatten 
denna karaktàr. 

A Tan har har att râkna med en utveckling, analog med den, 
som gaf brodet och sâden dess karaktàr af lifsgudomlighet, en 
karaktàr, som de fruktbârande trâden erhâllit under den tid 
mânniskorna i vàsentlig mân lifnârde sig af deras frukter. Det 
mânniskorna lefvat af, hvars lifgifvande kraft de erfarit hvarje gang 
de stillat sin hunger eller slâckt sin tôrst, det har genom en ofrân- 
komlig primitiv l<>gik framstâtt fôr dem som lifskraftens egen 
bârare och inkarnation. Drycken, som gaf ny kraft, var sjâlf ett 
lifsnumen. Hvarje kâlla. dàr man slâckte sin tôrst, var ett lifvets 
vatten. Och sa djnpt har denna âskâdning varit rotad i folk- 
medvetandet, att kâllorna ànnu ârtusenden senare ôfverallt be- 
varat spâr af sin forna helighet. 

Nàr nu vattnet ansâgs bevaradt i mânens bâgare, var det 
naturligt, att gudarne dàr hâmtade sin odôdlighetsdryck. Det 
kunde <>cksâ ligga nâra till hands att tànka, m\ de mânniskor, 
som sknlle ha del i gudarnes lif, mâste dricka ur deras nektar- 
bâgare. Det âr vidare fôrklarligt, att nar inderna i soman lârl ' Anl. arb., s. i.yj : 187 Sjâlavandringslârans ursprung 

kànna en n)^ lifsdryck, sa intog donna den gamlas plats, och 
soma indentifierades med mânen. Râgnets lierre och gîfvare 
rnâste ju oafsedt detta ha nâra relationer till somaplantan, den 
fôrnàmsta af alla orter. 

7. Ràgnet o<;]( lifvi t. 

Det samband, folktron etablerar mellan râgnet och mânen, fôr- 
klarar tillrâckligt. hvarfôr detta formedlar sjâlarnas tard ner till 
jorden. Det finnes emellertid ocksâ en annan kedja af fôrestàll- 
ningar, som motiverar râgnets framtrâdande pâ denna plats. Det 
âr det sammanhang, som enligt folktron râder mellan vattnet och 
lifvet, vegetativt lika val som mânskligt. 

Enligt folktron besitter nâmligen vattnet i och for sig en bo 
fruktande fôrmâga. Tron dârpâ framtrâder sâvâl i en del riter 
som ock i sâgner om jungfrur, som blifvit hafvande genom vatt- 
nets kraft, och i mytiska fôrestâllningar om barnens ursprung. 

De riter, i hvilka vattnets befruktande kraft tages i ansprâk, 
àro dels brôllopsriter, dels sâdana, genom hvilka man sôker hafva 
ofruktsamma kvinnors sterilitet. 

I de gamla indiska brôllopsceremonierna ingick icke blott, au 
bruden badade fore affârden frân sitt gamla hem, utan âfven att 
hon vid framkomsten till sitt nya ôfverhâlldes med vatten. l I Rom 
bestânktes bruden likaledes med vatten. 2 Pà Sardinien âr det 
ânnu sed, att svârmodern hâller vatten ofver bruden. 3 I Alba- 
nien ingâr det i brôllopssederna, att brud och brudgum gâ ned 
till byns kâlla och stânka vatten pâ hvarandra. 4 I Serbien be- 
gjutas brudens brôst trenne gânger med kâllvatten. 5 I Grekland 
âr det brukligt, att bruden gâr ned till en kâlla och offrar nâgra 
mynt. ,; I Ukraine foras bâcle brud och brudgum ned till en flod 
eller kâlla, dâr de tvâ sisf. 7 1 Winternitz, Das altindische hochzeitsrituell (Denkschriften d. k. 

ak. d. wissenschaften \\'ien, 40), s. 45 f. 
- Plutarch, Questiones n^manae I. 

3 F. B. Jevons, Roman questions, s. CI. 

4 Ida von Dûringsfeld und Otto Freiherr von Reinsberg- 
Dûringseeld, Hochzeitsbuch, brauch u. glaube d. hochzeit bei d. christl. 
vôlkern Eurppas, Leipzig 1873, s. 63. 

5 Anf. arb., s. 73. 

6 Anf. arb., s. 59. 

7 T. Volkow, Rites et usages nuptiaux en Ukraine (L'anthropo- 
logie 3, 1892), s. 54<S. 84 Torgny Segerstedt 

Den franska folkseden uppvisar motsvarande riter. Ibland 
foreskrifver den, att bruden skall tvâ hela sin kropp i en kâlla, 
ibland bestânkas endast kônsdelarna och brôsten; understundom 
âr det tillrâckligt, om den nya frun doppar sin fot i kâllan. Me- 
ningen med ceremonierna âr alltid densamma och angifves tyd- 
ligt nog i de ord, med hvilka brôllopsskaran ledsagade brudens 
neddoppande af foten i kâllan vid Roche-Rufin: 

La mariée a botté, 

elle aura un drôle (poupon) dans l'année 1 . 

Vatten har ocksâ fôrmâga att borttaga sterilitet. Enligt indisk 
tro kunde àfven en ofruktsam kvinna erhâlla en son, om hon togs 
ned till flodstranden och ôfvergôts med vatten. 2 Samma cere- 
moni skulle den • kvinna genomgâ, som ônskade sig en son och 
varit utsatt for missfall. 3 

Denna tro pâ vattnets och kâllornas befruktande kraft âr 
mycket vidt utbredd. Sa framtrâder den t. ex. i Guernsey-flickor- 
nas sed att vandra ned till S:t Georgs kâlla och offra i den for 
att erhâlla en make 4 och likasâ i de irlândska flickornas att bedja 
kâllorna om bistând, nâr de ônska sig en man eller ett barn. 5 

Hottentottflickorna delà sina engelska systrars uppfattning pâ 
denna punkt och sôka tillgodogôra sig vattnets kraft genom att 
springa nakna omkring i det forsta râgn, som faller, sedan de 
uppnâtt manbarhet. Nâr râgnet dâ strommâr ned ôfver deras 
nakna kroppar, veta de, att det gifver dem fruktsamhet. 6 

Detta âr endast nâgra exempel pâ, huru kvinnorna begagna 
sig utaf vattnets befruktande kraft. Sidney Hartland meddelar 
i sitt arbete »ïhe legend of Perseus» 7 och Saintyves i >Les vier- 
ges mères» 8 talrika exempel frân snart sagdt ail vârldens folk pa 
denna fôrestâllning om vattnets fôrmâera att skânka fruktsamhet. 1 P. Sébillot, Le folk-lore de France, 2, s. 232 f. 

2 W. Caland, Kâuçika SÛtra 34, 1 (Verh. d. k. Ak. v. wet. 
Amsterdam. Afd. Letterkundc. N. R. 3, 1900). 

3 Anf. arb. 32, 28. 

4 E. Mac Culloch, Guerasey folk-lore, London [903, s. [95. 

5 |ane Wilde, Ancienl legends of [reland, London [887, 2, s. 200. 

6 Hahn, Tsuni-Goam, s. 87. 

7 The legend of Perseus (Grimm Library nr 2), London [894, i. 

s- 7i ; *33» 153, 159^ 165. 

8 Les vierges mères et les naissances miraculeuses, Paris [908, 

s- 39; Mv Sjâlavandringslârans ursprung 

Och kvinnorna tillgodogôra sig vattnets kraft genom att dricka 

det, bada dari eller tvâ sig dârmed. 

Liksom kàllorna fôrlâna fruktsamhet, gifva de âfven grossessen 
ett gynnsamt fôrlopp och skânka en lâtt fôrlossning. Och àfven 
sedan barnen gjort sitt intràde i vârldcn, kunna môdrarna hos 
kàllorna sôka hjalp i sina bryderier med de nyfôdde. Do hjâlpa 
dem med digifningen och andra besvàrlighetcr. ' 

Sâgnerna bevara ràtt ofta minnet af kvinnor, som blifvii 
môdrar genom vattnets kraft. Liksom riterna âro likartade ôfver- 
allt, âro âfven sâgnerna nâstan ôfverallt af samma beskaffenhet 
I den baludschiska sagan om Kismat Pari omtalas, huru konun- 
gen, som sôrjde ôfver sin barnlôshet, i cnlighet med nâgra helige 
mâns râd sânde sin gemâl ned till floden. Dâr satt hon hela nat- 
ten och anropade guden. Sent omsider fick hon ocksâ en son. 2 

Montezuma ansâgs af indianerna vara fôdd af en jungfru, som 
befruktats af ràgnet. 3 Vi ha en parallell hârtill i sagan om prin- 
sessan, som med sin kammarjungfru inspârrats i tornet, for att 
spâdomen, att hon skulle erhâlla ett barn, icke mâtte gâ i upp- 
fvllelse. Det gjorde den det oaktadt, ty bâde prinsessan sjâlf och 
hennés kammarjungfru befruktades af en vattenstrâle, som trângde 
in genom fônstret. 4 

Ett ytterligare led i denna fôrestâllningskedja utgôres af tron, 
att barnen hârstamma frân kâllor och bàckar. Mycket ofta ut- 
pekas speciella brunnar som de ofôdda barnens vistelseort. I 
Halle gâller exempelvis Gûtchendammen, i Braunschweig (iôde- 
brunnen som den plats, frân hvilken barnen komma. I Schleswig- 
Holstein finnas tvânne kâllor, dâr »barnfrun», vàpnad med ett lângt 
spô, vaktar sina skyddslingar. Xiir fruarna infinna sig for att 
hamta sig en baby, nyper barnfrun dem sa hârdt i benêt, att de 
mâste ligga till sangs fiera dagar. 5 I Hessen kallas barnmorskorna 
Bomeller, emedan de hamta barnen ur brunnar. Denna tro pâ 
barnens ursprung ur kâllor och bâckar fortlcfver ôfverallt i den 1 P. Sébillot, Le folk-lore de France 2, s. .234 f. 

2 Longworth Dames, Balochi taies (Folk-lore 4, 1893), s. 
520 f. 

3 Saintyves, anf. art»., s. 143. 

4 Rochholz, Deutschcr glaube und brauch im spiegel der neu- 
zeit 1, s. 265. 

B Ploss, Das kind in brauch und sitte der vôlker, Leipzig [884, 
1, s. 6 f. 86 Torgny Segerstedt 

tyska folktron, 1 och den âterfinnes bland japaner och kineser lika- 
vâl soin bland basutosnegrerna. 2 

M' Kenzie har gjort detta fôrmenta samband mellati barri och 
vatten till fôremâl for en ingâende undersôkning. 3 Hans fôrkla- 
ring af fôreteelsen âr den, att barnen fore fôdelsen âro omgifna 
af vatten och att sjàlfva fôdelsen alltid fôregâs<af vattncts utstrôm- 
mande. Denna omstândighet kan naturligtvïs ha bidragit till fôre- 
stâllningens uppkomst. Men viktigare torde det inflytande ha va- 
rit, som vattnet utôfvade pâ vegetationen. Dâr kunde dess lif- 
gifvande kraft omedelbart iakttagas, dar framstod det direkt som 
ett lifsnumen. Emedan det var bârare af lifskraften, gaf det 
ocksâ sjâlft lif. 

Som en parallell till upanisadernas tro, att sjalarna râgnade 
till marken och dar fôddes som maskar och grodor, kan ocksâ 
hanvisas till den nutida indiska folktron, enligt hvilken ormar, 
grodor och maskar râgna ned frân molnen. 4 En annan paral- 
lell fôreligger i folktron pâ Bornéo. Dar sagas sjalarna efter en 
tids vistelse i paradiset gâ ut i rymden och i form af dagg falla 
ned pâ marken. 5 

Enligt bôhmisk folktro âro barnen fore fôdelsen smâ grodor, 
som hoppa omkring pâ en grôn an g. Nàr de utvecklats tiïïrâck- 
ligt, gâ de ned i bâcken och simma till mânniskoboningarna. 6 
Grodungarna âga emellertid i sin ordning ett egendomligt ur- 
sprung. De râgna nâmligen vid âskràgn ned frân himlen. 7 Andra 
djur kunna ha en liknande hârkomst. Sa uppstâ âkermôss af del 

1 A. Dieterich, Die mutter erde, s. 18 I'. ; H. von Wlislocki, 
Sitte und brauch der Siebenbûrger Sachsen, Hamburg [888, s. 1 s: 
L. Strackerjan, Aberglaube aus dem herzogthum Oldenburg 2, s. 127; 
P. Drechsler, Sitte, brauch und volksglaube in Schlesien 1, s. [80; 
|. Ai. ois, Sitte, brauch und volksglaube im deutschen Westbôhmen 
(Beitr. /.. deutsch-bôhm. volkskunde 6), Prag 1905, s. 102; Ain ur- 
quell 4, 1893, s. 224; 5, 1894, s. 80; 162; 254; 6, 1895,8. 51; 125; 
[59; 218. 

2 Ploss, Das kind 1, s. 3. 

3 Children and wells (Folk-lore 18, 1907), s. 253 I". 

4 E. M. Gordon, Endian folk talcs, London m s. 88. 

:) 11. Ling Rotii, The natives of Sarawak and British North Bor- 
néo, London [896, 5, 1, s. 218; Charles Brooke, Ten vears in Sara- 
wak, London [866, 1, s. 55. 

6 J. V. Grohmann, Aberglaube und gebrâuche aus Bôhmen und 
Mâhren, s. 105. 

7 Ani. arb., s. 82. Sjalavandringslarans ursprung 87 

râgn, som faller pâ S:t Pétri dag. Och râgnar det mycket den 
dagen, komma môssen att anstâlla stor skada. 1 

I detta sammanhang ma ock erinras dârom, att de dôda ai 
folktron ofta sàttas i fôrbindelse med râgnet. Vi ha t. ex. i \ art 
land den tron, att drômmar om dôda fôrebâda râgn. Samma 
mening pâtraffas âfven i Tvskland. 2 

Sâvâl fôrestàllningen om sjâlarnas vistelse pâ mânen a >m 
oeksâ om deras fard med râgnet ned till âterfôdelse pâ jorden, 
bottnar alltsâ i gammal folktro om de dôdas lif och om fruktsam- 
het och fôdelse. Af detta material âr upanisadernas framstâllnïng 
af sjâlarnas fard byggd. Vi ha hâr en komplex af fôrestâllnin- 
gar. som ha en viss inbôrdes frândskap, men det râder intet inre 
oupplôsligt samband mellan de élément, som hâr tjanat som stomme 
till sjâlavandringslâran, och denna lâra sjalf. Den form, don hâr 
erhâllit. beror dârpâ, att bar fôreligger ett stvrke dogmatisk lâro- 
byggnad, vid h ars uppfôrande en sammanjàmkning af olika fôre- 
stâllningskedjor ofterstrafvats. \"id detta larostvckes utformande 
fôrelâg bâde troji pâ ett aflâgset dodsrike oeh pâ sjâlarnas r<in- 
karnation. 1 Anf. arb., s. 59. 

2 A. Kuhx. Sapen. uebraurlie und marchen ans Westphalen. Leip- 
zig i s ^"- 2, s. 59. Bibliographical notes. 

By 

K. V. Zetterstéen, 

I. 

As Nestlé has pointed out, part of the Syriac song of Alex- 
ander has beon translated into Latin by the Swedish orientalist 
G. Knôs. His words run as follows 1 : »Zur bibliographie trage 
ich nach, dass es von Knôs auch eine lateinische ùbersetzung 
gibt, ob vom ganzen weiss ich nicht. Aus cinem antiquariats- 
katalog notierte ich mir einmal: Knos, (t., Carmen syriacum de 
Alexandro Magno lat. redd. P. I (6 p.-). Upsalia? 1826. 4:o. Ob 
Hedenskog, A., Berâttelse om Alexander den Store, ôfversâttning 
frân svriskan med anmârkningar 8 (Lund 1868) auch hierher ge- 
hôrt, weiss ich nicht.» 

ITaving examined thèse two books, I ma)' add that Knôs' 
translation contains but the first 40 verses together with expla- 
aatory remarks to vs. 1 — 26. while the following verses are left 
without commentarv. It begins: 

A Te incipiam loqui, Splendor Patris! (Christel) 
Per Cujus victoriam vicerunt justi in bellis suis. 

The last verses run thus: 
Hœc omnia dicta sunt ah Mo Rege 
Ad dures exercituum et Ghiliarçhas et Dominos. 
This corresponds to vs. 44 in Hunnius, Das syrische Alexan- 

derlied: jLoj>oo ,la\/ ~juïo \k~ v oo^o\. 

As to Hedenskog, his book contains a very good introduc- 
tion and a fragment of Tullberg's édition of Dionysius Telmah- 
harensis' chronicle 4 , corresponding to p. 54 — 60 in the texl of 
Dionysius, together with a Swedish translation and learned notes 1 Zeitschr. d. deutsch. morgenlând. gesellsch. LX, p. 401. 

2 9 p. is misprint. 

:{ This is the correcl title; Nestlé renders it differently. 
4 0. F. Tullberg, Dionysii Telmahharensis Chronici lib. primus 
transcriptus notisque illustratus. l'ps;ilia' 1848—50. The learned author lias treatcd the most important questions refer- 
ring to Muhammedan faith in an élégant and attractive style, and his 
useful work will no doubt contribute to increase the int< Islam 

and its confessors. There are, however, some points which provok( 
Éadiction. On p. 163 the author prétends that polygamy was instituted 
bv Muhammed. That this custom was commonly known and practised 
among the pagan Arabs, is, however, a well-known fact. The définition 
of the ceremony called ' umra (p. 128) is not correct; this is a lesser 
pilgrimage to Mekka that can be performed at any time of the year. 

The interesting book is adorned with beautiful photog 

K.V.Z. 

Martin Hartmann, Der Islamische Orient. Berichte und For- 
schungen. II. Die arabische Frage mit einem Versuche der 
Archaologie Jemens. Leipzig, Haupt, 1909. X, 683 p. 
Professor Hartmann is a man of extensive reading, and from choice 
treats problems réferring to the political and economical development of 
the Orient. The above work affords a new proof of the great interest 
he takes in such matters. After a short introduction he successive! v spëaks 
of Old Arabia, Middle Arabia and Modem Arabia (pp. 4—92). The 
main part of his book is, however, devoted to learned notes (pp. 93 — 
592), which contain a vast amount of information on most various sub- 
jects. Among other things the author hère discusses migrations of Se- 
mitic peoples, old kings of Saba', Hadramôt and other parts of Arabia, 
tribes and families according to the Sabsean inscriptions, Jemen under 
Muhammedan supremacv, and the development of Islam in our davs. The 
book finishes with exhaustive indices. 

The first chapter contains a short sketch of the old Arabian civili- 
sation, the Abyssinian and the Judaic influence, and the conséquences of 
Muhammed's appearance. This period may be characterized bv the 
Bords » Jemen for the Jemenites!» The second chapter chiefly deals 
with the political development uf the great Arabie state that was founded 
by the Prophet of Mekka. In the last chapter the relations of the Orient 
to modem Europe and its capability of development in the future are 
treated of. The author points out that the Muhammedans must follow 
the example given by the Christians of Syria, and eagerly recommends 
the foundation of universities in the centres of Muhammedan life. 

Professor Hartmann bas thoroughly studjed the old Sabaean inscrip- 
tions and carefully gathered ail information that is to be obtained from 
this source, and his work will prove to be of great use for the studv of 
this branch of Semitic philologv, where so much is still ûheertain. But 
even other scholars will no doubt read his account of the Arabie ques- 
tion with interest. His diction is not always clearlv arranged, but this 
is a conséquence of the great mass of détails his book contains. 

K.V.Z. 

Léo Reinisch, Das personliche furwort und die verbalflexion in 
den chamito-semitischen sprachen: Kais. Ak. d. Wiss. Schr. 
d. Sprachenkommission, I. Wien, Hôlder, 1969. 327 p. 8:0. 

During the last years several attempts hâve been ma. le to ]•■ 
the affinit\- between families of languages, hitherto considered not at ail alun to each other. The most rcmarkable work of this kind is Professom 
MÔller's Somitisch und Inâogefrmanisch I, Copenhague 1906, that hasJ 
been very differently appreciated by the critics. Now the Nestor or 
African scholars, Professor Reinisch of Vienna, has published a most ; 
important work on the pronouns and the verbal flexion in the Hamitic* 
and Semitic languages. Through a careful analysis of the structure of the 
personal pronoun and its use in the flexion of the verb he cornes to the 
following results. 

Both the verbal inflexion, the absolute pronoun and the declension 
of the noun hâve taken their lise from the combination of the verbum 
substantivum twn with other éléments. The original forms of the per-! 
sonal pronouns for the différent persons, as well as the verbum substan-| 
tivum itself, hâve belonged to the oldest stock of words of the primitive 
Hamito-Semitic language. Both biliteral and triliteral roots existed in* 
that tongue, wKile the Hamitic languages now are chiefly characterized 
by the former, and the Semitic ones bv the latter formations. As the 
languages of the Sudan contain certain éléments which correspond exactly 
to similar forms in the Hamito-Semitic languages, although they cannot 
hâve been borrowed from thèse, and there exists an old affinity between 
the Sudanese family of languages and that of Bântu in South Africa, 
both the Hamito-Semitic tongues, the Sudanese ones and the Bântu fa- 
mily must be originally cognate with each other. The primitive seat of 
ail thèse peoples. therefore, seems to hâve been somewhere in Central 
Africa near the equator, whence they, many thousands of years ago, 
spread in différent directions over that continent. 

This new book of the learned author is a very meritorious one. It 
is, however, a matter of course that, in a work that deals with such dif- 
ficult and intricate problems, not ail détails can be equally certain, and 
there are sorae combinations which seem to be rather audacious. 

K. V.Z. Cette livraison contient: 
K. V. Zetterstéen, An old translation of the Rtusamhâra edited, p. 1. 
Sven Lônborg, Fôrbundsarken [L'arche sainte, avec un résumé 

en allemand], p. 24. 
P. Leander, Zur hebrâischen lautgeschichte, p. 34. 
K. V. Zetterstéen, Some words on the Coptic particle -xc, p. 39. 
Torgny Segerstedt, Sjâlavandringslârans ursprung. I-*-II. [L'origine 

de la croyance à la métempsycose], p. 43. 
K. V. Zetterstéen, Bibliographical notes. I, p. 88. Prix du volume (env. 256 pages): 8 kr., 11 fr., 9 m., 9 sh., 

4 py6. 50 koh. Uppsala 1910. Akademiska Boktryckeriet (Edv. Berling). Die lappische zaubertrommel in Meiningen. 

Von 
K. B. Wiklund. 

Die merkwurdigsten und kostbarsten ethnographica, die wir 
aus der alten lappischen welt noch besitzen, sind bekanntlich 
die s. g. zauber- oder wahrsagetrommeln. Bei den iibrigen scha- 
manistischen volkern dienten und dienen die trommeln haupt- 
sâchlich zur hervorbringung der ekstase bei dem schamanen, bei 
den lappen aber entwickelten sie sich zu wahrsagegerâten, indem 
das trommelfell mit einer fiAlle von zeichen bernait wurde, die 
je nach dem gang eines unter den schlâgen eines hôrnernen 
hammers umherhUpfenden ringes o. dgl. die zukunft enthullten. 

Dièse zeichen waren zum teil mythologischer art; siereprâsen- 
tierten gôtter und gôttinnen aus dem in verschiedenen gegenden 
sehr verschiedenen lappischen panthéon oder auch die unterwelt, 
die hulfsgeister des schamanen u. s. w. Zum teil waren sie aber 
dem tâglichen leben der lappen entnommen und stellten renn- 
tiere, wôlfe, biber, lappenhiitten, kirchen, schiffe, vorratshâuser, 
bauernhutten u. s. w. vor. Kurz gesagt, ail das wicbtigste der 
lappischen gedankensphâre war auf der trommel reprasentiert ; 
sie enthielt einen lappischen mikrokosmos. 

Ein besonderes gewicht haben also dièse trommeln als quellen 
unserer kenntnis von der alten religion der lappen, und noch 
mehr erhôht wird dièses gewicht, wenn sie in irgend einem seltenen 
falle von einer gleichzeitigen cleutung ihrer zeichen begleitet werden. 

Nicht nur fur die kenntnis der alten lappischen religion, 
sondera auch fur unsere kenntnis von den religiôsen vorstellungen 
der alten nordgermanen sind die aufschlusse der trommeln von 
grossem werte. Es hat sich nâmlich herausgestellt, dass die 
alte religion der lappen von altnordisch-heidnischen elementen 
ganz durchdrungen war. Zuerst wurde dieser altnordische ein- 
fluss von J. Feitzxer in einem im jahre 1876 erschienenen artikel 

M. O. 1910. 7 90 K. 13. Wiklund 

("Lappernes Hedenskab og Trolddomskunst" in [Norsk] Historisk 
Tidsskrift, 1 Raekke, IV, s. 135 ff.) behandelt; in unseren tagen 
ist dieser gegenstand durch eine reihe von sehr bemerkten auf- 
sâtzen von Axel Olkik und K. Krohn wieder aktuell geworden 
(Olkik, "Nordisk og lappisk gudsdyrkelse" und "Tordenguden og 
hans dreng" in Danske Studier 1905 — 06 sowie "Irminsul og 
gudestotter " in Maal og Minne 1910; Kkohn, "Lappische beitrage 
zur germanischen mythologie" in Finnisch-Ugrische Forschungen 
VI, 1906). 

In Schweden, wo die meisten lappischen zaubertrommeln auf- 
bewahrt werden, waren sie seit altem ein gegenstand des grôssten 
interesses. Der bekannte ethnograph Prof. Hjalmar Stolpe 
machte jahrelang vorbereitungen zu einer zusammenfassenden 
monographie iiber aile bekannten trommeln, bei deren abfassung 
der schreiber dieser zeilen ihm behilflich sein sollte. Nach seinem 
tode erschien eine baldige erledigung dieser, besonders der schwe- 
dischen wissenschaft obliegenden aufgabe leider recht fraglich, bis 
man endlich den religionshistoriker Dr. Edgar Reuterskiold 
hierfûr gewann. Seit ein paar jahren ist dieser forscher jetzt, 
unter meiner mitarbeit, an der durchfûhrung der weitlâufigen und 
zeitraubenden arbeit beschâftigt. U. a. ist es ihm neulich ge- 
gliickt die fur verloren gehaltene zaubertrommel Cabls von Lixxé 
in Paris wieder aufzufinden (vgl. Fataburen 1910, s. 15 ff.). Von 
anderer seite wurden aueh vor kurzem eine reihe neuerer lappischen 
traditionen iiber die trommeln an das licht gebracht, sowie die 
verschiedenen typen der trommeln besprochen (G. Hallstrom in 
Fataburen 1910, ss. 20 ff., 81 ff.). Endlich muss auch die wichtige 
darstellung in Amuxd Hellaxd, "Beskrivelse over Finmarkens 
amt", Kristiania 1906, II, s. 239 ff. erwâhnt werden. Dièses 
werk enthâlt die beste zusammenfassende darstellung der âusseren 
und inneren ethnographie der norwegischen lappen; besonders 
wertvoll sind die folkloristischen und mythologischen abschnitte, 
bei deren abfassung J. Qvigstad und Moltke Moe beteiligt waren. 

Auch in Deutschland ist das interesse fur die eigentiimlichen, 
inhaltsschweren zaubertrommeln der lappen erwacht. Deutsche 
museen bergen eine nicht geringe zahl von ihnen, und die in 
der sammlung des Hennebergischen Altertumsforschenden 
Vereins in Meiningen aufbewahrte trommel wurde im ersten 
heft der "Zeitschrift fur Ethnologie" 1910 durch Prof. Franz 
Wkinitz herausgegeben und beschrieben. Als mitarbeiter hatte 
er den schwedisclion publizisten und verfasser Waldemak Lim>- Die lappische zaubertroinmel in Meiningen 91 

holm erworhen, "einen trefflichen Kenner Lapplands und semer 
Bewohner". Die herausgabe der Meininger trommel wird selbst- 
verstândlich von allen ethnographen und lappologen mit freuden 
begriisst. Die beigegebene deutung der merkwûrdigen zeichen 
dieser trommel, d. h. die behandlung ihrer wertvollsten und 
wichtigsten seite, gibt indessen zu vielem bedenken anlass und 
fordert die forscher auf, die Meininger trommel zu erneuerter 
behandlung aufzunehmen und besonders die bedeutung ihrer vielen 
zeichen zu priifen. 

In den einleitenden worten gibt Prof. Weixitz liber die von 
ihm und Herrn Lixdholm beniitzte literatur bescheid. Zu seiner 
iiberraschung entnimmt der léser hieraus, dass die beiden verfasser 
weder die obengenannten, grundlegenden schriften Fbttznebs, 
Olriks und Krohxs, noch die von J. Qvigstad herausgegebene, 
iiberaus wichtige quellensammlung zur lappischen mythologie 
("Kildeskrifter til den lappiske Mythologi" in Det Kgl. Xorske 
Videnskabers Selskabs Skrifter 1903), noch die von mir verôffent- 
lichten handschriftlichen quellen J. Schefferus' etc. (die von Rheen, 
Graax. Torx^us u. a. im 17:ten jahrh. verfassten "relationen" 
iiber die verhâltnisse der lappen; Svenska Landsmâlen XVII) 
kennen. Bei dieser volligen unbekanntschaft mit der ganzen 
neueren literatur iiber die vorliegende frage kann es dann nicht 
wunder nehmen, dass es den beiden verfassern entgangen ist, 
dass ein altes, sogar von ihnen selbstkurz bespro chênes 
norwegisches manuskript eben iiber dièse Meininger 
trommel die genauesten auskiinfte gibt und iiber den 
entstehungsort, den einstigen besitzer und die bedeu- 
tung der einzelnen zeichen derselben sehr gut berichtet. 

Dièses manuskript wird im archiv der Wissenschaftsgesell- 
schaft in Drontheim unter dem signum 23 qv. aufbewahrt und 
ist schon vor jahren von Qvigstad in seinen "Kildeskrifter- voll- 
standig herausgegeben worden. Schon friiher hatte es Friis fur 
sein bekanntes werk "Lappisk Mythologi, Eventyr og Folke- 
sagn", Kristiania 1871, benutzt und daraus ausser der deutung 
der zeichen auch die zeichnungen zweier zaubertrommeln mit- 
geteilt (n:o 1 und 8), von denen die eine (n:o 8) schon auf den 
ersten blick die allergrosste ahnlichkeit mit der Meininger trom- 
mel verrat. Auch Wald. Lixdholm hatte die ahnlichkeit der n:o 
8 bei FRns mit der Meininger trommel erkannt und in aufsatzen 
in den schwedischen zeitungen Aftonbladet 30. XII. 1907 und 
Gôteborgs Handels- och Sjufarts-Tidning 17. IV. 1909 fur seine 92 K. B. Wiklund 

deutung der zeichen dieser trommel benutzt; die bilder der 
trommel, die er ebenda mitteilt, sind aber sehr verworren, un- 
vollstândig und fehlerhaft. 

Prof. Weenitz findet gleichfalls in der zeiclmung des Dront- 
heimer manuskriptes " viel Ahnlichkeit mit der Meininger Trommel' 4 
und hat die bei Friis abgedruckten erklârungen in grosser aus- 
dehnung benutzt; es ist aber zu bemerken, dass er (oder sein 
mitarbeiter) nicht iiberall die ziemlich genau abgedruckten aus- 
sagen des alten manuskriptes selbst wiedergibt, sondern sehr oft, 
ohne es irgendwie zu nennen oder zu begriinden, an ihrer statt 
einige von Friis gemachte konjekturen mitteilt. Prof. Friis batte 
nâmlich nicht nur die vora einstigen besitzer der trommel abge- 
gebene erklàrung ausgezogen (s. 41 f.), sondern auch eine reihe 
von eigenen bemerkungen daran gekniipft (s. 43 f.). Er fand 
es sehr sonderbar, dass es nach dem manuskripte auf der trommel 
"keinen einzigen von den alten gôttern der lappen, dagegen die 
chiïstliche dreieinigkeit geben sollte". Er glaubte also, dass einige 
von den alten mythischen gestalten hier in verblasster form auf- 
treten, sodass z. b. die konventionellen zeichen der alten gottinnen 
Sarakka und Juksakka zu nicht-mythischen zeichen herabgesunken 
sind und im manuskripte als " renntierhutende kerle " gedeutet werden. 

In vielen fâllen hat Friis gewiss hierbei clas richtige ge- 
troffen. Man darf aber deshalb nicht die angaben des manu- 
skriptes ganz verschweigen, wie es Prof. Weinitz und Wald. 
Lindholm tun. Dièse angaben waren gewiss fur ihre zeit richtig 
und wahr, und es ist gar nicht ausgeschlossen, dass sie es auch 
fur den verfertiger der trommel waren. Es ist wohl andererseits 
sehr intéressant zu wissen, aus welchen heidnischen elementen 
das eine oder andere zeichen der trommel in noch frùheren zeiten 
entstanden war; bei der beschreibung einer gewissen, eben vor- 
liegenden trommel kann doch die ehemalige bedeutung ihrer 
zeichen nur in zweiter linie kommen. Man darf auch nicht 
glauben, dass ailes an den aus diesen selben zeiten stammenden 
trommeln so sehr "heidnisch" sein muss, und sich also berechtigt 
fi'ihlen, die angeblich christlichen elemente gegen heidnische aus- 
zutauschen. Ein nicht unbetràchtlicher teil der alten mythologie 
der lappen ist ja, wie schon Fritzner hervorgehoben liât, christ- 
lichen ursprungs, so z. b. die "heidnische" dreieinigkeit Radien 
attje, Radien akka und Radien pardne, wortlich der vater, die 
frau und der sohn des herrschers, die nur umschreibungen der 
christlichen vorstellungen sind. Die lappische zaubertrommel in Meiningen 93 
' jf/T frr* 
94 K. L. Wiklund 

Eine neue behandlung uud deutung der auf der Meininger 
trommel gebotenen zeichen ist also von nôten, und ich will hier 
versuchen an der hand des Drontheimer manuskriptes eine solche 
zu geben. Die zeichen fiihre ich in der von Prof. Weemtz ge- 
brauchten ordnung an. 

1. Dronth. manuskr. und Feus: Gott vater. Lixdholm 
und TVeixitz: '• Radien attje, der hochste Gott", nach der kon- 
jektur von Fehs, s. 43 f. Wenn man uberhaupt etwas anderes 
als den ganz chiïstlichen begriff Gott vaters in diesem statt- 
lichen zeichen (das auch auf der n:o 4 bei Feus vorkommt) 
sehen will, kann man es mit den kombinierten zeichen 1 und 2 
auf n:o 7 bei Fehs vergleichen und darin sowohl den "Radien 
attje", d. h. Gott vater, als den "Radien kiedde" sehen. Was 
der name Radien kiedde bedeutet, ist unsicher. Das wort kiedde 
kann an und fur sich kaum etwas anderes als "wiese" bedeuten, 
und man kônnte wohl versucht sein in dem einzigen bezeugten 
bilde dieser gottheit, das wir bis jetzt besitzen (d. h. 2 auf 
n:o 7), eben eine viereckige, offene flache, also vielleicht eine 
wiese zu sehen. Das "Radien kiedde" sollte in diesem falle das 
himmelreich, die wolmstâtte Gott vaters bedeuten. Fur dièse 
auffassung spricht, dass Radien-aimo, das himmelreich, sonst 
auf keiner trommel sein eigenes zeichen batte, und dass die 
gottheiten fast nie als gebâude abgebildet werden (vgl. unten 9), 
sondern eine deutlich menschliche gestalt zeigen. Gegen sie 
spricht die ausfûhrliche beschreibung des Radien kiedde und 
seiner funktionen bei Jessen, s. 11 f. (in Leem, "Beskrivelse 
over Finmarkens Lapper", Kopenhagen 1767): 

"Unter den "waeroldischen" oder uberhimmlischen gottern 
war Radien-Atzhie der allerhochste und grôsste: er wird wie auf 
dem kupferstich durch ein einfaches kreuz, n:o 1, das liber 
dem Radien-Kiedde, n:o 2, steht, bezeichnet. Von diesem Radien- 
Atzhie glaubten die lappen, dass er mit unumschrânkter macht 
und autoritât sowohl himmel als erde regierte, ja, aile anderen 
gôtter und die lappen selbst, mit allem, was auf erden ist. 
Darum haben sie ihm auch den namen Radien gegeben, der macht 
und herrschaft bedeutet. 1 und dazu das wort Atzhie gefiigt, das 1 Radien ist ein genitiv Bing. des part, prses. von einem radit etc. 
"raten, herrschen". I>er genitiv ist wohl erst von <len missionaren ans 
zusammensetzungen w\e Radien-aimo "die welt 'les herrschers, das him- 
melreich", Radien-bardne "der sohn des herrschers, der sohn Gottes" a. s. w 
abstrahiert worden. Die lappische zaubertrommel in Meiningen 95 

quelle imcl ursprung bedeutet, 1 in dem glauben, dass die macht 
aller anderen gôtter aus ihm hervorquelle". 

"Von Badien-Kiedde, n:o 2, den sie auch Earara-Kkd nann- 
ten, 2 sagten sie, dass er ein sohn des Radien-Atzhie sei, und 
stellten ihn als ein grosses gebâude dar, dessen auf beiden seiten 
stehende pfeiler-reihen seine beiden hânde vorstellen sollten, mit 
welchen er ailes machte und vermochte, ausrichtete und beherrschte. 
Xichtsdestoweniger war Radien-Atzhie so heilig und herrlich 
unter den lappen, dass sie sich nicht erdreisteten ihm einen an- 
deren namen zu erfinden oder zu geben; sogar sein einziger 
sohn Radien-Kiedde musste ihn wie ein heiligtum verehren. Radien- 
Atzhie. sagten sie, erschafft eigentlich selbst nichts, bewirkt aber 
in seinem sohne Radien-Kiedde eine so starke kraft, dass dieser 
ailes erschafft und hervorbringt, und dièse beiden gebieten und 
befehlen iiber aile anderen gotter, sogar iiber Beiwe, Ailekes. Ma- 
deratja, Horagalles, die Akka's und Saiwo, welche aile sie doch 
fiir heilig und gut hielten; sie herrschen sogar auch iiber Rutu 
und die anderen unterirdischen gottheiten, die sie fiir bôse und 
teuflisch hielten ; dazu glaubten sie auch, dass Radien-Atzhie auch 
den Radien-Kiedde regierte und durch ihn ailes bewirkte, und 
dass ihm deshalb so viel macht gegeben war, dass Radien-Atzhie 
durch Radien-Kiedde ailes hervorbringen und erhalten konnte. 
In anderer weise konnte aber Radien-Kiedde nichts machen als 
durch die kraft und erlaubnis, die ihm gegeben war." 

S. 14: "Radien-Kiedde erhielt von Radien-Atzhie macht und 
gnade seelen und geister erschaffen zu konnen. Als er dann eine 
seele hervorgebracht batte, sandte er sie zu Maderatja, der sie 
auf Radien-Kieddes befehl zu seiner frau Maderakka brachte" etc. 

S. 15: "Andere zauberer erklarten dies [die schôpfung der 
menschen] auf eine andere weise, demi nach ihrer meinung waren 
Radien-Atzhie und Radien-Kedde nur eine person, d. h. Ibmel, 
Gott; er sollte aber eine frau haben, die Sergue-Edne genannt 
wurde, und ihr hatte er macht gegeben den geist des menschen 
zu erschaffen, den er dann zu Maderakka fiihrte, damit dièse 
einen kôrper uni denselben schaffen sollte. Sonst glaubten die 
lappen auch, dass Radien-Atzhie ebenso, durch Radien-Kiedde 1 Jkssex hat hier attje, acce "vater" mit aja "quelle" verwechselt 

2 Rarara ist wohl gleichfalls ein genitiv, von einer -ar-ableitung 
(nomen actoris) aus einer sûdlappischen form «les soeben genannten ver- 
bums mit aus einem fruheren -6- entwickeltem -»•-. Ea sollte also ebenfalls 
"des herrschers" bedeuten. 96 K. B. "Wiklund 

oder Sergue-Edne, renntiere und andere tiere bereitete und er- 
schuf, welche ganz wie die vorher genannten die kôrper der 
Akka's durchwanderten." 

Wie schon Jessen s. 17 bemerkt hat, kann dièse lehre von 
Radien-Atzhie und Radien-Kiedde nicht dem heidnischen teile der 
lappischen religion angehôren. Sie schmeckt so sehr nach christ- 
licher théologie und systematisierungskunst, dass sie erst sehr 
spât zu den lappen gekommen sein kann. Noch spàter ist sie 
wohl dann mit den eigentiimlichen vorstellungen der alten lappen 
iïber zeugung und geburt verknlipft worden. Ich mochte sogar 
glauben, dass dièse verknupfung vielleicht nur individuell gewe- 
sen ist. Wir kennen sie nur aus Jessen, und es ist nicht aus- 
geschlossen, dass sie erst durch die (zufâllige ?) plazierung des 
zeichens des Maderatja (3) in die nâhe des Radien-Atzhie + Ra- 
dien-Kiedde auf der bei ihm abgebildeten trommel (=n:o 7 bei 
Friis) hervorgerufen worden ist. Auch der Maderatja, der mann 
der Maderakka, ist ein sehr seltener gott, der nur als der mann 
seiner frau genannt wird und wohl durch verdoppelung dieser 
letzteren entstanden ist. 

In seiner Mythologie, s. 58, schlâgt Feus vor das hiedde als 
eine fehlerhafte schreibung des wortes gietta, Meta "hand" auf- 
zufassen und fûhrt als stiitze hierfiir an, dass das bild des Radien- 
Kiedde auf der genannten trommel als ein gebaude bezeichnet 
wird, "dessen auf beiden seiten stehende pfeiler-reihen seine beiden 
hânde vorstellen sollten", mit welchen er ailes machte. Dièse 
erklârung scheint mir sehr zweifelhaft. Erstens ist die deutung 
der pfeiler als hânde fiir lappische verhâltnisse fast zu abstrakt 
und diirfte eher aus der gestalt des zeichens ausgekliigelt als 
umgekehrt das zeichen nach der vôlklichen tradition von einem 
Radien-Kiedde als die "hand" Gottes geformt sein. Zweitens 
mochte ich glauben, dass die norwegischen missionâre das wort 
fur "hand" (sudlappisch giete) mit t geschrieben hâtten {giete, 
giet, hiete, Iciet), keineswegs aber mit dd, das gar zu weit 
von der aussprache der lappen liegt. Die deutung v. Dûbens, 
s. 217: làedde = kidda "fruhling" ist noch mehr abstrakt und 
unmoglich. 

2. Dronth. manuskr. und Friis: Gott der heilige geist. 
Lindholm und Weinitz nach einer von Friis gemachten konjektur: 
"Radien akka, Gottes Frau". Dièse Radien akka (nach Fritzner, 
s. 151 f. eigentlich = die Jungfrau Maria) ist aber in der lappischen 
mythologie eine so seltene figur (wie es scheint, ist sie bis jetzt Die lappische zaubertrommel in Meiningen 97 

nur einmal belegt, Friis, s. 32), dass es nicht erlaubt sein kann 
durch sie den ôfter belegten heiligen geist herausdràngen zu 
lassen. 

3. Dronth. manuskr. : Der wolf und die renntiere im 
gebirge, d. h. falls der wolf un ter den renntieren scha- 
den gemacht hat. L. & W. nach Friis: "Die Renntiere des 
Lappen werden vom Wolfe verfolgt. " 

4. Dronth. manuskr.: Falls der wolf bei anderen lap- 
pen gewesen ist und den renntieren schaden zugefugt 
liât. L. & W. nach Friis: "Ein Wolf, der den Renntieren eines 
fremden Lappen Schaden zugefugt hat". 

5. Dronth. manuskr. und Friis: Lappenhutten in an- 
deren lappendorfern. L. & W. : "Lappenhutten, die einem 
fremden Lappen gehoren". 

6. Dronth. manuskr. und Friis: Das fâhrboot. L. & W.: 
"Ein Schiff". 

7. Dronth. manuskr.: Die kultivierte gegend, d. h. 
dorfer, wo die bauern wohnen. Friis hat hier den aus an- 
deren trommeln bekannten namen und begriff "ristbalges", den 
"christlichen weg", eingefiihrt. In den obengenannten schwe- 
dischen zeitungen hat Lindholm diesen namen zu "ristobalges" 
korrumpiert, und hier geht er (und Prof. Weinitz) noch weiter. 
L. & W.: "Ristobalge, d. i. der Weg der Christen-menschen " . 

Auf dem strich stehen vier figuren, die im urspriinglichen 
manuskripte nicht gedeutet werden: 

a) Auf der dem Drontheimer manuskripte beigefiigten zeich- 
nung (bei Qvigstad) steht hier eine ziege (wahrscheinlicher als 
ein bock, der den lappen wohl nicht so wichtig vorkommen 
konnte als die milchspendende ziege). Friis deutet das zeichen 
als eine kuh, was doch unmoglich ist; ein vergleich mit dem 
zeichen 25 auf der Drontheimer zeichnung, das nach der beschrei- 
bung eine kuh vorstellt (vgl. unten 10 A), zeigt vielmehr, dass 
eher d (auf der Dronth. zeichnung und bei Friis) eine kuh be- 
deuten soll. Auf der Meininger trommel bedeutet aber das zei- 
chen a offenbar eine kuh, wie es auch L. & W. haben. 

b) Drontheimer zeichnung und Friis: ein h aus (keineswegs 
eine kirche, die auf dieser trommel ganz anders gezeichnet wird, 
vgl. unten n:o 11). L. & W. : die kirche. 

c) Drontheimer zeichnung und Friis: einmann. Die Meininger 
trommel hat aber hier eine ziege (eher als einen bock, vgl. oben 
a). L. & W.: ein bock. 98 K. B. Wiklund 

d) Drontheimer zeichnung: eine kuh (vgl. oben unter a). 
Friis: ein ferkel. Meininger trommel : wahrscheinlich ein pferd, 
vgl. n:o 10. L. & W.: ein pferd. 

8. Fehlt auf der Dronth. zeichnuug und bei Friis. L. & W. 
deuten es "Radien Pardne, Gottes Sohn", was aber nach dem 
Dronth. manuskripte dem folgenden zeichen zukommt. Man kann 
vielleicht annehmen, dass dièse kleine und unscheinbare figur 
einen diener Gottes sohns (oder Gott vaters) bedeutet, nach 
analogie des dieners, der gewissen anderen gôttern zugeschrieben 
wurde (vgl. Oleik in Danske Studier 1905, s. 131 ff. und Krohn, 
Finn.-Ugr. Forsch. VI, s. 171 f.). 

9. Dronth. manuskript und Friis: Gottes sohn. L. & W.: 
" Die Kirche in der Unterwelt (Rotas Kirehe) " . Gegenuber der klaren 
aussage des manuskriptes ist eine solche erklarung unmoglich. 
Eine kirche Rotas ist iibrigens in der lappischen mythologie ganz 
unbekannt. Die von Friis s. 108 erwâhnte kirche in Rotas 
heimat ist nur seine eigene konstruktion, demi dasjenige zeichen 
(46) auf seiner trommel n:o 2, das er als eine kirche deutet, be- 
zeichnet nur ein haus (vgl. 30 = das haus des bauern) oder einen 
aufenthaltsort (vgl. 41 = das reich der toten), wàhrend eine kirche 
auf dieser trommel ganz anclers gezeichnet wird (vgl. 32). Im 
reich der toten wird wohl einigemal eine kirche erwâhnt (Friis, 
n:o 1, 17; Jessen, s. 28), das reich der toten ist aber etwas ganz 
anderes als das reich Rotas, d. h. die holle. 

10. Dronth. manuskript: "Falls alte pferde bei den 
bauern tôt geschossen werden sollen, was die lappen 
nachstreben, weil sie dabei mit dem abschinden der 
tiere geld verdienen und das fleisch als speise behal- 
ten". Dieselbe erklarung bei Friis, der jedoch bemerkt, dass 
dieser reiter mit dem pferd eigentlich Rutu (Rota) vorstelle. 
Das ist auch gewiss richtig, man darf aber daher nicht das schon 
in alter zeit geschehene verblassen des mythischen elementes so 
gânzlich verschweigen, wie es L. & W. machen in ihrer erkla- 
rung : "Rota, der Gott der Unterwelt, gewohnlich zu Pferde". 

[10 A. Unmittelbar unter dem zeichen 10 sieht man eine 
verletzte, ausgeflickte stelle, die so gross ist, dass irgend ein 
jetzt verschwundenes zeichen hier gestanden haben muss. Schon 
in den obenerwalmten zeitungsartikeln hat Lindiiolm vermutet, 
dass hier ein zeichen fur die im gefolge Rotas kommende krank- 
heit zu supplieren sei, vgl. das zeichen 14 auf der trommel n:o 
4 bei Friis. Dièse jetzt auch von Weimtz angenommene kon- Die lappische zaubertrommel in Meining 99 

jektur ist an und fur sich sehr berechtigt, musa aber vor der 

tatsache. dass ein solches zeichen im Drontheimer manuskript 
iiberhaupt nicht vorkommt, zuriickweichen. Statt dièses postu- 

lierten zeicliens bat das manuskript ein oberhalb n:o 10 stehendes 
zeichen, das eine kuh darstellt und folgendermassen erklart 
wird: "Falls den bauern im fruhling viele kiibe sterben 
werden". Dièse erklarung stimmt mit der erklarung des daneben 
stehenden, ehemaligen liota-zeichens so gut uberein, dass ic-li 
kein bedenken trage anzunehmen, dass dièses kuhzeichen einst 
an der verletzten stelle gestanden bat und im Drontheimer ma- 
nuskript (und bei Feus) irrtumlich oberhalb des pferdezeichens 
plaziert wurde.] 

[10 B. Unter der verletzten stelle sieht raan sowohl auf der 
tafel I bei Weixitz als auf seiner abbild. 1 (s. 9) ganz deutliche 
und nicht zu verkennende spuren eines halb verwischten zeicliens ; 
auf meiner abbildung sind sie leider ziemlich undeutlich. Auf 
der zeichnung bei Friis sowie auf dem origiual desselben bei 
Qvigstad steht hier ein vollstândig deutliehes zeichen, das sowohl 
im Drontheimer manuskript als bei Friis mit "Gand-flue zur 
schâdigung des viens- erklart wird. Das norwegische wort 
"Gand-flue" bedeutet wôrtlich "Gand-fliege", ist aber eine volks- 
etymologische umdeutung eines âlteren, altnordischen wortes 
gandflaug, das etwa mit "hexenpfeil" oder "hexensehuss" iiber- 
setzt werden kann. Dièses zaubermittel haben die lappen von 
deu skandinaviern iïbernommen, vgl. die ausfuhrliche darstellung 
bei Fritzxer, s. 163 ff. Schon in seinen beiden zeitungsartikeln 
liât Lixdholm dièses zeichen ûbersehen. Trotzdem es bei Friis 
(und Qvigstad) in unverletzter forai vorkommt, liât jetzt auch 
Prof. Weixitz dasselbe getan.] 

11. Dronth. manuskript und Friis: fc die kirche 4 -. Lixd- 
holm in seinen zeitungsartikeln und Lixdholm & Weixitz: "Jabme- 
aimo, die Heimat der Toten." Es ist wohl nicht unwahrscheinlich, 
dass dièses zeichen fruher eine solche bedeutung gehabt liât (vgl. 
das zeichen 14 bei Friis n:o 7), die eventuell spatere. verblasste 
bedeutung darf aber deshalli nicht ganz verschwiegeu werden. 

12. Dronth. manuskr.: "Das begrâbnis der lappen i m 
gebirge, gerne in einer schlucht oder einer huhle. worin 
sie ihre mit der alltaglichen tracht bekleideten leich- 
name legen". Friis und nach ihm Lixdholm in einem zeitungs- 
artikel: "Der begrabnisplatz des lappen im gebirge-. L. .\: W.: 
"Begrabnisplatz der Lappen". 100 K. B. Wiklund 

13. Dronth. manuskr. und Frais: "Die frau des lappen". 
Lindholm in den zeitungen: "Maderakka*. L. à AV.: "Perkel, 
der bose Geist". Den bosen geist haben die beiden Herren hier 
auf der trommel n:o 7 bei Frais (16, nacli Leem: "Rutu, der 
bose geist") geftmden. Die friihere deutung Herrn Ldtdholms 
wâre richtiger gewesen, wenn nicht das zeichen 20 ursprunglich 
Juksakka bedeutet hâtte, in welchem falle 17 und 18 ursprunglich 
bzhw. Maderakka und Sarakka bezeichnet haben mogen (vgl. 
unten). Das zeichen 13 wird also seiner urspriïnglichen bedeutuug 
nach dunkel. "Den bôsen geist Rutu" kann es kaum bedeutet 
haben, weil dieser geist bei n:o 10 anzunehmen ist (vgl. oben). 
Perkel (= der teufel) erscheint ûberhaupt nur auf der aus "Wadsô 
in Finnmarken, also aus dem anderen ende der lappenwelt stam- 
menden trommel n:o 5 bei Feus (Leem, s. 467 ff.; Qvigstad, s. 
68 ff.). Es ist also mehr als unsicher, ob er unter dem namen 
Perkel auf den trommeln der siidlichen lappengegenden je vorge- 
kommen sein kann. Vgl. nâher unten sub 36. Da das zeichen 
13 in der unmittelbaren nâhe der zeichen fur begrâbnis und 
(ehem.) totenreich steht, mochte ich annehmen, dass es irgend 
einen krankheitsgeist bezeichnet hat. 

14. Dronth. manuskr. und Fkiis: "Der luchs". Lixdholm 
in seinen zeitungsartikeln: "Der hund Perkels, d. h. der wolf". 
L. & W. wohl nach Friis n:o 7, 17: "Gumpe, der Wolf, auch 
der Hund Perkels genannt". Dieser luchs ist doch ganz anders 
gezeichnet als der wolf (3, 4, 31). 

15. Dronth. manuskr. und Feus: "Der lappe fâhrt in 
seine m renntierschlitten". Lixdholm in einem zeitungs- 
artikel ganz willkûrlich: "Der zauberer reist in die unterwelt. 
(Spâtere bedeutung: Der lappe begibt sich auf die reise.)" L. & 
W.: "Der Lappe macht eine Reise". 

16. Dronth. manuskr. und Feus: "Gandfliege, womitman 
leuten schadet", vgl. oben sub 10 B. L. & W.: "Eine Gan- 
fliege [Noaide-dirri], mit der der Noaide anderen Lappen schaden 
konnte; das nannte man einen Hexenschuss senden". 

17 und 18. Dronth. manuskr. und Feus: "Die kerle, die 
die renntiere hiiten". L. & W.: "Sarakka und Maderakka, 
zwei Gottinnen." S. 43 vermutet Feus, dass dièse zeichen ur- 
spriinglich Sarakka und Juksakka bedeutet haben; der hirt ist 
schon anderswo bezeichnet worden, am gehege der renntiere (19), 
wo er mit reisern in den handen abgebildet wird. Vod der 
Juksakka, dem " Bogenweib " , kann doch kaum hier die rede Die lappische zaubertrommel in Meiningen 101 

sein, vgl. unten sub 20. Es sind vielmehr, wie L. & W. richtig 
hervorheben, Sarakka und Maderakka, die hier zu renntier- 
hiitenden kerlen herabgesunken sind, offenbar weil sie, ganz wie 
auf der trommel n:o 1 bei Feus (19, 20; Qvigstad, s. 63, p, q), 
mit stâben in den hânden abgebildet waren. 

19. Dronth. manuskr.: "Das gehege, worin die lappen 
ihre renntiere sammeln, besonders im sommer, wenn siè 
die kûhe melken". Ebenso bei Friis und L. & W. 

20. Dronth. manuskr., Friis und L. & W.: "Der lappe 
geht auf die jagd". Urspriïnglich muss wohl aber dièses 
zeichen, eine menschliche figur mit einem bogen, die Juksakka, 
das * Bogenweib " , bezeichnet haben, die auch auf der trommel 
n:o 1 bei Friis (18; Qvigstad, s. 63, o) mit einem bogen abge- 
bildet wird und auf derselben stelle wie hier, neben Sarakka und 
Maderakka, steht. Der lappe auf der jagd steht anderswo, vgl. 
unten 33. 

21. Dronth. manuskr., Friis, L. & W.: "Hermelin". 

22. Ùberall: "Lappenhûtten". 

23. Dronth. manuskr.: "Baum [baume?] imwalde". Friis 
hat dièse erklârung zu " Kief ernwald " verândert. Das zeichen 
der trommel sieht aber viel mehr einer fichte (Picea excelsa) als 
einer kiefer (Pinus silvestris) âhnlich (die wâlder in der gegend, 
aus der die trommel stammt, sind auch iïberwiegend fichtenwàlder; 
Hellaxd, '• Beskrivelse over Nordlands amt" I 677 f.), was Likd- 
holm und Weinitz dazu veranlasst hat, es als "Kuosa, d. i. Fichten- 
wald" zu bezeichnen. "Fichtenwald" ist wohl richtig, enthâlt 
aber eine unnotige spezifizierung der erklârung des manuskriptes. 
Das wort "Kuosa" bedeutet aber keineswegs "fichtenwald", 
sondern nur "fichte". Noch schlimmer ist die deutung Lind- 
holms in den zeitungsartikeln : "Muora = wald" (skogsmark). 
"Muora" bedeutet nur "baum". 

24. Dronth. manuskr. und Friis: "Eichhornchen". L. & 
W. "Orra, das Eichhornchen". Das a in der zweiten silbe des 
lappischen wortes ist ganz unrichtig; es soll "oarre" oder "ârre" 
heissen. Auf der bei Qvigstad reproduzierten zeichnung steht 
dièses zeichen an der linken (oder oberen) seite des vorigen. 

25. Dronth. manuskr. und Friis: "Der bàr". L. & W.: 
"Ein Pferd, das dem Rota zum Opfer gebracht wird", eine ganz 
aus der luft gegriffene erklârung. Das zeichen steht im Dronth. 
manuskr. und bei Friis oberhalb statt unterhalb des zeichens der 
zaubertrommel (27). 102 K. E. Wiklund 

26. Dronth. manuskr. und Feus: "Ein lappe kommt auf 
besuch zu de m anderen". In seinen zeitungsartikeln hat es 
Lindholm als "den zauberer" erklârt, ebenso L. & W.: "Noaide, 
Zauberer". Es ist nicht unmôglich, dass sie recht haben. An 
einer fast vôllig entsprechenden stelle der n:o 4 bei Feus (32) 
ist nâmlich dièses zeichen mit dem folgenden zeichen (die zauber- 
trommel) vereinigt. 

27. Dronth. manuskr. und Feus: "Die zaubertrommel. 
welches signum anzeigt, ob die trommel wahr prophe- 
zeiet". L. & W. nur: "Eine Zaubertrommel". 

28. Ûberall: "Ein fischerboot mit netz". 

29. Dronth. manuskr.: "Das balzen der vogel, d. h. ein 
platz auf griïnen wiesen und gerne an einem fischwasser, 
wo sich birk- und auergefliigel im friihling zu der balz 
versammeln". Feus: "Das balzen der vogel". L. & W. "Gan- 
vôgel [Xoaide-dirri], die dem Noaiden die verlangten Nachrichten 
brachten". Das Dronth. manuskript (daher auch Feus) hat hier 
ein ganz anderes zeichen als die Meininger trommel, deren zwei 
auf einer linie stehende vogel im manuskript einer zickzacklinie 
mit einigen punkten entsprechen. Dièse zickzacklinie trifft man 
auch auf der trommel n:o 7 bei Feus, und die von Jessen (bei 
Leem) gegebene erklàrung derselben ist "Guelle oder Guarms, die 
Noaide-schlange, mit welcher der Xoaide nach Jabme-Aimo (dem 
totenreiche) reiste". Au derselben stelle auf n:o 2 bei Feits 
kommt gleichfalls eine schlange vor, die von Feus (aus welcher 
quelle?) als " Goarmes-guolle, zauberfisch" gedeutet wird (vgl. 
auch n:o 4, 25 und n:o 8, 12). Das "guarms, goarmes" ist wohl 
eine verdrehung des lappischen gœrmas etc. "schlange"; "guelle, 
guolle" ist "fisch". Uber dièse zauberschlange siehe des nâheren 
bei Feus, s. 119 ff. Die beschreibung des Dronth. manuskr. passt 
aber schlecht zu dem schlangenbild auf der zeichnung des manu- 
skriptes, uni so besser zu dem bild der Meininger trommel. Uber 
diesen wiederspruch vgl. nâher unten! Hier will ich nur hervor- 
heben, dass man keinen grund hat die erklàrung des manuskriptes 
aufzugeben. Ailes auf diesen trommeln muss ja nicht so sehr 
mythisch und heidnisch sein, und neben den bildern des auf die 
jagd gehenden lappen, des vorratshauses, des fischerbootes etc. 
kann man ein bild der vogclbalz sehr gut leiden. Die funktion der 
zanltervogel war iibrigens viel weiter, als sie Lindholm und Weinitz 
bezeichnen ; auch ist der lappische name derselben unrichtig geraten, Die lappische zaubertrommel in Meiningen 103 

denn "noaide-dirri" bezeichnete die "gandfliege" (vgl. obenl6), die 
zaubervogel aber hiessen "saivolodde" oder "vuorneslodde". 

30. Ùberall: "Das vorratshaus des lappen (njalla)-. 

31. Dronth. manuskr. undFEiis: "Der berg, wo die renn- 
tier e gehen. " Dieselbe deutung gibt Lixdholm in seinen zeitungs- 
artikeln, wogegen L. & W. etwas ganz anderes sagen: "Ein Wolf, 
der Renntiere getôtet hat". In diesem falle ist doch die letzte 
deutung viel besser als die frûhere. Das zeichen der trommel 
bedeutet offenbar einen wolf und kein renntier, wie es die 
zeichnung des Dronth. manuskr. (und danach Friis) hat. Auch 
Lixdholm hat es in seinen sehr verworrenen zeichnungen der 
"Meininger trommel" in seinen zeitungsartikeln als ein schôn- 
gehôrntes renntier dargestellt. 

32. Dronth. manuskr.: "Die lappenfrau will nach dem 
vorratshause gehen". Friis: "Lappenfrau, die nach dem vor- 
ratshause geht". L. & W.: "Die Frau des Lappen". 

33. Dronth. manuskr. und Friis: "Die lappen gehen auf 
die bârenjagd". L. & W.: "Der Lappe auf der Bârenjagd." 

34. Wird im Dronth. manuskr. und bei Friis nicht gedeutet. 
L. & W.: "Beive, der Sonnengott". Richtiger wâre ein einfaches 
"Die sonne". 

35. Dronth. manuskr. und Friis: "Im gebirge verschwun- 
denes renntier". L. & W.: "Saivo-sarva, d. i. ein heiliges 
Renntier", eine ganz willkiïrliche deutung. Auf dem oberen strahl 
der sonne steht sonst gewohnlich ein elentier (Friis n:o 2, 20; 
n:o 4, 11; n:o 9?), das im Dronth. manuskr. neben dem strahl 
gestellt wurde. "Saivo-sarvak, Saivo-stiere" findet man auf 
den publizierten trommeln nur bei Friis, n:o 2, 24; auch sie 
stehen neben dem strahl. 

36. Dronth. manuskr. und Friis: "Der teufel". L. & W.: 
"Horagalles, Gott des Gewitters". Es ist wohl ganz sicher, 
dass dièse letztere deutung die richtigere ist und das ursprungliche 
trifft (die figur ist mit einem hammer versehen und kommt auch 
auf der trommel n:o 2, z. 6 in eben dieser bedeutung vor); man 
darf aber darum nicht die spatere, weniger heidnische bedeutung 
ganz versclnveigen. 

37. Dronth. manuskr. und Friis: "Die sonne, falls sie 
scheinen wird und es klares wetter geben soll". L.&W.: 
"Beive, hier = Gutes Wetter". Auf den trommeln n:o 2 und !» 
steht hier der windgott Bieggagalles, der nach einigen 104 K. B. Wiklund 

quellen eben ein sommergott war (Qvigstad, s. 13, note) und 
wohl also vor allem das schône wetter regierte. 

38. Dronth. manuskr. und Feus: "Gandlappe [zauber- 
lappe], der gelernt liât Gand [hexenschuss] auszusenden". 
L. & W.: "Ailekes olmai, Sonntagsmann". Die drei Ailekes- 
olbmak (plur. von -olmai) oder feiertagsmânner stehen auf an- 
deren trommeln eben auf dem unteren strahl der sonne (n:o 2: 
15, 16, 17, vgl. n:o 4: 21, 23 und n:o 9) oder wenigstens auf 
anderen strahlen (n:o 7 : 43 a, b, c), sodass die von L. & W. 
gegebene deutung wohl berechtigt ist. Sie trifft aber urspriing- 
lichere verhâltnisse als diejenigen, die im Dronth. manuskr. zum 
ausdruck kommen. 

39. Dronth. manuskr. und Feus: "Der lappe, der verirrte 
renntiere sucht". L. & W.: "Nubbe ailekes olmai, der 
Mann des Sonnabends". Die vorige bemerkung bezieht sich 
auch auf dièse deutung. 

40. Fehlt im Dronth. manuskr. und bei Feus. L. & W.: 
"Goalmad ailekes olmai, Freitagsmann". 

Gegen die deutungen der Herren Weinitz und Lindholm muss 
also eine ganze reihe von schwerwiegenden anmerkungen gemacht 
werden. Von grôsserem gewicht ist es aber hier das eigentum- 
liche verhâltnis zwischen dem Drontheimer manuskripte (bzhw. 
Feus, n:o 8) und der Meininger trommel nâher zu untersuchen. 

Oben s. 3 habe ich schon meinem endresultate vorgegriffen 
und gesagt, class das genannte manuskript eben die Meininger 
trommel und keine andere beschreibt. .Die zeichnung des manu- 
skriptes (Qvigstad bei s. 65) ist auch in der tat der Meininger 
trommel so âhnlich, dass man unwillkûrlich an identitât denken 
muss. Die zeichnungen, die Lindholm in seinen zeitungsartikeln 
fur die Meininger trommel ausgibt, stehen sogar dieser viel 
ferner, als es die Drontheimer zeichnung tut. Die einzigen \ve- 
sentlichen verschiedenheiten zwischen der trommel und der 
zeichnung des manuskriptes sind die folgenden: 

Im Dronth. manuskr. fehlende zeichen der Meininger 

trommel. 

N:o 8: Der diener Gott vaters (oder Gottes solms). 
N:o 40: Einer der Ailekesolbmak. Die lappische zaubertrommel in Meining 105 

Im Dronth. manuskr. vorkoramende zeichen, die auf der 
Meininger trommel fehlen. 

X:o 20 (des Dronth. manuskr.), das elentier. steht zwischen 
n:o 1 und 4 (der Mein. trommel). 

N:o 29 (des Dronth. manuskr.), der biber, steht zwischen 
n:o 7 d und 15 (der Mein. trommel). 

Verschiedene ordnung und stellung der zeichen. 

Im Dronth. manuskr. steht dasjenige zeichen, das dem n:o 
10 der Meininger trommel (Mein. 10) entspricht, unterhalb statt 
oberhalb des Mein. 10 A. 

Mein. 14 steht im manuskr. etwas weiter nach links als auf 
der trommel. 

Mein. 16 steht im manuskr. links von Mein. 15. 

Mein. 21 steht im manuskr. oberhalb statt unterhalb des 
Mein. 22. 

Mein. 23 steht im manuskr. unterhalb statt oberhalb des 
Mein. 24. 

Mein. 25 steht im manuskr. oberhalb statt unterhalb des 
Mein. 27 (und zwischen Mein. 33 und 36). 

Mein. 30 steht im manuskr. viel naher dem Mein. 5. 

Mein. 4, 5, 6, 14 und 30 sind im manuskr. gedreht oder um- 
gekehrt worden. 

Andere verschiedenheiten. 

Mein. 7 a kuh, aber Dronth. manuskr. (24) ziege. 
7 c ziege, „ „ „ mensch. 

„ 7dpferd? „ „ „ kuh. 

29 vogelbalz, „ „ „ (12) zauberschlange. 

Im letzten falle deutet aber das manuskript das zeichen der 
schlange als vogelbalz. 

Einige zeichen sind im manuskript etwas einfacher geraten 
als auf der trommel. 

Beim ersten blick sieht dièse liste ziemlich lang aus, bei 
nâherer priifung schrumpft sie aber gewaltig zusammen. Wenn 
wir annehmen wollten, dass die zeichnung des Dronth. manuskr. 
eben die Meininger trommel vorstellen soll, kann es uns nicht 
befremden, dass ziemlich viele zeichen in verschiedener ordnung 
oder stellung oder in etwas mangelhafter ausfuhrung erscheinen. 

M. O. 1910. S 106 K. B. Wiklund 

Es lag nicht und kann niclit dem zeichner sehr am herzen ge- 
legen haben aile einzelheiten der trommel ganz genau wieder- 
zugeben. Seine absicht muss vielmehr gewesen sein an der h and 
der trommel den aberglauben der lappen zu beleuchten, und die 
erklarung der zeichen muss ihm demnach wichtiger gewesen sein 
als ihre ganz genaue form oder ordnung. Dass es auch nicht 
ganz leicht ist eine konzise zeichnung der trommel und aller 
ihrer zeichen zu liefern, zeigen die schon oben erwâhnten ver- 
worrenen und ganz misslungenen zeichnungen Lindholms. Die 
vielen verstosse gegen die ordnung und stelluûg der zeichen sind 
also unwichtig. 

Auch das fehlen zweier zeichen der trommel im manuskript 
kann sehr gut auf ungenauigkeit des zeichners beruhen. 

Wie kommt es aber, dass das manuskript zwei auf der trom- 
mel fehlende zeichen aufweist und dass die zeichen Mein. 7 a, 
c, d und 29 auf der trommel durch ganz andere ersetzt 
werden? Hierauf gibt das manuskript selbst eine indirekte 
antwort. Es sagt (Qvigstad, s. 68): "Dièse bemerkungen liber 
die zeichen der zaubertrommel u. s. w. sind von zwei alten lap- 
pen abgegeben, Bendix Andersen [in] Frennings-Field und 
Jon Torchelsen [in] Fiplings-Skov, welche gebirge dem kirch- 
spiel Brônno zugehoren." Vgl. hiermit, dass nach dem berichte 
Prof. Weinitz', s. 8, auf der riickseite des trommelfelles der Mei- 
ninger trommel eine zum teil sehr verblasste und verwischte 
inschrift zu sehen ist, wovon er die folgenden worte hat entziffern 
kônnen : 

Bendix And ni 
J fordalenbox [?] Es handelt sich hier, wie auch Prof. Weinitz bemerkt, offen- 
bar um den (oder einen) besitzer der trommel. Der vorname 
Bendix kommt aber unter den lappen so selten vor, dass es aus- 
geschlossen ist, dass zwei verschiedene personen Bendix Andrei, 
d. h. Bendix Andersen zu beginn des achtzehnten jahrhunderts 
zwei verschiedene trommeln mit fast identischen zeichen besessen, 
bzliw. beschrieben hâtten. Der berg "Frennings-Field" ist ferner, 
wie Qvigstad bemerkt, offenbar mit Frôiningsfjeld (auf 65° n. br.) 
in ftrong im Nordre Trondhjems Amt identisch, und eben hier 
schiesst der enge fjord Folden weit ins land hinein, wo er dann Die lappische zaubertrommel iu Meiningen 107 

vom taie Folddalen fortgesetzt wird. Eine émeute untersuchung 
der trommel durch eine der âlteren norwegischen sprache und 
schrift kundige person wird wohl nur bestâtigen, dass das "for- 
dalen" mit dem jetzigen Folddalen identisch ist. 

Ich kann also nicht umhin zu behaupten, dass die im Dront- 
heimer manuskript beschriebene tromm el eben die jetzt 
in Meiningen aufbewahrte trommel ist. Eine folge von 
dieser behauptung wird dann, dass diejenigen zeichen des 
manuskriptes, die auf der Meininger trommel nicht 
vorhanden sind, aus dem ergànzenden berichte Jon Tor- 
chelsens iïber die auf den trommeln iiblichen zeichen 
und ihre bedeutung stammen mûssen. 

Der "Fiplings-Skov" liegt nur ein paar meilen weit (NO) 
vom "Frennings-Field", und dièse ganze gegend gehort zu den 
bezirken, aus denen die meisten s. g. "spantrommeln", iiber deren 
provenienz man etwas weiss, gekommen sind. Hieruber gibt 
auch ein altes, von mir herausgegebenes manuskript aus dem 
ende des siebzehnten jahrhunderts auskunft: "Der grôsste teil 
der lappen gebrauchen aus einem grossen knorren oder gewâchse 
[d. h. maserholz] geschnittene, wie eine ovale schale aussehende 
trommeln, bei den Aselelappen aber sind sie aus birkenholz zu- 
sammengebogen wie ein schachteldeckel, den sie dann auf der 
einen seite mit fell iïberziehen" (Svenska Landsmâlen XVII, 2, 
s. 58). Die "Asele lappmark" ist aber die ostliche, schwedische 
fortsetzung der genannten norwegischen gegenden. Aus diesen 
siïdlichen lappendistrikten stammen dann auch gewisse trommeln, 
auf denen man eben die auf der Meininger trommel fehlenden 
zeichen fur elentier und biber wiederfindet (Frais n:o 2: 20 den- 
tier, 37 offenbar biber und kein zaubervogel; n:o 4: 10, 11 elen- 
tiere, 24 biber; n:o 7: 36 biber; n:o 9: elentier und biber). Es 
ist also keineswegs auffallend, dass der alte Jon Torchelsen auch 
dièse zeichen auf der trommel sehen wollte. Seine wahl der auf 
dem "rista-balges" (7) stehenden zeichen ist von geringerer be- 
deutung; auch auf n:o 2 (28, 31), 4 und 9 bei Frais kommen hier 
menschliche figuren vor. Das zeichen der vogelbalz liât Jon 
Torchelsen gegen dasjenige der zauberschlange (das auch auf 
n:o 2: 36; 4: 25 und 7: 45 vorkommt) austauschen wollen; in der 
beschreibung blieb aber die vogelbalz stehen. 

Ich habe die untersuchung bis hierher fortgefiihrt um zu zei- 
gen, dass man schon auf rein literarischem wege, ohne die 
trommel selbst noch nâher untersuchen zu konnen, zu dem re- 108 K. B. Wiklund 

sultate kommen muss, dass die Meininger trommel mit der im 
Drontheimer manuskripte beschriebenen identisch ist. Ich will 
jetzt noch zeigen, dass eine etwas eingehendere untersuchung des 
"kôrpers" der trommel die noch etvva vorhandenen, letzten zweifel 
vollstândig lôst. 

Im Dronth. manuskr. liest man noch (Qvigstad, s. 67): "Das 
rote kreuz auf der zaubertrommel ist mit barenblut gemalt wor- 
den, das der lappe aus dem herzen des geschossenen bâren ge- 
nommen und auf dies sein orakel gestrichen hat, damit er 
forthin auf seiner bârenjagd gliick haben werde. Die kleinen 
zinnernen nàgel, die am anderen ende des ovales in das holz 
hineingetrieben sind, zeigen, wie viele bâren nach der prophe- 
zeiung dieser zaubertrommel gefâllt worden sind." 

Da Prof. Weinitz in seinem artikel iiber die trommel ein 
solches gemaltes kreuz und zinnerne nâgel nicht erwâhnt, wandte 
ich mich mit einer anfrage hieruber an den besitzer der trommel, 
den Hennebergischen Altertumsforschenden Verein, und erhielt 
durch die zuvorkommende liebenswiirdigkeit des Herrn Prof. Dr. 
Pusch eine reihe von ergânzenden angaben, fiir die ich ihm hier- 
mit meinen herzlichsten dank abstatte. Prof. Pusch schreibt 
u. a.: "An der Aussenseite des Spans, in der Gegend des von 
Ilmen gezeichneten Zeichens [d. h. n:o 1] findet sich ein Kreuz 
aus 11 Nâgeln, die wohl Zinn sein mogen; der senkrechte Arm 
hat 7, der wagrechte 5 Nâgel, also insgesamt sind es 11: 

o 
o 
o o o o o 
o 
o 
o 
o 

Die Nâgel gehn nicht durch den Span hindurch. Das Kreuz 
steht nicht in der Axe des Zeichens, sondera etwas weiter links. 

Ein gemaltes Kreuz habe ich nicht finden konnen." 

Die beweiskette ist also hiermit endgiiltig geschlossen. Elf 
bâren sind "mit hilfe" der trommel erlegt worden. Das mit 
barenblut gemalte kreuz ist, da das blut wohl nicht sehr tief in 
das holz dringen konnte, im lauf der zeiten verschwunden. 

Auch iiber die vielen anhangsel der trommel weiss das Dront- 
heimer manuskript bescheid: "Die mit zinndraht umwickelten Die lappische zaubertrommel in Meiningen 109 

und am ende mit altem zinn und messing geschmiickten riemen 
sind der zaubertrommel geweiht worden als gaben und zeichen 
der dankbarkeit, die die lappen geben, wenn sie ihrer weisung nach 
glûck gehabt liaben. " 

Ûber die entstehungszeit der Meininger trommel er- 
hâlt man gleichfalls aus dem Drontheimer manuskripte wichtige 
aufschliisse. Es heisst da, Qvigstad, s. 67: "Je âlter eine zauber- 
trommel ist, um so grosseres zutrauen ist ihr geschenkt worden; 
weshalb die lappen, obgleich sie zwei jahre lang oft dazu aufge- 
fordert wurden, die hiermit folgende trommel von den bergen 
kaum herabholen und fahren lassen wollten, weil sie ins vierte 
glied geerbt sein sollte." Das manuskript stammt gewiss aus den 
eifrigsten zeiten der norwegischen lappenmission, also aus den ersten 
dezenuien des achtzehnten jahrhunderts. Einen beweis hierfiir sehe 
ich darin, dass nicht nur die abbildung der Meininger trommel, 
sondern auch eine abbildung der im s. g. Nserômanuskripte (vgl. 
Qvigstad, "Kildeskrifter") beschriebenen zaubertrommel dem manu- 
skripte beigelegt ist. Dièses letztere manuskript stammt aber aus 
dem jahre 1723. Die Meininger trommel wiirde also etwa in der 
ersten hâlfte des siebzehnten jahrhunderts oder etwas spâter ver- 
fertigt worden sein. Ins ausland ist sie nicht ûber Stockholm 
gekommen, wie Prof. Weinitz meint (s. 7), sondern wohl Uber 
die alte dânisch-norwegische hauptstadt, Kopenhagen. 

Aus der schon langst gedruckten literatur kann man also 
die genauesten nachrichten ûber die lappische zaubertrommel in 
Meiningen und ihre vielen zeichen holen. Es ist somit sehr zu 
bedauern, dass Herr Prof. Weinitz sogar dia wichtigsten werke 
dieser literatur nicht gekannt liât. Eine gewisse erklarung kann 
dies dadurch gewinnen, dass er seinem mitarbeiter Waldemar 
Lindholm ein so grosses vertrauen geschenkt hat, dass er offen- 
bar ohne jegliche kontrolle dessen ausfuhrungen zu den seinigen 
gemacht und die verantwortlichkeit fur sie ubernommen hat. Ein 
einziger blick in die lappische mythologie von Friis, die er seiner 
ausdriicklichen bemerkimg nach kennt und "nicht unbeachtet ge- 
lassen hat", hâtte ihm doch sogleich zeigen miissen, dass Lind- 
holm die grôbsten fehler gemacht hatte. Herr Lixdholm ist eben 
gar kein "trefflicher kenuer Lapplands und seiner bewohner", 
wie man ihn Herrn Prof. Weinitz vorgestellt hat, sondern ein 
vertreter einer "lappischen" novellistik, die herzlich wenig von 
den lappen und ihrem leben weiss (vgl. meine rezensionen in 
Fataburen 1908, s. 164 ff., Svenska Dagblackt 20. XII. 1909 u. s. w.). 110 K. B. Wiklund 

Wenn Prof. Weinitz doch seine quellen irgendwie selbstàndig 
benutzt hâtte, miisste er auf die richtige spur gekommen sein. 
Er sagt u. a.: "Dass das jiingste Werk iiber Lappland von Berg- 
qvist & Svenonius (Stockholm 1908) mir nicht unbekannt blieb, 
sei hier ausdriicklich erwahnt." Auf der ersten seite des ab- 
schnittes iiber die alte religion der lappen in diesem werke batte 
er aber die oben s. 1 f. genannten werke Fritzners, Olriks und 
Krohns erwahnt gefunden, die ihn dann zur quellensammlung 
Qvigstads etc. und schliesslich zur provenienz der Meininger 
trommel geleitet hâtten. 

Das gesamturteil Prof. Weinitz' ûber die Meininger trom- 
mel lautet, dass sie keineswegs ein museumsstiïck allerersten 
ranges ist, weder ihrer grosse nach, noch nach der zahl und 
eigenart der aufgemalten figuren, noch nach ihrem allgemeinen 
habitus als "spantrommel", nicht "schalentrommel" mit schon 
geschnitzter und verzierter riickseite. Diesem urteil kann ich 
nicht beistimmen. Sie ist ein museumsstuck allerersten ranges 
sowohl nach ihrem alter als nach ihren klaren und deutlichen 
zeichnuugen und ihren ungemein vielen anhângseln (vgl. die tafel 
I in der Zeitschrift fur Ethnologie 1910). Sie ist sogar wert- 
voller als die meisten anderen aus derselben zeit stammenden 
trommeln, weil man eine gleichzeitige, vollstândige deutung ihrer 
zeichen sowie ausfiihrliche angaben iiber ihre provenienz besitzt. Sjàlavandringslàrans ursprung. 

Af 
Torgny Segerstedt. 

(Suite et fin. 

III. Kropp och sjàl. 

Fôrestâllningen om ett dôdsrike âterfinnes hos snart sagdt 
alla folk. Huru olika tankarna dârom an ma forma sig hos skilda 
folk och under skilda tider, ha de alla i sista hand vuxit fram 
ur samma rot: ôfvertygelsen om, att den dôde dvâljes, dâr hans 
kropp befinner sig. 

Pâ de primitiva utvecklingsstadierna gôr man sig namligen 
ingen klar fôrestâllning om àtskillnaden mellan kropp och sjal. 
Kropp och sjal âro dâr snarast identiska. Man gôr sig strângt 
taget skyldig till en oegentlighet, daman anvânder ordet "sjal" for 
att karakterisera uppfattningen under detta utvecklingsskede ; det 
âr en obestàmd fôrestâllning om lif och lifskraft, som man dâr 
môter. 

Lifvet eller lifsprincipen tânkte man sig icke som nâgot ifrân 
kroppen lôsgjordt, som kunde existera oberoende utaf denna. 
Nàr liket begrofs, fortsatte dârfôr den dôde sin existens i grafven. 
Och âfven sedan denna lifsprincip antagit konturerna af en inuti 
mânniskan lefvande varelse, frigôr sig denna aldrig helt frân 
bundenheten vid kroppen. Hur lângt bortom horisonten eller hur 
hôgt upp i himlen dôdsriket an fôrlâgges, tros den dôde dock 
alltid hâlla till, dâr liket âr jordadt eller dâr urnan med de 
brânda benen fôrvaras. 

Fantasierna om de dôdas riken âro som de ringar, stenen 
bildar pâ vattenytan: den ena ligger utanfôr den andra. de sôka 
sig alla ut ât periferien, men ha alla samma centrum och samma 112 Torgny Segerstedt 

orsak. Sa gâr tanken pâ graflif alltid ôfver i tron pâ ett graf- 
rike, och detta flyttas och forflyktigas allt lângre bort i fjârran. 
Men dâ hela denna série af fôrestâllningar om de docles lif bottnar 
i en och samma grundtanke, ligger det nâra till hands att under- 
sôka, om icke tron pâ lifvets ôfvergâng frân en varelse till en 
annan kan ha samma ursprung. Det àr ju râtt sannolikt, att 
tron pâ lifvets bundenhet vid kroppen ocksâ ligger till grund for 
sjâlavandringslàran. 

En undersôkning af upanisadernas sjâlsbegrepp visar, att 
detta âr beslâktadt med den primitiva uppfattning, som framkallat 
tron pâ graflif och grafrike. Understundom môter man visser- 
ligen i dessa skrifter ett utveckladt panteistiskt sjâlsbegrepp. 
Den individuella sjâlen tânkes endast som en del eller en inkarna- 
tionsform af den stora allsjâlen. Dess mal âr att befria sig frân 
alla de begrânsande band, som betinga dess individualitet, och 
uppgâ i den stora allsjâlen. 

Men bakom denna filosofiska uppfattning, och utan att helt 
undantrângas af den, skymtar en âldre mening, enligt hvilken 
sjâlen âr en i kroppen inneboende varelse, som till sin art icke 
vâsentligen skiljer sig frân kroppen. Sjâlen âr âfven den en 
kroppslig varelse, om ocksâ utaf mindre dimensioner och af finare 
materia an den gestalt, i hvilken den har sin bostad. Det in- 
diska tânkandet âr sa pass bundet af denna gamla uppfattning, 
att det aldrig nâr fram till fôrestâllningen om sjâlen som nâgot 
ôfver rummet upphôjdt. Bâde for Vedânta- och Sâmkhyaskolan 
fanns det endast tvânne sâtt att tânka sig sjâlen: den var an- 
tingen oândligt stor eller oândligt liten. Men den hade alltid 
utstrâckning. * Àfven den mest utvecklade form af indisk psyko- 
logi âr alltsâ mera befryndad med ett primitivt tânkesâtt an med 
den europeiska filosofien. 

I upanisaderna beskrifves sjâlen, som nâmndt, sâsom en liten 
inuti kroppen boende varelse. Pâ dess verksamhet beror en 
mânniskas lif. Allt eftersom den flyttar sig, vâxla sjâlstillstân- 
den; nâr sjâlen dvâljes i ogat, âr mânniskan vaken, nâr den 
vistas i strupen, sofver hon, och nâr den uppehâller sig i hjârtat, 
forsjunker hon i den djupa. dromfria sômn, som inderna noga 
skilja frân den vanliga. 2 Det âr tack vare sjâlens verksamhet 
som kroppen bibehâller den fur sin existens nodvândiga vârmen. 1 R. Garbe, Die Ssmkhya-philosophie, Leipzig 1894, s. 294. 

2 Brahma Upanisad, 4. S ilavandringslârans ursprung 113 

Det susande, man hôr, nâr man hâller for bronen, hârror sig 
frân sjâlens eld, som surrar och brinner dârinne. ' I)«n Agni, 
hvars eld man pâ detta sâtt fornimmer, gôr oss ocksâ den nyttan 
att koka vâr fôda. z 

Denna ande, som dvâljes i oss, beskrifves som tumshog. 3 
Den har tvânne tillvarelseformer, denna vârldens och denandia-. 
Midt emellan dem ligger somnens. Under sômnen ofvergifver 
anden kroppen och gâr hvart honom lyster. Dà han forlustat 
sig, gâtt omkring som honom behagat, sett pâ godt och ondt, âter- 
vànder han samma vâg han kommit. "Liksom en stor fisk gâr 
upp efter bâda strànderna, denna och den motsatta, sa fardas 
ocksâ purusa utefter bâda dessa tillstând, somnens och vakans." 4 

Sômnen beror alltsâ dârpâ, att sjâlen for en tid lâmnar krop- 
pen och begifver sig ut pâ egen hand. Nâr den efter sina irr- 
fârder âtervânder och intager sin vanliga plats, vaknar den sof- 
vande upp. Men man bôr akta sig att vâcka en sofvande for 
hastigt. Man riskerar, att hans sjâl icke hinner tillbaka i râtt 
tid, och foljden dâraf skulle blifva den, att den sa vàckte doge. 
Dârfôr varnas ocksâ mot att vâcka en person for hastigt. Den 
skada, som darigenom vallas, sages vara svâr att bota. 5 Doden 
mâste intrâda, om sjâlen icke hinner tillbaka i râtt tid, utan 
tviogas att for alltid lâmna kroppen. Doden beror nâmligen pâ 
sjâlens skilsmâssa ifrân kroppen. Sjâlen banar sig vid dodens 
intrâdande vâg ut genom ôgat eller hjâssan och foljes af alla 
lifsandarna. "Liksom en larf. nâr han kommit fcill slutet af 
bladet, drager sig samman (for att gâ ofver till ett annat). sa 
drager sig sjâlen samman, nâr den kastat bort kroppen och be- 
rofvat den allt vetande." G I Mahàbhârata omtalas, huru en brali- 
man och en furste sinsemellan delà frukten af den forres gâr- 
ningar och boner. Dârefter lâta de sjâlen stiga till hufvudet. 
Dâ klof den den hôgt fôrtjânte brahmanens hufvud och steg som 
en mâktis: eldslâga till himlen. 7 1 Chândogya Upanisad, 3, 13, 7. 

- Brhadâranyaka Upanisad, 5, 10, 1. 

3 Kâthaka Upanisad, 4, 12; Sanatsujâta parvan, 45, 1"'; 27 De 
Vier philosophische texte des Mahàbhârata, Leipzig 1906, s _7 

4 Brhadâranyaka Upanisad, 4. 3. 12; 16; 17— l s . 
Ib. i, 3, 15. 

■ Ib. 4, 4, 3—4. 

7 Moksadharma, 200, 20—22 Deussen, Vier philosophische : 
b. 212 114 Torgny Segerstedt 

Berâttelselitteraturen innehâller âtskilliga sâgner, som kunna 
tjâna som illustration till upanisadernas sjâlsbegrepp. Som sâdan 
kan man exempelvis anfôra den berâttelse, som Kathâsaritsagara 
innehâller om de tre brahmanlârjungarne Indradatta, Vyâdi och 
Yararuci. Dessa infinna sig hos konung Nanda for att bedja om 
hjâlp att betala sin lârare, men motas af underrâttelsen, att 
konungen nyligen dott. Indradatta lâter dâ sin ande gâ in i 
konungens doda lekamen. Medan Vyâdi star och vaktar Indra- 
dattas lifiosa kropp, gâr Vararuci fram till den genom Indradattas 
ande âter lefvandegjorcle konungen och framfor sin begâran, som 
naturligtvis beviljas. Konungens minister anar emellertid det râtta 
sammanhanget och befaller, att alla lifiosa kroppar, som kunna 
pâtrâffas, skola insamlas och brânnas. Afven Indradattas kropp 
antrâffas och brànnes, och hans ande har ingen annan utvâg an 
att stanna i konungens kropp, hvilket var honom mycket obe- 
hagligt, eftersom det var en çûdrakropp. * 

I en annan berâttelse omtalas, huru Vâmaçiva ôfvergifver 
sin egen gamla kropp for att ta sin bostad i en nyligen dod 
ynglings lekamen. Han fortsâtter i denna sin nya bostad sitt 
gamla asketiska lif. Emellertid âr han sa pietetsfull mot sin 
gamla kropp, att han bar bort den i en bergsskrefva. 2 

Nâr konung Candraprabha fores ned i underjorden, âterfinner 
han dâr sin gamla kropp. Han gâr âter in i den med den pâ- 
foljd, att den gâspande reser sig upp till stor fornôjelse for de 
rundt omkring stâende asurahustrurna. Çaktideva ser sin âlska- 
des, prinsessan Kanakarekhâ's, kropp ligga liflôs i en stol uppe i 
hennés himmelska slott, medan lion sjâlf vandrar omkring nere 
pâ jorden i en vanlig mânniskoskepnad. Hennés jordelif var ett 
straff for hennés svâra synd att en gang ha stânkt vatten pâ en 
helig man. Nâr Çaktideva âterkommer till jorden, lâmnar prin- 
sessan sin jordiska stoftshydda och tager âter sin râtta kropp i 
besittning. Hennés brott var nu forsonadt. 3 

Liksom en kropp kunde ofvergifvas af sin sjâl, nâr denna sa 
onskade, sa kunde sjâlen ocksâ kvarstanna, âfven nâr den enligt 
naturens ordning borde lâmna sin lekamen. Nâr Bhïsma fallit i 
striden, tillâter han exempelvis icke sin sjâl att skiljas hâdan, 
alldenstund det icke âr den râtta tiden for en ortodox man att ' Kathâsaritsagara (Bibl. End.), 1, s. ■_':;. 
- Ib. 2. s. 353. 
: ' Ib. ], s. 22:5 f. Sjàlavandringslàrans ursprung 1 1 5 

antrâda den lânga resan. x Nàr konung Pratâpamukuta passerai 
en likbrânningsplats, klagar en oskyldigt domd, att hans sjâl 
icke vill lârana kroppen, fastân den i trémie dygn brunnit pâ 
bâlet. Det var nu visserligen endast trolldom och argan list, 
som den stackars konungen utsattes for, men redan forsoket att 
pâ detta sâtt lura honom visar, ait saken i och for sig icke ansâgs 
pâ nâgot sâtt otrolig. 2 Man tillskref alltsâ sjâlen en râtt stor 
rôrelsefôrmâga. 

Hur fast rotad denna tro pâ sjâlens formâga att byta vistelse- 
ort varit, framgâr dâraf, att den pâtrâffas âfven inom yogafilo- 
sofien. Yoga representerar ju i det hela taget ett systematiserande 
af gamla primitiva bruk. Bland de underbara fârdigheter, en 
yogin fôrvârfvar, râknas nu âfven den att efter behag kunna olvergâ 
i en annan kropp. "Genora lossande af det, som binder, och 
kunskap ora rôrelsen sker intellektets ôfvergâng till en annan 
kropp" heter det i Patanjali's yogasûtras 3 vid upprâknandet af 
de underbara fârdigheter, som en yogin besitter. 

Denna fôrestâllning hànger samman med idéen om sjâlen 
som en liten inuti mânniskan lefvande varelse. Afven denna 
idé fortlefver i den senare filosofien. En reminiscens af den ha 
vi i tron pâ den fina kroppen, suksma-çarïra, i hvilken sjâlen 
ligger inkapslad, dâ den fôretager fârden frân den ena kroppen 
till den andra. "Denna substans, som icke âr immateriell, men 
oândligt fin, som sjâlf osynlig kânner, tanker och ônskar, som 
deltager i alla den grofva kroppens vâxlande ôden, som nârer 
honom och ofortrutet godtgôr honom hans forluster, som ofver- 
lefver kroppens upplôsning och utgor det personliga elementet i 
hvarje lefvande varelse, som alltjâmt forândras, denna substans 
motsvarar fullstândigt den fôrestâllning om sjâlen, som finnes 
hos en massa folk, ja nâstan ofverallt, dâr man moter denna 
outvecklade filosofi, som benâmnes animism. " 4 

Riktigheten af den karakteristik af det indiska sjâlsbegreppet, 
som Oltramake hâr gif ver, lâr nâppeligen kunna bestridas. Hur 
nâra det ôfverensstâmmer med det primitiva sjâlsbegreppet i sin 
helhet, sâdant detta moter i folktron och naturfolkens religioner, 
framgâr kauske bâst af den ofvan pâpekade uppfattningen af 1 Mahâbhârata (Transi, by P. C Roy, Calcutta 1880-96), 6, 120, 93. 

2 Kathâsaritsâgara, 1, s. 211. 

3 3, 38. 

4 P. Oltramare, L'histoire des idées théosophiques dans l'Inde [Anna- 
les du Musée Guimet, 23;, Paris 1907, s. 248. 116 Torgny Segerstedt 

sômnens natur. Somnen fôrorsakades, som nâmndt, af sjâlens till- 
fâlliga frânvaro frân kroppen, och man fick taga sig i akt att 
icke genom ett allt for haftigt vâckande af den sofvande gôra 
denna frânvaro permanent. 

Xutidens hinduer delà fullstândigt sina forfâders meningar 
pâ detta omrâde. De tânka sig ocksà sjâlen som en varelse, som 
lefver sitt eget lif inné i kroppen. Under somnen gâr denna 
varelse, som ju drômmarne tydligt visa, ut pâ egen hand. De 
taga sig dârfôr tillvara for att alltfor haftigt vâcka en sofvande. 
Sjâlen kan vara sa lângt borta, att den icke hinner tillbaka i 
râtt tid, och foljden blir, att personen i fraga dôr. Det âr vidare 
ett lika farligt som klandervârdt skâmt att mâla den sofvandes 
ansikte med fantastiska fârger eller att rita mustascher pâ en 
sofvande kvinnas lâppar. Nâr sjâlen âtervânder, kânner den icke 
igen sin pâ detta sâtt utstyrda kropp, och nâr den en stund fôr- 
gâfves letat efter den râtta, gâr den sin vâg lâmnande kroppen 
som lik. 1 

Afven sâgnerna ora helige man, som ôfvergifva sina egna 
kroppar och taga andras i besittning, fortlefva alltjâmt. Sa 
fôrtâljer en kaschmhïsk folksaga ora en brahman, som ofvergaf 
sin egen lekamen och tog sin bostacl i ett barn. Barnet vâxte 
upp och bief konung. Dâ ofvergaf den helige mannen lionom 
och sôkte ânyo upp sin egen kropp, som alltjâmt lâg kvar pâ 
det badstâlle, dâr han lâmnat den. 2 

Sydslaverna kânna likaledes, att somnen beror dârpâ, att sjâlen 
gâr ut pâ egen hand. Och de veta âfven, hvilken risk det âr 
att vâcka en sofvande for hastigfc. Ar det nodvândigt att sa 
sker, bor man âtminstone se till, att den vàckte en stund blir 
liggande i samma stâllning, som han intog under somnen ; pâ sa 
sâtt blir det mojligt for den hemskyndande sjâlen att hitta in 
igen. 3 Samma regel âterkommer med prec : s samma motivering 
bland bachkis i Uralbergen. 4 

I sagan ora konung Grunthram berâttas, hur tjânaren sâg 
ett litet ormliknande djur krypa fram ur den sofvande konun- 

1 W. Crooke, The popular religion and folklore of Northern India, 
Westminster 1896, 1, s. 232. 

2 J. H. Kxowi.es, Folktales of Kashmir Trûbner Oriental Séries n:r 
56), London 1888, s. 17. 

E. Lilek, Fii milieu- nnd volksleben in Bosnien and in d. Herzegowina 
Zeitschr. I osterr. volkskunde 6, 1900), s. 209. 

- Roudenko i Revue des traditions populaires, 23, s. 587. Sjâlavandringslârans ursprung 117 

gens mun och begifva sig ned till en bâck, som det emellertid 
icke kuncle komma ofver. Tjânaren lade dâ sitt svârd soin en 
brygga ofver bâeken, och pâ rïenna bro gick djuret ofver tili 
andra stranden. Dâr forsvann det i ett berg. Om eu stund 
âtervânde det samma vâg, det gâtt, och krop âter ned i den 
sofvandes mun. Nàr konungen strax efter vaknade, berâttade 
han, att han dromt sig pâ en jârnbrygga ha gâtt ofver en flod 
och in i ett berg fullt af guld. * I ormars och vesslors gestalt 
krypa sjàlarna enligt tysk folktro ânnu alltjamt ut och in i 
de sofvande. 2 Den nordeuropeiska folktron har raânga paral- 
leller hârtill. Mânga sâgner omtala, huru sjâlen i det ena eller 
andra djurets gestalt gâtt ut ur en sofvande. Ofta âr det som 
en hvit râtta, som den kommer till synes. Och hvad râttan 
upplefver under sina stroftâg, erinrar sig sedermera vederborande 
som sina drômmar. 3 

Enligt bôhmisk uppfattning hotar en sârskild fara den, som 
àr oforsiktig nog att somna tôrstig. Sjâlen begifver sig dâ bort 
i gestalt af en hvit râtta for att soka reda pâ nâgot drickbart 
och âtervânder sedan aldrig till sin kropp. i Àfven den âsikten, 
att man icke fâr fôrândra kroppens stâllning, medan sjâlen âr 
ute, fortlefver ânnu i Tyskland, och skâlet âr, soin man kan 
vanta, det, att sjâlen i sa fall icke hittar in igen vid sin hem- 
komst. 5 

En walesisk sâgen fôrtâljer, huru en skôrdearbetare sâg en 
liten apliknande " black fellow " krypa ut ur en sofvande kamrats 
mun och springa omkring pâ àkern och se sig om. Nâr han 
âtervânde och krôp ned i den sofvande igen, vaknade naturligt- 
vis denne. Ibland har man i stâllet for en apliknande varelse 
sett en svart odla krypa ut ur den sofvandes mun. Men hvilken 
gestalt sjâlen an antager, âr det alltid lika farligt att for hastigt 
vâcka den sofvande. 6 1 Grimm, Deutsche mythologie, s. 1036. 

2 F. Xork, Die sitten und gebrâuche (1er Deutschen und ihrer nach- 
barvôlker, s. 282. 

3 H. F. Feilberg, Ordbog over jyske almuesmâl: sjcel, Bove m. tl. ; T. 
Kristensex, Danske sagn, 2, s. 271 f.; Rochholz, Deutscher glaube und brauch, 

1, s. 147. 

1 J. V. Grohmakn, Aberglaube und gebrauche ans Bohmen und Mâhren, 
s. 60. 

5 L. Strackerjax, Aberglaube und sagen aus dem herzogtum Oldenburg, 

2, s. 114. 

8 J. Rhys, Celtic folklore: Welsh and Maux, Oxford 1901, 2, s. 602 f. 118 Torgny Segerstedt 

Naturfolkens uppfattning i denna fràga âr fullkomligt lik- 
artad med den europeiska folktrons. Innevânarna i Birma kalla 
t. ex. sjâlen leip-bya, som betyder "fjâril-ande". Leip-bya aflâgsnar 
sig under somnen frân kroppen; en sofvande fâr dârfôr icke 
vâckas for hastigt, ty han skulle ofelbart do, om leip-bya icke 
i tid hurme tillbaka. 1 Filippinernas infôdingar fôrklara ocksâ 
somnen dârmed, att sjâlen har begifvit sig bort ifrân kroppen 
for en tid. Och de dra samma slutsats betrâffande den sofvandes 
vâckande. 2 De anse det till och med for en dodlig fôrolâmpning 
mot en mânniska att klifva ôfver henné, nâr hon ligger och 
sofver, emedan âfven detta kan inverka pâ sjâlens âterkomst. 3 

Maorerna pâ Nya Zeeland tycka bélier icke om att ruska 
upp en sofvande. ur hans somn. 4 Hans icairua, ande eller skugga, 
kan ha foretagit en liten utflykt, som hindrar honom att ôgon- 
blickligen infinna sig pâ platsen. Det âr dârfôr under alla fôr- 
hâllanden tryggast att lâmna honom god tid att komma in igen 
i kroppen. Samma regel, att icke for hâftigt vâcka en sofvande, 
och samma motivering dârfôr môter afven bland masai i vastra 
Afrika 5 och bland borords i Brasilien. 6 

Sjâlen âr alltsâ enligt denna uppfattning en inuti mânniskan 
boende varelse, hvars tidvisa bortgâende orsakar somnen och 
hvars défini ti va forsvinnande har dôden till foljd. Pâ denna 
punkt ofverensstâmmer den indiska uppfattningen med alla andra 
folks, bland hvilka animismen âr râdande. Den vâg, sjâlen van- 
ligen begagnar for sitt ut- och ingâende, âr munnen. Det âr 
begripligt, att inderna frân denna utgângspunkt kunnat draga den 
slutsatsen, att gâspning var en riskabel sak, hvars farliga verk- 
ningar man gjorde klokast att genast soka forekomma genom en 
onskan, att kraft och visdom mâtte stanna kvar uti en. 7 Man 
riskerade ju annars, att sjâlen toge tillfâllet i akt, nâr portarna 1 L. Vossion, Nat worship among the Burmese (Journ. of Am. folk-lore 
4, 1891), s. 113. 

2 F. H. Sawyer, The inhabitants of the Philippines, Lontlon 1900, s. 277. 
a W. H- Millington, Philippine superstitions (Journ. of Ain. folk-liiro 

1!». 1906), s. 211. 

4 ]•',. Best, Maori eschatology (Transact. and proceed. of the New Zee- 
land Instit., 38, 1906), s. 230. 

5 C. A. Hollis, The Masai: their language and folklore, Oxford 1905, 
s. 308. 

,: K. vox den Steiken, Unter den naturvolkern Zentral P.rasiliens, Berlin 
1894, s. 248. 

7 II. Oldenberg, l>ie religion des Veda, s. ô"27 anra. Sjàlavandringslârans ursprung 119 

pâ detta sâtt oppnades pâ vid gafvel, och gâfve sig ut pâ egen 
hand. Brahmanerna hâlla alltid omsorgsfullt handen for munnen, 
nâr de râka gaspa, enligt uppgift, emedan de frukta, att nâgon 
ond ande kunde begagna tillfàllet och gâ in i dem. Redan 
Al-bikunî observerade, att de ansâgo en gâspning for ett dâligt 
omen, men en crepitus ventris for ett godt sâdant. 1 Det àr ju 
for ofrigt mycket mojligt, att det bakom vâr uppfattning, att det 
icke âr comme il faut att gâspa i andra personers âsyn, dôljer 
sig nâgon gammal animistisk visdom. I Ostpreussen gora mod- 
rarna ânnu alltjâmt korstecknet framfor barnets mun, nâr det 
gâspar, och yttra darvid: "behalte dein schlâfchen". 2 Formod- 
ligen skulle det icke mota nâgon svârighet att uppleta paralleller 
till denna sed. 

Tron pâ yogins herravâlde ofver sin sjâl har ocksâ sin mot- 
svarighet pâ andra hall. Grekernas mager kunde prestera mot- 
svarande ting. Om Hermotimos berâttas, att hans ande lânga 
tider strôfvade omkring pâ egen hand. Tack vare denna sin 
formâga kunde han forutsâga kommande ting. Men just denna 
fârdighet att skicka ut anden pâ egen hand bief Hermotimos' 
olycka. Nâgra af hans ovânner passade nâmligen pâ och brânde 
hans kropp, medan hans sjâl en gang var frânvarande. 3 Om 
Aristeas berâttar Plixius, att hans ande i en korps gestalt kunde 
flyga ut ur hans mun. 4 Naturligtvis kunna ytterligare paralleller 
uppletas hos naturfolken. Sa âro Guyanas indianer ofverty- 
gade om att deras trollkariar kunna lâta sina sjâlar efter behag 
gâ ut och in i sina kroppar. 5 

Upanisadernas fôrestâllningar om sjâlens natur och verksam- 
het ôfverensstâmmer sâledes med naturfolkens. Den har liksom 
dessas sin rot i animismen. Det âr alltsâ âfven frân den syn- 
punkten antagligt, att vi ha att gâ tillbaka till dylika primitiva 
tankegângar, dâ vi sôka ursprunget till sjâlavandringslâran. Det 
âr antagligt, att denna âr en konsekvens af samma animistiska 
logik, som fort till tron pâ graflif och dodsrike. 1 E. Thurstox, Ethnograj^hical notes on Southern India, Madras 1900, 
248. 

2 Am urquell, 1, 1890, s. 151. 

3 Apollonius, Hist. mirab. c. 3. 

4 Naturalis historia, 7, 52, 174. 

5 E. F. Im thurx, Among the Indians of Guiana. London 1883j s 349. 120 Torgny Segerstedt IV. De dodas panyttfodelse i vàxter. 

Det âr hufvudsakligen trenne olika former af sjâlavandrings- 
tro, som fôreligga, allteftersom de aflidne tânkas pâ nytt inkarnera 
sig i vaxter, i djur eller i mânniskor. Af samtliga dessa former 
lâta mer eller mindre tydliga spâr pâvisa sig i den indiska lit- 
teraturen. 

"Dessa fôdas hâr som ris, sâd, orter, trâd, som sesam eller 
som bônor" sades det i Chândogya Upanisad om de af râgnet 
till jorden âterforda sjâlarna. Detta uttalande star icke alldeles 
ensamt. I Çatapatha Brahmana sagas fâderna vara vaxter, och 
det talas om att de bo bland vâxternas rôtter. 1 

En liknande tankegâng hade, enligt Cicero's pâstâende, frân 
urminnes tider gjort sig gâllande i Athen. Dâr plâgade man 
nâmligen sa sâd pâ grafvarna, "ut sinus et gremium quasi 
matris mortuo tribueretur, solum autem frugibus expiatum ut 
vivis redderetur". 2 Plinius omtalar, att en viss vâxt icke âts 
af pythagoreerna, emedan de dôdes andar ansâgos innebo i den, 
och han tillâgger, att flamen dialis af samma orsak icke heller 
fôrtârde den. 3 

Greklands nuvarande innebyggare tyckas ha bevarat sina 
forfâders meningar pâ detta omrâde. De forestâlla sig alltjâmt, 
att de dode fortsâtta sitt lif i de trâd och buskar, som vâxa upp 
ur grafvarna. En folksâng talar om, huru en cypress vâxte upp 
ur Konstantins graf och en buske ur hans gemâls, och huru de, 
nâr vinden susade i deras kronor, syntes boja sig mot hvarandra 
och kyssas. 4 De bâda dode fortsatte alltsâ sitt lif i sina respek- 
tive trâd och bevarade i denna nya existensform samma kâuslor 
och stâmningar som i den gamla. 

Tron pâ de dôdes fortsâttning af sitt lif i vâxtform forefinnes 
âfven bland slaverna. De motivera sin motvilja mot att rycka 
upp en vâxt med roten dârmed, att de icke vilja rycka hâret af 
sin doda mor eller mormor. Hon mâste alltsâ tânkas fortlefva 
i vâxten. 5 1 13, 8, 1, 12 (Sacred books of the East, 44, s. 429). 

2 De legibus, 2, 25, Ç3. 

■ Naturalis liistoria, 18, 12, 30. 

4 B. Schmidt, Das volksleben der Neugriechen, Leipzig 1*71, s. 250. 

6 F. S. Kràttss, Slavische volksforschungen, Leipzig 1908, s. 43. Sjâlavandringslarans arsprung 121 

Enligt den tyska folktron vaxa blommor upp ur dodade 
mânniskors kroppar. Detta gâller sârskildt ifrâga om âlskande 
och oskyldigt afrâttade samt mordade. l Ur deras grafvar eller 
frân deras oskyldigt utgjutna blod skjuta hvita liljor fram. En 
70 fot hôg ek i skogen vid Liichow skall enligt folktron ha vuxit 
fram ur en dâr stupad konungs mun. I sagorna omtalas ocksâ 
ofta blodtrâd, som grott fram ur oskyldigt afrâttades blod och 
i hvilka med blodet âfven sjâlen ôfvergâtt. 2 

Flerestâdes i Skâne anses det annu vara farligt att plocka 
blommor frân grafvarne; tar man in en dylik blomma, borjar det 
spoka i huset. 3 Att ta in en blomma medfor sâledes samma risk 
som att ta in ett ben frân en kyrkogârd. 

De bretagniska sâgnerna lâta ocksâ sjâlen lefva upp igen i 
de trâd och orter, som spira upp ur grafvarna. i 

Denna tro, att de dode fortsâtta sitt lif i vâxter, pâtrâffas 
ocksâ hos de flesta naturfolk. Den âr exempelvis vidt utbredd 
bland den indiska arkipelagens innevânare. Sa anse olo ngadjoe, 
att sjâlarna dô upprepade gânger och slutligen ofvergâ i fruk- 
trâdens blad och blommor. Om dessa fortâras af nâgon mânsk- 
lig varelse, fôdes sjâlen pâ nytt. Karobataks lâta sjâlarna till 
sist efter mânga dôdar upplôsa sig i en grâssort. 5 Nâgra bland 
dajakerna pâ Bornéo tro, att deras slut skall bli att upplosas i 
dimma eller i nâgot slags jungelvâxter. ° En annan uppgift om 
dajakernas furestâllningar angâende lifvet efter doden sâger, att de 
hâlla fore, att sjâlen, sedan den lâmnat kroppen, ôfvergâr till en 
gast, som uppehâller sig pâ begrafningsplatsen. Dâ gasten aflider 
— den âr naturligtvis dodlig — gâr den ned till Hades, hvarifrân 
den âtervânder som en ande, hvilken benâmnes bejaici. I tidens 
fullbordan dor ocksâ denne, och nu fortsâtter han sitt lif som en 
hegutur. Men nâr denne i sin ordning aflider, gâr dess andliga 
varelse ofver i en trâdstam. Hans personliga existens âr slut. ' 1 F. Noek, Sitten und gebrauche der Deutschen und ihrer nachbar- 
vôlker, s. 43. 

2 W. Manhhardt, Wald- und feldkulte, 1, Der baumkultua der <ier 
manen und ihrer naehbarstâmine, s, 39. 

3 Muntligt meddelande af kand. G. 15. Ôstekmk, Lund- 

4 A. le Braz, La légende de la mort chez les Bretons armoricains, 
Paris 1902, 1, s. 194; 204. 

B Krcijt, Het animisme in den Indischen archipel, Haag 1906, 8. 383- 
R H. Likg Roth, The natives of Sarawak and British North Bornéo, 
London 1S63, 1, s. 213. 

7 SrExsER S:t.Tohx, Life in the forests of the far East, London 1863, 1,8.181 

M. O. 1910. !• 122 Torgny Segerstedt 

Denna berâttelse om sjâlens ôden efter dôden âr ju komponerad 
som ett stycke teologisk eskatologi; de olika moment, som hâr sam- 
manfogats till en enhet, ha sâkerligen icke ursprungligen radats 
efter hvarandra i denna kronologiska ordning. Hvad som i detta 
sammanhang bôr framhâllas, âr naturligtvis det sista momentet, 
att den dôde till sist ôfvergâr tilt en trâdstam. Innevânarne pâ 
Seranglao tro, att deras jordade frânder fortlefva i stora trâd; 
de anses ha fôrkârlek for en fikusart. x 

Taylor berâttar, att han under sin vistelse pâ Nya Zeeland 
planterade nâgra mimoser pâ kyrkogârden. De beundrades 
mycket af infodingarne. Men nâr bina bôrjade samla honung 
frân trâden pâ kyrkogârden, begynte infodingarne anfôra klago- 
mâl ôfver att de fodde sig pâ de dodes kôtt, eftersom trâden 
sôgo sin nâring dârifrân. De anhôllo dârfor, att trâden mâtte 
huggas ned. Dâ Taylor icke ville gâ in hârpâ, begagnade de 
tillfâllet, nâr han en gang var bortrest, och nedhôggo sjâlfva 
mimoserna. 2 

Ytterligare exempel pâ denna forestâllning, att de dôda lefva 
upp igen i trâd och orter, pâtrâffas bland negrerna kring Nigerflodens 
nedre lopp. De fôrmena, att bland de mânga skepnader, i hvilka 
de dôde kunna fortsâtta sin existens, âro âfven trâd. En del dôda 
vâlja medvetet denna tillvarelseform for att slippa ifrân den môda 
och det lidande, som âro oskiljaktiga frân mânskligt lif. 3 Trâd 
och buskar pâ begrafningsplatser âro dârfor heliga och fôremâl 
for dyrkan. 4 Afven om negrerna i ôfre Kongo berâttas, att de 
ha klart for sig, att deras aflidne stamfrânder âtervânda till 
vârlden i gestalt af trâd. 5 

Bororôs-indianerna upprâkna sâdesstrân bland de ting, i hvilka 
mânniskorna efter dôden inkarnera sig. 6 Andarna mâste genom 
exorcism utdrifvas ur sâden, innan mânniskorna vâga fôrtâra 
nâgot dàraf. Afven hos de nordamerikanska indianerna fôrekom- 
mer denna tro pâ fôrnyad existens i vâxter. 7 

1 J. G. F. Rikdel, De sluik- en kroeshaarige rassen tusschen Selebes en 
Papua, s. 163. 

2 R. Taylor, Te ika a Maui, or New Zealand and its inhabitants, 
London 1870, s. 230. 

8 A. G. Léonard, The louer Niger and its tribes, London 1906, s. 222. 

1 Tb. s. 298. 

5 H. Waru, Ethnographical notes rel. to tbe Congo tribes (Journ. 
of tbe Antbrop. Inst. of Gr. Britain and Ireland, 24, 1894), s. 287. 

' W. A. Cook, The Bororos Indians of Matto Grosso Brazil (Smiths. 
mise. coll. 50. Quart, issue, 4), s. 54. 

7 S. Hartland, Tbe legend of Perseus, s. 205. Sjâlavandringslârans ursprung 123 

I fiera utaf de anfôrda exemplen pâ denna fôrestallning, att 
de aflidna pânyttfôdas i vâxter, har orsaken dârtill ocksâ mycket 
tydligt angifvits. Sa var fallet, nâr det i Çatapatha Brâhmana 
framholls, att de dode lefde bland vâxternas rotter. Forbindelsen 
mellan de dode och vâxterna kom ocksâ mycket tydligt fram i 
Taylors berâttelse om nyzeelândames klagomâl ofver att bina âto 
af de dodes kôtt, nâr de sôgo honung ur de trâd, som vâxte pâ 
grafvarne. Trâdet vâxer upp pâ den plats, dâr liket befinner 
sig; det suger nâring ur den dôdes kropp, det blir dâ for primitiv 
tanke en ofrânkomlig konsekvens, att den dodes lif gâr ofver 
i vâxten. Det âr det direkta sambandet mellan det ned- 
grâfda liket och det ur grafven framvâxande trâdet, som ligger 
till grund for tron pâ sjâlens eller lifvets ofvergâng till vâxten. 

Tron pâ ett samband mellan den dode och det ur grafven 
framvâxande trâdet vidgas sedan till en mera allmân fôrestâll- 
ning, att de dode fortlefva i trâd och orter. Det résultat, hvartill 
den ursprungliga tankegângen fort, forallmânligas pâ analogiernas 
vâg. Den allmânna satsen âr en sekundâr bildning i forhâllande 
till den ursprungliga mer pâ hvart enskildt fall inriktade tanke- 
gângen. 

Denna form af sjâlavandringstro bottnar alltsâ i précis samma 
uppfattning af lifvet som forestâllningarna om graflif och dods- 
rike. Det âr endast en annan utformnmg af samma grundtanke, 
att lifvet eller sjâlen âr den lefvande kraften i kroppen och 
oskiljaktig frân denna. V. De dodas pânyttfodelse i djur. 

En ânnu storre utbredning an tron pâ de dodas pânyttfodelse 
i vâxter har fôrestàllningen om deras reinkarnation i en eller 
annan djurform. Inom denna grupp kan man sarskilja olika 
tankekedjor, som visserligen understundom kunna samman- 
blandas. men mellan hvilka dock en grânslinje lâter uppdraga sig. 
Man pàtrâffar for det fôrsta den tron, att de dode gâ igen i lejon, 
tigrar och andra storre djurslag, for det andra den, att de fort- 
lefva i ormar, maskar och andra kryp, saint for det tredje, att 
sjâlen ofvergâr i fâgelgestalt. Àtskillnaden mellan dessa grupper 
âr icke sa enbart tillfâllig, som den kanske vid forsta pâseendet 
forefaller. 124 Torgny Segerstedt 

1. Reinkamation i rofdjur. 

I upanisaderna omtalas, utan att nâgra detaljerade uppgifter 
meddelas, att de dode kunna âtervânda i djurgestalter. I Çata- 
patta Jataka môter en râtt intressant specialisering, dâ dar om- 
talas. huru en moder efter doden fôrvandlade sig till en schakal 
for att râdda sin son frân en ôfverhângande fara. 1 Den moderna 
indiska folktron lâmnar en del paralleller, som kommer en att 
fôrmoda, att det ej var nâgon slump, att modem just valde en 
schakals skepnad. 

Det fôrefaller myeket betecknande. att man bland de djur, 
som den indiska folktron i vâra dagar utpekar som de aflidnes 
nya inkarnationsformer, sarskildt pâtrâffar tigrarne. Orâon-stam- 
men sages exempelvis sakna alla begrepp om ett tillkom- 
mande lif med undantag af tron, att personer, som uppâtit^ af 
tigrar, sjàlfVa blifva tigrar. 2 Om mikirs berattas, att de alltid 
begrafva resterna af de manniskor, som sônderslitits af tigrar, 
utanfôr byn. De tro namligen, att tigern alltid uppsoker den 
graf, dar kvaiiefvorna af hans offer begrafts. Det anses myeket 
olyckligt att sonderslitas af en tiger; den, som râkat ut for den 
olyckan, kommer efter doden till en sorglig vistelseort. Dâremot 
tro icke mikirs som indema, att den uppâtne tvingas att vistas 
i djuret. 3 Emellertid kan man val fôrmoda, att tigerns vallfar- 
dande till grafven innesluter en reminiscens af denna tanke, att 
den dôde bodde i honom och dref honom att se efter kvarlefvorna 
af sin forra inkarnationsform. 

En rest af sjâlavandringstro ha vi formodligen ocksâ i kare- 
nernas âsikt, att onda mânniskors andar kunna antaga hundars, 
krokodilers, elefanters, ormars, gamars och anders gestalt. 4 

Tigrarna vôrdas afven pâ Sumatra som de dôdas nya uppen- 
barelseformer. Marsden berâttar, att de ansâgos vara besjàlade 
af de aflidnes andar och att ingenting kunde forma en infôding 
att dôda en dylik varelse. Alligatoierna, som pâ grund af det 
stândiga badandet i floderna voro orsak till vâl sa mânga mân- 1 Jâtaka 2, s. '; ss : H. Oldekberg, Die religion des Veda, s. 563. 

2 H. H. Rislet, The tribea and castes of Bengal, Calcutta L891 
141: H. B. Rownet, The wild tribea of India, London 1882, s. 82. 

* The Mikirs. From the papers of the late Edw. Stage. Ed., arrang., and 
supplem. by Charles Ltall, London l!'n s . s. 38. 

1 A. Iî. Macmahon, The Karens of the golden Chersonese, London 
1^7»;, >. 132 Sjàlavandringslârans ursprung 125 

niskors dôd som tigrarne. vôrdades lika hôgt sorti de.ssa. 1 ]> 
Marsden's for halfannat ârhundrade sedan gjorda iakttagelser ha 
bestyrkts af senare undersôkningar. Pâ Sumatra tro infodingame 
allrjâmt, att de dodas sjâlar ofvergâ i krokodiler och tigrar, ocli 
bâda dessa djurarter âro dârfôr fôremâl for dyrkan. a Malajerna 
i det inre af Sumatra hâlla fore, att den dodes sjâl ofvergâtt i 
Dâgot djur, om man nâgra dagar efter begrafningen kan upptâcka 
ett liai i grafven. Ar hâlet ofver likets liufvud. dvâljes dess 
ande i en tiger; âr det lângre ned, vistas den aflidne i en apa. 3 
Batakerna tro likaledes, att en aflidens ande kan taga sin bostad 
i nâgot slags djur. 4 Dajakerna pâ Bornéo fôrmena, att de i krig 
fallnes andar âro sârskildt ondskefulla. De lefva i jungeln och 
antaga djur- eller mânniskogestalt. En sâgen fortâljer, huru en 
dajak en gang sâg ett djur, som han tog for en ekorre, sitta 
pâ en trâdstam, som hângde ut ôfver en strom. Han kastade 
sitt spjut mot djuret, som darvid forvandlade sig till en hund 
och sedan till en mânniska utan hufvud. 5 Dajakerna uppgifva 
som orsak till att de aldrig âta oxkôtt, att dera^ forfâders andar 
bo i dessa djur. De hâlla ocksâ fore, att muhammedanernas 
motvilja mot svinkott grundar sig dârpâ, att dessas fâder gâtt in 
i de djuren. 6 De apor, som hâlla till invid Barito-floden, anses 
vara inkarnationsformer for deras sjâlar, som jâmmerligen om- 
kommit ute i jungeln. Dâliga mânniskor kunna âfven fortsâtta 
sin existens i liundgestalt. 7 Bland papuanerna finnas en del fa- 
miljer, hvilkas dôda tros forvandla sig till vildsvin, medan andras 
ofvergâ till krokodiler. 8 

Igorroterna pâ Filippinerna betrakta âlarna som sina fâ- 
ders nya existensform. De fânga aldrig dessa djur, tillfoga dem 
aldrig nâgon skada och mata dem, sa ofta de komma ât. 9 

Xya Kaledoniens infôdingar tro, att de aflidnes andar ofvergâ 1 W. Maksden, The history of Sumatra, London 1783, B. 154. 

2 G. A. Wilken, Het animisme bij de volken van den Endischen ar- 
chipel (De Gids, 10, 1884), s. 992, 995. 

1 A. L. van Hasselt, Volksbeschrijving van Midden-Samatra, Leiden 
1882, s. 71. 

4 B. Hagbh, Beitrâge z. kenntnis d. Battareligion (Tijdechr. v. Ind. 
volk-, taal- en landenkande, 38), s. 514. 

Spbhseb S:t John, Life in the forests of the far Ëast, s. ! 

• ; 1b. s. 186. 

7 Kruijt, Het animisme in den Indischen archipel, 8. l v "-'- 

■ B. Hagbh, Unter den Papuas, Wiesbaden 1899, s. 225. 

' F. H. Sawyki:, The inhabitants of the Philippines, London 1900, s. 260. 126 Torgny Segerstedt 

i liajar. Det âr hufvudsakligen hôfdingarne, som i denna skep- 
nad fortsâtta sitt lif. 1 Att de aflidnes sjâlar taga sin bostad i 
hajar, anse âfven Hawaii's innevânare, âtminstone de af dem, som 
lefva som fiskare. De kasta sina doda i hafvet, for att de 
ma slukas af hajarna, men anse det sedan ocksâ ràtt och billigt, 
att dessa visa sa mycken slâktkârlek, att de icke âta upp de 
lefvande mânniskor, som komma inom râckhâll for dem. 2 

Afven de afrikanska folken lâmna talrika exempel pâ denna 
form af sjâlavandringstro. Hâr âr det framfôr allt lejonen, som 
de dodas anclar taga i besittning. Becker omtalar frân Central- 
afrika. att infodingarna trodde, att det var hofdingarnes andar, 
som bodde i lejonen. Om undantagsvis ett lejon blifvit dôdadt, 
fôrdes kadavret till hofdingen, som âgnade det sin dyrkan. Han 
kastade sig ned pâ marken och gned sin panna mot sin aflidne 
kollegas. 3 I brittiska Centralafrika âr det de stora jâgarne, som 
efter sin dod antaga lejons eller leoparders gestalt, under det att 
trollkarlarne fôredraga hyenornas. 4 Wangoni anse denna senare 
inkarnationsform som ett afskyvârdt stralï for trollkarlar och 
hexor, under det att de betrakta pânyttfodelse i lejon som nâgot 
mycket efterstrâfvansvârdt. 5 Bahimas i Ankole anse det for ett 
kungligt prerogativ att efter dôden ôfvergâ i ett lejon. En vanlig 
hofding forvandlas till en orm, och gemene man uppnâr inge*n 
som helst synlig gestalt efter dôden. 6 Tongafolket tror. att de 
dode âtervânda som lejon, leoparder eller krokodiler. 7 

Bland bahimas bar tron pâ konungens pânyttfodelse som 
lejon gifvit upphof till en egendomlig dôdsrit. Nâr en konung 
dott, fores hans lik till en skog bebodd utaf lejon, hvilka anses 
vara de aflidne konungarnes inkarnationer. Konungens lik fâr 
ligga, till dess buken svâller upp och till sist brister sonder. 
Nâr detta intrâffar, fores en lejonunge, som prâsten strax efter 
dôdsfallet letat râtt pâ, fram och forklaras vara fodd af den dode 1 J. Patouilleu, Trois ans en Nouvelle Calédonie, Paris 1873, s. 190; 195. 

2 .T. J. Jarves, History of the Hawaiian islands, Honolulu 1872, s. 39. 
:i J. Bkckkr, La vie en Afrique ou trois ans dans l'Afrique centrale. 

Paris 1887, 2, s. 292. 

1 A. Werneb, The natives of British Centralafrica, London 1906, >. 64. 

' Wiksk, Beitrâge z. geschichte d. Zulu iin norden >1 Zambesi Zeil 
schr. f. ethnologie, 1900), s. 19!». 

8 .1. A. Meldox, N'jtes on the Bahima ni' Ankole (Journ. of the African 

22, L907 . s. L51. 

7 A. ('•. Mac Ai.nx, Tonga ro i i •_>■ i < 1 1 1 s beliefa and customs (Ib. 19,1906), 
s. 265. Sjâlavandringslârans urspr\mg 127 

konungen. Dâ djuret âr stort nog att âta kott, slâppes det i 
skogen. Alla lejonen matas utaf prâster. som ha vârden af 
dessa konunga-inkarnationer om hand. 1 En liknande ceremoni an- 
stalles, nâr en drottning aflidit, men med den skillnaden, att det 
ar en leopardunge, som dâ anses ha blifvit fôdd. Prinsessor fâ 
nôja sig med att gifva lif ât ormar. 

Âfven nâgra af dessa exempel visa mycket tydligt, hvarfôr 
den aflidnes ande tânkes ofvergâ i ett djur. Hinduernas tro, att 
de af tigrar sônderslitna och uppâtna mânniskorna taga sin bostad 
i de djur, som slitit sonder dem, ar typisk for hela denna tanke- 
gâng. Det âr ett klart och konsekvent uttryck for ôfvertygelsen om 
lifvets bundenhet vid kroppen. Lifvet kan icke skiljas frân den 
konkreta gestalt, i hvilken det framtràder. En mânniskas lif 
eller ande mâste ofvergâ i det djur, som fôrtârde kroppen. De 
primitiva folkens oformâga att skydda sig mot vilddjuren har 
naturligtvis gjort antalet af dem, som pâ detta sâtt omkommit, 
ganska afsevârdt. I den mân detta dôdssâtt varit vanligt, kunna 
ocksâ fôrestâllningarna om de dodas ofvergâng i djur pâ angifna 
sâtt fôrklaras. 

Men huru stor den procent af dodsfall an ma vara, som kan 
skrifvas pâ vilddjurens rakning, kan den dock icke rimligen vara 
stor nog att râcka som fôrklaring till alla former af denna tro 
pâ sjâlarnas reinkarnation i djurgestalt. Betydelsefullare har i 
detta afseende varit det sâtt, hvarpâ liken behandlats. En af de 
tidigare formerna for de dodas behandling âr den, som ânnu allt- 
jâmt praktiseras bland en del af de vilda stammarna i Indien: 
att helt enkelt kasta liken ut i jungeln. I regel âger detta rum. 
utan att de pâ forhand underkastas nâgon som helst behandling. 2 
Denna begrafningsmetod — om detta uttryck kan anvândas be- 
trâffande ifrâgavarande tillvâgagângssâtt — var ânnu pâ konung 
Açokas tid bruklig i Taxila i nordvâstra Indien och bland lic- 
chavis, çâkyastammens nârmaste grannar. 3 

Mahâbhârata ger lika ofortydbara uttryck ât sin afsky for 
att lâta liken fortâras af vilddjuren som Odysséen och Iliaden. 
Men det âr mer an tvifvelaktigt, om det lâgre folket i Indien 
nâgonsin delat denna afsky eller ôfvergifvit den gamla seden. 1 J. Koscoe, ïhe Bahima (Journal of the Anthrop. Inst. 37, 1907), 
s. 101. 

1 W. Crooke, The hill tribea of the Central Indian hilla (Ib. 28, 1898), 
s. 246. 

n V. A. Smith. ïhe early history of India, Oxford 1908, s. 143 128 Torgny Segerstedt 

Det âr val snarast ett ritualiserande af en gammal sedvânja, dâ 
buddhisterna i Siam anse det for en from gârning att fôrordna 
om sina liks behandling pâ detta sâtt. Liken lâmnas dâ i ihâliga 
trâd som byte ât hyenor ocli gamar. 

En rest af det gamla tillvâgagângssâttet pâtrâffas âfven i 
de indiska begrafhingsriterna i seden att vid grafven eller pâ 
fôrbrânningsplatsen fodra korpar med de heliga bullarna. Bul- 
larne lâggas fram, och de sorjande ha icke râtt att aflâgsna sig, 
fôrr an fàglarne behagat àta af dem. Att dessa bullar hâr âro 
en ersâttning for den dodes eget kott, framgâr dâraf, att de 
understundom bindas fast vid likets brôst, nâr det bâres ut till 
fôrbrânningeu. Om de icke âtas af fàglarne, vâcker detta de 
aflidnes vrede. Det âr antagligen en reminiscens af den tanken, 
att likens fortarande âr den râtta begrafningsformen, hvars for- 
sum mande inverkar menligt pâ den dodes befinnande. Liksom 
parsema anse det for ett godt tecken, om korparne borja sitt 
verk med det hogra ogat, sa râkna hinduerna det for ett lyckligt 
omen, om den hôgra bullen fôrst uppâtes. 1 

Detta primitiva sâtt att behandla liken âterfinnes hos mânga 
folk. Bland mongolerna, parterna och hyrkanerna var det sed 
att helt enkelt kasta ut' liken. Den aflidnes framtida lycka an- 
sâgs vara beroende af att hundarna sôndersleto liket. Det sâger 
sig sjâlft, att hundarna betraktades som heliga djur. 

Nâr masai-folket betraktar hyenorna som heliga och aldrig 
stôr dem, sâvida de ej gâ in i lâgret och man alltsâ till sjâlf- 
forsvar maste drifva bort dem, forklaras detta af folkets gamla 
sedvânja att ôfverlâmna liken ât dem.- Nandi-folket anser lika- 
ledes, att hyenorna âro heliga. De tros stâ i forbindelse med de 
aflidne och ha trâffande beskrifvits som "the living mausoleum 
of their dead". De dodas kroppar plâga nâmligen âfven bland 
detta folk ôfverlâmnas ât hyenorna. 3 

Nâr innevânarne pâ Hawaii, som ofvan omtalats, formenade, 
att deras dode fortsatte sin existens som hajar, forklaras detta af 
deras sed att utkasta sina dôde i hafvet, for att de skulle slukas 
af hajarna. De hôllo fore, att de aflidnes sjâlar pâ detta sâti 

1 W. Crooke, Primitive rites of disposai of the dead (Journ. of the 
Anthrop. [nst. 29, 1899), s. 275. 

2 H. Johnston, The Dganda protectorate, London 1902, 2, s. 828; C. 
A. Hoixis, The Masai, s. 307. 

' Dens., The Nandi, Oxford L909, s. 70. Sjâlavandringslârans ursprung 129 

ofvergingo i hajarna och gjorde dem benâgna att respektera de 
stamfôrvandters lif, som hàndelsevis kommo inom deras râckhâll. 1 

Denna sed att behandla liken fôrklarar tillrâckligt, huru fôre- 
varande form af tron pâ de dodes fortlef'vande i djur kunnat 
uppstâ. Och nàr ofvertygelsen hârom blifvit rotfâst, âr det na- 
turligt, att man icke. dragit nâgon skarp grâns mellan djur, som 
fôrtâra, och djur, som icke fortâra lik. Det har bildat sig en 
allmân fôrestâllning, att de dode kunna reinkarnera sig i djur- 
former. Sa tror exempelvis tonga-folket, att dode, nar de âter- 
vanda till mânniskorna, ta gestalt af ormar, lejon, leoparder, 
krokodiler eller andra djur. 2 Hâr ha sâledes till de djurslag, 
som bilda den ursprungliga gruppen, fogats ett obestâmdt antal 
andra. 

Enligt bantu-folkets mening taga hofdingar och andra foi - 
nâmliga man efter dôden skepnad af stora bestar, medan gemene 
man far nôja sig med de mindre djuren. 3 Understundom âro, som 
nâmndt, de stôrre djuren, lejon och leoparder, fôrbehâllna ât stora 
jagare och hyenorna reserverade ât trollkarlarne. 4 Men det âr 
gârna hyenorna, som framfor andra djur anses vara de dodes 
bostâder. 5 Bahuanas gjorde det till ett fôretrâde for dem, som 
agde mânga fetischer, att efter dôden fâ gâ in i stora djur som 
elefanter, flodhâstar, bufflar och leoparder. 6 

Àbabua-stammen râknar hons och flodhâstar blancl de aflidnes 
inkarnationsformer. 7 Stammarna vid nedre Nigern formena, att 
det âr de, som dott en vâldsam dôd, hvilka âtervânda i djurskep- 
nad. 8 Aporna vid Fishtown och krokodilerna vid Whydah anses 
i vâstra Afrika heliga, emedan de âro besjâlade af de dodes andar. 9 1 J. J. Jarves, History of tlie Hawaiian islands, s. •'!:». 

2 A. G. Mac Alpin, Tonga religious beliefs and customa (Journ. of the 
African Soc. 19, 1906), s. 265. 

3 E. Torday and J. A. Joyce, Notes on the ethnography of the Ba- 
Mbala (Journ. of the Anthrop. Inst. 35, 1905), s. 418. 

4 J». Macdoxald, Af ricana; the heart of heathen Africa, London L882, 
1, s. 63. 

~" A. A. Ellis, The Yoraba-speaking peoples of the ^lave eoast of AVest- 
Africa, London 1894, s. 133. 

6 E. Torday and J. A. Joyce, Notes on the ethnography of the Ba- 
Huana (Journ. of the Anthrop. Inst. 36, 1906), s. 291. 

' J. Hai.kin, Quelques peuplades du district <le l'Uelé, 1, Les Ababua, 
Liège 1907, s. 102. 

8 A. G. Léonard, The lower Niger and its trihes, s. 112. 

9 J. L. Wilson, Western Africa, London 1856, s. 210. 130 Torgny Segerstedt 

Àfven gorillorna kunna fâ âran att hârbàrgera de aflidnes sjâlar. 1 
Pygméerna i Centralafrika glâdja sig ât att deras frânder efter 
dôden fortlefva som roda busksvin. 2 

Liknande forestâllningar pâtrâffas âfyen pâ Madagaskar. An- 
tankàranas hâlla fore, att deras hofdingar gâ igen som krokodiler. 
medan det làgre folket fâr nôja sig med mindre fôrnâmliga djur. 
Hos betsiléo âro likaledes krokodilerna ansedda som de dodas 
gengângare. Betàniména betrakta ett slags apor som fâdernas 
inkarnationsform och vôrda dem hogt. De obegrafdas andar an- 
ses domda till pânyttfôdelse i ugglor, kattor och flâdermoss. 
Samma ode drabbar ocksâ brottslingar, sârskildt dem, som afrât- 
tats till straff for trolldom. Ofvannâmnda djur medfora dârfôr 
dâliga omîna, och nâstan ofverallt pâ on ser man med afsky pâ 
personer, som hâlla en infodd katt i fângenskap. De, som sa 
gôra, utsâtta sig for misstanken att syssla med svart magi. 3 

I de anfôrda exemplen âro, som synes, de primâra och se- 
kundâra kategorierna ofta stâllda sida vid sida. Fôrestâllningen. 
att moraliska och ekonomiska olikheter mânniskor emellan kunna 
inverka pâ de kommande inkarnationsformerna, ha ocksâ fôrskjutit 
de ursprungliga synpunkterna. Hofdingarne blifva exempelvis 
stora bestar, under det att gemene man fâr âtnôja sig med an- 
sprâkslosare representanter. Detta âr alltsammans forskjutningar 
efter synpunkter. som ursprungligen ingen roll spelat. De ha 
gjort sig gâllande, sedan tron pâ de dôdas reinkarnation lôsgjorts 
frân sitt underlag och endast fortlefvat som en bland de mànga 
forestàllningarna ora de dodes lif. 

Dylika vaga och obestâmda omformningar af de ursprungliga 
tankarna mota mycket ofta. Sa âr det enligfc zâparosindianernas 
mening endast de tappre mânnens lott att forvandlas till jaguarer. 
Vackra flickor âtnjuta enligt samma folks âsikt formânen att 
efter dôden forvandlas till fâglar med praktfulla fjâdrar. 4 Bland 
svartfotsindianerna finnes ocksâ den uppfattningen representerad, 
att de aflidne fortsâtta sitt lif i djurskepnad. Deras medicinmân 
ha fôrkârlek for ugglegestalt, nâr de lâta sig reinkarneras. 5 In- 1 Du Chaillu, Observations on the people of Equatorial Africa [Trans 
of the Ethnol. Soc. N. S. 1, 1861), s. 308. 

2 H. Johnstok, The Uganda protectorate, '2, s. 539. 

3 Antananarivo annual, 12, 1888, s. 111. 

1 A. Simson, Notes on the Zaparos (Journ. of the Anthrop. [ns t., 7, 1878), 
s 507. 

1 .. B. Gbinnel, Blackfool lodge taies, London 1893, b. -7 1- Sjàlavandringslârans ursprung 13] 

dianerna pâ Vancouvers ô anse sig hârstamma frân djur, hvilkas 
skepnader de efter doden âter skola iklada sig. Att djuren en 
gang foddes till mànniskor, tillgick sa: dessa djur blefvo en gang 
skrâmda af nâgra indianer, som ofôrvarandes nalkades stranden, 
dâr de uppehôllo sig, och tappade under flykten de sjâlar, som 
bodde i dem och som sedan forvandlades till mànniskor. 1 India- 
nerna i Yosemite Valley i Californien hâlla fore, att de af deras 
stam, som fort ett clâligt lif, pânyttfôdas som grâ bjornar. De rora 
dârfor aldrig kott af dessa djur. 2 Bjornarna tyckas âfven bland 
mexikanerna spela en framtrâdande roll bland de djur, i hvilka 
de aflidne inkarnera sig. Tarahumarestammen anser, att bjornar 
âro af tvâ slag: verkliga bjornar och doda stammedlemmar. 3 Men 
bjornen âr ej den enda skepnad, en dod kan antaga. For att 
utrona, i hvilket djur den aflidne gar igen, strôr man aska rundt 
liket och soker sedan i de spâr, han kvarlâmnat, nar han kommit 
for att besôka sitt lik, utrona, hvilket tillhâll den dode funnit. 4 

Afven bland de europeiska folken kunna nâgra, om an ganska 
obetydliga spâr af denna reinkarnationstro pâ visas. Sydslaverna 
hysa exempelvis den uppfattningen, att turkarne efter doden for- 
vandlas till s vin. Enligt en del uppgifter grunda de denna sin 
tro dârpâ, att turkarna aldrig àta svinkott, 5 enligt andra anses 
detta ode endast hota de muslims, som gora sig skyldiga till 
ocker eller bedrâgeri. 6 Judarna i Bukowina hâlla fore, att stora 
syndares sjâlar efter doden ingâ i hundar och hâstar. Dârfor àr 
det râtt och lofligt att plâga och pina dem efter bâsta fôrmâga. 7 

Den tyska folktron har ocksâ exempel pâ att mànniskor, 
som dott i nàgon synd, gâ igen i en eller annan djurform. 8 Sa 
anser man i Schlesien, att syndare gâ igen i hemska svarta for- 
mer; de upptrâda som svarta hundar, eldfnj'sande svin. tjurar, 
hâstar eller bjornar. 9 I Bohmen âr det de afrâttade, som fâ iklâda 1 G. M. Sproat, Scènes and studies of savage life, London 1868, s. 211. 

2 G. Clark, Indians of the Yosemite Valley and vicinity, Yosemite 
Yalley 1904, s. G4. 

3 C. Lumholtz, Blandt Mexicos indianere, Christiania 1903, 1, s. 237. 

4 Ib. 1, s. 290. 

5 G. F. Abbott, Macedonian folkdore, s. 216. 

,; ï. S. Kbauss, Slavische volksforschnngen, s. 128. 

; D. Dah, Die Juden in Bnkowina (Zeitsrhr. i. ôsterr. volkskunde, T. 
1901), s. 175. 

8 F. ^ork, Uie sitten u. gebranche d. Deutschen u. ihrer nachbarvôlker, 
s. 274. 

9 P. Drechsler, Sitte, brauch u. vulksglanbe in Schlesien, 1. s. 310 132 Torgny Segerstedt 

sig hundskepnad. Nâr man dâr muter en hund med ogon stora 
som tallrikar, vet man genast. att detta ar en elak mans sjâl, 
som vântar sin fdrlossning. 1 En svart hunds gestalt ar afven 
enligt portugisisk mening den skepnad, en afràttad vanligen fâr 
ifora sig. 2 

I Wales finns exempel pâ tron, att en afliden fôrvandlas till 
en hare. 3 Hârmed far man ocksâ sammanstâlla ofvertygelsen. 
att hâxor ha formâga att omskapa sig till djur och sarskildt till 
harar. 4 De irlandska sagornas hjâltar hade ocksâ formâga att 
pânyttfôdas i djurskepnader. I historien om Tuan Mac Cairill 
berattas, att Tuan kunde fortâlja hela Irlands historia, ty han 
hade minne af alla sina inkarnationer. Fôrst hade han varit en 
man, sa bief han en hjort och strofvade omkring i skogarna. 
Nâr demie bief gammal, ôfvergick han till ett vildsvin, dârefter 
till en fâgel, lax etc. 5 

Enligt fransk folktro forvandlades de stora herrarne ofta till 
harar. Det ar ett straff for att de under sin lifstid lâtit sa mânga 
darra for sig. 6 

Afven denna form af reinkarnationstro bottnar alltsâ i den 
ofvan framstâllda uppfattningen af kroppens och sjâlens inbordes 
forhâllande. Den dôdes oden âro identiska med hans kropps. 
Suga vâxterna sin nâring ur liket, lefver den dôde i dem: for- 
tares det af vilddjuren, blifva dessa hans nya inkarnationsformer. 2. Réincarnation i ormar ocli masJcar. 

Afven nâr de aflidne tânkas fortlefva som ormar och maskar. 
ha vi att gôra med en utfornming af den ofvan angifna grund- 
tanken om kroppens och lifvets inbordes forhâllande till hvar- 
andra. Sambandet mellan den nya och den gamla existensformen 
âr hâr icke alltid sa omedelbart gifvet som i de ofvan anfôrda 
fallen, men forefinnes dock alltid. 1 J. V. Grohmann, Al erglaube u. gebrâuche ans Bôhmen u. Mâhren, 
s. l!iT. 

2 M. ÂBBKiNG, Der tote in glaube u. branch '1. vOlker Der urquell X. 
1". -2. L898), s. 208. 

3 E. Owen, Welsh t'olk-Iore. Oswestry l vs 7. s. 277. 
1 II., s. 234 

: J. Rhts, Celtic folklore, 2, s. 611. 

1 P. Sébillot, Le folklore de France, •"!. s. 58. Sjâlavandrmgslârans iirsprung 

Typisk for denna form af sjâlavandringslâra och fôr 
uppkomst âr den pâ Madagaskar gàngse fôrestàllningen oui 
fanany. "Fanany" beskrifves som en sjuhôfdad ôdla, mask eller 
orm, som utvecklar sig ur de fôrnâmes lik. De sju hufvudena 
utveckla sig emellertid fôrst, nâr djuret kommit i ensamhet och 
undandragit sig mânskliga blickar; det àntager dâ underbara 
former och dimensioner. Sa lange dess berôring med de efter- 
lefvande râcker, ter sig djuret som en ganska vanlig mask eller 
larf. Det uppstâr pâ fôljande sâtt. 

Nâr en person aflidit, lâter man Iiket ôfvergâ till fôrrutt- 
nelse. Man gôr snitt i hâlarne och nppsamlar omsorgsfullt den 
vâtska, som afsondras. Den bevaras sedan ânda till dess en larf 
visar sig i den. I regel sagas tvâ à tre mânader âtgâ hàrtill. 
Nâr djuret vuxit till sig en smula, begrafvas likresterna och med 
dem afven krukan med larfven. Kommunikationen mellan larfven 
och utanvârlden uppehâlles medelst ett bamburor, som nedstickes 
i jorden, sa att dess nedre ânda nâr fram till vâtskan, dar larfven 
finnes. Efter sex à sju mânader s fôrlopp kryper den omtalade 
larfven upp genom bamburoret och begifver sig in i hy\\. Den 
liknar dâ en ôdla. den âr en fanany. 

Xâr den nalkas byn, motes den af den aflidnes slâktingar, 
som frâga den, om den icke âr deras kâre hânsofne anfôrvandt. 
Krâket bejakar frâgan genom att lyfta pâ hufvudet. Till ytter- 
mera visso bjuder man honom rom och blod frân en oxes ôra pâ 
samma tallrik, af hvilken den dôde ât sitt sista mal ; dricker han 
hâraf, âr hans identitet med den dôde hojd ofver allt tvifvel. 
Man utbreder sedan ett klâde pâ marken, lâter djuret krypa upp 
dârpà och bâr det under stora hôgtidligheter in i byn. Efter 
fullgorande af en del ceremonier utbâres det âter till den graf, 
hvarifrân det kom. Dàr anses det fôr framtiden bo. 1 

Hâr vâxer alltsâ den nya inkarnationsformen fram direkt ur 
liket sjâlft. Ty den omstândigheten, att ingen strâng kontroll 
garanterar, att den larf eller odla, som infirmer sig i byn. ai 
identisk med den, som visade sig i krukan med de ruttnade lik- 
resterna, spelar ju i detta fall ingen roll. Man var ôfvertygad 
om att ett dylikt sammanhang fanns och handlade dârei'ter. Del 
djur, som utvecklade sig ur liket, var den dôde i ny gestalt. 1 J. Sibree, The great African island, London 1890, s. 276; Antananarivo 
animal and Madagaskar magazine, 1. 365; 309; P. Aiux.u,. Vingt ans à Ma- 
dagascar, Paris 1885, s. 213. 134 Torgny Segerstedt 

4 

Dessa fanany-fôrestâllningar fôrklara, huru en stor del hit- 
hôrande tankegângar utvecklat sig. Ty man torde kunna fôrut- 
sâtta, att liknande iakttagelser gjorts och liknande slutsatser 
dragits ur dessa iakttagelser bland ôfriga primitiva folk. Ofta 
nog môter man âfven bland andra folk uttalanden, som visa, att 
de gjort précis samma observationer pâ liken och tolkat dem pâ 
liknande sâtt. 

Upanisaderna omnâmnde maskar bland de inkarnationsformer, 
som vàntade dem, som régnât ned ifrân mânen. Infodingarna 
pâ Nias fôrestàllde sig olika mojligheter for de dôde. Mordare 
ôfvergingo till grâshoppor, personer, som aflidit utan manliga 
efterkommande, fôrvandlades till nattfjârilar, gamla man till svin 
och sma barn till maskar. En annan del af sjalen mâste den 
dôendes son uppfânga och inandas; i annat fall tog den gestalt 
af ett litet djur, som krôp omkring pâ liket, till dess man sôkte 
râtt pâ det och placerade det i en liten statyett af den dôde. 1 

Det djur, hvartill sjalen ôfvergâr och som kryper omkring 
pâ liket, till dess det infângas, âr en tydlig parallell till den 
madagassiska fanany. Och man gôr nog intet for djârft anta- 
gande, om man fôrmodar, att det âr djurets kringkrypande pâ 
liket, som gifvit anledning till att betrakta det som en inkarna- 
tion af den dôde. 

Regnmaskar och insekter anses âfven af niasserna i allmân- 
het som vanliga inkarnationsformer for de dôde. 2 Om denna sin 
uppfattning âro de icke ensamma bland den indiska arkipelagens 
folk. Balineserna tro, att lysmaskarna âro en gestalt, hvari per- 
soner upptrâda, som fôrstà konsten att antaga icke-mânskliga 
former. 3 Denna fôrestâllning, att lysmaskarna âro de dôdas in- 
karnationsformer, tyckes vara mycket utbredd pâ dessa ôar. Un- 
derstundom angifves den fôrbinclelseled, som forer till detta an- 
tagande. Om Borneos infôdingar berâttar Riedel, att om de finna 
en lysmask nâra grafven, anse de den for den dôdes nya uppen- 
barelseform. 4 Hâr âr det alltsâ âter nârheten till liket, som 
motiverar, att man i djuret ser den dôdes inkarnationsform. 1 E. Modigliako, Un viaggio a Nias, Milano 1890, s. 290; 479 (Cit. af 
S. IIakti.axd, Persens, 1, s. 205). 

2 (i. A. Wii.kkn, Het animisme bij de volken van den Indischen archipel 
(De Gids, lu, 1884 , s. 989. 

:1 II., s. 946. 

4 Krii.it, Het animisme, s 172; .1. <i. F. Riedel, De Bluik- en kroes 
haarige rassen, s. l'7. Sjàlavandringslàrana nrsprung 135 

Naturligtvis ha dessa fôrestâllnmgar undérgâtt enahanda for- 
skjutningar som tron pâ de dodes pânyttfôdelse i rofdjur. De 
ha modifierats for att fâ plats vid sidan af andra tankegângar, 
som utbildat sig. Sa ha en del af Borneos innevânare kombinerat 
denna tanke med fôrestâllningen om ett lif i dodsriket och mena, 
att den dode fôrst njuter ett lângt lif dâr och sedan fodes pâ 
nytt till denna vârld och dâ i form af en mask eller larf. 1 

Maorerna pâ Nya Zeeland ha âfvenledes gifvit akt darpâ, att 
de multnande likdelarna frambringa maskar, och haraf dragit den 
slutsatsen, att sjâlen efter dôden forvandlas till en insekt. Denna 
metempsykos ha de sedan gifvit mânga utvecklingsgrader och 
lâtit den sluta med den dodes fôrvandling till fluga. 2 Pâ Salomon- 
oarna betraktar man lysmaskarna som de dodas inkarnationsfor- 
mer, och om nâgon sâdan kommer in i ett h us, utrymmes det 
genast af sina innevânare. 3 

Tron pâ sjâlens ofvergâng till en insekt kommer ocksâ till 
synes i en del riter, genom hvilka man soker trâda i fôrbindelse 
med den dode, dâ liket af en eller annan anledning icke kan pâ- 
trâffas. En dylik dodsrit forekommer pâ Samoa. Om en person 
dâr drunknat eller stupat i krig och man icke kan âterfinna hans 
lik. utbredes ett stycke klâde pâ marken, och det forsta kryp, 
som slâr sig ned darpâ, anses vara den aflidne. Skulle intet in- 
finna sig, tros den dode hysa motvilja mot den person, som for- 
râttar ceremonien, och denne far sa aflâgsna sig och lâmna sina 
funktioner ât en annan. Fôrr eller senare slâr sig naturligtvis 
alltid nâgot djur, en grâshoppa, en fjâril, en myra, ned pâ klâdet. 
Duken vecklas dâ omsorgsfullt samman och bàres till de fôrsam- 
lade slâktingarna och vânnerna. Den behandlas alldeles, som om 
den inneslutit den saknades lik. Ceremonien visar ofortydbart, 
att man trott pâ den dodes fôrvandling till insekt. 4 

Oldenberg har fâst uppmârksamheten pâ en analog rit i de 
indiska begrafningsceremonierna. 5 Kâusïka Sûtra foreskrifver 
nâmligen (83, 22), att om benen icke kunna pâtrâffas efter likets 
brânnande, skall ett klâde utbredas vid vattenbrynet och den 1 H. Ling Roth, The natives of Sarawak and Britisb North Bornéo, 1, 
8. 219. 

2 R. Taylor, Te Ika a Maui, or New Zealand and its inhabitants, B. 233. 
1 H. B. Goppy, The Solomon islanda and their natives, London 1 SV T. 

s. 54. 

4 G. Tcrxer, Samoa, London 1884, g. 151. 
Die religion des Yeda, s. 581. 136 Torgny Segerstedl 

dodes namn utropas. Kommer sa ett djur och slâr sig ned pâ 
klâclet, skall det foretrâda den dôde. Hâr tânkes uppenbarligen 
den aflidne i en insekts gestalt uppehâlla sig i nârheten af sitt 
lik och lystra till sitt namn. Det âr en reminiscens af en gam- 
mal uppfattning, soin kommit till anvândning pâ denna punkt i 
ritualen. 

Med dessa forestâllningar om de dodes fortsatta existens uti 
insekter kan man ocksâ kombinera en del foreteelser i den euro- 
peiska folktron. Barnens sjâlar sagas i en del barnrim och visor 
flyga omkring i luften i allehanda insektskepnader. 1 I Cornwall 
taga de kringsvârmande sjâlarna gestalt af malar och myror. 
Det âr alldeles i ôfverensstâmmelse med gamla traditioner. nàr 
ett lawntennisparti afbrytes, dârfôr att en fjàril slâr sig ned pâ 
planen, om ocksâ sammanstâllningen mellan det moderna spelet 
och den urâldriga vidskepelsen verkar en smula grotesk. 2 Salo- 
monôarnes innevânare flydde ju ur sina hus, nâr en lysmask gjorde 
sitt intrâde i dem. 

Som en reminiscens af nâgon liknande tankegâng far man 
val ocksâ râkna, att ett slags mygg i nâgra delar af vârt land 
b en âmn es " kârin gsjâlar " . 3 

Afven betrâffande denna form af sjâlavandringslâra har man 
natnrligtvis att râkna med sekundâra bildningar och med olika 
hvarandra korsande eller samverkande forestâllningar. Detta 
gâller sârskildt dyrkan af ormar. Denna kult âr i egentligaste 
mening utbredd ofver hela jorden. Men orsakerna till ormarnes 
helighet âro naturligtvis af raânga slag. Deras kombination med 
de dode kan gifvetvis i mânga fall vara sekundâr. Men det 
egentliga motivet dârtill, att ormar ansetts vara de aflidnes inkarna- 
tionsformer, har fôrmodligen varit analogt med det, som ledde till 
tron pâ personens ôfvergâng i den mask, som framkom ur hans 
lik. Man har observerat, att ormar hôllo till i den rishog eller 
stenhop. som tâckte liket; de kommo fram dârur och forsvnnno 
âter dârunder. Râtt ofta antydes ocksâ uttryckligen detta sam- 
manhang. 

Tonga-folket ansâg, som ofvan nâmndt, att de dode kunde 
gâ igen i mânga skepnader. Men om dagen efter begrafningen 1 Pi.oss, Das kind in brauch u. sitte d. vôlker, 1, s ."!. 

8 W. Crooke, Popular religion and folklore of Northern India, 2, S. 71 

1 1 vi iï:\- C.w ai, lus, Wàrend och wirdarne, 1. s. 161. Sj&Lavandringslârans urspruDg 137 

en orm visade sig pâ grafven, kunde intet tvifvel râda, att det 
var denna form, den dôde antagit. 1 

Samma slutsats draga batak, om de se en orm ligga pâ en 
graf. Pâ Java titillera infôdingarna en orm, som antraffas bland 
grafvarna, "farfar". Nias' innevânare hâlla fore, att det âr sâr- 
skildt brutala mânniskor, soin efter dôden fôrvandla sig till ormar. 
I denna gestalt bana de sig dâ vag upp ur grafven till jordy tan. 2 
I alla dessa fall angifves ju mycket tydligt kausalsammanhanget. 
Men enligt denna tankegâng skulle hvarje djur, som uppehâller 
sig i narheten af grafven, kunna betraktas som den dodes inkar- 
nation. Det sker ocksâ pâ sâtt och vis. Om exempelvis inne- 
vânarne pâ Bornéo se ett râdjur beta gras i narheten af grafven, 
draga de genast den slutsatsen, att den dôde antagit denna skep- 
nad, och slâktingarna afstâ for framtiden fràn att âta dylikt kôtt. 3 
Att under sâdana fôrhâllanden ormar framfor andra djur satts i 
fôrbindelse med de dôde, har helt enkelt sin grund dâri, att de 
oftare an andra djur setts forsvinna ner i grafvar och gropar. 

Nâr man bôrjar fundera ofver de olika inkarnationsformerna 
och sôker fôretaga en systematisering af dem, kommer gârna pâ- 
nyttfôdelse i ormgestalt att sâttas i motsats till reinkarnation i 
andra djurformer. Mycket vanligt àr, att de olika oden, som 
sjâlen efter dôden tânkes genomgâ, fôranleda en teori om ett fler- 
tal sjâlar. Det âr emellertid, nâr en stam uppgifves tro pâ fiera 
sjâlar, mycket svàrt att afgôra, huru mycket af denna systema- 
tisering som fôrskrifver sig frân infôdingarne sjâlfva, och huru 
mycket som fâr skrifvas pâ den europeiske forskarens râkning. 
Den senare âstadkommer sâkerligen ofta nog mera system i na- 
turfolkens uppfattningar, an som mines dàr, och detta sker nog, utan 
att han sjâlf har nâgon aning om att redan hans sâtt att frâga om 
saker och ting kan vara âgnadt att fôrskjuta den ursprungliga 
tankebilden. Sa omtalas, att Bahau-folket pâ Bornéo kânner till 
tvâ slags sjâlar: bruwa, som betyder "hôgerôga", och luwa, som 
betyder "vânster ôga". Den fôrra lâmnar vid dôdens intrâdande 
kroppen som fâgel, fisk eller orm. Den senare kvarstannar. till 
dess kroppen ôfvergâr i fôrruttnelse, dâ den fôrvandlas till en 
ond ande, hvilken ofta antager gestalt af hjort eller apa. Har 1 A. G. Mac Alpin, Tonga religioua beliefs and customs (Journ. of the 

African Soc. 19, 1906), s. 265. 

2 Kruijt, Het animisme, s. 178. 

3 C. Hosk, The natives of Bornéo (Journ. of the Anthrop, Inst 23, 
1893), s. 165. 

M. O. 1910. 1" 138 Torgny Segerstedt 

foreligger eu sannolikt af de infodde sjâlfva fôretagen systema- 
tisering af olika idéer om de dodas lif. 1 Men det âr i hvarje 
fall en systematisering, som naturligtvis icke âr ursprunglig. 

Enligt igorots mening antaga mânniskorna i nâsta existens 
ormskepnad. En sâgen berâttar om en dôd igorot, som i orm- 
gestalt deltagit i en stamforvandts begrafning. Folket ofredar 
naturligtvis aldrig sina frànder i deras nya skepnader. 2 

Hos de afrikanska folken pâtrâffas ganska primitiva former 
af detta som af andra religiôsa begrepp. Hos zuluerna och ba- 
sutos har dyrkan af de aflidne till stor del undantrângt ôfriga 
kultformer., Det âr i ormgestalt, som de dode fortsâtta sitt lif. 
Det âr sârskildt en stor, gron, giftfri orm, som ofta uppehâller 
sig i trâden och understundom kommer in i de infôddes bostâder, 
hvilken betraktas som de hâdangângnes uppenbarelseform. In- 
finner sig ett dylikt djur i en hydda, dôdas det naturligtvis icke, 
utan lâmnas i fred, till dess det sjâlft behagar aflâgsna sig. Man 
hâlsar honom med den aflidnes namn, som man tror har inkar- 
nerat sig i honom, och pâstâr, att djuret vid dôdsfallet krop fram 
ur honom. Det âr ocksâ ormarna, som mottaga offren till de 
aflidne. Alla doda ofvergâ till ormar efter lifvets slut, men hof- 
dingar och andra fornâma mân bli ett annat slag an vanliga 
dodlige. 3 

Hos masai âtervânda endast mera beromda mân i gestalt af 
pytonormar eller cobras. 4 Dessa ormar, i hvilka medicinmân och 
rikt folk fortsâtta sitt lif, sagas uppstâ, nâr kroppen formultnar. 5 
Alltsâ markeras âfven hâr sambandet mellan liket och vederbo- 
randes nya existensform. 

Nandi-stammen kânner ocksâ till, att de dode kuuna visa sig 
i ormgestalt. Det âr icke den vanligaste form, i hvilken de doda 
upptrlkla. Xandis slâ till och med ihjâl ormar, nâr de trâfta 
pâ dem. Men det gores ett undantag frân denna regel: nâr en 
orm kommer in till en kvinnas bâdd, oroas han icke. Den anses 
dâ personifiera en af fôrfâdrens andar, som infunnit sig for att 
underrâtta kvinnan, att hennés nâsta barn skall fodas lyckligt 1 A. AV. Nieuwenhuis, Quer durch Bornéo, Leiden 1904—1907, 1, s. L03. 

2 A. E. Jkkks, The Bontoc Igorot (Dep. of the Interior, Ethnol. Burvey 
publ. 1), Manila L905, s. 197 

:i 1'. Casai. is, The Basutos, or twciiiy years in South Al'rica, Londoi) 
1861, s. 246. 

4 H. Johnston, The Uganda protectorate, -. s. 832. 

5 0. A. I loi. lis. The Masai, s. 307. Sjâlavandringslârans orsprnng 130 

till varlden. Man liâller ut mjolk pâ marken, for att den skall 
dricka, och kvinnan eller hennés man sâger till djuret: "soker 
Du en inbjudan, sa kom, Du âr vâlkommen". .Skulle ormen 
komma till en gammal kvinna, ger man den mjolk och Bâger till 
den: "soker Du en inbjudan, sa gâ till barnens hyddor!" 1 Ormen 
tânkes alltsâ infinna sig i afsikt att pâverka nasta barns fodelse. 
De aflidne ha alltid, sâsom lângre fram skall visas, intresse af 
sin atts fortplantning. Intresset grundar sig egentligen dàrpâ, 
att de sjâlfva vilja pânyttfodas i sina âttlingar. Att detta fcros 
vara afsikten med ormens besôk, skiner ocksâ tydligt igenom de 
ord, med hvilka han hâlsas. 

Orsaken till att den dode tros iklâda sig ormskepnad antydes 
ganska tydligt ocksâ i awemba-folkets forestâllning, att de dode 
hofdingarna i pytonormars gestalt uppehâlla sig i nârheten af 
sina grafvar. 2 Att endast hofdingarne sagas upptrâda pâ detta 
satt. beror naturligtvis pâ en senare fôretagen begrânsning. En 
annan form af dylik begrânsning fôrefinnes hos en del stammar 
i brittiska Centralafrika, som hâlla fore, att det endast âr, nâr 
den aflidne ônskar skramma sin efterlâmnade maka, som han 
visar sig for henné i ormgestalt. Det enda medlet att befria 
sig frân den sa obehagligt upptrâdande mannen âr att slâ ihjâl 
honora. 3 

Âfven i vâstra Afrika âro ormar heliga af denna orsak. att 
de hârbârgera de aflidnes andar. 4 Ormar âro ocksâ enligt de 
stammars mening, som bo vid nedre Xigern, de djur, i hvilka de 
dôdas andar oftast inkarnera sig. 5 

I Indien tyckas spâren af denna tro pâ inkarnation i orm- 
gestalt vara ganska obetydliga. Formodligen beror detta pâ lik- 
brânningens genomfôrande. Bland de af indiskt tânkande pâvei- 
kade metheis hârskar emellertid den vidskepliga tron, att nâr 
stamfâderna visa sig for sina efterkommande, framtrâda de i 
ormgestalt. 6 

Hos de likaledes utaf indiskt inflytande pâverkade khasi i 1 Tiens., The Nandi, s. 90. 

2 J. H. West Sheank. Some aspects of the Awemba religion and super- 
stitious observances (Journ. of the Anthrop. Inst. 36, 1906), s. 152. 

3 D. Macdoxald, Af ricana, 1, s. 62; A. Werxer, The natives of British 
Central Africa, s. 64. 

* J. L. Wilsox, Western Africa, s. 210. 

6 A. G. Leoxard, The lower Niger and its tribes, s. 327. 

' : T. C. Hodsox. The Meîtheis, London 1908, s. 100. 140 Torgny Segerstedt 

Assam tros de, som icke blifvit pâ ofligt sait begrafda, kunna 
taga gestalt utaf fâglar eller insekter. 1 

Bland grekerna fortlefde fôrestâllningar om de aflidnes orm- 
gestalt tâmligen obrutna under hela deras historia. De dode 
framstâllas sâllan utan ormen. I Rom lât mari ormarna krypa 
omkring i husen och i sofrummen. De fôrekommo i sâdana mas- 
sor, att de enligt Plintus skulle ha undantrângt de mânskliga 
invânarna ur staden, om icke eldsvâdor dâ och dâ decimerat deras 
antal. 2 Det var husherrens genius, som bodde i ormens gestalt 
och som understundom i denna skepnad forenade sig med husfrun 
och gjorde henne till moder ât nâgon beromd son. 3 Han fyller 
alltsâ enahanda funktion hos romarne som hos nandi-folket i 
Afrika. 

Den svenska folktron bevarar ânnu nâgra reminiscenser utaf 
tron pâ ormens samband med de dode och dàraf fôljande helighet. 
Den dode bief enligt gammal tro en stor orm eller drake, som 
rufvade pâ det guld, han under lifstiden samlat. Den hvita 
ormen ansâgs besitta siareformâga. Visade sig bosar eller svarta 
ormar nâra forstugubron, var detta enligt varendsk folktro ett 
tecken till att nâgon snart skulle dô i huset, précis som ormens 
framtrâdande bland romarne forebâdade viktiga hândelser. Ett 
uttryck for att ormen àr sjâlens gestalt âr âfven tron, att han 
kan sôfva en mânniska och krypa in i henne. 4 

Samma orsaker, som ledt till tanken pâ de dodas inkarnation 
i ormgestalt, fôrklara ocksâ deras framtrâdande som ôdlor, vess- 
lor, môss o. s. v. Vi finna denna tro jâmsides med tron pâ de 
dodas ôfvergâng till ormar och nâstan lika utbredd. Det âr ett 
utslag af fôrestâllningen, att djur, som uppehâlla sig i nârheten 
af grafven eller synas fôrsvinna ned i marken, âro de aflidnes 
nya existensformer. Maorerna râkna ôdlorna till de dôdes inkar- 
nationer. 5 I Normandie och Cornwall anses vesslorna fylla denna 
uppgift. 6 

Som ett ytterligare utslag af samma tankegâng mâste det 
râknas, nâr en pâ Ifôn bosatt person omtalade, att mullvadssyr- 

1 P. R. T. Gurdon, The Khasis, London 1907, s. 106. 

2 Nat. hist. i".'. 72. 

8 G. Wissowa, Religion u. kultua d. Rômer, MQnchen 1902, s. 155. 

4 Hyi.tkx Cav.u.i.hs, Wârend och wirdarnè, 1, s. 329. 

' \V. H. Goldie, Maori médical lore (Transact. and proceed. of the New 
Zealand Inst. Wellington, 37, 1904), s. 16. 

' P. Sébillot, Le folklore de France, 3, s. 5S-. W. Chooke, Poptilar religion 
and fulklore of Northern India, 2. s. 71. Sjàlavandringslàrans nrsprung 1 ] 1 

sorna voro de dôdas andar. 1 Det har gifvetvis varit dessa djurs 
lefnadssâtt, som légat till grund for ofvertygelsen om doras sam- 
band med de under jorden hvilande dode. De ofvan omtalade 
sâgnerna om, huru sjâlen i râtt- eller ormgestalt lamnar krop- 
pen, nâr en person faller i sômn, ha formodligen ocksâ sin grund 
i denna uppfattning af den aflidnes inkarnation i dessa djur. 3. Reinkarnation i fâgîar. 

Fôrestâllningarna om de dodas forvandling till fâglar aro ânnu 
mer sammansatta an de foregâende formerna af inkarnationstro. 
Vi ha hâr icke blott sekundâra bildningar af denna typ, utan 
ocksâ tankegângar, som leda sitt ursprung frân helt annat hall. 
Men icke forty torde samma motiv, som légat till grund for 
tanken pâ de dôdas fortlefvande i vilddjur och maskar, kunna 
spâras ocksâ hâr. 

En reminiscens utaf tron pâ den dodes forvandling till fâgel 
har drojt sig kvar i de indiska dodsriterna. Det foreskrifves, 
att man vid çraddha-offret skall gifva fâglarna en bulle af samma 
slag, som fâderna erhâlla, och denna fôreskrift motiveras dârmed. 
att "det sages, att fâderna draga omkring i fâglars gestalf. 2 
Det har redan ofvan pâpekats, att de indiska begrafningsriterna 
âfvenledes bevarade mycket tydliga minnen af den tid, dâ liken 
ôfverlâmnades ât markens djur och luftens fâglar. Det torde 
vara fullt berâttigadt att kombinera bâda och i det senast nâmnda 
momentet se orsaken till det fôrra. 

Huru sambandet i detta fall uppfattas, framgâr utaf det i 
Vendidad debatterade problemet, om elden fororenas dâraf, att 
till brânsle anvândes en trâdgren, hvilken nedsmutsats af en fâgel, 
som fôrut âtit af ett lik. 3 Frân teologisk synpunkt âr ju pro- 
blemet en smula inveckladt; men tankegângen âr pâ sitt sâtt 
klar. Fâgeln upptager i sig den dôdes kott och dârmed ocksâ 
hans lif. 

Att romarne vid fâgelskâdningen togo sârskild liânsyn till 
gamarna, kan môjligen ha sin grund i dessas forhâllande till 
liken. 4 I det nutida Grekland tânkas sjâlarna ha gestalten af 1 Muntligt meddelande af kand. H. Eosén, Lund. 

2 Bâudhâvana Dharmaçâstra, 2, S, 1 i, 9. 

3 5, 1. 

4 Plutarch, Quaestiones romanae, n:r !»•">. 142 Torgny Segerstedt 

fâglar, bin eller flugor. 1 I Bosnien tros sjâlen de nârmaste da- 
garna efter dôdsfallet och fore clen slutliga affârden uppehâlia sig 
i likets nârhet i en fâgels eller fjârils skepnad. Har den aflidne 
varit en stor syndare, ter han sig som en svart fâgel. 2 I Bul- 
garien tros den dode i fjârilgestalt iakttaga sin egen begrafning, 
innan han antrâder den lânga fârden. 3 

Bland de former, under hvilka syndiga mànniskor enligt sehle- 
sisk folktro gâ igen, nâmnas ocksâ svarta honor. 4 Den skepnaden 
fâ enligt svensk folktro de kvinnor iklâda sig, som nedgrâft skatter 
i jorden. 5 Understundom tânkes âfven i vârt land den dode be- 
skâda sitt eget liktâg i en fâgels skepnad, som under begraf- 
ningen sitter pâ kyrkotornet. 6 

Enligt vâstgotabondernas mening forvandlades gamla pigor 
efter doden till kornknarrar. 7 

Idén, att de aflidne gâ igen i fâgelgestalt, pâtrâffas âfven pâ 
Guernsey. Dâr kan en ânka frâga sjâlasôrjaren, om icke mojli- 
gen den rodhakesângare, som oupphoiiigt kretsar kring hennés 
stuga, âr hennés drunknade man. 8 I Ostanglien hâller man fore, 
att fiskarena efter doden fôrvandlas till mâsar. 9 I Skottland an- 
ses sjâlen lâmna kroppen som ett bi. 10 Det âr ocksâ gammal 
irlândsk tro, att sjâlen lâmnar kroppen i fâgelgestalt. 11 I Wales 
sages en fâgel sjunga utanfor fônstret till det rum, dâr en doende 
ligger, och tystna i samma ogonblick cloden intrâder. 12 I Cornwall 
hâller man fore, att kung Artur forvandlades till en korp i stâllet 
for att do pâ vanligt sâtt, och detta âr anledningen till att ingen 
cornishman ofredar en korp. 13 En berâttelse frân âr 1811 omtalar, 
att en flicka, som dôdade en fjâril, af de ôfriga nârvarande klan- 
drades med orden: "det var kanske din egen mormor!" 14 Tron 1 B. Schmidt, Das volksleben d. Neugriechen, s. 229. 

2 E. Lilek, Familien- u. volksleben in Bosnien u. in d. Herzegowina 
(Zeitsehr. f. ôsterr. volkskunde, 6, 1900), s. 210. 

3 W. R. S. Ralston, The songs of the Russian people, London 1872, s. 115. 

4 P. Drechsler, Sitte, brauch u. volksglaube in Schlesien, 1, s. 310. 

5 HrLTÉN-CAVALi.ius, Warend och wirdarne, 1, s. 463. 
,; II). 1, s. 363. 

7 .T. Sundbïad, Gammaldags seder och bruk, s. 146. 
s E. Mac Oulloch, Guernsey folklore, London 1903, s. 501. 
■' Folkdore, 14, 1904, s. 64. " 

10 A. Macgregor, Highland superstitions, Stirling 1901, s. 40. 

11 J. Uiivs, Celtic folklore, 2, s. 611. 
Ia E. <)wi:x, Welsh folk-lore, s. 277. 
'-' .1. Uiivs. .ml', arb. 2, s. 611. 

" 11». 2, s. 612. Sjâlavaadringslàrans ursprung 143 

pà sjâlens fortlefvande i fâgelgestalt pâtrâffas naturligtvis âfven 
utanfôr de indoeuropeiska folkens krets. Pima-indianerna mena 
exempelvis, -att deras sjâlar skola ingâ i ugglor. Med hânsyftning 
pâ sin kommande diet omskrifva dârfor doende personer sin hâ- 
danfârd med orden: "jag skall snart âta râttor". 1 Bland Huron- 
indianerna troddes sjâlen efter de dôdas fest forvandlas till en 
turturdufva. Dessa tyckas emellertid icke af denna anledning ha 
varit sârskildt fredade. 2 Borords skola enligt egen uppfattning 
efter doden forvandlas till roda papegojor. 8 

Den orsak, som gjorde, att rofdjur ansâgos vara de aflidnes 
inkarnationer, fôrklarar ocksâ, hvarfôr sarama mening hysts be- 
trâffande fâglar, som lifnârt sig af lik. Naturligtvis ha vi ocksâ 
har att râkna med forestâllningens expansion genom sekundâra 
bildningar. Men icke ens om man tager detta med i râkningen, 
torde alla former af tron pâ sjalens fâgelgestalt erhâlla en nôj- 
aktig fôrklaring. Man fâr ocksâ râkna med den utvecklingsseiïe, 
som af N. E. Hammabstedt pâvisats i hans undersokning af 
"inspirationsfâgeln". 4 Sedan en del fâglar pâ grund af sitt lef- 
nadssâtt kommit att betraktas som personifikationer af den i 
trâden inneboende "makten" eller gudomligheten, har denna tanke 
utstrâckts dârhân, att "makten" i mânniskan, sjâlen, ocksâ tankts 
i fâgelskepnad. Det kan fôrklara, hvarfôr sjâlen vid dôden tânkes 
i fâgelskepnad lâmna kroppen. Fiera inbordes oberoende tanke- 
gângar leda alltsâ har till sarama résultat. Det finnes naturligtvis 
ingen môjlighet att afgora, hvilken af dem som varit den vikti- 
gaste och hvilket inflytande de utôfvat pâ hvarandra inbordes. 
Det ma vara tillrâckligt att konstatera, att en med de ofriga 
formerna af sjâlavandringslâra analog utveckling har forelegat. 

Till dessa former af reinkarnationstro kan âfven den lâggas, 
som understundom môter i totemismen. Det âr emellertid nrycket 
svârt att afgora, i hvad mân denna sjâlavandringslâra beror af 
sarama orsaker som de ofvannâmnda formerna dâraf. Sa lange 
totemismens uppkomst âr ett olost problem, kan det ju ej heller 
afgoras, i hvad mân densamma mojligen âr ett utslag af liknande 
tankegângar som de ofvan skildrade. Det âr ju ânnu omtvistligt, 1 F. Rdssell, The Pima Indians (Bureau of Americ. ethnol., 26:th 
annual rep., "Washington 1908), s. 252. 

2 J. de Brebecf, Relation of the Hurons (The jesuit relations ami allied 
documents, Cleveland édition, 10), p. 142. 

3 K. vos denSteines, Dnterden naturvôlkern ZentralbrasilienSj s. ;'.,">;ï; .".11. 

4 Fataburen 1908, s. 83 f. 144 Torgny Segerstedt 

om icke under namnet totemism sammanforts sinsemellan olik- 
artade och icke beslâktade fôreteelser. VI. De dodas panyttfodelse i mànniskor. 

Den viktigaste formen af reinkarnationstro âr den, enligfc 
hvilken den dôde pânyttfôdes i mânniskogestalt. Denna fore- 
stâllning âr mycket vidt utbredd. Man kan direkt eller indirekt 
pàvisa den hos nâstan alla folk. 

Hos inderna kommer denna form af reinkarnationstro fram- 
fôr allt till synes i tanken, att fâdren eller fôrfâderna fodas pâ nytt 
i sina barn och âttlingar. Fadern, farfadern eller dennes fader 
sages taga en dém fôdd efterkommande i besittning, sâsom fâg- 
larna flyga till ett fikontrâd. 1 Om dem, som frân pitiioka âter- 
vânda till denna vârlden, anvânder en af puranas uttrycket, att 
"de fodas i sina âttlingar". 2 I en annan af puranas beskrifves 
pânyttfodelsen med orden: "ômsesidigt harstammande frân hvar- 
andra, stamfadern frân sin àttling och âttlingen frân sin stam- 
fader, i fodelsernas vâxelvisa série, upptrâda de gang pâ gang i 
skilda hus och slâkter med sina efterkommande." 3 

Tanken, att fâderna fortlefva i sina barn, har ocksâ uttalats 
flerestâdes i den âldre litteraturen. Om faderns fortlefvande i 
sonen heter det i Cunahçepa-legenden: "mannen gâr in i sin hustru 
och blifver embryo i modem. Sedan han fornyats i henné, fodes 
han i tionde mânaden." 4 En liknande tanke uttalas ocksâ i en 
af upanisaderna. 5 "Forst âr demie", sages det, "i mânniskan 
som embryo. Sâden âr kraft, samlad frân alla hans lemmar. 
Han bâr sig sjâlf i sig sjâlf. Dâ han utgjuter honom (sâden) i 
kvinnan, aflar han honom. Det âr hans forsta fôdelse. Den blir ett 
med kvinnan, en lem af henné sjâlf. Dârfôr tillfogar den benne ingen 
skada. Hon nârer detta hans jag, som kommit in i henné. Vâr- 
darinnan bor vârdas; kvinnan bâr honom sâsom lifsfrukt. Frân 
denna tid vârdar hon barnet och pâ samma sâtt efter fodelsen. 
Dâ han efter fodelsen vârdar sin son, vârdar han sig sjâlf till 1 Vasistha Dharmaçâstra, 11, .'iT (Sacred books of the Kast, 14, s. 54). 

2 Bhâgavata Purfina, 3, 1_, 20. 
8 Vianu Purâna, Sf, 8. 

* Aitareya Brâhmana, 7, 13, (3; E. Wikdisch, Baddhaa geburl u. d. lelire 
v. d. seelenwanderung (Abh. d. philolog.-hist. kl. d. k. sachs. ges. d. wia- 
BenBch.26, 2), s. 60 f. 

5 Aitareya Qpanisad, 4, 1 — 3 Sjàlavandringslârans orsprung 145 

fortsâttning af dessa vârldar, ty detta âr dessa vârldars fortsâtt- 
ning. Detta âr hans andra fôdelse. " 

Den tanke, som i de anfôrda citaten uttalats, âr alltsâ den, 
att fadern fortsâtter sin existens i sin son. Samma mening kom- 
mer till synes i Mânava Dharmaçàstra's ord : " dâ mannen gâr in i 
sin hustru, blifver han ett foster och fodes; hustruns hustruskap 
beror dârpâ, att han fodes pâ nytt i henné. Ty sâdan som den 
man âr, med hvilken en kvinna har umgânge, sâdan blir ock den 
son, hon foder. " 1 Samma tanke formuleras ocksâ pâ foljande 
sâtt: "nu saga vederna, att ens afkomma âr ododligheten, i versen: 
i din afkomma fodes du pâ nytt. det âr ododligheten, du dodlige. 
Nu kan man med sina sinnen iakttaga, att han (fadern) har re- 
producerats i sonen, ty likheten âr synlig, endast deras kroppar 
âro andra. " 2 

Redan vid en sons fôdelse yttrade fadern: "de prânas, som 
âro i mig, offrar jag i tanken ât dig. " 3 Emellertid mâste ju 
faderns fortlefvande i sonen framfor allt framtrâda, sedan han 
skilts hâdan. Det foreligger ocksâ en sârskild rit, genom hvilken 
den dôende pâ sin son ofverfôrde sin ande. Det âr den ceremoni, 
som benâmnes pitâputriyasampradâna. Ceremonien utfores, nâr 
en fader kânner doden nalkas. Huset strôs med fint gras, eld 
uppgores, vatten framsâttes, och veclerbôrande, som skall skiljas 
hâdan, ifor sig en ny hvit klâdning. Dâ sonen kommit, fâr denne 
placera sig sa, att faderns lemmar vidrora hans, och dârefter 
vidtager sjâlfva ôfverlâmnandet. Fadern skânker sonen sin rost, 
sin ande, sitt ôga, sitt ora, sina gârningar, sin sorg och sin glâdje, 
sin aflingskraft och sina tankar, sitt vetande och sina begâr. 
Dârefter tillônskar fadern sin son âra, vetande och rykte, och 
denne fadern att uppnâ himlarna och glâdjen. Skulle fadern efter 
ceremoniens utfôrande tillfriskna, mâste han lefva under sonens 
husbondeskap eller vandra ifrân hemmet. 4 

Riten uttrycker mycket tydligt den doende faderns ëfvergâng 
i sonen. Det âr en trâffande formulering af dess innebord, som 
gesiorden: "dâ den, som detta vet, skiljes hâdan, gâr han med 
sina lifsandar in i sin son." 5 1 Mânava Dharmaçâstra, 9, 8. 

9 Âpastamba Dharmaçâstra, 2, '.», 24, 1 Sacred books of the East, •_'. s. i:.s . 

3 Brhadâranyaka Upanisad, 6, 4, 23. 

4 Kàusîtaki Upanisad, 2, 10. 
Brhadâranyaka Upanisad, 1, 5, 26. 146 Torguy Segerstedt 

Tron pâ de aflidnes âterfodelse i sina âttlingar fortlefver 
ânnu i Indien. Den forefinnes sâvâl hos brahmanerna som hos 
de lâgre kasterna. 1 I Bilaspore hâller man fore, att en aflidens 
ande nâgon tid efter dôden ânyo inkarnerar sig. Pâ grand hàraf 
plâgar man fore begrafningen eller likets brànnande mârka liket. 
Nâr sedan ett barn fodes i familjen, undersôkes det noga, for 
att man skall kunna konstatera, huruvida nâgot motsvarande 
mârke finns pâ dess kropp ; i sa fall vet man ju, hvem som âter- 
vândt i den nyfôdde. 2 Ett dodfôdt barn eller ett, som dôtt, innan 
det erhâllit namn, begrafves icke pâ den vanliga begrafnings- 
platsen, utan lâgges i ett lerkârl, som sedan nedgrâfves under 
liusets troskel. Detta sker, for att modem snart ma kunna fâ 
ett annat barn. Den dodes ande tânkes alltsâ pâ grund af likets 
nârhet lâttare kunna gâ in igen i sin moder. 3 Samma sed 
hârskar ocksâ i sodra Indien. Dâr begrafvas barn, som dott, 
innan de blifvit mânadsgamla, nâra huset, sa att râgnet droppar 
frân hustaket ned pâ grafven. Dârigenom tros fôrâldrarna snart 
blifva vâlsignade med ett nytt barn. 4 

Bland khonderna àr man ôfvertygad om att de dôdes andar 
âter vânda till sin egen stam. Dârfor âligger det ocksâ prâsten 
att vid hvarje barns fodelse undersôka, hvilken af stammens 
medlemmar som i det nyfôdda barnet gjort sitt âterintrâde i 
vârlden. Att en del barn fôdas med diverse skavanker, beror 
dârpâ, att de dôdes domare bor pâ ett hogt berg, hvadan de 
stackare, som skola stâllas infôr honom, mâste fôretaga en âfven- 
tyrlig klàttring for att komma till honom. De utsâtta sig dârvid 
for bâde benbrott ocli andra farligheter. Det âr dessa under 
bergsklâttringen âdragna skador, som framtrâda pâ de nyfoddes 
smâ kroppar. 5 

Bheelstammarna i Vindhyabergen ha en begrafningsceremoni, 
genom hvilken den dodes ande anses ofverfôras pâ ett af hans 
barn, for hvilket han sa yppar sitt dodssâtt och sina affârsfôr- 
hâllanden. Det barn, hvari faderns ande ingâr, blir hans arfvinge. 6 1 W. Crooke, Popular religion and folklore 1, s. 179. 

s E. M. Gordon, Indian folk taies, London 1909, s. 54. 

: ' Ib. s. 52. 

1 Eh Thubstok, Ethnograpbical notes in Southern India, s. 155. 

5 S. ('. Macpherson, An account of t lie religion of the Khonds in Orissa, 
London 1852, s. 18 f. 

6 Col. Kincaii), The Iïheel trilies of the Vindhyan range (Journ. of the 
Anthrop. Inst. 9, L880), s. KU ï. Sjâlavandringslârans ursprung 147 

Todas skola icke ha nâgra distinkta forestâllningar om sjâla- 
vandringen. Men alla deras begrafningsceremonier visa liân pâ 
den som sin forutsâttning. 1 Enligt nâgra uppgifter tro emellertid 
todas, att deras doda begifva sig hân till en plats benâmnd 
Amnodr. De lefva dâr ett vanligt manskligt lif. Men nâr de 
lange vandrat omkring dâr, slita de nt sin a ben, och nâr dessa 
nôtts af upp till knâna, sândas mânniskorna tillbaka till denna 
vârld igen. De tyckas alltsâ ha gjort sig ett ganska konkret 
begrepp om lifvet pâ andra sidan grafven. 2 Deras âtervândande 
hit tager naturligtvis pânyttfodelsens form. 

Sjâlavandringstro framtrâder ocksâ uti det uppkallningssystem, 
som mângenstâdes i Indien brukas. Namnet star ju enligt pri- 
mitiv uppfattning i nârmaste samband med personen sjâlf. Den, 
som vet en persons namn, har honom delvis i sin makt. Den 
behandling, man lâter namnet undergâ, drabbar personen, som 
bar det. Ett uttalande af namnet tvingar personen i frâga att 
infinna sig. Att gifva ett barn en aflidens namn har till foljd 
ett realt samband mellan den dôde och barnet. Nâr de nyfodde 
erhâlla sina aflidne frânders namn, betyder dârfor detta, att de 
betraktas som reinkarnationer af de aflidne. Uppkallandet âr ett 
utslag af sjâlavandringstro. 

I Bombay uppkallas den nyfodde efter sin farfar eller, om 
demie âr i lifvet, efter sin farfars far. Skulle det uppkallas efter 
en lefvande, skulle detta ha till fôljd, att demie dog. Den vid 
namnet bundne anden kan icke vistas pâ mer an ett stalle. Om 
ett barn âr skrikigt och oroligt, beror detta dârpâ, att nâgon dod 
slâkting vill taga det i besittning. Villfar man den dodes ônskan 
och ger det demies namn, lâmnas barnet âter i fred. 3 Bland 
yenadies i sodra Indien far barnet likaledes namn efter nâgon af 
ïïirfâderna. Uppkallandet âger rum vid modems rening pâ tionde 
dagen efter fodelsen. 4 Pulavars i sodra Indien gifva âfvenledes 
den nyfodde namn efter hans far eller farfar eller nâgon annan 
slâkting. 5 . 

Mikirs i Assam, som nog ront en ganska stark pâverkan af 1 W. Marshall, A phrenologist amongst the Todas, London 1873,8. 188. 

2 W. H. R. PavERS, The Todas, London 1906, s. 398. 

3 B. A. Gupte, Sélection of ancestral naines among Bindus(Ind. Antiqu. 

37, 1908), s. 244. 

* .T. Short, Aborigines of Southern India (Trans. of the Ethnol. Soc. 3, 
1866), s. 375. 

5 S. Mateku, Native life in Travancore, London 1883, s. !•">■ 148 Torgny Segerstedt 

indisk âskâdning, gif va sina dôda slâktingars namn ât de barri, 
som fôdts efter deras dôd. De saga, att de aflidne âtervànda till 
déni i dessa barn. Naturligtvis finna de det icke i ringaste mân 
inkonsekvent att antaga, att de dode samtidigt vistas i dods- 
gudens rike. 1 

Râtt betecknande for detta uppfattningssâtt âr den ceremoni, 
genom hvilken ett barns namn utvâljes bland kafirs i Hindukush. 
1 det ogonblick barnet for forsta gângen lâgges till modems brost, 
upprâknar en gammal gumma namnen pâ den nyfoddes forfàder. 
Barnet erhâller det namn, vid hvars uttalande det borjar dricka. 
Hârmed anses det nâmligen âdagalâgga, att det kânnes vid 
ifrâgavarande namn. Det kànner igen sitt eget namn; den ny- 
fôdde âr demie dode, som âtervândt. 2 

Till de med inderna befryndade folken fâ vâl âfven zigenarne 
râknas. I hvarje fall âr deras uppfattning pâ detta omrâde be- 
slâktad med indernas. De serbiska och turkiska zigenarne till— 
skrifva hvarje mânniska en skyddsande, som har sin bostad i 
henné. De kalla denne ande butyakengo. Butyakengo âr en del 
af en mânniskas sjâl, som drôjer kvar hâr pâ jorden, sedan den 
aflidne gâtt in i dôdsriket. Faderns butyakengo gâr in i den 
âldste sonen, modems i den âldsta dottern. De yngre barnen bli 
emellertid * icke lottlôsa; den butyakengo, som fadern fâtt af sin 
far, gâr in i den nâst âldsta sonen o. s. v. Det râder i det hela 
taget ingen brist pâ dylika andar. Dock anses en man icke garna 
ha butyakengos for mer an tre soner till sitt forfogande. 3 

En bland zigenarne i sôdra Ungern gângse sâgen innehâller 
ocksâ en del for deras uppfattning af sjâlavandringen karakteri- 
stiska uttalanden. Den berâttar, att en man och hans hustru 
lange forgâfves ônskat sig en son. Pâ en klok gummas inrâdan 
fyllde sa hustrun en kurbits med vatten och drack detta vid till— 
tagande mâne. Nio mânader dârefter fodde hon ett barn, som 
emellertid omedelbart afled. Det bief alltsâ en "mulo". En dylik 
kokas en gang hvarje âr af sina kamrater, till dess den uppnâtt 
en aider af trettio âr. Dâ fâr den ingâ i dôdsriket. Mannen 
sorjde emellertid sa djupt ofver forlusten af sitt barn, att han 
beslot att fôretaga en vandring till mulos vârld for att om moj- 1 ïhe Mikirs. Froin the papera of the late E. StàCK. Ed. by~C. Lv.vi.l, 
s. 29. 

'-' G. s. Robertson, The Kafirs of the Hinda-Kush, London 1896,8.596. 

:> II. \ox Wlislocki, Volksglaube u. religiôser brandi d. Zigeuner (Darst. 
ans d. geb. d. nichtchristl. religionsgeschichte, 1 . Munster 1891, s. 41: -U'>. Sjâlavandringslârans ursprung 14!» 

ligt âterhâmta det. Vid framkomsten dit var han hungrig och 
trott efter den lânga fârden och ât utan betânkande den mat, man 
satte for honom. Han framforde dârefter sitt ârende, men fick 
till svar, att han sjâlf redan âtit upp sitt barn. Det hade nâmligen 
varit hans eget barn, som anrâttats ât honom och som han vid 
sin ankomst âtit. Men dârigenom, att han âtit dâraf, hade det 
befriats, och han kunde taga det med sig hem. 1 

Bland tibetanerna âr tron pâ sjâlavandring icke blott en 
teologisk spekulation, utan âfven en folktro, som kan praktiskt 
utnyttjas. Sa berâttas lamas ha uppeldat soldaternas mod i stri- 
den mot engelsmânnen genom att framhâlla, att de, som stupade 
i striden, skulle uppstâ igen inom fyra dagar. De stupade skulle 
reinkarnera sig igen i de nyfôdda barn en. 2 

Pâ sjâlavandringstro tyder ocksâ athenarnes sed att uppkalla 
ett barn efter dess farfader. 3 Pâ samma sâtt har ocksâ den sâ- 
vâl i Grekland som i Indien fôljda regeln att icke brânna utan 
begrafva barn, som dott i spâd aider, tolkats. Man har begraft 
dessa barn for att môjliggora deras âterfôdelse. 4 

A. B. Cook har samlat de spâr af reinkarnationstro, som han 
trott sig finna bland romarne. 5 Han framhâller dârvid, att lares 
och genii egentligen âro identiska enligt Varros ord. 6 Lar fami- 
liaris eller genius var familjens stamfader, som lâg begrafd under 
husets hàrd. I gamla dagar var det nâmligen sed att begrafva 
de dôde inom husets vâggar. 7 Lar familiaris var enligt sâgnen 
fader till Romulus, Servius Tullius och Caeculus. 8 Mânes âro 
enligt Appuleius sjâlar, som kallas genii, sa lange de vistas inuti 
var kropp, lémures, nâr de ha lâmnat den; om de anfalla och be- 
svâra ett hus, benâmnas de ïarvae; visa de sig vâlvilliga, râk- 
nas de som familjens lares. De aflidnes andar skulle alltsâ vara 
identiska med genii, som ju voro personifikationer af husfaderns 
aningskraft. Slâktens fortplantning skulle alltsâ vara beroende 
af de aflidnes andar. Denna fôrestâllning âr dâ antagligen en 
fôrtunnad form af tron, att de aflidne sjâlfva reinkarnera sig uti 11.. s. 37. 

L. A. Waddell, Lhasa and its niysteries, London 190i>. s. 268. 

Plutarch, Quaestiones romanae, n:r 117. 

A. Dieterich, Die mutter erde. s. 23. 

The European skygod (Folkdore, 16, 1905), s. 295 E. 

Cit. hos Arxobius, Adv. nat. 3, 41. 

Bbevitjs, in Verg. Aen. 5, 'M; G, 152. 

Plikius, Nat. hist. 3(5. 204; Sebvius, in Verg. Aen. 7. 150 Torgiiy Segerstedt 

sina âttlingar. 1 Det fôreligger ocksâ uttalanden om att mânes i 
aflingens ogonblick hânvisas till den varelse, som dâ borjar sitt 
lif. Det tyder nârmare an de ôfriga uttalanden a pâ. att de 
aflidne sjâlfva troddes inkarnera sig i sina efterkommande. 2 Det 
résultat, Cook kommer till, att hvarje mânniska tros vara en 
reinkarnation af nâgon bland sina fôrfâder, âr sâledes icke alldeles 
omotiveradt. 

Det finns en annan romersk sedvânja, som pekar i samma 
riktning. Det âr bruket, att slâktingarna uppfângade den doen- 
des sista andedrag, extremum halitum ore légère. 3 Meningen med 
denna rit âr i och for sig alldeles klar. Det âr, som Seeyius 
fôrklarar det, att upptaga och till sig sjâlf ofverfora den doendes 
ande. Sjâlen fortsatte naturligtvis sin existens i den, som upp- 
fângat det sista andedraget. 

Den europeiska folktron visar talrika spâr af reinkarnations- 
tro. Den liar i detta afseende bevarat de gamla religiosa fore- 
stâllningarna. 

Bland sydslaverna âr det sed, att kvinnor, som onska efter- 
kommande, begifva sig till en under hafvandeskap afliden kvinnas 
graf, ropa hennés namn, âta nâgot af det pâ grafven vâxande 
grâset och bedja den docla kvinnan om ett barn. Den hjâlp- 
sokande lâgger dârefter nâgot af grafven s jord i sin gordel. 4 
Kiten âsyftar tydligen att forma den dôda kvinnan att lâta sitt 
dôda barn âter fodas. En liknande tankegâng kommer till synes 
i en sâgen om en bulgarisk kvinna, som hade forlorat alla sina 
nio soner i pesten. Hon begrof sin âlsklingsson i gârdsrummet 
och gick hvarje dag och grât vid hans graf. Sa horde hon en 
dag en rost ur jorden, som uppmanade henné att plocka nâgra 
hyacinter, som vâxte pâ grafven. Hon gjorde sa och dolde blom- 
morna vid sin barm. Hâraf bief hon hafvande och fodde en son. 5 
Naturligtvis var det barnet, som fortsatt sin existens i den 
blomma, som spirat upp ur grafven. Att en kvinna kan bli haf- 
vande genom att stoppa in en blomma vid sin barm, âr ingenting 
for folktron underbart. 

I Macédonien âr det ânnu, som i det forna Athen, sed att 1 Servius, in Verg. Acn. 3, 63. 

2 Mabtiantts Capella, _. 162; Servids, in Verg. Aen. .">. 63; 6, 743. 
8 Cicero, En Verrem, 2, 5, 11< S ; Aeneiden, 1, i^ s .">. 

4 Ploss, Das \veil> in brauch u. sine il. volker, s. 139. 
' Dragomakow i Congrès intern. d. trad. pop. 1. sess. Compte-rendu, Paria 
1891, s. 17. Sjâlavandringslàrans ursprung l.jl 

uppkalla barnen efter farfôrâldrarna. 1 Samma regel fôljes af de 
slaviska huzulerna. 2 

Hos kelterna oeh skandinaverna synes sjâlavandringslaraii 
ha varit mycket utbredd. Den fôrhârskande tanken hos de senare 
tycks ha varit, att de dôde gâ igen i sina âttlingar och slâk- 
tingar. Dâ Helge Hjôrvardsson pânyttfôdes i Helge Hundingsbane 
och denne igen i Helge Haddingaskate, sammanhâriger personer- 
nas identitet med namnets. 3 G. Storm tager for gifvet, att slâkt- 
skap mellan de tre mânnen med namnet Helge fôrutsattes af den 
person, som samlat dikterna om Helge Hjôrvardsson och Helge 
Hundingsbane. Starkad den garnie ansâgs af sina samtida vara 
en ny inkarnation af sin farfader Starkad, Olof den helige en 
reinkarnation af Olof Geirstada-alf. 

Det betraktades som en lycka for en person, att ett barn 
uppkallades efter honom. Jôkull Ingimundarson lâter Thorsten 
Ketilsson lofva att uppkalla en son, dàrest han erhâller nâgon, 
efter Jôkull: "ty dâraf vântar jag mig fôrdel". Nâr Brynhild 
vill doda sig sjâlf, sôker bennes make Gunnar af hâlla henné dàr- 
ifrân och sôker harvid hjâlp hos sin broder Hôgne, som emellertid 
sifver till svar: o Xej, skicke odet 
hvad ske skall! 
Ingen henné locke 
frân lânga farden, 
och mâtte lion aldrig 
âtervânda ! 

Detta svar fôrutsatter icke blott, att ett âtervâudande var môj- 
ligt, utan àfven att m an i viss mân ansâg det for en lycka. 
Man ônskade, att det mâtte fôrvâgras Brynhild, pâ grund af 
allt det onda bon anstiftat. 

Understundom omtalas, att de dôde sjalfva visa sig myckei 
angelâgna om att pânyttfôdas. Det fôrutsatter ocksâ, att det var 
en lycka att blifva pânyttfôdd. Om en islandare Gunnar Hall- 
dorsson berâttas, att namnet gifvits honom, emedan bans moder, 
nâr hon bar pâ honom, en natt drômde, att Gunnar pâ Hlidarende 1 Ct. F. Abbott, Macedonian folklore, s. 136. 

2 R. F. Kaindl, Die Huzulen, Wien 1894, s. 6. 

3 G. Storm, Sjtelevandring og Opkaldelsessystem Ark. f. îîordisk Filo 
logi, 9), s. 202. 152 Torgny Segerstedt 

"gick efter namnet". Fadern ville forst icke gâ in pâ uppkallandet, 
m en gaf efter, sedan han en natt dromt, att Gunnar i vredesmod 
sôkte genomborra honom med sitt spjut. 1 

Reglerna for uppkallandet hâr i Norden sammanfattar Storm 
i foljande fyra punkter: 1) man uppkallar alltid efter dôda slâk- 
tingar, helst efter direkta forfâder, men âfven efter faderns och 
modems, eller farfaderns och morfaderns broder ; 2) dâ en slâkting 
dôr kort fore barnets fôdelse (isynnerhet om det sker under sjalfva 
hafvandeskapet), far barnet den aflidnes namn; 3) en son, fodd 
efter faderns dôd, fâr alltid dennes namn; 4) nâr den, efter hvilken 
uppkallandet sker, har ett mycket vanligt namn, erhâller barnet 
tillnamnet. 

Detta uppkallningssystem synes forst i sjunde eller âttonde âr- 
hundradet ha invandrat till Norden. Huruvida sjâlavandringslâran 
fanns fôrut eller icke, âr val ovisst. I hvarje fall har den allt- 
sedan den tiden fortlefvat i folkets medvetande. I âtskilliga 
trakter af Norge tros ânnu de dode slâktingarne "gâ efter namn". 2 
Drômmer en hafvande kvinna om en dôd, mâste barnet uppkallas 
efter denne. Om den dode, som gâtt efter namn, âr af annat 
kon an det barn, som fodts, forândras sa vidt mojligt endast 
sjalfva andelsen, sa att namnets kon kommer att ôfverensstâmma 
med det nyfôdda barnets. Heter den dode exempelvis Lars och 
ett flickebarn fodts, kallas det Larsine. 3 

Om en islândare vid namn Natan Ketilson berâttas, att han 
fâtt sitt namn dâraf, att hans moder under hafvandeskapet drômde, 
att djâfvulen besokte henné och fordrade, att barnet skulle upp- 
kallas efter honom. Modem vâgade icke vâgra, men ville â andra 
sidan af lâtt begripliga skâl icke kalla barnet direkt Satan. Pâ 
prâstens inrâdan fôrândrade hon det sa till Natan. 4 

I Danmark gâller ânnu den regel, att barnen uppkallas efter 
doda slâktingar. Lefvande personer plâga naturligt nog enligt 
den tanke, som ligger till grund for uppkallandet, undanbedja sig 
den âran att fâ lâmna sina namn till de nyfodde. "I skal ikke 
kere jer efter at kalde mig op" kan man fâ hora de garnie saga. 
De tillâgga ocksâ forklarande: "jeg er ikke fserdig til at do 
endnu." 5 1 Zeitschr. d. vereins I'. volkskunde 5, 1895, s. 96. 

2 G. Storm, anf. arl)., p. 217. 

8 Liebreoht, Zur volkskunde, s. 31L 

4 .1. Arnason, Islenzkar f>jôdsdgui ok sefintyri, 2, 8. 22. 

'' Feilberg, < >rdbog, '1, s. 675. Sjàlavandringslarans arsprung 153 

En likartad forestâllning pâtrâffas àfven i Sverige. "Kallas 
en upp, som ej lefvat lange", sâger Gasslander, "sa dur barnet 
snart; kallas nâgon lefvande upp, sa skall endera vantrifvas och 
do, antingen barnet eller den, som blifvit uppkallad". 1 Samma 
namn kan sâledes icke ha mer an en bârare. Sjâlen foljer namnet 
och mâste tillfalla endera och den andre alltsâ do. GrASSLANDEB 
omtalar ocksâ, att nâr barnen oroades om nâtterna, hàrledde sig 
denna oro enligt allmogens uppfattning frân dôda, som velat blifva 
uppkallade, men icke fâtt denna sin ônskan uppfylld. 2 

De uppgifter, som bevarats angâende kelternas sjâlavandrings- 
tro, âro râtt fragmentariska och lâmna ingen upplysning om, 
huruvida kelterna i likhet med nordborna trodde, att sjâlen helst 
hôll sig inom slâkten vid sina fornyade inkarnationer. Att de 
haft en sjâlavandringstro, framgâr emellertid klart utaf de klas- 
siska fôrfattarnes uppgifter. Caesar sâger, att gallerna voro 
ôfvertygade om att sjâlarna icke dogo, utan efter doden ôfver- 
gingo till andra. Denna ôfvertygelse bidrog till att gora dem 
tappra och dodsfôraktande. 3 Diodorus Siculus, 4 Ammiantts Mar- 
cellinus 5 och Valerius Maximus 6 omtala, att druiderna delade 
pythagoreernas mening, att mânniskosjâlarna âro oclodliga och 
efter den ene kroppens dôd ingà i en annan. Lucanus sâger lik- 
som Caesar, att tron pâ sjâlens pânyttfôdelse ingaf gallerna mod 
och dodsforakt. 7 

Nutt har sammanstâllt dessa uppgifter med den keltiska 
litteraturens utsagor. Atskilliga berâttelser i denna fôrutsâtta 
reinkarnationstro. Nâr exempelvis Dechtire foljer sin broder 
Chonchobar och hans kâmpar frân Ulster, finna de ett barn, som 
de taga med sig. Barnet dor emellertid. Nâr Dechtire âterkom- 
mer frân begrafningen, dricker hon litet vatten. Nâr bon drack, 
fôljde ett litet djur med i vattnet. En man uppenbarade sig 
sedan for henné i somnen och omtalade, att hon snart skulle 
blifva hans moder. Han var det barn, som hon vârdat och som 
nu i gestalt af det djur, som foljde med vattnet, gâtt in i henné. 8 

1 Beskrifning om svenska allmogens sinnelag, Stockholm 1774, s. 33 

2 Ib. s. 43. 

3 De bello gallico, 6, 14. 

4 5, 28. 
•' 15, 9. 

c 6, 6, 10. 

7 Pharsalia, 1, 455 f. 

8 A. Nutt, The Celtic doctrine of re-birth (Grimm library n.r 6 . London 
1897, s. 42. 

M. O. 1910. 1 1 154 Torgny Segerstedt 

Dâ Etain fôrtrollats af sin medhustru, fores hon af vinden upp i 
luften och faller ned i drottningens af Ulster bàgare, slukas af 
henné och fôdes pâ nytt. Chonchobar och Conall Cernach fodas 
pâ sarama sâtt. 1 Reinkarnationen omtalas stundom rent i forbi- 
gâende pâ ett sâtt, som tydligt visar, att den var en allmânt 
utbredd fôrestàllning. Om Chuchulain sages, att man sokte en 
maka ât honom, pâ det han mâtte efterlâmna en arfvinge, ty de 
visste, att det var frân honom sjâlf, som pânyttfodelsen skulle 
komma. 2 

En rest af sjâlavandringslâra ha vi i den waleska seden att 
uppkalla barnen efter deras farfdrâldrar. 3 Uti Irland framtrâder 
reinkarnationstron dâri, att man aldrig begrafver det fôrstfôdda 
barnet, dârest det skulle aflida, med ansiktet nedât, ty detta 
skulle ha till foljd, att fôrâldrarna icke erholle fiera barn. 4 Sjâlen 
tros icke kunna komma upp igen ur grafven, om denna stâll- 
ning gifves liket. Och fôrâldrarnes nâsta barn mâste blifva en 
inkarnation af detta. Man fâr icke heller spika fast locket pâ 
den kista, i hvilken ett nyfôdt barn begrafves. Dâ kan den lille 
icke komma upp igen, och modem erhâller icke fiera barn. 5 

I de fôrestâllningar och riter, som bland lapparne âro knutna 
till barnets fôdelse och nanmgifning, framtrâder ocksâ mycket 
tydligt tron pâ de dodas âterfôdelse. En lappkvinna, som 
vântar sin nedkomst, anses i regel i drômmen fâ besked af nâgon 
afliden. hvilket namn det vàntade barnet bôr erhâlla eller — 
hvilket har alldeles samma innebôrd — hvilken dodning som i 
hennés barns gestalt skall âtervânda till vârlden. Uteblef hvarje 
dylik anvisning, mâste fadern och hans vanner med alla till buds 
stâende medel sôka utrôna det râtta namnet. Folkets kristnande 
fôrmâdde naturligtvis icke utrota detta uppfattningssâtt. X;ir 
det kristna dopet infôrts, plâgade alltjamt de barn, som dôptes 
efter dess ritual, sedermera fâ genomgâ de gamla riterna. En 
gammal gurama plâgade fôrrâtta dessa och yttrade dârvid: "du 
barn skall njuta samma lycka och glâdje, som jabmeken N. N. 
hade hâr i lifvet!" 6 Bief ett barn sjukt, ansâgs detta oftast ha 1 Ib. s. 48; 72. 

2 .T. Uiiys, Celtic folklore, 2, s. 655. 
'< [b. -', s. 615. 

4 J. Wh.dk, Ancient cures, charms, and usages of Ereland, Londoa 
L890, s. 68. 

Dens-, Ancient legends of Ireland, London l v >7. 2, s. 119. 
< von DriiKN, Om Lappland och lapparna, Stockholm l^ s 7. s 263. Sjalavaii.lrinir>lilrai)- orsprung 1 58 sin grund dâri, att det fâtt ett oriktigt namn. Det var nâg 
annan jabmek, som râtteligèn skulle ha uppkallats, an den, 
valts. Det gâller dâ att utforska det râtta namnet och sa râdda 
barnets hâlsa. 1 Det mâste alltid vara en dôd mânniska, hvars 
namn vâljes. Âfven om en person har âttlingar i tre eller fyra 
generationer, uppkallas han icke, sa lange han âr i lifvet. Det 
skulle endast medfora sjukdom och dôd for barnet. 2 Sjâlen >kulle 
med andra ord icke lâmna sin gamla innehafvare, utan kvarstanna 
hos honom och den nye pretendenten blifva utan. 

Samma ôfverensstâmmelse, som fôrefinnes betraffande tron 
pa de dodas pânyttfôdelse i vâxter och djur mellan de indoeuro- 
peiska folken och naturfolken. lâter ocksâ konstatera sig ifrâga 
om fôrevarande form af sjàlavandringstro. Den roll, namnet spe- 
lar. âr likaledes ôfverallt densamma. 

Pà Andamanôarna anses hvarje barn ha existerai fore sin 
fôdelse. Om en kvinna fôrlorat ett barn, mâste hennés nâsta 
erhâlla det dodas namn. Det âr alltid identiskt med det aflidna. 
Pà Bornéo uppkallar man likasâ barnen efter doda slâktingar. 
Man vâljer helst namn af personer, som icke dott alltfor nyss, 
och undviker obetingadt ânnu lefvandes. 4 Olo ngadjoe fôrmena, 
att en dôd, nar han vill âtervânda till lifvet, gâr in i en kvin- 
nas foster och sa âter gôr sitt intrâde i vârlden. Nâgra af daja- 
kerna tro, att de dôde regelbundet âtervânda till sina liem. dâr 
faderns sjâl ingâr i sônerna och modems i dôttrarna. 3 En mera 
teologiskt utformad sjâlavandringslâra omtalar Wilken. 6 Enligt 
denna dvaljes sjâlen till sin dôd i dodsriket; dârefter ôfvergâr 
den i vaxternas blad och frukter. Skulle ett djur ata af bladen 
eller frukterna, far det ocksâ i sig sjâlen, och denna passerai- vid 
nasta parning ofver i det foster. som dâ uppstâr. Skulle djuret 
dodas och uppatas af en mânniska. ingâr sjâlen i denna och in- 
karnerar sig i fôrsta barn. som vederbôrande aflar. Sa erhâller 
sjâlen till sist en ny mànsklig inkarnationsform. Denna lânga 
utvecklingsserie har, som synes, uppkommit genom ett kronolo- 

1 J. A. f^Riis, Lappisk mythologi, Christiania lsTl, s. 127. 
'-' Hôgstrôm, Beschreibung von Lappland, s. 17«i. 

3 W. H. FtfBXESS, Home life of Bomeo head-hunters, Philadelphia 
1902, b. 42. 

4 E. H. Max, The aboriginal inhabitanta of the An.laman Islands 
Journ. of the Anthrop- Inst. 12, 1882 . s. 115. 

~° Kroijt, Het animisme, s. 169. 

''' G. A. Wilken, Het animisme bij de volken van den Ind. arch. De 
Gids, 10, 1884), s. 988. 156 Torgny Segerstedt 

giskt sammanfogande af de inkarnationsformer, som en sjâl an- 
sâgs kunna antaga. 

Bland niasserna var det sed, att den àldste sonen med mun- 
nen uppfângade sin faders sista andedrag. Han ôfverfôrde dârmed 
faderns sjâl till sig sjâlf. 1 Seden âr ju fullstândigt analog med 
den romerska, extremum Jialitum ore légère, utan att det finns nâgon 
môjlighet till ett historiskt samband. 

Analoga régler for namngifning och analoga fôrestâllningar 
om sjâlarnas reinkarnation môter m an ocksâ hos andra asiatiska 
folk. Hos tschuktscherna erfar modem ofta i sina drômmar fore 
barnets fôdelse dess namn. Om sa icke skett, far m an anlita 
magiska riter for att utforska, hvem det âr, som gjort sitt âter- 
intrâde i vârlden. Hârunder bindas nâgra fôremâl i ett snôre, 
som halles framfôr den nyfôdde. Sa upprâknas de dode slâktin- 
garnas namn. Det namn, vid livars utsâgande snoret bôrjar 
svânga fram och tillbaka, âr barnets râtta. Nâr svàngningarna 
iakttagas, ropas dârfor: "N. N. har âtervândt till oss". 2 Tschuk- 
tscherna ha ocksâ utbildat den tron, att personer, som aflida i de 
dôdas land, fôdas hâr och vice versa. 3 

Itâlmenerna pâ Kamschatka gifva sina barn namn ett par 
mânader efter deras fôdelse. Aro barnen oroliga, uppfattas detta 
som ett sâkert tecken till att barnet icke erhâllit det râtta nam- 
net. Man ôfverlâmnar ât en schaman att utforska, hvilken af 
fâderna det âr, som oroar den nyfôdde, och nâr han kommit un- 
derfund dârmed, erhâller barnet dennes namn. 4 

Ainos veta likasâ, att de dôda understundom âtervânda till 
denna vârlden. Nyfôdda barn undersôkas dârfor mycket noga. 
Om deras ôron visa mârken efter att ha varit genomborrade, har 
man dâri ett bevis, att det âr en dôd, som âtervândt till lifvet. 5 
Ainos ha annars for sig, att ett barns sjâl stammar frân dess 
fader och endast kroppen ifrân modem. Under de sex fôrsta 
dagarne af den nyfôddes tillvaro strommar sjâlen pâ nâgot my- 1 E. Modigliani, Un viaggio a Nias, s. 47f». Cit. hos S. Hartland, Per- 
seus, 1, s. 205. 

2 W. Bogobas, The Chukchee. 2. Religion (The Jesup North Pacific 
expédition, 7, 2), New York and Leiden 1907, s. 512. 

:t II), s. 334. 

4 G. W. Stellkr, Beschreibung v. d. lande Kamtschatka, Leipzig u. 
Frankfurt 1774, s. 353. 

r> ,T. Batchelor, The Ainu and their folklore, London 1901, s. 237. Sjâlavandringslârans ursprung 1 5 7 

stiskt sâtt ôfver ifrân fadern till barnet och tillvâxer och okas 
ytterligare under nâsta sex. 1 

Àfven pâ Filippinerna uppkallas bainen, nâr de vid tvâ à tre 
ârs aider erhâlla sina forsta personliga namn, efter sina doda 
forfâder. Som orsak hârtill angifves, att den uppkallade sâr- 
skildt tager vârd om sin namne. 2 

Pâ Nya Zeeland bestâmdes barnets namn pâ det sâttet, att 
prâsten upprâknade ett stort antal namn, bland hvilka man utvalde 
det, vid hvars uttalande barnet nos. 3 Hâr var det liksom pâ Nias 
sed, att den doendes sista andedrag uppfângades af slâktingarna. 
De samlades omkring dodsbâdden, ifriga efter att blifva innehaf- 
vare af den doendes sjâl. 4 

Pâ Fakaofu troddes prâster och hôfdingar efter doden begifva 
sig till mânen, dâr allehanda njutningar stodo dem till buds. 
Vanliga medborgare kommo till en nâgot mindre fornâmlig plats, 
men àtnjôto âfven de âtskilliga fôrmâner. Efter nâgon tid be- 
gâfvo sig fâderna till de hvite mânnens land och pânyttfôddes 
dâr. De fôdas dâ naturligtvis med den hvita hudfârg, som âr 
ail ofverlagsenhets villkor. 3 

Denna "jump up white-fellow" teori har anhângare âfven i 
Australien och hade det ock pâ Tasmanien. Tasmanierna trodde, 
att deras dôde fârdades till en aflâgsen 6 och dâr pânyttfôddes som 
hvite man. 6 Denna fôrestâllning om pânyttfodelse som hvit om- 
talas forsta gângen i Sydney Gazette af den 20 januari 1805. 
Som anhângare af teorien afslojade sig en stackars infoding, som 
skulle hângas i Melbourne. Han vandrade till afrâttningsplatsen 
i den glada fôrvissningen, att han snart skulle stâ upp igen som 
hvit man och dâ vara i besittning af massor af sixpence. Info- 
dingarne hôllo icke blott fore, att de sjâlfva skola fodas som 
hvite mân, utan ocksâ att de hvite âro deras forfâder, som i 1 Ib. s. 240. 

- A. E. Jexks, The Bontoc Igorot (Dep. of the Interior, Ethnol. aurvey 
publ. 1), Manila 1905, s. 62. 

3 R. Tayi.or, The Ika a Maui, or New Zealand and its inhabitants, s. 184 

4 J. S. Polack, Manners and customs of New Zealanders, London 1840, 
1, s. 109. 

"' J. J. Lister, Notes on the natives of Fakaofu (Journ. of the Anthrop. 
Inst. 21, 1891/2), e. 51. 

8 J. Bonwick, Daily life and origin of the Tasmanians, London 1870, 
s. 182. 158 . Torgny Segerstedt 

denna gestalt âtervandt till dem. 1 Yid sitt fôrsta môte med de 
hvite trodde de sig igenkânna mânga af de frâmmande mânnen 
och kunde efter deras utseende, rôst och sâtt afgora, hvilken af 
dera's dode det var, som âtervandt i den enes och den andres 
gestalt. Vid en âr 1838 foretagen expédition ansâgos tvâ soldater 
vid det 21 regementet af de infodde vara reinkarnationer af en 
iufôding vid namn Yogan och demies kamrat, som kort fôrut 
blifvit skjutna. Ingenting kuude ôfvertyga dem om deras miss- 
tag. De hvite mânnen kallades vanligen daingo eller dode. 2 

Orsaken till denna info dingar nés fôrestâllning om de hvite 
anser Howitt ligga just i deras hudfârg. 3 De observerade, att 
huden hosde lik, som utsattes for eldens inverkan, vare sig det var 
lik af deras egen stam, som brândes, eller fiender, som stektes, 
fôrlorade sin ursprungliga fârg och antog ett blekt utseende. 
Denna bleka fârg âterfann man nu hos de hvite. Dâraf uppstod 
tanken pâ att de voro identiska med de dode; det var dessa, 
som âtervandt. Naturligtvis mâste denna fôrestâllning vara af 
sent datum. Men fôrutsâttningarna for en dylik uppfattning mâste 
ha funnits fore bekantskapen med de hvite. 

Samvaron med de hvite tycks âfven pâ andra stâllen ha bi- 
bragt naturfolken ett begrepp om olikhet i lifsvillkor, som kunde 
lâggas till grund for en sjâlavandringstro. Sa ansâgo âfven neger- 
slafvarne i sydstaterna, att de kunde avancera till hvite mân, 
dârest de uppfôrde sig vâl i detta lifvet. Ett dâligt uppfôrande 
hade dâremot den ledsamma foljden, att de àterfôddes som apor. 
Dârifrân mâste de âter passera negerstadiet, om de skulle 
komma upp till mâlet: att fôdas som hvite mân. 4 

Det existerai' emellertid blancl australierna reinkarnations- 
fôrestâllningar, som âro oberoende af beroringen med de hvite. 
Infôdingarne vid Pennefather River râkna tvâ slags sjâlsvâsen 
hos en mânniska: ngai och eho-i. Ngai ofvergâr frân fadern vid 
hans dod till barnen. Om en person icke efterlâmnar nâgra âtt- 
lingar, dur ngai helt och hâllet. Cho-i reinkarnerar sig dâremot 1 A. le Sotjëp, Notes on the natives of Australia (Brough Smyth, The 
aborigines of Victoria, London and Melbourne 1878, 2), s. 29ô; P. Chaikncy, 
Notes and anecdotes of Australia (II». 2), s. 224; C. W. Scihrmanx, The ab- 
original tribes of Port Lincoln (.1. D. Woods, The native trihes of South 
Australia. Adelaide 1879), s. 235. 

- Journ. of Ain. EolkloTe 9, 1896, s. 200. 

:: Howitt, The native tribes of South-easl Australia. London 1904, s. 442. 

1 E. B. Tylob, Primitive culture, 1, s, 379. Sjâlavandringslârans urspruug 159 

oaflàtligt. 1 Euahlayistammen anser. att andarna af barn, som 
aflidit vid spâd aider, alltid reinkarnera sig. Om do tyckt om 
sin forsta mor, âtervânda de till henné, och det barn, hon foder, 
sedan hon mist ett, kallas ocksâ nullamhoo, densamme. Barnen 
vâlja emellertid, om de icke varit nôjda med sin forsta mor. en 
ny, nâr de âtervânda. 2 

Att unga mân i denna stam ofta âkta gamla kvinnor, fôr- 
klara de dârmed, att de under sin forra existens varit forlofvade 
med dem, men dott fore giftermâlet; nâr de nu âtervândt, full- 
borda de endast de afsikter, de hade under sin forra tillvaro, men 
dâ af dodens mellankomst hindrades att fullfôlja. 3 I deras 
mysterier drifves den lâran, att endast de invigde kunna komma 
in i Bullimah. De ôfrige skickas tillbaka till pânyttfodelse i denna 
vârlden. 4 

De afrikanska folken erbjuda talrika exempel pâ denna som 
pâ de ôfriga formerna af sjâlavandringstro. 

Att de dôde pânyttfodas i sina slâktingar eller i de barn, 
som fodas inom stammen, âr en i vâstra Afrika mycket spridd 
uppfattning. Mary Kingsley framhâller, att denna tro sârskildt 
âr utbredd i trakterna kring Nigerns delta. Alla dôda tros dâr, 
sedan de blifvit pâ ofligt sâtt begrafda, skola âtervânda till denna 
vârlden. 5 Nâr ett barn blifvit fodt bland infodingarna vid Oil 
River, visar man det saker och ting, som tillhôrt dess fôrfâder. 
Griper det dâ t. ex. efter en pipa, som tillhôrt nâgon af familjens 
slâktingar, heter det genast: "N. N. kânner igen sin egen pipa!" 
Man âr dâ genast pâ det klara med, hvem den nyfôdde âr. For 
att forebygga upptrâdandet af besvârliga rivaler, plâgar en hof- 
ding i dessa trakter icke begrafva sin foretrâdare; han vill pâ 
sa sâtt hindra hans reinkarnation. 6 En ordentlig begrafning âr 
nâmligen villkor for pânyttfodelse. Nâr politiska bânsyn icke 
tvinga fram en annan taktik, sôker man sa vidt mojligt och sa 
snart som mojligt âterfâ alla sina framstâende mân. 7 1 A. Lang, Australian problems (Anthrop. essaya près, to F. B. Tyi.or\ 
Oxford 1907, s. 215. 

2 K. Laxgloh Parker, ïhe Euahlayi tribe, s. 51. 

3 Ib. s. 56. 

4 Ib. s. 89. 

3 Mary H. Kingsley, Travels in West Africa, London 1897, s. 314. 

6 Dens., West African studies, London 1899, 8. III 

7 Dens., The fetish view of the human soûl (Folk-lore, 8, 1897), B. 143 160 Torguy Segerstedt 

I norra Gruinea tror m an, att den dôde âtervândt, dârest ett 
barn fôdes, som liknar en afliden. 1 Dâr hàrskar ocksâ seden att 
uppkalla barnen efter farfadern eller farmodern. 2 

Infôdingarne vid Cross River tânka sig diverse môjligheter 
for en afliden. Han kan gâ upp till den store guden och lefva 
dâr eller ingâ i ett trâd eller i ett vildt djur. Men han har 
ocksâ den utvâgen att pânyttfodas i sina barnbarn eller i 
dessas barn. 3 R. F. Burton berâttar, att vid Cap Palms tândes 
hvarje afton utanfôr den dôdes hydda en eld, for att han skulle 
fâ vârma sig, och mat framsattes pâ hans graf, for att han skulle 
stilla sin hunger. Men dârjàmte troddes den dode skola âtervânda 
i ett eller fiera barn. 4 Burton meddelar vidare ocksâ, att inne- 
vànarne i Dahomey hade for sig, att de dode âtervânde till jorden 
i barnen. Samtidigt trodde de dem vistas i dodsriket. 5 Barnens 
namn utforskades af en prâst och tillkânnagafs pâ âttonde dagen 
efter fodelsen. 

De Yoruba-talande stammarna râkna pânyttfodelse i barn- 
gestalt till de reinkarnationsformer, som stâ de dode ôppna. 
Barnen betraktas alltid som âterkomna aflidne. Modem sânder 
alltid efter fodelsen bud pâ en medicinman, som skall utrôna, 
hvilken af fôrfâderna det âr, som i den nyfôddes gestalt âter- 
vândt till jorden. Och medicinmannen lyckas alltid lâmna svar 
pâ frâgan. Denna slâkternas cirkulation har forsiggâtt af evighet. 6 

De Ewe-talande stammarna hysa en liknande uppfattning. 
Sjâlen soker efter doden âterkomma till denna vârlden.i ett ny- 
fôdt barns skepnad. 7 Barnet fâr dârfôr namn efter den bland de 
aflidne, med hvilken det enligt trollkarlens forklaring âr identiskt. 
Skulle ett barn ha nâgot mârke pâ sin kropp, som pâminde om 
nâgot motsvarande hos en afliden, âr saken genast klar. 8 
Denna pânyttfodelse forekommer icke endast bland mânniskorna, 
utan âfven bland djuren. "Kra" eller sjâlen af ett fâr ingâr, om 1 J. L. Wilsox, Western Africa, s. 210. 

2 W. Bosman, The coast of Guinea, London 1705 (Pixkerton, Voyages 
ami travels, 16), s. 423. 

3 C. PARTRiDfiE, Cross River natives, London 1905, s. 281. 

4 Wanderinga in West Africa, London 1863, 2, s. 30. 

A mission to Gelele, king of Dahome, London 1864, 2, s. 158. 

8 A. 15. Kllis, The YoruUi-speaking peoples of the Slave Coast of West- 
Africa, London 1894, s. 128. 

7 Dens., The Ewe-speaking peoples, London L890, s. 114. 

s II»., s. 115; A. Jehxe, Soûl, spirit, fare (Journ. of the African 8oc. 6, 
1907), s. 413. Sjâlavandringslârans ursprung 1 6 1 

djuret dodas, i ett nyfodt lamm, précis som en mânniskas "kra" 
ingâr i ett barn. 1 

De Tshi-talande stammarna ha âfvenledes en slags sjala- 
vandringslâra. De tala pâ sâtt och vis om tvânne slags sjiilar, 
kra och sraman. "Kra" existerai' fore mânniskans fodelse, san- 
nolikt som "kra" for en hel série af mànniskor. Efter en indi- 
vids dôd fortsâtter den sin tillvaro, antingen genom att gâ in i 
ett nyfodt barn eller i ett djur, eller ocksâ existerande som ett 
sjâlfstândigt vâsen. I det senare fallet benâmnes den sisa. "Sisa" 
forsôker alltid forr eller senare att âterkomma till en mânsklig 
varelse och ânyo blifva en "kra". "Kra" bor i kroppen, lâmnar 
den i sômnen och âterkommer vid uppvaknandet. Den motsvarar 
alltsâ tamligen noga den indoeuropeiska folktrons sjal. "Sraman" 
âr individens dubbelgângare. Den vandrar efter dôden till Sra- 
manadzi, en vârld lik denna, men trâkigare. Den sysselsâtter sig 
dâr med samma ting som hàr under sin lifstid. 2 Sjâlavandrings- 
tron har alltsâ hos dessa stammar varit sa fast rotad, att denna 
tydligen râtt sena teologiska systematisering icke utplânat den- 
samma. 

I Kongo tog man Stanley och hans mân for reinkarnationer 
af forfâderna. 3 I Angola hâller man fore, att hvarje barn kom- 
mer till vârlden genom nâgon andes vâlvilliga ingripande. Diverse 
tecken angifva, hvilken ande forâldrarna âro tack skyldiga, och 
barnet fâr alltid namn efter demie. 4 I Bondei fâ de nyfodde i 
regel sina fôràldrars namn, men har som pâ sa mânga andra 
stâllen ombytes namnet, om barnet visar sig oroligt och skrikigt 
om nâtterna. Det antages vara ett felaktigt namn, som valts. 5 
Samma régler for namngifningen iakttagas âfven bland baganda. 8 
Bland babemba sages namnet vâTjas endast med tanke pâ att 
skaffa den uppkallade en beskyddare bland andarna. 7 1 Ellis, The Ewe-speaking peuples, s. 18. 

2 Dens., The Tshi-speaking peoples of the Gold Ooast of West Africa, 
London 1887, s. 149. 

3 J. H. Weeks, Stories from the Upper Congo (Folk-lore, 12, 1901), s. 462. 

4 H. Châtelain, African folk-life (Journ. of Ain. folklore, 10, 1897), 
s. 24 

5 G. Dams, Principal customs and habits of the natives inhabitant the 
Bondei country (Journ. of the Anthrop. Inst. 25, 1896), s. 183. 

,; J. Rosooe, Mannera and customs of the Baganda (Ib. 31, 1901), s. 12a 
7 MoLiMER, Croyances superstitieuses chez les Babemba (Journ. of the 
Afric. Soc. 9, 1903), s. 75. 


162 Torgny Segerstedt 

Infodingarne vid Zambesi togo Livingstone for en ny inkar- 
nation af en dôd italienare, som vistats ibland dem. 1 Blaud 
awemba har utbildat sig en speciell form af sjâlavandringstro. 
Dâr troddes nâmligen den dode hôfdingens ande ofvergâ pâ efter- 
tràdaren, hvilken af denna anleclning erhôll samma naran som sin 
fôretrâdare. 2 

Bland nandi folket vâljes de nyfôddes naran pâ sa sâtt, att 
farmodern upprâknar de dode fôrfàdrens och andra slâktingars 
naran . Det naran, vid hvars uttalande barnet nyser, anses dârmed 
angifvet som det râtta. For att vara sâker pâ, att barnet skall 
prestera den erforderliga nysningen, blaser man fore ceremoniens 
begynnelse en liten pris snus upp i dess nâsa. Fodes barnet efter 
faderns dod, soker man sa vidt mojligt att inpassa nysningen 
just vid hans nâmnande. 3 

Masai uppkalla icke barn efter aflidna personer. Namnet 
anses bland dem Vara jordadt samtidigt med personen sjalf. Men 
om en gammal person dor, undantages namnet frân begrafningen 
och gifves ât en af âttlingarne. 4 

De amerikanska indianernas seder och forestâllningar ofver- 
ensstâmma pâ denna punkt med ôfriga naturfolks. Baron Lahontan 
berâttar frân sina resor i Kanada, att h an en dag, nâr han pro- 
menerade omkring, varseblef 30 à 40 kvinnor komma springande 
af alla krafter. Nâr han frâgade om orsaken till deras kapplop- 
ning, svarades, att det var nygifta kvinnor, som sprungo for att 
uppfânga sjâlen efter en gammal man, som lâg pâ sitt yttersta. 5 
Det var for att tillforsâkra sig en son, som alla dessa nygifta 
kvinnor tâflade om att fâ uppsnappa den garnie mannens sjâl. 

I Florida hâller man den nyfodde ofver den moders ansikte, 
som dôr i barnsâng, for att i barnet râdda hennés flyende ande. 6 

Jesuitermissionârerna observerade redan pâ sin tid, att india- 
nerna vid Huron trodde, att man kunde âteruppvâcka en dod 
genom att gifva hans naran ât ett barn. Detta sker af fiera 
skâl: for att fâ tillbaka en tapper raan, eller for att den âter- 1 J. Becker, La vie en Afrique, 2, s. 298. 

2 F. H. Mkllaxd, The ethno^raphy of the Awemba (Journ. of the Al'ric 
Soc. 15, 1905), s 342. 

:i A. C. Hollis. The Nandi, s. 66. 
1 Dens., The Masai. s. 305 

6 Travels in Canada, London 1785 (Pixkkrtun, Voyagea and travels, 
13), s. 314. 

' Bbikton, Mythe of the New world, s. 271. Sjâlavandringslârans ursprung 163 

komne skall fâ hâmnas pâ sina fiender. Identiteten mellan den 
dode och hans namne âr fullstândig. Om en familjs hâdangângna 
ofverhufvud âtervândt i ett nyfodt barns skepnad, behandlas 
cletta med samma respekt, som kom den aflidne till del i lifstiden. 1 
Pater Vimont omtalar en sârskild ceremoni, genom hvilken 
den framlidne hofdingens ande ofverfôrdes pâ effcertràdaren. Cere- 
monifôrràttaren yttrade dârvid: "dâr star denne, som âr kladd 
i den dyrbara drakten. Det âr icke lângre densamme, som Ni 
sist sâgo och hvars namn var Nekap. Han har gif vit sitt namn 
ât en annan. Hans namn âr Etonait." Etonait var den dode 
hofdingens namn. 2 Irokeserna lâra tro, att den aflidnes sjâl 
efter dodsfesten forblef stilla och overksam, till dess den âter 
framtrâclde for att inkarnera sig och fodas utaf nâgon kvinna. 3 
Tlingitindianerna gifva barnen namn efter nâgon af dess 
forfâder pâ modernet. 4 Bland dem berâttas ocksâ en sàgen om 
en man, som foll i striden och vandrade bort till dôdsriket. Efter 
nâgon tid bief en af stammens kvinnor hafvande och fodde en 
gosse. En gang, nâr man samtalade om den strid, i hvilken 
mannen stupat, bôrjade barnet skrika ihâllande. Man frâgade 
det, hvad orsaken var, och fick till svar: "om Ni hade foljt mitt 
râd och vantât, tills ebben kom, sa hade vi kunnat utrota det dâr 
folket". Dâ begrepo alla, att barnet var densanime som den 
fallne. 5 

Haidafolket pâstâr, att en sjâl understundom icke hinner renas 
i tillrâcklig grad pâ 12 mânacler efter doden. Det blir dâ nod- 
vândigt att sânda den tillbaka hit till vârlden. Schamanerna 
màste dârfôr undersôka, nâr ett barn fodts, om det âr nâgon af 
de aflidne, som âtervândt, och omtala, hvilken det i sa fall âr. e 

De nordvâstra kanaclensiska stammarnes uppfattning formu- 
leras af Boas i foljande ord: "de tro pâ sjâlavandring i den 
.mening, att en aflidens sjâl fôdes igen i ett barn af samma gens". 7 1 The jesuit relation and allied documents, Cleveland éd. 22, s. 289; 
16, s. 190. 

2 Ib. 26, s. 157. 

3 J. N. B. Hewitt, The Iroquesian concept of the soûl (Journ. of Ain. 
folklore 8, 1895), s. 109. 

4 A. Krause, Die Tlinkit Indianer, Jena 1885, s. 217. 

'" J. R. Bwaktos, Social condition, beliefs, and linguistic relationship 
of the Tlingit Indians (Bur. of Ain. ethnol-, 26:th ann. report,1904 5), 8. 163 

8 C. Harrison, Religion and family among the Haidas (Journ. of the 
Anthrop. Inst. 21, 1891/2), s. 20. 

7 Rep. of the British assoc for the advance of science. 1888, s. 241. 164 Torgny Segerstedt 

Âfven eskimâerna tro pâ sjâlamas vandring. De âlska att 
gifva ett barn namn efter en afliden slâkting, sârskildt efter far- 
fadern eller farmodern. Understundom utnyttjas denna tro sa, 
att ànkor och varnlosa skaffa sig och sina barn skydd hos nâgon 
mâktig man genom att meddela honom, att hans dode son tagit 
sin bostad i deras barn. Detta visar i hvarje fall, att ofverty- 
gelsen om de dôdas pânyttfodelse âr ganska fast rotad hos folket. l 
Eskimâsjâlarna hâlla sig, sâsom redan af ofvanstâende exempel 
framgâr, icke strângt till sin egen slâkt vid sin pânyttfodelse. 
Det sages vara regel, att det fôrsta barn, som fodes i en by efter 
ett dodsfall, betraktas som den bortgângnes inkarnation, erhâller 
hans namn och fâr représentera den dode vid de festligheter, 
som gifvas till hans ara. 2 

I Guayana sages tron pâ de fârgade mânnens pânyttfodelse 
som hvite vara râdande. 3 I Brasilien anses hvarje barn vara 
en inkarnation af sin fader, och demie antager dârfor efter hvarje 
barns fôdelse ett nytt namn. Mellan modem och barnet tros 
icke sambandet vara tillnârmelsevis sa innerligt. 4 Om man vill 
beteckna denna forestallning, att hvarje barn âr liksom en ny 
upplaga af fadern, som sjâlavandringslâra eller icke, spelar en 
relativt unclerordnad roll; af namnândringen framgâr i hvarje 
fall, att fadern tânkes ha gif vit ifrân sig sin kraft och styrka, 
sâvidt denna var bunden vid hans fôrra namn. 

Tron pâ de aflidnes pânyttfodelse i stammens eller slâktens barn 
âr, som af de anfôrda exemplen torde framgâ, utbredd hos snart 
sagdt alla folk. Samma idéer âterkomma med trottande enfor- 
mighet ofverallt. Icke blott benâmningssystemet âr detsamma 
hos vidt skilda raser och folk, utan ofverensstâmmelsen strâeker 
sig ofta till de ovâsentligaste detaljer. Sa erbjuda dessa fôre- 
stâllningar ett typiskt exempel pâ, liur likartad begreppsbildningen 
âr hos alla folk pâ ett primitivt utvecklingsstadium. 

Jâmte dessa direkta vittnesbord om sjâlavandringstro fôre- 
komma ocksâ mera indirekta sâdana. Hit hora dels riter, som 
hafva sin grund i denna âskâdning, dels seder och fôrestâll- 
ningar, som bottna dâri. 1 D. Cbahtz, The history of Greenland, London 1767, 1, s. '2ul ; 161. 
3 E. W. Nelson, The Eskimo about Bering Strait (Bur. of Am.ethnol., 
18:th ann. report, 1896/7), 8. 424. 

3 E. T. Im Thl-rn, Among the Indiane of Guiana, s. 359. 

* K. von den Steimes, Unter d. naturvôlkern Zentralbrasiliens, s. 337. Sjàlavandringslàrans nrsprung 165 

Dâ barnen anses vara inkarnationer af de dôde, blir det en 
naturlig konsekvens hâraf, att man valider sig till fâderna med 

Bina bôner, dâ man onskar sig efteikommande. Saken ror ju 
déni pâ det allra nârmaste. 

Hos inderna finna vi ocksâ, att offren till de aflidne sâttas 
i samband med barns erhâllande. Att offra ât faderna och att 
onska sig efteikommande betraktas understundom som mycket 
nara forbundna ting. 1 Vid ett af offren till de aflidne skulle 
offerherren, om han onskade en son, vâta sitt ansikte med det 
vatten, som var kvar i de krus, ur hvilka man utgjutit vatten ât 
fâdren. I ett af dessa krus sagas fâdren uppehâlla sig i dold gestalt. 2 
Offrarens hustru skulle, om hon âstundade att fôda ett gossebarn, 
fortâra en af dessa offerbullar, som varit framsatta ât fôrfaderna. 3 
Deras beroring med de aflidne hade sâledes gifvit dem en befruk- 
tande kraft. Antagligen har man ursprungligen helt enkelt tânkt 
sig, att nâgon af de aflidne pâ detta sâtt erhâllit ett nytt moder- 
skôte. Att en kvinna befruktas genom att fortâra nâgot, ar en 
bland naturfolken mycket vanlig uppfattning. 

Çraddha-offren ansâgos under alla fôrhâllanden influera pâ 
mânnens konslif. Det var forbjudet att omedelbart efter deras 
verkstâllande ha nâgot kônsumgange. Ett brott hâremot gick 
ut ofver fôrfaderna. Det sages nâmligen ha till résultat, att den 
brottsliges fâder under en mânads tid mâste lifnàra sig af den 
sâd, som vid tillfâllet utgots. 4 Dens fâder. som samma dag 
çraddhaoffret verkstâllts, bestiger en çûdrakvinnas lâger, mâste 
en hel mânad, sages det, dvâljas i denna kvinnas exkrementer. 5 
Hvad detta uttryck innebâr, framgàr af ett par stâlleu. dâr det 
sages, att fostret ligger i *• exkrementen och urinens kanal" och 
att det dvâljes i modems lif, "slemmigt af afforing och urin". 6 
Att fôrfaderna pâ grund af offrarens kônsumgange med en çûdra- 
kvinna en mânads tid skulle vara tvungna att vistas i hennés 
exkrementer och urin, mâste alltsâ betyda, att de denna tid 
skulle vara domda att vistas i hennés moderskote. Mojligen har 
offerherren ursprungligen pâ ett mindre eteriskt sâtt an genom 1 Brhadâranyaka Upanisad, 1, 4, 29- 

2 A. HiLLEiiRAXDT, RitiiaHiteratur Grundriss d. ind.-arischen philol. 
3, 2), s. 93. 

3 Mânava Dharmaçâstra, 3, 260. 

4 Vasistha Dharmaçâstra, 3, 260. 

5 Mânava Dharmaçâstra, 3, 50; Gotama Dharmaçâstra, 15, 22 

6 Bhâgavata Pnrâna, 3,31,1; Mârkandeya Purâna, lu. 19. 166 Torgny Segerstedt 

att endast lukta pâ dera tagit del af offerbullarne. I hvarje fall 
tycks meningen vara den, att andarna efter offret hâftade vid 
den offrande. Man riskerade, att de skulle gora sitt âterintrâde 
i lifvet i enlighet med den formel, som i en af purânas angifves 
med orden: "dâ en mânniska under karmans bestâmmelse gâr 
att tillâgna sig en lekamen, intrâder lion i en kvinnas lif, inne- 
sluten i ett korn af mannens sâd. " * 

Att fadren stâ i nârmaste relation till sina âttlingar, veta 
inderna ânnu. Nâr en hustru âr hafvande for forsta gângen, 
sândes lion i Penjab till sitt hem och genomgâr dâr diverse cere- 
monier. I dessa ingâr âfven anropandet af forfâderna, hvil- 
kas namn ocksâ skrifvas pâ ett papper, som upplianges pâ vâggen. 2 
Bland klionderna offras under sjâlfva fodelsen ât fâderna, pâ det 
allting ma gâ val. 3 

Karenerna anse, att mukhas, forfâderna, lia ofverinseende 
ofver mânniskornas fôdelse och giftermâl. 4 

Hos perserna var clet fravaslierna, de aflidnes andar, som 
danade fostret i modems lif och vakade ofver det. Af dem 
berodde lyckliga forlossningar och barnaskarans storlek. 5 

Hârmed kan sammanstâllas den danska folktron, att nakna 
barn plâga leka pâ kyrkogârdarne, G och den tyska, att det âr 
stamfadern till grefvarne af Regenstein, som bor i slottsbrimnen 
och sânder sina âttlingar deras barn. 7 

Ett mycket karakteristiskt uttryck for tron pâ det nâra sam- 
bandet mellan kvinnornas konslif och de dôda ha vi i de fore- 
stâllningar, som mota bland infodingarne pâ Torres Straits oarna. 
Dâr tânkas flickorna genom menstruationen komma i nâra sam- 
band med de aflidne. De afspârras denna tid frân andra stam- 
medlemmar, och de kvinnor, som hârunder bispringa dem, kallas 
dogai, spoken. 8 1 Bhâgavata Purâna, 3, 31, 1. 

- H. A. Rose, Hindu pregnancy observances in tlie Punjab (Jçurn. 
of the Anthrop. Inst. 35, 1905;, s. 274. 

3 H. H. Rislbt, Tribes and castes of Bengal, Calcutta 1891, 1, s. 402. 

4 E. B. Cross, On the Karens (Journ. of the Am. Orient. Soc. 4, 1854), 
b. 315 

5 N. Roderblom, Les fravashis, Paris 1899, s. 34. 
I. Ki;isTi:xsi:\. Danske sagn, "_', s. 306. 

7 Rochholz, Deutscher glaube n. brauch, 1, s. 65. 

" Reports of the Cambridge anthr. exped. to Torres Straits. 5. Sociolôgy, 
magie, and religion of the Western islanders, Cambridge 1905, s. 204. Sjàlavandringslarans ursprung 167 

De dodas samband med barnafôdelsen forklarar en del riter, 
som ha sin plats vid brollop och begrafning och som tros fôr- 
skatïa fruktsamhet. 

Till den forstnâmnda kategorien hor den rit, som W. Ceooke 
undersokt i en uppsats med titeln "The lifting of the bride". I 
de indiska brollopsceremonierna ingâr nâmligen, att bruden skall 
stâlla sig pâ en sten, som âr placerad nâra hârden, medan prâ- 
sten reciterar en hymn. Denna sten, som benâmnes açma eller 
" andestenen " , anvândes i stammens begrafningsceremonier, och 
i densamma tânkas de dodas andar ingâ. Meningen med att 
bruden bestiger den âr, att nâgon utaf de i densamma boende 
andarna skall inkarnera sig i henné och gôra henné till en lycklig 
barnamoder. 

Ckooke pâvisar talrika paralleller bland de europeiska folken 
till denna sed. I England skulle exempelvis bruden hoppa ofver 
en sten utanfor kyrkodorren. Giftermàl plâgade ingâs vid gamla 
grafkummel. I Frankrike gâ ânnu unga flickor till gamla sten- 
dosar for att bedja om en âlskare, och brudarna aflagga dâr loften 
i hopp att sa fâ âttlingar. Pâ mângfaldiga stâllen i England 
minas stenar, som âro eller varit i bruk i fruktsamhetsriter. Annu 
kanner hvarje irlândsk flicka till, att hon icke har râtt att neka 
nâgon en kyss, nâr hon star vid ett gammalt grafkummel. 

Att bruden icke fick trampa pâ trôskeln, utan skulle lyftas 
ofver den, beror enligt Crooke af samma orsak. De doda lâgo 
begrafda dârunder. Denna sed âterfinnes hos inderna, grekerna. 
romarne, slaverna och de finsk-ugriska folken. l Fâdernas andar 
bodde under dorrtroskeln, och att bruden lyftes dârofver, hade 
samma betydelse som hennés uppstigande pâ açma. Dessa cere- 
monier, som Ceooke sammanfattat under benâmningen "brudens 
lyftande", visa alltsâ direkt hân pâ sjâlavandringstro. 

I sôdra Indien anropas vid brollopsceremonierna fërfaderna 
att vâlsigna de nyformâlda. Man tillverkar ett belâte, som under 
dessa ceremonier skall représentera de aflidne. I lingasekterna 
anvândes den forsta dagen vid brôllopsfesterna till forfadernas 
anropande. 2 

Hos metheis upprâknas vid brollopsceremonierna bâdas fôr- 
fâder upp till tredje generationen. 3 1 Folklore, 13, 1901, s. 224; 236; F. B. Jetons, Plutarch's Roman ques- 
tions, London 1892, s. xcvi. 

2 E. Thurston, Ethnographical notes in Southern In<li;i. s. :ï. 61. 

3 T. C. Hodsox, The Metheis. s. 115. 168 • Torgny Segerstedt 

Till denna grupp af riter hor âfven athenarnes offrande till 
tritopatores vid brôllopen. Tritopatores ansagos enligt Suidas' 
upplysuing vara vindar eller mânniskornas fôrsta stamfader. 
Hesychios gifver samma fôrklaring af ordet: "vindar fodda ai 
Gaia och Uranos". Han tillfogar emellertid: "enligt nâgra for- 
fâdren". Denna senare upplysning âterkommer hos Pollux, 
hvilken utlâgger ordet som "farfars eller farmors far". 1 Upp- 
gifternas osâkerhet visar, att vi hâr ha att gora med forestâll- 
ningar, hvilkas ursprungliga betydelse borjat falla i glomska. 
Men af dessa uppgifter framgâr emellertid klart nog, att athe- 
narne haft for sed att vid brôllopen offra ât fôrfâdrens andar. 

I Watabela, Aaru- och Sula-arkipelagen gà de ofruktsamma 
kvinnorna med sina mân till fâdernas grafvar for att anropa dem 
ora efterkommande. Muhammedanerna vânda sig i samma ârende 
till helgonens grafvar. 2 Pâ Madagaskar âr det likaledes fôrfâderna. 
som de ofruktsamma vànda sig till. 3 I Kairo gingo de kvinnor, 
som âstundade att bli modrar, sju gânger tigande ofver liket af 
en halshuggen. 4 De tyckas alltsâ icke hysa nâgra moraliska be- 
tânkligheter mot att bli modrar till en afrâttacl forbrytare i hans 
andes nâsta inkarnation. 

Med den identitet, som forefinnes mellan sjâlen eller lifvet 
och kroppen, âr det naturligt, att liket sjâlf t skall besitta en 
befruktande kraft. En litauisk sâgen berâttar, att en from eremit 
en gang genom sin fromhet forbrânde sig sjâlf, sa att endast 
hans hjârta bief kvar. Detta pâtrâffades af en jâgare, som tog 
det med sig hem och befallde sin dotter att tillaga det ât sig. 
Dottern ât emellertid sjâlf upp det. Foljderna hâraf visade sig 
snart. Redan tvâ timmar dârefter gaf hon lifvet ât en son, som 
genast vid fodelsen kunde gâ och tala och besatt andra under- 
bara fârdigheter, som hofdes en yngling med ett sa underbart 
ursprung. 5 

En sydrysk sâgen omtalar, att en kvinna gaf sin dotter en 
del afskrap frân ett pâ kyrkogârden uppgrâfdt ben och hârigenom 
âstadkom, att hon bief hafvande. 6 En annan sâgen fortâljer. 

1 Ononiasticon, 3, 17. 

2 Ploss, Das weib, s. 436. 

: ' Antananarivo animal and Madagaskar magazine, 4, 409. 

1 Lane, An account of the manners and oustoms of the modem Egyp 
tians, London 1842, 1, s. 391. 

s A. Leskien u. K. Brugmann, Litauische volkslieder n. mârchen, Strass 
burg 1882, s. 490. 

,; F. S. Krattss, Sagen u. marchen d. Sûdslaven, Leipzig 1883/4, 1, s. 195 Sjâlavaudringslaran.s ursprung 169 

att kejsaren en dag fann en dôdskalle under en jakttur. Ifan 
tog den, fôrbrânde den och gomde askan. En dag fann dottern 
det mârkvârdiga pulvret, som hennés fader gomt, smakade dârpâ 
och bief genast hafvande. Hon fodde en son, som naturligtvis 
vardt en berômd hjâlte. I Ukraine och Lill-iîyssland âr sâgnen 
applicerad pâ Mazepa. l Icke ens forbrânningen âr i stand att be- 
rôfva dodskallen dess befruktande kraft. 

Zigenarne âstadkomma befruktande amuletter genom att taga 
kâda frân ett pâ kyrkogârden vâxande trâd, blanda den med 
pulveriserade hâr och naglar af doda barn jâmte aska af bran d a 
klâder och dâraf forma mânniskofigurer, som de torka i solskenet. 
Dessa figurer pulvériseras sedan och fortâras vid tilltagande mâne. 2 
Det âr ju en ganska kombinerad magi, som i detta fall kommer 
till anvândning. I detta sammanhang ma sârskildt den befruk- 
tande kraften hos de dôdes hâr och naglar observeras. Likens 
befruktande kraft meddelar sig âfven ât de ting, som âro i be- 
roring med dem. Dârfor kan mannens aflingskraft forhôjas med 
hjâlp af spikar ur en likkista, som slâs in i hans sang. Lâgger 
man dem i vatten och lâter en hustru dricka af dem vid till- 
tagande mâne, underlâttar detta ocksâ hafvandeskaps intrâdande. 3 

I Ungern soker man hoja mannens sexuella kraft och kvin- 
nans fruktsamhet genom att skrapa af en smula af ett skelett och 
blanda det i vederbôrandes dryck. 4 

Âfven anglosaxarne tillgodogjorde sig de dôdas befruktande 
kraft. Om en hustru varit utsatt for ett missfall, skulle hon gâ 
till en mans graf och klifva ofver den trenne gânger under ut- 
talande af vissa formler. 5 Tanken mâste ursprungligen ha varit 
den, att den dôde skulle inkarnera sig i kvinnan, som klef ofver 
grafven och dârmed erbjod honom sitt moderskôte. 

De aflidnes onskan att reinkarnera sig kan âfven forklara 
de erotiska moment, som sa ofta ingâ i begrafningsriterna. Man 
ville formodligen genom det fria kônsumgânge, som dâ etablerades, 
bereda de aflidne sa rikt tillfâlle som mojligt att reinkarnera 
sig igen. 

Khonderna i Indien fira exempelvis 18 mânader efter begraf- 1 Dragomaxov, i Congrès intern. des trad. pop. Preni. sess. Compte 
rend., Paris 1891, s. 46. 

■ H. vos Wlislocki, Das volksleben d. Zigeuner, s- 103. 

3 Dens., Religiôser orlaube u. brauch d. Zigeuner, s. lot). 

4 Dens., Aus d. volksleben d. Magyarer, Mûnchen 1893, s. 77. 

5 S. Hartlaxd, Tbe legend of Perseus, 1, s. bi.". 

M. O. 1910. 1- 170 Torgny Segerstedt 

ningen en sorgefest, vid hvilken alla régler, som eljes begrânsa 
konsumgânget, suspenderas till fôrmân for en fullstândig promis- 
kuitet. De ogifta kvinnorna, som annars strângt ofvervakas, fâ 
vid dessa tillfâllen hângifva sig ât utsvâfningar efter behag. ! 
Erotiska danser ingâ likaledes i de indiska badagas begrafnings- 
ceremonier. 2 

I Xya Mecklenburg uppfôras likasâ erotiska danser till de 
aflidnes ara. 3 Hôfdingarnes pâ Hawaii begrafningar kânnetecknas 
âfven af de vildaste sexuella utsvâfningar. Det var har endast 
den dodes ânkor, som undantogos frân den allmanna orgien med 
dess fullstândiga promiskuitet. i 

Pâ Fidjioarna tirades ocksâ fester, som utmarkte sig for ett 
fullstândigt suspenderande af alla annars brukliga restriktioner 
for konsumgânget. En fullstândig promiskuitet infordes; slâk- 
tingar, som annars vid dodsstraff voro fôrbjudna att ha nâgot 
med hvarandra att gora och som icke hade râtt att se pâ hvar- 
andra, fingo vid dessa tillfâllen fritt hângifva sig ât hvarandra. 5 
Festens mening var att forma fâderna att vâlsigna sina efter- 
kommande med barn. En logisk foljd hâraf bief upphâfvandet 
af alla for det fria konsumgânget hâmmande bestâmmelser. Men 
att dessa fester anordnades som hyllning ât de aflidne, visar han 
pâ tanken, att det var dessa, som skulle inkarnera sig i sina 
âttlingar. 

Mojligen var det likartade riter, som âsyftades, nâr det 
bôhmiska prâsterskapet pâ 1100-talet âlades att forbjuda de 
djâfvulska sânger, som anvândes vid folkets begrafningsfester, 
och de utsvâfningar, som dârvid plâgade âga rum. 6 

En annan reflex af samma tanke, som motiverade de erotiska 
festerna vid begrafningar och hogtidligheter till de aflidnes âra, 
har man kanske i den mycket utbredda tron pâ de dodas starka 
sinnlighet. 

Orsaken till denna tro pâ de dodas reinkarnation i mânnisko- 
gestalt har man ofta ansett vara den likhet, som man observerat 

1 s. Hisi.op, Papers rel. fco the aboriginal tribes ol the centr. prov., 
1866, s. 10. 

2 The tribes inhabiting the Neilgherry liills (Utan fôrfattarenamn), 
Mangalore 1864, s. 77. 

a R. Parkinson, Dreissig jahre in d. sûdsee, Stuttgart 1907, s. -_'7tj 
4 ,T. J. Jarves, llistory of the Hawaiian islan<ls, s. 35. 
B. Thomson, The Fijians, a stu<ly of the decay of customs, London 
1908, >. 154. 

c L. Lkuer, La mythologie slave. Paris 1901, s. 200. Sjàlavandringslârans arsprung 171 

mellan en afliden och hans âttlingar. Tylor, som sluter sig till 
denna âsikt, har velat gifva den en ânnu storre râckvidd. Han 
har âfven velat fôrklara tron pâ sjâlens ôfvergâng till djur dâr- 
med, att naturfolken slagits af den likhet mellan ett djur och 
en mànniska, som understundom forefinnes i deras respektive 
anletsdrag. "Djuren aro direkta inkarnationer af vâlkânda mânsk- 
liga egenskaper, och namn sâdana som lejon, bjorn, nïf, uggla, 
papegoja, huggorm och mask koncentrera, nâr vi anvanda dem om 
mànniskor, i ett enda ord nâgra for det mânskliga lifvet karak- 
teristiska drag." 1 

Som redan framhallits, har tron pâ mânniskornas ôfvergâng 
efter doden i ett djur en vida fastare grund an denna likhet, 
hvars betydelse for naturfolken nog âr mycket problematisk. 
Frâgan blir naturligtvis, huruvida icke samma tankegâng, som 
ledt till tron pâ de dodas pânyttfodelse i djurgestalt, ocksâ kan 
ha varit orsak till forestâllningen, att de ga igen i sina egna 
efterkommande. Det skulle fôrutsâtta. att liken hade behandlats 
pâ ett sâtt, som vâckt tanken pâ att deras lif ofvergâtt i de 
efterlefvande. 

Detta har varit fallet, nâr de efterlâmnade fortârt sina doda 
frauder. Rudolf Steinmetz har i sitt arbete om endokanniba- 
lismen undersokt denna sed och upprâttat en mycket utforlig 
forteckning pâ alla de folk, hos hvilka denna sedvânja konstate- 
rats. 2 Statistiken inrangerar snart sagdt alla naturfolk i denna 
grupp. Man môter sâvâl den formen, att de gamla slaktas och 
uppâtas, som ocksâ den, att de i krig stupade och i sjukdom 
aflidne fortâras af de efterlefvande. Bâda formerna af kanniba- 
lism aro mycket vidt utbredda. Deras forekomst strâcker sig 
frân Kaukasus till Sachalin, ofver indiska arkipelagen. soderhafs- 
oarna. Australiens fastland, Afrika, norra och sodra Amerika. 
Det âr med ett ord en hos alla naturfolk konstaterad foreteelse, 
som det har âr frâga om. 

Betrâffande orsaken till kannibalismen har man hânvisat till 
naturfolkens egna yttranden, att de finna mânniskokottet vâl- 
smakande. En hofding pâ Fidjioarna, hvilken nog far betraktas 
som expert pâ omrâdet, har afgifvit det utlàtandet. att mânnisko- 
kottet âr ojâmforligt mycket battre an alla djurs. 3 Infôdin- 1 F. B. Tylor, Primitive culture. -J. s. 17. 

a Mitteilungen d. anthrop. gesellschaft in Wien, 26, 1896. 

: F. Goedon Cummikg, At lionie i ii b'iji. London L882, b. 103. 172 Torgny Segerstedt 

garne pâ dessa oar tillreda ocksâ den lâckra steken med mycket 
raffinement. Liken stekas efter ett inveckladt recept med vanna 
stenar. Mânniskokottets goda smak framhâlles àfven af infôdin- 
garne pâ sôderhafsôarna. 1 Smakfrâgan kan emellertid icke ensam 
ha varit afgôrande. Detta framgâr dâraf, att infodingarne pâ 
Fidjiôarna ansâgo det icke som ett lastbart sloseri med den goda 
maten allenast, utan som en fruktansvârd krânkning af den dode 
att ôfveiiâmna hans lik ât svinen. Forolâmpningen mot den dôde 
har naturligtvis légat dâri, att den aflidnes ande tvingades att 
ingâ i svinen i stâllet for i sina gelikar. Det var alltsâ icke 
enbart smaksynpunkter, som voro af betydelse i dessa ting. 

I det hela taget har gifvetvis den ekonomiska synpunkten 
varit viktigare an. den kulinariska. Den kamp for tillvaron, som 
dessa folk haft att fora, har varit hârd. Forskare, som genom- 
strofvat ekvatorialtrakterna, framhâlla ofta deras tryckande kli- 
mat och den dâri grundade nodvândigheten af kôttdiet. En del 
se hâri orsaken till kannibalismen. Kampen for tillvaron har 
tvungit fram den. 2 Naturligtvis forefinns icke pâ dessa kultur- 
grader den motvilja mot âtande af mânniskokott, som utmârker 
de hôgre kulturstadierna. Ett lik betraktas helt sâkert endast 
frân synpunkten af sin matnyttighet. Man hade icke râd att 
lâta nâgot forfaras, som kunde anvândas till 1 if vêts uppehâlle. 
Fidjiôarnas innevânare hade exempelvis ursprungligen inga lms- 
djur; det hade under sâdana fôrhâllanden varit mârkvârdigt. om 
de icke anvândt den enda kottfoda, som stod dem till buds, de 
dôdes lik. 3 

Nâr den ursprungliga seden fallit i glomska, har den kvar- 
lâmnat âtskilliga reminiscenser, som vittna om dess utbredning 
och art. 

Pâ Gross-Seram uppsamlar man exempelvis den vid likets 
fôrruttnande uppkommande vâtskan, som drickes tillsatt med 
arrak. Ett ytterligare fôrmildrande af den ursprungliga seden 
fôreligger, dâ endast det pâ den dôendes lâppar framtrâdande 1 L. Fisox, Taies from old Fiji, London 1904, s. 164; A. Cheyxe, De- 
scription of the islands in the Western Pacific Océan, London 1852, s. 8; 
17; 27; 73. 

? R. Burton, Ethnol. notes on M. du Chaillu's expédition and adventures 
in Equatorial Africa (Trans. of the Ethnol. Soc. X. S. 1, 1861), s.320;W.P. 
Snow, A fe\v remarks on the wild tribes of Tierra del Tiis.l'o (II). 1, 1861), s. 2i",l 

ri L. Fison, anf. arh., s. XLII. SjâlavandriDgslàrans ursprung 173 

skummet fôrtâres. 1 Slutligen nôjer man sig med att endast in- 
. gnida sig med var frân den multnade kroppen. 2 

Lângt sedan kannibalismen fallit i glomska som allman folk- 
sed, kan den bibehâllas inom de befolkningsgrupper, som med en 
sârskild seghet hânga fast vid de gamla sederna, nâmligen my- 
steriesâllskapen och medicinmânnen. Sa berâttas frân tyska Ost- 
afrika, att trollkarlarne dâr dôda och uppâta mânniskor samt till 
och med uppgrâfva och fôrtâra lik af i sjukdom aflidna personer. 3 
I brittiska Centralafrika tros trollkarlar och hâxor kalla de dode 
upp ur grafvarna, slita sonder dem och fôrtâra dem bit for bit. i 

Hamatsernas danser bland de nordvàstamerikanska indianerna 
med deras fôrtârande af ett mumifieradt lik och deras lystnad 
efter mânniskokôtt 5 âr ett exempel pâ, huru bruket kan fort- 
lefva inom ett mysteriesamfund, sedan det upphôrt att vara allmân 
folksed. I Uganda finnas likaledes hemliga sallskap, som âta lik." 

En annan omformning af den ursprungliga seden fôreligger, 
dâ endast vissa individer, hvilkas egenskaper anses speciellt 
vârdefulla, fôrtâras. Sa âr fôrhâllandet, nâr man sôker komma 
ôfver for tapperhet berômde man for att genom att uppâta deras 
lik tillâgna sig deras modiga sjâl 7 eller fôrtâr hjârtat och dricker 
blodet af starka och modiga fiender. 8 

Ytterligare en reflex af de dôdas âtande synes fôreligga i 
tron, att gudarne eller underjordens hârskare uppâta liken. Att 
Fidjiôarnas innevânare tro, att gudarne stilla sin hunger med 
de dôdas kroppar, âr ju ett direkt ôfverfôrande pâ dem af mân- 
niskornas eget tillvâgagângssâtt. 9 Hawaiis innevânare hôllo ocksâ 
fore, att gudarne stillade sin hunger med de dôdes kôtt. 10 1 L. Frobexius, Die weltanschauung d. naturvôlker, s. 55- 

2 Nova Guinea. Uitkomsten d. Nederl. Nïew-Guinea-expedition in 
1903. 3. Ethnography and anthropology by J. A. tan der Sande, s. 270. 

3 F. Fullebex, Das deutsche Njassa- und Ruwuma-gebiet, Berlin 1906, 
s. 445. 

4 A. Wer>-er, The natives of British Central Africa, London 1906, s. 
88; 169. 

5 F. Boas, The social organisation and secret societies of the Kwakiutl 
Indians (Smithsonian Inst. 1895), s. 441 f. 

6 H. Johxstox, The Uganda protectorate, 2, s. 692. 

7 W- Ellis, Polynesian researches, London 1832, 1, s. 358. 

8 L. M. Coxard, Les idées des Algonquins sur l'autre vie (Rev. de 
l'hist. des rel. 42, 1900). 

9 C. F. Gordon Cumming, At home in Fiji, s. 353. 

10 W. Ellis, anf. arb. 1, s. 397; J. J. Jabves, History of the Hawaiian 
islands, s. 21. 174 Torgny Segerstedt 

Pâ detta sâtt fôrsvagas och mildras den ursprungliga seden. 
Den dôdes âtande lâmnar smâningom rum for ett âtande i den 
dôdes sâllskap, och slutligen âterstâr endast en begrafningsmal- 
tid till den dôdes ara och âminnelse. Detta âr utvecklingsfôr- 
loppet hâr i Europa. 

Det finns naturligtvis ingen grund att antaga, att de indo- 
europeiska folkens lefnadsfôrhallanden skulle sa vâsentligen ha 
skilt sig frân andra rasers, att kannibalisraen varit dem frâm- 
mande. Herodotos berattar om ett par indiska stammar, kalla- 
tier och pandaeer, 1 att de hade for vana att slakta och uppata 
niânniskor. Det âr naturligtvis nâstan omojligt att afgôra, hvilken 
ras dessa stammar tillhôrt. Att uppgiften i och for sig âr tro- 
vârdig, framgâr dâraf, att khondema ânnu i dag dôda och uppata 
de gamla, nâr de blifvit sa brâckliga, att de icke langre âro 
istând att sôrja for sig sjâlfva. 2 

En kvarlefva af seden att uppata liken kan man kanske se i 
ett begrafningsbruk i Sindh. Nâr den dode utfôres till fôrbrannings- 
platsen, kasta slâktingarna dâr torra dadlar ôfver liket. De 
betraktas som almosor, gifna ât de fattiga. Dadlarna âro kanske 
i detta fall en ersâttning for liket sjâlft. Vid rajans af Tanjore 
begrafning âr 1801 fôrtârdes mjôlet af de brânda och malda benen, 
blandadt med ris, af 12 brahmaner. 3 Man kan icke vanta, att 
niera skall vara bevaradt af den ursprungliga seden, dâ likbrân- 
ningen undanrôjt fôrutsâttningarna for dess iakttagande. 

De klassiska forfattarne meddela âfven en del uppgifter om 
kannibalism bland de europeiska folken. Herodotos omtalar, att 
issedonerna hade for sed att lâta liket af en afliden uppâtas af 
hans egna soner. 4 Enligt Strabo dodades bland derbikerna alla 
man, som voro ôfver 70 âr, och uppâtos af anfôrvandterna. Enligt 
hans uppgift skydde icke heller skyter, iberer, galler och irer 
att fôrtâra sina garnie. 5 Plinius fôrtâljer, att det bodde mân- 
niskoâtande stammar "bortom Pontus". 6 

Att icke dessa uppgifter âro gripna ur luften, visa de arkeo- 
logiska fynden. Dessa gifva nâmligen vid handen, att kanniba- 
lism under prehistorisk tid funnits i Frankrike, Spanien, Italien. 1 3, 38; 99. 

2 H. B. Rownky, The wild tribes of India, London 1882, s. 7. 

'■' S. Hautlam), The legend of Perseus, 2, s. 29G. 

4 4, 26. 

; 1. 5, 4. 

,: Nat. hist. 26, 88. Sjâlavandringslârans nreprung 175 

Bôhmen och Mahren. 1 Âfven hàr i vârt land ha âtskilliga fynd 
gjorts, som âdagalâgga. att vâra fâder ânnu under bronsâldern 
fortârt mânniskor. L ' Mânniskoben ha funnits kringspridda bland 
mâltidsrester, efter allt att doma behandlade pâ alldeles samma 
sâtt som de djurben, bland hvilka de antrâff'ats. 

En del historiska notiser och folkloristiska forhâllanden peka 
i samma riktning. Râtt tydligt kan man iakttaga detta bland 
slaverna. Zeiler omtalar, 3 att hos en del vendiska stammar 
râdde den seden, att barnen dodade och fortârde sina forâldrar 
och slâktingar, dâ de icke lângre dugde till arbete eller krig. 
Sârskildt lâr detta bruk lange ha fortleft i Liineburg. Ett âldre 
uttalande om samma sak foreligger hos Notker. Han omtalar, 
att en del slaviska stammar icke skâmdes att fortâra sina for- 
âldrars lik och fôrsvarade detta dârmed, att de hade battre râtt 
till dem an maskarna. 4 I Bulgarien sagas likaledes gamla per- 
soner, som icke lângre dugde till arbete, ha blifvit slaktade. 5 
I Serbien hâncle âr 1820, att kvinnorna uppâto hufvudet af en 
montenegrinsk fânrik vid namn Colo, for att de skulle bli istând 
att foda hjâltemodiga barn. 6 

I Albanien bâras i likprocessionen hvetekakor, som uppâtas 
forst ute vid grafven. I nâgra delar af landet bâra brôden den 
dôdes bild. I Bosnien och Herzegovina hâllas likaledes begraf- 
ningsmâltiderna ute vid grafven. 7 Antagligen beror detta dârpâ, 
att den mat, som vid detta tillfâlle fortares, representerar den 
dode